Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság - Ügyrendi és Sport Bizottság - Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága - Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı dr. Balogh László s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl Üi.sz.: I/100/1/2014. Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés Magyarország évi központi költségvetésérıl évi CCXXX. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény). Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. (3) bekezdése szerint a jegyzı által elıkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı negyvenötödik napig a Képviselı-testületnek. A központi költségvetésrıl szóló törvény december 22. napon lépett hatályba. A gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdése szerint a Gazdasági elıterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselı-testületéhez való benyújtása elıtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén mőködı, érdekelt gazdasági érdekképviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedık és Vendéglátósok Egyesülete részére. A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII. törvény 6. (1) bekezdés b) pontja kötelezıvé teszi az önkormányzatok részére, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintı területi (megyei) vagy települési jelentıségő, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintı kérdésekben a fenntartó az érintett, területi vagy települési szinten reprezentatív szakszervezetekkel a fenntartói szintő érdekegyeztetı fórumban egyeztet. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 6. (3) bekezdése szerint: (3) A fenntartó döntése elıtt az (1) bekezdés b) pontja alapján létrejött fórumban részt vevı szervezetekkel véleményezteti a) a közalkalmazotti illetmény-elımeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint b) a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintı intézkedés tervezetét. Ennek figyelembe vételével megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztetı Fórum Tagjainak (Óvoda Pedagógus Szakszervezete, Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési bizottság elnök az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke, valamint a Pedagógusok Szakszervezete részérıl Balogh Ágnes, mint az 2

3 IGSZ-nél alkalmazásban állók érdekképviselete részére). Az Érdekegyeztetı Fórum ülése február 03-án órakor lesz. Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérı, megkeresı levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az elıterjesztéshez, azok a Pénzügyi Irodán megtekinthetık, a beérkezett véleményeket kiosztós anyagként csatoljuk. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdése értelmében A jegyzı a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetıivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti. Fenti jogszabályhely alapján a évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése intézményvezetıi értekezleten történik, melynek idıpontja február óra. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltat Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minısített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsılajost érintı ügyekben Felsılajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni. A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként. A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsılajos polgármesterének elızetes írásos egyetértését. A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az elıterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk. A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 157/2013. (X. 31.) határozatával jóváhagyta a költségvetési elıirányzatok kialakításának alapvetı szempontjait. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek figyelembevételével folyt a tervezı munka, a bevételi lehetıségek és a kiadási oldalon megjelenı szükségletek összevetésével. Javaslat: február folyamán készüljön egy felhasználási prioritás ütemterv, amely tartalmazza az elvégzendı feladatok fontossági és sürgısségi sorrendjét. Az önkormányzat elsıdleges feladata évben is a kötelezıen ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetıségekhez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása. Így kötelezı feladatként gondoskodni kell: - az egészséges ivóvíz ellátásáról, - óvodai nevelésrıl, - általános iskola mőködtetésérıl, - egészségügyi és szociális alapellátásról, - közvilágításról, - helyi közutak és köztemetı fenntartásáról, 3

4 - helyi nemzetiség jogainak érvényesülésérıl, - köztisztaság, településtisztaság biztosításáról, - könyvtári ellátásról, - közmővelıdési feladatok ellátásáról, - településrendezésrıl, - helyi tőzvédelemrıl - Köztemetı fenntartása - hulladékgazdálkodás. Önként vállalt feladatként gondoskodik: - közterület fenntartásáról, - piac, vásár mőködtetésérıl, - lakásgazdálkodásról, - csapadékvíz elvezetésrıl, - sport, és társadalmi szervek támogatásáról, - egészségügyi szakrendelésekrıl, - közbiztonság helyi feladatairól. A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különbözı források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani. Bevételek alakulása Mőködési bevételek A évi mőködési bevételek aránya a évhez képest nem változik. A január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de kiemelkedı változás nem érzıdik a bevételek alakulásában. A bevételek mőködési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegének 82,6 %-a. Mőködési bevételek Az önkormányzat mőködési bevétele 2 %-kal csökkent a évhez képest. Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde mőködési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza. Az eltérés százaléka nem mutatja ki a két intézmény fenntartóváltásával kapcsolatos önkormányzati bevételkiesést, mert a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által évben realizált mőködési bevétel arányában történı tervezés közel azonos szintre hozza. Az intézmények termeik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Közhatalmi bevételek A év közhatalmi bevételeinek tervezése a év tapasztalatával történt. Az átengedett központi adók 60%-ának befizetési kötelezettségében nincs változás, azonban a év közben történt jogszabályváltozások - e-útdíj bevezetésével egyidejőleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések - miatt az önkormányzatnál bevételkiesés keletkezett összességében 3 %-os csökkenés - hatása beépítésre került a évi költségvetésbe. 4

5 Mőködési támogatások A január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de kiemelkedı változás nem érzıdik a bevételek kialakításában. A mőködési támogatások mértéke 31,6 %-kal növekedett a évhez képest eft támogatási bevétel növekedést jelent. A növekedés szükségszerő volt a szeptember 01. naptól bevezetett pedagógus életpálya modell bevezetés miatt. A mőködési támogatások mértéke növelhetı lenne, ha az iparőzési adóalap valós képet mutatna. A felszámolás alatt lévı és megszőnt vállalkozások nullás bevallásának hiánya indokolatlanul is az iparőzési adóalap növelését eredményezi, melynek 0,5 %-a alapját képezi a beszámítás összegének, ez az elvárt bevétel támogatáscsökkentését eredményezi. Az Önkormányzat év során a szükséges intézkedéseket megtette a fentiek érdekében, azonban ennek hatása tılünk független okokból kifolyólag továbbiakban nem befolyásolható. Egyéb mőködési bevételek Az Önkormányzat egyéb mőködési bevételét évben az EGYSZI OEP bevétele és a Felsılajos Község Önkormányzata által fizetett hivatal mőködésére, valamint a köznevelési, szociális és egészségügyi hozzájárulás összege eredményezte. Az Önkormányzat évi egyéb mőködési bevétele évhez képest eft összeggel csökken. Ezt az összeget a július 01. naptól megalakuló Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza. Felhalmozási bevételek A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegének 17,4 %-a. Számottevı felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat. A évi CCXXX. törvény Magyarország évi központi költségvetésérıl 3. melléklete tartalmazza az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása lehetıségét. A központosított elıirányzatok között szerepel az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása is. Kiadások alakulása Mőködési kiadások A mőködési kiadások tervezett összege az elızı évi 95,9%-a. A két év összehasonlítását nehezíti a társulásba történı intézményátszervezés által bekövetkezett változásokból eredı kiadáscsökkenés. A kiadások mőködési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegének 74,4 %-a. Személyi juttatások A év személyi juttatásaihoz képest lényeges csökkenést - 40 % - az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde átszervezése a Társulásba eredményezi. A költségvetési törvény értelmében a köztisztviselık és közalkalmazottak illetményalapja évben, az elızı évi szinten marad, így bérfejlesztést a költségvetés nem tartalmaz. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó A változás egyenlı arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. 5

6 Dologi kiadások A dologi kiadások - a évhez képest 25,2 %-kal csökkennek, ezt az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde átszervezése a Társulásba eredményezi. Ellátottak pénzbeli juttatásai A évtıl kezdıdıen önkormányzati segély győjtınévvel látták el az átmeneti, a temetési és a rendkívüli segélyeket, a Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 9. melléklet 30. sorában található. A segélyek vonatkozásában az elızı évi kifizetések összegével történt a tervezés. Egyéb mőködési kiadások Az elızı évhez képest 58,1 %-kal növekedett az egyéb mőködési kiadás. A növekedés oka, hogy az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde támogatása nem az irányító szervi támogatások folyósítása soron, hanem az egyéb mőködési kiadáson belül lévı mőködési célú támogatásértékő kiadás soron jelenik meg. A Tőzoltóság részére évben átadott támogatás összege: Ft volt, évben Ft kerül átadásra. Felhalmozási kiadások A tervezett felhalmozási kiadások 46,7 %-os csökkenést mutatnak, melyet a nem nyert pályázatok kivezetése, az óvodabıvítés projekt Társulásba adása, valamint a folyamatban lévı pályázatok jelenlegi pénzügyi helyzetérıl ad tájékoztatást. Az uniós pályázatok évben történı megvalósulása: eft, amely nem mérvadó, hiszen a teljesülés ideje eltérhet a tervezés évétıl. A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza. Tartalékok A rendelet-tervezet 1 és 11. melléklete szerint tervezve. A költségvetés eft általános tartalékot, és eft céltartalékot tartalmaz. A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képezı végrehajtási szabályok betartásával. Finanszírozási bevételek A évi költségvetési maradvány elıreláthatóan eft, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. A költségvetési maradvány megoszlása mőködési célra: eft, felhalmozási célra: eft. A évi költségvetés bevételi fıösszege: eft, a kiadási fıösszege: eft. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány a mőködési és felhalmozási célra bontva eft, mely évben keletkezett. A többéves kihatással járó feladatok szöveges indoklása A 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján Lajosmizse Város Önkormányzata kezességet vállalt a Lajosmizse Viziközmő-társulat által Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése címő és KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú pályázatához. 6

7 Közvetett támogatások szöveges indoklása A 30/2012. (VIII.21.) hatályos rendeletünk szerint az iparőzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintő adóalapja nem haladja meg az forintot. A mentességi határ alá 145 adózó tartozik, mely összegszerően közel forint adófizetési mentességet jelent. A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.11.) rendelete 12. szerint A közszolgáltatási díj összegébıl kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte és Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén egyedül, vagy kizárólag 70. évét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodánál kell benyújtani. A díjfizetési kedvezmény összege: - 35 l-es vagy 60 l-es győjtıedény esetén Ft/díjfizetési idıszak, - 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es győjtıedény esetén Ft/díjfizetési idıszak. A Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza a fentiek számszerősített hatását, az elıterjesztés 4. melléklete pedig a kimutatást a közvetett támogatásokról. Hitelállomány szöveges indoklása Az elıterjesztés 5. melléklete tartalmazza Lajosmizse Város Önkormányzat hitelállományát. Összevont Mérleg szöveges indoklása Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok, és kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni. Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének. Az államigazgatási feladatok között az ellátottak pénzbeli juttatásai és az ezzel kapcsolatos egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összegek szerepelnek. Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési bevételi fıösszege: eft, ebbıl a mőködési költségvetési bevételek: eft, a felhalmozási költségvetési bevételek: eft. A költségvetési kiadások fıösszege: eft, ebbıl a mőködési költségvetési kiadások: eft, a felhalmozási költségvetési kiadások: eft, a tartalékok: eft. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: eft. A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló a mőködési és felhalmozási célú maradvány: eft, mely évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. 7

8 Összefoglalás Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási elıirányzata eft (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésbıl származó bevételek növekedtek, a felhalmozási kiadások pedig jelentısen csökkentek. A évi költségvetés bevételi oldalán a feladatfinanszírozási rendszer mőködik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülı új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedı fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem elıtt tartása és a rendelkezésre álló elıirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása. Az Áht január 5-tıl hatályos 108. (4) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat az Áht (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékő bírságot fizet, melyet a MÁK határozatban szab ki. A bírság mértéke az önkormányzat támogatásának 0,1 %-ának megfelelı összeg, de legalább Ft. Az adatszolgáltatási késedelem a harminc napot nem haladja meg, a bírság összege a fentiek alapján megállapított összeg fele. Az elıirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetıségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez. Számottevı felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat. A évi CCXXX. törvény Magyarország évi központi költségvetésérıl 3. melléklete tartalmazza az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása lehetıségét. A központosított elıirányzatok között szerepel az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása is. Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos mőködést biztosít. A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia. Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetıségeket. A költségvetés végrehajtása során elsıbbséget élvez az önkormányzat mőködıképességének biztosítása, az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselı-testületi döntésekbıl származó kötelezettségvállalások biztosítása. 8

9 2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékő mőködési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintı finanszírozások zökkenımentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítıi számára. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 24. (3) bekezdése alapján A jegyzı által elıkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény hatálybalépését követı negyvenötödik napig nyújtja be a képviselı-testületnek.. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 132. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselı-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidıig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megilletı bevételek beszedésére és az elızı év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási elıirányzatok keretei között a kiadások idıarányos teljesítésére. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelrıl szóló évi C. törvény valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet elıírásai szerint a Hivatal végzi. A fentiek alapján az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. Tájékoztatásul az elıterjesztés 2. mellékletében a Mérleg ; a 3. mellékletben a évi elıirányzat felhasználási ütemterv ; a 4. mellékletben a Kimutatás a közvetett támogatásokról ; az 5. mellékletben az Önkormányzat hitelállománya lejárat szerint ; 6. mellékletben az EGYSZI évi adatai; a 7. mellékletben a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde évi adatai találhatók. Lajosmizse, január 31. Basky András s.k. polgármester 9

10 Rendelet-tervezet Elıterjesztés 1. melléklete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács- Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Kereskedık Iparosok és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. 6. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztetı Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetıi, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az 1. melléklet 2.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság, az 1. melléklet 3.1.l pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, az 1. melléklet 4.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testületére (továbbiakban: Képviselı-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre (továbbiakban: intézmények). 2. (1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének 10

11 a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele hagyja jóvá e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 0 e Ft-ban 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi összevont bevételi és összevont kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a Hivatal évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az IGSZ évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 11

12 (7) Képviselı-testület a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számvitelérıl szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıt-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével mőködnek és gazdálkodnak. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek mőködése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek: a) gazdaságosság az erıforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhetı legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minıség mellett. b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és elıállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erıforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhetı legnagyobb legyen. c) eredményesség - a kitőzött célok az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehetı legkisebb mértékő legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezıbb a tervezettnél. d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése. e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni. (4) A költségvetési szervek a Képviselı-testület által jóváhagyott költségvetés fıösszegét és a kiemelt elıirányzatokat kötelesek betartani. A fıösszegek, kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselı-testület elızetes engedélyével van lehetıség. (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi elıirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselı-testület elızetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelı összegen, a rendelet módosítását követıen használhatja fel; a bevételek a tervezettıl történı elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. 12

13 (6) A költségvetési szervek évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendı összeg az intézmények támogatási elıirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követı normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelı vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendı összeget az intézmény maradványából, ha ilyen nincs az intézmény tárgyévi támogatási elıirányzatából visszavonásra kerül. (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követı 10-ig az önkormányzat részére. (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplı és jóváhagyott beruházási elıirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsıbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselı-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. elızı évrıl áthúzódó beruházások). (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselık kegyeleti és szociális jellegő támogatását a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény elıírása szerint. (11) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésıbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelı felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az elızı évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. (12) A Non-profit szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselı-testület dönt. (13) A költségvetés általános tartaléka az elıre nem látható kötelezı feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A késıbbiekben esetlegesen képzıdı általános tartalék felhasználásáról is a Képviselı-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettıl eltérni csak a képviselı-testület döntése alapján lehet. (14) Az évközben esetlegesen jelentkezı költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselıtestület dönt. (15) Az önkormányzat a évi feladatellátása során felmerülı, mőködéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával. 13

14 2. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, rendelkezései január 1. napjától alkalmazandók. /: Basky András :/ /: dr. Balogh László:/ polgármester jegyzı A kihirdetés ideje: /: dr. Balogh László:/ jegyzı 14

15 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont bevétele A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

16 Lajosmizse Város Önkormányzat évi összevont kiadásai Kiadások A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t kötelezı önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 112,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 116,00 16

17 2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat évi bevételei A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Kiegészítı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb mőködési bevételek Mőködési célú támogatásértékő bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) Finanszírozási bevételek Hiány belsı finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

18 Lajosmizse Város Önkormányzat évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. kötelezı e r e d e t i önként vállalt e l ı i r á n y z a t állami Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Irányító szervi támogatások folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18,00 Jogalkotás 1,00 Park 6,00 Piac, vásár 8,00 Sport 3,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 116,00 18

19 3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen Közhatalmi bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Gépjármőadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegő bevételek Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság 9. Építésügyi bírság 10. Egyéb bírság 11. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

20 4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Mőködési támogatások összesen Központosított elıirányzatok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Támogatás összesen (5.+6.)

21 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Bérkompenzáció 0 2. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 Egyéb mőködési bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 0 2. Mőködési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen

22 6. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel 0 3. Áfa-visszatérülés 0 4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése Megnevezés Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP (LKT) eredeti elıirányzat "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP /A Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP /A "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP /B Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl

23 feladat Megnevezés 7. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Mőködési Felhalmozási Befektetési Engedé- célú Felhalmozási Munkaadókat Dologi Cél- célú célú lyezett Szociálpolitikai támogatásértékő átadás nos Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen Mőködési célú pénzeszköz- Általá- célú Személyi juttatás terhelı kiadások tartalék támogatásértékő vásárlása keret (fı) részesedés létszám- juttatás kiadás államháztartáson kívülre tartalék államháztartáson járulék kiadás kívülre Kormányzati funkciók 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés K Önkormányzati jogalkotás K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen

24 8. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Non-profit szervezetek Sportszervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizse Polgárır Egyesület Bursa Hungarica Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása Aranyi Állatotthon Alapítvány Rákóczi Szövetség Egyház Református Egyház Vállalkozások Folyékony hulladék elszállítása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

25 9. melléklet a.../2014.(...) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai A. B. Megnevezés Kormányzati funkciók eredeti elıirányzat 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı 4. gyermekvédelmi támogatás pótléka Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 8. Egyéb családi támogatás Családi támogatások ( ) Helyi megállapítású közgyógyellátás Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 11. társadalombiztosítási ellátások Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 14. (12+13) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 16. Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás 18. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 21. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 22. Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 24. Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 25. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 26. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások 28. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 29. Rendszeres szociális segély Önkormányzati segély Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 32. Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély 34. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 35. gyermekvédelmi elıírások alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 36. gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola igazgatói, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetıi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére. intézményi referens

Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére. intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: CÉDE és TEUT pályázatok szakmai elıkészítése; Sportlétesítmény felújítási program elfogadása; A

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 5. Tárgy: Elıkészítı döntések meghozatala a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, A foglalkoztatás és életminıség

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére. települési fıépítész. Bizottság.

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére. települési fıépítész. Bizottság. Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés tervezete Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-231/2011. Tárgy: Ivóvíz szolgáltatás díjának megállapítása Mell.: 1

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2011. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22. napján tartandó ülésére Tárgy: az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Elıterjesztés 14. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Fenntartó támogató nyilatkozata A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi kezdeményezések

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 154 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve beíratás idıpontjának meghatározása

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 15-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 15-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 03-3/308-8/2012. TÁRGY: KÖZGYŐLÉSI HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL ÉS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELE- TEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 35/2010. (XI. 22.) ÖNKOR- MÁNYZATI RENDELET ÉS A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének Egészségügyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére. Felsılajosi kirendeltség - vezetı

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére. Felsılajosi kirendeltség - vezetı Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata közötti részletes vagyonelszámolásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben