Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete"

Átírás

1 Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól ** Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1), 18. (1), 80. (1) bekezdése, illetve a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) felhatalmazása alapján a vagyon védelme, a használat és működtetés folyamatában a vagyon értékének megőrzése és gyarapításának előmozdítása, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához rendelt vagyon eredményes és hatékony működtetése érdekében az Európai Unió jogszabályaira is tekintettel - az alábbi rendeletet alkotja: 1 I. Rész 2 Az önkormányzati vagyonra és a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó szabályok I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya * Rendelkezései beépítve a 22/1998.(VII.06.)ök. sz., a 29/2000. (VII.14.) ök. sz., valamint a 38/2002.(XI.07.) ök. sz. rendeletekbe. Egységes szerkezetben a 48/2003.(IX.18.), a 65/2003.(XII.17.) ök. sz. rendelettel, a 23/2004.(V.15.) ök. sz., az 52/2004.(XII. 15.) ök. sz., a 18/2005.(IV.15.) ök. sz., a 27/2005.(VI.15.) ök. sz., a 29/2005.(VI.15.) ök. sz., a 6/2006.(II.15.) ök. sz., a 10/2006.(III.06.) ök. sz. a 33/2006.(IX.20.) ök. sz., a 47/2006.(XI.24.) ök. sz., a 45/2007.(VII.17.) ök.sz., az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz., a 29/2008. (IV.10.) ök. sz., az 59/2008.(XI.28.) ök.sz., a 17/2009 (IV.22.) ök.sz., a 34/2009.(IX.18.) ök. sz., a 41/2010.(X.22.) ök.sz., a 48/2011.(VII.22.) ök.sz., a 66/2011.(XI.18.) ök. sz., az 53/2012.(X.08.) sz. rendeletekben foglaltakkal. 1 A preambulumot módosította a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 4. -a. 2 Elnevezést módosította a 45/2007.(VII.17.) ök. sz. rendelet 1. -a. 1

2 1.. (1) Jelen rendelet hatálya a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) vagyonára (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) terjed ki, különösen a vagyon alábbi elemeire (a továbbiakban: vagyonelemek): a.) ingatlanok, aa.)lakások ab.)helyiségek ac.)beépítetlen ingatlanok ad.)egyéb ingatlanok b.) ingók, ide nem érve a d.) pontban említett vagyonelemeket, c.) a d.), e.) és f.) pontban nem szereplő vagyoni értékű jogok (pl. bérleti jog, használati jog, koncessziós jog stb.). d.) értékpapírok és értékpapírnak nem minősülő társasági részesedések, e.) követelések, f.) egyéb vagyonelemek (pl. szellemi termékek, a szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek, az egyéb szellemi alkotások stb.). (2) A vagyon fogalma alatt az önkormányzati illetve a vagyon önkormányzat általi megszerzése esetén az egyéb - vagyon bármely olyan tetszőleges részét vagy részeit kell érteni, amely önkormányzati tulajdonosi (gazdálkodási) joggyakorlás tárgya lehet. (3) E rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben említett vagyont - szerződéskötés útján vagy más módon - érintő jogügyletekre, jognyilatkozatokra, tulajdonosi (önkormányzati) döntések meghozatalára és végrehajtására (a továbbiakban: vagyonügyletek) is. (4) E rendelet alkalmazása tekintetében vagyonügyletnek minősül: a.) a vagyon elidegenítése; a vagyon elidegenítésének minősül a vagyon tulajdonjogának az átruházása, ideértve a vagyoni értékű jogok és a követelések elidegenítését is, b.) 3 a vagyon cseréje; a vagyon cseréjének minősül vagyontárgyak (dolog) tulajdonjogának kölcsönös átruházása az adásvétel szabályainak megfelelő alkalmazásával; a vagyon értékesítésének minősülő cserére - versenytárgyalás nélkülözésével - csak 25 millió forintos értékhatár alatt kerülhet sor, c.) a vagyon gazdasági (közhasznú) társaság részére nem vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátása (a továbbiakban: apportálás); az apportálás a vagyoni értékkel rendelkező és forgalomképes (illetve végrehajtható) dolog vagy szellemi alkotás, illetve jog rendelkezésre bocsátása a gazdasági (közhasznú) társaságnak, 3 Módosította a 29/2008.(IV.10.) ök. sz. rendelet 1. -a 2

3 d.) a vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházása; a vagyon tulajdonjogának vagy a vagyoni értékű jognak (követelésnek) a forgalmi (ennek hiányában vagyonügyleti) érték alatti átruházása a vonatkozó jogszabályok keretei között, e.) 4 a vagyon hasznosítása, használatba, vagyonkezelésbe adása; a vagyon birtoklásának, használatának, hasznai szedésének vagy az elidegenítés és/vagy a megterhelés kivételével rendelkezési jogának tetszőleges mértékű átruházása azzal, hogy a vagyonkezelésbe adás esetén a magasabb szintű jogszabályok előírásait figyelembe kell venni. f.) a vagyon megterhelése; a vagyont érintő bármilyen jellegű zálogjog, haszonélvezeti jog, elidegenítési, terhelési tilalom vagy egyéb dologi jellegű kötelezettség vállalása, illetve az önkormányzati tulajdonosi jogok bármilyen jellegű korlátozása, amennyiben az egyéb nevesített vagyonügyletnek nem minősül, g.) követelés(ek)ről való lemondás; a követelés elengedése a vonatkozó egyéb jogszabályok korlátai között, h.) gazdasági (közhasznú) társaságokkal összefüggő tulajdonosi (szervezeti, tagsági) jogok gyakorlása; a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott tagsági (alapítói) jogok gyakorlása, i.) az ingyenesen felajánlott vagyon elfogadása; ha a vagyonról az államháztartás alrendszereinek javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett szervezet elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére, j.) a vagyont érintő egyéb döntések meghozatala, jognyilatkozatok kiadása (átsorolás, megterhelés feloldása stb.); a vagyonnal összefüggő tulajdonosi (rendelkezési) jogok gyakorlása körében meghozható összes egyéb, nem nevesített döntési, jognyilatkozat-adás engedélyezésére irányuló jogkör. k.) 5 üzleti alapon nem hasznosítható nem lakás célú helyiség az a nem lakás célú helyiség, amely bérbeadására, illetve árverésen vagy árverésen kívül történő értékesítésére tett kísérlet eredménytelenül végződött. (5) Egy jogügylet keretében több vagyonügylet is lebonyolítható. Általános rendelkezések 2.. (1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. 4 Módosította a 6/2006.(II.15.) ök. sz. rendelet 1. -a. Hatályos a kihirdetést követő 3. naptól. 5 Kiegészítette a 29/2008.(IV.10.) ök. sz. rendelet 2. -a 3

4 (2) A Képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat. (3) A vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi (gazdálkodási) döntéseket a Képviselő-testület vagy az átruházott hatáskörben eljáró képviselő-testületi bizottság (a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló) hozza meg. A Képviselő-testület bármely ügyben magához vonhatja a tulajdonosi döntés jogát. (4) A Képviselő-testületet és az önkormányzatot a vagyonnal összefüggő jogviszonyok tekintetében a polgármester képviseli. A polgármester képviseleti jogát eseti vagy általános meghatalmazással más személyre átruházhatja. Az önkormányzat nevében a vagyonnal összefüggő jogviszonyok tekintetében a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget a vonatkozó jogszabályok keretei között. (5) Az önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselő-testület rendelkezik. (6) A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. (7) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni, továbbá az önkormányzat követeléseiről lemondani csak a jelen rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet. (8) Az önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés, illetve közhasznú társaság részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe. (9) 6 Az önkormányzati vagyon a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint vagy eljárás alapján lehet vagyonügylet tárgya. Az önkormányzati lakások és lakásnak nem minősülő helyiségek tekintetében önkormányzati rendelet a jelen rendeletben foglaltaktól eltérhet. (10) 7 (11) A vagyonügyletek lebonyolítására a közbeszerzésekre és a közbeszerzésnek nem minősülő beszerzésekre (a továbbiakban: (köz)beszerzés) vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával vagyonügyleti közreműködőt lehet igénybe venni. (12) Vagyonügyleti közreműködő az lehet, aki rendelkezik a szükséges szakképzettséggel és működési engedéllyel. Indokolt esetben amennyiben azt a Kbt. lehetővé teszi versenyeztetés nélkül is ki lehet választani a vagyonügyleti közreműködőt. (13) A vagyonügyleti közreműködő (köz)beszerzésekkel összefüggő feladatait szerződésben kell rögzíteni a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság erre vonatkozó döntését követően. 6 Módosította a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 8. -a. 7 Hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 4

5 (14) 8 (15) Minden vagyonügylet esetében figyelembe kell venni az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 2/A. 9 (1) 10 A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság dönt - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a peres és nem peres eljárások indításával, vitelével, megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati ügyekben. A kulturális örökségvédelem kérdésében illetékes szakbizottság véleményének kikérése mellett a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság gyakorolja a Budapest Józsefváros Önkormányzatot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal önkormányzati vagyont érintő határozatai kapcsán megillető fellebbezési jogot. (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás, valamint az általános tartalék felhasználásának joga rendkívüli sürgősség esetében, egymilliárd forintos egyedi értékhatárig, egyéb megkötések nélkül - a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot illeti meg törvény eltérő rendelkezése hiányában azzal, hogy az átcsoportosításra ezen túlmenően a hatályos költségvetési rendelet szabályait kell alkalmazni. (3) Minden önkormányzati bizottság jogosult törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elnevezésével és hatáskörével összhangban lévő szakterületen jogszabályban meghatározott önkormányzati támogatási célok megvalósítása érdekében támogatási döntést hozni, amennyiben a költségvetési forrás bizottsági támogatási keretként vagy egyedi képviselő-testületi döntéssel - előzetesen biztosítva van. Támogatási döntés esetében a támogatással kapcsolatos további döntéseket (pl. visszavonás) is az eljáró önkormányzati bizottság hozza meg. (4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában minden önkormányzati bizottság jogosult - hatáskörében eljárva - az azonos jellegű, tételesen nevesített ügyek tekintetében előzetes, keretjellegű döntést hozni. Azonos jellegűnek azon ügyek minősülnek, amelyek tárgya azonos vagy hasonló jogviszonnyal függ össze, illetve elbírálásuk (a döntéshozatal) azonos vagy hasonló szempontok alapján történik. 2/B. 11 (1) Átruházott képviselő-testületi hatáskör esetében a bizottsági határozat által tartalmazott pénzösszeget bruttó (ÁFÁ-s) értéken kell figyelembe venni, kivéve, ha a határozat eltérő rendelkezést tartalmaz vagy egyébként a bruttó érték az adott esetben nem értelmezhető. (2) Ahol önkormányzati rendelet önkormányzati érdeket említ, azon az önkormányzati döntések által tartalmazott - illetve az egyéb tételesen nevesített - önkormányzati célok és feladatok 8 Módosította a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 5..(1) bekezdése. Majd hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 9 Beiktatta a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 5..(2) bekezdése. 10 Módosította a 33/2006.(IX.20.) ök. sz. rendelet 1. -a. 11 Beiktatta a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 5..(3) bekezdése. 5

6 megvalósítását, valamint az önkormányzat károsodástól való megóvását és vagyonának védelmét kell érteni. (3) Önkormányzati rendelet alkalmazásában a rendkívüli sürgősség alatt az alábbiakat kell érteni: rendkívüli sürgősség akkor áll fenn, ha az önkormányzati döntés meghozatalának elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan kárt okozhat, illetve jogszabálysértő helyzet kialakulásához vezethet, vagy egyéb - a (2) bekezdésben tételesen meghatározott - önkormányzati érdeket sértene. (4) Önk.ormányzati támogatási feladaton (önkormányzati támogatáson) az Ötv.-ben és egyéb jogszabályokban tételesen meghatározott önkormányzati támogatási célok (azok megvalósításai) értendők. (5) Az önkormányzati támogatásra vonatkozó és egyéb önkormányzati döntést (ideértve a tulajdonosi és beszerzési döntéseket is) nem lehet meghozni, illetve késedelem nélkül megfelelően a vonatkozó jogszabályok keretei között - módosítani kell, amennyiben a döntés kötelező erejű európai uniós jogforrásba (szerződésbe) ütközne, vagy ütközik. Az önkormányzati vagyon részei A vagyongazdálkodás irányelvei 4.. (1) A Képviselő-testület minden évben határoz a vagyongazdálkodásra vonatkozó adott évi vagyonpolitika irányelvekről és értékeli az elmúlt év irányelveinek megvalósulását. E tekintetben a vagyongazdálkodás részét képezi a lakásgazdálkodás is. (2) A tulajdonosi joggyakorló a vagyongazdálkodás során köteles érvényesíteni a vagyonpolitikai irányelveket. A vagyonpolitikai irányelvek nem minősülnek konkrét tulajdonosi döntéseknek. (3) A vagyonpolitikai irányelvek olyan, a vagyongazdálkodásra vonatkozó célkitűzések, amelyek az alábbiakat tartalmazzák különösen: a) az önkormányzat vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására vonatkozó aktuális és stratégiai célkitűzéseket; b) a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon körében a hasznosítás fő célját és jellegét, 12 Hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 6

7 c) forgalomképességének megfelelő bontásban az önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására vonatkozó aktuális, konkrét terveket, d.) az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon pontos, a lehetőségek szerint tételes felsorolását. A vagyongazdálkodás ellenőrzése 5. (1) A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a vagyon változását (növekedés, csökkenés) alakulását a féléves és éves beszámoló keretében értékeli, a változást előidéző okokat megvizsgálja. (2) A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi, gazdálkodási jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, az ahhoz kapcsolt célok érvényesülését a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság szükség esetén megbízott szervezet útján - ellenőrzi. A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság évente felülvizsgálhatja a vagyongazdálkodással összefüggő szerződések teljesítését is. II. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK GAZDÁLKODÁSA 6. (1) Az önkormányzat költségvetési szerveit (a továbbiakban: költségvetési szerv) használati jog illeti meg a birtokukban lévő és feladatellátásukat szolgáló önkormányzati vagyon felett. A költségvetési szervet megillető használati jog ingyenes, de emellett a költségvetési szerv köteles teljesíteni a vagyontárgy tulajdonosát terhelő pénzügyi kötelezettségeket. (2) 13 Az (1) bekezdésben említett vagyon vonatkozásában törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a költségvetési szervekkel együttműködési megállapodást lehet kötni, amelyben a vonatkozó jogszabályok keretei között - rögzíthetők többek között a költségvetési szerv használói, hasznosítási jogosítványai és a vagyongazdálkodás intézményi irányelvei, valamint a költségvetési szerv vagyonának tételes felsorolása. Az együttműködési megállapodással új használati, hasznosítási jogot nem lehet átengedni. (3) Az önkormányzati költségvetési szerv saját tulajdont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával szerezhet. 13 A bekezdés első mondatát módosította az 52/2004.(XII.15.) ök. sz. rendelet 1- -a. Majd módosította a 6/2006.(II.15.) ök. sz. rendelet 3. -a. Hatályos a kihirdetést követő harmadik naptól. 7

8 7. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. E szervezetnek kell megoldania a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat. (2) 14 Az önkormányzat költségvetési szerveinek (az intézmények) joga és lehetősége az alapító okiratában foglalt feltételek szerint a használatában lévő ingatlanok és egyéb eszközök, források alaptevékenységet nem sértő hasznosításával vállalkozási tevékenységet folytatni. A vállalkozás eredményességéért és jogszerűségéért a szerv vezetője felel. (3) A költségvetési szerv az alaptevékenységén túlmenően vállalkozhat, ha e tevékenység a) az alapító okiratban, valamint szervezeti és működési szabályzatban - a b) pontban foglaltakra is figyelemmel - meghatározott feladatkörnek megfelel, és az ott megjelölt keretekben marad, és b) folyó évi bevétele és az előző év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat. (4) A költségvetési szervnek szabályzatban rögzítenie kell a vállalkozási szerződéskötés rendjét és a felügyeleti szerv által meghatározott további szempontokat. (5) A vállalkozásból származó bevétel teljes egészében a költségvetési szervet illeti meg, az nem vonható el, kivéve, ha az éves költségvetési rendelet ettől eltérően rendelkezik (6) A vállalkozási tevékenység körét, gazdasági tartalmát és működés körét a költségvetési szerv alapító okirata rögzíti. III. fejezet A VAGYON NYILVÁNTARTÁSA Vagyonleltár 8.. (1) Az önkormányzat a vagyonát a számviteli törvényben foglaltak szerint tartja nyilván. A forgalomképes vagyontárgyak minősítését a vagyongazdálkodási irányelvekkel összefüggésben kell elkészíteni és évente felül kell vizsgálni. Ingatlanok esetében az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével kell eljárni. (2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek, amelyeket a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvánítani. 14 Módosította a 6/2006.(II.15.) ök. sz. rendelet 2. -a, vagyonkezelésében szövegrész törlésre került. Hatályos a kihirdetést követő harmadik naptól. 8

9 (3) A vagyonleltárt az éves zárszámadással egyidejűleg, annak részeként a Képviselő-testület fogadja el. (4) A vagyonleltár az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján - meglévő vagyon kimutatása, melynek célja a vagyontárgyak számbavétele, értékben és mennyiségben. (5) A vagyonleltárban szerepeltetni kell a vagyont terhelő kötelezettségeket is. (6) A vagyonleltárban nyilvántartott ingatlanok adatainak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonkataszterében szereplő ingatlanok adataival való egyezősége érdekében valamennyi feladat és hatáskörrel rendelkező szerv és személy köteles együttműködni, és adatot szolgáltatni. (7) A vagyonleltár részletes tartalmáról és a leltárszerkesztésről belső szabályzatot kell alkotni. (8) 15 IV. fejezet A TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS RENDJE Bevezető szabályok 9. (1) Az önkormányzat tulajdonosi (gazdálkodási) jogainak gyakorlása a jelen fejezetben meghatározottak szerint történik. (2) 16 (3) 17 Törvény eltérő rendelkezése hiányában az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni vagy hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot - kivéve az ipari parkban lévő vagyontárgyat, amely esetében az 50,0 millió forintot meghaladja. 15 Beiktatta a 65/2003.(XII.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1. -a. Majd hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 16 Összegszerűséget módosította a 27/2005.(VI.15.) ök. sz. rendelet 38.. (3) bekezdése. Módosította a 6/2006.(II.15.) ök. sz. rendelet 4. -a. Hatályos a kihirdetést követő harmadik naptól. Majd hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 17 Módosította a 6/2006.(II.15.) ök. sz. rendelet 4. -a. Hatályos a kihirdetést követő harmadik naptól. Majd módosította az 59/2008.(XI.28.) ök.sz. rendelet. Hatályos a kihirdetés napjától. Majd módosította az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 1.. Hatályos okt. 8-tól. 9

10 (4) 18 (5) 19 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan az alábbi vagyonügyleti eljárások alkalmazhatóak a II. Részben foglalt részletes versenyeztetési szabályok figyelembevételével: a) nyilvános pályázat: (nyilvános versenytárgyalás), előre meg nem határozható ajánlattevőknek vagy előre nem ismert számú ajánlatkérők számára nyomtatott sajtó útján meghirdetett ajánlat. A pályázati ajánlatnak részletesen tartalmaznia kell azokat a pályázati feltételeket, amelyek teljesítésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az elbírálás feltételeit is, melyektől eltérni a későbbiekben nem lehet. A pályázat lehet többfordulós is. b) zártkörű pályázat: (zártkörű versenytárgyalás) az érdekeltek közvetlenül, írásban történő felhívása ajánlattételre. Zártkörű pályázat kiírására csak kivételesen kerülhet sor. Egyebekben a zártkörű pályázatra is a nyilvános pályázatra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. c) 20 árverés: (nyilvános vagy zártkörű versenytárgyalás), hirdetményi vagy más úton közzétett vagyonügyleti eljárás, melynek során a megjelent (nyilvános árverés) vagy kiválasztott (zártkörű árverés) résztvevők (az árverezők, illetve képviselőik) részére ismertetésre kerülnek az árverési feltételek, amelynek alapján az árverezőket felhívják ajánlatuk megtételére. Ha a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, azt több lépcsőben (fokozatban) lejjebb kell szállítani. A kikiáltási ár, illetve a legalacsonyabb leszállított árverési ár mértékét a rendelet II. Része tartalmazza. d) nyilvános ajánlattétel: (nyilvános versenytárgyalás), egyedileg előre meg nem határozott lehetséges vásárlók részére nyomtatott sajtó útján közzétett általános és egyszerű írásbeli felhívás, amelyet követően jegyzőkönyvezett szóbeli versenytárgyalás(ok)at követően kerül kiválasztásra a tulajdonosi joggyakorló döntésével a nyertes; a versenytárgyalás lebonyolítóit a tulajdonosi joggyakorló választja ki. Az írásbeli felhívásban foglaltaktól nem lehet eltérni. e) zártkörű elhelyezés: versenytárgyalásnak nem minősülő olyan vagyonügyleti eljárás, amely során előre meg nem határozott számú adott esetben akár egyetlen résztvevővel (annak képviselőjével) közvetlen tárgyalás és szerződéskötés (illetve bármely vagyonügyleti jogügylet lebonyolítása) történik a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyó döntése után; zártkörű elhelyezést kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor egyéb vagyonügyleti eljárás alkalmazása nem lehetséges vagy nem értelmezhető. f) vagyonügyleti megbízás: a tulajdonosi joggyakorló döntését követően az abban foglaltak betartásával - a külön jogszabályokban meghatározott módon kiválasztott megbízottal kötendő szerződés, amelynek célja a megállapodásban meghatározott - az önkormányzat nevében, képviseletében és javára történő, a vagyont érintő vagyonügyletek, egyéb tevékenységek lebonyolítása. A vagyonügyleti megbízás esetében amennyiben ezt az önkormányzat és a vagyonügyleti megbízott a közöttük létrejövő szerződésben rögzíti - az a)-e) pontokban meghatározottaktól eltérő vagyonügyleti eljárások is alkalmazhatóak. 18 Módosította a 6/2006.(II.15.) ök. sz. rendelet 4. -a. Hatályos a kihirdetést követő harmadik naptól. Majd módosította az 59/2008.(XI.28.) ök.sz. rendelet. Hatályos a kihirdetés napjától. Majd hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 19 Módosította a 45/2007.(VII.17.) ök. sz. rendelet 2. -a. 20 Módosította a 45/2007.(VII.17.) ök. sz. rendelet 3. -a. 10

11 21 22 (6) 23 A versenytárgyalás mellőzése során az (5) bekezdés e) és f) pontjában említett vagyonügyleti eljárásokat törvény eltérő rendelkezése hiányában értékesítés esetében csak 25 millió forintos egyedi értékhatár alatt lehet alkalmazni. (7) A városgazdálkodással, városüzemeltetéssel összefüggő stratégiai jellegű tulajdonosi (gazdálkodási) döntések meghozatala előtt az előterjesztéseket a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság véleményezi. A Képviselő-testület tulajdonosi döntése előtt az előterjesztéseket minden esetben a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság is véleményezi. (8) A hatáskörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorlónak minden vagyont érintő jogügyletet megelőzően döntenie kell a vagyonügylet és amennyiben ez értelmezhető - a vagyonügyleti eljárás típusáról. A vagyon értékének megállapítása A vagyonügyleti érték 10. (1) A vagyonnal (egy jogügylet által érintett vagyontárgyak összességével) összefüggő bármilyen vagyonügyletet megelőzően a vagyon vagyonügyleti értékét az e rendeletben foglalt kivételekkel - a jelen paragrafusban foglaltak alapján meg kell állapítani és a tulajdonosi joggyakorlóval közölni kell. Ha a vagyonügylet nem jár vagyonátruházással (vagyonmozgással), vagyonügyleti értéknek az érintett vagyon nyilvántartási értékét kell tekinteni. (2) 24 Amennyiben a tulajdonosi döntés meghozataláig rendelkezésre álló idő rövidsége,miatt a vagyonügyleti értéket nem lehet megállapítani, akkor a vagyonügyleti értéknek a vagyon nyilvántartási értékét kell tekinteni. Egyebekben a vagyonügyleti érték megállapítása az alábbiak szerint történik: a.) ingatlanok esetében 3 hónapnál nem régebbi vagy nem régebben aktualizált forgalmi értékbecslést kell alapul venni, b.) ingók esetében a vagyon értéke annak nyilvántartási értéke azzal, hogy 10 millió forint feletti érték esetén forgalmi értékbecslést kell készíttetni, c.) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén: 21 Módosította a 48/2003.(IX.18.) ök. sz. rendelet 1..(3) bekezdése. Az összegszerűséget módosította a 27/2005.(VI.15.) ök. sz. rendelet 38.. (3) bekezdése 22 A bekezdés utolsó mondatát hatályon kívül helyezte a 6/2006.(II.15.) ök. sz. rendelet 5. -a. 23 Majd kiegészített a 10/2006.(III.06.) ök. sz. rendelet 1. -a. Hatályos III.6. napjától. Módosította a 45/2007.(VII.17.) ök. sz. rendelet 4. -a. Majd módosította az 59/2008.(XI.28.) ök.sz. rendelet. Hatályos a kihirdetés napjától. 24 Módosította a 48/2003.(IX.18.) ök. sz. rendelet 1..(3) bekezdése, majd módosította a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 9.. (1) bekezdése. 11

12 ca.) ha az a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: tőkepiaci törvény) hatálya alá tartozó, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett kategóriában szereplő nyilvános értékpapír, s arra a tőkepiaci törvény egyéb szabályai nem vonatkoznak, úgy a tőzsdei kereskedésben 30 naptári napon belül, az egyes tőzsdei kereskedési napok záróárfolyama alapján számított átlagértéket kell figyelembe venni, vagy cb.) a tőkepiaci törvényben megjelölt ajánlattételi szabályok figyelembevételével, a tőkepiaci törvény ezen szakaszaiban megjelölt értékpapírok vonatkozásában a törvényben meghatározott átlagárfolyamot kell alapul venni, vagy cc.) egyéb, nem a tőkepiaci törvény hatálya alá tartozó, de nyilvános ajánlattétel alá eső értékpapír esetén a nyilvános ajánlatban foglaltakat kell figyelembe venni, d.) egyéb társasági részesedés esetén 3 hónapnál nem régebbi üzleti értékelést kell alapul venni, e.) f.) g.) egyéb értékpapír esetén 3 hónapnál nem régebbi üzleti értékelést kell figyelembe venni, a városrehabilitációs célú önkormányzati vagyonkörbe tartozó ingatlan esetében a vagyonügyleti értéket a vagyoni körbe történő bevonásakor az egész vagyoni körre (telek, lakás, helyiség) költségelemzést is tartalmazó üzleti értékelemzés alapján kell meghatározni, egyéb vagyon esetében a nyilvántartási értéket kell alapul venni. (3) 25 Amennyiben az adott vagyontárgy elidegenítése, illetve hasznosítása időpontjában 3 hónapnál régebbi, de egy évnél nem korábban készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés rendelkezésre áll, annak aktualizált változata a vagyonügyleti érték megállapítására felhasználható, ide nem értve a 11. (1) bekezdésének második mondatát. (4) A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlóját e rendelet alapján az adott vagyon vagyonügyleti értéke alapján kell meghatározni. Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg, vagyonösszesség), akkor a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinél a vagyontárgyak együttes vagyonügyleti értéke az irányadó. Összesített vagyonügyleti érték alatt az adott vagyonügylet által érintett vagyonösszesség részeinek összeadott vagyonügyleti értékét kell tekinteni. (5) A vagyoni értékű jogok egy évi vagyonügyleti értékéül az ezzel terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni. (6) A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog vagyonügyleti értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát. (7) A bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog vagyonügyleti értéke az egy évi érték ötszöröse. (8) Az (5)-(7) bekezdésben foglaltaktól jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló eltérhet és a vagyoni értékű jogok megállapításának más módját is meghatározhatja. (9) A vagyonügyleti értékre vonatkozó rendelkezéseket a tulajdonosi döntés előkészítés során kell alkalmazni. (10) A vagyonügyleti és amennyiben megállapításra került a becsült forgalmi értéket a tulajdonosi döntés meghozatalánál figyelembe kell venni. 25 Módosította a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 9..(2) bekezdése. 12

13 (11) Az önkormányzati lakások és lakásnak nem minősülő helyiségek vagyonügyleti és forgalmi értékének meghatározását külön rendelet szabályozza. Forgalmi érték 11. (1) 26 A vagyontárgy becsült forgalmi értékét jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - megfelelő képzettséggel és engedélyekkel rendelkező forgalmi értékbecslő igénybevételével, forgalmi értékbecslés, illetve a vagyonügyleti (forgalmi) értékbecslés aktualizálása útján kell meghatározni. Önkormányzati ingatlan elidegenítése esetében az elidegenítésre vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatalának időpontjában, törvény eltérő rendelkezése hiányában - 6 hónapnál nem régebbi, vagy nem régebben aktualizált forgalmi értékbecslésnek kell rendelkezésre állni. (2) A forgalmi érték megállapításának részletes szabályait lakások és helyiségek esetében külön rendelkezések tartalmazzák. (3) 27 Az önkormányzati vagyon értékesítése során az értékbecslés költségeit jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a vételár részeként a vevő viseli, illetve törekedni kell arra, hogy a vevő fizesse meg. A nyilvántartási érték Az önkormányzat 12. (a) ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékben (bekerülési értéken) és mérlegértéken (nettó értéken) (b) ingó vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken, (c) vagyoni értékű jogait a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken, (bekerülési értéken) (d) részesedés állományát névértéken és saját tőke arányos értéken tartja nyilván. 26 Módosította a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 9.. (3) bekezdése. 27 Beiktatta a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 9..(4) bekezdése. 13

14 A vagyongazdálkodással kapcsolatos szerződések megkötése és nyilvántartása 13. (1) A tulajdonosi joggyakorló döntését követően a szerződéskötések előkészítését és az ezzel összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal, illetve a tulajdonosi joggyakorló ilyen tartalmú döntése esetén a vagyonügyleti közreműködő végzi el. A szerződések megkötésére a képviseleti és kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkező személy jogosult. (2) Az e rendelet hatálya alá tartozó, az önkormányzati vagyont érintő szerződésekről egységes nyilvántartást kell vezetni, amelynek folyamatos vezetéséről a polgármester a Polgármesteri Hivatalon keresztül gondoskodik. Az ügyleti nyilvántartásról belső szabályzatot kell alkotni. DÖNTÉSI HATÁSKÖRÖK Elidegenítés 14. (1) 28 A vagyon jelen rendeletben meghatározott vagyonügyleti eljárások útján történő elidegenítésére jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - : a.) 100 millió Ft egyedi értékhatárig a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, b.) 100 millió Ft feletti egyedi érték tekintetében a Képviselő-testület jogosult. (2) A Képviselő-testület által a vagyongazdálkodási irányelvekben (4. (3) bekezdés d.) pont) megjelölt értékesítendő ingatlanok esetét kivéve a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottságot - ingatlanok tekintetében - együttdöntési jog illeti meg a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsággal. A Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság a vagyonügylettel kapcsolatos egyetértő döntés meghozatalát megtagadja, ha az értékesítés ellentétes a kerületi vagyongazdálkodás stratégiai érdekeivel. A Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság döntéséig az ingatlan tekintetében kötelezettség nem vállalható (szerződés nem köthető). (3) Az önkormányzati vagyont különösen a következő okok bármelyikének fennállása esetén lehet elidegeníteni: a) az adott vagyontárgy az önkormányzati feladat ellátásához szükségtelenné válik, 28 Módosította a 47/2006.(XI.24.) ök. sz. rendelet 2. -a. 14

15 b) az adott vagyonhoz kapcsolt önkormányzati feladat megszűnik, és a vagyon más önkormányzati feladat teljesítéséhez nem kerül felhasználásra, c) az önkormányzati feladat ellátásához célszerűbb vagy gazdaságilag előnyösebb a vagyontárgy értékesítése d) a vagyon az önkormányzati vagyongazdálkodáshoz fűzött célok megvalósításához nem szükséges, e) a vagyon tárgyának más személy tulajdonába kerülésével a vagyonhoz kapcsolódó önkormányzati feladat hatékonyabban, költségkímélőbb módon oldható meg, f) a vagyon értékesítése közcélokat szolgál (különösen pl. városgazdálkodás, városrehabilitáció vagy intézményrehabilitáció segítése, költségvetési bevétel-növelés, lakásgazdálkodási célok megvalósítása stb.), g) jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében. (4) Az önkormányzati vagyon értékesítésére kizárólag akkor van lehetőség, ha annak önkormányzati vagyoni körből történő kikerülését a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyja. (5) A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanban (lakóházban) lévő lakások értékesítését a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság kizárólag tervszerűen, a lakóházat érintő összes értékesítésre, illetve hasznosításra tekintettel, a stratégiai vagyongazdálkodási tervekkel összhangban hagyhatja jóvá. Csere A vagyon zártkörű elhelyezés útján történő cseréjére jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - : a.) 100 millió Ft egyedi értékhatárig a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, b.) 100 millió Ft feletti egyedi értékre vonatkozó döntés tekintetében a Képviselő-testület, jogosult. Apportálás 16. A vagyon zártkörű elhelyezés útján történő apportálására jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Képviselő-testület jogosult. 29 Módosította a 47/2006.(XI.24.) ök. sz. rendelet. 15

16 A vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházása 17. (1) 30 A vagyon jelen rendeletben meghatározott vagyonügyleti eljárások útján történő ingyenes vagy kedvezményez átruházására - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -; a.) 100 millió Ft egyedi értékhatárig a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, b.) 100 millió Ft feletti egyedi érték tekintetében a Képviselő-testület jogosult. (2) 31 Hasznosítás, használatba, vagyonkezelésbe adás 18. /A 32 A vagyon e rendeletben meghatározott vagyonügyleti eljárások útján történő hasznosítására, használatba, vagyonkezelésbe adására jogszabály eltérő rendelkezése hiányában: a) nettó 100 millió Ft összesített vagyonügyleti értékhatárig a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, b) nettó 100 millió Ft összesített vagyonügyleti érték felett a Képviselő-testület jogosult. 18/B 33 A korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. 18/C 34 (1) Az önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. (2) Az (1) bekezdés szerinti közfeladatokat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése határozza meg. 30 Módosította a 47/2006.(XI.24.) ök. sz. rendelet. 31 Hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 32 Módosította a 6/2006.(II.15.) ök. sz. rendelet 6. -a. Hatályos a kihirdetést követő harmadik naptól. Majd módosította a paragrafus elnevezését az 52/2007.(VIII. 31.) ök. sz. rendelet 1. -a. Majd módosította az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 2.. Hatályos okt. 8-tól. 33 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz. rendelet 2. -a. Majd módosította az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 3.. Hatályos okt. 8-tól. 34 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz. rendelet 3. -a. Majd módosította az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 4.. Hatályos okt. 8-tól. 16

17 (3) A vagyonkezelői jog ingyenesen történő átadása az önkormányzat tulajdonában álló, az önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézménynek, költségvetési szervnek, valamint a 100%-ban az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságok részére történhet. 18/D 35 18/E 36 (1) Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés szükséges. A vagyonkezelői jog jogosultja köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. (2) Az önkormányzati közfeladat ingyenes átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítése, a vagyonkezelési szerződés megkötése, megszüntetése, módosítása a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. 18/F 37 18/G 38 A vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell: a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladat és az ellátható egyéb tevékenységek meghatározását, azzal a kikötéssel, hogy a vagyonkezelő a közfeladaton kívüli egyéb tevékenységet csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne veszélyeztesse az átadott közfeladat ellátását, b) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg közreműködők igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket, c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a tételes jegyzéket értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit, d) a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait, e) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, 35 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz. rendelet 4. -a. Majd hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 36 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz. rendelet 5. -a. Majd módosította az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 5.. Hatályos okt. 8-tól. 37 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz. rendelet 6. -a. Majd hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 38 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz. rendelet 7. -a. Majd módosította az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 6.. Hatályos okt. 8-tól. 17

18 f) az önkormányzat költségvetését megillető a vagyonkezelésbe adott vagyon kezeléséből származó befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket, g) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, h) a 18/A. -a foglalt szerinti hatáskört gyakorló szerv egyedi döntése alapján a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat, i) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó előírásokat, j) a vagyonkezelési szerződés időtartamát. 18 H. 39 A vagyonkezelő jogai, kötelezettségei: /1/ A vagyonkezelő jogosult az Önkormányzat hozzájárulása esetén a kezelésbe átadott vagyon használatát a feladatai ellátásához igénybe vett alvállalkozónak, közreműködőnek kizárólag a vagyonkezelési szerződésben meghatározott célra átadni. Az Önkormányzat a hozzájárulásáról képviselő-testület dönt. A használat tényleges átadásáról a vagyonkezelő köteles az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egységet 15 napon belül értesíteni. A vagyonkezelő köteles a birtokából kikerült vagyon használatának ellenőrzésére. A használó jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásáért a vagyonkezelő sajátjaként felel. /2/ A vagyonkezelő köteles évente egyszer a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egységnek a megfelelő bizonylatokat, dokumentumokat átadni. /3/ Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon, illetve annak meghatározott eleme bármely okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelő által vállalt közfeladat ellátására, illetve a feladat ellátására való szükségessége megszűnik, a vagyonkezelő köteles a polgármestert 8 napon belül értesíteni. A vagyonkezelésből való kivonásról, a szerződés módosításáról a képviselő-testület dönt. /4/ A vagyonkezelő köteles az azonnali hatályú felmondás esetén a kezelt vagyon azonnali birtokba adására, oly módon, hogy szükség esetén biztosítsa az Önkormányzat részére a közfeladat folyamatos ellátásához a saját személyi és tárgyi infrastruktúráját. /5/ A kezelt vagyon pótlására, bővítésére, felújítására való jogokat kötelezettségeket a felek megállapodása határozza meg. /6/ A vagyonkezelő köteles valamennyi közérdekű adatszolgáltatásra (statisztikai jelentés, stb.), melyet vagy közvetlenül, vagy az Önkormányzat rendelkezésére bocsátásával tesz meg. /7/ A vagyonkezelői szerződésnek tartalmaznia kell a számviteli adatszolgáltatás tartalmát, formáját és határidejét. 39 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök.sz. rendelet 8. -a. 18

19 (8) 40 A vagyonkezelő köteles az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek megvalósítása során a projekt ideje alatt, valamint a vállalt fenntartási kötelezettség időtartam alatt a támogatási szerződésben foglaltakat figyelembe venni. 18/I 41 A vagyonkezelésbe átadott vagyon birtokba adására vételére vonatkozó szabályok: /1/ A birtokba adás előtt: az önkormányzatnak rendeznie kell az ingatlanra fennálló közterheket és az általa létesített jogviszonyból származó és esedékes kifizetéseket, vagy teljesítéseket, a folyamatban lévő befejezetlen beruházások kivételével el kell végeznie a megkezdett, de még be nem fejezett, őt terhelő feladatokat, /2/ A birtokba adási- és vételi eljárás során jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egység részére 15 napon belül meg kell küldeni. 18/J 42 A vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódóan szükségessé váló engedélyeztetési eljárás szabályai A vagyonkezelőnek a tulajdonosi hozzájárulást kell beszereznie a vagyonkezelési tevékenység körében felmerülő bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységhez. A tulajdonosi hozzájárulást a képviselő-testület jogosult megadni. Nem terjed ki a tulajdonosi hozzájárulás beszerzésének kötelezettsége az azonnali veszélyelhárítást szolgáló, de egyébként hozzájáruláshoz kötött tevékenységre. Az így elvégzett tevékenységet és annak indoklását a tulajdonosnak 15 napon belül jelenteni kell. A vagyonkezelő tulajdonosi hozzájárulás nélkül adhat be kérelmet elvi hatósági engedély, szakhatósági hozzájárulás, állásfoglalás iránt. 18/K 43 A kezelt vagyon nyilvántartása: /1/ A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. 40 Beiktatta az 53/2012. (X..08.) ök. sz. rendelet 7.. Hatályos okt. 8-tól. 41 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz. rendelet 9. -a. 42 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz. rendelet 10. -a. 43 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök.sz. rendelet 11. -a. 19

20 /2/ A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. /3/ Ha a vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és ráfordításait köteles elkülöníteni. 18/L 44 18/M 45 A vagyonkezelői jogot, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok, kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat évente ellenőrzi. A vagyon megterhelése 19. (1) A vagyon zálogjoggal való vagy egyéb módon történő megterhelésére - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában : a.) 100 millió forint egyedi értékhatárig a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, b.) 100 millió forint egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület jogosult. (2) A vagyon megterhelése különösen: a biztosítékul adás, a zálogjog és jelzálogjog, illetve a szolgalmi jog alapítása, az elidegenítési és terhelési tilalom, az elővásárlási, a vételi- vagy visszavásárlási jog, bérlő-kiválasztási jog biztosítása. 19/A. 46 (1) Az önkormányzat által kötendő támogatási (vagy egyéb) szerződésben a felek a támogatás (pénzösszeg) visszafizetésének biztosítására jelzálogjog alapításáról állapodhatnak meg. Elidegenítési és terhelési tilalmat szerződéssel csak a (2) bekezdésben fennálló feltételek esetén lehet kikötni. 44 Beiktatta az 52/2007.(VIII.31.) ök. sz. rendelet 12. -a. Majd hatályon kívül helyezte az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 12. -a okt. 8-tól. 45 Módosította az 53/2012.(X.08.) ök. sz. rendelet 8.. Hatályos okt. 8-tól. 46 Beiktatta a 23/2004.(V.15.) ök. sz. rendelet 9. (5) bekezdése. 20

21 (2) Az elidegenítés és terhelés jogát szerződéssel csak a tulajdonjog átruházása alkalmával lehet korlátozni vagy kizárni és csak abból a célból, hogy a tilalom az átruházónak vagy más személynek a dologra vonatkozó jogát biztosítsa. Ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásban azt a jogot is fel kell tüntetni, amelynek biztosítására a tilalom szolgál. (3) Az önkormányzati követelés visszafizetése (megszűnése, elengedése) esetén a kapcsolódó jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom törléséről (a törléshez való hozzájárulás kiadásáról) intézkedni kell, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. Ezen törlés esetében a hozzájáruló tulajdonosi döntést külön nem kell meghozni. A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság önkormányzati érdekből ezzel ellentétes döntést hozhat. Követelésekről való lemondás 20. (1) A követelés(ek)ről való részben vagy egészben történő - lemondásra jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -: a.) 20 millió Ft egyedi értékhatárig - a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyetértése esetén - a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, b.) a 20 millió Ft egyedi értékhatár feletti esetekben a Képviselő-testület, jogosult az egyéb vonatkozó vagyongazdálkodási szabályok figyelembevételével. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott módon történő követelésről való lemondás törvény eltérő rendelkezése hiányában - az alábbi esetekben lehetséges: a.) amennyiben a vagyonügylet városgazdálkodási, szociális, intézménygazdálkodási közérdeket, közcélokat szolgál, vagy b.) amennyiben a vagyonügylet önkormányzati támogatási feladatokat szolgál (ideértve a szociális, gyermekvédelmi okokból történő követeléselengedést is), vagy c.) amennyiben önkormányzati érdek kívánja. 21

22 (3) 47 A gazdasági, finanszírozási és piaci körülmények pályázati eljárás során bekövetkezett, előre nem látható megváltozásának nyertes által történő hitelt érdemlő igazolása esetén a nyertes kérelmére az Önkormányzat a pályázati biztosítékról lemondhat és kamatmentesen visszafizetheti, ha a nyertestől szerződéskötés nem várható el és a szerződést nem köti meg. (4) 48 Hitelt érdemlően igazoltnak számít a banki igazolás a hitelfeltételek jelentős megváltozásáról, vagy könyvvizsgáló szakvéleménye arról, hogy a várható beruházási költségek a korábbi számításokhoz képest jelentősen növekedtek. (5) 49 A (3) bekezdés alkalmazásához arra is szükség van, hogy a nyertes igazolja, hogy az Önkormányzattal vagy az Önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben semmilyen tartozása nem áll fenn. (6) 50 A (3) bekezdés alkalmazásáról értékhatártól függetlenül a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságnak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyetértésével előterjesztett javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Tulajdonosi (szervezeti, tagsági) jogok (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság alapításáról, a társaság megszüntetéséről, a többszemélyes gazdasági társaság létrejöttéről és megszűnéséről a Képviselő-testület dönt. (2) A polgármester az önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes és többszemélyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos hatásköreit a 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gyakorolja. (3) Az önkormányzat tagságával érintett gazdasági társaságok esetén az (1) és (2) bekezdésben fel nem sorolt önkormányzati tulajdonosi jogokat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság gyakorolja. Ingyenes felajánlás elfogadása 22. (1) 52 Az önkormányzatnak vagy az önkormányzati költségvetési szerveknek ingyenesen felajánlott vagyon elfogadására jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -: 47 Beiktatta a 17/2009.(IV.22.) ök. sz. rendelet 1. -a 48 Beiktatta a 17/2009.(IV.22.) ök. sz. rendelet 1. -a 49 Beiktatta a 17/2009.(IV.22.) ök. sz. rendelet 1. -a 50 Beiktatta a 17/2009.(IV.22.) ök. sz. rendelet 1. -a 51 Módosította alpontokkal együtt a 29/2008.(IV.10.) ök. sz. rendelet 4. -a. Majd módosította a 48/2011.(VII.22.) sz. rendelet. Hatályos július 22-től 52 Módosította a 47/2006.(XI.24.) ök. sz. rendelet. 22

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

/A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testületének 4/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /A 7/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított,

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

A 1859/2008. (XII. 18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozatára tekintettel a fent megjelölt tárgyban az alábbi tájékoztatást terjesztjük elő.

A 1859/2008. (XII. 18.)sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozatára tekintettel a fent megjelölt tárgyban az alábbi tájékoztatást terjesztjük elő. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. / f r Tisztelt Képviselő-testület! Budapest. " Tárgy: tájékoztatás a Bp., X. Kada 120-124. sz. alatti,

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi XLI. törvény 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 A 2009.10. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet 1./2013. (.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól A Kormány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MEGÁLLAPÍTOTTA: ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11/2014.(III.07.) SZÁMÚ RENDELETE - 1 - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

2013. évi CXXII. törvény

2013. évi CXXII. törvény Hatály: 2015.VI.6. - 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy - a falvak népességmegtartó képessége megújuljon, a lakosság városba áramlása

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal: 11/2000. (IX.

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 Definíciók... 4 Jogszabályok... 6 A Szabályzat hatálya... 8 A szellemi alkotáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

2013. évi CXIV. törvény

2013. évi CXIV. törvény 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg módosításáról 1 1. (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995.

Részletesebben