KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 30-ai ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Bizottság/ Képviselő-testület! A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra a tulajdonos önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel lehet szerződést kötni. Ezen hivatkozott önkormányzati rendelet Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat ) esetében az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet ). A Rendeletet a munkaterv alapján áttekintettük, amely felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Rendelet módosítása, kiegészítése vált szükségessé az időközben megvalósult jogszabályi változásokra figyelemmel, és annak érdekében, hogy a Rendeletben lévő szabályok pontosíthatóak, az ellentmondásos szabályok kiküszöbölhetőek legyenek. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. 17. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

2 I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Aktualizált, pontosított, a gyakorlati tapasztalatokat figyelembe vevő helyi szabályozás. II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Nincsenek. III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek. IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Rendelet módosításának hiányában az Önkormányzat hatékony vagyongazdálkodása nem valósulhatna meg, és a Rendelet nem felelne meg a magasabb szintű jogszabályok követelményeinek. V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet elfogadását. Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló / ( ) önkormányzati rendeletet. Kistarcsa, szeptember 16. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Solymosi Sándor polgármester

3 Mellékletek: 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló / ( ) önkormányzati rendelet tervezete. 2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendeletben tett módosításokat mutató táblázat.

4 Kistarcsa Város Önkormányzata../2015. (.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1)-(2) bekezdéseiben, 4. (3) bekezdésében, 5. (3) bekezdésében, 12. (5) bekezdésében, 19. (1)-(2) bekezdéseiben, 20. (3) bekezdésében, 21. (6) bekezdésében, 23. (3) bekezdésében, 27. (2) bekezdésében, 31. (2) bekezdésében, 33. (3) bekezdésében, 34. (1) és (3) bekezdéseiben, 35. (2) bekezdésében, 36. (2) bekezdésében, 42. (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet ) 2. -ában foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A képviselő-testület a bérbeadói jogok gyakorlásával és a bérbeadói kötelezettségek ezen belül a törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettségek teljesítésével a közérdekű célra történő bérbeadás kivételével a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot (a rendeletben a továbbiakban: pénzügyi bizottság) bízza meg. A pénzügyi bizottság évente egy alkalommal tájékoztatja a képviselőtestületet az e rendelet szerinti tevékenységéről. 2. (1) A rendelet 3. (4) bekezdésében foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell: a.) a bérbeadó és a bérlő nevét és címét, b.) a lakás pontos leírását, c.) a lakás közös használatú helyiségeinek megnevezését, d.) a bérleti szerződés létrejöttét, kezdő időpontjának és hatályának pontos megjelölését, e.) a bérleti díj összegét, fizetésének módját, feltételeit, f.) a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, g.) a felújítással, karbantartással kapcsolatos bérbeadói és bérlői kötelezettségeket, h.) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének lehetőségeit és jogkövetkezményeit. A lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, amelynek költségét szociális célú bérbeadás esetén a bérbeadó, míg egyéb jogcímű bérbeadás esetén a bérlő köteles állni.

5 (2) A rendelet 3. (5) bekezdésében foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: A lakás átadásáról és visszaadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a lakás állagára vonatkozó fontosabb megállapításokat, a lakás-berendezések és tartozékok állapotát, a víz-és gázóra, illetve villanyóra állását. 3. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A lakások bérbeadása pályázat alapján történik. (2) A rendelet 5. második (3) számozású bekezdése (4) számozásra módosul és a benne foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését az érdekkörében felmerült okból elmulasztja, akkor az általa befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti, és ezen összeg, mint meghiúsulási kötbér a bérbeadót illeti meg. Piaci alapon történő bérbeadás esetén a fenti esetben a befizetett pályázati biztosíték illetve meghiúsulási kötbér összegén felül befizetett óvadék összege a pályázónak visszajár. 4. A rendelet 6. (8) bekezdésében a semmis szövegrész helyébe az érvénytelen szöveg lép. 5. A rendelet 9. (4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: c) megállapítható a lakás rendeltetés-ellenes használata, vagy a bérlőnek a lakás karbantartására szóló kötelezettsége elmulasztása a lakás állapotának jelentős mértékű romlását eredményezően. 6. (1) A rendelet 11. (5) bekezdésében a semmis szövegrész helyébe az érvénytelen szöveg lép. (2) A rendelet 11. (8) bekezdésében foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: A lakás piaci alapon történő bérbeadása esetén a bérlő a vonatkozó hirdetmény szerinti összegű óvadékot köteles fizetni. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó a bérlő által fizetett óvadékot lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, közös költség tartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges és egyéb költségei megtérüléséhez felhasználhatja.

6 7. A rendelet 13/A. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Közérdekű hasznosítási célra kijelölt lakásra bérleti szerződés olyan személlyel köthető, akinek Kistarcsa városban történő letelepedése, vagy tartózkodása közérdekű, vagy aki Kistarcsa Város Önkormányzatával, illetve költségvetési szervével munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A fent hivatkozott, közérdekű célú bérleti jogviszonyok esetében a polgármester dönt a bérbeadásáról, a bérleti szerződés megkötéséről, a bérbeadás feltételeiről, és a polgármester gyakorolja a bérbeadói jogokat, azzal, hogy a fenti jogok gyakorlása során nem kötik a jelen rendelet rendelkezései, azoktól eltérhet. A polgármester évente egy alkalommal tájékoztatja a képviselő-testületet a fenti tevékenységéről. 8. A rendelet 16. (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: Lakás bérleti joga kizárólag másik lakásra vonatkozó jogra (lakásbérleti jog, vagy lakástulajdon jog) cserélhető. 9. A rendelet 20. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A lakbér mértéke piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakások esetén a kapcsolódó pályázati eljárásban tett legjobb ajánlat szerinti, de legalább az (1) bekezdés szerinti összegben kerül megállapításra. 10. A rendelet 21. -ában foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: Nem a bérbeadót terhelik az alábbi költségek: a) a szemétszállítás költsége, b) a bérlők egyéni közüzemi fogyasztásának megfelelő díjak és közös költség összege, c) a csatornahálózatba nem kötött épületekben lévő lakások esetén a szennyvíz elszállításával kapcsolatosan felmerült tényleges költségek, d) tv, antenna, kábel-tv és telefon csatlakozási lehetőség biztosításával kapcsolatos költségek, és ezek használati díjainak összege. 11. A rendelet 23. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A közüzemi szolgáltatások igénybevételének költségei és a közös költség összege a jogcím nélküli használót terhelik.

7 12. A rendelet 27. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. A pénzbeli térítést a bérbeadó a lakás átadásakor haladéktalanul, egy összegben köteles a bérlőnek kifizetni, a térítés összegéből le kell vonni a bérlőnek a bérbeadónál fennálló lakbér, valamint költségtérítés vagy egyéb címén fennálló tartozásait, ezen túlmenően levonásba kell helyezni a közüzemi szolgáltatóknál fennálló tartozások és a közös költség összegeit. Ez utóbbi összegeket a jogosult szolgáltatóknak át kell utalni. 13. (1) A rendelet 28. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségekre (a továbbiakban helyiségekre) a bérbeadó határozatlan időre vagy feltétel bekövetkeztéig vagy határozott időtartamú, legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerződést köthet. A helyiségbérletre a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a lakásbérlet szabályai a 22. (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 3. (4) bekezdésében előírt közjegyzői okiratba foglalási kötelezettség kivételével megfelelően irányadóak. (2) A rendelet 28. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Bármilyen helyiség csak azt követően adható birtokba, hogy a bérlő a vonatkozó hirdetmény szerinti összegű óvadékot megfizette a bérbeadónak. 14. A rendelet 34. b) pontjában foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: b) ha a helyiség egy része a bérlő számára feleslegessé vált és a helyiségrész önálló bérleményként nem hasznosítható, a bérlőtársi szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlők a bérleti díj, valamint a bérbeadónak teljesítendő közüzemi díj, közös költség fizetésére egyetemleges felelősséget vállaljanak. 15. A rendelet 35. -ában foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A bérbeadó akkor járulhat hozzá, hogy a bérleti joggal rendelkező bérlő más személyt a helyiségbe befogadjon, ha a bérlő kiskereskedelmi vendéglátó vagy fogyasztási szolgáltató tevékenységének folytatására, az üzlethelyiség üzemeltetésére szerződést köt.

8 16. A rendelet 36. -ában foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: A bérbeadó helyiségbérleti jog átruházásához akkor járulhat hozzá, ha a személy, aki a bérleti jog átvételéről a bérlővel szerződést kötött, előzetesen írásban nyilatkozik, hogy a helyiségre érvényben lévő bérleti szerződést ismeri és az abban foglaltakat szerződéskötés esetén magára nézve kötelezőnek ismeri el. 17. A rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 18. A rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. A rendelet (11) bekezdése, 13/A. (2)-(3) bekezdése, 19. (2) bekezdése 24. (1)-(2) bekezdése 30. (1)-(2) bekezdése, 31. (1)-(2) bekezdése, 37. -a és 40 -a hatályát veszti. 20. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor Polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Jegyző

9 1. sz. melléklet a /2015. (IX..) önkormányzati rendelethez Pályázat szociális lakbérű lakás bérbevételére Alulírott, leánykori név:, anyja neve:, születési hely, idő (év, hó, nap): (lakcím) alatti lakos megpályázom az önkormányzat által szociális helyzet alapján, szociális mértékű lakbérrel bérbe adni kívánt és meghirdetett Kistarcsa, u. sz. alatti bérlakás bérleti jogát. Pályázatom elbírálása érdekében az alábbi tájékoztatást adom: Családi állapotom: Havi nettó jövedelmem: Ft (x) A jelenleg velem egy háztartásban élő családtagjaim: név családi kapcsolat születési év, hó, nap jövedelem (x) 1/ _ 2/ _ 3/ _ 4/ _ 5/ _ 6/ _ 7/ _ Az általam bérbe venni kívánt lakásba az alábbiakban felsorolt személyekkel kívánok költözni: név családi kapcsolat születési év, hó, nap jövedelem (x) 1/ _ 2/ _ 3/ _ 4/ _

10 5/ _ 6/ _ 7/ _ Én és a velem együtt költöző személyek jelenleg (magánszemély tulajdonában álló albérletben, önkormányzati bérlakásban, magántulajdonú lakásban családtagként, önkormányzati bérlakásban családtagként, egyéb jogcímen lakunk. A lakás nettó alapterülete: m 2 Az önkormányzat által bérbe adni kívánt lakást megtekintettem, bérleti díjának és közüzemi díjainak megfizetését vállalom. Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint azt, hogy - nem rendelkezem beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával, vagy tulajdoni hányadával, haszonélvezeti jogával - nem rendelkezem az ország területén önkormányzati lakásra vagy vagyonhasznosító szervezet tulajdonában álló lakásra vonatkozóan határozatlan idejű bérleti joggal, - magam, vagy családtagom bérleti joga önkormányzati lakásra nem szűnt meg pénzbeli térítés ellenében a pályázat benyújtását megelőző tíz évben, - tartási szerződést lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésére, lakásbérleti jog folytatására eltartóként nem kötöttem. (*) a megfelelő rész aláhúzandó (x) igazolás csatolandó Nyilatkozat olyan további adatokról, tényekről és körülményekről amelyek mérlegelését pályázata elbírálásakor szükségesnek tartja: (A nyilatkozat kitöltése nem kötelező!) Csatolt mellékletek száma : db. Dátum:

11 2. sz. melléklet a /2015. (IX..) önkormányzati rendelethez Pályázat piaci alapon bérbe adott lakás bérbevételére Alulírott, leánykori név:, anyja neve:, születési hely, idő (év, hó, nap): (lakcím) alatti lakos megpályázom az önkormányzat által piaci alapon bérbe adni kívánt és meghirdetett Kistarcsa, u. sz. alatti bérlakás bérleti jogát. Pályázatom elbírálása érdekében az alábbi tájékoztatást adom: Családi állapotom: Havi nettó jövedelmem: Ft (x) A jelenleg velem egy háztartásban élő családtagjaim: név családi kapcsolat születési év, hó, nap jövedelem (x) 1/ _ 2/ _ 3/ _ 4/ _ 5/ _ 6/ _ 7/ _ Az általam bérbe venni kívánt lakásba az alábbiakban felsorolt személyekkel kívánok költözni: név családi kapcsolat születési év, hó, nap jövedelem (x) 1/ _ 2/ _ 3/ _ 4/ _

12 5/ _ 6/ _ 7/ _ Én és a velem együtt költöző személyek jelenleg (magánszemély tulajdonában álló albérletben, önkormányzati bérlakásban, magántulajdonú lakásban családtagként, önkormányzati bérlakásban családtagként, egyéb jogcímen lakunk. A lakás nettó alapterülete: m 2 Az önkormányzat által bérbe adni kívánt lakást megtekintettem, bérleti díjának és közüzemi díjainak megfizetését vállalom. Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint azt, hogy - nem rendelkezem beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával, vagy tulajdoni hányadával, haszonélvezeti jogával - nem rendelkezem az ország területén önkormányzati lakásra vagy vagyonhasznosító szervezet tulajdonában álló lakásra vonatkozóan határozatlan idejű bérleti joggal, - magam, vagy családtagom bérleti joga önkormányzati lakásra nem szűnt meg pénzbeli térítés ellenében a pályázat benyújtását megelőző tíz évben, - tartási szerződést lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésére, lakásbérleti jog folytatására eltartóként nem kötöttem. (*) a megfelelő rész aláhúzandó (x) igazolás csatolandó Nyilatkozat olyan további adatokról, tényekről és körülményekről amelyek mérlegelését pályázata elbírálásakor szükségesnek tartja: (A nyilatkozat kitöltése nem kötelező!) Csatolt mellékletek száma : db. Dátum:

13 I N D O K O L Á S Általános indokolás Javasolt az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 39/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása és felülvizsgálata a célszerűbb vagyonhasznosítás megvalósíthatósága céljából, továbbá annak érdekében is, hogy a rendeletben lévő előírások megfeleljenek a magasabb szintű jogszabályok követelményeinek, és a rendelet rendelkezései pontosíthatóak, az ellentmondásos szabályok kiküszöbölhetőek legyenek. Részletes indokolás Az 1. - hoz: A közérdekű célra történő bérbeadásra vonatkozó egyes szabályok későbbi szakaszban megvalósuló szabályozás okán törlésre kerültek, és elhagyásra kerültek a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok, mivel az ingatlanok nyilvántartására a kataszteri szabályok vonatkoznak. A 2. - hoz: A bérleti szerződés tartalmi elemei közül törlésre kerültek azok, amelyek a gyakorlatban nem kerülnek alkalmazásra. Törlésre került az óvadék fizetési kötelezettség előírása szociális célú bérbeadás esetén, illetve nemcsak a lakás átadására, hanem visszaadására vonatkozóan is előírásra került a jegyzőkönyv felvételi kötelezettség. A 3. - hoz: A közérdekű célú bérbeadásra vonatkozó szabályok a későbbi szakaszban megvalósuló szabályozás okán törlésre kerültek, törlésre kerültek továbbá azon rendelkezések is, amelyek a gyakorlatban nem minden esetben kerültek alkalmazásra. Az egyik bekezdés számozása került javításra, és a bánatpénz kifejezés helyett a meghiúsulási kötbér kifejezés került alkalmazásra. A hoz: Szövegpontosítások került átvezetésre. A 6. - hoz: Szövegpontosítás került átvezetésre. A piaci alapon történő bérbeadás esetére nem konkrét összegben, hanem a hirdetmény szerinti összegben került meghatározásra az óvadék összege. A 7. - hoz: A közérdekű célra történő bérbeadás feltételei kerültek kiegészítésre, pontosításra. A 8. - hoz: Szövegpontosítás került átvezetésre. A 9. - hoz: A piaci alapon történő bérbeadás esetén alkalmazandó lakbér mértéke nem konkrét összegben, hanem a kapcsolódó pályázati eljárásban tett legjobb ajánlat szerinti összegben, de legalább a szociális alapú bérbeadás esetére kikötött lakbér mértékében került meghatározásra.

14 A hoz: Szövegpontosítások kerültek átvezetésre, a helyiségbérlet egyes szabályai más szerkezeti egységben kerültek szabályozásra. Kimondásra került, hogy a helyiségbérlet esetében nem szükséges a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalni, törlésre kerültek azon rendelkezések, amelyek kimondása nem szükséges, mivel az abban foglaltakat magasabb rendű jogszabály is előírja. A hoz: Szövegpontosítások kerültek átvezetésre. A hoz: A rendelet mellékletei kerültek aktualizálásra. A hoz: Hatályon kívül helyezésre kerültek a rendelet egyes rendelkezései. A hoz: A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos szabályok kerültek meghatározásra.

15 Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2008. (XII.19.) számú rendelete Módosuló rendelkezések az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 1 Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1)-(2) bekezdéseiben, 4. (3) bekezdésében, 5. (3) bekezdésében, 12. (5) bekezdésében, 19. (1)-(2) bekezdéseiben, 20. (3) bekezdésében, 21. (6) bekezdésében, 23. (3) bekezdésében, 27. (2) bekezdésében, 31. (2) bekezdésében, 33. (3) bekezdésében, 34. (1) ás (3) bekezdéseiben, 35. (2) bekezdésében, 36. (2) bekezdésében, 42. (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja Bevezető rendelkezések 1. A rendelet hatálya a Kistarcsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő lakásokra (a továbbiakban: lakás) és nem lakás célú helyiségekre (a továbbiakban: helyiség) terjed ki. 1 Módosította a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1. -a

16 A képviselő-testület a bérbeadói jogok gyakorlásával és a bérbeadói kötelezettségek ezen belül a törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettségek teljesítésével a közérdekű célra történő bérbeadás kivételével a 4 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot (a rendeletben a továbbiakban: pénzügyi bizottság) bízza meg. A közérdekű célra történő bérbeadás esetén a bérbeadásról és annak feltételeiről (ide értve a lakbér meghatározását is) e rendelet keretei között a polgármester dönt. A pénzügyi bizottság és a polgármester évente egy alkalommal tájékoztatja a képviselő-testületet az e rendelet szerinti tevékenységéről. Az önkormányzatnak folyamatos nyilvántartást kell vezetni a tulajdonában lévő és e rendelet hatálya alá tartozó bérbeadás útján hasznosított lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről. A képviselő-testület a bérbeadói jogok gyakorlásával és a bérbeadói kötelezettségek ezen belül a törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettségek teljesítésével a közérdekű célra történő bérbeadás kivételével a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot (a rendeletben a továbbiakban: pénzügyi bizottság) bízza meg. A pénzügyi bizottság évente egy alkalommal tájékoztatja a képviselő-testületet az e rendelet szerinti tevékenységéről. Az önkormányzatnak folyamatos nyilvántartást kell vezetni a tulajdonában lévő és e rendelet hatálya alá tartozó bérbeadás útján hasznosított lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről. ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI Általános rendelkezések 5 3. (1) Lakás nem lakás céljára nem adható bérbe. 6 7 (2) Lakás bérbeadásának általánosan alkalmazandó feltétele: a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, ezen feltételt a lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell. A lakásbérleti szerződésnek szó szerint tartalmaznia kell továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt. ) 3. (2) bekezdésébe foglalt kikötéseket is. 2 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 1 (1) bekezdése 3 Módosította a 37/2013. (VIII. 29. önkormányzati rendelet 2. -a 4 Módosította a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 9. (1) bekezdése 5 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 2 (3) bekezdése 6 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 2 (1) bekezdése 7 Módosította a 37/2013. (VIII. 29. önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése

17 8 (3) A bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a bérbeadó részéről eljáró két személynek (tanúk) aláírásával hitelesítenie kell. 9 (4) A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell: a.) a bérbeadó és a bérlő nevét és címét, a bérlővel együtt lakók nevét, személyi adataikat, b.) a lakás pontos leírását, c.) a lakás közös használatú helyiségeinek megnevezését, d.) a bérleti szerződés létrejöttét, kezdő időpontjának és hatályának pontos megjelölését, e.) a bérleti díj összegét, fizetésének módját, feltételeit, f.) a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, g.) a felújítással, karbantartással kapcsolatos bérbeadói és bérlői kötelezettségeket, h.) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének lehetőségeit és jogkövetkezményeit. A lakásbérleti szerződést a közérdekű célra történő bérbeadás kivételével --közjegyzői okiratba kell foglalni, amelynek költségét szociális célú bérbeadás esetén a bérbeadó, míg egyéb jogcímű bérbeadás esetén a bérlő köteles állni. Szociális célú és piaci alapon történő bérbeadás esetén a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó a jelen rendeletben meghatározott összegű óvadékot a Kistarcsa Város Önkormányzatának házipénztárába a szerződéskötést megelőzően befizesse. (4) A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell: a.) a bérbeadó és a bérlő nevét és címét, b.) a lakás pontos leírását, c.) a lakás közös használatú helyiségeinek megnevezését, d.) a bérleti szerződés létrejöttét, kezdő időpontjának és hatályának pontos megjelölését, e.)a bérleti díj összegét, fizetésének módját, feltételeit, f.) a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, g.) a felújítással, karbantartással kapcsolatos bérbeadói és bérlői kötelezettségeket, h.) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének lehetőségeit és jogkövetkezményeit. A lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, amelynek költségét szociális célú bérbeadás esetén a bérbeadó, míg egyéb jogcímű bérbeadás esetén a bérlő köteles állni. 8 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 2 (2) bekezdése 9 Módosította a 37/2013. (VIII. 29. önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése

18 (5) A lakás átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a lakás állagára vonatkozó fontosabb megállapításokat, a lakás-berendezések és tartozékok állapotát, a víz-és gázóra, illetve villanyóra állását (1) A lakásbérleti jogviszony a következő jogcímek alapján jöhet létre: a) szociális bérbeadás céljával, b) lakáscsere szerződés alapján történő bérbeadással, c) piaci alapon történő bérbeadással d) közérdekű célra történő bérbeadással. (5) A lakás átadásáról és visszaadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a lakás állagára vonatkozó fontosabb megállapításokat, a lakásberendezések és tartozékok állapotát, a víz-és gázóra, illetve villanyóra állását. (2) Törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettség teljesítésére, melyek az alábbiak: a) bérbeadás bérlőkijelölés alapján, b) elhelyezési kötelezettség teljesítése lakás megsemmisülése, vagy életveszély miatti kiürítés következtében, c) másik lakás bérbeadására vállalt kötelezettség teljesítése, d) felmondás mellett felajánlott cserelakás bérbeadása. (3) Az üres vagy megüresedő lakások bérbeadásának jogcímeit a Képviselő-testület határozza meg. (4) A pályázat útján bérbe adható lakások körét a Képviselő-testület határozza meg (1) A lakások bérbeadása elsősorban pályázat alapján történik, mely alól kivételt képez a lakás közérdekű feladatok megvalósítása céljából történő bérbeadása. A bérbeadót a pályázatok tartalma tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A pályázati kiírás mellékletben tartalmazza a lakásbérleti (1) A lakások bérbeadása pályázat alapján történik. 10 Törölte a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 3 (1) bekezdése 11 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 4 (1) bekezdése 12 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 4 (2) bekezdése 13 Kiegészítette a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4. -a 14 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 5 (1) bekezdése 15 Módosította a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. -a

19 szerződés lényeges tartalmi elemeire vonatkozó adatokat. (2) A bérbeadó ajánlati kötöttsége a pályázat eredményének megállapítását tartalmazó bérbeadói levél nyertes pályázó általi kézhezvételét követő 30 napig áll fenn. (3) A piaci alapon történő bérbeadás esetén a pályázók a pályázati kérelmük benyújtásával egyidejűleg pályázati biztosítékot kötelesek a bérbeadó számára fizetni, amelynek összege Ft. Piaci alapon történő bérbeadás esetén a pályázati biztosíték összege az óvadék összegébe beleszámít. (3) Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését az érdekkörében felmerült okból elmulasztja, akkor az általa befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti, és ezen összeg, mint bánatpénz a bérbeadót illeti meg. Piaci alapon történő bérbeadás esetén a fenti esetben a befizetett pályázati biztosíték illetve bánatpénz összegén felül befizetett óvadék összege a pályázónak visszajár. Szociális célú bérbeadás (1) Az önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásakor figyelembe kell venni a méltányolható lakásigény mértékét a következők szerint: a) 19 Egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba, b) Három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba, c) Négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba, d) Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértéke. (4) Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését az érdekkörében felmerült okból elmulasztja, akkor az általa befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti, és ezen összeg, mint meghiúsulási kötbér a bérbeadót illeti meg. Piaci alapon történő bérbeadás esetén a fenti esetben a befizetett pályázati biztosíték illetve meghiúsulási kötbér összegén felül befizetett óvadék összege a pályázónak visszajár. (2) Nem köthető lakásbérleti szerződés, ha az együtt költöző személyek együttes létszámának figyelembevételével megállapítható, hogy a lakás nem érné el a méltányolható lakásigény mértékének alsó 16 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (13) bekezdése 17 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (1) bekezdése 18 Kiegészítette a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdése 19 Módosította a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése

20 határát, vagy meghaladná annak felső határát. 20 (3) Az önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadása pályázati eljárás alapján történik. A pályázati eljárás üres lakásra írható ki. 21 (4) A pályázati felhívást az önkormányzat hivatalos lapjában, az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a pályázat teljes időtartamára ki kell függeszteni (5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) a bérbeadás jogcímét, 25 b) a lakás pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, műszaki jellemzőit, felszereltségét, a lakbér mértékét, külön szolgáltatások díját, c) a bérlet időtartamát, d) a lakás megtekinthetőségének időpontját, e) a kiíró megnevezését, f) a pályázat benyújtásának idejét és helyét, a pályázat elbírálásának időpontját, 26 g) a pályázati eljárási eredmény közlésének módját és időpontját, 27 h) a szerződéskötés határidejét, i) ajánlati kötöttség vállalásának kötelezettségét, j) a pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogának fenntartását, k) jövedelemigazolás benyújtására vonatkozó felhívást, mind a pályázóra, mind a pályázóval együttköltöző személyekre vonatkozóan, 28 l) az egyéb pályázati feltételeket. 20 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (2) bekezdése 21 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (3) bekezdése 22 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (7) bekezdése 23 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (6) bekezdése 24 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (4) bekezdése 25 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (5) bekezdése 26 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (8) bekezdése 27 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (8) bekezdése 28 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (8) bekezdése

21 29 (6) A pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a felhívástól számított 30 nap álljon rendelkezésre. Ezen határidő jogvesztő. A határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos pályázat érvénytelen. A kiírás időpontja az a nap, amikor a pályázati felhívást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztették, illetve amikor az önkormányzat hivatalos lapjában, vagy az önkormányzat honlapján közzétették (7) A pályázati határidőn belül érvényes pályázatot nyújthat be az a személy, akinek a) a közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó havi, tényleges (nettó) átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét, b) a meghirdetett lakás nagysága eléri a pályázó és a vele együttköltöző közeli hozzátartozók létszámát figyelembe véve a méltányolható lakásigény alsó határát, de annak felső határát nem haladja meg. c) 32 nem rendelkezik beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával, vagy tulajdoni hányadával, vagy haszonélvezeti jogával, d) 33 nem rendelkezik az ország területén önkormányzati lakásra vagy vagyonhasznosító szervezet tulajdonában lévő lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti joggal, e) a pályázó, vagy családtagja bérleti joga önkormányzati lakásra nem szűnt meg pénzbeli térítés ellenében a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül, f) nem minősül lakóingatlan tulajdonjoga, vagy lakásbérleti jog folytatása ellenében kötött eltartási szerződés szerint eltartónak, g) nem minősül a pályázat 29 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (9) bekezdése 30 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (12) bekezdése 31 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (10) bekezdése 32 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (10) bekezdése 33 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (11) bekezdése

22 megjelenésekor önkényes lakásfoglalónak vagy jogcím nélküli lakáshasználónak. A fenti feltételek fennállását a pályázóval együtt költözni kívánó személyek tekintetében is vizsgálni kell. (8) Amennyiben a bérbeadó a pályázat eredményének megállapítását követően szerez tudomást arról, hogy a pályázat nyertesével vagy a vele együtt költöző személlyel szemben a fenti (7) bekezdésben foglalt kizáró ok áll fenn, az érintett pályázat semmis, és a már birtokba adott lakás kiürítése iránt haladéktalanul intézkedni kell. (9) Amennyiben a pályázó nyilatkozatában szándékosan valótlan adatokat tüntet fel, úgy a pályázata érvénytelen, és őt a pályázati eljárásból kizártnak kell tekinteni. (8) Amennyiben a bérbeadó a pályázat eredményének megállapítását követően szerez tudomást arról, hogy a pályázat nyertesével vagy a vele együtt költöző személlyel szemben a fenti (7) bekezdésben foglalt kizáró ok áll fenn, az érintett pályázat érvénytelen, és a már birtokba adott lakás kiürítése iránt haladéktalanul intézkedni kell. 34 (10) A pályázatokat a beadási határidő alatt, az erre a célra rendszeresített, a rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a bérbeadónak. A pályázathoz mellékelni kell jövedelemigazolást, amennyiben a pályázó rendelkezik munkaviszonnyal, akkor a munkaviszony fennállását igazoló igazolást, illetve a pályázó lakcímkártyájának másolatát is. Ezen kötelezettségre a pályázati kiírásban fel kell hívni a figyelmet. (11) A lakás szociális célú bérbeadása esetén a bérlő a szerződéskötéskor óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke legalább a havi lakbér kétszeresének megfelelő összeg. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó a bérlő által fizetett óvadékot lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez felhasználhatja. A fenti költségek hiányában a bérbeadó a lakás visszaadását követő 30 napon belül a bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizeti. (11) 34 Módosította és kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 6 (14) bekezdése

23 7. (1) A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat a 35 Humánpolitikai Bizottság értékeli, melynek során különösen környezettanulmányt folytathat a pályázónál és személyes meghallgatás céljából az ülésére meghívhatja (2) A 38 Humánpolitikai Bizottság az értékelés során minősíti a pályázatokat; első előkészítő intézkedésként, mint érvénytelent, elutasítja azt a pályázatot, amely nem felel meg az előírt pályázati feltételeknek. A szociális bérlakások pályázatainak minősítésekor előnyben kell részesíteni a 3 vagy többgyermekes családokat, a gyermeküket egyedül nevelő szülőket, rokkantakat, testi fogyatékosokat (1) A pénzügyi bizottság a beadási határidő lejártától számított 30 napon belül az ajánlatok minősítése után az érvényes ajánlatok alapján választja ki a bérlőt, mérlegelve a pályázók szociális rászorultságát. (2) A bérlő kiválasztását követően a bérbeadó megküldi az arról szóló értesítést a nyertes pályázónak, egyben felhívja a bérleti szerződés megkötésére. A bérbeadó ezzel egyidejűleg értesíti a sikertelen pályázókat. 9. (1) Lakás szociális bérbeadására szerződés határozatlan időre, feltétel bekövetkezéséig, vagy határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre köthető. 35 Módosította a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 9. (2) bekezdése 36 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 7 (1) bekezdése 37 Módosította a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 7. -a 38 Módosította a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 9. (2) bekezdése 39 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 8 (1) bekezdése 40 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 9 (1) bekezdése 41 Módosította a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 8. -a

24 (2) 42 A szociális célú bérlet esetén a bérleti szerződés lejártát megelőző 90 napon belül a bérbeadó köteles felhívni a bérlőt nyilatkozattételre, hogy kezdeményezi-e a bérlet meghosszabbítását. Amennyiben a nyilatkozattétel időpontjában a bérlő vagyoni viszonyai változatlanul megfelelnek az e rendeletben foglalt feltételeknek (rászorultság megléte) a lakásbérlet időtartama kérelemrelegfeljebb öt évre meghosszabbítható. (3) 43 A (2) bekezdés szerinti rászorultság megállapításáról és a bérlet további legfeljebb öt éves meghosszabbításáról a pénzügyi bizottság a 44 Humánpolitikai Bizottság javaslatára hoz döntést. A döntés meghozatala során figyelembe kell venni a bérbeadónak a rendeltetésszerű használat körében végzett, a 3. (3) bekezdés szerinti vizsgálata/ ellenőrzése során tett (jegyzőkönyvbe foglalt) megállapításait a bérlő szerződéses kötelezettségei teljesítéséről és a lakás használatáról. (4) Rászorultság esetén sem hosszabbítható meg a lakásra kötött bérleti szerződés az alábbi esetekben: a) a bérlő három havi lakbér összegének megfelelő, vagy ezt meghaladó összegű lakbérrel tartozik a bérbeadónak és lakbérhátralékát a bérleti szerződés meghosszabbítását kezdeményező nyilatkozatának benyújtásáig nem fizette meg, b) a bérlőnek a lakás használatából adódó közüzemi díjhátraléka áll fenn és az esedékessé vált közüzemi díj tartozását (tartozásait) a bérleti szerződés meghosszabbítását kezdeményező nyilatkozatának benyújtásáig nem fizette meg, 42 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 9 (2) bekezdése 43 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 9 (3) bekezdése 44 Módosította a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 9. (2) bekezdése

25 c) minden kétséget kizáróan megállapítható a lakás rendeltetésellenes használata, vagy a bérlőnek a lakás karbantartására szóló kötelezettsége elmulasztása a lakás állapotának jelentős mértékű romlását eredményezően. c) megállapítható a lakás rendeltetésellenes használata, vagy a bérlőnek a lakás karbantartására szóló kötelezettsége elmulasztása a lakás állapotának jelentős mértékű romlását eredményezően. Bérbeadás lakáscsere szerződés alapján (1) Önkormányzati lakás lakásbérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető. (2) Határozott időre kötött lakásbérleti szerződés esetén a lakás nem cserélhető el. 46 Piaci alapon történő bérbeadás (1) Piaci alapon bérbe adható lakásokat pályázat útján lehet bérbe adni. A pályázatot az önkormányzat hivatalos lapjában, az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a pályázat teljes időtartamára ki kell függeszteni. Piaci alapon csak összkomfortos illetve komfortos lakások adhatóak bérbe (2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) a bérbeadás jogcímét, 52 b) a lakás pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, műszaki jellemzőit, felszereltségét, a lakbér mértékét, külön szolgáltatások díját, c) a bérlet időtartamát, d) a lakás megtekinthetőségének időpontját, e) a kiíró megnevezését, f) a pályázat benyújtásának idejét és helyét, a 45 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 10 (1) bekezdése 46 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (1) bekezdése 47 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (16) bekezdése 48 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (14) bekezdése 49 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (2) bekezdése 50 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (5) bekezdése 51 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (4) bekezdése 52 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (3) bekezdése

26 pályázat elbírálásának időpontját, 53 g) a pályázati eljárási eredmény közlésének módját és időpontját, 54 h) a szerződéskötés határidejét, i) ajánlati kötöttség vállalásának kötelezettségét, j) a pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogának fenntartását, k) jövedelemigazolás benyújtására vonatkozó felhívást, mind a pályázóra, mind a pályázóval együttköltöző személyekre vonatkozóan, 55 l) az egyéb pályázati feltételeket, 56 (3) A pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a felhívástól számított 30 nap álljon rendelkezésre. Ezen határidő jogvesztő. A határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos pályázat érvénytelen. A kiírás időpontja az a nap, amikor a pályázati felhívást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztették, illetve amikor az önkormányzat hivatalos lapjában, vagy az önkormányzat honlapján közzétették. 57 (4) A pályázati határidőn belül érvényes pályázatot nyújthat be az a személy, akinek a) 58 a közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó havi, tényleges (nettó) jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum nettó összegének 175%-át, valamint a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap óta folyamatos munkaviszonnyal vagy igazolt rendszeres jövedelemmel rendelkezik, b) nem rendelkezik beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával, vagy tulajdoni hányadával, vagy haszonélvezeti 53 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (6) bekezdése 54 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (6) bekezdése 55 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (6) bekezdése 56 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (7) bekezdése 57 Kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (13) bekezdése 58 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (8) bekezdése 59 Törölte a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (9) bekezdése 60 Módosította és kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (10) bekezdése

27 jogával, c) 61 nem rendelkezik az ország területén önkormányzati lakásra vagy vagyonhasznosító szervezet tulajdonában lévő lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti joggal, d) 62 a pályázó, vagy családtagja bérleti joga önkormányzati lakásra nem szűnt meg pénzbeli térítés ellenében a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül, e) 63 nem minősül lakóingatlan tulajdonjoga, vagy lakásbérleti jog folytatása ellenében kötött eltartási szerződés szerint eltartónak, f) 64 A pályázó életkörülményei megfelelnek a képviselő-testület által a pályázat kiírását megelőzően meghatározott egyéb, a résztvevők körének meghatározására irányuló feltételeknek, g) nem minősül a pályázat megjelenésekor önkényes lakásfoglalónak vagy jogcím nélküli lakáshasználónak. A fenti feltételek fennállását a pályázóval együtt költözni kívánó személyek tekintetében is vizsgálni kell. (5) Amennyiben a bérbeadó a pályázat eredményének megállapítását követően szerez tudomást arról, hogy a pályázat nyertesével vagy a vele együtt költöző személlyel szemben a fenti (4) bekezdésben foglalt kizáró ok áll fenn, az érintett pályázat semmis, és a már birtokba adott lakás kiürítése iránt haladéktalanul intézkedni kell. (6) Amennyiben a pályázó nyilatkozatában szándékosan valótlan adatokat tüntet fel, úgy a pályázata érvénytelen, és őt a pályázati eljárásból kizártnak kell tekinteni. (5) Amennyiben a bérbeadó a pályázat eredményének megállapítását követően szerez tudomást arról, hogy a pályázat nyertesével vagy a vele együtt költöző személlyel szemben a fenti (4) bekezdésben foglalt kizáró ok áll fenn, az érintett pályázat érvénytelen, és a már birtokba adott lakás kiürítése iránt haladéktalanul intézkedni kell. 61 Módosította és kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (11) bekezdése 62 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (12) bekezdése 63 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (12) bekezdése 64 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (12) bekezdése

28 65 (7) A pályázatokat az ajánlattételi határidő alatt az erre a célra rendszeresített, a rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a bérbeadónak. A pályázathoz mellékelni kell jövedelemigazolást, amennyiben a pályázó rendelkezik munkaviszonnyal, akkor a munkaviszony fennállását igazoló igazolást, illetve a pályázó lakcímkártyájának másolatát is. Ezen kötelezettségre a pályázati kiírásban fel kell hívni a figyelmet. 66 (8) A lakás piaci alapon történő bérbeadása esetén a bérlő a szerződéskötéskor óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke legalább a havi lakbér háromszorosának megfelelő összeg. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó a bérlő által fizetett óvadékot lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez felhasználhatja. A fenti költségek hiányában a bérbeadó a lakás visszaadását követő 30 napon belül a bérlőnek az óvadék összegét kamatmentesen visszafizeti (1) pályázati határidő lejártát követően a pályázatokat pénzügyi bizottság értékeli az alábbi szempontok szerint: (8) A lakás piaci alapon történő bérbeadása esetén a bérlő a vonatkozó hirdetmény szerinti összegű óvadékot köteles fizetni. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó a bérlő által fizetett óvadékot lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, közös költség tartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges és egyéb költségei megtérüléséhez felhasználhatja. - Vizsgálni és értékelni kell a pályázók fizetőképességét. Előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, akik a legtöbb hónapra előre, egy összegben történő lakbér megfizetését vállalják. 68 (2) A lakások bérbeadásáról a pénzügyi bizottság hoz döntést. 69 (3) A pénzügyi bizottság a lakások bérbeadásáról szóló döntését követően a bérbeadó megküldi az arról szóló 65 Módosította és kiegészítette a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 11 (15) bekezdése 66 Módosította a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 9. -a 67 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 12 (1) bekezdése 68 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 12 (2) bekezdése 69 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 12 (2) bekezdése

29 értesítést a bérleti jogot nyert pályázóknak, egyben felhívja őket a bérleti szerződés megkötésére. A bérbeadó ezzel egyidejűleg értesíti a sikertelen pályázókat (1) Lakás piaci alapú bérbeadására szerződés határozatlan időre, feltétel bekövetkezéséig, vagy határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre köthető. 72 (2) Az előző bekezdés szerint létrejött szerződés időtartamának lejártát megelőző 90 napon belül a bérlő kezdeményezheti írásban a lakásbérleti szerződés további öt évre szóló meghosszabbítását. Amennyiben a bérlő megfelel a pályázat benyújtásához előírt feltételeknek, bérbeadó újabb öt évre szerződést köt a lakás bérbeadásáról. (3) A lakásbérleti szerződés egy alkalommal hosszabbítható meg, a 10 éves időtartam lejártát követően a bérlet időtartama nem hosszabbítható meg. 73 (4) A bérlet időtartamának meghosszabbításáról a pénzügyi bizottság hoz döntést /A. Közérdekű célra történő bérbeadás (1) Bérleti szerződés köthető olyan személlyel, akinek Kistarcsa városban történő letelepedése, vagy tartózkodása közérdekű. (1) Közérdekű hasznosítási célra kijelölt lakásra bérleti szerződés olyan személlyel köthető, akinek Kistarcsa városban történő letelepedése, vagy tartózkodása közérdekű, vagy aki Kistarcsa Város Önkormányzatával, illetve költségvetési szervével munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A fent hivatkozott, közérdekű célú bérleti jogviszonyok esetében a polgármester dönt a bérbeadásáról, a bérleti szerződés megkötéséről, a bérbeadás feltételeiről, és a polgármester gyakorolja a bérbeadói jogokat, azzal, hogy a fenti jogok gyakorlása során nem kötik a jelen 70 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 13 (1) bekezdése 71 Módosította a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 10. -a 72 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 13 (2) bekezdése 73 Módosította a 28/2011. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet 13 (3) bekezdése 74 Kiegészítette a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 11. -a

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter.

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005. E.mail: mapatik@hu.inter. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055;87/535-005 E.mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A zirci 0154/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése Előadó:

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 1. A kiíró megnevezése, székhelye: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2.) 2. A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése 3. A

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Ikt.sz.: I. 2-33 /2006. Ü.i.: Dévényi Zs./dr. Hutter O. RENDELETTERVEZET Tárgy: Lakásrendelet módosítása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A 2005. évi CXXXII.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

IX. 21/2014. (VI.10.) 26/2013. (XII.17.)

IX. 21/2014. (VI.10.) 26/2013. (XII.17.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 117. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/269/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A közterület használatáról szóló

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

10/2001.(X.30.) számú rendelete

10/2001.(X.30.) számú rendelete Csévharaszt Községi Önkormányzat 8/2005. (VI.8.) számú rendeletével módosított 10/2001.(X.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, vonatkozó szabályokról Csévharaszt Község

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben