urataggytőtós Hivatala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "urataggytőtós Hivatala"

Átírás

1 urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. (5) bekezdése alapján az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti el ő. 1. A bizottság a törvényjavaslat 4. -ának a következ ő módosítását javasolja : 4. Az Art. a 6. -át követ ően a következ ő alcímekkel egészül ki : A megbízható adózó 6/A. (1) Az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak min ősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely az alábbi, együtte s feltételeknek megfelel : a) legalább 3 éve folyamatosan m űködik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrál t adóalanynak min ősül, b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság [nem állapított meg terhére az] által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja me g az adózó tárgyévre megállapítottadóteljesítményének 3%-át[ meghaladó adókülönbözetet], c) a tárgyévben és az azt megel őző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellen e végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,

2 2 d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll cs őd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt, e) [a negyedév els ő napján] nem rendelkezik forintot meghaladó nett ó adótartozással, f) a tárgyévben és az azt megel őző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. (1) bekezdé s c) pontja szerinti adószámfelfüggesztés hatálya alatt, alatt, g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya h) a tárgyévet megel őző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kett őnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság, i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatóság i felügyelet alatt, és j) nem min ősül kockázatos adózónak. (2) Ha az adózó a tárgyévet megel őző öt évben nem működött, illetve nem minősült áfa-regisztrált adóalanynak, az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés b)j) pontja szerint i feltételek fennáll[t]ását a működés megkezdésétől, illetve az áfa-regisztált adóalanyiság kezdetét ől vizsgálja. 6/B. (1) Az állami adó- és vámhatóság által végzett ellen őrzés id őtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen id őtartamon belül folyamatosan megbízhat ó adózónak min ősül. (2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha az adózó az ellen őrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttm űködési kötelezettségének. Az együttműködési kötelezettség megszegésének min ősül különösen, ha az adózó az ellen őrzés id őtartama alatt az állami adó- és vámhatóság számára nem elérhet ő, iratait teljes körűen az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító id őpontban nem bocsátja az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére. 6/C. (1) Az állami adó- és vámhatóság a foglalkoztatotti bejelentés, valamint az e törvény 22/E. $-a szerinti kötelezettség kivételével a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatás i kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót mulasztási bírsá g kiszabása nélkül, határid ő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, [illetve] vagy a hiba javítására. Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye. (2) Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság fels ő határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának (jegyzőkönyvezésének) id őpontjában megbízható adózónak min ősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság fels ő határának 50 százaléka.

3 3 (3) Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható adóbírság fels ő határa, ha az adózó az utólagos ellen őrzés alá vont adómegállapítási időszak egészében vagy az utólago s ellen őrzés megállapításairól szóló jegyz őkönyv keltének időpontjában megbízható adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság fels ő határának 50 százaléka. (4) Nem alkalmazható a (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezés azon mulasztás, illetve adóhiány megállapítás esetén, mely a megbízható adózói min ő sítés elvesztését eredményezi. 6/D. (1) A megbízható adózó részére az állami adó- és vámhatóság az által a nyilvántartott, forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb forint összeg ű tartozásra kivéve a 133. (3) bekezdésében meghatározott tartozásokat az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére vagy a (2) bekezdés szerinti ajánlat elfogadásáró l szóló nyilatkozatára évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés t engedélyez a 133. (1)-(2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül (a továbbiakban : automatikus részletfizetés). (2) Az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdésben meghatározott tartozássa l rendelkez ő megbízható adózó részére az automatikus részletfizetés[re]i kedvezmény lehető ségére vonatkozóan negyedévente elektronikus úton [ajánlatot] felhívást küld. Az adózó a kézbesítést követő 8 napon belül elektronikus úton nyilatkozhat a kiküldött [ajánlat] felhívásban foglalt részletfizetés elfogadásáról. A nyilatkozat megtételére el őírt határid ő jogvesztő. (3) Az automatikus részletfizetési kedvezmény iránti kérelem, illetve a[z ajánlat ] részletfizetésre vonatkozó felhívás elfogadásáról szóló nyilatkozat beérkezését követ ő 1 5 napon belül az állami adó- és vámhatóság az automatikus részletfizetésről határozatot hoz, melyet elektronikus úton kézbesít az adózó részére. (4) Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az automatiku s részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel. A kockázatos adózó 6/E. (1) Az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak min ősíti azt a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzet t adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely esetében az alábbi feltételek legaláb b valamelyike fennáll : a) szerepel a nagy összeg ű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján (55. (3) bekezdés), b) szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkez ő adózók közzétételi listáján (55. (5) bekezdés), c) szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján (55. (6) bekezdés),

4 4 d) egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedés t alkalmazott vele szemben. (2) A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezését ő l számított [1] egy évig áll fenn. A min ősítés jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha a z adózó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt áll. Ha az eljárás az adózó jogutód nélküli megszűnése nélkül zárul, az adózó kockázatos minősítésének jogkövetkezményeit ismét alkalmazni kell azzal, hogy az 1 éves id őtartamba a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás ideje nem számít bele. (3) A (2) bekezdéstől eltér ően megszünteti az állami adó- és vámhatóság az adóz ó kockázatos adózói min ősítését a soron következő negyedéves minősítéskor, ha az (1 ) bekezdés a) és b) pontja szerint arra okot adó adóhiányt, valamint az ahhoz kapcsolód ó bírságot és pótlékot, illetve adótartozást az adózó megfizette. 6/F. A kockázatos adózó által visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalás i határideje 75 nap. A kockázatos adózóra a 37. (4a) bekezdése nem alkalmazható. 6/G. Ha az adózó az állami adó- és vámhatóság által ellen őrzés alá vont id ő szakban, illetve annak egy részében, vagy az ellen őrzés id őtartama alatt, illetve annak egy részébe n kockázatos adózónak min ősül, az ellen őrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik. 6/H. (1) A késedelmi pótlék megállapítása id őpontjában kockázatosnak minő sül ő adózót terhel ő, az állami adó- és vámhatóság által az utólagos adómegállapítás során feltárt adókülönbözet után felszámított késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás id őpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének 365-öd része. Ha az állami adó- és vámhatóság a költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatéríté s kiutalását késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a 165. (2) bekezdése szerinti késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet. (2) [Kockázatos]A késedelmi pótlék megállapítása id őpontjában kockázatosnak minő sül ő adózó terhére adóhiányt megállapító határozatban az adó esedékességének, illetve a költségvetési támogatás igénybevételének napjánál kés őbbi időpont nem állapítható meg a pótlékfizetés kezd ő napjaként. 6/I. (1) Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének id őpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az adóhiány megállapításának (jegyz őkönyvezésének) id őpontjában kockázatos adózónak min ősült, az állami adó- és vámhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mell őzheti, és az általa kiszabható legkisebb bírság mérték e az általános szabályok szerint kiszabható bírság fels ő határának 50 százaléka. (2) Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság fels ő határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a mulasztás feltárásának (jegyzőkönyvezésének) id őpontjában kockázatos adózónak minő sült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság fels ő határának 150 százaléka. Az adózó min ősítése

5 5 6/J. Az állami adó- és vámhatóság a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa - regisztrált adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételéve l a tárgynegyedévet követ ő 30 napon belül minősíti, melynek keretében a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását vizsgálja. A min ősítés hatálya a minősítés hónapját követ ő hónap els ő napján áll be. A minősítés eredményér ől az állami adó - és vámhatóság az adózót elektronikus úton értesíti. Ha az adózó minősítésében változás ne m következik be, az állami adó- és vámhatóság az értesítést mell őzi. Az adózó a központ i elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül minősítését lekérdezheti. 6/K. Összeolvadás, illetve beolvadás esetén a jogutód abban az esetben minősül megbízható adózónak, ha az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor valamennyi jogel őd megbízható adózónak min ősült. Ha valamelyik jogel őd az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor kockázatos adózónak min ősült, a jogutód szintén kockázatos adózónak min ő sül. Különválás, kiválás, illetve [társasági forma váltás] átalakulás esetén a jogutód megtartja a jogel őd min ősítését. 6/L. Ha az adózó vitatja a 6/J. szerinti minősítését, a minősítést ől vagy a minő sítés elmaradásától számított hat hónapon belül kifogást nyújthat be az állami adó- é s vámhatósághoz. A határid ő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Ha az állami adó- és vámhatóság a kifogásnak helyt ad, határozathozatal nélkül a kifogásna k megfelel ően módosítja az adózó min ősítését, melyr ől az adózót elektronikus úton értesíti. A kifogás elutasításáról az állami adó- és vámhatóság határozatban rendelkezik." 2. A bizottság a törvényjavaslat 4. -ának a következő módosítását javasolja : 4. Az Art. a 6. -át követően a következő alcímekkel egészül ki : A megbízható adózó 6/A. (1) Az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak min ősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely az alábbi, együtte s feltételeknek megfelel : a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrál t adóalanynak min ősül, b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított me g terhére az adóteljesítményének 3 %-át meghaladó adókülönbözetet, c) a tárgyévben és az azt megel őző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellen e végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását, d) a tárgyévben és az azt megel őző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt, e) a negyedév els ő napján nem rendelkezik forintot meghaladó nett ó adótartozással,

6 6 f) a tárgyévben és az azt megel őző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. (1) bekezdé s c) pontja szerinti adószámfelfüggesztés hatálya alatt, alatt, g) a tárgyévben és az azt megel őző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatály a [h) a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kett őné l több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság, ] h) a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megel őző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1 %-át, i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatóság i felügyelet alatt, é s j) nem min ősül kockázatos adózónak. (2) Ha az adózó a tárgyévet megelőző öt évben nem működött, illetve nem min ősült áfa-regisztrált adóalanynak, az állami adó- és vámhatóság a feltételek fennálltát a m űködé s megkezdését ől, illetve az áfa-regisztált adóalanyiság kezdetét ől vizsgálja. 6/B. (1) Az állami adó- és vámhatóság által végzett ellen őrzés id őtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen id őtartamon belül folyamatosan megbízhat ó adózónak min ősül. (2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha az adózó az ellen őrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének. Az együttműködési kötelezettség megszegésének min ősül különösen, ha az adózó az ellen őrzés id őtartama alatt az állami adó- és vámhatóság számára nem elérhet ő, iratait teljes körűen az ellen őrzés 180 napon belüli lezárását biztosító id őpontban nem bocsátja az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére. 6/C. (1) Az állami adó- és vámhatóság a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatás i kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót mulasztási bírsá g kiszabása nélkül, határid ő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hib a javítására. Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye. (2) Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság fels ő határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének id őpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának (jegyzőkönyvezésének) id őpontjában megbízható adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság fels ő határának 50 százaléka. (3) Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható adóbírság felső határa, ha az adóz ó az utólagos ellenőrzés alá vont adómegállapítási időszak egészében vagy az utólago s ellenőrzés megállapításairól szóló jegyz őkönyv keltének id őpontjában megbízható adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság fels ő határának 50 százaléka.

7 7 (4) Nem alkalmazható a (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezés azon mulasztás, illetve adóhiány megállapítás esetén, mely a megbízható adózói min ő sítés elvesztését eredményezi. 6/D. (1) A megbízható adózó részére az állami adó- és vámhatóság az által a nyilvántartott, forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb forint összeg ű tartozásra kivéve a 133. (3) bekezdésében meghatározott tartozásokat az adóz ó elektronikus úton benyújtott kérelmére vagy a (2) bekezdés szerinti ajánlat elfogadásáró l szóló nyilatkozatára évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés t engedélyez a 133. (1)-(2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül (a továbbiakban : automatikus részletfizetés). (2) Az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdésben meghatározott tartozássa l rendelkező megbízható adózó részére az automatikus részletfizetésre negyedévent e elektronikus úton ajánlatot küld. Az adózó a kézbesítést követő 8 napon belül elektronikus úton nyilatkozhat a kiküldött ajánlat elfogadásáról. A nyilatkozat megtételére el őírt határidő jogveszt ő. (3) Az automatikus részletfizetés iránti kérelem, illetve az ajánlat elfogadásáról szól ó nyilatkozat beérkezését követ ő 15 napon belül az állami adó- és vámhatóság az automatikus részletfizetésről határozatot hoz, melyet elektronikus úton kézbesít az adózó részére. (4) Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a fennmaradó tartozásra eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel. A kockázatos adózó 6/E. (1) Az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak min ősíti azt a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzet t adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely esetében az alábbi feltételek legaláb b valamelyike fennáll : a) szerepel a nagy összeg ű adóhiánnyal rendelkez ő adózók közzétételi listáján, b) szerepel a nagy összeg ű adótartozással rendelkez ő adózók közzétételi listáján, c) szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján, d) egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedés t alkalmazott vele szemben. (2) A kockázatos adózói min ősítés a min ősítésre okot adó feltétel bekövetkezését ő l számított 1 évig áll fenn. A minő sítés jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha az adóz ó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt áll. Ha az eljárás az adózó jogutó d nélküli megszűnése nélkül zárul, az adózó kockázatos minősítésének jogkövetkezményei t ismét alkalmazni kell azzal, hogy az 1 éves id őtartamba a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás ideje nem számít bele.

8 8 (3) A (2) bekezdést ől eltérően megszünteti az állami adó- és vámhatóság az adóz ó kockázatos adózói min ősítését a soron következ ő negyedéves minősítéskor, ha az (1 ) bekezdés a) és b) pontja szerint arra okot adó adóhiányt, valamint az ahhoz kapcsolód ó bírságot és pótlékot, illetve adótartozást az adózó megfizette. 6/F. A kockázatos adózó által visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalás i határideje 75 nap. A kockázatos adózóra a 37. (4a) bekezdése nem alkalmazható. 6/G. Ha az adózó az állami adó- és vámhatóság által ellen őrzés alá vont id őszakban, illetve annak egy részében, vagy az ellen őrzés időtartama alatt, illetve annak egy részében kockázatos adózónak minősül, az ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik. 6/H. (1) A kockázatos adózót terhel ő, az állami adó- és vámhatóság által felszámítot t késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás id őpontjában érvénye s jegybanki alapkamat ötszörösének 365-öd része. Ha az állami adó- és vámhatóság a költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés kiutalását késedelmese n teljesíti, a késedelem minden napjára a 165. (2) bekezdése szerinti késedelmi pótlékka l azonos mértékű kamatot fizet. (2) Kockázatos adózó terhére adóhiányt megállapító határozatban az adó esedékességének, illetve a költségvetési támogatás igénybevételének napjánál kés őbbi id őpont nem állapítható meg a pótlékfizetés kezd ő napjaként. 6/I. (1) Ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának, illetve az adóhiány megállapításának (jegyz őkönyvezésének) időpontjában kockázatos adózónak minősült, az állami adó- és vámhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mell őzheti, és az általa kiszabható legkisebb bírság mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság fels ő határának 50 százaléka. (2) Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság fels ő határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének id őpontjában vagy a mulasztás feltárásának (jegyzőkönyvezésének) id őpontjában kockázatos adózónak minő sült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság fels ő határának 150 százaléka. Az adózó min ősítése 6/J. Az állami adó- és vámhatóság a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételéve l a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti, melynek keretében a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását vizsgálja. A min ősítés hatálya a minősítés hónapját követ ő hónap els ő napján áll be. A minősítés eredményéről az állami adó - és vámhatóság az adózót elektronikus úton értesíti. Ha az adózó minősítésében változás ne m következik be, az állami adó- és vámhatóság az értesítést mell őzi. Az adózó a központ i elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül minősítését lekérdezheti. 6/K. Összeolvadás, illetve beolvadás esetén a jogutód abban az esetben minősü l megbízható adózónak, ha az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor valamennyi jogel őd megbízható adózónak minősült. Ha valamelyik jogel őd az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor kockázatos adózónak min ősült, a jogutód szintén kockázatos adózónak min ősül.

9 9 Különválás, kiválás, illetve társasági forma váltás esetén a jogutód megtartja a jogel őd min ősítését. 6/L. Ha az adózó vitatja min ősítését, a minősítéstől vagy a min ősítés elmaradásátó l számított hat hónapon belül kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz. A határid ő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Ha az állami adó- é s vámhatóság a kifogásnak helyt ad, határozathozatal nélkül a kifogásnak megfelel ően módosítja az adózó min ősítését, melyről az adózót elektronikus úton értesíti. A kifogás elutasításáról az állami adó- és vámhatóság határozatban rendelkezik." 3. A bizottság a törvényjavaslat 6. -ának a következ ő módosítását javasolja : 6. Az Art. 7. (1) (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felel ős miniszter által vezetett minisztérium el őtt ha nem kíván személyesen eljárni a) törvényes képviselője, b) képviseleti jogosultságát igazol ó ba) ügyvéd, ügyvédi iroda, bb) európai közösségi jogász, bc) adószakértő, bd) okleveles adószakértő, be) adótanácsadó, bf) könyvvizsgáló, bg) könyvelő, bh) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosul t gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, bi) környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is, bi) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéz ő szakképesítéssel rendelkező személy is, közokiratba vagy teljes bizonyító erej ű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. (la) Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felel ő s miniszter által vezetett minisztérium el őtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. (2) Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkez ő egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felel ős miniszter által vezetett minisztérium el őtt a) a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkez ő személy vag y munkaviszonyban álló jogtanácsos,

10 1 0 b) a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljár ó ca) jogtanácsos, tovább á cb) ügyvéd, ügyvédi iroda, cc) európai közösségi jogász, cd) adószakértő, ce) okleveles adószakértő, cf) adótanácsadó, cg) könyvvizsgáló, ch) könyvel ő, ci) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, cj) környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is, ck) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különö s szabályairól szóló törvény szerinti jövedéki üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéz ő szakképesítéssel rendelkez ő személy is képviselheti. " 4. A bizottság a törvényjavaslatot új 10. -sal kiegészíteni javasolja : 10. Az Art. 24/G. $-a a következ ő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) A vámhatóság a magánfőzőt az (1)-(4) bekezdésben foglaltaktól eltér ően a 24. (3) bekezdése szerint tartja nyilván. 5. A bizottsága törvényjavaslat 12. -ának a következő módosítását javasolja : 12. Az Art. 26/A. -át követ ően a következ ő alcímmel egészül ki : [Bevallás ajánlattételi eljárásban] Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás 26/B. (1) Az adóév utolsó napján ügyfélkapuval, vagy külön e célra létrehozott, személyes beazonosítást biztosító elektronikus hozzáféréssel rendelkez ő azon adózó részére, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapjá n munkáltatói adómegállapítást nem kért, az adó megállapítását a munkáltató nem vállalta, vag y nem tett bevallási nyilatkozatot, az állami adóhatóság elkészíti és az adóévet követ ő év március 15. napjától elektronikus úton megküldi személyi jövedelemadó adóbevallás i [ajánlatát (bevallási ajánlat)] tervezetét (a továbbiakban : adóbevallási tervezet). (2) A tevékenységét folytató személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyén i vállalkozó, valamint a mez őgazdasági őstermel ő részére az állami adóhatóság adóbevallás i [ajánlatot] tervezetet nem készít. (3) Ha az adózó [a bevallási ajánlatban] az adóbevallási tervezetbenfeltüntetett adatokkal, illetve az annak alapjául szolgáló, az állami adóhatóság nyilvántartásában szerepl ő

11 1 1 adatokkal nem ért egyet, [a bevallási ajánlat] az adóbevallási tervezetadatait javíthatja, kiegészítheti. (4) Az adózó [a bevallási ajánlatot] az adóbevallási tervezetben szükség esetén a javított, kiegészített adatokkal a naptári évet követő május 20[. napjá]=ig elektronikus úto n fogadhatja el[. Az adózó a bevallási ajánlat elfogadásával], és ezzelteljesíti azadóbevallás i kötelezettségét. (5) Az adózó az adó megfizetésére május 20-[á]ig köteles, az állami adóhatóságnak a visszatérítendő adót [a bevallási ajánlat] az adóbevallási tervezetelfogadásától számított 3 0 napon belül kell kiutalnia. (6) Ha az adózó [a bevallási ajánlatot] az adóbevallási tervezetet elektronikus úton a (4) bekezdés szerinti határid őig nem fogadja el, bevallási kötelezettségének az állami adóhatóság közrem űködése nélkül kell eleget tennie a naptári évet követ ő május 20-ig." 6. A bizottság a törvényjavaslat 17. -ának a következő módosítását javasolja : 17. (1) Az Art. 43. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az adóhatóság az adózó adókötelezettségét (az állami adó- és vámhatósá g esetében ideértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettséget is) és költségvetési támogatás i igényét, valamint az arra teljesített befizetést és kiutalást az adózó adószámláján tartj a nyilván. Az adózó kötelezettségeit a bevallás ideértve az önellen őrzési lapot is, az adóhatóság vagy más hatóság határozata, a befizetéseket és a kiutalásokat a pénzintézet, illetve a posta bizonylatai alapján kell nyilvántartani. Az adóhatóság a kötelezettségeket, valamint a befizetéseket és a kiutalásokat az adószámlán adónként (köztehernemenként), költségvetési támogatásonként mutatja ki. Az állami adó- és vámhatóság az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap javára teljesítend ő befizetéseket külö n számlákon tartja nyilván. Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az adóhatóság a jogel ődöt megillető költségvetési támogatást, túlfizetést, illetve a jogel ődöt terhelő tartozást a jogutó d adószámlájára vezeti át. (2) Az Art a a következő (lb) bekezdéssel egészül ki : (lb) Jogszabály más, nem közvetlen adózási célú fizetési kötelezettsé g nyilvántartását is el őírhatja az adózó adószámláján. (3) Az Art a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki : (2d) Ha az elkülönített számlára megfizetett összeg nem az állami adó- é s vámhatóság hatáskörébe tartozó költségvetési befizetési kötelezettséggel vagy költségvetésb ő l származó pénzeszközzel kapcsolatban elkövetett költségvetési csalás b űncselekménnyel füg g össze, az állami adó- és vámhatóság tájékoztatja az érintett szervet a befizetésr ől, és ezt követően az érintett szerv kérelmére gondoskodik az összeg átutalásáról. Ha az elkövető igazolja, hogy a b űncselekménnyel okozott vagyoni hátrányt az érintett szerv felé i s megtérítette, úgy az állami adó- és vámhatóság az elkövet ő kérelmére intézkedik az

12 12 elkülönített számlára megfizetett összeg elkövet ő részére történ ő visszatérítése iránt a (2b ) bekezdés egyidej ű alkalmazása mellett." (4) Az Art. 43. (3)-(5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek : (3) Ha az adóhatóságnál a tartozást az adózó csak részben egyenlíti ki, a köztehernemenkénti befizetést az esedékesség sorrendjében kell elszámolni. Ha a tartozást az adóhatóság hajtja be, a végrehajtott összeget az adók esedékességének sorrendjében, azono s esedékesség ű közteher esetén a tartozás arányában kell elszámolni. Az állami adó- é s vámhatóság által történő végrehajtás esetén a végrehajtott összeget a végrehajtási költsé g elszámolását követ ően els őként a magánszemélyek jövedelemadójának el őlegére, a levont jövedelemadóra vagy a kifizet ő által a magánszemélytől levont járulékokra esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában kell elszámolni. A fennmaradó összeget az egyéb, az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozásokra a z esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában, az ezt követően fennmaradt összeget pedig a köztartozásra, több köztartozás esetén a tartozáso k esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában kel l elszámolni. (4) Az adózó bevallásában rendelkezhet arról, hogy az igényelt költségvetés i támogatást az adóhatóság az adózó által megjelölt adó, vagy egyéb fizetési kötelezettsé g (tételes elszámolású fizetési kötelezettség esetében a konkrét fizetési kötelezettség ) megfizetésére számolja el. A jogszer űen igényelt költségvetési támogatás beszámításával a z adó, vagy egyéb fizetési kötelezettség megfizetettnek, a költségvetési támogatás kiutaltna k minősül. A költségvetési támogatás kiutalása, illetve az adó, vagy egyéb fizetési kötelezettsé g megfizetése időpontjának az igénylés (bevallás) beérkezése, de legkorábban a támogatá s esedékessége napját kell tekinteni. (5) Ha az adott adónem tekintetében az adózónak vagy a 35. (2) bekezdése szerint i tartozás megfizetésére kötelezett személynek fizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll a z adószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban : túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegé t kérelemre az adózó, a tartozás megfizetésére kötelezett személy által megjelölt adószámlára, fizetési kötelezettségre, tételes elszámolású fizetési kötelezettség esetében a konkrét fizetés i kötelezettségre számolja el. Csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés összegét a csoporto s adóalany képvisel őjének kérelmére az adóhatóság a csoportos adóalany vagy a csoporto s adóalanyiságban részt vev ő bármelyik tag csoportos adóalany képvisel ője által megjelölt adószámlájára számolja el. A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követ ően az adóhatóság a túlfizetés összegét ideértve a tételes elszámolású fizetési kötelezettséget is hivatalból vagy kérelemre az általa nyilvántartott, az adózót, a tartozás megfizetésére kötelezett személyt terhel ő más tartozásra számolja el, vagy tartozás hiányában azt hivatalbó l törli. Az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, de téves adószámlára fizetett adót, vag y egyéb fizetési kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni. A cs őd-, felszámolási, végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás kezd ő napját, illetve amennyiben az adózót a csődeljárás elrendelését megelőzően ideiglenes fizetési haladék illeti meg, az ideiglene s fizetési haladék kezd ő időpontját megel őző napon fennálló túlfizetés, valamint a jogutó d nélkül megszűnt adózó adószámláján fennálló túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalbó l számolja el az általa nyilvántartott, az adózót terhelő tartozásra. (5) Az Art. 43. (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

13 1 3 (8) Ha az adószámla 2000 forintot meghaladó összeg ű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegér ől, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról az adózó k részére október 31-ig értesítést ad ki. Az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámlájának egyenlegér ől, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjo g szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy önkéntese n elektronikusan nyújtotta be a bevallását. (6) Az Art a a következő (9) bekezdéssel egészül ki : (9) Az állami adó- és vámhatóság az adóraktár által a bérf őzés után befizetett jövedéki adót elkülönített letéti számlán kezeli. Az adóraktár a bérfőzés után befizetett jövedéki adófizetési kötelezettségét ezen elkülönített letéti számla javára teljesíti. 7. A bizottság a törvényjavaslat 18. -ának a következő módosítását javasolja : 18. (1) [Az Art. 54. (7) bekezdés i) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról) i) a helyi és a nemzetiségi önkormányzat képvisel ő-testületét, közgyűlését a méltatlansági eljárás lefolytatása érdekében az eljárás alá vont adózó köztartozásána k fennállásáról ; (2)] Az Art. 54. (7) bekezdése a következő 1) ponttal egészül ki : (Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról) 1) az online pénztárgép forgalmazót, valamint a mobil szolgáltatót, ha a tájékoztatá s az online pénztárgép és NAV szervere közötti kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történ ő adatszolgáltatás küldésének biztosításával összefügg ő, jogszabályban el őírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges. [(3)] () Az Art a a következő (16) bekezdéssel egészül ki : (16) Az állami adóhatóság az adóazonosító jelet megkeresésre, elektronikus úto n átadja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezel ő központi szervne k az adóazonosító jelnek az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén történő elhelyezése céljából. 8. A bizottság a törvényjavaslat 19. -ának a következő módosítását javasolja : 19. W, Az Art a a következő (2) bekezdéssel egészül ki :

14 1 4 (2) A 79. -ban meghatározott adókötelezettségekkel összefügg ő fizetési könnyítési, adómérséklési kérelmeket az állami adóhatóság bírálja el. (2) Az Art a a következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7) Az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik a fémkereskedelemr ől szóló törvényben meghatározott bírság és egyéb költség végrehajtása. 9. A bizottság a törvényjavaslat 20. -ának a következő módosítását javasolja : 20. Az Art. 80/A. -a a következő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) Az állami adó- és vámhatóság jár el a külön jogszabályban meghatározott eltéréssel az e törvény hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség elszámolásával kapcsolato s eljárásban, ide nem értve azokat a fizetési kötelezettségeket, amelyek az önkormányzat i adóhatóság hatáskörébe tartoznak. 10. A bizottság a törvényjavaslatot új 25. -sal kiegészíteni javasolja : 25. Az Art (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (2) Az adóhatóság bizonyítsa, hogy a becslés alkalmazásának a feltételei fennállnak, továbbá azt, ho y a becslés alapjául szolgáló adatok, tények, körülmények, valamint a becslé s során alkalmazott módszerek az adó alapját valószín űsítik. Kizárólag közérdekű bejelentésb ől származó, ellenőrizhet ő bizonyítékkal alá nem támasztott adatok alapján becslés nem alkalmazható. 11. A bizottság a törvényjavaslat 25. (2) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : (2) Az Art a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki : (5a) A kérelemre indult eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy alkalommal a z adózó akkor is kérheti, ha az eljárás felfüggesztésének a (4a) bekezdés alapján egyébként nincs helye. Az eljárás az adózó kérelmére akkor függeszthet ő fel, ha azt jogszabály nem zárja ki. 12. A bizottság a törvényjavaslat 33. -ának a következő módosítását javasolja : 33. Az Art. Mulasztási bírság alcíme a következ ő 172/A. -sal egészül ki :

15 /A. Az adóhatóság a bejelentkezési kötelezettség, a foglalkoztatotti bejelentés, valamint az e törvény 22/E. -a szerinti kötelezettség kivételévela bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a cégbejegyzésre nem kötelezett adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határid ő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, [illetve] vagya hiba javítására. Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye. 13. A bizottság a törvényjavaslatot új 34. -sal kiegészíteni javasolja : 34. Az Art a a következő (34) bekezdéssel egészül ki : (34) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felel ős miniszter arra, hogy rendeletbe n állapítsa meg az online pénztárgép éves felülvizsgálatának részletes szabályait. 14. A bizottság a törvényjavaslat 34. (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja : (4) Az Art a a következő 10a. ponttal egészül ki : (E törvény és ha törvény másként nem rendelkezik az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában) 10a. elszámolás : [e törvény alkalmazásában, ]a fizetési kötelezettség nyilvántartása, megfizetése, kiutalása, visszatérítése, visszaigénylése, átvezetése, behajthatatlansága miatt i kezelése, illetve megállapításához vagy végrehajtásához való jog elévülése miatti törlése. 15. A bizottság a törvényjavaslat 35. -ának a következ ő módosítását javasolja : 35. Az Art. a következő sal egészül ki : 211. (1) Az állami adó- és vámhatóság első alkalommal els ő negyedévét követ ően minősíti az adózókat a 6/J. alapján. (2) Az állami adó- és vámhatóság els ő alkalommal a második negyedéve t követ ő [7/K.] 6/J. szerinti adózói min ősítés lekérdezését biztosítja az adózó részére a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül Kockázatos adózónak az els ő min ősítés megállapításakor akkor minősülhet az adózó, ha a) a nagy összegű adóhiánnyal rendelkez ő adózók közzétételi listáján január 1 - jét követően joger őre emelkedett határozat alapján szerepel,

16 1 6 b) a nagy összeg ű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján január 1-jét követően esedékessé vált adótartozás miatt szerepel, c) a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján január 1-jét követően elkövetett mulasztás miatt szerepel, d) az egy éven belüli ismételt üzletlezárást megalapozó mulasztást január 1-jét követ ően követte el.[" ] 213. (1) E törvénynek az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és [a kapcsolódó] egyes adótörvények módosításáról szóló évi... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépéseko r joger ősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követ ően az azt megel őző időszakra teljesítend ő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének id őpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségr e legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérté k alkalmazható. (2) Az adózónak a Módtv3. hatálybalépését követ ően teljesítend ő az azt megel őző id őszakra vonatkozó adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóel őleg-fizetési, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie. (3) A Módtv3.-mal megállapított 26/A. szerinti bevallási nyilatkozatot a magánszemély els ő alkalommal a évi jövedelmér ől január 31-éig tehet. (4) A Módtv3.-mal megállapított rendelkezések nem érintik a december 31-i g hatályos rendelkezések alapján hozott, a törvény hatálybalépésekor jogerős határozatokat (1) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 24/C. (2), (13) bekezdését, 24/D. (1), (3) bekezdését, 24/E. (1), (4)-(6) bekezdését a hatályba lépést követ ően indul t adóregisztrációs eljárásokban kell alkalmazni. E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 36/B. [-át] (2) és (5) bekezdéséta Módtv3. hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. A[z Art.] 36/A. alkalmazásában, ahol jogszabály december 31. napjáig együttes adóigazolást említ, azon január 1. napjától az adóigazolást is érteni kell. [(2)] Q) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 43. (3) bekezdését és a 150/A. (1) bekezdését els ő alkalommal a január 1-től elvégzett elszámolásokra kell alkalmazni. [(3)] (4) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 43. (8) bekezdése szerinti értesítést el őször a évről október 31-ig adja ki az állami adó- és vámhatóság. A évre vonatkozó értesítés kiküldésére a december 31-én hatályos rendelkezések a z irányadóak. [(4)] (5) A Módtv3. hatálybalépésekor folyamatban lév ő átvezetési kérelemre, valamint folyamatban lévő hivatalból történ ő átvezetésre a december 31-én hatályo s rendelkezések alkalmazandóak.

17 1 7 [(5)].6_) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 55. (5) bekezdése els ő alkalommal els ő negyedévére alkalmazandó. [(6)] a) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 85/A. [-a] (1), (3)-(8) bekezdése a Módtv3. hatálybalépését követ ően benyújtott kérelmekre alkalmazandó. [(7)] (8) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 165. (1) bekezdése - a felszámolási eljárásokban bejelentend ő hitelezői igényhez kötődő egyedi késedelmi pótlé k felszámításának kivételével - el őször azokban az esetekben alkalmazandó, amelyeknél a fizetési kötelezettség esedékessége január 1. vagy ezt követő időpontra esik. [(8)] (9) A törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 176/D. (2) bekezdés a ) pontjának rendelkezését a január 1-t ől esedékes fizetési kötelezettségekre kell el őször alkalmazni. [(9)] (10) Ahol jogszabály együttes adóigazolásról rendelkezik, azon a Módtv3. hatálybalépését követ ően adóigazolást kell érteni A Módtv3.-mal megállapított 3. számú melléklet 0) pont 3-5. alpontja szerint i adatszolgáltatást els ő alkalommal, az adatszolgáltatással érintett valamennyi személyr ől február 28-áig kell teljesíteni." 16. A bizottság a törvényjavaslat 35. -ának a következő módosítását javasolja : 35. Az Art. a következ ő sal egészül ki : 211. (1) Az állami adó- és vámhatóság els ő alkalommal els ő negyedévé t követ ően min ősíti az adózókat a 6/J. alapján. (2) Az állami adó- és vámhatóság els ő alkalommal a második negyedévet követ ő 7/K. szerinti adózói min ősítés lekérdezését biztosítja az adózó részére a központ i elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül Kockázatos adózónak [az els ő minősítés megállapításakor] akkor minősülhet az adózó, h a a) a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján január 1 - jét követ ően joger őre emelkedett határozat alapján szerepel, b) a nagy összeg ű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján január 1-j ét követ ően esedékessé vált adótartozás miatt szerepel, c) a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján január 1-j ét követ ően elkövetett mulasztás miatt szerepel, d) az egy éven belüli ismételt üzletlezárást megalapozó mulasztást január 1-jét követ ően követte el.

18 (1) E törvénynek az adózás rendjér ől szóló évi XCII. törvény és a kapcsolódó adótörvények módosításáról szóló évi... törvénnyel (a továbbiakban : Módtv3.) megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor joger ő sen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző id őszakra teljesítendő, illetve ese.dékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetéséne k időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályo s törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható. (2) Az adózónak a Módtv3. hatálybalépését követően teljesítend ő az azt megel őző időszakra vonatkozó adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóel őleg-fizetési, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a (3) bekezdésben foglal t kivétellel a december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie. (3) A Módtv3.-mal megállapított 26/A. szerinti bevallási nyilatkozatot a magánszemély els ő alkalommal a évi jövedelméről január 31-éig tehet. (4) A Módtv3.-mal megállapított rendelkezések nem érintik a december 31-i g hatályos rendelkezések alapján hozott, a törvény hatálybalépésekor jogerős határozatokat. (5) A december 31-éig adott, az állami adóhatóság által vezetett adófolyószámla, valamint a vámhatóság által vezetett, a vámokkal és nem közösségi adókka l és díjakkal kapcsolatos folyószámla tekintetében elektronikus vagy személyes ügyintézésr e jogosító meghatalmazások január 1 jét ől az e törvény szerinti, állami adó- é s vámhatóság által vezetett egységes adószámlával kapcsolatos elektronikus vagy személye s ügyintézésre is kiterjednek, kivéve, ha az ügyfél a meghatalmazást visszavonta (1) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 36/B. -át a Módtv3. hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. Az Art. 36/A. alkalmazásában, ahol jogszabály december 31. napjáig együttes adóigazolást említ, azon január 1. napjától az adóigazolást is érteni kell. (2) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 43. (3) bekezdését és 150/A. (1 ) bekezdését első alkalommal a január 1-től elvégzett elszámolásokra kell alkalmazni. (3) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 43. (8) bekezdése szerinti értesítést el őször a évről október 31-ig adja ki az állami adó- és vámhatóság. A évre vonatkozó értesítés kiküldésére a december 31-én hatályos rendelkezések az irányadóak. (4) A Módtv3. hatálybalépésekor folyamatban lév ő átvezetési kérelemre, valamint folyamatban lév ő hivatalból történő átvezetésre a december 31-én hatályo s rendelkezések alkalmazandóak. (5) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 55. (5) bekezdése els ő alkalomma l első negyedévére alkalmazandó. (6) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 85/A. -a a Módtv3. hatálybalépését követ ően benyújtott kérelmekre alkalmazandó.

19 1 9 (7) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 165. (1) bekezdése - a felszámolás i eljárásokban bejelentend ő hitelez ői igényhez köt ődő egyedi késedelmi pótlék felszámításána k kivételével - el őször azokban az esetekben alkalmazandó, amelyeknél a fizetési kötelezettsé g esedékessége január 1. vagy ezt követő időpontra esik. (8) A törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 176/D. (2) bekezdés a) pontjának rendelkezését a január 1-től esedékes fizetési kötelezettségekre kell el őször alkalmazni. (9) Ahol jogszabály együttes adóigazolásról rendelkezik, azon a Módtv3. hatálybalépését követ ően adóigazolást kell érteni A Módtv3.-mal megállapított 3. számú melléklet 0) pont 3-5. alpontja szerint i adatszolgáltatást els ő alkalommal, az adatszolgáltatással érintett valamennyi személyr ől február 28-áig kell teljesíteni. " 17. A bizottság a törvényjavaslat 38. -ának a következ ő módosítását javasolja : 38. Hatályát veszti az Art /A-28/A. -a, 2. 36/A. (1), (3), (4), (7) és (8) bekezdésében az együttes szövegrész, (10) bekezdése, (7) bekezdés i) pontja ib) alpontja, [ (7) bekezdés 1) pontja, ] [6.] 5. 85/A. (10) bekezdésében az Az adóhatóság az illetőségigazolást a külföldi hatósá g által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmez ő a nyomtatványhoz csatolja annak magyar nyelv ű szakfordítását. Nincs szükség szakfordításra, ha a nyomtatvány ango l nyelvű, vagy ha a két- vagy többnyelvű nyomtatvány teljes körű angol nyelvű szöveget i s tartalmaz. szövegrész, [7.] (3) bekezdése. 18. A bizottság a törvényjavaslatot új 40. -sal kiegészíteni javasolja : 40. Az Itv. 17. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Mentes az ajándékozási illeték alól :) c) az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót vagya megajándékozottat személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó vagy egészségügyi

20 20 hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, a munkavállalói értékpapír-juttatási progra m keretében me szerzett érték. a. ír a Munkavállalói Résztula' donosi Pro ram keretébe n megszerzett értékpapír, üzletrész, tagi részesedés, továbbá a dolgozói üzletrészként, dolgozó i részvényként személyi jövedelemadót nem visel ő módon a társas vállalkozástól megszerzett üzletrész, részvény ;" 19. A bizottság a törvényjavaslat 40. -ának a következő módosítását javasolja: 40. (1) Az Itv. 26. (1) bekezdés w) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól.) w) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti környezetkímél ő gépkocs i tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni érték ű jognak a megszerzése ; (2) Az Itv a a következő (la) bekezdéssel egészül ki : (1 a) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól ; a.j a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges vontató és tehergépjárm ű gazdálkodó szervezet általi megszerzése;, [. ] b) a lakástulajdon magánszemély bérl ő vagy annak magánszemély örököse által i megvásárlása, ha a lakás a lakásbérleti szerz ődés megkötéséig a magánszemély bérl ő tulajdonában állt, és a tulajdonjogot a lakásbérleti szerződés megkötése érdekében adták áta bérbeadónak ; c) a lakástulajdon megszerzése, ha azt a vagyonszerző a lakásvásárlásról szól ó adásvételi szerz ődésben határozott időre, de legalább 5 évre a vételár 7 százalékát meg nem haladó éves bérleti díj ellenében bérbe adja a lakás korábbi magánszemély tulajdonosának, feltéve, hogy a bérlő vagy annak magánszemély örököse számára a vagyonszerz ő a lakásvásárlásról szóló adásvételi szerz ődés hatályának beálltától számított 5 éven belü l gyakorolható visszavásárlási jogot létesít, legfeljebb a bérbeadó által fizetett vételár 10 5 százalékának megfelelő vételáron; d) az ingatlan forgalmi értékéb ől az épület forgalmi értékének megfelel ő rész, haa telek tulajdonosával kötött megállapodásból és az építés költségeit, körülményeit tanúsít ó egyéb okiratokból egyértelműen kitűnik, hogy az épületet a vagyonszerző hozta létre." (3) Az Itv a a következő (21)-(22) bekezdéssel egészül ki : (21) Az (1) bekezdés w) pontja szerinti mentesség csekély összegű (de minimis ) támogatásnak min ősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/E U bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.[ ]

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

d :x Y rs Hhvafa@z v~raym : Érkozett: 2011 NOV 2 1 T/4662 / Tisztelt Elnök Úr! d :x Y" rs Hhvafa@z v~raym : %(662. Í/f ' Érkozett: 2011 NOV 2 1 Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsá g Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben T/4662 / Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2016.01.01. és 2016.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2016 Az adó mértéke, az adó alapja 2016. január 1-jétől a személyi jövedelemadó mértéke 15 százalékra csökken. Szja tv. 8. (1) A tartós befektetéshez és a vállalkozói adóalaphoz tartozó

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján

Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján Egyes adótörvényi előírások módosítása a 2013. évi XXXVII. törvény alapján I. Az illetéktől szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Mentes az öröklési, ajándékozási illeték alól [Itv. 16. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék Bevezetés és jogszabályi háttér Főlap (nyomtatvány A-F része) Pótlap (nyilatkozatok)

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005 E.mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Adózó adóazonosító jele. ország közterület

Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Adózó adóazonosító jele. ország közterület BEVALLÁS a 2014. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesítéséről, önellenőrzéséről

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Hatály: 2015.I.1. - 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V06 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem Ügytípus megnevezése: Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem Illetékes ügyintéző: Takácsné Szalavári Paula Tel.: 85/329-147 - 1 mellék Fax: 85/329-308

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben