II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény felhatalmazása, és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a.)a Megyei Közgyőlésre és bizottságaira, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalra, b.)a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervekre. (2) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok, valamint a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésére vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzat nem rendelkezik döntési jogosultsággal, költségvetésük határozataik alapján épülnek be a megyei önkormányzat költségvetésébe. (3) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzati Hivatal, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás és az önkormányzat intézményei alkotnak egy-egy címet. II. A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása 2. (1) A közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése Bevételi fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) Ft-ban mőködési bevételt Ft-ban felhalmozási bevételt Ft-ban Kiadási fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) Ft-ban mőködési kiadást Ft-ban felhalmozási kiadást Ft-ban

2 2 Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) Ft-ban mőködési egyenleget Ft-ban felhalmozási egyenleget Ft-ban Finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét finanszírozási kiadásokkal növelt mőködési hiányt finanszírozási kiadásokkal növelt felhalmozási hiányt Ft-ban Ft-ban Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyőlés a Ft mőködési hiány - külsı finanszírozására forint mőködési hitel felvételét, Ft felhalmozási hiány - belsı finanszírozására forint elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználását, (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy a hiány külsı finanszírozása, a jelenlegi tartozásállomány átütemezése érdekében tárgyalásokat folytasson a pénzintézetekkel, s felkéri, hogy a tárgyalások eredményeként realizált banki ajánlatot a Közgyőlés elé terjessze. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények évi költségvetési támogatását Ft-ban állapítja meg. III. A költségvetés szerkezete 3. (1) A Közgyőlés a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait, az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetését e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyőlés a 2. -ban megállapított finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványának összegével növelt kiadási és bevételi fıösszegeket, valamint az önkormányzati költségvetési szervek elıirányzatait e rendelet 1-3. számú mellékleteiben részletezettek szerint hagyja jóvá. (3) A központi támogatások évi alakulását a rendelet 4. számú mellékletei mutatják be. (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal évre engedélyezett létszámadatait az 5. számú mellékletekben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

3 3 (5) Az adósság és hitelállomány adatait a 6. számú melléklet, a több évet érintı kötelezettségeket a 7. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat a 9. számú melléklet, az önkormányzat hitelképességét a 10. számú melléklet mutatja be. (6) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza. (7) A Közgyőlés az elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének mőködési és felhalmozási mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza. (9) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díját a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (10) A Területi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozatait a 15. számú mellékletek, a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetési határozatát a 16. számú melléklet mutatja be. IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyőlés, a gazdálkodás szabályszerőségéért a Közgyőlés Elnöke felelıs. (2) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi elıirányzatok teljesítését e rendelet 12. számú melléklete szerinti elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. (3) A központi költségvetési, valamint az OEP és a Fejér Megyei Szent György Kórház között létrejött megállapodásban rögzített finanszírozási elıírások figyelembevételével az önkormányzati hivatal az elemi költségvetés összeállításával egyidejőleg, illetve szükség szerint konszolidált likviditási ütemtervet készít. (4) A likviditási ütemtervnek a feladatfinanszírozáson felül biztosítani kell az adósságszolgálati kötelezettségek határidıben történı teljesítését is.

4 4 (5) Az intézmény mőködési költségvetési támogatását érintı finanszírozása során az intézmény likviditási tervétıl történı eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti. 5. (1) Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat irányítása alatt mőködı intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetésüket érintı pénzforgalmukat az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítják. Az intézmények a készpénzforgalom zökkenımentes lebonyolítása érdekében pénzforgalmi betétkönyvet nyithatnak, ügyfélkártyát válthatnak, illetve házi pénztárat mőködtethetnek. Az intézmények részére költségvetési alszámla nyitását a Közgyőlés Elnöke engedélyezheti. (2) A hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök (ellátotti, gondozotti pénzeszközök) kezelésére a Közgyőlés Elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak. (3) Az intézményi feladatok finanszírozása a 4. (2)-(5) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján megállapított havi keretösszeg biztosításával történik. 6. (1) A megyei önkormányzat (e rendelet 3. számú mellékletében szereplı) felújítási és beruházási, illetve pályázati cél/feladat elıirányzatainak felhasználására a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó közgyőlési határozatok figyelembevételével a Közgyőlés Elnöke hatáskörében intézkedik, a Közgyőlés tájékoztatási kötelezettsége mellett. (2) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek elıirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik. (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett Társadalom-szolidaritási keret Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása forint elıirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön. (4) A külkapcsolatok finanszírozására elıirányzott Ft a Közgyőlés Elnökének hatáskörében, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építése során felmerülı feladatait szolgálja, a közgyőlés részére történı tájékoztatási kötelezettség mellett.

5 5 (5) E rendelet 3. számú mellékletének VII. fejezetében felsorolt jogcímek, feladatok teljesülésére vonatkozó kötelezettségvállalást az Elnök az érvényben lévı megállapodások, közgyőlési határozatok és rendeletek figyelembevételével hatáskörében teljesíti. 7. (1) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni, a részükre nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. (2) Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV tv.10.. (1) bekezdés d. pontja alapján a Közgyőlés elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett keretek terhére alapítványok részére történı pénzeszköz átadására csak elızetes közgyőlési döntést követıen kerülhet sor. (3) A költségvetés részletes kiadási és bevételi elıirányzatait megalapozó számításokat az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni. A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az elemi költségvetés összeállításához e rendelet alapján külön intézkedést adjon ki. 8. (1) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi illetményalapját Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetık pótlékait a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény idevonatkozó elıírásaival összhangban állapítja meg. (2). Fejér Megye Közgyőlése a Közgyőlés Elnökét megilletı cafetéria juttatás éves összegét a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX törvény 59. (3) bekezdésében rögzített maximális összegben határozza meg. A Közgyőlés Elnöke tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. (3) Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 90. (5) bekezdésében rögzített jogcímre összességében a rendszeres személyi juttatások elıirányzatának 10 %-a tervezhetı. V. Az Önkormányzat gazdasági stabilizációját elısegítı rendelkezések 9. (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi elıirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási elıirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel elıirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthetı, a kiadási elıirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

6 6 (2) Bevételkiesés esetén annak mértékére figyelemmel a Közgyőlés Elnöke elsısorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú elıirányzatának felhasználását korlátozza. 10. (1) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követı években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentı javaslatot tartalmazó elıterjesztések csak a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság támogató véleményezésével terjeszthetık a Közgyőlés elé. Az elıterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az elıirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételezı bevételi forrást is. (2) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezıtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetıen veszélyeztetik, a Közgyőlés Elnöke a Közgyőlés utólagos jóváhagyása mellett a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a költségvetési gazdálkodás stabilizálása, a likviditás megırzése érdekében. 11. (1) A Közgyőlés kötelezi a költségvetési szervek vezetıit az elıírt bevételek beszedésére. A költségvetési szerv vezetıje a bevételek alakulásáról havi információs szolgáltatás keretein belül köteles az önkormányzati hivatalnak beszámolni. (2) A Megyei Közgyőlés felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, valamint közremőködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (3) Az költségvetés végrehajtását az alapító okiratban elıírt, illetve engedélyezett, az intézményi költségvetésekben, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerő használata követelményének érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli elıírások betartásával kell biztosítani.

7 7 12. (1) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási elıirányzatok nem léphetık túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. A Közgyőlés Elnöke hatáskörében az elıirányzat felhasználását ideiglenesen felfüggesztheti, melyrıl a Közgyőlést a soron következı költségvetés-módosítási elıterjesztésben tájékoztatja. A felfüggesztett elıirányzatok zárolásáról, törlésérıl vagy csökkentésérıl a Közgyőlés Elnökének elıterjesztése alapján a Közgyőlés a költségvetés módosításával dönt. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal felülvizsgálja. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegő pénzmaradványokat. (3) A évi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, az év közben képzıdı mőködési többletbevételek, elsısorban a hiány csökkentésére fordíthatóak. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába be kell vonni. Az intézmények az átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként nem helyezhetik el, azokat be kell vonni a feladatfinanszírozásba, a folyószámlahitel és a kamatterhek csökkentése érdekében. 13. (1) Az intézményekben foglalkoztatott munkavállalók részére a jogszabályokban meghatározott garantált illetményt meghaladó illetmény, illetve pótlék kizárólag Közgyőlés Elnöke engedélye alapján adható. (2) Az intézmények január 15-i üres álláshelyeinek bérfedezete a Hivatal céltartalékában került megtervezésre. Ezen álláshelyek, valamint az év közben megüresedı álláshelyek betöltését a Közgyőlés Elnöke engedélyezi. (3) A költségvetési szervek vezetıi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok elıírásaira. (4) Az intézmények hatékonyabb mőködéséhez fel kell tárni a párhuzamos feladatellátás csökkentésének lehetıségét, a szakmai feladatok és a kisegítı gazdaságok felülvizsgálatával kialakítani a hatékonyabb és gazdaságosabb mőködési formákat. (5) Nem kötelezı többletfeladat évre történı engedélyezésére csak kivételesen, a prognosztizált mőködési kiadások ismerete és a szükséges finanszírozási fedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

8 8 VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE 14. (1) Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletét legalább az idıszaki költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, de legkésıbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosíthatja. (2) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a céltartalékba elkülönített, illetve az évközi központi és céljellegő (pót-) elıirányzat költségvetési szervek és költségvetési feladatok közötti saját hatáskörben történı felosztására. (3) Az Elnöki hatáskörben engedélyezett (pót-) elıirányzatok megállapításáról az Elnök az érintett költségvetési szervek vezetıit a döntést követıen, a közgyőlést pedig a 14. (1) bekezdése szerinti idıszakokban tájékoztatja. 15. (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak szerinti többletbevételbıl saját elıirányzat-módosítási hatáskörében az önkormányzati hivatal egyidejő tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti. (2) Az önkormányzati költségvetési szerv, a 14. (1) bekezdés szerinti idıszakban ezen (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a jóváhagyott mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, a mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi elıirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében - a mőködési célú bevételeket elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra, a felhalmozási célú bevételeket felhalmozási, illetve felújítási kiadásokra használhatja fel. A céljellegő felhasználással kapott többletbevételeket a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülı költségek többletbevétel terhére történı elszámolása mellett az intézmény a kitőzött célra és a jogszabályi elıírások szerint használhatja fel. (3) Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/B (1. a.) bekezdése felhatalmazása alapján az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 3/A (1) bekezdés bad) pontjában meghatározott bevételi jogcímek elıirányzatain felül keletkezett, éves szinten összesen Ft-ot meg nem haladó ténylegesen realizált többletbevétel saját hatáskörben felhasználható, elsısorban mőködési hiányok csökkentésére, dologi és egyéb folyó kiadásokra.

9 9 (4) A költségvetési szerv (2-3) bekezdésben szabályozott eseteken felül teljesült bevételi elıirányzaton felüli többletbevételt a közgyőlés elnökének jóváhagyását követıen, a jóváhagyás szerint használhatja fel. (5) Az intézmények ellátási díjbevételeit támogatásértékő bevételként kell figyelembe venni, azok elıirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak. 16. (1) A közgyőlés az általa jóváhagyott kiemelt- és részelıirányzatok között, alkalmanként Ft összeghatárig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, Ft összeghatárig pedig a Közgyőlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül hatáskörönként legfeljebb Ft erejéig, a 14. (1) bekezdés szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett. 17. E rendelet 16 számozott mellékletet tartalmaz. 18. E rendelet február 25-én lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. Székesfehérvár, február 24. A fıjegyzı távollétében: Vargha Tamás közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián aljegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, február 25. dr. Molnár Krisztián aljegyzı a fıjegyzı távollétében

10 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Tény kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Várható Támogatás miatti korrekció Terv Tény Várható Hivatal összesen Terv Tény Várható FM-i Szakképzésszervezési Társulás Terv Tény Várható Intézmények összesen Terv Tény Várható Szent György Kórház Székesfehérvár Terv Tény Várható FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta Terv Tény Várható Terv

11 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 2. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények Önkormányzat FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény Várható Iskola és Gyermekotthon Velence Terv Tény Várható Oktatási intézmények összesen Terv Tény Várható Martonvásári Iskola Terv Tény Várható Vajda J. Gimnázium Bicske Terv Tény Várható József A. Iskola Bicske Terv Tény Várható Prelúdium Zeneiskola Bicske Terv Tény Várható Terv

12 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 3. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény Várható Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Terv Tény Várható Táncsics M.Gimnázium Mór Terv Tény Várható Terv Perczel M. Szakképzı Mór Tény Várható Gárdonyi G. Iskola Mór Terv Tény Várható Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Terv Tény Várható FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Terv Tény Várható Terv Velencei Szakképzı Iskola Tény Várható Terv

13 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési bevételei 1/1. sz. melléklet / 4. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáso n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Tény Várható Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Terv Tény Várható Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Levéltár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár Terv Tény Várható FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv

14 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 1. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Önkormányzat mindösszesen kiadás mőködésre felhalmozásra Tény Várható Támogatás miatti korrekció Terv Tény Várható Hivatal összesen Terv Tény Várható FM-i Szakképzésszervezési Társulás Terv Tény Várható Terv Intézmények összesen Tény Várható Szent György Kórház Székesfehérvár Terv Tény Várható FMÖ Integrált Szociális Intézménye Székesfehérvár FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv

15 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 2. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Velencei Önkormányzat Iskola és Gyermekotthon kiadás mőködésre felhalmozásra Tény Várható Oktatási intézmények összesen Terv Tény Várható Martonvásári Iskola Terv Tény Várható Vajda J. Gimnázium Bicske Terv Tény Várható Terv József A. Iskola Bicske Tény Várható Prelúdium Zeneiskola Bicske Terv Tény Várható Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Terv Tény Várható Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Terv Tény Várható Terv

16 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 3. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások kiadás mőködésre felhalmozásra Önkormányzat Táncsics M.Gimnázium Mór Tény Várható Perczel M. Szakképzı Mór Terv Tény Várható Gárdonyi G. Iskola Mór Terv Tény Várható Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv Tény Várható FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv

17 A Fejér Megyei Önkormányzat évi konszolidált költségvetési kiadásai 1/2. sz. melléklet / 4. oldal Intézményi támogatások Támogatás értékő Átadott pénzeszköz Ft-ban Intézmények Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások mőködésre felhalmozásra mőködési felhalmozási Elızı évi ei.-maradvány, pénzmaradvány átadása mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Közmővelıdési Önkormányzat és közgyőjt. int.össz. kiadás mőködésre felhalmozásra Tény Várható Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Levéltár Székesfehérvár Terv Tény Várható Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv Tény Várható Terv

18 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díjak Kamatbevételek Egyéb mőködési bevétel hivatalnál Önkormányzat sajátos mőködési bevételei SZJA részesedés Illetékbevételek II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. állami támogatás III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev Ingatlanok és földterület értékesítés

19 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 2. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek IV. Átvett pénzeszközök Területfejlesztési Tanács költségeihez Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójára Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer fejlesztése Bérkompenzáció (Kórház) V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel V. Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány

20 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 1. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás II. Hivatal közvetlen kiadásai Hivatali feladatok finanszírozása III. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás és adósságterhek Forráskiegészítı hitel Forráskiegészítı hitel kamatai Fejlesztési hitel törlesztés Fejl. hitel kamata és kötvény adósságterhe IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai Közgyőlés mőködésének kiadásai V. Önkormányzat mőködésével kapcsolatos kötelezı feladatok Kötelezı feladatok önkormányzati költségvetésen kívüli ellátásának támogatása Szakszervezet támogatása Sportági SZÖV. SZÖV. sportigigazgatási feladatok Sportági SZÖV. SZÖV. szabadidıs és diáksport feladatok Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

21 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 2. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Egyéb kötelezettségek Könyvvizsgálat díjazása Vagyonbiztosítás Szemünk fénye program Elszámolás a központi költségvetéssel Levéltár kiváltásáig felmerülı feladatok Közigazgatási struktúra fejlesztése (e-közigazgatás) VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek mőködtetése Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft VVSI Nonprofit Kft FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft TISZK mőködtetése Fejér Paktum Közhasznú Egyesület VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai Külkapcsolatok finanszírozása Pénzügyi és Katasztrófa Alap Megyei települések BURSA Hungarica Ösztöndíj támogatása

22 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 3. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Tagdíjak (RET, EU RGY, MÖSZ, TÖOSZ, MÖOSZ, Sió-menti Önk. Sz., Alba-Polisz Tud. E., Club, Pannónia E.) Közgyőlés által alapított díjak Megye közbiztonság bıvítése és Kábítószerellenes Fórum Drog prevenciós program Társadalom-szolidaritási keret Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása Közgyőlési ülések nyilvánosságának biztosítása Táncház mőködtetésének támogatása Vajtai tábor üzemeltetése Önkormányzat gazdálkodásának állapotfelmérése VIII. Felújítási célok Önkormányzati Hivatal belsı felújítási munkái Integrált Szociális Intézmény gánti telephelyén elektromos földkábel cseréje Integrált Szociális Intézmény sárosdi telephelyén padlóburkolat cseréje IX. Beruházási feladatok Fejér Megyei Levéltár kiváltása Petıfi Sándor Gimnázium bıvítése Sárbogárdi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése

23 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 4. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen TISZK TIOP /08/1 pályázat önrésze Tác-Gorsium Turisztikai fejlesztés Nemzeti Emlékhely fejlesztéséhez szükséges önerı férıhelyes lakásotthon építéséhez önerı biztosítása Önkormányzat integrált pénzügyi, számviteli rendszerének kialakítása Önkormányzati Hivatal C épület részleges tetıcseréje X. Céltartalék Tanulói tankönyv támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék kifizetése Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Jubileumi jutalmak Önkormányzat és intézmények mőködési tartaléka Ebbıl: Fm-i kulturális élet támogatása Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Intézmények üres állásai fedezetének ideiglenes finanszírozási tartaléka Inflációs hatások, dologi kiadások emelkedésének finanszírozási tartaléka Beruházási feladatok céltartaléka

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ.

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 9. 21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 10. 22/2009.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés)

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Rendelet száma: Rendelet címe Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Dokumentumazonosító információk 1/2009. (II.19.) Velem községi Önkormányzat

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésrıl és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól Esztergom

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 23-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket a

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben