Egyes adótörvényi előírások módosítása a évi XXXVII. törvény alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján"

Átírás

1 Egyes adótörvényi előírások módosítása a évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv a (1) bekezdésének b) pontja, 17. -a (1) bekezdésének g) pontja] A kiegészítő előírás szerint indokolt mind az öröklési, mind az ajándékozási illetékkötelezettség alól mentesíteni a lakás-előtakarékossági szerződések alapján történő vagyonszerzéseket a lakás-előtakarékossági szerződések preferálása érdekében. 2. Építési telek öröklési és ajándékozási illetékmentessége [Itv ának (2a), (2c), (2d) bekezdése, 17. -a (2a), (2c) (2d) bekezdése] Az Itv a (1) bekezdésének g) pontja, az Itv a (1) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi a lakóház építésére alkalmas telektulajdon örökléssel, ajándékozással történő megszerzése vonatkozásában, hogy a vagyonszerző illetékmentességet vegyen igénybe abban az esetben, ha a hagyaték jogerős átadásától, illetve az ajándékozási szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházzal építi be a megszerzett telket. A vagyonszerző a lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidő lejártát megelőzően kiadott használatbavételi engedéllyel tudja igazolni. Az építésfelügyeleti eljárásra vonatkozó szabályozás változására tekintettel a módosítás az Itv. rendelkezéseit oly módon korrigálja, amely lehetőséget biztosít a vagyonszerző számára a lakóház felépítésének igazolására abban az esetben is, ha a lakóház építésre meghatározott 4 éves határidő lejártát megelőzően az építésügyi hatóság a használatbavételt tudomásul veszi és nem ad ki használatbavételi engedélyt. A vagyonszerző a lakóház felépítését az illetékes építésügyi hatóság által határidőn belül kiadott a vagyonszerző nevére szóló jogerős használatbavételi engedéllyel, illetve a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolja. Egyebekben a korábbi előírás nem változott. 3. Lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok visszterhes vagyonátruházási illetéke [Itv ának (2) bekezdése] A módosítás egyértelművé teszi, hogy nem csak a többes cserék, illetve több lakás értékesítése esetén kell a tulajdonost terhelő illetékalapot csökkenteni a vagyoni értékű jog (haszonélvezet, használat joga) értékével, hanem akkor is, ha a jogügylet tárgyát két lakástulajdon képezi. 4. Építési telek visszterhes vagyonátruházásának illetékmentessége [Itv ának (2a), (2c), (2d) bekezdése] Az Itv a (1) bekezdésének a) pontja lehetővé teszi a lakóház építésére alkalmas telektulajdon visszteher mellett történő megszerzése vonatkozásában, hogy a vagyonszerző illetékmentességet vegyen igénybe abban az esetben, ha a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházzal építi be a megszerzett telket. Egyes adótörvényi előírások módosítása a évi XXXVII. törvény alapján

2 2 A vagyonszerző a lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidő lejártát megelőzően kiadott használatbavételi engedéllyel tudja igazolni. Az építésfelügyeleti eljárásra vonatkozó szabályozás változására tekintettel a módosítás az Itv. rendelkezéseit oly módon korrigálja, amely lehetőséget biztosít a vagyonszerző számára a lakóház felépítésének igazolására abban az esetben is, ha a lakóház építésre meghatározott 4 éves határidő lejártát megelőzően az építésügyi hatóság a használatbavételt tudomásul veszi és nem ad ki használatbavételi engedélyt. A vagyonszerző a lakóház felépítését az illetékes építésügyi hatóság által határidőn belül kiadott a vagyonszerző nevére szóló jogerős használatbavételi engedéllyel, illetve a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolja. Egyebekben a korábbi előírás nem változott. 4. Lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése [Itv ának (19) bekezdése] Illetékmentes az Itv a (1) bekezdésének y) pontja szerint a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb. A kiegészítő módosítás szerint ezt az illetékmentességi rendelkezést lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog magánszemélyek általi megszerzésekor megfelelően kell alkalmazni. 5. Illetékmentesség [Itv a (2) bekezdésének új 41. pontja] Az építésfelügyeleti eljárás változására tekintettel a kiegészítő előírás tárgyánál fogva illetékmentes eljárásként nevesíti a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárást. 6. Pontosítások Az Itv a (7) bekezdésének a) pontjában a használatbavételi engedélyt szövegrész helyébe a használatbavételi engedélyt, vagy a vagyonszerző használatbavételét tudomásul vette szöveg lép. Az Itv a (3) bekezdésében az illetékbeszedési számlája szövegrész helyébe az illetékbevételi számlája szöveg lép. Az Itv ának (4) bekezdésében a használatbavételi engedély kiadását szövegrész helyébe a használatbavételi engedély kiadását vagy a vagyonszerző használatbavétel tudomásul vételét 7. Hatálybalépés én. A fenti módosításokat azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóház, sportcélú ingatlan felépítésére meghatározott határidő január 1-jéig még nem telt el.

3 3 II. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása 1. A filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye [Tao.tv ának (2), (4)-(5) bekezdése] A kiegészítő előírás a filmalkotás, illetve az előadó-művészeti szervezet támogatója adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolással szembeni követelményeket tartalmazza. A megrendelésre vagy nem megrendelésre készült filmalkotás támogatója az adókedvezményt mozgókép szakmai hatóság által kiállított támogatási igazolás alapján veheti igénybe. A támogatási igazolásnak tartalmaznia kell a támogatást nyújtó megnevezését, székhelyét, adószámát, illetve a kedvezményre jogosító támogatás összegét. Az előadó-művészeti szervezet támogatója az adókedvezményt az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által kiállított támogatási igazolás alapján veheti igénybe. Az egy előadó-művészeti szervezethez kapcsolódóan a tárgyévre vonatkozóan kiadott támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben tartott előadásaiból származó jegybevétel 80 %-át. Az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatás juttatásáért a támogatott előadóművészeti szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Tao.tv. 29/T. -a az előadó-művészeti szervezetre módosult évre, a fentiek figyelembe vételével. Kapcsolódóan hatályát veszti a Tao.tv. 4. -ának 36., 38., 45. pontja (összefügg az előbbiekkel!). 2. Sportfejlesztési támogatás [Tao.tv. 22/C. -ának (3), (3a) és (3b)-(3f) bekezdése] A látvány-csapatsportok támogatása igénybevételének további feltétele nem csak a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatás, de az újként meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatás teljesítése az adózó részéről a támogatott szerv részére, valamint az is, hogy az adózó a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül ennek tényét az állami adóhatósághoz bejelentse. A bejelentésre nyitva álló határidő jogvesztő. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás A támogatási igazolásban meghatározott összegnek a megfelelő adókulccsal (10, illetve 19 százalékkal) számított értéke legalább 75 százalékát az adózó köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló látvány-csapatsport támogatásban részesítette. A támogatónak a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetséget, illetve sportigazgatási szerv által megjelölt önálló pénzforgalmi számlára kell teljesíteni a sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvételét követően, a támogatási igazolásban szereplő összegben. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét csak akkor lehet a 10 százalékos társasági adókulccsal megállapítani, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos kulcsot nem kellett alkalmazni. Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét 10 százalékos kulccsal állapította meg, de a pozitív adóalap meghaladja az 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő

4 4 sportfejlesztési támogatásra fordítani. Ezen támogatás tényét a támogatás pénzügyi teljesítését követő 8 napon belül az állami adóhatósághoz be kell jelenteni. (A határidő jogvesztő!) A támogatási igazolásnak tartalmaznia kell: a támogatást (juttatást) nyújtó köztartozásmentes adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a kedvezményre jogosító támogatás (juttatás) összegét, jogcímenként a támogatott szervezet önálló fizetési számlájának számát. 3. Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül [Tao.tv. 3. számú melléklet A) fejezet új 12. pontja] A kiegészítő előírás szerint az adóévben szponzori vagy támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összegével az adózás előtti eredményt növelni kell. 3. Hatálybalépés A módosított rendelkezéseket első alkalommal a támogatási időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni. III. Gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény módosítása A módosítás a cégautóadóra vonatkozó rendelkezésekhez kapcsolódik. A módosítások lényege: nem adóköteles az olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott (egy éven túli időszakra bérbe adott) személygépkocsi, amely után kizárólag értékcsökkenési leírást számoltak el; tartós bérletbe adott személygépkocsi esetén az adó alanya a tartós bérletbe vevő; a nem magánszemély tulajdonában álló, tartós bérletbe vett személygépkocsi esetében az adókötelezettség a tartós bérletbe vételt követő hónap 1. napján keletkezik; a magánszemély tulajdonában álló, tartós bérletbe vett személygépkocsi esetében az adókötelezettség annak a hónapnak az 1. napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után a tartós bérletbe vevő költséget számolt el; amennyiben a költséget a személygépkocsi után nem a személygépkocsi tartós bérletbe vevője számolja el, és = a tartós bérletbe vevő a személygépkocsit ellenérték fejében nem magánszemélynek engedi át, akkor az adókötelezettség a személygépkocsi használatra való átengedését követő hónap első napján keletkezik, = a személygépkocsi használatának átengedése ingyenesen vagy magánszemély részére ellenérték fejében történik, akkor az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a költség elszámolása megtörtént; amennyiben személygépkocsi után a költséget nem a tartós bérletbe vevő számolja el, akkor a költségek első ízben való elszámolásának tényéről és időpontjáról a használó ezen időpontot követő 8 napon belül a tartós bérletbe vevőt köteles tájékoztatni,; ha a használó a tájékoztatást elmulasztja, akkor a tartós bérletbe vevőt terhelő adót a használó köteles megfizetni; az adókötelezettség megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a nem magánszemély tartós bérletbe vevő a személygépkocsit a bérbeadónak visszaadja;

5 5 a tartós bérletbe vevő adókötelezettsége annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a személygépkocsi után költséget a tartós bérletbe vevő utoljára számolt el költséget. A rendelkezés július 1-jén lép hatályba. Az indokolás szerint a cégautóadóra vonatkozó hatályos szabályozás szerint a cégautóadóból megfizetett gépjárműadó levonható. Az adóbetudásra azonban nincs lehetőség, ha a cégautóadó tárgyát képező személygépkocsi járműnyilvántartásba bejegyzett üzembentartója a tulajdonostól eltérő személy, mert ekkor a cégautóadó és a gépjárműadó alanya különbözik (a cégautóadó alanya a tulajdonos, a gépjárműadó alanya az üzembentartó). A módosítás a cégautóadó alanyává teszi a személygépkocsi tartós bérletbe vevőjét. Ezzel a változtatással összefüggésben kellett korrigálni az adóköteles járművek körére, az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat. IV. Személygépkocsi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása 1. Béren kívüli juttatások [Szja-tv ának új (3a) bekezdése], hatályos május 19-től. A kiegészítő törvényi előírás új jogcímmel egészíti ki a kedvezményes közteher mellett adható béren kívüli juttatások körét. A módosítás szerint béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak száma és a minimálbér szorzatát azzal, hogy a befizetett összegnek az értékhatárt meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül, a béren kívüli juttatásnak az egy magánszemélyre jutó összegét az 500 ezer forintos keretösszeg számításánál figyelmen kívül kell hagyni, az alkalmazottak létszámaként az első befizetéskor pénztártag-alkalmazottak létszáma vehető figyelembe. A kiegészítő rendelkezés például azt jelenti, hogy a munkáltató az egészségpénztárba befizet évi 10 millió forintot, de ezt nem a tagok között kéri felosztani, hanem abból 100 munkavállaló éves egészségügyi szűrését végezzék el. Így a munkáltató a befizetéssel egyes munkahelyi megbetegedésekkel szemben véd ki kockázatokat. Ez azonban nem jelenik meg a magánszemélynél jövedelemként, csak akkor, ha az orvosi szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi. A kapcsolódó átmeneti rendelkezés szerint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba a munkáltató tag által célzott szolgáltatásként befizetett összegekre és az abból a magánszemélynek nyújtott juttatások adókötelezettségére vonatkozó szabályokat a módosítás hatályba lépését (2013. május 19.) megelőzően megszerzett jövedelmekre is alkalmazni lehet. Ha a munkáltató saját döntése alapján az új szabály alkalmazását választja, a célzott szolgáltatásra befizetett összeg után május hónapra vonatkozó kötelezettségként kell megállapítania, megfizetnie és bevallania a béren kívüli juttatások utáni közterhet. Az adómentességre vonatkozó új rendelkezés hatályba lépése előtt teljesített célzott szolgáltatás után felmerült adókötelezettséggel összefüggésben a munkáltató önellenőrzést végez és a magánszemély részére kiadott igazolást módosítja. A módosítás szerint az a juttatás (a fentiekben említett egészségügyi szűrés), amelyet célzott szolgáltatásként kap a magánszemély a károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes [Szja-tv. 1. számú mellékletének pontja].

6 6 2. Adómentes [Szja-tv. 1. sz. melléklete] Egyéb tevékenységhez kapcsolódóan adómentes [4.26. pont] május 19-től, a szakiskolai és szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódást célzó, a társadalmi felzárkózást elősegítő Út a szakmaválasztáshoz program keretében, európai uniós forrás terhére adományozott tanulói ösztöndíj. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes [8.15. pont], alkalmazható július 1-jétől, az a személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmény, amely után a kifizető törvényben meghatározott szociálpolitikai menetdíj-támogatásban részesül. 3. Visszamenőleges alkalmazás lehetősége július 1-jétől Egyéb tevékenységhez kapcsolódóan adómentes a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásai [4.7. pont b) alpontja], a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére fizetett ösztöndíj, egyéb juttatás [4.12. pont a) alpontja], törvényben meghatározott oktatási intézmény, helyi önkormányzat, egyház által a hallgatónak adott eddig nem említett pénzbeli juttatás, törvény alapján adományozott arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódó pénzbeli juttatásnak azon része, amely nem haladja meg a minimálbér havi összegének négyszeresét [4.18. pont]. 4. Hatályát vesztette Az egyéni vállalkozó átalányadózást választhat az Szja-tv ának (4) bekezdése szerint is, nem kizáró ok, ha munkaviszonyban áll (törölték az és nem áll munkaviszonyban szövegrészt). V. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása 1. Építésfelügyeleti eljárás változásaira tekintettel módosul az Áfa-tv. 6. -a (4) bekezdése b) pontjának bb) alpontja, továbbá az Áfa-tv a (1) bekezdése j) pontjának jb) alpontja, az Áfa-tv a (3) bekezdése c) pontjának cb) alpontja, a hivatkozott alpontok kiegészültek a következő szöveggel: vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év. 2. Mentes az adó alól [Áfa-tv ának új c) pontja] A kiegészítő előírás kiküszöböli az esetlegesen felmerülő adóhalmozódás lehetőségét, amennyiben olyan személygépkocsit értékesítenek az értékesítési láncban, amely beszerzését terhelő áfa levonási tilalom alá esik. (Például magánszemélytől vásárolt személygépkocsit értékesítenek!) Az adóhalmozódás elkerülése érdekében az Áfa-tv. úgy módosult, hogy az adómentes termékértékesítés nem csak arra az esetre alkalmazható, ha a személygépkocsi beszerzéséhez le nem vonható adó kapcsolódott, hanem arra az esetre is, ha nem kapcsolódott ugyan előzetesen felszámított adó, de ha kapcsolódott volna, azt az adóalany nem helyezhette volna levonásba. (A példa esetében tehát az értékesítés adómentes. Korábban ezzel ellentétes állásfoglalások születtek.)

7 7 3. Építési telek [fa-tv ának 7. pontja] Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosítására tekintettel újrafogalmazta az építési telek értelmező rendelkezését. Ez szerint az építési telek az olyan = telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,0 m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, = telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál (építési terület) és mely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. 4. Hatályba lépett: április 21-én. VI. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény [Katv.] módosításáról 1. Kedvezményezett foglalkoztatott [Katv. 2. -ának 19. pontja] Az eddig idesoroltak ( től): a huszonöt év alatti és az ötven év feletti foglalkoztatott, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók, a tartósan álláskereső személyek kiegészültek az olyan huszonöt év alatti pályakezdő munkavállalóval, valamint ötven év feletti munkavállalóval, aki nem rendelkezik legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóval. 2. Kedvezményezett foglalkoztatott munkabére után érvényesíthető kedvezmény [Katv. 2. -ának 20. pontja] A korábbi előírás is módosításra került azzal, hogy az érvényesíthető kedvezmény foglalkoztatottanként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a től idesoroltaknál = személyenként 100 ezer forint a foglalkoztatás első két évében, = a harmadik évben a huszonöt év alatti és az ötven év feletti foglalkoztatottak kivételével személyenként 50 ezer forint, a kiegészítésként idesoroltaknál = személyenként 50 ezer forint. A kedvezményes részmunkaidős foglalkoztatás esetén a 100 ezer, illetve az 50 ezer forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után érvényesíthető. Részmunkaidős foglalkoztatás a kiegészítő előírás szerint az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.

8 8 3. Kiadózó vállalkozások tételes adóját választhatja [Katv. 4. -ának (4) bekezdése] a módosítás szerint az eddig kizárt, a biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet, a biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységet végző vállalkozás is az általános feltételek szerint. 4. A kisvállalati adó választás feltételei [Katv a (2) bekezdésének e) pontja] A módosítás pontosítja a kisvállalati adóalanyiság választásának mérlegfőösszegre vonatkozó feltételeit. A pontosítás értelmében 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a kisvállalati adó szerinti adózás akkor választható, ha a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 500 millió forint időarányos részét. 5. Az adóalanyiság keletkezése [Katv ának (1) és (3) bekezdése] A módosítás értelmében a kisvállalati adó szerinti adózás választására egész évben lehetőség van. Ez következik abból, hogy a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával (például június 1-jével) önálló üzleti év kezdődik (természetesen az előző üzleti év május 31-ével zárul). A módosítás szerint a kisvállalati adózás választására vonatkozó bejelentés a megtételének napjától számított 30 napos, jogvesztő határidőn belül visszavonható. A bejelentés visszavonása esetén a kisvállalati adóalanyiság nem jön létre. 6. A kisvállalati adó alapja 6.1. Számított nyilvántartási érték levonhatósága [Katv ának (16) bekezdése] Mivel a számított nyilvántartási érték fogalma nemcsak a tárgyi eszköz vagy az immateriális jószág, de a beruházás esetében is értelmezhető, függetlenül attól, hogy a beruházásra csak terven felüli értékcsökkenés, illetve annak visszaírása számolható el, indokolt volt, hogy a rendelkezés kiegészítésre kerüljön. A kiegészítő módosítás szerint, amennyiben a Katv. szerint meghatározott adóalanyiság időszaka alatt megszerzett, kifizetett immateriális jószág, tárgyi eszköz, beruházás 10 éven belül (például értékesítés, selejtezés miatt) kivezetésre kerül, a pénzforgalmi szemléletű eredmény a könyvekből történő kivezetés adóévében csökkenthető a kisvállalati adóalanyiság adóévét megelőző adóévben meghatározott a számított nyilvántartási érték azon részével, amellyel a kisvállalati adó alanya eddig az ideig a pénzforgalmi szemléletű eredményt még nem csökkentette Zárókészlet változásának figyelembe vétele [Katv ának új (17) bekezdése] A kiegészítő előírás lehetővé teszi, hogy a kisvállalati adó alapja csökkenthető legyen a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóév zárókészlet állományának értéke, illetve az adóalanyiság első adóévének zárókészlet állományának értéke közötti különbözet összegével, feltéve, hogy a kisvállalati adóalanyiság első adóévében a zárókészlet állományának az értéke nem éri el a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóév zárókészlet állományának értékét.

9 Kisvállalati adóalanyiság megszűnése esetén [Katv ának új (18)-(20) bekezdése] A kiegészítő előírás tartalmazza az egyes kisvállalati adóalap-módosító tételeket a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévére. A korrekciós tételek biztosítják, hogy a kisvállalati adóban, illetve a társasági adóban előírt eltérő adóalap meghatározás folytán például az egyes befolyt, vagy időbelileg elhatárolt bevételek után ne keletkezzen többszörös adófizetési kötelezettség. A kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévére vonatkozó pénzforgalmi szemléletű eredmény megállapítása során növelő tételként kell figyelembe venni: a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összegét, a kisvállalati időszak alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik, a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet értékét. A kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévére vonatkozó pénzforgalmi szemléletű eredmény megállapítása során csökkentő tételként kell figyelembe venni: a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összegét, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik, a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összegét. Általános szabályként a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti a kisvállalati adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és az adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó. 7. Társasági adó a kisvállalati adóalanyiság választásakor [Katv ának (10) bekezdésre] A társasági adó alanyának a Tao.tv.-nek a jogutód nélküli megszűnésre irányadó rendelkezéseit kell alkalmaznia a Katv ában meghatározott eltérésekkel. Ezen eltérések kiegészültek azzal, hogy ez esetben a bevallás benyújtásának határideje a megszűnés hónapját követő ötödik hónap utolsó napja. [Ez a kisvállalati adóalanyiságot választó gazdálkodó szervezet beszámolója letétbehelyezésének, közzétételének is a határideje!] 8. Átmeneti rendelkezések A Katv.-t módosító rendelkezések április 21-én léptek hatályba. A rendelkezéseket azon adózónak kell alkalmaznia, amelynek adóalanyisága január 1-hjén vagy azt követően jött (jön) létre. a kisvállalati

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK

A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK A GÉPJÁRMŰ ÉS PÓTKOCSI MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ ILLETÉKSZABÁLYOK Gépjármű, illetve pótkocsi öröklése, ajándékozása és visszterhes vagyonátruházás keretében történő megszerzése esetén vagyonszerzési illetéket

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51.

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51. Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesítésekről (Áfa tv. 82. (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 50-51. pontjai) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak:

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak: 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYB90/2015) a Megoldás (G90) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Pestuka Gabriella osztályvezető Az egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó változásai Általános forgalmi adó változásai Társasági adó változásai KATA,

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban összefoglaltuk az FHB Ingatlanlízing Zrt. (korábbi nevén Central European Credit Ingatlanhitel Zrt.) jelzáloghitellel

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis!

A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. szabályai szerint semmis! A kormányrendelet tárgyi hatálya Tárgyi hatálya A kormányrendelet kiterjed a gyermeket nevelő / gyermeket vállaló új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményre, a három

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta

Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások. Horváthné Szabó Beáta www.pwc.com/hu Külföldi és belföldi kiküldetések és béren kívüli juttatások Horváthné Szabó Beáta 2012. Március 6. Fogalmak Kiküldetés (Mt): gazdasági érdeken alapuló ideiglenes kötelezésből eredően a

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. III. FEJEZET: A HELYI ADÓZÁST ÉS GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 1. A helyi adókról

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 Az adó mértéke, az adó alapja 2016. január 1-jétől a személyi jövedelemadó mértéke 15 százalékra csökken. Szja tv. 8. (1) A tartós befektetéshez és a vállalkozói adóalaphoz tartozó

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELİ ZRT.

A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELİ ZRT. 1 A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELİ ZRT. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA TERMİFÖLD ÁLLAM ÁLTAL, ÉLETJÁRADÉK FIZETÉSE ELLENÉBEN TÖRTÉNİ MEGVÁSÁRLÁSÁRA A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) a Nemzeti

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Építményadó Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009

Építményadó Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009 III. kerületi Adótájékoztató Építményadó, Telekadó, Idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója Forrás: www.obuda.hu Építményadó Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009 A kerületben

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

PENTA-UNIÓ Zrt. Ingatlanok értékesítésének adójogi kezelése az Irányelv és a tagállami szabályozások tükrében

PENTA-UNIÓ Zrt. Ingatlanok értékesítésének adójogi kezelése az Irányelv és a tagállami szabályozások tükrében PENTA-UNIÓ Zrt Ingatlanok értékesítésének adójogi kezelése az Irányelv és a tagállami szabályozások tükrében NÉV: BODÓ BORBÁLA Szak: Okleveles forgalmiadó-szakértő Konzulens: Nyári Zsolt TARTALOM 1 BEVEZETÉS...

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. szeptember 9 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Szerző: Kecskeméti Ágnes Neptun kód: C3H96U Konzulens:

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

A társadalombiztosítási jog 2012

A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátási rendszer része. Az az intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait

Részletesebben