FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a közgyőlés elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Molnár Krisztián fıjegyzı Galler Nándorné fıosztályvezetı Litauszki Györgyné költségvetési és pénzügyi munkatárs VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 18.

2 Tisztelt Közgyőlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú kormányrendelet elıírásaira tekintettel, a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl alkotott 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról, a bevételi- és kiadási elıirányzatok teljesítésérıl, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, az alábbiak szerint számolok be. A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének forint módosított elıirányzatának - a teljesített bevételi fıösszege forint, - a teljesítés százaléka 96 % - teljesített kiadások fıösszege forint, - teljesítés százaléka 95 % A költségvetés évi teljesítésének költségvetési bevétel és kiadás különbözete, az eredeti elıirányzatként terezett forint költségvetési hiánnyal, illetve a módosított forint költségvetési többlettel szemben, forint költségvetési többlettel zárult, melybıl forint, mőködési költségvetési többlet, forint pedig, felhalmozási költségvetési többlet. A költségvetési egyenleg kedvezı alakulását alapvetıen az év során a központi költségvetésbıl az önkormányzat számára biztosított önhiki támogatás, illetve a kötvénytartozás év végével történı állami átvállalása eredményezte. BEVÉTELEK Bevételek alakulása A 2011.évi költségvetés végrehajtása során kedvezıen alakultak a mőködési bevételek, az intézményi ellátási díjak 99 %-os teljesítése mintegy 8 millió forintos bevételkiesést okozott, mely az összköltségvetést tekintve csak kismértékő elmaradást jelent, s az egyéb mőködési bevételek és az államháztartástól átvett pénzeszközök 2 illetve 29 %-os túlteljesítése 81 millió forint bevételi többletet eredményezett. Az egyéb mőködési bevételek több mint 40 %-át az eredeti költségvetésben jóváhagyott elıirányzatot, több mint 400 millió forinttal túlteljesítve a Fejér Megyei Szent György Kórház realizálta. A bevételcsoporton belül jelentıs összeget tesz ki az önkormányzat sajátos bevétele is, melybıl a normatív elosztású szja részesedés 237 millió forinton, az illetékbevétel az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 57 millió forintos bevételkieséssel, a módosított elıirányzathoz képest azonban 83 millió forint többletbevétellel, millió forinton teljesült.

3 A felhalmozási és tıke jellegő bevételeken belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele a módosított elıirányzatot 1%-kal meghaladó mértékben realizálódott az intézményi szektorban, ami összegszerőségében nem képvisel jelentıs nagyságrendet, hiszen közel 4 millió forintról van szó, mely a feladatellátás során feleslegessé vált eszközök hasznosítását jelenti. A hivatalnál tervezett ingatlanértékesítés egyrészt az ingatlanpiac pangása, másrészt a pénzügyi válság hatásainak következtében mindössze 18 %-on teljesült, a év végén létrejött szerzıdés, de pénzügyileg 2011-ben realizált Balatonkenesei ingatlan értékesítés kapcsán. Az államháztartáson kívülrıl érkezett felhalmozási célú pénzeszköz átvételekbıl származó bevételek 109 %-os teljesítése fıként szakképzési hozzájárulásokból keletkezett. Az önkormányzat költségvetési támogatása a módosított elıirányzattal azonos szinten, de az eredeti elıirányzatot millió forinttal meghaladóan teljesült. A többlet támogatás legnagyobb összegét a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló évi CLIV. törvény 5. -ában rögzített adósságállomány átvállalása kapcsán, az önkormányzat kötvény-kibocsátásából származó tıke, kamat és egyéb kapcsolódó járulékok fizetési kötelezettsége, állami támogatással történı kiegyenlítésének millió forintos összege jelenti. Az önkormányzat az elmúlt év során folyamatos likviditási gondokkal küzdött, a második félévtıl csak rendkívüli központi támogatás igénybevételével tudtuk biztosítani a havi bérek kifizetését. A mőködıképesség biztosítása érdekében összesen 830 millió forint önhiki támogatást vett igénybe a Fejér Megyei Önkormányzat a bérek kifizetésére, illetve a közüzemi és élelmiszer szolgáltatókkal fennálló szállítói tartozás csökkentésére. Jelentıs összeggel szerepel a központi többlettámogatások között a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 61 millió forint összegő támogatás, valamint a közszféra dolgozóinak 104 millió forint összegő bérkompenzációs támogatása is. A mőködési célú intézményi támogatás a módosított elıirányzathoz képest 101 %- on, a felhalmozási célú 100 %-on teljesült a költségvetés végrehajtása során. Az önkormányzat a felügyelete alá tartozó intézményei részére évben az eredeti elıirányzathoz képest 678 millió forinttal több támogatást nyújtott, melyre a mőködést érintıen 647 millió forint összegben a központi állami többletfinanszírozás, a felhalmozás 31 millió forintos összege tekintetében pedig a évben kibocsátott kötvényforrás nyújtott fedezetet. A támogatásértékő bevételek a módosított elıirányzathoz képest a mőködést tekintve 102 %-ban, a felhalmozást illetıen 100 %-ban realizálódott. Jelentıs az eredeti elıirányzathoz képest megjelenı túlteljesítés, a mőködési célú bevételnél 678 millió forint, melybıl a Szent György Kórháznál jelentkezett 630 millió forint. A támogatásértékő felhalmozási bevételek eredeti elıirányzathoz képest 629 millió forint többletbevételt eredményeztek, mely az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek finanszírozásából ered.

4 A gazdálkodás mőködési hiányaiból eredı forráshiányok pótlására a folyószámlavezetı pénzintézettel érvényes szerzıdés alapján a teljes hitelkeret (1.600 millió forint folyószámlahitel és 200 millió forint munkabérhitel) felhasználásra került az év során. A likvidhitelek, a konszolidációs törvény elıírása alapján, mőködési célú hitellé kerültek átalakításra, mely tartozást az állam átvállalta az önkormányzattól. KIADÁSOK Kiadások alakulása Személyi juttatások és járulékai A személyi juttatás, és munkaadókat terhelı járulékok módosított elıirányzata 99 %- ban teljesült. Az év során bérfejlesztés csak a minimálbér-változás és a soros elırelépések miatt realizálódhatott. Többlet kiadásként a közszféra dolgozóinak központilag finanszírozott bérkompenzációs kiadása, és a létszámcsökkentések többletköltségei, valamint a céltartalékból biztosított a dolgozóknak járó és kifizetett jubileumi jutalmak költségei jelentkeztek. A dologi kiadások módosított elıirányzathoz viszonyított 99 %-os teljesítésén belül 97 %-os a hivatal 70 %-os a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, és 100 %-os az intézmények összesített teljesítés adata. Az év során az önkormányzat és az intézmények beszállítói között folyamatos feszültséget okozott a forráshiány miatt fennálló lejárt fizetési határidejő szállítói tartozás, melyen némileg enyhített a december hónapban a közüzemi szolgáltatások és élelmezési kiadásokra fordítható közel 500 millió forint összegő önhiki támogatás biztosítása. A támogatás értékő kiadási tételeken belül az Önkormányzati Hivatalnál a 3. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelıen megjelenı közel 7 millió forintos mőködési célú és 30 millió forintos felhalmozási célú teljesítésen túl, csak a TISZKnél, és a Múzeumnál jelentkezik érdemi kifizetés 43, illetve 37 millió forintos összegben. Az elızı évi pénzmaradvány átadása a költségvetésben elfogadottaknak megfelelıen megtörtént. A mőködésre átadott pénzeszközök és pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás teljesítés adatán belül az intézmények esetén a peres ügyek miatti kifizetési kötelezettség jelennek meg, mely a Szent György Kórház tekintetében 97 millió forintot, a Múzeum tekintetében 10 millió forintot tett ki. Az Önkormányzati Hivatalnál teljesített 159 millió forint részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza, az átruházott hatáskörben történı döntések végrehajtása a 7. sz. mellékletben kerül bemutatásra. Az ellátottak juttatásai elıirányzat év közben jelentısen emelkedett, összegszerőségében elsısorban a Gyermekvédelmi Központnál, az ellátotti létszám emelkedése miatt. A felújítási kiadások 100 %-on teljesültek, a felhalmozási kiadások 53 %-os teljesítése jelentısen elmaradt a tervezettıl, mely alapvetıen a megyeközpontnál jelentkezik, a Levéltár befejezésének központi támogatás hiánya miatt történı

5 elmaradása következtében. A teljesített felújítási, felhalmozási feladatok részletezését az intézmények tekintetében a 15. sz. melléklet, az Önkormányzati Hivatal szempontjából a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmények közül a Kórháznál realizálódott a legmagasabb összegő felhalmozási kiadás, melyhez az önkormányzat az év során a kötvény forrásból visszatérítendı támogatásként 134 millió forintot biztosított. Hitel-, kötvénytörlesztés Az év során az önkormányzat saját forrása terhére 70 millió forint fejlesztési hitelt tudott visszafizetni. A kötvény kibocsátások visszafizetésébıl eredı tıke tartozásra millió forintot biztosított az állam, illetve járulékos költségként további 104 millió forint került rendezésre, mely a költségvetési beszámoló pénzforgalmában is megjelenik. Ezen túl a december 30-án fennálló millió forint mőködési hitel és millió forint fejlesztési hitel tartozás és járulékos költségei állami átvállalása is megtörtént. Így a Fejér Megyei Önkormányzat pénzintézetek felé fennálló adósságai kapcsán a konszolidációs törvény 5. -ában rögzítettek alapján millió adósságot vállalt át az állam. Az önkormányzat vagyoni helyzete (4.-8/a. számú mellékletek) Az önkormányzat vagyonának mérleg-fıösszege december 31-én millió forint, 188 millió forinttal alacsonyabb az elızı évi záró adathoz képest. A mérleg-fıösszegen belül 875 millió forinttal növekedett a befektetett eszközök értéke, és millió forinttal csökkent a forgóeszközök állománya, ezen belül millió forinttal csökkent a pénzeszközök állománya, mely csökkenést jelentıs mértékben a lekötött betétként kezelt fejlesztési kötvényforrásuk részbeni felhasználása okozza. Ugyanakkor az 5. sz. mellékletben bemutatott pénzkészlet-változásból látható, hogy szinte valamennyi intézménynél pénzkészlet csökkenés jelentkezett az elmúlt évben. A forrás oldalon az elızı évhez képest teljesen megváltozott a saját és idegen forrás aránya, mely pozitív változás teljes egészében az önkormányzat pénzintézetek felé fennálló adósságának december 30-ával történı állami átvállalásának eredménye. A források között millió forinttal növekedett a saját tıke állománya, 336 millió forinttal nıtt a tartalékok összege, és millió forinttal csökkent a kötelezettségek állománya. Tisztelt Közgyőlés! A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtását pénzügyi feszültségek, likviditási gondok jellemezték. Ennek ellenére bár jelentıs központi finanszírozási segítséggel, rendkívüli pályázatok benyújtásával, többszöri központi többlet-finanszírozás igénybevételével teljesítettük a Fejér Megyei Önkormányzat jogszabályban elıírt feladatait, valamennyi területen biztosítottuk az ellátást, teljesítettük az ellátottainkkal szemben fennálló kötelezettségeinket. Az adósság állami átvállalásával a központi kormányzat megteremtette a megyei önkormányzatok megváltozott feladatellátásának gazdasági alapját, biztosítva, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben

6 meghatározottak szerinti területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési feladatok ellátására történı felkészülést, az elızı ciklusok pénzügyi nehézségei alapján kialakult adósságspirál okozta nehézségek ne gátolják, az önkormányzat az új feladatellátását tiszta lappal kezdhesse. Kérem a Tisztelt Közgyőlés tagjait, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló elıterjesztést megtárgyalni, s az alábbi rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Székesfehérvár, április 26. Vargha Tamás Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének../2012. (...) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011.(II.26.) önkormányzati rendelet. (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a 8/b. számú mellékletben rögzítettek szerinti részletezéssel a) ezer forint költségvetési bevétellel, b) ezer forint költségvetési kiadással, c) ezer forint, költségvetési többlettel hagyja jóvá, melybıl ezer forint mőködési költségvetési többlet, ezer forint felhalmozási költségvetési többlet. (2) A Közgyőlés a finanszírozási célú, egyéb aktív és passzív pénzügyi mőveletekkel és elızı évi kiegészítésekkel és visszatérülésekkel korrigált a.) bevételi fıösszeget: ezer forintban, b). kiadási fıösszeget: ezer forintban állapítja meg. 2. A költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését, a létszám alakulását az 1-3. számú mellékletek költségvetési címenként, jogcímenként,

7 jogcímcsoportonként, feladatonként, elıirányzat-csoportonként, és kiemelt elıirányzatonként tartalmazzák. 3. A Közgyőlés az önkormányzat december 31-i állapotnak megfelelı vagyonát a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el, a pénzkészlet változását az 5. sz. melléklet, az önkormányzat és az intézmények pénzmaradványát a 6.sz. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 4. A Közgyőlés a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatait a 8/a-d. mellékletek szerint rendeli el közzétenni, és az okleveles könyvvizsgáló hitelesítı záradékával az Állami Számvevıszéknek megküldeni. 5. Az önkormányzat évi mőködési-felhalmozási költségvetési mérlegét a 9.sz. mellékletben rögzített tartalommal fogadja el a Közgyőlés. 6. A Közgyőlés a hosszú lejáratú, illetve több évet érintı kötelezettségeket a 10. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, illetve kiadásait a 11. sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, az év során teljesített beruházási, felújítási feladatokat a 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen ismeri el. 7. A területi nemzetiségi önkormányzatok évi költségvetési beszámolója a 15. sz. mellékletekben rögzített tartalommal épült be a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési beszámolójába. 8. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Közgyőlés egyidejőleg a 9/2011. (VI.24.), 12/2011. (IX.30.), 15/2011 (XII.20.), 2/2012.(II.24.) rendeletekkel módosított, a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendeletet, az e rendelet számú mellékletek szerint végrehajtottnak tekinti, és hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, április 26. Vargha Tamás a közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián fıjegyzı

8 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Módosított eir Teljesített kiadásokra Támogatásértékő bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció % Módosított eir Hivatal összesen FM-i Szakképzésszervezési Társulás Intézmények összesen Szent György Kórház Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített %

9 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 2. oldal C Í M Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 400 FMÖ Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta Módosított eir kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Teljesített FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz.fehérvár Velencei Iskola és Gyermekotthon Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített %

10 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 3. oldal C Í M 602 Intézmények Önkormányzat József A. Iskola Bicske Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd Táncsics M.Gimnázium Mór Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Perczel M. Szakképzı Mór Módosított eir Teljesített %

11 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 4. oldal C Í M 609 Intézmények Gárdonyi Önkormányzat G. Iskola Mór Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Módosított eir Teljesített % Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Módosított eir FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Teljesített % Módosított eir Teljesített % Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített %

12 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 5. oldal C Í M 700 Intézmények Közmővelıdési Önkormányzat és közgyőjt. int. összesen Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár Megyei Levéltár Sz.fehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár FMÖ Inteézményei Integrált Gazdasági Szervezete Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített

13 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 1. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő Önkormányzat mindösszesen mőködési kiadás Módosított eir felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás Teljesítés felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció % Módosított eir Hivatal összesen Fm-i Szakképzés-szerevzési Társulás Intézmények összesen Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Szent György Kórház % Módosított eir Teljesítés FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta % Módosított eir Teljesítés %

14 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 2. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások 402 FMÖ Önkormányzat Gyermekvédelmi mindösszesen Központja Sz.fehérvár Módosított eir mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Teljesítés Velencei Iskola és Gyermekotthon % Módosított eir Teljesítés Oktatási intézmények összesen % Módosított eir Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd % Módosított eir Teljesítés %

15 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 3. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás 605 Kossuth Önkormányzat Zs. Iskola mindösszesen Sárbogárd felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs % Módosított eir Teljesítés FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes % Módosított eir Velencei Szakiskola Teljesítés % Módosított eir Teljesítés FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár % Módosított eir Teljesítés %

16 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 4. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai 700 Közmővelıdési Önkormányzat mindösszesen és közgyőjt int. összesen Módosított eir Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Teljesítés Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár % Módosított eir Megyei Levéltár Sz.fehérvár Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár % Módosított eir Teljesítés Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár % Módosított eir Teljesítés FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár % Módosított eir Teljesítés %

17 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 1.oldal Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díj ÁFA bevételek Kamatbevételek Hivatal egyéb mőködési bevétel Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl mőködési felhalmozási Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir. Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Bevételek összesen Módosított eir Teljesítés % Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő bevétel Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

18 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 2.oldal Önkormányzat Bevétellel járó feladatok sajátos mőködési bevételei Normatív elosztású SZJA Illetékbevételek Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami támogatás Bevételek összesen Egyéb mőködési bevételek Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés % Mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

19 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 3.oldal Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Központosított Bevétellel járó feladatok és egyéb támogatások Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Létszámcsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulás Bérkompenzáció Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Megyei önkormányzatok adósság konszolidációs támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

20 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 4.oldal Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések III. Bevétellel Önkormányzat járó feladatok felhalmozási és tökejellegő bevételei Ingatlanok és földterület értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Területfejlesztési Tanács költségeihez Helyi önkormányzati választás Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Országos, Települési és Területi Kisebbségi választás Nevelési tanácsadói tevékenység támogatása Bevételek összesen Mőködési bevételek Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir. Teljesítés %

21 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 5.oldal Bevétellel Idıközi választás járó feladatok lebonyolitása Megyei Védelmi Bizottság támogatása Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Szociális Intézmények Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szociális szakosított ellátási formák évi kiegészítı felújítási támogatása Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési Módosított eir Teljesítés bevétel felhalmozási Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % 80 80

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ.

21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 9. 21/2009. (XI.20.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 4/2009. (II.26.) K.R. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 10. 22/2009.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI:

VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI: VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007-2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI: A helyi önkormányzatok alapvető jogait és kötelességeit ezzel alapvető feladat- és hatásköreit a

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányi rendelet az Önkormány költségvetésének végrehajtásáról 1 Orosháza Város Önkormány Képvistestülete az önkormányokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére 1 Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Talapka

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN... 6 1. Feladatkör, tevékenység... 6 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.... 6

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

I. Országgyűlés. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása

I. Országgyűlés. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása Az I. Országgyűlés fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2009. május Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2. és 4. címeinek feladata egyrészt az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISPESTI USZODA 2011. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

KISPESTI USZODA 2011. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE XIX. ker. Kispest Önkormányzat I. Általános rész KISPESTI USZODA 2011. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Az intézmény székhelye: 1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31. Telephelye: Tanuszoda,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE A 2. napirendi ponthoz Napirend: 2011. évi zárszámadás elfogadása Előzmények: - Előterjesztő: a polgármester Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete A téma ismertetése: Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 51-85 /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015. december A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július JELENTÉS Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13057 2013. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-341-017/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben