Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 05.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05."

Átírás

1 Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl

2 J e g y z ı k ö n y v Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének február 05-én órakor Lajosmizsén a Díszteremben megtartott Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı. Tanácskozási joggal meghívottak: Egyéb meghívottak: Jegyzıkönyvvezetı: dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Dömötör Klára Edit irodavezetı Sebık Márta lajosmizsei képviselı Orbán Antal lajosmizsei képviselı Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezetı Terenyi Helga Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. Négy napirendi pontunk van a meghívó szerint, kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el: Napirend 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének.../2014. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének.../2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl Elıterjesztı Juhász Gyula polgármester Juhász Gyula polgármester 3. Egyebek Juhász Gyula polgármester 4. Interpelláció Juhász Gyula polgármester 1. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének.../2014. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Juhász Gyula polgármester: Az anyagban részletesen le van írva, hogy mik indokolták a rendelet módosítását. Többek között bérkompenzáció, a tőzifa támogatás, közfoglalkoztatás támogatása szerepel benne. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 2

3 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014. (..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [ A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl általános tartalék és céltartalék hagyja jóvá e Ft-ban 930 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 220 e Ft-ban 2. (1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (3) bekezdése, melléklete. 3

4 3. (1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a 9. mellékletet képezı 5. melléklettel egészül ki. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Juhász Gyula / / dr. Balogh László / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: / dr. Balogh László / jegyzı 4

5 1. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat évi bevételei Bevételek A. B. C. D. m ó d o s í t o t t e l ı i r á n y z a t kötelezı önként vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított okból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 2. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése módosított 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodaped., és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása 2.2. Óvodamőködtetési támogatás 2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése 2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás hóra járó idıskorúak járadéka 90 %-a hóra járó ápolási díj 75 %-a Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 100 %-a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás 3.4. Szociális étkeztetés 3.5. Házi segítségnyújtás 3.6. Idıskorúak nappali intézményi ellátása 3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Mőködési támogatások összesen Központosított ok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása hó bérkompenzációja Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Támogatás összesen (5.+6.) Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése módosított 1. Bérkompenzáció év hó Szociális célú tőzifa vásárláshoz támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás 670 6

7 3. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási bevételek részletezése módosított 1. Sajátos felhalmozási és tıke bevételek Bácsvíz Zrt-tıl osztalék bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel - Játszótér felújítására nyert pályázati támogatás Felhalmozási bevételek összesen melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése módosított 1. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás - Parlagfő-irtás (3fı) Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl Mőködési célú átvett pénzeszközök módosított 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 50 7

8 3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelezı m ó d o s í t o t t önként vállalt e l ı i r á n y z a t államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás Elızı évi mőködési célú maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Mőködési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Költségvetési szervek finanszírozása 0 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Éves engedélyezett létszám (fı) 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 4 8

9 6. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez 3.2. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai A. B. Szakfeladat módosított 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása 4. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka 5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás 7. Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás 8. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 9. Egyéb családi támogatás Családi támogatások ( ) Ápolási díj 12. Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása 13. Közgyógyellátás 14. Helyi megállapítású ápolási díj 15. Helyi megállapítású közgyógyellátás Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások 118 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások 17. ( ) Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( ) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 22. Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás 24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék 25. biztosítása 26. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 27. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 28. Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 30. Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 31. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 32. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 33. Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások A Nemzet Színésze címet viselı színészek havi életjáradéka, mővészeti nyugdíjsegényel, 34. balettmővészeti életjáradék 35. Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idıs sportolók szociális 36. támogatása 37. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 38. Idıskorúak járadéka 39. Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 44. Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély 46. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján 47. adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján 48. adott természetbeni ellátás 49. Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

10 3.3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások részletezése módosított 1. Mosogatógép óvoda Új csaptelepek óvoda 0 3. Településrendezési terv módosítása 0 4. Járda építése Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat) Egyéb gépek berendezések (Gyepszellıztetı gép) Gyepszellıztetı gép Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen 930 Egyéb beruházási kiadások részletezése módosított 1. Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse Közalapítvány 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 10

11 4. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 1/2014. ( ) önkormányzati rendelethez feladat 1. K 2. K 3. K 4. K 5. K 6. K 7. K 8. Ö 9. Ö 10. K 11. K 12. K 13. Ö 14. Ö 15. Ö 16. K 17. K 19. K 18. K 20. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Önkormányzat igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (módosított ) A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Szociálpolitikai juttatás Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Általános tartalék Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Összesen Összesen Céltartalék Engedélyezett létszámkeret (fı) 11

12 5. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 1/2014. ( ) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Önkormányzat 1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása Lajosmizsei Közalapítvány részére útkarbantartási eszközhasználat díja 3. Céltartalék összesen

13 2. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének.../2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl Juhász Gyula polgármester: Várjuk Dömötör Klárát, hogy megköszönjük neki a költségvetés elkészítését, amennyiben megérkezik. Addig is elmondanám, hogy jól teljesült a 2013-as évünk, a pénzmaradványunk több mint 10 millió forint. Év közben ezt nem gondoltam volna, hogy így alakul. Így viszont sikerült 2014-re is egy kis tartalékot képeznünk. Azt gondolom, hogy az idén is sikerült egy jó költségvetést összehozni. A fı számunk az idén 54 millió forintra zsugorodott, ez köszönhetı részben a közös hivatal finanszírozásának, és a társulásnak. A helyi adóknak nagy szerepe van a település költségvetésében, hiszen az idegenforgalmi adót Ft-ra, az iparőzési adót pedig 25 millió forintra terveztük. Bízom abban, hogy ez egy kicsit magasabban fog majd teljesülni Ft az összes bevételünk a helyi adókból. Tehát el lehet mondani, hogy a bevételünk felét a helyi vállalkozások adják össze, ezúton is köszönet érte. A 14. oldalon vannak részletezve a támogatások, Ft az össz központi támogatás 1 évre, amit kapunk. Ez az a pénz, ami fixen a rendelkezésére áll a településnek. A 17. oldalon a gyermekétkeztetésre átadott pénzeszközök találhatóak. A társulásnak Ft-ot adunk át, ez az Egyszi és az óvoda támogatására megy, hiszen így tudunk lehívni plusz normatívákat, hogy társulásban mőködtetjük. A tőzoltóságnak Ft-ot adunk át, a rendırségnek pedig Ft-ot. A következı oszlopban a pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre található, ebben szerepel például az Aranyi Állatotthonnak átadott Ft, így támogatjuk az alapítványt, és ezáltal meg van oldva a településen a kóbor állatok befogása. Ez Felsılajoson is komoly probléma volt, hiszen nem nagyon van olyan hét, hogy ne telefonálnának kóbor kutya miatt. Az Iskoláért, Gyermekekért alapítványnak Ft-ot adunk át, a Templomnak Ft-ot. A Lajosmizsei Labdarúgó Klubnak Ft-ot tudunk adni, a Húskirály Lovasudvarnak pedig Ft-ot. Orvos támogatásra Ft-t. Felmerült, hogy szükséges-e ez egyáltalán, de a Jankahidy doktornı hetente kétszer kijön, és ez az összeg az üzemanyagköltségét fedezi csak. Járdaépítésre Ft-ot terveztünk, az elsı lakáshoz jutók támogatására pedig Ft-ot. Én ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseket. Amennyiben nincs kérdés, akkor még azt elmondanám, hogy az idén is egy takarékos, fegyelmezett gazdálkodásra lesz szükség, de remélem egyszer ennek a gyümölcsét fogjuk élvezni. A tőzoltóság támogatása eddig lakosságszám arányos volt, sajnos egy kicsit fogyatkozott a település lakóinak a száma, de ugyanúgy támogatnánk ıket, mint eddig. dr. Balogh László jegyzı: Tulajdonképpen ez most már kötelezı önkormányzati feladat lett, kimondja az Mötv. is, és létkérdés nekik a támogatás, annyira alul vannak finanszírozva. Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a költségvetési rendelet tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 13

14 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2014. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsılajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat). 2. (1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban összesítve - az Önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az Önkormányzat évre nem tervez. Az Önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik. (3) A Képviselı-testület Felsılajos Község Önkormányzata évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést 0 e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg e Ft-ban 700 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 150 e Ft-ban e Ft-ban

15 d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá e Ft-ban e Ft-ban 500 e Ft-ban 0 e Ft-ban 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számvitelérıl szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (1) A költségvetésben elkülönítetten szereplı és jóváhagyott beruházási ra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (2) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsıbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. (3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésıbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelı felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az elızı évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. (4) A költségvetés általános tartaléka az elıre nem látható kötelezı feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb ,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselı-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselı-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következı képviselı-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettıl eltérni csak a képviselı-testület döntése alapján lehet. 15

16 (5) Az évközben esetlegesen jelentkezı költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselı-testület dönt. 2. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, rendelkezései január 1. napjától alkalmazandók. /: Juhász Gyula :/ /: dr. Balogh László:/ polgármester jegyzı A kihirdetés ideje: /: dr. Balogh László:/ jegyzı 16

17 1. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat évi bevételei Bevételek A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított okból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

18 Felsılajos Község Önkormányzata évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t kötelezı önként állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások 0 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám (fı) 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 15,00 18

19 2. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése eredeti 1. Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú áfa bevételek, visszatérülések 3. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 6 4. Mőködési bevételek összesen 416 Közhatalmi bevételek részletezése eredeti 1. Igazgatási szolgáltatási díj Gépjármőadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Talajterhelési díj 7. Helyi adók és adójellegő bevételek Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság 10. Építésügyi bírság 11. Egyéb bírság 12. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

20 3. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése eredeti 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása 2.2. Óvodamőködtetési támogatás 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás 3.4. Szociális étkeztetés 3.5. Házi segítségnyújtás 3.6. Idıskorúak nappali intézményi ellátása 3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 3.8. Gyermekétkeztetés támogatása 4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Mőködési támogatások összesen Központosított ok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Támogatás összesen (5.+6.)

21 4. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése eredeti 1. Bérkompenzáció 0 2. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 Egyéb mőködési bevételek részletezése eredeti 1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 0 2. Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen 0 21

22 feladat 5. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Mőködési Felhalmozási Befektetési Engedé- célú Felhalmozási Munkaadókat Dologi Cél- célú célú lyezett Szociálpolitikai támogatásértékő átadás nos Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen Mőködési célú pénzeszköz- Általá- célú Személyi juttatás terhelı kiadások tartalék támogatásértékő vásárlása keret (fı) részesedés létszám- juttatás kiadás államháztartáson kívülre tartalék államháztartáson járulék kiadás kívülre Kormányzati funkciók 1. K Víztermelés, kezelés, ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Adó igazgatás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Ellátottak pénzbeli Összesen

23 6. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás eredeti 1. Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizsei Mővelıdési Ház - hírlap költség hozzájárulás Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre eredeti 1. Non-profit szervezetek Aranyi Állatotthon Alapítvány Iskoláért Gyermekekért Alapítvány Felsılajosi Templomért Alapítvány Lajosmizsei Labdarúgó Klub Húskirály Lovasudvar Sportegyesület Egyház 0 3. Vállalkozások Folyékony hulladék elszállítása Orvos támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

24 7. melléklet a 2/2014.(...) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai A. B. Kormányzati funkciók eredeti 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı 4. gyermekvédelmi támogatás pótléka Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 8. Egyéb családi támogatás Családi támogatások ( ) Helyi megállapítású közgyógyellátás 200 Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 11. társadalombiztosítási ellátások Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 14. (12+13) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 16. Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás 18. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 21. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 22. Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 24. Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 25. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 26. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások 28. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 29. Rendszeres szociális segély Önkormányzati segély Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 32. Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás 37. Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

25 8. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése eredeti önként vállalt feladat 1. Felújítások 0 2. Beruházások Járdaépítés 500 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése eredeti önként vállalt feladat 1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Elsı lakáshoz jutók támogatása Egyéb felhalmozási célú kiadások

26 9. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Céltartalék részletezése Önkormányzat 1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása Céltartalék összesen

27 3. napirendi pont: Egyebek Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretném elmondani, hogy mint tudjuk jól van egy út kérdésünk, volt kint a közlekedés felügyelet, megvolt a szemle, és várjuk az eredményt. Egyebek napirendi ponton belül szeretne valaki szólni? Amennyiben nem, interpelláció következik. 4. napirendi pont: Interpelláció Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Amennyiben nincs, és mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre. kmf. /Juhász Gyula sk./ polgármester /dr. Balogh László sk./ jegyzı 27

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést

[ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét. bb) felhalmozási költségvetést Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/26/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. december 13. Az ülésen hozott rendelet és határozat száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/3/8/2012 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. április 26. Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: 2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat Iktatószám: 3846/2014.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

12. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 9 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 12/2013. 12. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Felsılajos Község Önkormányzata Iktsz:LMKOHFL/94/13/2015 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.(

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE A 2. napirendi ponthoz Napirend: 2011. évi zárszámadás elfogadása Előzmények: - Előterjesztő: a polgármester Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete A téma ismertetése: Az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9.-én 17.00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 1/2012.(II.10.) A 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben