A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város évi költségvetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére"

Átírás

1 A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város évi költségvetésére vonatkozó javaslatot a következık szerint terjesztem elı: Tisztelt Közgyőlés! A Gyır Megyei Jogú Város évi költségvetésének alapját a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvény, a korábban hozott helyi döntések, a város következı évekre szóló gazdasági programja, valamint az elmúlt év decemberében a 2010-re elfogadott költségvetési koncepció adja. Bevételek Gyır város évi költségvetésének bevételi fıösszege eft, az elızı évi eredeti összegnél 4 %-kal (1,765 milliárd Ft-tal) kevesebb. A költségvetési koncepció elfogadása óta a bevételi szabályozás, illetve a bevétel szerkezete alapvetıen nem változott, de az egyes bevételfajták összegei pontosodtak, a lehetséges bevételi mozgástér újragondolásra került. Véglegessé vált, hogy az intézmények 2010-es elemi költségvetéseikben 3,108 milliárd Ft saját bevételt szerepeltetnek. Ez az összeg az elızı évi hasonló adatnál mintegy 9,4 %-kal (268 millió Ft-tal) magasabb. A növekedés az ellátott feladatok (pl.: élelmezés) díj (és kapcsolódó költség) emelkedésével függ össze, érzékelhetı önkormányzati támogatás csökkenést nem eredményez. Nem tartalmaz elızı évi pénzmaradványt, ez a zárszámadás jóváhagyását követıen, elıirányzat-módosításként épül be a költségvetés(ek)be. A polgármesteri hivatal költségvetésében tervezett bevételi fıösszeg 40,037 milliárd Ft, az elızı évben tervezettnél 2,033 milliárd Ft-tal (4,8 %-kal) alacsonyabb. A költségvetési javaslatban a hatósági jogkörgyakorlással összefüggı (okmányirodai) bevételi tervszám mintegy 14 %-kal emelkedik; nem változik az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából várható bevétel, az elızı évivel azonos szinten szerepel az INSZOL Zrt. kezelésében lévı önkormányzati bérleményekkel összefüggı (egyébként is technikai tétel) bevétel, és nem számol a javaslat a Piacok és Vásárcsarnok Gyır Kft. bérleti díj befizetésével; a 179 millió Ft-ra tervezett kiszámlázott ÁFA bevételek között megjelennek a kiadási oldalon is tervezett alapokhoz és keretekhez, a víz- és csatornaközmővek bérleti üzemeltetéséhez kapcsolódó tételek, valamint a reklámfelületek hasznosításához kötıdı ÁFA bevétel is;

2 az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi mőveletek keretében történı hasznosításából származó kamatbevételek összege elsısorban az iparőzési adó bevétel szabályozásának változása miatt - a számunkra kedvezıtlen közvetett beérkezés a második félévben - az elızı évinél alacsonyabb összeggel jelenik meg (-45 millió Ft); a helyi ill. helyiként kezelt adók bevételi fıösszege 16,23 milliárd Ft, közel háromnegyed milliárd forinttal alacsonyabb az elızı évre eredetileg tervezettnél. Közel 250 millió Ft-tal emelkedik az építmény- és gépjármőadó együttes összege remélve, hogy e két adónem teljesítése meg fogja haladni a évben realizált összeget. Az iparőzési adó elızı év végi teljesítése alapot adhat a koncepcióban jelzett összegnél kedvezıbb 2010-es teljesítésre. az illetékbevételek elızı év végi teljesülése, illetve az illeték-szabályozásban bekövetkezett változások a évi eredeti elıirányzatnál alacsonyabb illetékbevétel prognosztizálását teszik lehetıvé; az átengedett adók közt o a 8 %-os mérték erejéig helyben maradó személyi jövedelemadó a központi számítás szerint 99,7 millió Ft-tal emelkedik; o eredeti elıirányzat szinten a szabályozás részleteinek változása miatt mérséklıdik az adóerı-képességgel összefüggı központi elvonás (befizetési kötelezettség) összege, amely így is meghaladja az 1,4 milliárd forintot. a évre eredeti elıirányzatként nem tervezzük a Kisalföld Volán Zrt. által szerzıdés keretében lebonyolított helyi közösségi autóbusz közlekedés remélt állami támogatását. Kedvezı évközi döntés esetén a támogatás mértékéig történı elıirányzat-emelésnek akadálya nem lesz. a vagyonhasznosítási bevételek esetében a költségvetési javaslat az elızı évivel lényegében azonos szintő bevétellel számol; a támogatásértékő felhalmozási bevételek között a folyamatban lévı fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó pályázati támogatások szerepelnek. Kiemelten: a TISZK megvalósítás évi üteme (400 millió Ft), az Agóra Pólus projekttel összefüggésben remélt támogatás (201 millió Ft), a folytatódó Széchenyi tér rekonstrukció (188 millió Ft), az Önkormányzat-Volán közösségi közlekedés fejlesztés támogatása (közel 200 millió Ft), valamint a ménfıcsanaki Horgas úti óvodabıvítés (100 millió Ft), hogy csak a legjelentısebbeket említsük. Sajnálatos, hogy a korábbi évekkel ellentétben a szabályozás változása miatt nem tervezhetı a jövedelemkülönbség mérsékléssel (adóerı-képesség miatti elvonás) összefüggésben visszaigénylés (-350 millió Ft volt az elızı évi szinten). az un. lakásalap bevételeként szerepel a javaslatban 420 millió Ft; önkormányzati lakások értékesítésébıl 300 millió Ft, a korábban nyújtott építési, lakásvásárlási célú önkormányzati kölcsönök törlesztésébıl 120 millió Ft; a kiadási oldalon is tervezett alapokhoz és keretekhez (pl.: a víz- és csatornaközmővek bérleti üzemeltetéséhez) kapcsolódóan a javaslat 523,9 millió Ft bevételi elıirányzattal számol; a évi költségvetési javaslatban is szereplı osztalékbevétel (600 millió Ft) az elızı évinél mintegy 60 %-kal kisebb, amely összeg ebben az évben az energiatakarékos lakóépület-felújítással összefüggı önkormányzati támogatás fedezetét biztosítja. a koncepció már jelezte a központi költségvetésbıl származó önkormányzati támogatás(ok) csökkenését. A prognózis irányát a végleges költségvetési törvény sem módosította. A normatív és a normatív kötött támogatások csökkenése rendkívül jelentıs, megközelíti az 1 milliárd Ft-ot

3 Az elızı évhez hasonlóan a évi költségvetési javaslat eredeti bevételi elıirányzatai között is szerepel elızı (2009.) évrıl származó pénzmaradvány. A városépítési, városstratégiai fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó összesen 1,5 milliárd Ft tételes bemutatását az elıterjesztés T/8.sz. melléklete tartalmazza. (A 2009-re vonatkozó elızetes zárlati számítás, így a 2010-es költségvetési javaslat további, kötelezettséggel nem terhelt ( szabad pénzmaradvány) lehetıségével nem kalkulál. Amennyiben a zárszámadásnál szabad pénzmaradvány realizálódik, azt a külsı forrás (hitel) csökkentésére kell fordítani.) A évi források bıvítéseként az önkormányzat érvényben lévı hitelszerzıdéseire alapozva, a költségvetési javaslatban 4,124 milliárd Ft hitelbevétel szerepel. A költségvetési javaslat újabb hitelfelvétellel nem számol. Kiadások A városfejlesztési, stratégiai célkitőzések, elképzelések a város jövıjét, fejlıdését meghatározó irányok megvalósítását kiemelten kezelik. Ezzel összhangban a 2010-es év költségvetési javaslatában kiemelten szerepelnek (többek között) a következık: Fejlesztések, beruházások: a Sziget-Révfalu városrészeket összekötı híd építésének folytatása, A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése projekt (KEOP pályázat) megvalósításához vállalt önkormányzati támogatás (2010-re áthúzódó részének) biztosítása, az Új Bácsai út építésének megkezdése, megvalósítása, a korábbi évek üteménél szerényebb mértékben a lakóutca program folytatása. Városstratégiai projektek: a Széchenyi tér felújítás kivitelezésének folytatása, befejezése, az Agóra-Pólus Gyır pályázat - tervezés, beruházás elıkészítése, Gyır Megyei Jogú Város közösségi autóbusz közlekedésének átalakításával kapcsolatosan vállalt kötelezettségek (pályázat), a ménfıcsanaki óvoda bıvítés és komplex akadály-mentesítés folytatása, befejezése (pályázat). Az elıterjesztés a már benyújtott, de még el nem bírált, illetve a 2010-ben benyújtásra kerülı pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati önrész biztosítására 150 millió Ft-os pályázati keret elkülönítésére tesz javaslatot, azzal, hogy ebbıl felhasználásra a pályázatok elbírálásának függvényében, a közgyőlés eseti döntésével kerül sor. (A fejlesztések, beruházások teljes, részletes feladatsorát az elıterjesztés több, pl.: T/2. sz. melléklete tartalmazza.) A feladatrészletezıkbıl kitőnik, hogy mind a városfejlesztési-beruházási, mind a városstratégiai célkitőzések elıirányzata magasabb az elızı évinél. A fejlesztésekre, beruházásokra fordítani tervezett 6,005 milliárd Ft-ból 1,225 milliárd Ft a megvalósítással összefüggésben az elızı évrıl húzódik át, mint kötelezettség és fedezet, míg a fennmaradó 4,780 milliárd Ft tervévi (új) elıirányzat (arányát tekintve: 20,4 % - 79,6 %). A városstratégiai célok esetében ez az arány 17,6 % - 82,4 %, tehát az 1,637 milliárd Ft összkiadási igénybıl 289 millió Ft már az elızı évben is szerepelt, de nem valósult meg

4 Az úthálózattal, a közlekedési körülmények javításával összefüggésben sem tér el a költségvetési javaslat a koncepcióban megfogalmazottaktól, az elıterjesztés az Útkezelı Szervezet hatáskörébe tartozó út-hídkezelési (üzemeltetés, fenntartás, stb.) feladatokra a évi eredeti szintnél kisebb összeg biztosítására tesz javaslatot, és jelentısen, az elızı évi szint kevesebb, mint felére (800 millió Ft-ra) mérsékli a lakóutca-korszerősítési, közlekedésfejlesztési elıirányzatot is. A 2010-es költségvetési koncepció azzal számolt, hogy városüzemeltetésre maximum a évi eredeti költségvetésben szerepeltetett elıirányzatnak megfelelı összeg biztosítására lesz lehetıség, miközben a feladatellátással szembeni elvárások - a lakosságot közvetlenül érintı területek kiemelt kezelése (köztisztaság, parkok, zöldterületek felújítása, idegenforgalmi idényre felkészülés, temetıi létesítmények korszerősítése) természetesen továbbra is fennmaradnak. A gazdaságosabb feladatellátás és az elvárások maradéktalan megvalósításához szükséges forrásokat a KOMSZOL Kft-nek kell kigazdálkodnia. Elızıekkel összhangban a költségvetési javaslat az elızı évinél, mintegy 50 millió Ft-tal alacsonyabb városüzemeltetési célú elıirányzatra tesz javaslatot. Változatlan (45 millió Ft) marad a temetık fenntartására, üzemeltetésére fordítható összeg. Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére az elızı évivel azonos (5 millió Ft) összeg szerepel a javaslatban. A költségvetési javaslaton belül önmagában is egyensúlyban lévı lakásgazdálkodás az elızı évi eredeti elıirányzatnál 5 %-kal magasabb összeggel, 420 millió Ft-tal számol. A lakásalap hagyományos kiadásai (pl.: kamatmentes önkormányzati támogatás, lakásmobilitás, stb.) mellett 2010-re is tartalmaz (169 millió Ft) elıirányzatot a lakáskoncepcióban megfogalmazott - használt lakás vásárlásra, bérlakás építésre, terület elıkészítésre, stb. irányuló célkitőzések megvalósítására. A költségvetési javaslat egyéb (a polgármesteri hivatal költségvetésében központilag lebonyolított) elıirányzat-javaslatai között szerepel: a kisebbségi önkormányzatok mőködésének, tevékenységének városi támogatása. Az elıirányzat az elızı évinél kizárólag a járulékterhek mérséklıdése összegével alacsonyabb. A javasolt támogatás biztosítja a testületi tagok tiszteletdíjának, ezek járulékainak, valamint a kisebbségek alapvetı mőködési feltételeinek fedezetét. A gazdálkodás végrehajtása során lehetıség nyílik az elızı év pénzmaradványának, az esetleges évközi saját bevételeknek, valamint az évközi állami támogatásoknak a felhasználására is. egyéb keretek, alapok elıirányzatai Szerzıdéseken alapulóan, az éves nettó bérleti díjjal arányosan kerül sor elıirányzat képzésére az Egyetemi Csarnokkal (8,5 millió Ft), a Rába Quelle Fürdıközponttal (15 millió Ft), valamint a szennyvíztisztítóval (355 millió Ft) összefüggésben, míg a környezetvédelmi alap (9,5 millió Ft) forrását meghatározott jogcímő bevételek realizálása adja meg. A gazdálkodás végrehajtása során lehetıség nyílik az elızı év(ek) pénzmaradványának a felhasználására is. Ezekbıl eseti közgyőlési döntéssel kerül(het) sor felhasználásra, de a közgyőlés 400/2009.sz. határozatával már pl.: elkötelezte magát egy 254,6 millió Ft kifizetésére a szennyvíztisztító telep ISPA beruházása kapcsán

5 idegenforgalommal, városmarketinggel, kulturális tevékenységgel, rendezvényekkel összefüggı feladatok elıirányzatai Az elızı évivel lényegében azonos szinten tervezett elıirányzat-csomagban szerepel pl.: a Tourinform Iroda mőködésével összefüggı önkormányzati támogatás (32 millió Ft), a panorámakamera (10 millió Ft) és a turisztikai információs rendszer mőködtetésével (9 millió Ft), vagy a város arculatát, imázsát alakító és meghatározó tevékenységek költségigénye (8 millió Ft), de itt szerepel a város tulajdonában lévı mőkincsek biztosítására (7,5 millió Ft) fedezet elkülönítés is. önkormányzati feladat(ok) külsı szervekkel történı elláttatása A gyermekek és családok átmeneti otthoni elhelyezésével (38 millió Ft), 10 fı fogyatékos ellátásával (15,4 millió Ft), nyugdíjas garzonház nıvérügyeletével (11,5 millió Ft), az utcai szociális munkával (3 millió Ft), valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátásával (6 millió Ft) kapcsolatos kiadásokon túl, itt szerepel elıirányzat a Harmónia Kht. által ellátott közmővelıdési feladatokkal ( ,6 millió Ft), és a megyei keretek között ellátott gyermekotthoni ellátással (160 millió Ft) összefüggésben is. pénzeszközátadás nem önkormányzati tulajdonú társaság(ok) részére Az itt szereplı elıirányzat (500 millió Ft) a Kisalföld Volán Zrt. által szerzıdés keretében lebonyolított helyi közösségi autóbusz közlekedés 2010-re prognosztizált bevételei és kiadásai közötti (a közgyőlés által decemberében a díjmegállapítással egyidejőleg elfogadottak szerinti) hiány fedezetét biztosítja. A korábbi gyakorlattól eltérıen ezen feladatellátásra állami támogatást eredeti elıirányzatként nem tervezünk, kedvezı évközi döntés esetén a támogatás mértékéig történı elıirányzat-emelésnek akadálya nem lesz. külsı (nem önkormányzati) szervek, személyek, alapítványok, stb. támogatása Lényegében az elızı évi szinten tartalmaz elıirányzatot a javaslat a városi rendırkapitányság (benne: IRM pályázati önrész), az egyházak és társadalmi szervezetek, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (25 mft fejlesztési, 10 mft rendelıfelújítási-eszközbeszerzési támogatás, foglalkoztatás-egészségügyre 26 mft) tevékenységével kapcsolatosan. Változatlanul támogatjuk a mőjégpálya mőködését (20,6 millió Ft). Negyedével (-1 mft) csökken a polgárırségek, egyharmadára (-100 mft) a mikro és kisvállalkozások munkahely-megırzési támogatása. Az elızı évi tapasztalat alapján reméljük, hogy az iparőzési adó meghatározott célú felhasználásával összefüggésben tervezett 300 millió Ft a felajánlások ellentételezésére elegendı lesz. Az alapítványok támogatására szánt 12 millió Ft felét a támogatási szándékokat és irányokat újragondolva kell felhasználni. lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának, korszerősítésének támogatása A feladat elıirányzat, önkormányzati támogatás igénye a a folyamat es indítása óta 2010-re, 575 millió Ft-ra duzzadt. Arra kell számítani, hogy ez a tendencia a következı években sem mérséklıdik

6 pénzeszközátadás részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaság(ok) részére Az Esély Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft., valamint az Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának változtatására az elıterjesztés nem tesz javaslatot. A víz, csatorna közmővekkel összefüggı fejlesztési támogatás a befolyó nettó bérleti díj függvénye, míg az egyesített rendszerő csapadékvíz elvezetéssel összefüggı pénzátadás emelésére a költségvetés általános kondícióira figyelemmel nincs lehetıség. vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggı kiadási elıirányzatok A feladatkör elıirányzat-pozíciója az elızı évhez képest javul. Ezen a területen változatlanul fontos célkitőzés a rövid és hosszú távú városfejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések, területrendezések megvalósítása, a vagyongazdálkodási rendszer megkezdett átalakításának folytatása. Kiemelt teendı az Ady Mővelıdési Ház tulajdonjogának megszerzése. Itt szerepel elıirányzat a Gyıri Fürdı Kft. megkezdett tulajdonosi szerkezetátalakításának befejezésére. kulturális, közmővelıdési feladatok kiadásai A költségvetési javaslat a központilag kezelt körben lényegében az elızı évi szinten (mintegy 150 millió Ft) tartalmaz elıirányzatot elsısorban városi (nagy)rendezvényekkel, kulturális támogatásokkal összefüggésben. (A feladatsoros részletezést a T/2. sz. melléklet tartalmazza.) oktatási (igazgatási) feladatok kiadásai Az oktatás területén új szakmai feladatok, programok indítására nem kerül sor, a végrehajtás változatlanul a térségi integrált szakképzési központ (TISZK) megvalósítására, a rendelkezésre álló források támogatási szerzıdés szerinti felhasználására koncentrál. Az Arany János Tehetséggondozó Program (62,5 mft), valamint a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszer (5 mft) keretében folytatódik a városban élı tehetséges, de anyagi helyzetét tekintve hátrányos helyzetben lévı tanulók támogatása. Ezen felül a költségvetési javaslat tartalmazza a hiányszakmák képzésében résztvevı diákok ösztöndíj támogatási rendszere mőködtetésének ez évi fedezetét (125 millió Ft), új óvodai csoportfejlesztések elsı beszerzési, mőködtetési költségfedezetét (összesen 17,5 millió Ft), a szakképzési hozzájárulások jogszabálytól eltérı igénybevételével összefüggı visszafizetési kötelezettségek áthúzódó hatásának fedezetét (20 millió Ft). szociális (igazgatási) feladatok A koncepcióban megfogalmazottakkal összhangban a szociális ellátási terület célkitőzései elsıdlegesen a folyamatban lévı szakmai programok befejezésére, a szőkösen rendelkezésre álló, a feladatellátás biztonságát veszélyeztetı szakmai költségelıirányzatok lehetıség szerinti emelésére (23 mft) koncentrálnak

7 A költségvetési javaslat számol a közgyőlés drogprevencióval kapcsolatos döntése költségkihatásával (5 mft), és továbbra is biztosítja 200 db termálfürdı-bérlet költségfedezetét (28 mft). A közcélú foglalkoztatás rendszerének mőködtetéséhez kapcsolódó 40 mft önkormányzati támogatás lehetıvé teszi e segélyezési feltételként is szereplı foglalkoztatási forma fenntartását. Lehetıség nyílik egy defibrillátor beszerzésére, és folytatódhat a bölcsıdei játszóterek szabványosításának folyamata. egyéb elıirányzatok között (a teljesség igénye nélkül) szerepel még: 15 millió Ft a sportiskolai feladatok támogatására (felhasználás az érintett tanuló létszám arányában), 7,5 millió Ft az ágazati jogszabályok által lehetıvé tett címadományozások fedezetére, 10 millió Ft a pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásai részbeni támogatására, 77,7 millió Ft a tanulók tankönyvvásárlásának támogatására. A korábbi gyakorlatnak megfelelıen, a sport- és költségvetési koncepcióban megfogalmazott szándékkal összhangban a költségvetési javaslat a Sportigazgatóság költségvetésében az elızı évivel azonos összegben (400 millió Ft) szerepeltet sporttámogatásra elıirányzatot, és ezen felül a sportlétesítmények felújítására is szán 20 millió Ft-ot. Az intézmények gazdálkodási lehetıségeinek kialakítása a jogszabályok által ajánlott számítási struktúrát alkalmazva történt meg. Az elmúlt idıszak helyi és központi (szakmai, finanszírozási) döntései hatásainak átvezetése mellett sor került intézményi javaslatok (pl.: saját bevétel, élelmezési elıirányzat, stb.) miatti korrekciókra is. Emellett - mint azt a koncepció elırevetítette - sajnos, elkerülhetetlen volt a feladatmutató és normatíva változás (csökkenés) várost érintı hatásából az egyes intézményekkel összefüggı (feladatmutató csökkenés) arányos rész (mintegy -300 millió Ft) továbbterhelése ben az intézménymőködés területén is tovább kell folytatni az elızı években megkezdett, a fokozott takarékosságra, újabb hatékonyságjavítási lehetıségek feltárására irányuló munkát. Erre, és a szőkösebb pénzügyi mozgástérre figyelemmel az intézményeknek költségvetéseiket úgy kell összeállítaniuk, kiadási szerkezetüket átalakítaniuk, gazdálkodásukat megszervezniük, hogy a kedvezıtlen gazdasági (inflációs, stb.) hatások ellentételezésével sem a tervszámok kialakításakor, sem év közben nem számolhatnak, a kezelésükben lévı létesítmények mőködtetésével összefüggı kiadási többletigények elismerésére nem lesz mód. Ugyanakkor a fenntartónak az intézményi gazdálkodási folyamatokat szorosabban figyelemmel kísérve, tartalékképzéssel kell felkészülnie az esetleges évközi (tulajdonosi kötelmekkel összefüggı) korrekciós igények kezelésére. A költségvetési javaslat az intézményi létesítmények állagmegóvására (felújítás, karbantartás) valamint az elhasználódott eszközök beszerzésére 300 millió Ft elıirányzattal számol. Ennek az összegnek közel 50 %-a az oktatás, 16 %-a a közmővelıdés, kultúra, 15 %-a a szociális, mintegy 20 %-a pedig az egyéb (sport, igazgatás, városüzemeltetés) területen jelentkezı állagmegóvási problémák enyhítését célozza meg. Az elıterjesztés (lásd: T/2. sz. melléklet) intézmény/feladat soros részletezése vázlatos képet ad a teendık sokrétőségérıl, de csak tőzoltási célokat szolgálhat. Sajnos az év során erre a területre (az elızı évi pénzmaradvány kivételével) többletforrás biztosítása nem valószínősíthetı

8 A (város)igazgatási tevékenységgel összefüggésben, a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó létesítmények üzemeltetésével, mőködtetésével kapcsolatosan számításba vett elıirányzat-javaslat lényegében az elızı évivel azonos szintő. A évre javasolt költségvetés 528,6 millió Ft szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatással számol. Az elızı évinél 8 %-kal (40 millió Ft-tal) magasabb összeg és a feladatellátáshoz év közben kapcsolódó állami visszatérítés együttesen biztosíthatja a szociálisan rászorultak ellátását. Az elıirányzat-javaslat belsı tartalmának (lásd: T/2. sz. melléklet) kialakítása figyelemmel volt a jogosultak számának és a folyósítható támogatás összegének csökkentésére irányuló központi elıírásokra (pl.: rendszeres szociális segélyt egy családban csak egy személy kaphat), ugyanakkor szem elıtt tartotta ezek kiadástöbbletet eredményezı hatását (pl.: a rendszeres segélyezésbıl kiesı növeli az átmeneti segélyért folyamodók számát), és a helyi döntések forrásigényének biztosítását (pl: három év alatti gyermeket nevelık helyi közlekedési bérlettámogatása, vízdíj-támogatás). Az elıterjesztés a változatlanul bizonytalan gazdasági környezetre figyelemmel, a költségvetés stabilitásának biztosítását szem elıtt tartva, az elızı évinél mintegy 25 %-kal, 205 millió Ft-tal magasabb - a gazdálkodás biztonságát szolgáló - általános-, cél- és egyéb tartalék képzésére tesz javaslatot. A javaslatban szerepelnek továbbá, az év során az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások keretében, illetve az intézményi gazdálkodás területén szükség szerint igénybe vehetı tartalékok, de az elızı évi szintnél mintegy egyharmaddal alacsonyabb összeggel. Fıösszegében nem, csak a lakosságszám változás okán változik a sport- és szabadidıs feladatok, programok támogatását is tartalmazó településrészi önkormányzati rendelkezésre álló elıirányzat (összesen: 19 millió Ft). Változatlan marad (a képviselık felhasználási javaslattételi lehetıségét is biztosító) polgármesteri keret (13,65 millió Ft). Tisztelt Közgyőlés! A fentiekben ismertetettek alapján kérem a város évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelet-tervezete elfogadását. Gyır, január 26. Borkai Zsolt polgármester Az elıterjesztést megtárgyalta: az önkormányzat bizottságai a városi Érdekegyeztetı Fórum Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyzı Látta: Simon Róbert Balázs Dr. Ottófi Rudolf Németh Zoltán Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester alpolgármester alpolgármester alpolgármester Az elıterjesztést (a szakosztályok közremőködésével) összeállította: Pénzügyi Osztály

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke elıírja, hogy a Tızsdére bevezetett társaságok 2005. évtıl kezdıdıen az összevont (konszolidált)

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1 A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának bemutatása... 4 Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata V. A 27-213-as idıszak operatív programjainak módosítására vonatkozó környezeti jelentés elkészítése Budapestt,, 211.. decemberr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.)

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) Az önkormányzati adóigazgatásról általában Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Malomasszonykerti ingatlanok, önkormányzati tulajdonba adásáról, közterületté nyilvánításáról és annak elnevezésérıl. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2000-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 16-án tartott közmeghallgatásáról jelenléti ív szerint intézményvezetık 35 városlakó Páva Zoltán

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben