Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 3. Utcanevek módosításáról 4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 5. Önkormányzati intézmények Alapító Okiratának módosításáról 6. Önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 7. Fegyvernek Város Önkormányzat évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról 8. Fegyverneki Autójavító Kft. területvásárlási igényéről 9. Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásáról 10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásról 11. Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Tanácsába történő delegálásáról Előadó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője Buzás Istvánné dr. jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 2. és 7. apirendhez meghívott: Valamennyi intézményvezető 5 és 6 napirendekhez meghívott: Orvosi Rendelő, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, Gyermekélelmezési Konyha vezetője Fegyvernek, szeptember 18. Tatár László polgármester

2 F e g yv e r n e k V á r o s P o l g á r m e s t e r e Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 26-ai ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Szeptember 2-án az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény tanévnyitó ünnepségén vettem részt. Szeptember 3-án szerződéskötés a szennyvízcsatorna-hálózat ideiglenes mérnökével. Szeptember 4-én Víziközmű Társulat ülésén vettem részt. Szeptember 5-én katasztrófavédelmi tájékoztatóra kaptam meghívót. Szeptember 5-én Munkaügyi Központ szociális szövetkezetekkel kapcsolatos tájékoztatásán voltam. Szeptember 5-én Kuncsorbán LEADER Egyesület IKSZT Központ átadására került sor. Szeptember 8-án került megtartásra a Fegyvernek Napja városavató rendezvényre. Szeptember 10-én Mozgássérültek alakuló közgyűlését tartották a házasságkötő teremben. Szeptember 13-án Madarász Istvánnét köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. Szeptember 18-án szennyvízcsatorna-beruházással kapcsolatos egyeztetésre került sor a mérnök és a kivitelező közreműködésével. Szeptember 18-án a Magyar Nemzet képviselőjének riportot adtam. Szeptember 22-én vasárnap a Fegyverneki Horgász Egyesület horgászversenyt szervezett. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: augusztus hónapban 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 3 - köztemetés - - átállási támogatás - B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. 1 - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - rendkívüli gyvt. Elutasítás - II. Polgármesteri keret felhasználás: évre tervezett ,- Ft Ebből szeptember 15-ig felhasználva: ,- Ft Ebből: Visszatérülő kölcsön ,- Ft (augusztus 31-ig ténylegesen visszatérült: ,- Ft) Felhasználható: ,- Ft

3 III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft és az feletti támogatások augusztus hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: évre tervezett ,- Ft Ebből: szeptember 15-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: nemleges Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, szeptember 18. Tatár László polgármester

4 Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 26-ai ülésére az utcanevek módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításokról szóló évi CLXVII. tv. 4. -a módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv-t (továbbiakban: Mötv.), mely alapján a Mötv. 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti a.) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b.) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetve utal. A módosított Mötv. szerint, ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e fenti rendelkezésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Az előzőekben említett törvény módosította az illetékről szóló évi XCIII. tv-t is, ami szerint az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változása miatt történő átvezetés iránti megkeresés alapján indult eljárás díjmentes, amennyiben az önkormányzat döntése alapján a közterületnév változására kerül sor. Fegyvernek településről a Magyar Tudományos Akadémia véleményét kikértük, aki használható, nem javasolt, valamint használható, de aggályos minősítéseket fogalmazott meg. Fegyvernek településen kettő olyan utca van, ami használható, de aggályos minősítést kapott. Itt javasoljuk, hogy az utcanév változatlanul maradjon. Az új utcanevek módosítására vonatkozó feladatot a Fegyverneki Hírmondóban közzétettük. Két lakos részéről érkezett javaslat, melyet figyelembe vettünk. A Jászkun Természetvédelmi Szervezet részéről is érkezett több javaslat, mely javaslatok mindegyike botanikusokról szól. Ezen kívül még híres zeneszerzőkre, építészre és magyar hazafiakra, valamint helyi kiemelkedő személyiségekre is tettünk javaslatot. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvényben meghatározott feladatokat a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, a kormányhivatal és a központi szerv (KEKKH) látja el. A közterület-elnevezés, vagy címmegállapítás során bekövetkezett adatváltozás a személy- és lakcímnyilvántartás, valamint a bejelentési kötelezettség szempontjából nem minősül adatváltozásnak, tehát az érintett személynek nem kell bejelentenie a nyilvántartás felé. A változás nyilvántartáson történő átvezetéséről a jegyzőnek kell gondoskodnia Az érintett személyek részére a járási hivatal új lakcímkártyát állít ki illetékmentesen. A cégek adataiban bekövetkező változásra vonatkozóan: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 53. (1) bekezdése értelmében a közterületnév, illetve házszám önkormányzati döntés következtében történő változása miatt a változással érintett cég adataiban bekövetkező változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságon.

5 A forgalmi engedély, a vállalkozói engedélyek cseréje, a közműszolgáltatóknál, bankoknál, földhivatalnál történő bejelentési kötelezettség a lakosok számára jelentős időbeli és költségbeli ráfordítást igényel. A testületi döntés alapján Földhivatal felé a polgármesternek kell kérelmet benyújtani a változás átvezetésére. Ez alapján a Földhivatal a tulajdoni lap első részén vezeti át a változást, a II. és III. részen történő átvezetést az ügyfélnek kell kérnie amikor az más eljárás folytán szükségessé válik. Az utcanév táblák elkészítésének várható költsége a változással érintett 12 utcában 80 tábla /táblánként 600.-Ft/ figyelembe vételével Ft. Házszámok: az önkormányzati rendelet alapján a házszámozást a polgármesteri hivatal állapítja meg. Jelenleg a meglévő házszámokon nem kívánunk változtatni, az esetlegesen fennálló azonos házszámok rendezése az ügyfél kérelmére igazolás kiadásával rendezhető. Fentiek figyelembevételével javaslom a képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslat alapján az alternatívák közül szíveskedjen választani és az utcák elnevezéséről dönteni október 1-ei hatállyal.../2013.(ix.26.) sz. határozati javaslat: Utcanevek módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 11. figyelembevételével Fegyvernek egyes utcáinak elnevezését az alábbiak szerint módosítja: Utcanevek: Felszabadulás út Fürst Sándor út Gorkij út Kilián út Mező Imre út Sallai Imre út Ságvári Endre út Utcanevek módosítására tett javaslat szerint: Szent Erzsébet út a.) Jávorka Sándor út b.) Fűzfa út c.) Akácfa út a.) Pacsirta út b.) Boróka út a.) Deák Ferenc út b.) Makovecz Imre út a.) Wagner út (Richard Wagner) b.) Zöldmező út a.) Herman Ottó út b.) Kodály Zoltán út a.) Gárdonyi Géza út b.) Nyárfa út

6 Sziklai Sándor út Úttörő út Vöröscsillag út Vöröshadsereg út Zalka Máté út a.) Borbás Vince út b.) Platán út a.) Munkácsy Mihály út b.) Liget út a.) Barackvirág út b.) Epres út a.) Boros Ádám út b.) Fecske út a.) Baldácsy Antal út b.) Lelovich György út Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező Fegyvernek, szeptember 17. Tatár László Polgármester

7 Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 26-i ülésére a költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület minden év szeptemberi ülésére ütemezi a következő évi költségvetést megalapozó rendeletek és határozatok felülvizsgálatát, különös tekintettel az ár- és díjtételekre. A RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL RÉSZLETESEN 1.) Adórendeletek Az alábbi táblázattal szemléltetjük a költségvetésben tervezett összegeket, az adónemenkénti előírásokat, befizetések alakulását beszámoló készítéséig. (2013. szeptember 10-ig beérkezett adatok alapján): (adatok e Ft-ban) Sorszám Adónem K.T-i döntés alapján évi költségvetési előirány zat Ny itó hátralék Előírások- Törlések egyenlege Befizetések Összes hátralék melyből később esedékes 1. M agánszemélyek komm. adója Hely i iparűzési adó Gépjárműadó Letéti számla mezőőri járulék közcélú érd. hj Összesen: Az önkormányzat adóbevételei a tervezett előirányzathoz képest 59 %-ban teljesültek, szeptember 10-ig eft adóbevétel realizálódott, valamint a nyitó hátralék eft-tal csökkent jei állapothoz képest. A gazdasági válság kihatásai továbbra is érzékelhető, az adózók teherviselő képessége, a vállalkozások adóalapjának alakulása, a magánszemélyek megélhetési gondjai, eladósodottság, körbetartozás sok bizonytalansági tényezőt jelent és jelentett mind a tervezés, mind a bevételek biztosítása során. Az adózói kör fizetőképessége romlott az utóbbi időszakban, egyre nehezebbé válik az adótartozás behajtása. A végrehajtási tevékenységeinket a tervszámok eléréséhez folyamatosan végezzük (letiltás, forgalomból való kivonás, inkasszó), a végrehajtási cselekmények előkészítése, az intézkedések megtétele sok adminisztratív munka eredményeképpen jön létre, az adatok beszerzése rendkívül munka- és időigényes. Továbbra is egyre

8 2 több az olyan behajtási eljárás, amely bevételt egyáltalán nem eredményezett, illetve egy-egy adózóval szemben több végrehajtási módozatot kellett foganatosítani ahhoz, hogy bevételt hozzon. Kedvezőtlenül hat a hátralék állományunkra a felszámolással érintett vállalkozások fizetésképtelensége (gépjárműadó: eft, helyi iparűzési adó: eft). A felszámolás alá került vállalkozásoknál behajtási cselekményre már nincs mód, a felszámoló felé bejelentett követeléseink megtérülése pedig nem valószínűsíthető. A továbbiakban is mindent megteszünk a tervezett adóbevételek beszedése érdekében, melynek eredményeképpen évben az adóbevétel pozitívan alakult, e Ft adóbevétel realizálódott a e Ft képviselőtestületi döntés alapján költségvetési előirányzathoz képest. Az önkormányzati adóbevételek behajtásán kívül más szervek megkeresésére is behajtást kell végeznünk, amely egyre nagyobb számú és egyre jelentősebb leterheltséget jelent ben 177 db, idén 68 db más hatóság megkeresésére végeztünk behajtást, ezen eljárásokról évben 192 db, 2013-ben 119 db tájékoztatás történt a végrehajtási eljárások eredményeiről. Számításaink szerint figyelembe véve a helyi adók szeptember 15-ig esedékes összegét a korábbi évekhez hasonlóan év végéig várható az adóbevétel realizálódása Gépjárműadó A gépjárműadó megállapítását a gépjárműadóról szóló többször módosított évi LXXXII. törvény szabályozza, az adókivetés továbbra is kizárólag a Közigazgatási És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik július 31-i állapotnak megfelelően 1277 fő adóalany 1861 db gépjármű után fizet adót. Az alapadó eft, a kedvezmények, mentességek levonása után eft a fizetési kötelezettség. A súlyos mozgáskorlátozottságra adható mentességet 19 fő tudta igénybe venni, ami ,- Ft adott adómentességet jelent. (2012-ben 53 fő volt, ,- Ft adott mentesség). Jogszabályi változás miatt csökkent a mentességet igénybevevők száma. (A korábbiakban hétpontos I. fokú orvosi szakvéleményen alapuló gépjárműadó fizetés alóli mentesség megszűnt, helyette a közlekedő képesség minősítését kellett kérniük az adózóknak.) A törvényi szabályozás szerint továbbra is legfeljebb ,- Ft erejéig adható a mentesség összege. Gépjármű nyilvántartás július 31-i állapotnak megfelelően: Gépjármű fajta Darab Alapadó 2013 Kedvezmény össz. Mentesség össz. Éves adó Személygépjármű Autóbusz Tehergépkocsi Vontató Motorkerékpár Lakókocsi Pótkocsi Utánfutó Összesen évről 2013-re a gépjárművek száma 59 darabbal emelkedett, ami az éves előírás összegénél 713 eft növekedést eredményezett.

9 3 Fizetési halasztást ezen adónemből 1 adózó kérelmezett 688 e Ft összegre január 1-jétől a gépjárműadó megosztott bevétellé vált, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot, 60 %-a a központi költségvetést illeti meg. Ellenben a gépjárműadó kivetésével, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatellátást továbbra is az önkormányzati adóhatóság látja el. A gépjárműadó megosztását a Magyar Államkincstár ellenőrzi, az ellenőrzéshez meghatározott adatszolgáltatást kell készítenünk A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) rendelet: A helyi adókról szóló évi C. törvény alapján a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó adómaximum január 01-től ,0 Ft/adótárgy, a helyi rendelet szerint az adó mértéke január 01. napjától ingatlanonként évente 9.000,-Ft, üresen álló lakás és beépítetlen telek tulajdonosát 50 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg. Az idei évben db ingatlan adóztatásával az éves előírásunk e Ft, kommunális beruházás miatt 20 ingatlan tulajdonosának állapítottunk meg mentességet az adó megfizetése alól, ami 180 e Ft adott kedvezményt jelent. A bevallások alapján 283 ingatlant nem laknak életvitelszerűen, valamint 94 db beépítetlen telek van, ezért csak az adó 50 %-át fizetik ezen ingatlanok tulajdonosai, ami e Ft adott kedvezményt jelent. Az OEP részére 58 megkeresést küldtünk az adózók munkáltatójára vonatkozó adatainak tudakozása céljából, valamint a korábbi időszakokban megkért munkahelyre vonatkozó adatokat is felhasználjuk. Továbbra is sok esetben az adózók nem bejelentett munkahellyel rendelkeztek, vagy egyáltalán nem rendelkeztek munkahellyel, a kapott ellátás letiltás alá nem volt vonható, a munkáltató a bejelentett címen nem volt található. Azoknál a munkahellyel nem rendelkező adózóknál, akik valamilyen Önkormányzat által folyósított ellátásban részesülnek nyilatkozatuk alapján tartozásuk levonásra kerül, a beszámoló készítésig 148 db nyilatkozat alapján havonta kb ,- Ft-tal csökken a hátralék összege minden adónemet érintően évi adatok évre várható adatok Megnevezés Ingatlanok száma (db) Évi adóösszeg (9.000,- Ft/év) eft Ingatlanok száma (db) Évi adóösszeg (9.000,- Ft/év) eft Építmény Telek Adótárgyak összesen Kommunális beruházás mentes ingatlan: Nem életvitelszerűen lakott (50 %-os kedv.) Éves adókivetés A rendelet módosítását nem javasoljuk.

10 A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) önkormányzati rendelet: évről 442 db bevallás érkezett, melyek feldolgozása után a évre számolt iparűzési adó összege eft. Az alábbi táblázat adatai azt mutatják, hogy a évi adófizetési kötelezettség hogyan oszlott meg az adóalanyok tevékenysége szerint: Tevékenységi kör megnevezése Adóalanyok száma évi adóalap összege (eft) évi iparűzési adó fizetési kötelezettség (eft) Mezőgazdasági vállalkozók Őstermelők Ipar Kereskedelem Vendéglátás Szolgáltatás Össze sen Az iparűzési adóalanyok száma a tavalyi évhez képest nőtt, mely az őstermelők számának növekedésével magyarázható. Ezzel ellenben az adófizetési kötelezettség a tavalyi évhez képest e Ft-tal csökkent, mely egyrészt a vállalkozások adóalapjának csökkenésével, másrészt az iparűzési adó mértékének csökkentésével magyarázható. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke január 01-től december 31-ig az adóalap 2 %-a volt, melyet a Képviselő-Testület január 01. napjától az adóalap 1,9 %-ára, január 01. napjától az adóalap 1,8 %-ára csökkentett. A helyi adókról szóló évi C. törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint az önkormányzat képviselőtestületének az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítania. Az utóbbi években jelentkező sok bizonytalansági tényező hatásai a vállalkozások működésében jelentős nehézségeket okozott, pénzügyi helyzetük erőteljesen megrendült. A helyi vállalkozások adóterheinek mérséklése érdekében a helyi iparűzési adó mérték további csökkentését javasoljuk 1,7 %-ra. Az iparűzési adó mértékcsökkenése esetén a várható bevétel alakulása: Település szintű iparűzési adóalap e Ft (2012. évi) Iparűzési adó előírás Előírás különbség Tervezhető adóbevétel (adatok e Ft) KV-ben tervezetthez ( e Ft) képest bevételkiesés Adómérték 1,8 % (jelenlegi) Adómérték 1,7 % A évi adóalapból kiindulva az 1,7 %-os adómérték e Ft előirányzat csökkenést eredményez. A költségvetésben évre tervezhető ( e Ft) bevételhez képest csökkenne az önkormányzat iparűzési adó bevétele, várhatóan e Ft-tal évekre már történt 0,1-0,1 %-os adómérték csökkenés, a évi tervezett újabb 0,1 %-os adómérték csökkenéssel együtt e Ft előírás kiesést jelent az önkormányzatnak az újabb adómérték csökkentés. A tényleges bevételkiesés nem ismert, mert e Ft kintlévőség van, mely kintlévőségből a várható bevétel összege sok bizonytalansági tényezőtől (pl.: adózók fizetési kötelezettség teljesítése, behajtási eljárások eredményessége) függ. A helyi vállalkozások önkormányzat általi lehetőségéhez mérten történő támogatása, valamint a vállalkozások településen való maradásának ösztönzése fenti bevétel kiesést eredményezi.

11 július 15-től Fegyvernek városi rangot kapott, ezért szükséges a rendeletben a nagyközség elnevezést város megnevezéssé módosítani. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete./2013.(.) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet címében a NAGYKÖZSÉG szövegrész VÁROS szövegrészre módosul. 2. A rendelet törvényi hivatkozás részében a Nagyközség szövegrész Város szövegrészre módosul. 3. A rendelet 8. (1) bekezdés a) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: január 1-től az adóalap 1,7 %-a. 4. A rendelet 11. -ában a Nagyközség szövegrész Város szövegrészre módosul. 5. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) polgármester jegyző 2.) Vállalkozók támogatása A Tisztelt Képviselőtestület január 01-től határozatlan időre a korrigált, átlagos statisztikai állományi létszám alapján járó támogatás szüneteltetéséről döntött. Az előzőek szerint évre újabb javaslat van a további helyi iparűzési adó mértékének csökkentésre, ami eft előirányzat csökkenést jelent. A fentieket figyelembevéve javasoljuk, hogy január 01-től továbbra is határozatlan időre a korrigált, átlagos statisztikai állományi létszám alapján járó támogatás szüneteltetésre kerüljön. 3.) Járulékszerű bevételek 3.1. Mezőőri járulék 17/1998. (IX.4.) önkormányzati rendelet évben mezőőri járulékot 210 fő fizet, összesen 5206,5981 ha külterületi föld után. A terület nagysága a tavalyi évhez képest közel azonos. A mezőőri járulék mértéke bevezetése óta (1999.) két alkalommal emelkedett (2001. január 1-től, illetve január 01-től), január 01-től csökkent. Jelenleg a járulék mértéke a hektár alatti területek szántó, gyümölcsös területekre 250,-Ft/év, gyep területre 50,- Ft/év. Hektár felett szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös esetén 500,- Ft/ha/év, gyep, legelő, rét, parlag esetén 50,- Ft/ha/év. Az erdő művelési ágú területek után nem kell járulékot fizetni. Az alábbi tábla tartalmazza a mezőőri járulékfizetési kötelezettség alá vont termőföldeket művelési áganként: Megnevezés Mezőőri járulék évi előírás (eft) Befizetés (eft) Járulékot/hozzájárulást Fizetők száma (fő) Bevallott területek (ha) -Szántó -Zöldség/gyümölcsös -Gyep 5206, , , ,5048

12 6 -Parlag A rendeletben jelenleg beépített mezőőri járulék befizetésére szolgáló bankszámlaszám módosulása, valamint július 15-től Fegyvernek városi rangot kapott, ezért szükséges a rendeletben a nagyközség elnevezést város megnevezéssé módosítani. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete./2013.(.) önkormányzati rendelet-tervezete a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény 19. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 9. (6) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (6) bekezdés lép: (6) A mezőőri járulékot Fegyvernek önkormányzat számú Mezőőri számlájára kell befizetni csekken vagy átutalással. 2. A rendelet 1. sz. mellékletének címében a NAGYKÖZSÉG szövegrész VÁROS szövegrészre módosul. 3. A rendelet 1. sz. melléklet I. fejezet 2.) Ingatlanra vonatkozó adatok:.. táblázat alatti szövegben Nagyközség szövegrész Város szövegrészre módosul. 4. Ez a rendelet október 01. napján lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) polgármester jegyző II. ÁR- ÉS DÍJTÉTELEKET TARTALMAZÓ RENDELETEK: 1.) A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról: A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nincs szükség a vonatkozó rendelet módosítására. 2.) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról: A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nincs szükség a vonatkozó rendelet módosítására. 3.) A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról:

13 7 A hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban a rendelet korábban módosításra került, nincs szükség további változtatásra. 4.) A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban a rendelet korábban módosításra került, nincs szükség további változtatásra. 5.) A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról A mozgóképről szóló évi II. tv. felhatalmazás ad az önkormányzatnak rendelet alkotásra az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatának szabályozására az alábbiak szerint: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete /2013.(.) önkormányzati rendelet-tervezete A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet számát követő sz. rövidítés és, a 39/2011.(IX.30.) rendelettel egységes szerkezetben kiadva szövegrész hatályát veszti. 2. A rendelet 1. a.) pontjából a továbbá szövegrész, a b.) pontjából az egyaránt kiterjed szövegrész hatályát veszti és kiegészül az alábbi c.) ponttal: c.) a mozgóképről szóló évi II. tv. hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonban lévő közterület filmforgatás célú használatára egyaránt kiterjed. 3. A rendelet 3. -ának rendelkezése (1) bekezdésre módosul és kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel: (2) Az 1. c.) pontjában meghatározott közterület használatának engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. 4. A rendelet 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi 11. ponttal: 11. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén: város belterületén m2/nap 600,- Ft + ÁFA Külterületén m2/nap 400,- Ft + ÁFA 5. E rendelet október 1-én lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) Polgármester jegyző

14 8 6.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nincs szükség a vonatkozó rendelet módosítására. 7.) Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nincs szükség a vonatkozó rendelet módosítására. 8.) Az állati hulladék elhelyezéséről szóló 33/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nincs szükség a vonatkozó rendelet módosítására. 9.) A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nincs szükség a vonatkozó rendelet módosítására. 10.) Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról A Viziközmű szolgáltatásról szóló törvénnyel összhangban a rendelet korábban módosításra került, nincs szükség további változtatásra. 11.) A közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításokról szóló évi CLXVII. tv. 4. -a módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv-t (továbbiakban: Mötv.), mely alapján a Mötv. 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti a.) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b.) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetve utal. A rendelet módosítása szükséges, mert az előzőekben említett törvény módosította az illetékről szóló évi XCIII. tv-t is, ami szerint az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változása miatt történő átvezetés iránti megkeresés alapján indult eljárás

15 9 díjmentes, amennyiben az önkormányzat döntése alapján a közterületnév változására kerül sor, valamint az ezzel összefüggésben módosításra kerülő új házszám tábla megrendelésének és beszerzésének költsége az önkormányzatot terheli július 15-től Fegyvernek városi rangot kapott, e miatt a rendeletben a nagyközség elnevezést város megnevezésre szükséges módosítani. Fentiek miatt javaslom a rendelet-tervezet megvitatását és az alábbiak szerinti elfogadását: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete /2013.(.) önkormányzati rendelet-tervezete A közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 51. (5) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet számát követő sz. rövidítés hatályát veszti. 2. A rendelet törvényi hivatkozási része hatályát veszi, helyébe az alábbi rendelkezés lép: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 51. (5) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 3. A rendelet I. fejezet 1. -ának (1) és (2) bekezdésében a nagyközség elnevezés város elnevezésre módosul. 4. A rendelet I. fejezet 2. -ának (1) bekezdés c./ pontjában a nagyközség elnevezés város elnevezésre módosul. 5. A rendelet I. fejezet 3. -ának (3) bekezdésében a Nagyközség elnevezés Város elnevezésre módosul. 6. A rendelet I. fejezet 4. (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (6) A közterület személyről történő elnevezése esetén a személy országos, települési jelentőségű legyen. 7. A rendelet II. fejezet 6. (3) bekezdésének b.) pontja c.) pontra módosul. 8. A rendelet II. fejezet 6. (3) bekezdése kiegészül az alábbi b.) ponttal: b.) Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításokról szóló évi CLXVII. tv. által előírt kötelezettség alapján megváltoztatott utcanevek és ezzel egy

16 10 időben esetleg bekövetkező házszám-módosítás miatti új házszámtábla megrendelésének és beszerzésének költsége az önkormányzatot terheli. 9. A rendelet III. fejezet 7. -a hatályát veszti, helyébe az alábbi 7. lép: 7. A közterület elnevezésekről, a változásokról, az illetékes szerveket (posta, közlekedési szervek, rendőrség, ingatlan nyilvántartás, népesség nyilvántartás, pénzintézetek, Járási Hivatal Okmányiroda, Földhivatal, Katasztrófavédelem, közműszolgáltatók) az állampolgárokat a Fegyverneki Hírmondóban tájékoztatni kell. 3. E rendelet október 1-én lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) Polgármester jegyző 12.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendeletet nem szükséges módosítani. 13.) Az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról A képviselőtestület a várossá nyilvánítás alkalmából Fegyvernek Város 2013 feliratú fehér színű zászló készíttet, e miatt szükséges a rendelet módosítása, valamint a rendeletben a község és nagyközség elnevezést város kifejezésre módosítani. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete /2013.(.) önkormányzati rendelet-tervezete Az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet száma után lévő számú szövegrész hatályát veszti. 2. A rendelet törvényi hivatkozási része hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 3. A rendelet 3. d./ pontjában a községháza kifejezés városháza kifejezésre, az f./ pontjában a község kifejezés város kifejezésre módosul. 4. A rendelet 7. (1) bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

17 11 A képviselőtestület a várossá nyilvánítás alkalmára Fegyvernek város 2013 feliratú fehér színű zászló készíttet. 5. A rendelet 7. (4) bekezdése hatályát veszi, helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A rendelet 7. (1) bekezdése szerinti zászló a Városháza tárgyalótermében (házasságkötő terem) kerül elhelyezésre. 6. A rendelet 8. (1) bekezdés b./ pontjában a község kifejezés város kifejezésre, a d./ pontjában a községháza kifejezés városháza kifejezésre, az e./ pontban a községgel kifejezés várossal kifejezésre módosul. 7. A rendelet 9. -ában a Nagyközség kifejezés Város kifejezésre módosul. 8. E rendelet október 1-én lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) Polgármester jegyző 14.) A Lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) önkormányzat rendelet módosításáról A pénzintézet kezdeményezésére javasoljuk a rendelet 7. (8) bekezdését kiegészíteni az alábbiak szerint: A lakásvásárláshoz nyújtandó lakáscélú támogatáshoz olyan adásvételi szerződést vagy ingatlanárverési dokumentumot (jkv.) kell mellékelnie, melyben szerepel az önkormányzat által nyújtandó támogatás és kamatmentes kölcsön pontos összege és a folyósító pénzintézet megnevezése ingatlanárveréssel szerzés esetén a pénzintézettől nyilatkozat szükséges, mely tartalmazza a hitelforrás megnevezését július 15-től Fegyvernek városi rangot kapott, e miatt a rendeletben a nagyközség elnevezést város megnevezésre szükséges módosítani. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013.(...) rendelet-tervezete a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001./III. 30./ rendelet módosítására. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet megnevezése hatályát veszti, helyébe az alábbi megnevezés kerül: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2001.(III.30.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról 2. A rendelet törvényi hivatkozási részében a Nagyközség megnevezése Város megnevezésre módosul.

18 12 3. A rendelet 7. (8) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (8) bekezdés lép: (8) A lakásvásárláshoz nyújtandó lakáscélú támogatáshoz olyan adásvételi szerződést vagy ingatlanárverési dokumentumot kell mellékelnie, melyben szerepel az önkormányzat által nyújtandó támogatás és kamatmentes kölcsön pontos összege és a folyósító pénzintézet megnevezése. Az ingatlanárveréssel szerzett ingatlan esetén a pénzintézettől nyilatkozat szükséges, mely tartalmazza a hitelforrás megnevezését. 4. A rendelet 3. és 4. sz. mellékletének első mondatában a Nagyközség megnevezés Város megnevezésre módosul. 5. A rendelet 3. és 4. sz. mellékletének 1./ pontjában a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat megnevezés Fegyvernek Város Önkormányzata megnevezésre módosul. 6. A rendelet 3. és 4. sz. mellékletének 4./ pontjában a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat megnevezés Fegyvernek Város Önkormányzata megnevezésre, a (székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) szövegrész (székhelye: Fegyvernek,. út 171.) szövegrészre módosul. 7. A rendelet 3. és 4. sz. mellékletének végén az önkormányzat jogtanácsos szövegrész ügyvéd szövegrészre módosul. 8. E rendelet szeptember 30-án lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) Polgármester jegyző

19 Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 26-i ülésére Fegyvernek Város Önkormányzat intézményeinek alapító okirat módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Az Önkormányzat intézményeinek alapító okiratának módosítása a település várossá válása miatt vált szükségessé. Az új dokumentumokat egy a kincstár által kiadott formanyomtatvány szerint kell elkészíteni. Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását: 1.) FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL../2013.(IX.26.) sz. határozati javaslat: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, mely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 4/2013.(I.17.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, szeptember 19. (: Tatár László :) Polgármester

20 2 ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. sz. melléklet Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által január 17. napján kiadott 4/2013.(I.17.) sz. alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 1.) b.) pontja az alábbiak szerint módosul: b.) székhelye: Fegyvernek.. út.. 2.) Az alapító okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul: 8.) Irányító szerv: a.) megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata b.) székhelye: Fegyvernek,. út.. 3.) Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul: 10.) Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv a, 146/C. (1) bekezdés, valamint közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 4.) A záradék helyébe az alábbi szöveg lép: ZÁRADÉK Záradék Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatala 4/2013.(I.17.) sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(IX.26.) sz. határozattal hagyta jóvá. Az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete /2013.(IX.26.) sz. határozatával hagyta jóvá. Fegyvernek, szeptember 30. P.H. polgármester

21 3 2. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1.) Költségvetési szerv a.) megnevezése: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal b.) székhelye: Fegyvernek, út. 2.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladatés hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 4.) Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 5.) Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása: Egyéb vendéglátás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Statisztikai tevékenység Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása

22 Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi nemzetiségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás 6.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 7.) Illetékesség, működési köre: Fegyvernek közigazgatási területe Adóügyek: - a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv., - a helyi adókról szóló évi C. tv., - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv., - a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv., - az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv., - a termőföldről szóló évi LV. tv., - az illetékekről szóló évi XCIII. tv., - 16/2002.(II.18.) Korm. rend. a termőföldre vonatkozó elővásárlási és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994.(XI.24.) sz. rendelet, - a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998.(X.02.) sz. rendelet, - 55/2006.(VII.27.) FVM rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról, - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. tv. Szociális és gyermekvédelmi ügyek: - szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 8.) Irányító szerv: a.) megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata b.) székhelye: Fegyvernek,. út.. 9.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

23 5 10.) Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv a, 146/C. (1) bekezdés, valamint közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: - Köztisztviselők: A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv. - Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. - Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény. - Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. Záradék Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala 4/2013.(I.17.) sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(IX.26.) sz. határozattal hagyta jóvá. Fegyvernek, szeptember 30.. Polgármester jegyző

24 6 2.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA../2013.(IX.26.) sz. határozati javaslat: A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja a Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okirat módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként elfogadja a Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratát, mely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 3.) Ezzel egyidejűleg a Gyermekélelmezési Konyha 68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott és többször módosított Alapító Okirata hatályát veszti. Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Fegyvernek, szeptember 19. (: Tatár László :) Polgármester

25 7 1. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által május 21. napján kiadott 68/1992.(V.21.) sz. alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az Alapító Okirat megnevezése Gyermekélelmezési Konyha ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN -ről ALAPÍTÓ OKIRAT -ra módosul. 2.) Az alapító okiratot elfogadó és az azt módosító határozatszámok törlésre kerülnek. 3.) Az alapító okirat jogszabályi hivatkozási szövegrész az alábbira módosul: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 4.) Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1.) a.) megnevezése: Gyermekélelmezési Konyha b.) székhelye: Fegyvernek,. út. c.) telephelyei: Fegyvernek,. út.. Fegyvernek, Hunyadi út 1 5.)Az Alapító okirat 2.) pontja, valamint a pontja törlésre kerül, a 3 pontja 2.pontra, a 4. pontja 3. pontra, az 5. pontja 7. pontra, a 6. pontja 8. pontra, a 7. pontja 9. pontra, a 8. pontja 10. pontra, a 9. pontja 11. pontra módosul. 6.) Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 2.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény. 7.) Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul: 3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az alapító a költségvetési szervet az alábbi tevékenységek végzésére hozta létre: a.) Az önkormányzati intézmények ellátottai (gyermekek) igény szerinti étkezésének (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása b.) Az a.) pontban foglaltak részére az előállított étel kiszállítása.

26 8 c.) Szabad kapacitása erejéig egyéb szervek, személyek részére történő étel előállítása, értékesítése. Szakfeladat száma megnevezése: Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 4.) ponttal: 4.) Államháztartási szakágazati besorolása: Egyéb vendéglátás 9.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 5.) ponttal: 5.) Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés 10.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 6.) ponttal: 6.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja. 11.) Az alapító okirat 7.) pontja az alábbiak szerint módosul: 7.) Költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Fegyvernek Város közigazgatási területe, valamint szabad kapacitás erejéig további önkormányzatok közigazgatási területe 12.) Az alapító okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul: 8.) Irányító szerv megnevezése, székhelye: a.) Megnevezése: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete b.) Székhelye: Fegyvernek,. út ) Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul: 9.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. - Bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési szerv - Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű - Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére 1. számú napirend Cserszegtomaj Község Polgármestere Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. dr. Milus Lajos jegyző Előterjesztés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

T E R V E Z E T Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12-i nyilvános ülésére.

T E R V E Z E T Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12-i nyilvános ülésére. 1 T E R V E Z E T Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12-i nyilvános ülésére. Tárgy: Temető utca átnevezése Bitter István utcára Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalta: Melléklet: Bazan

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 23/2013.(IX.27.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 111/2013.(XI.26.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Döntés törvényességi felhívásról és a helyi adórendelet felülvizsgálatáról

Döntés törvényességi felhívásról és a helyi adórendelet felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 209/2015. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. december 22-én,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Pogány Sándor alpolgármester. Az ülésen nem vett részt: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. december 12.-én az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00 óra. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben