8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő évi adatszolgáltatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról"

Átírás

1 /2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok megfelelő és határidőre történő elvégzéséhez nyújt segítséget. Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCI. törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény rendelkezik az állami adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről. E törvények előírásai szerint a magánszemélyek jövedelemadójának megállapítása és ellenőrzése céljából az állami adóhatósághoz adatot kell szolgáltatnia: - a kifizetőnek, - a munkáltatónak, - a biztosítóintézetnek, - az illetékhivatalnak, - a pénzintézetnek, - a vámhivatalnak, - az önkormányzat jegyzőjének, - a költségvetési támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiállítójának, - a társadalombiztosítási szervezetnek, - a megyei (fővárosi) munkaügyi központnak, - az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító kifizetőnek, - az MRP szervezetnek. A kifizetők és a munkáltatók adatszolgáltatási kötelezettségét külön tájékoztató tartalmazza. A következőkben az egyéb szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségét ismertetjük. Az adatszolgáltatást a kitöltési útmutatóban leírtak figyelembevételével az számú mellékletek szerinti nyomtatványokon vagy mágneses adathordozón kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

2 2 A nyomtatványok az Internetről is letölthetők. Elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény szerint a Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el és megfelel e törvény 10. számú mellékletében foglalt feltételeknek. Ha a szervezet mágneses adathordozón teljesíti az adatszolgáltatást, akkor annak tartalmát és az adatok sorrendjét a nyomtatványéval azonosan a tájékoztató részeként megjelenő mágneses fájl-leírás alkalmazásával kell meghatároznia. Az adatközlést nyomtatványon és mágneses adathordozón is egy példányban, a megfelelő Adatkísérő lapot pedig kettő példányban kell az adóhatósághoz benyújtani. Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szervezeteknek külön Adatkísérő lapot kell csatolniuk a 2002K51-es számú nyomtatványhoz (mágneses adathordozón teljesített adatközlésükhöz). Az adóhatóság az Adatkísérő lap másodpéldányán igazolja az adatszolgáltatás átvételét. Az adatszolgáltató feladata, hogy a hiányosan vagy pontatlanul teljesített adatközlését az adóhatóság által megjelölt helyen és határidőben kijavítsa. Az adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, a hibás, valótlan vagy hiányosan teljesített adatközlés miatt, illetve ha az adatszolgáltató az ellenőrzés során feltárt hibákat a megjelölt határidőben nem javítja ki, vagy a hiányosságokat nem pótolja. Az elmulasztott, késedelmesen vagy nagy számú hibával benyújtott adatközlés miatt az adóhatóság azonnali helyszíni vizsgálatot rendelhet el. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítéséért, a hibás, hiányos vagy valótlan adatok feltüntetéséért, az ellenőrzés során feltárt hibák határidőre történő kijavításának elmulasztásáért az adóhatóság mulasztási bírságot

3 3 állapíthat meg január 1-jétől az adóazonosító jel nélküli (hiányos) adatszolgáltatás is mulasztási bírságot vonhat maga után. Az adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes telesítése esetén a magánszemély 50 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. Abban az esetben, ha az adóhatóság megállapítja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesítette adózó, úgy magánszemély esetén 100 ezer, más adózó esetén 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szab ki, és ezzel egyidejűleg határidő kitűzésével az adózót az adatszolgáltatás teljesítésére hívja fel. Az előző mulasztási bírság szabható ki akkor is, ha az adatszolgáltatás hibás, hiányos, vagy valótlan adatokat tartalmaz. A nyomtatványok kitöltésekor a következőkre kell figyelemmel lenni A nyomtatványokon a lapszámot folyamatosan növekvő sorszámmal kell jelölni. Valamennyi benyújtott adatlapon, az arra kijelölt helyen fel kell tüntetni az adatszolgáltató adószámát. Az adóazonosító jellel nem rendelkező, csak útlevéllel azonosítható (nem magyar állampolgárságú) magánszemélyekről külön lapon kell adatot szolgáltatni. Ilyen esetben az adóazonosító jel feltüntetésére szolgáló rovat első kódkockájába egy X jelet, a második kódkockától kezdődően pedig a külföldi magánszemély útlevelének a számát kell beírni. A szöveges adatokat mint például név lehetőség szerint géppel vagy nyomtatott betűvel kérjük kitölteni. A kitöltött sorok számát a rontott sorok nélkül kell figyelembe venni. A rontott sorokat végig át kell húzni. Az előzőekben leírtakat kell értelemszerűen alkalmazni a mágneses adathordozón teljesített adatszolgáltatásnál is. Az adózó adókötelezettségének elektronikus úton történő teljesítése során az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény rendelkezéseit a következő eltérésekkel alkalmazza.

4 4 Fontosabb változások 2002-ben az adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatások tekintetében Megszűnik a pénzintézet adatszolgáltatási kötelezettsége (így az eddigi K45. számú nyomtatvány) a lakáscélú megtakarítás után járó adókedvezményhez kiadott igazolásról. Ezen a jogcímen adókedvezményt ugyanis a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezése szerint a évről szóló adóbevallásban lehetett utoljára érvényesíteni. A január 1-jétől hatályos törvény szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli a megszűnő MRP szervezetet a résztvevő magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értékéről. Az MRP megszűnése esetén a résztvevő magánszemély jövedelmének ugyanis a szervezet vagyonából általa megszerzett bevételnek az a része minősül, amely meghaladja a részére még járó, de a tulajdonába korábban nem került, a szervezet analitikájában elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. A 2002-ben megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének a 2002K55. számú nyomtatványon köteles eleget tenni. A termőföld átruházásából származó bevételét a termőföldet elidegenítő magánszemélynek jövedelme kiszámításánál nem kell figyelembe vennie, ha termőföldjét családi gazdálkodónak minősülő magánszemély számára értékesíti és a családi gazdálkodó ezt a földet a családi gazdasághoz tartozó földként vásárolja meg. Ezzel összefüggésben kiegészül az illetékhivatal adatszolgáltatására szolgáló 2002K44. számú nyomtatvány az "e" oszloppal.

5 5 Az adójóváírásra vonatkozó rendelkezések szeptember 1-jétől hatályos módosítása következtében a társadalombiztosítási szerv által kifizetett ellátás összegét két időszakra vonatkozóan kell megbontani. Ezzel összefüggésben a társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatására szolgáló 2002K47. számú nyomtatvány további oszlopokkal egészül ki. 1. Az illetékhivatal adatszolgáltatása (2002K44. számú nyomtatvány 1. sz. melléklet) Az illetékhivatalnak az ingatlanok értékesítésével összefüggésben adatot kell szolgáltatnia az ingatlan értékesítőjéről, valamint az eladott ingatlan szerződés szerinti értékéről. Az illetékhivatalt terhelő adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházásával kapcsolatos adatokra is. Ezzel összefüggésben adatot kell szolgáltatni az ilyen jogot átruházó (átengedő), alapító vagy megszüntető magánszemélyről és e jog szerződés szerinti értékéről. A személyi jövedelemadó alkalmazásában vagyoni értékű jognak minősül a földhasználat, az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat, a telki szolgalom, valamint a lakás bérleti joga. Nem terjed ki az adatközlési kötelezettség az ingatlan közérdekű célra történő megvásárlására, valamint a magánszemélynek magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki és öröklési szerződés keretében történő ingatlan átruházásával kapcsolatos adatokra. Nem kell adatot szolgáltatni abban az esetben sem, ha a magánszemély az elidegenített vagyoni értékű jogot január 1-jét megelőzően, vagy az ingatlant január 1-je előtt szerezte meg, mivel az ebből származó jövedelmek után a hatályos törvényi előírások szerint nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A évről teljesített adatszolgáltatást március 20-áig kell benyújtani az illetékhivatal székhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz, az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal.

6 6 A nyomtatvány "a" oszlopába az ingatlan értékesítőjének, a vagyoni értékű jog átruházójának (átengedőjének), alapítójának, megszüntetőjének a nevét, a "b" oszlopba pedig az adóazonosító jelét kell beírni. A "c" oszlopban az ingatlan értékesítéséről, a "d" oszlopban pedig a vagyoni értékű jog átruházásáról, visszterhes alapításáról, megszüntetéséről szóló szerződésben rögzített értéket (a kárpótlásról szóló törvény alapján a vételi jog gyakorlásával megszerzett termőföld három éven belül történő elidegenítése esetén az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket) kell feltüntetni. Az "e" oszlopban az "1"-es kódszámot kell feltüntetni akkor, ha a termőföld tulajdonosa az ingatlant a termőföldről szóló törvényben meghatározott családi gazdálkodónak minősülő magánszemélynek értékesíti. A termőföld értékesítőjének ugyanis nem keletkezik bevétele a termőföld értékesítése során abban az esetben, ha a termőföldet az adásvételi szerződés megkötésének a napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély a családi gazdasághoz tartozó földként vásárolja meg. Ez a kedvezmény azonban nem vehető igénybe, ha a termőföldet a vállalkozó család más tagja vásárolja meg. Ugyancsak nem érvényesítheti ezen kedvezményt az a családi gazdálkodónak minősülő magánszemély, aki a már meglévő családi gazdasághoz tartozó termőföldet adja el más családi vállalkozónak. Ez utóbbi két esetben az e oszlopban "2" es számot kell feltüntetni. 2. A pénzintézet adatszolgáltatása a lakáscélú megtakarítás kifizetéséről (2002K46. számú nyomtatvány, 2. sz. melléklet) A pénzintézetnek adatot kell szolgáltatnia azon magánszemélyekről is, akik az elkülönítetten kezelt lakáscélú megtakarításukat az adóévben felvették. Amennyiben a pénzintézetnél elhelyezett lakáscélú betét kedvezményezettje (akinek a megtakarítás összegét illetőleg annak kamatát

7 7 a pénzintézet ténylegesen kifizette) nem azonos a megtakarító (adókedvezményre jogosult) magánszeméllyel, akkor a megtakarító és a kedvezményezett magánszemély adatait egyaránt fel kell tüntetni az adatszolgáltató lapon. Az adatszolgáltatást a lakáscélú megtakarítás kifizetésével egyidejűleg a megtakarító magánszemély állandó lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz kell(ett) benyújtani a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal. A nyomtatvány "a" oszlopában annak a (lakáscélú betétet elhelyező) magánszemélynek a nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét kell feltüntetni, akinek a pénzintézet az adókedvezményre jogosító igazolást kiadta. Ha a pénzintézet a lakáscélú megtakarítás összegét nem a betétet elhelyező magánszemély részére fizette ki, akkor a "c" oszlopba annak a magánszemélynek (kedvezményezettnek) a nevét, a "d" oszlopba az adóazonosító jelét kell beírni, aki a megtakarítást felvette. Amennyiben a lakáscélú megtakarítás összegét a betétet elhelyező (megtakarító) magánszemély vette fel, akkor a nyomtatvány "c" és "d" oszlopa üresen marad. Az e oszlopban a kifizetett lakáscélú megtakarítás összegét kell feltüntetni. 3. A társadalombiztosítási szerv adatszolgáltatása az adóköteles ellátások évi kifizetéséről (2002K47. számú nyomtatvány, 3. sz. melléklet) Ha az adóköteles társadalombiztosítási ellátás kifizetésekor a magánszemélynek nem volt munkáltatója, akkor a kifizetésről a társadalombiztosítási szervezetnek kell március 31-éig adatot szolgáltatnia a magánszemély állandó lakóhelye szerint illetékes adóhatósághoz. (Ha a magánszemélynek az ellátás kifizetésekor volt munkáltatója, akkor a társadalombiztosítási szervezetnek a kifizetést követő

8 8 15 napon belül a munkáltatót kellett tájékoztatnia a kifizetett ellátás és levont adóelőleg összegéről.) A nyomtatvány "a" oszlopában az adóköteles ellátásban részesülő magánszemély nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét kell feltüntetni. A "c" oszlopba a január 1. és augusztus 31. közötti időszakra elszámolt ellátás összegét kell beírni. A "d" oszlopban az adójóváírásra jogosító hónapok számát, legfeljebb 8 hónapot lehet feltüntetni. Az "e" oszlopba az ellátás összegének azon részét kell beírni, amelyet a szeptember 1. és december 31. közötti időszakra fizetnek ki. Az "f" oszlopban a szeptember 1. és december 31. közötti időszak adójóváírásra jogosító hónapjainak számát kell arab számmal feltüntetni, mely nem lehet több 4 hónapnál. A "d" oszlopba az ellátásból levont adóelőleg összegét kell beírni. 4. A biztosító intézet adatszolgáltatása (2002K48. számú nyomtatvány, 4. sz. melléklet) A biztosító intézetnek adatot kell szolgáltatnia a magánszemélyek részére kifizetett jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás összegéről, valamint a nyugdíjbiztosítás alapján folyósított nyugdíjszolgáltatás összegéről. Adatot kell szolgáltatni azon magánszemélyekről is, akik az január 1-jét követően megkötött nyugdíjbiztosítási, illetőleg a tíz évre vagy annál hosszabb időtartamra szóló életbiztosítási szerződésük feletti rendelkezési jogukat a szerződés megkötésétől számított tíz éven belül gyakorolták. Az adatszolgáltatás szempontjából rendelkezési jog gyakorlásának a hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben ilyenként meghatározott esetek minősülnek. A évről teljesített adatszolgáltatást a kifizetést, illetőleg a rendelkezési jog gyakorlását követő év március 20-áig a biztosító intézet székhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz kell benyújtani, a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal.

9 9 A nyomtatvány a oszlopában a magánszemély nevét, a b oszlopban az adóazonosító jelét kell feltüntetni. A c oszlopban a biztosítási jogviszony alapján kifizetett jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás teljes (bruttó) összegét, a d oszlopban a nyugdíjbiztosítás alapján folyósított nyugdíjszolgáltatás összegét kell szerepeltetni. Az "e" és "f" oszlopokban csak akkor kell adatot feltüntetni, ha a magánszemély az január 1-je után megkötött nyugdíjbiztosítása, illetőleg a tízéves, vagy ennél hosszabb időtartamra szóló életbiztosítása feletti rendelkezési jogát a szerződéskötéstől számított tíz éven belül gyakorolta. A szerződéskötés, illetőleg a rendelkezési jog gyakorlásának időpontját arab számokkal kell az "e" és "f" oszlopokba beírni (pl ). 5. A pénzintézet adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások kifizetéséről. (2002K50. számú nyomtatvány, 5. sz. melléklet) A pénzintézetnek (a 2. pontban foglaltakon túl) adatot kell szolgáltatnia az olyan kifizetés teljesítéséről is, amelyet a magánszemély munkáltatója (lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, illetőleg korszerűsítéséhez), vissza nem térítendő támogatásként adómentesen nyújtott alkalmazottjának a pénzintézeten keresztül. Az adatközlésben támogatásként kell feltüntetni azt az összeget is, amelyet a magánszemély munkáltatója a lakáscélú hiteltartozás összegéből a magánszemély javára elengedett. A évről teljesített adatszolgáltatást január 31-éig kell benyújtani a pénzintézet székhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz, az 5. számú melléklet szerinti adattartalommal.

10 10 A nyomtatvány "a" oszlopában a támogatásban részesülő magánszemély nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét, a "c" oszlopban pedig a kifizetett, az adatszolgáltatás körébe tartozó támogatás összegét kell feltüntetni. 6. Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a évi adókedvezményre jogosító igazolásokról. (2002K51. számú nyomtatvány, 6. sz. melléklet) Ha a kifizető (munkáltató) vagy bármely más szervezet olyan igazolást állít ki, amely alapján a magánszemély adókedvezményt érvényesíthet, akkor arról adatot kell szolgáltatnia. Adókedvezményre jogosító igazolást kiállíthat(nak), így adatszolgáltatásra kötelezett(ek) különösen: - a kifizetők és a munkáltatók, - az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, - a magánnyugdíjpénztárak, - a társadalombiztosítási szervezet, - a felsőoktatási törvényben felsorolt felsőoktatási intézmények, - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek, - a külön törvényben meghatározott egyházak - a pénzintézetek/lakástakarék-pénztárak, - a biztosító intézetek, - a tőkeszámla vezetésére jogosult társaságok, a jelzálog-hitelintézet, - a háziorvosok, az egészségügyi intézmények. A magánszemélyek részére kiadott adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolásokról az alábbi kivételektől eltekintve a 2002K51. számú nyomtatványon kell adatot szolgáltatni.

11 11 Nem a 2002K51. számú nyomtatványon, hanem a kifizetői adatszolgáltatás keretében kell adatot szolgáltatni a nem megállapodás alapján levont nyugdíjjárulékról, valamint a szellemi tevékenység ellenértékeként kifizetett összegről. A 2002K51. számú nyomtatványon teljesített adatszolgáltatást január 31-éig kell benyújtani az igazolást kiállító kifizető székhelye (telephelye) szerint illetékes APEH igazgatósághoz a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal. Az "a" oszlopban az adókedvezmény igénybevételére jogosult magánszemély nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét vagy az adószámát kell feltüntetni. A "c" oszlopba az igazoláson szereplő adókedvezményre jogosító összeget kell beírni. A "d" oszlop a kedvezmény jogcímének a feltüntetésére szolgál. (Például: tandíj, lakáshitel, biztosítás, adóhitel) Az "e" oszlopba az adókedvezmény jogcímének kódszámát kell beírni a következő kódjegyzék szerint. Kódjegyzék az e oszlophoz: Súlyos fogyatékosság 1 Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetés 2 Lakáscélú felhasználással összefüggésben felvett hitel törlesztése 4 Felsőoktatási intézménynek befizetett tandíj 5 Közcélú adomány 6 Befektetési adóhitel 7 Biztosítási díj 8 Magánnyugdíj-pénztárba történő saját tagdíj, saját kiegészítése 9 Magánnyugdíjpénztárba megállapodás alapján történő tagdíjfizetés 10 Társadalombiztosítási szervvel kötött megállapodás alapján szolgálati idő és/vagy nyugdíjalapot képező jövedelem "vásárlás" 11 Tartós adományozás (közcélú adomány) 12

12 12 Az adókedvezményre jogosító befizetéseket akkor lehet figyelembe venni a magánszemély évi adókötelezettségének megállapításánál, ha a befizetés az adóévben (2002. január 1. és december 31. között) történt. Ennek megfelelően kell a kifizetőnek is az adókedvezmény igénybevételéhez az igazolásokat kiadnia és arról adatot szolgáltatnia től a lakástakarék-pénztáraktól lakáscélra felvett áthidaló kölcsön törlesztése után is igénybevehető a lakáscélú hitel törlesztése címén járó adókedvezmény. Nem adható ki igazolás adókedvezmény érvényesítésére abban az esetben, ha a magánszemély által hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez a munkáltató hitelintézet útján nyújtott hitelt a magánszemély részére. Ez utóbbi esetben igazolás akkor adható ki mégis, ha a hitelintézet hiteles adattal rendelkezik arról, hogy a magánszemély munkáltatója a kamatkedvezményből származó jövedelem utáni adót megfizette. Az adókedvezményre jogosító igazolások kiadásáról teljesített adatközlésben a lakástakarék-pénztáraknak (a kedvezmény jogcímének megjelölése mellett) a 4-es kódszámot kell az "e" oszlopban feltüntetniük. A magánszemély súlyos fogyatékosságát megállapító és igazoló egészségügyi intézményeknek (háziorvosoknak) az általuk évben kiadott igazolásokról a következők figyelembevételével kell adatot szolgáltatniuk. A nyomtatvány "c" oszlopába annyiszor 1500 forintot legfeljebb forintot kell beírni, ahány hónapig (a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapját is figyelembe véve) fennállt (2002. évben) a fogyatékosság. A kedvezmény jogcímének megnevezésére szolgáló "d" oszlopban a súlyos fogyatékosság megjelölése mellett a fogyatékos állapot kezdetének és amennyiben az átmeneti, megszűnésének időpontját is fel kell tüntetni (pl ). 7. A magánnyugdíj-pénztár adatszolgáltatása a magánnyugdíjpénztár szolgáltatásához kapcsolódó, a magánszemély által évben adott nyilatkozatról (2002K52. számú nyomtatvány, 7. sz. melléklet)

13 13 A magánnyugdíjpénztárnak adatot kell szolgáltatnia azokról a magánszemélyekről, akik a nyugdíjszolgáltatás kifizetésekor az adóelőleg megállapításához nyilatkozatot adtak a pénztárnak. A nyugdíjszolgáltatás kifizetésekor a magánszemély nyilatkozhat a magánnyugdíjpénztár felé arról, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint nem lesz adófizetési kötelezettsége az adóévben. (Ha a magánszemély a kifizetéskor ilyen értelmű nyilatkozatot adott, akkor a magánnyugdíjpénztárnak nem kellett adóelőleget levonnia a szolgáltatás címén kifizetett összegből.) A évről teljesített adatszolgáltatást március 31-éig kell benyújtani a magánnyugdíjpénztár székhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz, a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal. A nyomtatvány "a" oszlopában a nyilatkozatot adó magánszemély nevét, a "b" oszlopban pedig az adóazonosító jelét kell feltüntetni. 8. Adatszolgáltatás az alkalmi munkavállalói könyv kiállításáról (2002K54. számú nyomtatvány, 8.sz. melléklet) A 2002K54-es számú nyomtatványon kell adatot szolgáltatni az alkalmi munkavállalói (AM) könyvet kiállító megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltségének, valamint az AM könyv kiállítására jogosult települési önkormányzat jegyzőjének azon munkavállalókról, akik az AMkönyvet évben kiváltották, de adóköteles jövedelmet nem szereztek, ezért igazolást nem állítottak ki a részükre. A évről teljesített adatszolgáltatást március 31-éig, mágneses adathordozón történő adatközlés esetén pedig április 20-áig kell megküldeni, a kiállító székhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz, a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal.

14 14 A nyomtatvány "a" oszlopában annak a magánszemélynek a nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét kell feltüntetni, akinek a részére az AM könyvet kiállították. Az alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező magánszemélyek részére (az adóköteles jövedelemre és a megfizetett adóelőlegre vonatkozóan) kiadott igazolásokról továbbra is a kifizetői adatszolgáltatás keretében, a 2002K30. számú nyomtatványon kell adatot szolgáltatni. 9. A megszűnő MRP szervezet adatszolgáltatása a évben a magánszemélynél a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes értékéről (2002.K55.számú nyomtatvány, 9.sz. melléklet) január 1-jétől adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adott évben megszűnő MRP szervezetet. Az adatszolgáltatásnak a megszűnéssel összefüggésben résztvevőnként tartalmaznia kell a magánszemély jövedelme megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. Ez az érték a 224/2000. (XII.19.) sz. kormányrendelet szerint, az MRP szervezet analitikájában elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott értékpapírok együttes könyvszerinti értéke. A bevételt és az értékpapírok könyv szerinti értékét a szervezet utolsó üzleti évéről elkészített beszámolót alátámasztó nyilvántartások szerint kell megállapítani. Megszűnés esetén a résztvevő magánszemély által a szervezet vagyonából megszerzett bevételnek az a része minősül jövedelemnek, amely meghaladja a részére még járó, de a tulajdonába még nem került, a szervezet analitikájában elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott értékpapírok együttes könyv szerinti értékét. A visszavásárolt vagyonrésznek minősülő értékpapírok könyv szerinti értékét nem lehet figyelembe venni a bevétel csökkentéseként.

15 15 A év során megszűnő MRP szervezetnek a 2002.K55. számú nyomtatványon kell adatot szolgáltatnia, a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal. Az adatszolgáltatást a megszűnő MRP szervezetnek az adózás rendjéről szóló törvényben az adóbevallás benyújtására előírt határidőig kell teljesítenie a szervezet területileg illetékes APEH igazgatóságához. Az évközi adat feltüntetésére szolgáló kódkockát a megszűnő MRP szervezetnek mindenképpen ki kell töltenie (a kódkockában a 02-es kóddal jelölve ezt), ugyanis a szervezetnek a megszűnést követő 30 napon belül kell az adóbevallását benyújtania. A nyomtatvány "a" oszlopában a résztvevő magánszemély nevét, a "b" oszlopban az adóazonosító jelét kell szerepeltetni. A "c" oszlopban a jövedelem megállapításakor a bevétel csökkentéseként elszámolt értékpapírok együttes könyv szerinti értékét kell feltüntetni. 10. Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiállítójának adatszolgáltatása (10. sz. melléklet) Ha valamely hatóság vagy szervezet olyan igazolást állított ki az adóévben, amelyet költségvetési támogatás igényléséhez kért az adózó, illetőleg ha a kiadott igazolás ilyen célra felhasználható, akkor arról adatot kell szolgáltatnia. Az adatszolgáltatást az igazolás kiállításának hónapját követő hó 15. napjáig kell megküldeni az igazolás kiállítását kérő személy székhelye (telephelye, lakóhelye) szerint illetékes adóhatósághoz, a 10. számú melléklet szerinti adattartalommal. Az adatszolgáltató lapon fel kell tüntetni az igazolás kiállítását kérő személy nevét, (elnevezését), adóazonosító számát, és az állandó lakóhelyét, illetőleg a székhelyét vagy a telephelyét. Az adatszolgáltató lapon meg kell jelölni annak a támogatásnak a jogcímét is, amelynek az

16 16 igényléséhez az igazolást kiállították, továbbá fel kell tüntetni minden olyan egyéb adatot, tényt vagy körülményt, amely a kiadott igazoláson is szerepelt. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve annak területi szervei a 215/2001. (XI.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint teljesítik az adatszolgáltatást. 11. Adatszolgáltatás a jövedéki termékek forgalmazásával összefüggő engedélyek kiadásáról. (11., 12. sz. melléklet) A vámhatóságnak az általa kiadott (visszavont, módosított) jövedéki engedélyről a kiadást (visszavonást, módosítást) követő 15 napon belül adatot kell szolgáltatnia a vállalkozó székhelye, telephelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz a 11. számú melléklet szerinti adattartalommal. Az önkormányzat jegyzőjének az általa kiadott (visszavont, módosított) jövedéki termékkel folytatott kereskedelmi tevékenységre jogosító működési engedélyről a kiadást (visszavonást, módosítást) követő 15 napon belül kell adatot szolgáltatnia a vállalkozó telephelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz a 12. számú melléklet szerinti adattartalommal. 12. A megyei (fővárosi) munkaügyi központ adatszolgáltatása A 8. pontban foglaltakon túl a megyei (fővárosi) munkaügyi központnak adatot kell szolgáltatnia azon magánszemélyekről, akiknél a munkanélküli ellátás folyósítását az ellátásra való jogosultságot kizáró kereső tevékenység folytatása miatt kellett megszüntetni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a munkanélküli ellátás megszüntetéséről szóló jogerős határozat kiadásával egyidejűleg, a határozat másolati példányának a munkaügyi központ székhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz történő megküldésével kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás keretében közölni kell a határozatban megjelölt magánszemély adóazonosító jelét és a munkáltató adószámát is.

17 17 A tájékoztató részét képezi a évre vonatkozó mágneses adathordozón történő adatszolgáltatás általános szabályait összefoglaló 14. számú melléklet is.

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról 1 8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához. Adózó adóazonosító jele

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához. Adózó adóazonosító jele 14M30 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához Munkáltató, kifizető neve Adószáma * Címe Adózó adóazonosító jele Magánszemély

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról 12K90-es számú nyomtatvány

Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról 12K90-es számú nyomtatvány Befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról 12K90-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak:

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak: 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYB90/2015) a Megoldás (G90) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602

Részletesebben

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól

45/2007. (XII. 29.) PM rendelet. a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról

Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.27.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 Az adó mértéke, az adó alapja 2016. január 1-jétől a személyi jövedelemadó mértéke 15 százalékra csökken. Szja tv. 8. (1) A tartós befektetéshez és a vállalkozói adóalaphoz tartozó

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz Tisztelt Adózó! Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a 2002. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó és járulék kötelezettségeirôl számot adnia 2003. február 17-éig.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Iktató bélyegző Iktató bélyegző, Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Neve:....

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Adózó adóazonosító jele. ország közterület

Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Adózó adóazonosító jele. ország közterület BEVALLÁS a 2014. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesítéséről, önellenőrzéséről

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl A magán-munkaközvetítıi tevékenységet a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben