Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft."

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/ , 34/ , 33/ , 40/ Hatályos: június 23-tól.

2 2 Tartalomjegyzék Oldalszám Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség: A szolgáltató neve és címe A szolgáltató központi és egyéb ügyfélszolgálati helyeink elérhetősége A szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei A szolgáltató internetes honlapjának címe A felügyeleti szervek elérhetőségei Az általános szerződési feltételek elérhetősége Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei: Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a 6/2011. (X. 6.) 7. NMHH rendelet 5. (1) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátjai Fogalmak meghatározása Előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat (előfizetői igénybejelentés) 7. tartalmi elemei, módja és feltételei Az igénybejelentés szükséges tartalmi elemei: Az igénybejelentés nyilvántartásba vételét megelőző ellenőrzés Az igénybejelentés elfogadásának és a szolgáltatás igénybevételének 9. feltételei Az előfizetői szerződés megkötése Írásbeli szerződéskötés Szóban történő szerződéskötés Ráutaló magatartással történő szerződéskötés A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei A szolgáltatás igénybevételének időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb 16. korlátjai 2.2 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy 16. hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Előfizetői szolgáltatás hozzáférési pont meghatározása Előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje Az előfizetői hozzáférési pont kialakítása A szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, 20. nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban. 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma: A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz 21. való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás 3.4 Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága: az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt 21.

3 3 szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere Hálózati szolgáltatásminőségi célértékek az előfizetői szolgáltatásokra Új hozzáférés létesítési idő Minőségi panaszok hibaelhárítási ideje A forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanasz 24. kivizsgálási és elintézési határideje Szolgáltatás rendelkezésre állása Ügyfélszolgálat 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya Egyedi szolgáltatásminőségi célértékek Internet hozzáférés szolgáltatásra Garantált fel- és letöltési sebesség Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, 28. menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése 4.3 Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a 28. hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet 4.4 Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása: Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által 29. kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke A szolgáltatás szüneteltetése az előfizető kérésére A szolgáltatás szünetelése /szolgáltató/ Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által 30. indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták: A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére 31. és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás Hibaelhárítási célértékek, hibaelhárítási idő Hibabejelentések fogadása és nyilvántartásba vétele Hibaelhárításra vonatkozó eljárás Hibaelhárítás során előfizető kötelezettségei Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér 34. és kártérítési igények intézése) Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése Díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények kezelése Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az 36. előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja. 6.4 Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek 38. szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje. 6.5 A tudakozó szolgáltatás igénybevétele Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren 39. kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése. 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér: Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, kedvezmények 39.

4 4 igénybevételére vonatkozó általános feltételek Egyszeri díjak meghatározása Bekapcsolási és lekapcsolási díjak Egyéb díjak Modem, interfész és egyéb áruk és szolgáltatások értékesítése Rendszeres díjak meghatározása Forgalmi díjak meghatározása Díjazási időszakok meghatározása Díjcsomagok meghatározása Hibajavításhoz kapcsolódó díjak meghatározása Kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a 45. kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó követelményt A szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása 45. alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is A díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének 46. időpontja, minden egyéb díj 7.2 A kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt 48. érintő eltérések. 7.3 Az akciók és akciós díjak elérhetősége A kártérítési eljárás szabályai Felelősség, kártérítés, elévülés Vis maior A kártérítési eljárás A kötbér meghatározása, mértéke és módjai A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai: Szerződés időtartama: A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, 50. szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának esetei A szerződés időtartama A szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának és szüneteltetésének a feltételei A szerződés megszüntetésének feltételei és esetei Előfizető részéről Szolgáltató részéről Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató 53. jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok 9.3 Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a 56. módosítás teljesítésének határideje Átírás általános szabályai Átírás szabályai előfizető halála esetén Áthelyezés Csomagváltás az előfizető kérelmére Adatkezelés, adatbiztonság: A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk 60. célja, időtartama 10.2 Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az 61. adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről 11. Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a 64.

5 5 nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékhez, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához, értéknövelt szolgáltatások nyújtásához, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez, és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat) 11.1 Természetes személy előfizetők előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozata Kis- és középvállalkozások egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat A szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítésekre vonatkozó nyilatkozat Nyilatkozat a szolgáltatások egységes kezeléséről Nyilatkozat az adatok felhasználásáról közvetlen üzletszerzési, piackutatási 65. célra 11.6 Előfizető által a jelen ÁSZF hatálybalépését megelőzően tett nyilatkozatai Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő 66. megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná: 12.1 Az előfizetői szerződés megszűnik Előfizető elállása Előfizetői szerződés megszűnése az előfizető halála, a felek jogutód nélküli 67. megszűnése eseté A régi szolgáltató Eht ában foglaltak szerinti változása Eljárás a szerződés megszűnése esetén A szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén Az előfizetői hozzáférési pont megszüntetése A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a 68. közvetítőválasztást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal összhangban: 14. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb 68. kötelezettségei: 14.1 Az előfizető együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége A szolgáltatás rendeltetésszerű használata, igénybevétele Az előfizetőnek a végberendezéssel, illetve a részére átadott, de a szolgáltató 69. tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó 70. médiaszolgáltatások és kiegészítő médiaszolgáltatások meghatározása, valamint - amennyiben a szolgáltató fel kívánja tüntetni - az Eht (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok: Mellékletek: 1. Szolgáltatás igénybevételére rendelkezésre álló hírközlési összeköttetések 71. földrajzi területenként 2. Internet szolgáltatási csomagok, kiegészítő és egyéb szolgáltatások 72. díjszabása 2.1. Alapszolgáltatások és igénybevételi díjak Kiegészítő szolgáltatások és igénybevételi díjak Egyéb díjak A felügyeleti szervek elérhetőségei Etikai Kódex 95.

6 A szolgáltató neve, és címe. 1. Általános adatok, elérhetőség. Neve: Pick-Up Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Rövid neve: Pick-Up Kft. Címe: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b. Cégjegyzékszáma: A szolgáltató központi és egyéb ügyfélszolgálati helyeink elérhetősége. Központi ügyfélszolgálati iroda címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 3/b. A személyes ügyfélszolgálati iroda Munkanapokon 9:00-18:00. nyitvatartási ideje: Telefonszáma: 34-es telefonos körzetből: 33-as telefonos körzetből: 34/ , , / Más körzetből is helyi hívás díjáért hívható telefon száma: Faxszáma: 34/ címe: Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Munkanapokon: 8:00-20:00 Internetes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Minden nap 00:00-24:00 Szolgáltató ügyfélszolgálatainak pontos elérhetőségéről és az adatokban időközben bekövetkező változásokról Internetes honlapja tartalmaz pontos és naprakész információt. 1.3 A szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei. Előfizető a meghibásodásokat vagy észlelt üzemzavarokat az 1.2 pontban felsorolt elérhetőségek valamelyikén jelentheti be a személyes ügyfélszolgálaton vagy telefonon vagy elektronikusan a címre. Nyitvatartási időn túl (20 és 8 óra között) az ügyfélszolgálati iroda telefonszámán működő üzenetrögzítő rögzíti előfizető bejelentéseit. Ügyfélszolgálat címére non-stop küldhetők elektronikus levél formájában üzenetek, bejelentések. 1.4 A szolgáltató internetes honlapjának címe. Internetes honlap címe: A felügyeleti szervek elérhetőségei. A felügyeleti szervek elérhetőségeit az ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza 1.6 Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) elérhetősége. A szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit közzéteszi internetes honlapján a címen és ügyfélszolgálati irodájában is biztosítja az ÁSZF elérhetőségét előfizetői részére. A telefonos ügyfélszolgálat tájékoztatást ad előfizető kérésére az ÁSZF tartalmáról. Szolgáltató az ÁSZF már nem hatályos változatait 24 hónapra visszamenőleg hozzáférhetővé teszi internetes honlapján és ügyfélszolgálati irodájában.

7 7 2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei: 2.1 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 5. (1) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátjai Fogalmak meghatározása Előfizetői szerződést: Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, és az előfizetői szolgáltatást igénylő más felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek, amely az általános szerződési feltételekből, valamint egyedi előfizetői szerződésből áll. Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll. Egyéni előfizető: az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. Üzleti előfizető: az a vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozót), szervezet, amely gazdasági, üzleti, vagy létesítő okiratában, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében veszi igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást. Kis és középvállalkozás: a kis és középvállalkozások támogatásáról szóló törvényben ekként meghatározott vállalkozások Előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat (előfizetői igénybejelentés) tartalmi elemei, módja és feltételei. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlatot (igénybejelentést) szolgáltató elfogadja írásban, telefonon, elektronikus levélben vagy ügyfélszolgálatán személyesen, szóban. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. Amennyiben az igénybejelentés hiányos szolgáltató az igénybejelentésről való tudomásszerzést követő 15 napon belül szóban vagy írásban - felkéri igénylőt az igénybejelentésének kiegészítésére a szükséges adatok pótlására. Ebben az esetben az igénybejelentés időpontjának az összes hiányzó adat és kiegészítés szolgáltatóhoz való beérkezésének az időpontját kell tekinteni Az igénybejelentés szükséges tartalmi elemei: a) személyes adatok: aa) az igénylő neve, lakóhelye (állandó lakcíme), tartózkodási helye vagy székhelye, ab) az igénylő számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, ac) egyéni előfizető esetén az igénylő születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, ad) korlátozottan cselekvőképes igénylő esetén a törvényes képviselő aa), ac)-ad) pont szerinti adatai, ae) nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma, valamint a képviseletre jogosult neve, lakóhelye (állandó lakcíme), születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje; af) kapcsolattartásra alkalmas legalább egy telefonos vagy egyéb elektronikus elérhetőség;

8 8 ag) az előfizető azonosításához felhasznált igazolvány száma (pl.: személyi igazolvány); b) az előfizetői hozzáférési pontra vonatkozó adatok: ba) a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítésének helye, bb) igénylő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ingatlant, ahová a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítését kéri, milyen minőségben használja (tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője stb.). Abban az esetben, ha az igénylő az ingatlannak nem tulajdonosa, vagy haszonélvezője arra vonatkozó nyilatkozata szükséges, hogy rendelkezik olyan tulajdonosi felhatalmazással, engedéllyel, ami a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítését lehetővé teszi; bc) a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítésekor igényelt előfizetői tulajdonába kerülő hálózat kiépítésére vonatkozó igény, illetve a csatlakoztatásra kerülő vevőkészülékek száma, amelyeknek az ellátására jelenleg nincs kiépített megfelelő belső hálózat; c) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatásra, számlázásra vonatkozó adatok: ca) az igényelt szolgáltatás, a díjcsomag megnevezése, az igényelt kiegészítő és egyéb szolgáltatások; cb) az igényelt szolgáltatás jellegétől függően, igényelt modem, router egyéb a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges interfészek mennyisége; cd) a szolgáltatás megkezdésének igényelt határideje, ha az igénylő a szolgáltatás megkezdését későbbi időpontban kéri; cd) az előfizetői szerződés igényelt időtartama és akcióban való szerződéskötés esetén az akció megjelölése; ce) az igényelt díjfizetési mód, d) az igénylő nyilatkozata: fa) előfizetői minőségére vonatkozóan (egyéni vagy üzleti); fb) a kis- és középvállalkozási minőségéről, fc) a jogszabályban meghatározott kötelező adatainak szolgáltató általi kezeléséről; fb) az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséről, fe) a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséről, illetve az adatállományban szereplő adatainak a vonatkozó jogszabályban meghatározott céloktól eltérő felhasználásáról, ff) a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásáról, fg) az előfizetői névjegyzékben való megjelenésről, fh) a tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igényléséről, fi) az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóválasztásról, fj) forgalmi limit összegének és az elérését követő a szolgáltatás korlátozására vonatkozó feltételek elfogadásáról; e) az igénybejelentés helye, dátuma és az igénybejelentő sajátkezű aláírása Az igénybejelentés nyilvántartásba vételét megelőző ellenőrzés Az elektronikus hírközlési szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak az előfizető (igénylő) vagy meghatalmazottjának, képviselőjének személyiazonosságát hitelt érdemlő módon ellenőrizni az azonosításhoz szükséges és elégséges hivatalos okiratok alapján. Az ellenőrzés kiterjedhet a meghatalmazás jogszerűségének és valódiságának ellenőrzésére is. Előfizető (igénylő) azonosítása természetes személy esetén a személyi igazolványával és lakcím kártyájával vagy személyi igazolvány hiányában más arcképes igazolványával (pl.: jogosítvány vagy útlevél) és lakcímkártyája segítségével történhet. Ha igénylő nem rendelkezik lakcímkártyával az helyettesíthető a nevére és a kiépítendő szolgáltatás hozzáférési pont címével megegyező felhasználási

9 9 helyre vonatkozó valamely közmű szolgáltató 2 hónapnál nem régebbi számlájának és a kifizetését igazoló bizonylat eredeti példányával. Üzleti előfizető (igénylő) esetén az azonosítás 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, létesítő okirat, egyéb bejegyző okirat, végzés eredeti példányáról készült hiteles másolata és a szervezet képviseletére jogosult közjegyző által hitelesített személy aláírási címpéldányának vagy az azzal egyenértékű, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának bemutatásával történhet. Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve őstermelői igazolvány bemutatása szükséges. Társasház nevében történő szerződéskötési igény esetén a Társasház Alapító okirata, és/vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat bemutatása szükséges a képviseleti jogosultság igazolására, amennyiben ezen okiratok a képviseleti jogosultságra vonatkozó információkat nem tartalmaznak, abban az esetben a szerződéskötésre feljogosító közgyűlési határozatot kell bemutatni. Ha az üzleti előfizető (igénylő) nevében nem a képviseletre jogosult személy jár el a felsorolt azonosításhoz szükséges iratokon kívül a képviseletre jogosult által adott érvényes és hatályos meghatalmazás is szükséges, amely igazolja, hogy a meghatalmazott a szerződéskötés ügyében az igénylő nevében eljárhat és a szerződést aláírhatja. Szolgáltató, ha az igénylő azonosítását valamilyen okból nem tudja elvégezni (pl.: igénylő megtagadja az iratok bemutatását) vagy az azonosítás eredménye negatív szolgáltató a szerződéskötésre vonatkozó igényt elutasíthatja Az igénybejelentés elfogadásának és a szolgáltatás igénybevételének feltételei A szolgáltató az alábbi esetekben megtagadhatja az igénybejelentés elfogadását, az előfizetői szerződés vagy a szerződésmódosítás megkötését: ha az előfizetőnek elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása van, vagy ha a korábbi előfizetői szerződés megszűnését az előfizető érdekkörében felmerülő okból eredő, 1 éven belüli felmondás okozta, vagy ha az igénylő a szolgáltatót megtévesztette, vagy a megtévesztésére törekedett (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen) és ezzel kárt okozott, vagy amennyiben olyan létesítési címre vonatkozóan érkezik igénybejelentés, amelyre nézve a szolgáltató az előfizető szerződést egy éven belül díjtartozás miatt felmondta. Szolgáltató jogosult szolgáltatási kockázatelemzést végezni, valamint az igénybejelentőtől az ingatlan használatára vonatkozó jogcím igazolását kérni. Szolgáltató az ingatlan használatára vonatkozó jogosultság hitelt érdemlő igazolásáig, illetve ha a szolgáltató a kockázati elemzés eredménye alapján a szerződéskötést kockázatosnak minősíti, a szerződés megkötését vagyoni biztosíték, óvadék vagy egyéb más biztosíték fizetéséhez kötheti. A kockázati elemzéshez, illetve az ingatlan használatára vonatkozó jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok: személyi igazolvány; lakcímkártya vagy egyéb bérleti, albérleti, adás-vételi szerződés ide vonatkozó része, az igénylő nevére szóló közüzemi szolgáltatások (gáz, távfűtés, elektromos áram, víz-, csatorna) számlalevelei és a befizetéseket igazoló dokumentumok, jövedelemigazolás. A számlalevelek és befizetéseket igazoló dokumentumok bemutatásának a megtagadása esetén a szolgáltató a szerződés megkötését vagyoni biztosíték, óvadék vagy egyéb más biztosíték fizetéséhez kötheti. ha szolgáltató a kedvezményes ajánlatok megrendelési feltételéül szabja az igénylő fizetőképességének vizsgálatát, és a megadott feltételeknek nem felel meg. Ha az előfizető a szolgáltatóval szemben fennálló korábbi tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a szolgáltató a díjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt szüntette meg, úgy a szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést az előfizető által korábban felhalmozott

10 10 tartozás legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg vagy óvadék megfizetéséhez, vagy határozott tartamú előfizetői szerződés vállalásához kösse. Előfizető (igénylő) fizetőképességi vizsgálata Ha előfizető megtagadja a fizetőképességi vizsgálat elvégzését szolgáltató a szerződéskötést megtagadhatja. A szolgáltató az előfizetői szerződés megkötése vagy annak módosítása előtt, ha azt a nyújtott kedvezmények jellege, vagy a szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltató által biztosított eszközök értéke indokolja, jogosult az előfizető fizetőképességét vizsgálni és az ehhez szükséges információkat illetve az ezeket igazoló okmányokat kérni. Ezt az előfizető fizetőképességi nyilatkozata alapján akár automatizált adatfeldolgozással vagy harmadik személy útján is vizsgálhatja a szolgáltató. A vizsgálat eredményének függvényében a szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételét vagyoni biztosíték, óvadék vagy egyéb más biztosíték (pl.: bankgarancia, kezesség, előleg stb.) adásához kötni. Vagyoni biztosíték A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez illetve az előfizetői szerződés felmondása helyett, megfelelő vagyoni biztosítékot kérni, amelyből az előfizető díjtartozása esetén közvetlenül kielégítheti díjigényét. Díjtartozás esetén a vagyoni biztosíték összegét a kiegyenlítetlen tartozás összege, az igénybe vett szolgáltatás típusa, a Szolgáltató által biztosított eszközök értéke, az előfizetői jogviszony tartama alatt az előfizető által tanúsított díjfizetési hajlandóság, és az eset összes körülményei alapján a Szolgáltató egyedileg állapítja meg. Amennyiben az előfizető a biztosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a szolgáltató a biztosíték felhasználásáig a szerződést nem mondja fel Az előfizetői szerződés megkötése Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az előfizető, és az előfizetői szolgáltatást igénylő más felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek, amely az általános szerződési feltételekből, valamint egyedi előfizetői szerződésből áll. A felek az egyedi előfizetői szerződésben az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényben, illetve az általános szerződési feltételekben foglaltaktól az Előfizető javára egyező akarattal eltérhetnek. A felek az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással - így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével - köthetik meg. Az előfizetői szerződés a) jelenlévők között különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerződéses jognyilatkozatok esetében az egyedi előfizetői szerződés aláírásával, illetve jelenlévők között szóban tett szerződéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, b) írásban a szolgáltatóhoz beérkezett ajánlat elfogadása esetében a szolgáltató által aláírt egyedi előfizetői szerződés megküldése, illetve a hozzáférhetővé tétel időpontjában, a c) pontban foglalt esetet kivéve, c) amennyiben a szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplő szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában a szolgáltató a szerződéskötéstől számított 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, akkor az ezen értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott időpont előfizető általi elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével, d) távollévők között szóban (telefonon) tett szerződéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, e) ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával jön létre.

11 11 Amennyiben a c) pont szerinti esetben az előfizető elfogadó nyilatkozata a szolgáltatóhoz a szolgáltató ajánlatának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem érkezik meg, a szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik és a szerződés nem jön létre Írásbeli szerződéskötés A Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt egyedi előfizetői szerződés megküldése, illetve hozzáférhetővé tétel időpontjában jön létre a b) pont szerint. Az egyéni előfizetői szerződést az előfizető vagy meghatalmazottjának kell aláírnia, üzleti előfizető esetében a képviselet szabályai szerint a cégjegyzésre jogosult képviselőnek vagy meghatalmazottjának kell aláírnia. Az írásban kötött egyedi előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei: a) személyes adatok: aa) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye, ab) az előfizetői hozzáférés pont helye, ac) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, ad) egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, ae) nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma, valamint a képviseletre jogosult neve, lakóhelye (állandó lakcíme), születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje; af) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek, amely az igénybejelentéssel, szerződéssel, szerződéskötéssel kapcsolatban az igénylő/előfizető tájékoztatására, értesítésére szolgál. b) szolgáltató adatai: ba) a Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, bb) a Szolgáltató cégjegyzékszáma, bc) központi ügyfélszolgálat telefonszáma és internetes elérhetősége, bd) hibabejelentő elérhetősége, be) internetes honlap elérhetősége; c) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás: ca) a szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése, az előfizető által kért szolgáltatások, cb) utalás az általános szerződési feltételek azon pontjaira, amelyek meghatározzák a szolgáltatást jellemző, a külön jogszabályban meghatározott, vagy a Szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékei; továbbá az adott szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató hálózatában alkalmazott forgalommérést, irányítást, illetve menedzselést megvalósító eszközöknek és eljárásoknak az egyes hálózati protokollok átvitelére és az egyes alkalmazások, valamint szolgáltatások igénybevételére gyakorolt hatásának ismertetése, cc) amennyiben a Szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, akkor az előfizető erre vonatkozó tájékoztatása, és utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely ennek részletes feltételeit tartalmazza, cd) a szolgáltatás megkezdésének határideje, ce) az előfizetőnek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó, alapvető díjszabás, (díjcsomag) a díjszámítás alapja, utalás arra, hogy a kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód (így különösen: külföldi használat, adatkorlát átlépése, a határozott idejű szerződés lejáratát követő használat) díjai az általános szerződési feltételekben hol találhatóak, amely díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva;

12 12 cf) forgalomtól függő díjazású díjcsomagok esetében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a Szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja, cg) amennyiben a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pont szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, ch) a díjfizetés módja, ci) a számlakibocsátás határideje, cj) értelemszerűen a támogatott készülékek (végberendezések) piaci ára és támogatási összege és kedvezményes ára, a határozott idejű szerződés felmondásának a készüléktámogatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményei, d) az előfizetői szerződés időtartama: da) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, db) utalást az általános szerződési feltételek azon pontjára, mely meghatározza, hogy a határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehető igénybe, dc) a határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei, dd) a határozott idejű szerződés lejáratát követő díjak, szolgáltatási feltételek, de) a határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben, valamint e rendeletben meghatározott esetei, feltételei és jogkövetkezményei utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely a felmondás feltételeit és jogkövetkezményeit tartalmazza; e) az általános szerződési feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetők a fejezetek elérhetősége; f) az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott értelemszerű nyilatkozatai megadása, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje: fa) az előfizetői névjegyzékkel, fb) az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével, fc) az egyéni előfizetői minőséggel, fd) a kis- és középvállalkozási minőséggel, fe) az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével, g) az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása kapcsán az előfizetőt megillető jogok; h) amennyiben a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pont szerinti korlátozással él, az előfizető nyilatkozatát az erre vonatkozó külön feltételek elfogadásáról; i) a szerződés módosításának legfőbb eseteit, feltételeit, utalva az általános szerződési feltételekre; j) az előfizetői szerződés megszűnésének legfőbb eseteit, feltételeit, utalva az általános szerződési feltételekre; k) az előfizető tájékoztatását arról, hogy jogvita esetén milyen eljárások állnak a rendelkezésére valamint az általános szerződési feltételek azon rendelkezéseinek megjelölése, melyek ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazzák; l) az előfizető tájékoztatását arról, hogy az igénybevett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; m) utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a Szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; n) utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; o) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és

13 13 számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat. p) Az előfizető kérésére a Szolgáltató tájékoztató mellékletként köteles csatolni a szerződéskötéskor hatályos, az előfizető lakcíme, tartózkodási helye szerint ésszerű, általános szerződési feltételei szerinti ügyfélszolgálatai címét, telefonszámát és nyitvatartási idejét, amennyiben ez eltér a bc)-bd) pontban feltüntetettektől. A fenti tartalmi elemek egyedi előfizetői szerződésben történő szerepeltetése az üzleti előfizetők esetében nem kötelező. Írásban kötött szerződésekre vonatkozó egyéb szabályok ha az előfizető személyesen az ügyfélszolgálaton rendeli meg a szolgáltatást vagy nyújtja be az igényét szolgáltatónak a nyilvántartásba vételt megelőző ellenőrzésre (igénylő azonosítása) és a szolgáltatás igénybevehetőség feltételeinek fennállására irányuló vizsgálatot követően, amennyiben a megrendelés rögzíthető, illetve valószínűleg teljesíthető a megrendelés szolgáltató általi helyszíni elfogadásával a szerződés létrejön. Amennyiben a vizsgálat alapján a megrendelés teljesítéséhez a szolgáltató további intézkedése, vizsgálata szükséges, a szerződés létrejöttére pont szerinti, igénybejelentéssel induló, írásbeli szerződéskötés szabályai vonatkoznak, azaz a szerződés a szükséges vizsgálatok lefolytatását követően és a meghatározásra kerülő feltételek előfizető általi teljesítését követően jöhet létre. ha a szolgáltató helyszíni képviselője útján, ügyfélszolgálati helységen kívül történik a szerződéskötés, amennyiben a megrendelés rögzítéséhez szükséges adatok rendelkezésre állnak, és a megrendelés valószínűleg teljesíthető, a szerződés az egyedi előfizetői szerződés előfizető és a szolgáltató képviselője általi aláírásával létrejön. A szerződéskötést követően a megrendelés, szerződés adatainak rögzítése és a szolgáltatás igénybevehetőség feltételeinek fennállására irányuló vizsgálat során a szolgáltató munkatársai adategyeztetés és a vizsgálat elvégzéséhet szükséges pót adatok bekérése, illetve a szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozat megerősítése céljából az előfizető által e célból rendelkezésre bocsátott telefonszámon megerősítő hívással megkereshetik az Előfizetőt. Amennyiben a megerősítő hívás alkalmával az előfizető a szerződéses nyilatkozatát nem tartja fenn, úgy a szerződést a Szolgáltató nem tekinti létrejöttnek. Amennyiben szolgáltató a szolgáltatás igénybevehetőség feltételeire irányuló vizsgálat eredményeként a szolgáltatás igénybevehetőségét a pont szerinti feltételek teljesítéséhez köti, erről előfizetőt 5 napon belül tájékoztatja. Előfizetőnek 10 nap áll rendelkezésére a szolgáltató által támasztott feltételek teljesítésére. Ennek elmaradása esetén szolgáltató elállhat a szerződéstől, mivel az ÁSZF-ben a szolgáltatás igénybevehetőségéhez szükséges feltételek az előfizető érdekkörébe tartozó okból nem teljesültek. az elektronikus úton történő (webshop-on keresztül vagy ben érkező) megrendelés esetén amennyiben az igénybejelentés pontban írt adatok rendelkezésre állnak, és azok a rendszerekben rögzíthetők, és a megrendelés valószínűleg teljesíthető, a szerződés a felek erre irányuló nyilatkozatával a szerződéses feltételek megismerését követően azoknak az előfizető általi szóbeli, illetve elektronikus úton történő elfogadásával létrejön. Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhető szerződéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött előfizetői szerződés írásba foglalt (írásban megkötött) szerződésnek minősül, azt a szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni. Az iktatott szerződést a szolgáltató az iktatástól számított 5 napon belül köteles az Előfizetőnek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy az iktatott szerződés hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni. Amennyiben a szükséges adatok a telefonos vagy elektronikus úton történő megrendelés alkalmával nem, vagy hiányosan, vagy hibásan kerültek rögzítésre, illetve a megrendelés a rendelkezésre álló adatok alapján valamely okból

14 14 nem teljesíthető, úgy a szerződéskötésre és létrejöttére az pont szerinti igénybejelentéssel induló, írásban történő szerződéskötés szabályai vonatkoznak. Írásban történő szerződéskötés esetén a szolgáltató köteles a szerződés létrejöttével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződés 1 példányát, az általános szerződési feltételeket, pedig egyéni előfizető kérése és választása alapján, az általa igényelt módon és formában, tartós adathordozón, elektronikus levélben vagy nyomtatott formában az előfizető rendelkezésére bocsátani. Az ÁSZF nyomtatott formában való rendelkezésre bocsátásáért szolgáltató a 2. sz. mellékletben meghatározott díjat kérhet. A szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor egyszeri díjat bekötési, dekóder letéti, stb (belépési) díjat felszámítani. Ennek megfelelően szolgáltató a létrejött előfizetői szerződésben meghatározott egyszeri díjakról kiállított számlát a szerződés megkötését követő 48 órán belül, a szerződéskötés módjához igazodóan megküldi előfizető részére. Előfizetőnek a számlán feltüntetett fizetési határidőig, de legkésőbb a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítésének időpontjáig, azaz a kiépítési munkák megkezdése előtt a helyszínen meg kell fizetnie az egyszeri (belépési) díjakat. Ha szolgáltató az előfizetővel megállapodott a bekötési díj részletekben való megfizetéséről és erről írásba foglalt megállapodás született a megállapodás szerinti kezdőrészlet összegét kell előfizetőnek legalább a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítésének időpontjáig, azaz a kiépítési munkák megkezdése előtt a helyszínen megfizetnie Szóban történő szerződéskötés A felek az előfizetői szerződést a jelenlévők között vagy távollévők esetében (telefonon) is megköthetik kifejezetten a szerződés megkötésére vonatkozó határozott jognyilatkozattal. A szóban megkötött előfizetői szerződés írásba foglalt (írásban megkötött) szerződésnek minősül, azt a szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni. Az iktatott szerződést a szolgáltató az iktatástól számított 5 napon belül köteles az előfizetőnek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy az iktatott szerződés hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni. Ezen kötelezettségének szolgáltató postai úton megküldött kinyomtatott szerződés megküldésével is eleget tehet. Szóban történő szerződéskötés esetén szolgáltató köteles tájékoztatni az előfizetőt az általános szerződési feltételek elérhetőségéről, ennek szolgáltató az írásba foglalt előfizetői szerződés megküldésével tesz eleget (az előfizetői szerződés tartalmazza az ÁSZF elérhetőségét). A távollévők között szóban megkötött szerződés esetén az előfizető a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat a szerződéstől. Az előfizető elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltató az előfizetői szerződésnek megfelelően a szolgáltatás nyújtását megkezdte. Amennyiben a szóban történt szerződéskötés során megadásra került adatok csak részben kerültek magadásra, vagy hiányosan, hibásan kerültek rögzítésre, illetve a megrendelés a rendelkezésre álló adatok alapján valamely okból nem teljesíthető, ebben az esetben a szerződés megkötésére vonatkozó szóban tett határozott jognyilatkozattal a szerződés nem jött létre, mert a szerződéskötéshez szükséges feltételek nem teljesülnek. Ezért a szerződés megkötésére vonatkozó nyilatkozatot szolgáltató a továbbiakban igénybejelentésként tartja nyilván és a szerződéskötésre és létrejöttére az pont szerinti igénybejelentéssel induló, írásban történő szerződéskötés szabályai vonatkoznak Ráutaló magatartással történő szerződéskötés Ráutaló magatartással létrejön a szerződés, amennyiben az igénylő igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért előfizetői szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása (vagy létrejöttének elhúzódása) esetén is teljesítette, az igénylő az előfizetői szolgáltatást bizonyítható módon igénybe vette.

15 15 Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a szerződés létrejöttének a szolgáltatás átadás/átvételének, a szolgáltatás igénybevételének vagy a szolgáltatás ellenértékét tartalmazó számla megfizetésének napja tekintendő. A ráutaló magatartással létrejött szerződést szolgáltató a pontban leírtak szerint foglalja írásba és az írásba foglalt szerződést előfizető részére megküldi. Nem tekinthető ráutaló magatartásnak a szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei Szolgáltató a helyhez kötött Internet hozzáférés szolgáltatás keretében előfizető ingatlanában saját vagy másik hírközlési összeköttetést biztosító szolgáltató hálózatához illeszkedő interfész felszerelésével csomag kapcsolt, IP Internet protokoll összeköttetést épít ki és az interfész erre alkalmas portján a belföldi és nemzetközi Internet hálózathoz való csatlakozás lehetőségét biztosítja a portra csatlakozó, megfelelő előfizetői végberendezés, számítástechnikai eszköz számára. A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele, hogy az előfizető rendelkezzen olyan kiépített hírközlési infrastruktúrával, mely alkalmas a szolgáltató által nyújtott Internet szolgáltatás elérésére és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges interfésszel - modemmel -, végberendezéssel. Ha előfizető nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hírközlési összeköttetéssel, szolgáltató azt a szerződéskötést követően kiépíti vagy kiépíteti. A szolgáltatás igénybevétele az alábbi hírközlési infrastruktúrákon lehetséges: kétirányú összeköttetést biztosító kábeltelevízió hálózat /Kábelnet/, előfizető és a szolgáltató között kiépített vezeték nélküli szórt spektrumú, 2,4 vagy 5 Ghz-es frekvencia sávban működő, külön engedélyhez nem kötött rádió távközlési hálózat RLAN /AntennaNet/, bérelt vonali hálózat, távbeszélő hálózaton sodrott érpáron - működő ADSL hálózat, GPON/FTTB, FTTH optikai hálózat. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges interfészt, modemet a hírközlési összeköttetés fajtájától függően szolgáltató vagy előfizető biztosítja az ÁSZF 2. sz. melléklete szerint. Szolgáltató folyamatos Internet szolgáltatást nyújt előfizetőinek Magyarország területén. A szolgáltatás a különböző földrajzi területeken az ÁSZF 1. sz. mellékletben meghatározott hírközlési hálózatokon, infrastruktúrákon keresztül vehető igénybe. Azokon a földrajzi területeken, ahol szolgáltató saját közcélú távközlési hálózattal rendelkezik kábeltelevízió, PON vagy RLAN hálózat - szolgáltató a saját távközlési hálózatán keresztül történő Internet hozzáférést támogatja, azaz szolgáltató nem köteles más hírközlési szolgáltató hálózatának igénybevételével a szolgáltatás nyújtására. Az előfizetői végberendezés típusát az előfizető szabadon választhatja meg. A szolgáltatás hozzáférési ponthoz csatlakoztatható az előfizetői szerződésben meghatározott számú minden olyan belföldi forgalomban engedélyezett, a szolgáltatás igénybevételére alkalmas, számítástechnikai eszköz, amely a vonatkozó szabványok előírásait teljesíti és műszaki állapota a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelő. A hálózathoz kizárólag olyan eszköz csatlakoztatható, mely szolgáltató hálózatának zavarmentes működését nem befolyásolja.

16 16 A végberendezés beszerzését és annak rendelkezésre állását, azaz a szolgáltatás igénybevételére alkalmas - rendeltetésszerű és biztonságos működéshez szükséges - műszaki állapotban tartását előfizető biztosítja A szolgáltatás igénybevételének időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátjai Az egyes szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének időbeli és egyéb korlátjait az ÁSZF 2. sz. melléklet tartalmazza a hírközlési összeköttetést biztosító hálózat fajtájától és az egyes szolgáltatáscsomagoktól függően. A szolgáltató a szolgáltatási tevékenységét Magyarország területén végzi, azonban a szolgáltatás azokon a területeken vehető igénybe, ahol a szolgáltatás nyújtásához megfelelő saját vagy bérelt hálózattal rendelkezik. Ezeknek a földrajzi területeknek a felsorolását az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza, ezek a területek szolgáltató szolgáltatási területei. A szolgáltatás igénybevételének földrajzi korlátját a szolgáltatási terület képezi. Szolgáltató nem nyújt azonos szolgáltatást minden földrajzilag elhatárolt szolgáltatási területén, illetve egyes szolgáltatás fajták csak bizonyos szolgáltatási területeken érhetők el. A szolgáltatási területenként elérhető szolgáltatásokat az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A szolgáltatás igénybevétel személyi korlátjai: A szolgáltató Magyarország területén be nem jegyzett jogi személlyel és Magyarország területén tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi természetes személlyel csak egyező akarat esetén köt előfizetői szerződést. Szolgáltató 18. élet évét be nem töltött természetes személlyel nem köt előfizetői szerződést. A szolgáltatás igénybevételének egyéb korlátja Ha előfizető az előfizető szerződés megkötésekor vállalt egyszeri (belépési) díjak megfizetését a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor, azaz legkésőbb a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítési munkáinak megkezdése előtt a helyszínen, a szolgáltató erre felhatalmazott munkavállalója utján nem fizetné meg, szolgáltató nem köteles a szolgáltatásnyújtást megkezdeni, azaz a szolgáltatás hozzáférési pontot kiépíteni előfizető teljesítéséig. Az előfizető késedelme a szolgáltató egyidejű késedelmét kizárja, így különösen, ha az előfizető a belépési díjat vagy a belépési díjon felüli szerelési költséget határidőre nem fizeti meg. 2.2 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája. Előfizetői szerződés megkötéséhez minimálisan az igénybejelentéshez szükséges adatok elégségesek, mely adatokat az ÁSZF pontja tartalmaz. 2.3 A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Előfizetői szolgáltatás hozzáférési pont meghatározása A szolgáltatás hozzáférési pont meghatározását a szolgáltatás nyújtásához felhasznált hírközlési hálózat, infrastruktúra és interfész fajtája szerint az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza Előfizetői hozzáférési pont létesítésének határideje Ha felek között az előfizetői szerződés a 2.1 pont szerint létrejött és a szolgáltatás hozzáférési pont létesítésének nincs műszaki akadálya, illetve felek eltérő megállapodása hiányában szolgáltató legfeljebb

17 17 15 napon belül szolgáltatás hozzáférési pontot létesít az előfizető ingatlanában és elvégzi az előfizető által megrendelt egyéb ingatlanán belüli hálózat építési munkákat. Szolgáltató ezzel teljesíti az előfizetői szerződésben a bekötésre, illetve az alapszolgáltatás és a kiegészítő szolgáltatások igénybevételének biztosítására, azaz a hozzáférés létesítésére vállalt kötelezettségét. Amennyiben szolgáltató a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítését műszaki lehetőség hiányában 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot (igénybejelentést) elfogadta, az ezzel egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelölt, a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének időpontjáig, de legkésőbb az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapon belül kiépíti a szolgáltatás hozzáférési pontot Az előfizetői hozzáférési pont kialakítása Szolgáltató a szolgáltatás hozzáférési pontot előfizető ingatlanának területén építi ki. Előfizető térítésmentesen köteles biztosítani a megrendelt előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítéséhez szükséges, ingatlanát érintő építési munkák elvégzését, továbbá ingatlanában, lakásában és társasház esetén annak közös helyiségeiben a szolgáltató tulajdonát képező hálózatrész / antennák, modemek, kábelek, erősítő, elosztószekrény, elosztó, stb./ és a szolgáltatás hozzáférési pont elhelyezését és felszerelését. Továbbá térítésmentesen köteles hozzájárulni szolgáltató hálózatának továbbvezetéséhez a saját, illetőleg a tulajdoni hányadának arányában közös tulajdonban álló ingatlanban, valamint lehetőségei szerint gondoskodik az elhelyezésre került kábelek, berendezések vagyonvédelméről. Amennyiben a szolgáltatás teljesítésének elkerülhetetlen feltétele, hogy a rendszerhez csatlakozó és nem csatlakozó ingatlanok tulajdonosai a vezetékek (kábelek) és szerelvények átvezetéséhez, illetve a létesítéshez szükséges berendezések ( pl.: társasházi elosztószekrény felszerelése a közös helyiségekben) telepítéséhez hozzájáruljanak, a hálózat létesítésére használati jogot engedjenek, e hozzájárulások beszerzése az igénylő előfizető kötelezettsége, tekintettel arra, hogy együttműködési kötelezettsége alapján mint jogosultnak, elő kell segítenie a kötelezett szolgáltató teljesítését. Amennyiben az előfizető a telepítéshez szükséges e kötelezettségének nem tesz eleget, elmulasztja azokat az intézkedéseket vagy nyilatkozatok rendelkezésre bocsátását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kötelezett szolgáltató megfelelően teljesíteni tudjon, ez jogosulti késedelemnek minősül, amely a szolgáltató egyidejű késedelmét kizárja. A jogosulti késedelemre tekintettel a szolgáltató nem tartozik felelősséggel a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásért, és kötelezettségek teljesítésért, mentesül az esetleges jogkövetkezmények alól. Ha az előfizető vagy az ingatlan tulajdonosa nem engedélyezi a szolgáltató számára a lakáshálózat, a házhálózat, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfizetői rendszer egyéb elemeinek kialakítását, telepítését, a létesítési munkák elvégzéséhez szükséges bejutást az ingatlanba, a szolgáltató megtagadhatja az előfizetői szerződés megkötését, illetve ha az előfizetői szerződés már létrejött, ebben az esetben ezt a körülményt olyan műszaki akadálynak tekintik a felek, amely miatt a létesítési határidő teljesítésére a szolgáltató nem képes, ezért a szerződést a szolgáltató a fenti bekezdésben foglaltakra hivatkozással rendes felmondással megszüntetheti. Ez esetben a jogosult késedelme okán az előfizetőt nem illeti meg a meghiúsulás esetére előírt kötbér. Az előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a szolgáltató által kiépített kábelrendszeren, antennán, vagy egyéb berendezésen, modemen nem szerez tulajdonjogot, akkor sem, ha a szerződéskötéskor bekötési díjat vagy hálózatfejlesztési hozzájárulást fizetett, az a szolgáltató tulajdonában marad. Eszközhasználattal kapcsolatos előfizetői kötelezettségek

18 18 Előfizető kötelessége a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az ingatlanában felszerelt, részére átadott, szolgáltató tulajdonát képező technikai eszközöket az előfizetői szerződés ideje alatt működőképes, üzemképes állapotban tartani és a szerződés megszűnésekor azokat működőképes, üzemképes, legfeljebb a használat idejével arányos mértékű elhasználódott állapotban szolgáltatónak visszaadni. Előfizető a részére átadott műszaki berendezések megrongálódásáért, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért a felróhatóságtól függetlenül felelősséggel tartozik Előfizetői belső elosztóhálózat kiépítése és a szerződés teljesítése Szolgáltató a szolgáltatás hozzáférési pont előfizető ingatlanának területén való kiépítésével teljesítette a hozzáférés létesítésére vállalt kötelezettségét. Ennek keretében elvégzi vagy elvégezteti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hírközlő hálózat kiépítését és az infrastruktúra fajtájától függően a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges interfész(ek)t (antenna, modem, router, stb.) telepíti és üzembehelyezi előfizető ingatlanában. Szolgáltató az üzembe helyezés, installálás során a kiépített szolgáltatás hozzáférési ponthoz csatlakoztatja előfizető végberendezését és ellenőrzi a szolgáltatás működőképességét. Ha szolgáltató szakembere a szolgáltatás működőképességének ellenőrzése során megállapítja, hogy az előfizető végberendezése vagy belső elosztó hálózata nem alkalmas vagy csak feltételesen átalakítás vagy javítás, bővítés elvégzését követően - alkalmas a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez felhívja előfizető figyelmét a megállapításra és javaslatot tesz a szolgáltatás megfelelő igénybevételéhez szükséges beavatkozások elvégzésére. Ha szolgáltató ajánlata alapján előfizető megrendeli a szolgáltatás megfelelő igénybevételéhez szükséges beavatkozások (számítástechnikai eszköz javítása, bővítése, router csere, installálás, UTP elosztó hálózat felülvizsgálata javítása, stb.) elvégzését szolgáltató, azt külön megállapodás alapján, a szolgáltatás hozzáférési pont létesítésének teljesítésétől függetlenül végzi el, későbbi időpontban. Ha előfizető a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítésekor nem rendelkezik megfelelő végberendezéssel kérheti, hogy szolgáltató saját végberendezése segítségével próbálja ki a szolgáltatás igénybevehetőségének rendelkezésre állását. Szolgáltatót a szolgáltatás hozzáférési ponton való szolgáltatás igénybevehetőségének bemutatását követően semmilyen egyéb kötelezettség nem terheli előfizető részére nyújtott szolgáltatás igénybevételének biztosítása kapcsán. A végberendezés beszerzése, csatlakoztatása és annak megfelelősége előfizető felelősségi körébe tartozik. Szolgáltató előfizető ingatlanában egy szolgáltatás hozzáférési ponton adja át a szolgáltatást abban az esetben is, ha az előfizető által választott szolgáltatási csomag esetleg egynél több végberendezés csatlakozásának az elvi lehetőségét biztosítja, kivéve ha felek ettől eltérően állapodnak meg pl.: szolgáltató saját routerének több csatlakozási pontját biztosítja előfizető részére a szolgáltatás igénybevételét. Ha előfizető az ingatlanán belül több ponton kívánja a szolgáltatást igénybe venni, szolgáltató ajánlatot tesz az ingatlanon belüli vezetékes vagy vezetéknélküli előfizetői hálózat kiépítésére. Ha előfizető elfogadja vagy az ajánlat egy elválasztható önállóan megvalósítható - részét fogadja el szolgáltató belső hálózat kiépítésére tett ajánlatának, szolgáltató a létesítéssel egyidőben elvégzi a megállapodás szerinti belső hálózat kiépítését is, ennek díjazását előfizetőnek a munka elvégzését követően a szolgáltató képviselőjének kell megfizetnie. Szolgáltató az előfizetői belső hálózat kiépítése során elvégzi a belső struktúrált Cat 5e UTP szabványnak megfelelő elosztó hálózat kiépítését, switch, vezetékes vagy vezeték nélküli router felszerelését installálását. A belső hálózat, üzembehelyezési és további üzemeltetési költségei előfizetőt terheli, szolgáltató a szolgáltatás hozzáférési pont kiépítésekor külön kiszállási díj felszámítása nélkül biztosítja a belső hálózat kiépítését és üzembehelyezését.

19 19 A szolgáltató kialakíthat olyan szolgáltatás csomagokat, melyek esetében a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges interfészt, végberendezést az előfizető biztosítja és azokat a szolgáltatótól függetlenül is beszerezheti. Ebben az esetben a szolgáltatás minőségére vállalt célértékeket szolgáltató akkor tudja biztosítani, ha az előfizető a hálózathoz az interfészekre vonatkozó szabványnak megfelelő berendezéseket biztosít. Ha előfizető már a szerződés megkötésekor rendelkezik olyan más pl.: telefon szolgáltatás igénybevételéhez felszerelt interfésszel, modemmel, ami alkalmas az Internet szolgáltatás igénybevételéhez is, illetve olyan hírközlő hálózati végponttal, ami alkalmas az interfész, modem csatlakoztatására, szolgáltató a létesítést teljesítheti úgy is, hogy ügyfélszolgálatán vagy egyéb úton átadja, illetve eljuttatja előfizető részére a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges berendezéseket (modemet), melyeket előzőleg a szolgáltatás igénybevételéhez felprogramozott, beállított és működőképességéről meggyőződött. A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos, speciális előfizetői igény és annak teljesíthetősége esetén kiegészítő létesítési díjat számíthat fel. A kiegészítő díj mértékét a szolgáltató a létesítés előtt egyezteti az előfizetővel. A kiegészítő létesítési díj mértékének meghatározásához használatos egységár táblázat az ügyfélszolgálati irodákban tekinthető meg. A létesítés különleges eseteiben felek külön megállapodásban rögzítik a beruházás részletes feltételeit, amely az egyedi előfizetői szerződés része. Amennyiben a kiegészítő létesítési díj összege előre nem kalkulálható, a szolgáltató a bekötési munkalapon, vagy egyedi megállapodásban jelzi a kiegészítő díj összegét, amely általánosan használt egységárakból kalkulált. Az előfizető a megállapodás, egyedi megállapodás, illetve a munkalap aláírásával fogadja el a díj összegét. Különleges esetnek minősülnek többek között, de nem kizárólagosan az alábbi lehetséges esetek: Amennyiben az előfizető az előfizetői leágazóról léges leágazással köthető be, de az előfizető földalatti létesítést igényel; Amennyiben az előfizetőnél a légkábeles leágazás csak a tetősíkon áthatoló árboc felszerelésével valósítható meg műszaki okból vagy előfizető kérésére; Ha az előfizető szolgáltatás hozzáférési pontja a vonal- vagy törzs hálózat leágazási pontjától több mint 40 m távolságra van; Ha a bekötő kábel nem az előfizetői hozzáférési ponttal azonos épületre kerül felszerelésre, ideértve az azonos ingatlanon lévő mellék- és egyéb épületeket is; Ha több előfizetői hozzáférési pont kiépítését kéri; Router, switch, vagy erősítő felszerelését kéri; Ha antenna felszerelését a tetősíkjától 1 m-nél nagyobb árbocmagasságban kell elvégezni valamilyen okból pl.: optikai rálátás biztosítása; A szolgáltatónál rendszeresített alaptechnológiájától eltérő megoldást igényel az előfizető; Ha az előfizető ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri, illetve esztétikai elvárások miatt többlet költséget jelentő kiépítési módot igényel az előfizető. Előfizetőnek módjában áll csak a hozzáférési pont kiépítését kérni anélkül, hogy valamely előfizetői szolgáltatást igénybe venné. Ilyen esetekben szolgáltató a felek által külön megállapodásban rögzített kiegészítő létesítési díjat számíthat fel. Az előfizető a kábeltelevíziós hálózat rendelkezésre állásának biztosításáért havi Rendelkezésre állási díj fizetésére köteles A szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Az előfizetői szerződés alapján az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató legfeljebb az előfizetői szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, vagy az előfizető által az előfizetői szerződésben

20 20 megjelölt későbbi időpontban, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül köteles a szolgáltatás nyújtását megkezdeni. Ha szolgáltató a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapot. 2.4 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban. Szolgáltató a hiánytalan vagy a hiánypótlási eljárást követően szükség szerint pótolt igénybejelentéseket (szerződéskötési ajánlatokat) ügyfélszolgálatához való beérkezés napján nyilvántartásba veszi. A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a szolgáltató általános szerződési feltételeiben meghatározottak szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat, igény (a továbbiakban: ajánlat) szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve jelenlévők között az igénylő erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzést követően - amennyiben szükséges és a szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor - haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az ajánlat teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen határidőn belül a szerződéses ajánlat beérkezésének megfelelő módon nyilatkozik és értesíti az ajánlattevőt arról, hogy a) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az általa aláírt egyedi előfizetői szerződést átadja, meg küldi, vagy távollévők között szóban kötött szerződés esetén az általa írásba foglalt szerződést 48 órán belül iktatja, majd az iktatást követő 5 napon belül elektronikus levélben megküldi vagy a szerződés elektronikus hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megküldi és ezzel hozzáférhetővé teszi, b) a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapot vagy c) az ajánlatot elutasítja. Ha műszaki lehetőségek hiánya miatt szolgáltató a b pont szerint jár el és igénylő részére a szolgáltatás megkezdésére felajánlott időpont nem felel meg, az ajánlatát (igénybejelentését) írásban vagy telefonon visszavonhatja. Amennyiben a b pont szerinti esetben az előfizető elfogadó nyilatkozata a szolgáltatóhoz a szolgáltató ajánlatának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem érkezik meg, a szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Ebben az esetben szolgáltató törli az igényt nyilvántartásából. Amennyiben az igénylő adataiban változás történik, azt a szolgáltatónak 10 napon belül köteles bejelenteni. Amennyiben azt nem teszi meg, a szolgáltató az igénylést semmisnek tekintheti. 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma 3.1 A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma. Szolgáltató a helyhez kötött Internet hozzáférés szolgáltatás keretében saját vagy másik hírközlési összeköttetést biztosító szolgáltató hálózatának felhasználásával IP protokollon keresztül kapcsolódást

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász,

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT.

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (INTERNET ÁSZF) Hatálya: 2016. június 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2012. április

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2016. május 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás Hatályos: 2015. november 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET INTERNET, TELEFON ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Az (továbbiakban: ) az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési Előfizetői

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2006. július 10. Hatályos: 2006. augusztus 10. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben