Jogszabályváltozások 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabályváltozások 2015"

Átírás

1 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások EKÁER Társasági adóhoz kapcsolódó változások A társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó rendszerét érintő módosítások Egyéb változások (Eb. tv. és a minimálbér megállapításáról) Az adózás rendjének változása Art. alapelveinek kiegészítése: Az adókötelezettséget eredményező jogviszony alanyainak ellenőrzése során a már minősített jogviszonyt (pld. szerződés vagy ügylet), vagyis az egyik alanynál tett megállapításokat hivatalból köteles az adóhatóság figyelembe venni az adott jogviszony másik alanyának ellenőrzése során is. 1

2 Az adózás rendjének változása Art. alapelveinek kiegészítése: A nemzetközi szerződéssel érintett jogviszonyokból származó jövedelmek tekintetében ha az adott jogviszonyból származó jövedelmet egyik állam sem tekinti belföldön adóztathatónak, akkor Magyarország nem mentesíti ezt a jövedelmet az adóztatás alól, vagyis megnyílik a hazai adóztatási jog. Adózás rendjének változása Képviseleti szabály pontosítása: január elsejétől a könyvvizsgálók ezen minőségükben nevesítésre kerültek a képviseletre jogosultak között, magánszemélyek és cégek esetében is Kapcsolt vállalkozás fogalma: Az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozóan döntő többség valósul meg Pld. egy Bt beltagja egy másik Kft-ben is tag 40%-os üzletrész hányaddal, valamint a Kft-ben ügyvezető, akkor a Bt és Kft kapcsolt vállalkozásnak minősül Adózás rendjének változása Mentesül az adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettség alól az: belföldön nem letelepedett, illetve belföldön letelepedésre nem kötelezett adóalany abban az esetben, ha az áfa törvény szerinti adóraktárból Közösségen belüli adómentes termékértékesítést hajt végre és az ehhez kapcsolódó kötelezettséget az adóraktár üzemeltetője teljesíti (így a bevallást is havonta köteles benyújtani) Ebből következően az áfa alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésekor arról is nyilatkozik, ha adóraktár üzemeltetőjeként jár el 2

3 Adózás rendjének változása A Tbj.) 39. (2) bekezdése alapján keletkezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget az adóhatóság kérelemre, visszamenőleg törli: ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja, hogy huzamosan, életvitelszerűen Mo. területén kívül tartózkodik és tartózkodási helyén annak jogszabályai szerint eb. rendszer hatály alatt áll A magánszemély bizonyítja (igazolja) a tartózkodást, illetve a jogviszonyt okirattal Hatályos a kihirdetést követő naptól (nov. 27.) Lezárt ügyekre is alkalmazható visszamenőlegesen Adózás rendjének változása Adótitok, adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok változása: Az adóhatóság, ha a tényállás tisztázásához szükséges megkeresheti a belföldön letelepedett telekommunikációs szolgáltatást nyújtó adózót az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtójára, azok ellenértékére vonatkozóan. (internetes vásárlás forgalmi adatairól) Ellenőrzés: január elsejét követően a vámhatóság is ellenőrizheti a pénztárgép és taxaméter üzemeltetésével, forgalmazásával és szervizelésével kapcsolatos valamennyi kötelezettséget. Adózás rendjének változása Adóhatósági igazolásra vonatkozó szabályok változása: Az adóhatóság az igazolást a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező a nyomtatványhoz csatolja annak magyar nyelvű szakfordítását. Nincs szükség szakfordításra, ha a nyomtatvány angol nyelvű, vagy a nyomtatvány két- vagy többnyelvű és teljes körű angol szöveget is tartalmaz. Illetőség, adó, adó-, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás fajtákra is alkalmazni kell a szabályt. 3

4 Adózás rendjének változása Art. 34/A Art. 22. (17) bekezdése Pontosítás, amely az áfa-nyilatkozatok (és csak azok, tehát nem a bevallásban szereplő nyilatkozatok) kijavítására vonatkozik, amely akkor tehető, ha: Elévülési időn belül Az ellenőrzés megkezdése előtt Ha a bejelentés módosítása a bevallásban foglalt adó-megállapításokat (kötelezettségét) nem érinti Kötetlen formában Art.: bevallási kötelezettséget érintő változások I. A fokozott adóhatósági felügyelet alá vont adózók esetében megszűnik a bevallás adótanácsadóval, adószakértővel történő ellenjegyzési kötelezettsége Jogharmonizációs célú, információ cserét biztosító intézkedés, adatszolgáltatásra kötelezett a 08-as bevallásban a kifizető: 1. Az Eu más tagállamában illetőséggel bíró személy részére kifizetett belföldi tiszteletdíjról 2. A személy javára teljesített életbiztosításból származóan teljesített biztosítói jövedelemről és közterheiről 3. Ilyen személy által történt ingatlan hasznosításból (értékesítés, bérbeadás) származó bevétel, jövedelem összegéről Art.: bevallási kötelezettség II. A munkáltatói adó-megállapítás szabályainak változása: A munkáltató április 30-ig állapítja meg, majd május 20. napjáig teljesíti az adóhatóság felé az M29 jelű adatszolgáltatást A szabály már január elsejétől hatályos azzal, hogy a 2014.évben megszerzett jövedelmek munkáltatói elszámolásánál alkalmazni kell (14M29) A soron kívüli bevallás kapcsán kiegészítés: Az adóévben átalakuló, egyesülő, szétváló adózó - ideértve az átvevőt és a fennmaradót is - az átalakulás szétválás napjától számított 30 napon belül társasági adóelőleg-bevallást tesz. 4

5 Art.: bevallási kötelezettség III. A tételes áfa bevallást keletkeztető összeghatár az eddigi 2 millió Ft-ról 1 millió Ft-ra csökken Határidő és egyebekben változatlan szabályok Ha a bejövő számlára függetlenül attól, hogy a számla teljesítésének ideje még 2014-re esik január elseje után levonási jogot alapít, és annak adótartalma az 1 millió Ft-os összeghatárt eléri vagy meghaladja, akkor a bevallásban szerepeltetni kell A kötelezett adózó dönthet úgy, hogy minden számlájáról szolgáltat adatot, de akkor jelenlegi álláspont szerint javasolt ezt így is folytatni, ellenkező esetben pld. ha egyik hónapban csak az 1 millió Ft feletti számlákról ad adatot a másikban az összesről, ellenőrzés lefolytatására kerülhet sor Art.:bevallási kötelezettség IV. Tevékenységét kezdő (Áfa alanyiságát kezdő) adózó január elsejétől a kezdés éve + 1 év időtartamra havi áfa bevallásra kötelezett Ha EVA-hatálya alól kerül áfa-körbe, nem minősül kezdőnek e tekintetben Ha az áfa alanyisággal érintett tevékenység kezdetét 2015-ben, de 2014-re visszamenőleg jelenti be, akkor 2014.évben negyedéves 2015., években havi Art.:bevallási kötelezettség V. Változik az éves bevallásra jogosult adózók köre: Ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített előjel nélküli összege 250 ezer Ft-ot nem haladja meg És a termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás ellenértékének adó nélküli összeg éves szinten nem haladja meg az 50 millió Ft-ot És nem rendelkezik közösségi adószámmal 5

6 Art.:bevallási kötelezettség VI. Változik, kiegészül az összesítő nyilatkozat (A60) gyakoriságának meghatározása Negyedéves gyakoriságról havi gyakoriságú összesítő nyilatkozat beadására kötelezett az az az adózó, akinek a közösségen belüli termékértékesítés vagy termékbeszerzés áfa nélküli ellenértéke meghaladja az 50 ezer Eurót Art.:új bejelentési szabály I. Élelmiszer automata berendezést üzemeltető adózó, mint üzemeltető elektronikus úton köteles bejelentést tenni: január elsejét követően történő beüzemelés esetén Az értékesítés kezdő napját megelőző napon Annak megszűntetését megelőző napon A bejelentés igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek összege 30 ezer Ft A bejelentéshez az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazolni kell Az automata egy regisztrációs számot kap, melyről a hivatal elektronikus úton értesítést küld az üzemeltetőnek, melyet az automatán jól látható helyen közzé kell tenni Az adóhatóság a honlapon közzéteszi az reg. számot és az üzemeltetés helyét Art.:új bejelentési szabály II. Részletszabályok a 41/2014.(XII.29.) NGM rendeletben Bejelentendő adatok köre: a tulajdonos neve, az üzemeltető neve, üzemeltetési hely, az üzemeltetési helyet rendelkezésre bocsátójának neve, az automata gyártási száma, típusa, gyártója, kategória, állapot, működési forma A bejelentésre szolgáló nyomtatvány neve: Automata NAV Élelmiszer automata bejelentéshez kapcsolódó szolgáltatási díj bevételi számlára ( ) Azon üzemeltetők, akik már január elsején, vagy azt megelőzően ilyen berendezést üzemeltetnek a bejelentést március 31-ig teszik meg, azzal, hogy esetükben az igazgatási díjat két részletben kell megfizetni. I. részlet 3000Ft, a bejelentés megtételének időpontjáig, a bejelentéshez a befizetésről szóló igazolást csatolni kel II. Részlet 27000Ft és december 31-ig fizetendő 6

7 Ellenőrző Rendszer (EKÁER) E rendszert az Art. 22/E. -a vezeti be (hatály: január 1.) a közösségi termékértékesítéssel termékbeszerzéssel első belföldi adóköteles termékértékesítéssel kapcsolatos áruszállítások e-útdíj és kamerahálózattal történő nyomon követése, vagyis komplex árumozgás és árueredet ellenőrző rendszer A részletszabályok december 31. napján az 50-es és 51-es miniszteri rendeletben jelentek meg Ellenőrző Rendszer (EKÁER) A termékek közúti árufuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség kiterjed: Útdíj köteles (3,5 tonna össztömegű) gépjárművel végzett (kivéve azt a fuvart, amely nem kockázatos termék esetében a 2500 kg-ot, vagy áfa nélküli ellenértéke a 2 millió Ft-ot nem haladja meg) Eu. Mo. területére irányuló termékbeszerzés Mo. Eu. más tagállamba irányuló termékértékesítés Belföldi forgalomban nem végfelhasználó számára történő első adóköteles termékértékesítés E tekintetben végfelhasználó (Art pontja szerint) a terméket magánszükségletre való felhasználás céljából vásárló természetes személy. A 178. az e törvény értelmezésében alkalmazandó fogalom magyarázatokat tartalmazza Ellenőrző Rendszer (EKÁER) A termékek közúti árufuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség kiterjed: Kockázatos élelmiszerek esetében akkor is ha nem útdíj köteles gépjárművel végzik (Eu.-Mo., Mo.-Eu., Mo.-Mo. relációban) és a termék tömege ugyanazon címzett részére a 200 kg-ot, vagy adó nélküli ellenértéke a 250 ezer Ft-ot meghaladja Egyéb kockázatos terméknél 500 kg-ot, illetve az adó nélküli ellenértéke az 1 millió Ft-ot meghaladja A kockázatos termékek körét az 51/2014. (XII.31.) NGM rendelete határozza meg, ebből kockázatos élelmiszerek az I. mellékletben, egyéb kockázatos termékek II. mellékletben (kivéve ex. jelölésű) 7

8 Ellenőrző Rendszer (EKÁER) A bejelentési kötelezettség alól mentes: 1. Útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében végzett, de 2500 kg-ot el nem érő össztömegű termék 2. Vagy adó nélküli ellenértéke a 2 millió Ft-ot nem haladja meg 3. Kockázatos élelmiszerek esetében egy fuvarozás keretében, ugyanazon útdíjköteles gépjárművel szállított 200 kg-ot, más kockázatos terméknél 500 kg-ot meg nem haladó tömegű termék 4. Vagy kockázatos élelmiszer esetében annak adónélküli ellenértéke a 250E Ft-ot, más kockázatos terméknél az 1 millió Ft-ot nem haladja meg 5. Jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló tv. szerinti alkoholtermék, dohánygyártmány, ellenőrzött ásványolajtermék (bioetanol, biodízel, E85) ezeket szállító gépjárművek 6. Honvédség, katasztrófavédelem, rendvédelmi szervek és nem kereskedelmi jellegű humanitárius szállítmányok Ellenőrző Rendszer (EKÁER) A bejelentési kötelezettséggel járó közúti szállítások kizárólag EKAER szám birtokában végezhetőek. Az EKAER szám képzett azonosító (melyre a hatósági ellenőrzés során a fuvarozást végzőnek és a szervezőnek is szüksége lesz) 15 napig érvényes Egy bejelentést azonosít (vagyis a gépjármű egyszeri mozgása során egy átvételi helyre szállítandó egy adott termékegységet) A bejelentést az adózó vagy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az EKAER elektronikus felületen a bejelentés megtételéhez felhasználó nevet és jelszót igényeltek (ezt csak adózó, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott teheti meg ügyfélkapun keresztül) Az erre szolgáló jogosultságot is az EKÁER elektronikus felületén lehet visszavonni. 8

9 A NAV-EKÁER kezdő oldalon: 1. Regisztrációt kell végezni, amelyhez az ügyfélkapus bejelentkezés szükséges 2. Sikeres ügyfélkapu azonosítás után a természetes azonosító adatok megadásával történik meg a felhasználó azonosítása (létező felhasználó vagy új felhasználó) 3. Ez után kezdhető meg a tényleges regisztráció (adózó adatai, cím megadása) 4. Sikeres regisztráció után aktiváló megküldésére kerül sor 5. Az abban található link megnyitásával aktiválható a regisztráció Bejelentkezés EKAER-szám igényléshez: Amit rögzíteni szükséges: 1. Feladó, címzett adatai (adóazonosító, név) 2. Felrakodás, kirakodás, átvétel helye 3. MoEu-ba fuvarozásnál a gépjárműre történő felrakodás megkezdésnek időpontja 4. Eu Mo-ra, és belföldi fuvarozásnál a gépjármű átvételi helyre történő érkezésének időpontja 5. Kockázatos termék belföldi fuvarozása esetében a kirakodási címen található ingatlant használó vállalkozás adatai, ha az nem azonos a címzettel 6. Termékek adatai (általános megnevezés, VTSZ, bruttó tömeg kg-ban, veszélyes terméknél veszélyességi bárca, cikkszám, ha rendelkezésre áll) 7. A fuvarozás indoka (értékesítés, beszerzés, bérmunka, egyéb cél), a termék adó nélküli ellenértéke 8. A gépjármű forgalmi rendszáma (rendszámot az EKAERszám megkérését/megképzését követően is, de még az indulás előtt is meg lehet adni) Meddig és kinek kell a bejelentést megtenni? (Art. 11. számú melléklete) Mo. feladási címről Eu. átvételi helyre történő értékesítés esetén a feladó jelenti be a gépjárműre történő felrakodás megkezdéséig. Ha a felrakodást nem a terméket feladó végzi, akkor a felrakodás megkezdésének időpontját a felrakodást végző jelenti be. Eu. feladási címről Mo. átvételi helyre történő beszerzés esetén a címzett jelenti be a fuvarozás megkezdéséig. A kirakodási helyre történő megérkezés időpontját az oda történő érkezéskor, legkésőbb a következő munkanapon. Ha nem a címzett veszi át a terméket, akkor ezt a terméket átvevő jelenti be. 9

10 Meddig és kinek kell a bejelentést megtenni? (Art. 11. számú melléklete) Belföldrőlbelföldre történő első adóköteles értékesítésnél a feladót terheli a bejelentési kötelezettség legkésőbb a gépjárműre történő felrakodásig A gépjármű kirakodási helyre történő megérkezésekor, de legkésőbb a címre érkezést követő munkanapon a címzett, átvevő vagy a feladó jelenti be az átvételi helyre történő érkezés időpontját Meddig és hogyan lehet módosítani? 50/2014(XII.31) NGM rendelet szerint 1. A módosítás indokának megadásával 2. Az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követően haladéktalanul 3. Belföldbelföld közötti fuvarozás esetében a kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezés bejelentéséig 4. Termékbeszerzés (EuMo) esetében a gépjárműre történő felrakodást követően a termék kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezéséig 5. Termék értékesítés esetében (MoEu) az EKAERszám érvényességi idején belül Mit lehet módosítani? (22/E. (8) bekezdés h) pont hc) alpontja, j) és k) pontjában szereplő adatokat) 1. Az egyes termék megnevezésekhez tartozó bruttó tömeget kg-ban 2. Termékbeszerzés, termékértékesítés esetében az egyes tételekhez tartozó adó nélküli ellenértéket, egyéb célú közúti fuvarozás esetében az adó nélküli beszerzési ár, annak hiányában az adó nélküli előállítási érték 3. Gépjármű forgalmi rendszám 10

11 Kockázati biztosítékra vonatkozó szabályok A kockázatos termékkel végzett árufuvarozás esetén EKAER-szám megállapítására akkor kerülhet sor, ha: Ha a vállalkozás a kockázatos élelmiszerek esetében a forgalmazással és előállítással, a nyomon követhetőséggel kapcsolatos, továbbá az első Magyarországi tárolási hely bejelentésével kapcsolatosan a bejelentési kötelezettségét teljesítette (FELIR-szám) És biztosítékot adott Kockázati biztosíték adásra kötelezett: Közösségen belüli beszerzés esetén a belföldi átvételi címre irányuló fuvarozás esetén (Eu.- Mo.) A saját tulajdonú termék (saját áru) más tagállamból Mo.-ra történő behozatala esetében a beszerzést megvalósító adózó Első belföldi adóköteles termékértékesítés - nem végfelhasználó számára történő - esetében a termékértékesítést megvalósító adózó Bérmunka céljára történő közúti árufuvarozás kivétel! A biztosíték mértéke: (hatály: január 31.) Az összegnek folyamatosan el kell érni a bejelentést megelőző 60 napban teljesített, bejelentésekben szereplő EKAER-számokhoz tartozó kockázatos termékek adó nélküli ellenértékének 15%-át. Első biztosíték adási kötelezettséggel érintett tevékenység esetében a bejelentéssel érintett termék 15%-át köteles biztosítékként megállapítani A kockázatos termékek értéke alapján a biztosíték összegét figyelemmel kell kísérni és az első eseménytől számított 60. napig ki kell egészíteni Ha több jogcímen köteles biztosítékot adni, akkor a legmagasabb összeg az irányadó A biztosíték összege tehát folyamatosan változhat, első alkalommal január 31. napján kell megállapítani, az e napig az EKAER-ben rögzített adatok alapján 11

12 A biztosíték teljesítése: Letéti számlára történő befizetéssel Pénzügyi, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által átvállalt és az adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján Mentesül a biztosíték adási kötelezettség alól: Szerepel a MAD-adatbázisban (adatbázisba történő felvétel T112-es adatlapon) Szerepel a KOMA-adatbázisban és legalább 2 éve működik és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt A mentesség feltételeinek fennállását a hivatal folyamatosan vizsgálja A biztosíték összegének csökkentése: Adózói kérelem útján Ha a biztosíték összege 60 napon keresztül folyamatosan meghaladta az egyébként ténylegesen elvárt összeget Akkor a biztosíték összege visszacsökkenthető a ténylegesen elvárt összegre Az ez irányú kérelmet a hatóság felülvizsgálja és 30 napon belül dönt a biztosíték összegének (vagy annak egy része) visszautalásáról Illetve a garanciavállalás felmondásához, módosításához a hozzájárulást kiadja A biztosíték összegének adóhatóság általi felülvizsgálata: A biztosítékot nyújtó adózó folyószámláját az adóhatóság minden hónap végét megelőző 5 napon belül megvizsgálja, hogy az adózónak van-e nyilvántartott, nettó módon számított adótartozása Tartozás esetén a biztosíték összege a tartozásra elszámolásra kerül Annak beszámításával az adótartozás megfizetettnek minősül A betudást követően csökkentett, vagy teljes mértékben felhasznált biztosíték összegéről az adózó elektronikusan - a tárhelyre - értesítést kap A biztosíték összegét a fuvarozási ügyleteinek megfelelően újra ki kell egészíteni, azt fel kell tölteni 12

13 Ellenőrzési szabályok: Art. 88. A fuvarozást végző személyt a hatóság nyilatkoztathatja a fuvarozás körülményeiről, a megbízó személyéről, ennek alapján a feladót és címzettet a NAV megkeresheti. Ha az adózó a bejelentés köteles fuvarozott terméket vagy annak egy részét nem jelentette be, vagy azt hiányosan, valótlan adattartalommal jelentette be,akkor ellenőrzés alkalmával a termék, vagy annak egy része igazolatlan eredetű árunak minősül. Az igazolatlan eredetű áru 40%-áig terjedő mulasztási bírság szabható ki. (moratórium január 31. napjáig) Egyes kockázati tényezők esetében pld. közösségi adószám hiányában végzett közösségi kereskedelem az élőállat és gyorsan romló termékek kivételével - hatósági zárat alkalmazhat az adóhatóság. Elérhetőség EKÁER-rendszerrel kapcsolatosan Telefonszám: 06/1/ es gomb: EKAER informatikai problémák bejelentése WEBFORM: Tárgy: EKAER, informatikai problémák EKAER, jogértelmezési kérdések NAV Általános Tájékoztató Rendszere:40/ Társasági adó A tao törvényben is átvezetésre került a kapcsolt vállalkozás fogalma, az átalakulás fogalma Változik a jövedelem- (nyereség)- minimum tekintetében a minimum adóalap meghatározása (korrigált összes bevétel 2%-a) mivel nem vonható le az ELABÉ (áruk és szolgáltatások) Az elhatárolt veszteség időbeli korlátozása: a január elsejét követő adóévek negatív társasági adóalapja legfeljebb öt adóévben használható fel elhatárolt veszteségként Átmeneti szabály: a december 31. napjáig keletkezett és még nem érvényesített elhatárolt veszteség a december 31-én hatályos szabályok szerint legfeljebb december 31-ig vehető igénybe 13

14 Társasági adó Új adóalap csökkentési lehetőség a felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás Ez a megállapodás egy öt évre szóló, a felsőoktatási törvény szerinti alapítóval vagy fenntartóval kötött, a működés biztosítására szóló egyezség Az ilyen típusú megállapodás alapján a térítés nélkül adott támogatás könyv szerinti, illetve bekerülési értékének 50%-a, más támogatási formákkal együtt is legfeljebb az adózás előtti eredmény összege Már a 2014-es adóévre is alkalmazható, (1429-es bevallásban) ha a fentiek szerinti megállapodás szerint a támogatás megvalósult Intézmény által kiállított igazolással kell rendelkezni a juttatás összege, célja tekintetében Társasági adó Rendelkezés a társasági adóról: Tao tv. 24/A. Ugyanazon adóév tekintetében nem alkalmazható együtt a látvány-csapatsportok (film, színház) eddig ismert támogatási formája a jelen törvényi szabályozással bevezetésre kerülő adó-felajánlási rendszerrel. Az adózót választás illeti meg. Az adózó a fizetendő társasági adója terhére: Adóelőleg fizetési kötelezettsége Adóelőleg kiegészítési kötelezettsége Adófizetési kötelezettsége terhére rendelkező nyilatkozatot tehet A kedvezményezett lehet: filmalkotás, előadóművészi szervezet, látvány-csapatsport Társasági adó Rendelkezés a társasági adóról: Tao tv. 24/A. Adóelőleg fizetési kötelezettsége tekintetében: az e célra rendszeresített RENDNYIL-nevű elektronikus űrlapon, a fizetendő adóelőleg 50%-ig az előleg fizetési kötelezettség hónapját megelőző hónap utolsó napjáig, a januári előlegre már tehető rendelkezés (15RENDNY) az adóelőleget maradéktalanul be kell fizetni ez a nyilatkozat adóévben 5 alkalommal módosítható, természetesen csak előre mutatóan, melynek feltétele a kedvezményezett által (kivéve film) kiállított igazolás módosító nyilatkozattal egyidejű benyújtása 14

15 Társasági adó Rendelkezés a társasági adóról: Tao tv. 24/A. Adóelőleg kiegészítési és adófizetési kötelezettsége tekintetében: Amennyiben az adóelőleg felajánlásáról nem rendelkezett Akkor a kiegészítésre (feltöltésre) rendszeresített bevalláson (01) teheti meg Adóból történő felajánlás esetében a társasági adóbevallásban (29), a még fel nem ajánlott összeg De maximum a fizetendő adó 80%-áig A kiegészítés illetve az adó összegét maradéktalanul be kell fizetni A tao-bevallás benyújtása után a felajánlás nem módosítható Társasági adó Rendelkezés a társasági adóról: Tao tv. 24/A. Az adózó a felajánlott összegre tekintettel jóváírásra jogosult: Adóelőlegből történő felajánlásnál a felajánlott összeg, de legfeljebb a fizetendő adó 80 %-a után 7,5% Adóból történő felajánlásnál 2,5% A jóváírást az adóhatóság a tao bevallás esedékességét követő második hónap első napjával vezeti át a 101-es adónemre (első alkalommal: július elsejével) Az már a következőévi adóelőleg fizetésnél figyelembe vehető Társasági adó Rendelkezés a társasági adóról: Tao tv. 24/A. Az adóhatóság a felajánlott összeget havonta, negyedévente vagy éves bevallás esetében a fizetési kötelezettség teljesítését követő 15 munkanapon belül utalja át a kedvezményezettnek. Melynek feltétele, hogy: Az igazolás a rendelkező nyilatkozattal, vagy a bevallással egyidejűleg az arra nyitva álló határidőig beérkezzen az adóhatósághoz A befizetés teljesítése megtörtént A támogató és a támogatott adózó tartozása az átutalás napján (nettó módon) a 100 ezer Ft-ot nem haladja meg A felajánlott összeg a fizetendő adó 80%-át ne haladja meg 15

16 Társadalombiztosítási szabályok változása I. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege január elsejétől 6930Ft, napi 231Ft. A járulékalapot képező jövedelem fogalmába a ténylegesen elért, összevont adóalapba tartozó jövedelem hiányában: a munkaszerződésben meghatározott alapbér, egyéb jogviszony esetében a szerződésben meghatározott díj havi összege került be Január elsejétől már nem csak az adóelőleget megállapító munkáltató köteles a családi járulékkedvezmény megállapítására, hanem azon kifizető is, aki (amely) a magánszemély részére rendszeres jövedelmet pld. megbízási díjként juttat. Társadalombiztosítási szabályok változása II. A családi kedvezmény éves elszámolásakor a természetes személy adózó, ha megállapítja, hogy az év közben igényeltnél több családi járulékkedvezmény illeti meg, úgy azt szja-ból veheti igénybe, illetve az esetleges visszafizetési kötelezettséget is oda kell teljesíteni. Pontosítás: A kiegészítő tevékenységű ügyvezetők, ha ezen tevékenységüket nem személyesen közreműködő tagként látják el, hanem vezető tisztségviselőként, akik e minőségükben társas vállalkozónak minősülnek, így az ügyvezetői díjazás után is fennáll a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség. Társadalombiztosítási szabályok változása III. A korkedvezmény-biztosítási járulék megszűnt, utoljára a december 31. napjára kifizetett béreknél alkalmazható rehabilitációs járadék, mint ellátási forma megszűnt december 31. napjáig lehetett megállapítani és három év volt a kifutási ideje január elsejét követően THGYS már nem, csak csecsemőgondozási díj állapítható meg Ahol eddig a tbj. THGYS-t említett, így pld. a járulékfizetési kötelezettség alóli mentesítés feltételeinél azt felváltja a csecsemőgondozási díjban részesülő személy 16

17 Társadalombiztosítási szabályok változása IV évi LXXXIII. tv. január elsejétől hatályos változása a táppénz megállapítása tekintetében: Folyamatos biztosítási idő esetén a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző harmadik hónaphoz (mint időszakhoz) legközelebb eső 180 naptári napi egészségbiztosítási járulék alapot képező jövedelem alapján kell megállapítani Ha azonban az a biztosítási jogviszony - amelyből a biztosított keresőképtelenné vált - a keresőképtelenség első napját megelőző három hónapnál rövidebb ideje kezdődött, akkor a táppénz napi átlagát e jogviszony szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani Társadalombiztosítási szabályok változása V évi LXXXIII. tv. január elsejétől hatályos változása a táppénz megállapítása tekintetében: Szerződés szerinti jövedelem alatt az egyéni és társas vállalkozók esetében az ellátásra való jogosultságot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresét kell érteni Az ellátás összege a NAV-hoz bevallott jövedelemadatok alapján kerül megállapításra Ha olyan jövedelemadatokban változtat a biztosított, amely alapján már ellátás folyósítására került sor, (önellenőrzést nyújtott be) akkor a módosított jövedelemadatokról a bevallás benyújtását követő 15 napon belül a folyósító szervet (EP) az igénylőnek tájékoztatni kell Szociális hozzájárulási adó szabályok változása A Start kártyák igénylése január elsejével megszűnt, tehát a még érvényben lévő kártyák utáni szocho-kedvezmény december 31-ig vehető igénybe. A kisgyermekes szülők utáni kedvezmény tovább bővül a tekintetben, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak után is 100 ezer Ft-ig igénybe veheti a munkáltató a kedvezményt. A munkahelyvédelmi akcióterv kedvezményeit január elsejétől a költségvetési szervek nem érvényesíthetik. 17

18 Egyszerűsített foglalkoztatás Az Efo tv. meghatározza, hogy mely esetekben nem kell a magánszemélynek bevallania az ebből származó jövedelmet. Ez a jelen módosítással úgy változik, hogy abban az esetben sem kell bevallást benyújtani, ha a munkavállaló részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87%-a jár. Vagyis a mentesített keretösszeget ezen összeghez igazodik, már 2014-es jövedelmek tekintetében is. A minimálbér változása 347/2014.(XII.29) Kormány rendelet Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló Ft havibér, 24160Ft heti, 4830Ft napi, 604Ft órabér Teljes munkaidőben garantált bérminimum Ft havibér, 28080Ft heti, 5620Ft napi, 702Ft órabér Köszönöm a figyelmet 18

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai

Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?

1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? 1. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként? Nincs ilyen korlátozás. 2. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1012-es számú bevalláshoz Jogszabályi háttér: - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szh. tv.) -

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 188. szám Az adózás rendjéről szóló 2003.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1251. számú bevalláshoz a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jóváhagyott megállapodás alapján forgalmazó, a tápszer társadalombiztosítási támogatási kérelmet benyújtó,

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogi környezet Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény: csak a keretszabály, ehhez kapcsolódó alapfogalmak, intézkedések, szankciók 51/2014.

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1693 jelű bevalláshoz A 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetési kötelezettségről

Kitöltési útmutató a 1693 jelű bevalláshoz A 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetési kötelezettségről Kitöltési útmutató a 1693 jelű bevalláshoz A 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetési kötelezettségről Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben

Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság. 50 000 Ft / év. korlátlan értékben C A F E T E R I A 2 0 1 6 1. A D Ó M E N T E S J U T T A T Á S O K Juttatás típusa Értékhatára Felhasználhatóság KULTÚRA utalvány / Kulturális eseményre szóló belépőjegy / bérlet Sport utalvány / Sportrendezvényre

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2015. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint

Részletesebben

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis!

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis! A kormányrendelet tárgyi hatálya Tárgyi hatálya A kormányrendelet kiterjed a gyermeket nevelő / gyermeket vállaló új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményre, a három

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Pestuka Gabriella osztályvezető Az egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó változásai Általános forgalmi adó változásai Társasági adó változásai KATA,

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2015. I. szám Aktuális teendők 1. Alapszabály módosítás!!! Az új Ptk. 2014. március 15-i hatályba lépésével

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30.

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak,

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, 3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL K É R E L E M EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGHOZ A kedvezményt kérő neve: Születési neve: Állampolgársága: Adószáma: TAJ

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban összefoglaltuk az FHB Ingatlanlízing Zrt. (korábbi nevén Central European Credit Ingatlanhitel Zrt.) jelzáloghitellel

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben