TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK december 19-i RENDES ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Pál József igazgatóságvezetı Ács Rezsı alpolgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:.../2013. (...)határozat.../2013. (...)határozat.../2013. (...)határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1+39 oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésben elıírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a következı tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében: I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN adatok: ezer Ft- ban Kiemelt elıirányzat Módosított elıirányzat 2012 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I.- III. n. év 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat %- ában 2012 Eredeti elıirányzat 2013 Módosított elıirányzat 2013 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I.-III. n. év 2013 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 2013 Változás eftban 2013/2012. I.-III. n. év Személyi Juttatások , , Munkaadókat terhelı járulék , , Dologi kiadások , , Egyéb mőködési célú kiadások ebbıl: tartalék ######## , , Ellátottak pénzbeli juttatásai , , Mőködési kiadások összesen , , Felújítás (ÁFA-val) 0 ######## #ZÉRÓOSZTÓ! , Beruházások (ÁFA-val) , , Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen , , ebbıl: felhalmozási tartalék 0 ######## 0 #ZÉRÓOSZTÓ! ,0 0 Felhalmozási kiadások , , Költségvetési kiadások összesen , , Közhatalmi bevételek , , Intézményi mőködési bevételek , , Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül , Mőködési célú pénzeszközátvételek államházt. kívülrıl , , Mőködési bevétel , , Felhalmozási saját bevételek , , Egyéb pénzügyi befektetések bevételei , , Felhalmozási bevételek ######## ############ , Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása ,4 0 0 ######## 0 ######### 0 Támogatás értékő felhalmozási bevétel , , Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, ,5 0 0 ######## ######### Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr ,1 0 0 ######## ######### Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,3 0 0 ######## ######### Felhalmozási bevételek összesen , , Költségvetési bevétel összesen , , Költségvetési egyenleg , , Mőködési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege , , Felhalm. költségvetési kiadások és bevételek egyenlege ############ , Finanszírozási kiadások , , Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 ######## ############ 0 0 ######## ######### Finanszírozási bevételek , , , Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0, ,8 0 0 ######## ######### Tárgyévi bevételek mindösszesen , , , Tárgyévi kiadások mindösszesen , , , Egyenleg ######## ,1 0,0 0,0 ######## ######### Mint az elsı féléves tájékoztatóban is már említésre került, évben az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény módosítását követıen több szervezeti átalakításra is sor került az államháztartáson belül, többek között az intézményrendszer struktúrája is megváltozott. Tárgy év elsı félévében még önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı társulások július 1. napjával jogi személyiségő társulássá alakultak. A szeptemberi közgyőlésen a évre elfogadott költségvetésünket is ennek megfelelıen módosítottuk. 2

3 Mindez természetesen megjelenik önkormányzatunk gazdálkodásában, illetve az elıirányzatok alakulásában is. A kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem érték el a 2013-as elıirányzatok idıarányos részét a I-III. negyedévében az önkormányzat összesenben. Ez igaz mind a költségvetési, mind pedig a tárgyévi bevételek, kiadások esetében. I.1) Önkormányzati kiadások A kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a mőködési kiadások csökkentek, míg a felhalmozási kiadások nıttek I-III. negyedévében. 3

4 I.1.A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások területén folyamatos csökkenés tapasztalható évtıl kezdıdıen. Ennek alapvetı oka, a bevezetıben már említett, jogszabályi változásokból eredı folyamatos szervezeti átalakulás. A teljesítés I-III. negyedévében eft volt, ami eft csökkenést mutat az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva. A kiadások alakulásában - mint mindig - most is a két meghatározó elıirányzat a személyi juttatások és a dologi kiadások. 1) Személyi juttatások: A személyi juttatások soron eft megtakarítás volt tapasztalható I-III. negyedévében önkormányzat összesenben. Ez annak tudható be, mint az elsı féléves tájékoztató is tartalmazta, hogy míg évben az önkormányzat fenntartásában voltak az általános iskolák és gimnáziumok, addig évben már nem. A megtakarítás nagyságrendjéhez a második félévben még az is hozzájárult, hogy a különbözı társulások az elsı félévben még nem önálló jogi személyiséggel rendelkeztek, addig a második félévben már igen, így önálló költségvetéssel rendelkeznek. Ezen tények alapján a eft megtakarításból eft az intézményrendszerben keletkezett. A többi beszámolási területen rendkívüli mozgás nem volt, így a személyi juttatások a mőködést, illetve a gazdasági eseményeket követték le. Ezt támasztja alá az idıarányos teljesítés is azzal, hogy az idıarányos szint alatt maradt. 4

5 2) Dologi kiadások A dologi kiadások alakulásánál azt tapasztalhatjuk elsı megközelítésben, hogy több mint 180 mft a növekedés hasonló idıszakához viszonyítva. Ugyanakkor az egyéb mőködési célú kiadások esetében több mint 150 mft a megtakarítás. A két elıirányzat együttes hatására a növekedés nem éri el a 30 mft- ot. Az összesen dologi kiadások alakulását vizsgálva megállapítható, hogy legnagyobb mértékben az önkormányzati kiadások nıttek, míg az intézményi kiadások csökkentek - a polgármesteri hivatal kiadásainak idıarányos elıirányzaton belül tartása mellett. 3) Tartalékok A évi költségvetés-tervezet eft-tal számolt és ebbıl eft maradvánnyal zárta a három negyedéves gazdálkodását az önkormányzat. A tartalékok esetében gyakorlatilag idıarányos felhasználásról beszélhetünk. I.1.B) Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások növekedése a évi költségvetésben lényeges emelkedést mutat, a futó nagy projektek miatt, amint az I. féléves tájékoztatásban is bemutatásra került. 5

6 Az elsı félévben eft volt a teljesítés, ami a harmadik negyedévre elérte az eft- ot. A növekedés megközelíti a eft. Az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva eft a többlet kiadás, a felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege pedig az elsı féléves szinten maradt. I.1.C) Költségvetési kiadások összesen A háromnegyedéves beszámoló elızı részében bemutatásra került a költségvetési kiadások alakulása. Ebbıl megállapítható, hogy míg a mőködési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege pozitív eredményt mutat, addig a felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege negatív a támogatás értékő felhalmozási bevételek elıfinanszírozása miatt. Természetesen ez a projektek támogatási összegének lehívását követıen kiegyenlítıdik. A tárgyévi kiadások mindösszesen már a finanszírozási kiadásokat is tartalmazza. Megállapítható volt, hogy e tekintetben a kiadások eft- al nıttek. A finanszírozási kiadások nélküli kiadások pedig csökkentek eft- al, úgy hogy a mőködési kiadások csökkentek elsısorban, a felhalmozási kiadások viszont nıttek az elızıekben említettek miatt - akár csak az elsı félévben. I.2) Önkormányzati bevételek Az önkormányzat tárgy évi bevételének alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy eft- al csökkent az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva. A csökkenés alapvetıen annak tudható be, hogy valamennyi bevételi forrásunk csökkent. 6

7 I.2.A) Költségvetési bevételek A költségvetési bevételeket tovább elemezve a mőködési és felhalmozási bevételek alakulása a meghatározó. Megállapítható, hogy a mőködési bevételek csökkentek és felhalmozásiak nıttek, annak ellenére, hogy a felhalmozási bevételek idıarányos teljesítése 17,1%. A mőködési és felhalmozási bevételek változásának együttes hatására a költségvetési bevételek eft- al nıttek. 1) Mőködési bevételek A mőködési bevételek esetében csökkenés tapasztalható, mely alapvetıen a támogatásértékő mőködési bevételek államháztartáson belüli csökkenésének tudható be. A mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl elıirányzat csökkenése összefüggésben van a feladatalapú finanszírozásra való áttéréssel és az intézményrendszer átalakításával, továbbá a jogi személyiségő társulások megalakulásával. Ez azt jelenti, hogy az 7

8 állam által átvett feladatokra elızı évben kapott normatívák nem kerültek már folyósításra évben. Ez elsısorban az intézményrendszer személyi jellegő kiadásaival kapcsolatos finanszírozást érinti. 2) Helyi adó Adónem megnevezése Az éves elıirányzat összege A költségvetési számlára utalt adó és a kai egyenleg* együttes összege Építményadó Telekadó adatok: eft- ban A teljesítés aránya % Helyi iparőzési adó Idegenforgalmi adó Termıföld bérbeadás jöv adója Pótlék, * bírság együtt Gépjármőadó** a Talajterhelési 0 díj Egyéb 9 bevételek és idegen bevételek. önkormányzatot megilletı 3 része 0 Összesen k * számlaegyenleg az adószámlákra már befolyt, de a költségvetési számlára még nem utalt befizetéseket jelenti **a gépjármőadó tıl megosztott adó, a befolyt bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot A I-III. negyedévi adóbevételi elıirányzat teljesítése adónemenként a következık szerint alakult: - építményadó: új adónemként vezette be június 1-jei hatállyal a Közgyőlés az építményadót a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények után. A májusi közgyőlésen elfogadott január 1-jei visszamenıleges hatállyal történı adómérték csökkentése a kivetésekben megtörtént, az errıl szóló határozatok az adóalanyok részére kézbesítésre kerültek. Az adómérték csökkentésbıl származó, építményadóra vonatkozó hatás a szeptember 15. napján esedékes II. félévi adórészletben jóváírásra került. Ennek következtében az építményadó elıírás 412, 4 millió forint, melybıl 90,9 millió forint még a évre szóló kötelezettség. Az adóalanyok által az I-III. negyedévben teljesített befizetések összege 381,7 millió forint volt, melybıl szeptember 30-ig 380,9 millió forint a költségvetési számlára átvezetésre került. - telekadó: ez az adónem szintén június 1-jei hatállyal került bevezetésre, és hasonlóan az építményadóhoz, május hónapban az adómértékek csökkentésérıl hozott döntést a Közgyőlés. A módosító telekadót megállapító határozatok az adóalanyok részére kézbesítésre 107 8

9 kerültek. A benyújtott bevallások, továbbá az adómérték csökkenés alapján az összes helyesbített tartozás 113,4 millió forint, melybıl 43,8 millió forint terheli a évet. Az adóalanyok által az I-III. negyedévben teljesített befizetések összege 103,6 millió forint volt, melybıl szeptember 30-ig 102,2 millió forint a költségvetési számlára átvezetésre került. - helyi iparőzési adó: Az 1700 millió forintra emelt bevételi elıirányzathoz viszonyítva a befolyt adó összege 1371 millió forint, ami 80 %-os teljesítésnek felel meg. Mint eddig minden évben, továbbra is felszámolási eljárás alatt álló, illetve felszámolási eljárás alá kerülı vállalkozások jelentik a legnagyobb problémát, melyek száma folyamatosan növekszik. Jelenleg 107 vállalkozás áll/állt felszámolás alatt, melyek HIPA tartozása 55,1 millió forint. /Valamennyi adónemet figyelembe véve ez az összeg 90,1 millió forint, ami az I. félévi adatokhoz képest 1,3 millió forintos növekedés./ A benyújtott hitelezıi igények fedezethiány miatt általában nem nyernek kielégítést, sok esetben egyszerősített felszámolás történik, mivel az adósnak semmilyen vagyona nincs. Abban az esetben, ha a bíróság jogerıs döntésével megszünteti az adott céget, nem törölhetı el a tartozás, azt behajthatatlan követelésként az elévülés idejéig nyilván kell tartani. Ez a tény nagymértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évig göngyölíteni, melynek behajtására az adóhatóságnak általában már semmilyen lehetısége nincsen. - idegenforgalmi adó: az éves elıirányzat 1,3 millió forint, melybıl az I-III. negyedévben 1,3 millió forint már befolyt. - gépjármőadó: az átengedett bevételek közül a gépjármőadó az, mely az önkormányzati adóhatóság kezelésébe tartozik. Az I-III. negyedéves zárást követıen a folyó évi terhelés összege 285,8 millió forint, a szeptember 30-ig befolyt bevétel összege 258 millió forint adóévtıl a gépjármőadó bevételek ismételten megosztásra kerültek az állami költségvetés és az önkormányzat költségvetése között 60/40 % arányban. Ebbıl következıen a befolyt bevételbıl mindössze 103,2 millió forint az az összeg, amely a saját költségvetést gazdagítja. - pótlék, bírság tekintetében a teljesítés 4,8 millió forint volt, mely a 10 millió forint elıirányzat 48 %-a. - a termıföld bérbeadás jövedelemadója bevétel összege 20 ezer forint volt. - talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 31-ig benyújtott bevallások alapján 2,8 millió forint volt, melybıl mindössze 914 ezer forintot fizettek be a kötelezettek. - az egyéb bevételek közé a szabálysértésekbıl adódó pénzbírságok, valamint a beszedett közigazgatási bírság 40 %-os önkormányzatot megilletı része tartozik. Ezen tételek összege elıre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból szeptember 30-ig eft került beszedésre. I.2.B) Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év hasonló idıszakának bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek megvalósításának pénzügyi elszámolása áttevıdik a IV. negyed évre, hogy csak az Agórát, vagy a Városrehabilitációt említsük meg. Természetesen így a források lehívása is elhúzódik. 9

10 I.3) Létszám Az elsı félév végével a foglalkoztatottak létszáma 586 fı volt. A jogi személyiségő társulások megalakulását követıen a foglalkoztatottak létszáma 364 fıre csökkent. I.4) Egyenleg A I. félévi tájékoztatóban bevétel- kiadás egyenlege mindkét esetben negatív szaldót mutatott. A harmadik negyedév végére - tekintettel arra, hogy a költségvetési bevételek meghaladták a kiadásokat - az egyenleg is pozitívra váltott, míg a finanszírozási bevételek elmaradása miatt a tárgyévi egyenleg mutatója nem változott. I.5) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek szept okt. 15. Hosszú és rövidlejáratú kötelezettségek összesen: eFt eft 1.) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: eFt eft ebbıl:fejlesztési célú hitelek állománya: eFt eft 2.) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: - - A folyószámla hitelkeret (rövid lejáratú kötelezettség) keretösszege eft, ezt jelenleg nem vettük igénybe. I.6) Lekötött betétállomány alakulása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 30-. napján e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik a kibocsátott kötvényekbıl. Az I-III. negyedévben a lekötött betétállományból eft került lehívásra a futó projektek finanszírozására. I.7) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások I. félévben: - Átmeneti segélyezésre a évi költségvetésben Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként Ft összegő vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegő pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum Ft értékben I-III. negyedévben 3131-en részesültek átmeneti segélyben, illetve gyógyszerutalványban Ft értékben. - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra évben eddig felhasznált összeg Ft, a költségvetésben biztosított Ft-ból. 10

11 Esetenként Ft összegő gyermekvédelmi Erzsébet-utalványban (1456 gyermek) részesültek az erre rászoruló családok, évente maximum Ft/gyermek összegben. - Helyi ápolási díjra Ft került beállításra, melybıl eddig Ft került felhasználásra. Jelenleg 113 fı ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi bruttó összege Ft. - Méltányossági közgyógyellátásra Ft-ot biztosított az önkormányzat, az eddig felhasználásra került Ft. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétıl számított 3 munkanapon belül átutalnia. - Köztemetés évi költségvetésben Ft került beállításra, eddig felhasznált összeg Ft, ez 26 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem szekszárdi lakosok eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítettek. - Temetési segély a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodó és arra rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás. A évi költségvetésben Ft került megállapításra, melybıl eddig felhasználásra került Ft. - Adósságcsökkentési támogatásra Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve főtésdíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülı személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst. 11

12 II. Önkormányzat Kiemelt elıirányzat Módosított elıirányzat 2012 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I.- III. n. év 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat %- ában 2012 Eredeti elıirányzat 2013 Módosított elıirányzat 2013 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I.-III. n. év 2013 adatok: ezer Ft- ban Teljesítés a módosított elıirányzat Változás eft- %-ában 2013 ban 2013/2012. I.-III. n. év Személyi Juttatások , , Munkaadókat terhelı járulék , , Dologi kiadások , , Egyéb mőködési célú kiadások összesen , , ebbıl: tartalék , ,0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , Mőködési kiadások összesen , , Felújítás (ÁFA-val) ######## , , Beruházások (ÁFA-val) , , Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen , , ebbıl: felhalmozási tartalék 0 ######## #ZÉRÓOSZTÓ! ######## 0 0, Felhalmozási kiadások , , Költségvetési kiadások összesen , , Közhatalmi bevételek , , Intézményi mőködési bevételek , , Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül , , Mőködési célú pénzeszközátvételek államházt. kívülrıl , ######### Mőködési bevétel , , Felhalmozási saját bevételek , , Egyéb pénzügyi befektetések bevételei , , Felhalmozási bevételek ( ) 91, , Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása ######## 0 0, ######## , Támogatás értékő felhalmozási bevétel , , Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök 0 ######## ############ 0 0 ######## 0 ######### Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson ######## ,9 0 0 ######## ######### Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , , Felhalmozási bevételek összesen , , Költségvetési bevétel összesen , , Mőködési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege , , Felhalm. költségvetési kiadások és bevételek egyenlege , , Finanszírozási kiadások , , Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 ######## ############ 0 0 ######## ######### Finanszírozási bevételek , , Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 ######## ############ 0 ######## 130 ######### Tárgyévi bevételek mindösszesen , , Tárgyévi kiadások mindösszesen , , Egyenleg Mint az elsı féléves tájékoztató is tartalmazta, a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a kötelezettségvállalás rendjének megfelelıen a költségvetés önkormányzati, hivatali és intézményi költségvetésbıl áll össze, melybıl nagyságrendileg az önkormányzati rész a meghatározó. Az önkormányzati összesenben a költségvetésre ható tényezık már bemutatásra kerültek, így a továbbiakban csak az attól lényegesen eltérık kerülnek kiemelésre. A táblázatokat összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az idıarányos teljesítés mind a tárgyévi bevételek, mind pedig a tárgyévi kiadások esetében elmarad az önkormányzati összesentıl annak ellenére, hogy a dologi kiadások meghaladjak a módosított elıirányzatot. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mőködési kiadásokra ugyanez mondható el, azzal együtt, hogy az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva eft a csökkenés. 12

13 III. Polgármesteri Hivatal Kiemelt elıirányzat Módosított elıirányzat 2012 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I.- III. n. év 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 2012 Eredeti elıirányzat 2013 Módosított elıirányzat 2013 Elıirányzat mód. %- ban adatok: ezer Ft- ban Teljesítés I.-III. n. év 2013 Teljesítés a módosított Változás eftelıirányzat ban 2013/2012. %-ában 2013 I.-III. n. év Személyi Juttatások , , Munkaadókat terhelı járulék , , Dologi és egyéb folyó kiadások (ÁFA -val) , , Egyéb mőködési célú kiadások összesen 0 ######## 0 ########## ######## , Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ########## , MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , Beruházási kiadások (ÁFA- val) , , Felhalmozási kiadások , , Költségvetési kiadások mindösszesen , , Közhatalmi bevételek ,9 0 0 ######## ######### Intézményi mőködési bevételek , , Pénzmaradvány igénybevétele , ######## 0 0,0 0 Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 0 ######## 0 ########## 0 0 ######## ######### Költségvetési bevételek összesen , Irányítószervi mőködési célú támogatás , Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 ######## 927 ########## 0 0 ######## -819 ######### Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 ######## ########## 0 0 ######## ######### Tárgyévi bevételek mindösszesen , , , Tárgyévi kiadások mindösszesen , , Egyenleg A év harmadik negyed éves teljesítése alapján megállapíthatjuk, hogy mind a tárgyévi kiadások, mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított elıirányzattól, annak ellenére, hogy meghaladták az elızı év hasonló idıszakának teljesítését. 13

14 III.1) Polgármesteri Hivatal bevételei Bevételi oldalon ez annak tudható be, hogy nıttek a mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl. III.2) Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy alapvetıen a költségvetési kiadások, azon belül is a mőködési kiadás volt a meghatározó. A felhalmozási és finanszírozási kiadások nem voltak meghatározók. 14

15 III.2.A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások alakulását, mint mindig, most is a személyi juttatások és a dologi kiadások elıirányzata befolyásolta. Ez a két elıirányzat ellentétes irányban változott a beszámolási idıszakban. A személyi juttatások csökkentek, a dologi kiadások nıttek. 1) Személyi juttatások A személyi juttatások alakulását már többször érintettük. Lényegében a évi jogszabályi változásoknak köszönhetı a csökkenés a Járási Hivatalok létrehozását követıen. 2) Dologi kiadások Az önkormányzati összesen dologi elıirányzatánál leírtak mondhatók el a hivatal esetében. Az elızı évek visszafogott gazdálkodása, illetve az áthúzódó tételek befolyásolták az elıirányzat növekedését. 15

16 III.2.B) Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások területén gyakorlatilag nem történt számottevı esemény forrás hiányában. III.3) Polgármesteri Hivatal bevételei Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármester Hivatala sajátosságai alapján két bevételi forrással rendelkezik: 1) Közhatalmi bevételek 2) Önkormányzati támogatás A két bevételi forrás közül meghatározó az önkormányzati támogatás. III.3.A) Önkormányzati támogatás Az önkormányzati támogatás növekedése alapvetıen az egyéb bevételi források hiányának, a költségvetési kiadások növekedésének tudható be. III.2.B) Felhalmozási bevételek Gyakorlatilag a változásokból eredıen felhalmozási bevétel a Polgármesteri Hivatalnál nem kerül kimutatásra, csak önkormányzati szinten. III.2.C) Létszámgazdálkodás 16

17 A korábban már említett jogszabályi változások következtében megállapított nyitó létszám elıirányzat nem került módosításra. III.3.) Bevétel-kiadás egyenlege A bevétel-kiadás egyenlegében az ismertetett elıirányzatok alakulásának következtében lényeges változás nem következett be, gyakorlatilag eft pozitív szaldóval zárta az elsı háromnegyed évet a Polgármesteri Hivatal. IV. Intézmények Mint már a tájékoztatóban többször is említésre került, az intézményrendszer is jelentıs változáson ment keresztül. Mind a tárgy évi bevételek és kiadások esetében jelentıs mértékő csökkenés állt elı. Ennek ismeretében az intézményrendszeri bevételek és kiadások I-III. negyedévi teljesítésének alakulását szemlélteti az alábbi táblázat és a hozzá kapcsolódó diagramok: Kiemelt elıirányzat Módosított elıirányzat 2012 Teljesítés Elıirányzat I. félév mód. %- ban 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 2012 Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat Elıirányz at mód. %- ban Teljesítés I. félév 2013 adatok: eft- ban Teljesítés a módosított Változás elıirányzat eft- ban %-ában 2013/ I. fév Személyi juttatások , , Munkaadókat terhelı járulékok , , Dologi kiadások , , Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány) ,5 ######## ######### Ellátottak juttatásai ,7 0 0 ######## 0 ######### Egyéb mőködési célú kiadások összesen , ######## 5 0, Mőködési kiadások összesen , , Felújítások Beruházások 0 ########### ######### 0 0 ######## 0 ######### Felhalmozási kiadások összesen 0 ########### ######### ######## , Költségvetési kiadások , , Intézményi mőködési bevétel , , Mőködési célú átvett pénzeszközök(állam) , , Közhatalmi bevételek 0 ########### ######### 0 0 ######## 0 ######### Egyéb(pénzmaradvány, átvett pénzeszk) ########### , , Mőködési bevételek , , Felhalmozási c. támogatás 0 ########### 0 ######### 0 0 ######## 748 ######### 748 Átvett pénzeszközök 0 ########### 0 ######### 0 0 ######## 0 ######### 0 Felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek mindösszesen , , Mőködési egyenleg , , Felhalmozási egyenleg ######### ######## , Finanszírozási kiadások összesen ,0 0 0 ######## 0 ######### 0 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ,0 0 0 ######## ######### Finanszírozási bevételek összesen , , Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek ,0 0 0 ######## ######### Tárgyévi bevételek mindösszesen , , Tárgyévi kiadások mindösszesen , , Egyenleg ######### 0 0 ######## ######### Létszám 830, ,3 424,0 424, ,0 98,3-399 IV.1 Tárgy évi bevételek A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a kiesés eft az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva. 17

18 A bevételkiesés szempontjából meghatározó volt a költségvetési bevételek csökkenése, azon belül a mőködési bevétel csökkenése a finanszírozási bevételek növekedése mellett. Az intézményrendszer saját bevételei csökkenést mutatnak az elızı év hasonló idıszakához képest, mely eft-ot jelentett. Ez annak tudható be, hogy elsı félévében még az intézmények bevételét képezték a különbözı bérleti díjjak, addig I-III. negyedévében önkormányzati bevételként kell kimutatni. Szintén csökkenést mutat a mőködési célú átvett pénzeszközök(állam) állománya a létszámcsökkenésbıl eredı normatíva kiesés miatt. Bevételi oldalról alapvetıen fontos információt jelent a módosított elıirányzatokhoz viszonyított teljesítés a gazdálkodás szempontjából. A módosított elıirányzathoz viszonyított teljesítés mind a költségvetési, mind a tárgy évi bevételek esetében meghaladják az idıarányos részt. 18

19 IV.2 Kiadások Intézmények esetében akár csak a bevételi oldalon, mind költségvetési, mind tárgyévi kiadások tekintetében is jelentıs csökkenés tapasztalható. A kiadási oldalon meghatározó a költségvetési kiadások, azon belül is mőködési kiadások alakulása. IV.2.1 Mőködési kiadások Mőködési kiadások elıirányzaton belül két meghatározó elıirányzat van, a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások. Mindkét elıirányzat esetében megtakarítás tapasztalható az idıarányos teljesítés mellett. Természetesen a megtakarítások alakulásában jelentıs szerepet játszott az intézményrendszer átalakulása. Tulajdonképpen ennek tudható be a több mint 960 mft- os megtakarítás, tekintettel arra a tényre, hogy sem létszámleépítés nem volt, sem pedig a törvényi besorolások területén nem történt változás. Megtakarítás összesenben meghaladja a 1900 millió Ft-ot, és ezen belül is nagyságrendileg a személyi juttatások és a dologi kiadások a meghatározóak. Személyi juttatások: A már többször említett intézményrendszer átalakítása ezen elıirányzat esetében idıarányosan fejtette ki hatását, hiszen a juttatások kifizetése nem ciklikus, mint a dologi kiadásoké. 19

20 Dologi kiadások: Az elért megtakarítás nem fedi le teljességében az átalakítás hatását, hiszen a teherviselés megosztására a II. negyedévben született megállapodás, így a kiadások megosztására, illetve átszámlázására csak a II. félévben kerülhetett sor. IV.3 Egyenleg A bevétel-kiadások pozitív egyenlege I-III. negyedévéhez viszonyítva több mint 41 millió Ft- al csökkent, így eft- on zárt a beszámolási idıszak. 20

21 IV.4 Létszám A létszámgazdálkodást már a korábbi pontokban több helyen is érintettük. Amit ki kell emelni az az, hogy az önkormányzat részérıl nem született olyan döntés, mely a foglalkoztatást negatív irányban befolyásolta volna. V. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak I-III. negyedéves felhasználása Elıirányzat: Felhasználás ig: Áfa tartalom: eft+áfa eft+áfa eft Az I-III. negyedéves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti bontásban. E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Önkormányzati intézmények Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park Állategészségügyi tevékenység Erdıgazdálkodási szolgáltatás Környezetvédelmi alap M i n d ö s s z e s e n : Önkormányzati intézmények évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: 9.067eFt+Áfa 21

22 E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Azonnali hibaelhárítás Orvosi rendelık 0 Akadálymentesítés Összesen: Azonnali hibaelhárítás: - Kölcsey Óvoda csapadékvíz csatorna cseréje - Városi Bölcsıde szennyvízcsatorna cseréje - Kandó Kálmán utcai háziorvosi rendelık tetıfelújítása - Csatári utcai háziorvosi rendelık bádogozásának javítás - Szekszárdi Baka István Általános Iskola tornatermében rögzítık cseréje - Bajcsy- Zsilinszky utcai óvoda teraszfelújítás - Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule ablakportál cseréje Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: 458 eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Mőszaki elıkészítés, tervezés Összesen: Mőszaki elıkészítés, tervezés: - Alsóvárosi temetı bıvítésének tereprendezési terve - Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule területén faházak bontási dokumentációja - Szekszárdi Baka István Általános Iskola portaszolgálat (a tornateremben hétvégén végzett munkák során portaszolgálat finanszírozása) - Sportpályán raktár engedélyezési terve Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa 22

23 Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze: - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: (Nettó elıirányzat, Nettó felhasználás.) E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közúti jelzıtáblák, bizt.berendezések Útburkolati jelek festése Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás 0 0 Autóbuszmegállóhelyek karbantartása Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások 0 0 Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció Közlekedésbiztonsági létesítmények 0 0 Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója 0 0 Járdák rekonstrukciója 0 0 Hidak rekonstrukciója 0 0 Tervezések, engedélyezések Rekonstrukció összesen: Összesen: Mindösszesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: Felhasználás: Útburkolati jelek festése: Felhasználás: eft+áfa 0 eft+áfa Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: eft+áfa A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerzıdés a jelzılámpák üzemeltetésre. A Kht. a szerzıdés ellenére üzemelteti a jelzılámpás csomópontokat. Mivel az idei évben a jelzılámpa korszerősítés még nem történt meg, ezért az áramszámla elég jelentıs. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: eft+áfa 23

24 A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2013-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a KÉSZ Kft. lett. A keretszerzıdés megkötése 3 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra. A helyi utak romló állapota jelentıs költségekkel jár, célszerő lenne egyes utcák teljes útburkolattal történı ellátása. A Tavasz utca útburkolat felújítási munkálatai befejıdtek, melyek költsége eft + ÁFA. Jelenleg a téli üzemidıszak elıtti kátyúzás van folyamatban az I., II. rendő utakon, a buszútvonalakon, valamint kijavításra kerülnek a lakosság általi bejelentések is. Ez további 2-3 millió forinttal növeli meg a költséghelyet, már most is túllépésre került az elıirányzat. Belterületi földutak: eft+áfa A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeresen nagyobb összegő karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Szılıhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. kızúzalékos szórása, gréderes profilozása, a nyári idıjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Célszerő lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentıs többletköltséggel jár. Járdakarbantartás: eft+áfa Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjeszteni. Az idei évben megkezdtük a járólapos járdák helyreállításának elsı ütemét. A Patak, Halász Béla, Baka, Zrínyi, Petıfi, Csaba, Árpád, Bocskai, Rákóczi, Batthyány, Remete, Klapka, Fürt utcák járólapos járda helyreállítása, valamint az alsóvárosi temetı melletti járólapos járda szélesítése, helyreállítása szeptember közepére elkészült. Várhatóan az erre a költséghelyre beállított költségvetési összeg nem lesz elegendı az idei évre tervezett beruházás fedezésére. A járólapos járda helyreállítás befejezıdött. A Zrínyi utca keleti járdarész leszámlázása van még hátra. Hídkarbantartás: Autóbuszmegállóhelyek: 0 eft+áfa 196 eft+áfa Parkolók karbantartása: 864 eft+áfa A Béri Balogh Ádám utca elıtti parkolók a Béla térrıl felszabaduló grünbetonos térkı elemekkel kerültek leburkolásra. Padkarendezések: 73 eft+áfa Rekonstrukció: A szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására a évi elıirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. A Szılıhegyi utca átépítésére, valamint az alsóvárosi temetı, illetve a Szentgyörgyi Albert utcai parkolók kialakítására nagy szükség lenne. Az alsóvárosi temetı elıtti 11 férıhelyes parkoló elkészült. 24

25 Vízkárelhárítás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint Vízkárelhárítási fenntartási munkák Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Fı vízgyőjtık kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) Állapotfelvételi terv készítés Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Övárkok Külterületi vízrendezés Rekonstrukció összesen: Összesen: Fenntartási munkák: Árvízvédelmi eszközök fenntartása: 0 eft+áfa Duna Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja: évtıl a díjfizetési kötelezettség megszőnt. 25

26 Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: eft+áfa Az átemelık üzemeltetését március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplı összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): Az üzemeltetı szeptember 30-ig még nem nyújtott be számlát, ezért csak a felhasznált áramdíj került feltüntetésre. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: eft+áfa A hálózat tisztítási munkáit 2011-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi. Csatornatisztítási munkák az alábbi helyszíneken történtek: Holub u. 3., 4., 5. sz épületek körül, Alisca u ig, Wossinszky ltp., Arany J. u belsı udvar, Kossuth u., Dorogi köz, Kadarka ltp.1-3, 4-6 épületek körül, Tartsay Ltp 1., Liszt F. tér., Pollach M. ltp., Szılı u. 10. sz. A évi számla 2013 januárjában került megküldésre, ezért az már az idei évet terheli. A 2013-as tisztítási munkák közül 508 eft került számlázásra. Fı vízgyőjtık kotrása: A nagyobb vízelvezetı árkok kotrási munkálatait tartalmazza. Baranya völgyi árok kotrása (Lepke tónál), Hidaspetrei árok kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: 672 eft+ Áfa eft+áfa Nagyobb munkák: Szent I. tér közmő kutatás, Wossinszky ltp közmő kutatás, Bálint köz szivárgó építés, Pollack M. u. 24. zárt csapadék csatorna bıvítés, Korsófölde u. árok kotrás, Munkácsy u. NA 300 átmérıjő csapadékcsatorna bekötés létesítése, Parászta patak kotrása, Hosszúvölgy utcai gyaloghíd felújítása, Csapó D. utca feletti övárok tisztítása, B.B.Á. utca , járda melletti folyóka rendszer kézi tisztítása, Mőszaki nyilvántartási rendszer közmő alaptérkép kiegészítése. Záporkár: 324 eft+áfa A költséghely a záporok utáni útburkolatra került iszap, ágak eltakarításának költségeit tartalmazza. Az elsı ¾ évben 324 eft + ÁFA értékő számla került benyújtásra. Csapadékvíz aknák átépítése: 822 eft+áfa Nagyobb munkák: Martos F. u. mőtárgy átépítés, Wossinszky ltp. közmő kutatás, aknafedlap szintbeemelés,cseri J. u. 112., Kadarka ltp egyedi keresztrácsos akna kialakítása. Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: Állapotfelvételi tervek készítése: 7 eft+áfa 0 eft+áfa Rekonstrukciós munkák: A évi elıirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. 26

27 Települési vízellátás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közkutak fenntartása és megszőntetése 0 0 Ásott kutak fenntartása 0 0 Tőzivíz tározók fenntartása Közkutak vízdíja Összesen: Közkutak fenntarása és megszőntetése: Ásott kutak fenntartása: 0 eft+áfa 0 eft+áfa Tőzivíz tározók fenntartása: eft+áfa A város területén található 11 db tőzivíz tározó fenntartási munkáit március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi vállalkozói szerzıdés alapján. Szeptember 30-ig a évi teljesítési számla benyújtása történt meg. Közkutak vízdíja: 301 eft+ Áfa A Szekszárdi Vízmő Kft. végzi a város területén lévı közkutak fenntartási munkáit. Köztisztaság, települési hulladékok kezelése évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen:

28 A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, illetve egy-két kisebb kiegészítı munka kivételével az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása. Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása meghaladja az elıirányozott összeget. Felmerült a havi átalánydíjas számlázás helyett a teljesítés-alapú számlázás bevezetése. Konténeres hulladékszállítás: A szerzıdés alapján történı, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levı közterületre kihelyezett hulladéktároló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a Szépítsük együtt Szekszárdot program keretében megrendezett szemétgyőjtési akciók során összegyőlt hulladék, valamint a Polgármesteri Hivatal megbízásából történı építés/bontás/átépítés során keletkezı hulladékok elszállítása. A tevékenység idıarányos felhasználása ugyan túllépte az elıirányzatot, azonban az illegális szemétlerakásra fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az idıarányos elıirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg idıarányos felhasználása megfelelı. Síkosságmentesítés: A kézi síkosságmentesítésre az idei évtıl kohósalakot helyeznek ki a városban levı szóróanyag ládákba, a szerzıdés mellékletében megjelölt helyszínekre, melybıl egy vállalkozó, illetve a közhasznú munkások végzik a város közterületein a síkosságmentesítést. A szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetısége van. A gépi síkosságmentesítés kis- és nagy gépekkel történik. Az év elején, a téli idıszakban rendkívül nagy mennyiségő hó esett és a hımérséklet is hosszú ideig igen alacsony volt, emiatt a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokra, valamint a kihelyezett szóróanyag pótlására is nagy összeget kellett fordítani. Továbbra is megoldandó az ügyeleti idınek, a várható idıjárás figyelembe vételével történı minimálisra csökkentése, amellyel a síkosságmentesítésre fordított összeg is kevesebb lehetne. A síkosságmentesítésre szánt elıirányzat már jócskán túllépésre került. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg idıarányos felhasználása megfelelı. A Barát János - Búzavirág, valamint a Halas utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladékmennyiség eltakarítása jelentıs részt képvisel a költségekbıl. A másik nagyarányú felhasználás a közhasznú munkások által összegyőjtött hulladék elszállítása. Szúnyogirtás: 550 eft+áfa június 24-én, július 7-én, augusztus 23-án került sor a városban a földi szúnyoggyérítésre június 24-én és július 7-én került sor a légi irtásra. Az összeg ezeknek az irtásoknak a díját képezi. Patkányirtás: eft+áfa A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a III /2012-es iktatószámú szerzıdés alapján történik. A szerzıdés 2013.december 31-ig érvényes. 28

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló Elıadó: Karsai József polgármester

Jegyzıkönyv. 1. Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló Elıadó: Karsai József polgármester Jegyzıkönyv Készült a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 8. napján az id. Kapoli Antal Mővelıdési Házban 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.)

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) Az önkormányzati adóigazgatásról általában Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 15- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nyúl község világörökségi érték közvetlen szomszédságában, nagyon szép természeti környezetben, a Sokoró-dombság lankáin fekszik. Itt található a Sokoró-dombság

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/1283-2/2012 TÁRGY: A 2013. ÉVI STARTMUNKA PROGRAMHOZ ÖNERİ BIZTOSÍTÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti ív szerint. Az igazgatóság részérıl: - Visztenvelt Károlyné elnök - Halmai István - dr.

Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti ív szerint. Az igazgatóság részérıl: - Visztenvelt Károlyné elnök - Halmai István - dr. Közgyőlési jegyzıkönyv amely készült az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet 2010. május 20-án tartott éves rendes közgyőlésérıl, és megismételt közgyőlésérıl. Jelen vannak: a külön mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-139-044/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. G. Sz. J. ügyvéd (Dr. Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda) által képviselt Lyoness Hungary Kft. (Budapest) és Lyoness

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben