Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról"

Átírás

1 /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról Nádudvar, április

2 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított évi LXV. tv. valamint Államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. tv ának megfelelıen, az önkormányzat évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: A Nádudvar Városi Önkormányzat évi költségvetését a többszörösen módosított 2/2005. (II.28.) Ök. sz. rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazzák a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat a Képviselı-testület döntéseinek megfelelı elıirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzat-változásokat. I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat évi bevételeit forrásonként az 1.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat eredeti költségvetési elıirányzata: e Ft -módosított elıirányzata: e Ft -teljesített bevétel: e Ft -teljesítés: 73,6% Az elıirányzat-módosítások zömmel központi forrásokból, fejlesztési célú lehívásokból következtek be, amelyek pontos részletezését a rendeletmódosítások alkalmával ismertettem. A bevételek viszonylagos alacsony teljesítésének oka a felhalmozási célú támogatások (38%), a felhalmozási célú lakossági befizetések és egyéb pénzeszközátvételek (53,8%), továbbá a felhalmozási és tıkejellegő bevételek (56%) a tervezetthez képest alacsony teljesítése. Mindennek az oka a szennyvízberuházás II./1. ütemének decemberre történı halasztása. A beruházás évi kiadása mindössze 7 millió Ft, amely saját forrásból került kifizetésre.

3 3 1. Befolyt bevételek forrásonként Az intézményi mőködési bevételek összege e Ft, a teljesítés 90%-os. Általánosan jellemezı, hogy minden intézmény túltervezve a bevételeit, egységenként több millió Ft bevételi kiesés keletkezett, amelyet a kiadások teljesítése szintjéig önkormányzati többlettámogatással kellett pótolni. A kamatbevételek lényegesen elmaradtak a korábbi évek szintjétıl, amely azt mutatja, hogy a bankszámlák egyenlegei sokkal kisebbek voltak illetve többször volt negatív egyenleg, mint a korábbi idıszakokban. A költségvetési elszámolási számla napi egyenlege 109 napon volt negatív évben. Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele 97,1%-ra teljesült, a befolyt bevétel e Ft ben ezen címen befolyt bevétel e Ft volt. Vállalkozók kommunális adójából befolyt bevétel e Ft, magánszemélyek kommunális adóhátralékából 43 e Ft, idegenforgalmi adóból 200 e Ft bevétel keletkezett. Helyi iparőzési adóbevétel e Ft. Év közben az önkormányzat adóerıképessége e Ft-tal csökkent amely kiesı bevételt a SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére szánt támogatásból az állam kompenzált. Az SZJA bevétel a fent említett ok miatt az eredeti elıirányzathoz képest növekedett, a teljesítés viszont a E Ft-os kötelezı államháztartási tartalék összegével elmaradt a betervezettıl. Gépjármőadóból e Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 93,4%. Termıföld bérbeadásából származó bevétel 29 e Ft. Bírságok, járulékok összege e Ft, melybıl a mezııri járulék összege e Ft. Az önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft, amelybıl mőködési célú támogatás e Ft, fejlesztési célú támogatás e Ft. A teljesítés 83,1%. Az alulteljesítés oka a fejlesztési célú támogatások lehívásának elmaradása. (A korábban említett szennyvízberuházás kezdési idıpontja). Minden más támogatás 100%-ban leutalásra került. A normatív támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet mutatja. Összességében látható, hogy az évvégi elszámolás eredményeképpen Ft többlettámogatás illeti meg önkormányzatot.

4 4 A felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl e Ft folyt be, a teljesítés 56%-os. Lemaradás mutatkozik a tárgyi eszköz értékesítésénél. Az Emıdi telek került értékesítésre. Lakbérekbıl és bérleti díjakból is alacsony a teljesítési mutató. Sajnos vannak jelentıs összegő követeléseink, amelyek érvényesítésére intézkedéseket tettünk, illetve javasoljuk a bérleti szerzıdés felmondását. A hulladéklerakó telep üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési pályázat érvénytelenítése miatt 2006-ban újabb pályázat kerül kiírásra, így 2006-ban sem várható komolyabb többletbevétel. Értékpapírok értékesítésébıl befolyt bevétel e Ft, amelybıl e Ft gázközmővagyon, 444 e Ft a Sütıipari Rt. részvények értékesítése. Végleges átvett pénzeszközök összege e Ft. Ebbıl mőködési célú pénzeszközátvétel: -szociális célú támogatásokra: e Ft - mezııri tevékenység támogatása: 900 e Ft - földalapú támogatás: e Ft -Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás szociális célú támogatása: e Ft - pályázati támogatások: e Ft - szakképzési támogatások: e Ft -OEP egészségügyi feladatok támogatása: -közhasznú foglalkoztatás támogatása: e Ft e Ft e Ft További e Ft pénzeszközátvétel történt a évi GAMESZ megszőnés miatti vagyonátadásból. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel: - lakossági befizetések útépítésre: 741 e Ft - lakossági befizetés szennyvízcsatorna építésre: e Ft - pályázati támogatások: e Ft - szennyvízberuházás Körny.véd. Min. támog.: e Ft - szakképzési támogatás: e Ft - közbeszerzési pályázati befizetés: e Ft -útépítési hozzájárulás: e Ft Összesen: e Ft Támogatási kölcsönök visszatérülésébıl befolyt bevétel e Ft, amelybıl e Ft felhalmozási célú kölcsön, 1413 e Ft mőködési célú kölcsön visszatérülése. A következı években várható kölcsön visszafizetés adatait a 14.sz. melléklet mutatja.

5 5 Az eredetileg betervezett felhalmozási mőködési hitelfelvétel irányszáma évközben e Ft-tal csökkent, a mőködési hiányt csökkentı pályázatokra elnyert támogatásokkal és az évközbeni pótlólagos normatív állami támogatásokkal. A pénzeszközök évvégi kedvezı alakulása miatt (vis maior és esızés okozta támogatás leutalása, januári állami támogatás decemberi kiutalása) évvégével az önkormányzatnak mőködési hitelállománya nem volt. Fejlesztési célú hitelfelvételre pedig a szennyvízberuházás elhúzódása miatt 2005-ben értelemszerően nem került sor. Elızı évi pénzmaradvány e Ft képzıdött. A évi központi támogatások elszámolási különbözetébıl adódik az összeg, amely 2005-ben ténylegesen kiutalásra került. 2. Bevételek alakulása intézményenként A bevételek szakfeladatonkénti alakulását az 5.sz., részben önálló intézményenként a 6-9.sz. mellékletek tartalmazzák. A korábban leírtak tükrözıdnek a szakfeladatonkénti bevételekben, tehát kisebb mértékő bevételi kiesés mutatkozik az intézményi mőködési bevételeknél, és nagyobb mértékő alulteljesítés van a fejlesztési pénzeszközöket tartalmazó szakfeladatoknál. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok közül nagyarányú túlteljesítés mutatkozik a Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton, amelynek oka a korábban már említett GAMESZ megszőnése miatti pénzügyi összeolvadás miatti e Ft pénzeszközátadás. Alacsony szinten (57%) teljesült a Nádudvari Hírek eladásából származó bevétel, illetve a fejlesztési pénzeszközöket tartalmazó szakfeladatok: Máshová nem sorolható szervek tevékenysége, Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszámolása, Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, Szennyvízelvezetés és kezelés bevételei. Bevételi lemaradás mutatkozik a piac helyjegyeknél, a fürdı belépıknél, vízdíj bevételeknél. E két utóbbi feladatnál a bevételkiesés alapvetı oka a csapadékos idıjárás. Az Általános Iskola intézményi mőködési bevétele 78,9%-ra teljesült, a bevételi kiesés e Ft. Jelentıs tényezıként lehet megemlíteni a szeptember 1-tıl bevezetett 1-4. évfolyamosok szociális rászorultsági alapon történı ingyenes étkezését. A kiesı saját bevételt az állami költségvetés e Ft kiegészítı támogatással ismerte el.

6 6 Az iskolaépület bérbeadásából származó bevétel e Ft. Az intézménynek egy sikeres pályázata volt 360 e Ft összegben, ösztöndíj folyósítására. Az Óvoda és Bölcsıde mőködési bevétele 81%-ban teljesült. A Bölcsıdében jelentıs mértékő bevételi kiesés keletkezett az ingyen étkezés következtében. A bevételi kiesés összege e Ft. Eredményes pályázati támogatása az intézménynek nem volt. Az Általános Mővelıdési Központon belül jelentıs mőködési bevételkiesés van a közmővelıdési egységnél (2.919 e Ft), kisebb összegő kiesés keletkezett a Mővészeti Iskolánál (325 e Ft) az intézmény e Ft pályázati és szakképzési támogatást kapott évben. A Szociális Szolgáltató Központ mőködési bevételei 89%-ban teljesült. A keletkezett mőködési bevétel e Ft, támogatásaként e Ft bevétel folyt be. Az egészségügyi feladatokra befolyt bevételek e Ft, a teljesítés 97,5%- os. A Cigány Kisebbség Önkormányzat bevételeit a 10.sz. melléklet tartalmazza. Központosított támogatásként 714 e Ft-ot kapott az önkormányzat, évrıl 8 e Ft támogatási maradvánnyal együtt 722 e Ft költségvetésbıl gazdálkodott. Összehasonlításként a négy részben önálló intézmény 2005-ben e Ft-tal kevesebb intézményi bevételt szedett be, mint évben. 3. Az intézmények támogatottsága (11.sz.melléklet) A 2005 évi átszervezés következtében végrehajtott létszámracionalizálás és egyéb takarékossági intézkedések hatásaként jelentısen csökkentettük az intézmények önkormányzati támogatását. Szintén az önkormányzati támogatások csökkentését eredményezte az intézmények felosztott költségektıl történı megtisztítása. A kedvezı önkormányzati döntések következtében az intézmények önkormányzati támogatása e Ft-tal csökkent 2004 évtıl évre. Ez utóbbi szám nem azt mutatja, hogy az önkormányzat intézményfenntartó kiadásai ennyivel csökkentek, hiszen a régi GAMESZ apparátus és feladatellátás majdnem hasonló szinten továbbra is megmaradt, a Polgármesteri Hivatal saját szervezeteként tovább mőködteti. A támogatás csökkenés egy jelentıs része tényleges kiadáscsökkenést jelent: Az önkormányzati támogatás - az Általános Iskolában 3%-kal - az Óvodában 9%-kal

7 7 csökkent. - Az ÁMK-ban 12%-kal A Szociális Szolgáltató Központ 2005-ben önfenntartóként mőködött, sıt e Ft többletbevétele mutatható ki a költségekhez viszonyítva. II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat kiadásait a 2.sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat eredeti kiadási elıirányzata: e Ft módosított elıirányzata: e Ft teljesített kiadása: e Ft a teljesítése: 73,7% 1. A kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként A személyi juttatások összege e Ft, 97,4%-ban teljesült. Ez 8%-kal magasabb, mint a évi bérkiadások. Többletként jelentkezett a 9 fıs létszámleépítés évi többletkiadása, illetve a közalkalmazotti szféra 4,5%- os illetményemelése. A foglalkoztatotti létszám alakulását a 12. sz. melléklet mutatja. A munkaadókat terhelı járulékokra kifizetett e Ft a bérfizetésekhez hasonló szintő a teljesítés. A dologi és egyéb folyó kiadások összege e Ft, a teljesítés 92,1%. A évi kiadásokhoz képest 2,5%-os növekedést mutat. A pénzeszközátadások összességében túlteljesítéssel zárultak. Ennek egyetlen oka van, a GAMESZ vagyonátadásának kiadási oldalon történı dokumentálása, amely e Ft-tal megnövelte a mőködési célú pénzeszközátadások összegét. Ezen összeggel korrigált összevont pénzeszközátadás teljesítési mutatója 98,2%. Segélyekre és egyéb társadalompolitikai juttatásokra e Ft került kifizetésre, az elıirányzat 98%-a. Egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak e Ft került kifizetésre. Közvetett támogatások megítélésére a 20.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen került sor.

8 8 A felújítási és beruházási kiadások teljesítése e Ft(28,8%). A kiadások jogcímenkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. A szennyvízberuházás I. ütemének végszámla kifizetése január hónapra húzódott. A próbaüzemeltetés január 23-án lezárult, a beruházás aktiválása megtörtént. A szennyvízberuházás II. ütemének kezdési idıpontja december hónap. A teljesített kiadás 7 M Ft. Útépítésre és felújításra összesen e Ft került kifizetésre, a Jókai útfelújítás pályázati pénzösszegének ( 11 M Ft) kifizetése évre húzódott át. Az önkormányzat egész területén e Ft eszköz, gép, mőszer beszerzés valósult meg, amely nagy részt pályázati támogatásból valósult meg. A fürdı vízforgató berendezésének megépítése évre került átcsoportosításra. A Szakiskola épületének felújítására e Ft-ot fordítottunk. A felújítás befejezése áthúzódik évre. A 31,5 M Ft-os bekerülési költséget figyelembe véve a felújítás befejezéséhez közel 12 M Ft áll még rendelkezésre. Az egyéb önkormányzati épületek felújítására e Ft-ot fordítottunk. Az augusztusi esızés okozta károk helyreállítására e Ft vis maior támogatást kaptunk, amelybıl 2005-ben 3 M Ft-ot költöttünk helyreállításra. A maradvány felhasználása évre húzódik át. A lakossági személyi tulajdonú ingatlanok vihar okozta károk helyreállítására e Ft támogatást kapott az önkormányzat, amelynek felhasználása évre húzódik át, mivel mindkét támogatási összeg XII.29-én került a számlánkra. A felhalmozási céltartalék felhasználása évvégéig megtörtént. Az intézményeknek átadásra került a szakmai és informatikai eszközfejlesztésre kapott központi támogatás, és lefedezésre került a nyertes pályázatok saját forrásának megfelelı összeg. A többéves kihatású felhalmozási kiadásokat a 21.sz. melléklet tartalmazza, amely a támogatási szerzıdésekben rögzített ütemezések szerint tartalmazza a kötelezettségvállalásokat e Ft összegben nyújtott lakásvásárlási kölcsönt az önkormányzat, egyrészt munkáltatói kölcsön, másrészt elsı lakáshoz jutók kölcsöne formájában. A hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése e Ft összegben megtörtént évre még fennálló tartozásunk állománya e Ft, amelyet a 15. sz. melléklet mutat.

9 9 A tartalékok az év folyamán felhasználásra kerültek, kivéve a kötelezı államháztartási tartalék, amely központilag zárolásra került. 2. A kiadások alakulása intézményenként A kiadások szakfeladatonkénti alakulását az 5.sz. melléket, az intézményenkénti kiadásokat a 6-9. sz. mellékletek tartalmazzák. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok közül a felhalmozási kiadásokat megjelenítı szakfeladatoknál alulteljesítés mutatkozik a korábban említettek miatt. Összességében a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain a kiadások 61,6%-ban teljesültek. Az Általános Iskola kiadásai az évközbeni normatív támogatási pótigényekkel a gyermekétkeztetés és a létszámleépítés központi támogatásával növekedett e Ft-ra. A teljesített kiadás e Ft, 99,2%. Mivel intézményi mőködési bevételi kiesése keletkezett az iskolának ezért a kiesı bevételt a teljesített kiadási szintig e Ft-tal önkormányzati egyéb forrásból kellett kiegészíteni. Az Óvoda módosított kiadási elıirányzata e Ft-ra emelkedett az év folyamán elsısorban központi forrásból. A teljesített kiadás e Ft, 99,9%. A kiesı intézményi bevételt e Ft összegben kellett egyéb önkormányzati forrásból megtámogatni. Az Általános Mővelıdési Központ pénzellátása bonyolultabb, hiszen a felhalmozási célra kapott szakképzési támogatása tárgyévben fel nem használt része tartalékolásra kerül, amely összeggel korrigálni szükséges az önkormányzati támogatást. Az így korrigált számok alapján közel 1 M Ft-tal kevesebb összeggel támogatta az önkormányzat az intézményt, mint az eredeti tervszámok szerint. Annak ellenére, hogy az ÁMK-nak jelentıs bevételi kiesése keletkezett, viszont a kiadásában is jelentıs megtakarítást ért el. A Szociális Szolgáltató Központ kiadása jelentısen elmaradt a módosított elıirányzathoz képest, a teljesítés 88%-os. Annak ellenére, hogy e Ft bevételkiesése keletkezett az intézménynek, de kiadása is jóval alatta maradt a tervezettnek, ezért az intézmény az önfenntartáson túl e Ft önkormányzati támogatást takarított meg. Az egészségügyi szakfeladatok teljesített kiadása e Ft, 92,8%-os.

10 10 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 10. sz. melléklet mutatja. A tárgyévben teljesített kiadása 720 e Ft, a jövı évre átvihetı tartalék összege 2 e Ft. III. MŐKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK-BEVÉTELEK MÉRLEGE A 3.sz. melléklet mérlegszerően mutatja a mőködési és felhalmozási egyensúlyt. Ez a mérleg fontos szerepet tölt be az un. ÖNHIKI pályázat elszámolásában. Alapvetı követelmény, hogy a felhalmozási kiadások nem haladhatják meg a felhalmozási bevételeket. Ennek a követelménynek az önkormányzati gazdálkodás eleget tett. A felhalmozási kiadások az önkormányzat összes kiadásán belül 14%-ot tett ki 2005.évben. Az önkormányzat összes felhalmozási bevétele e Ft-tal maradt el a évitıl. Hasonló elmaradás mutatkozik természetesen a felhalmozási kiadásokban is. Ez az oka, hogy az önkormányzat összes bevétele is kevesebb 2005-ben, mint évben volt. A mőködési célú bevétel e Ft-tal volt több mint 2004-ben. A mőködési célú kiadás pedig e Ft-tal haladja túl a évit. A növekedés 12%-os. IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 18.sz. mellékletben, a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szerinti vagyonkimutatást pedig a 19.sz. mellékletben lehet látni január 1-vel került átadásra az átszervezés következtében megszőnı GAMESZ vagyona a Polgármesteri Hivatal vagyonába. Az átadó vagyonkimutatás végösszege: e Ft Önkormányzati szinten sem növekedést, sem csökkenést nem jelent. Az önkormányzat kötelezettségekkel csökkentett eszközérték e Ft-tal növekedett. A változás legfıbb forrása a szennyvízberuházás évi kifizetése és az értékcsökkenés elszámolása. A mérleg egyes sorait 2005-ben pontosítottuk, az idevonatkozó kormányrendelet és belsı szabályzatok alapján leírtuk a behajthatatlan követeléseket, illetve újraértékeltük az egyéb követeléseket.

11 11 Egyéb vagyon-csökkenés néhány esetben következett be, amelyet már a beszámoló elızı fejezeteiben kirészletezésre került. (telek és részvényeladás) V. PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A pénzmaradvány megállapítását a 17.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat záró pénzkészlete e Ft volt. A függı, átfutó elszámolásokkal korrigált helyesbített pénzmaradvány e Ft. A költségvetési többlettámogatásokkal és visszafizetések összegével módosított költségvetési pénzmaradvány e Ft. VI. ÖSSZEGZÉS Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat sikeresen túllépett az átszervezés okozta nehézségeken, a kötelezı és önként vállalt feladatok további finanszírozása végett szükség volt az integrációra. Kellı idıben és megfelelı módon leszabályozta az új felállás gazdasági folyamatait. A pénzellátás mindenképpen nagyobb folyamatosságot mutat, hiszen a pénzeszközök szétdarabolása megszőnt, a ki-és befizetések egy helyre összpontosulnak, ezért a felhasználás hatékonysága magasabb, tehát helyes döntést hozott a testület amikor csak egy önálló költségvetési szerv mőködését biztosította. Viszonylag könnyebb év áll mögöttünk, mert a felhalmozási kiadások az elızı évihez képest kevesebb, mint 50% volt. Nem jelentett olyan nagy megterhelést a költségvetésnek az egyösszegben jelentkezı nagy értékő beruházási számlák kifizetése. E mellett a mőködés területén egész évben rendkívüli fegyelmezettség és takarékosság volt jellemezı. Sajnos sok esetben kényszerültünk a kifizetések visszatartására a likviditás megırzése érdekében, csak így volt elkerülhetı a mőködési hitelfelvétel. Enyhített a pénzügyi gondjainkon a mőködési hiány csökkentését szolgáló két sikeres pályázat, az ÖNHIKI és a mőködésképtelen önkormányzatok támogatása, közel 30 M Ft összegben. Ezen kívül számos kisebb-nagyobb összegő mőködési és felhalmozási pályázati támogatás növelte az önkormányzati feladatellátás színvonalát.

12 12 Elkezdıdött a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás mőködése, amely esetünkben a szociális és belsı ellenırzés területen végzett munka terjedelmét és színvonalát gazdagítja ben kapott kistérségi kiegészítı támogatás közel 2 M Ft. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatást követıen szíveskedjen elfogadni. Nádudvar, 2006 április 5. Korcsmáros Sándor sk. Polgármester

13 Az önkormányzat éves teljesített bevételei. 1.számú melléklet adatok ezer Ft-ban Ssz. JOGCÍMEK évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat éves teljesítés Teljesítés %-a I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ,1 1. Intézményi mőködési bevételek , Alaptevékenység bevételei , Intézmények egyéb sajátos bevételei , Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések , Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei , Helyi adók , Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Magánszemályek kommunális adója Idegenforgalmi adó , Átengedett központi adók , SZJA helyben maradó része , SZJA-ból jövedelmkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjármő adó , Termıföld bérbeadásából származó jövedelmadó Pótlékok, bírságok (mezııri járulék) ,2 II. TÁMOGATÁSOK ,1 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött norm. állami hozzájárulás Feladatmutatókhoz kötött norm. állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok, központi támogatások Kiegészítı tám., egyes közokt.felad., bérkiadásokhoz Kiegészítı Önkormányzati támogatás, ÖNHIKI Normatív kötött felhasználáső támogatások Fejlesztési célú támogatások ,0 2. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszköz értékesítés ,8 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek , Egyéb önkorm.vagyon bérbead. szárm. bevételei ,9 3. Pénzügyi befektetések bevételei , Állampapírok, egyéb értékpapírok értékesítése(osztalék) ,4 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Mőködési célú pénzeszközátvétel ,8 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,8 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,7 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Mőködési célú kölcsönök visszatérülése VI. HITELEK Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívőlrıl Mőködési célú hitelfelvétel államháztartáson kívőlrıl VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I.+..+VIII.) ,6 Nádudvar, április 5.

14 Az önkormányzat éves teljesített kiadásai 2.számú táblázat adatok ezer Ft-ban Ssz. JOGCÍMEK évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat éves teljesítés Teljesítés %-a 1. Rendszeres személyi juttatások ,9 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,6 3 Külsı személyi juttatások ,9 Személyi juttatások ,4 4. Társadalombiztosítási járulék ,8 5. Munkaadói járulék ,7 6. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,3 8. Munkaadókat terhelı egyéb járulék Munkaadókat terhelı járulékok ,3 9. Készletbeszerzések ,3 10. Szolgáltatások ,3 11. Különféle dologi kiadások ,6 12. Egyéb folyó kiadások ,9 Dologi és egyéb folyó kiadások ,1 13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh. kívőlre Mőködési célú pénzeszköz átadás államh. kívőlre Társadalom-és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás ,3 16. Felújítási kiadás ,1 17. Beruházási kiadás ,4 Felújítási, beruházási kiadások ,8 18. Felhalmozási célú tám-i kölcsön nyújtása államh.-on kív Mőködési célú tám.-i kölcsön nyújtása államh-on kívőlre Tám. Kölcsön nyújtása államh.-on kívülre H. lejáratú mők. és fejl. célú hitel visszafiz. pü-i. vállalk.-nak Belföldi finanszírozás kiadásai Általános tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,7 Nádudvar, április 5.

15 Az Önkormányzat éves teljesített bevételei és kiadásai mérlegszerően 3.számú táblázat adatok ezer Ft-ban Ssz évi évi eredeti módosított MEGNEVEZÉS elıirányzat elıirányzat I. Mőködési bevételek és kiadások éves teljesítés Teljesítés %-a 1. Intézményi mőködési bevétel ,6 2. Sajátos mőködési bevétel ,1 3. Költségvetési támogatás ,1 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel ,8 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel igénybevétele Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Mőködési célú bevételek összesen ,3 9. Személyi juttatások ,4 10. Munkaadókat terhelı járulékok ,3 11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,8 12. Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,0 13. Ellátottak pénzbeni juttatása ,0 14. Mőködési célú kölcsön nyújtása Mőködési célú hitel és kamatának visszafizetése Általános tartalék Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások Mőködési célú kiadások összesen ,7 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,8 19. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,0 20. Magánszemélyek kommunális adója Fejlesztési célú támogatás ,5 22. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része Priv.sz. bev. eredetiként nem terv.hetı bev./osztalék,kamat/ ,3 24. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,8 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ,0 27. Felhalmozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: ,9 28. Beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt ,4 29. Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt ,1 30. Részvények, részesedések, vásárlása Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni ÁFA befiz Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: ,2 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN ,6 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: ,7 Nádudvar, április 5.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79..-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010.

Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Ásotthalom Község Polgármesterétől 5/2010. Témafelelős: Pipicz Anita Véleményező Bizottság: minden bizottság Ikt.szám: 21 /2010. Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Sopron, Bánfalvi u 48-50 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI PÉNZÜGYI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL Az államháztartásról szóló 1992

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2007. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2007-es

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben