Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete március 29-én tartandó ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Látta: Mészáros Miklós polgármester Elızetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság Melléklet:

2 2 Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Bizottságok! A Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót a Képviselı-testület 2011 márciusi ülésén tárgyalta, és a 73/2011.(III.31.) KT. számú határozatával elfogadta. A Polgármesteri Hivatal évi munkájáról az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. Polgármesteri Hivatalunk körzetközponti feladatokat lát el kiemelt építéshatósági, okmányügyintézés, gyámhivatali feladatok tekintetében január 1. napjától Ordacsehi község vonatkozásában körjegyzıi feladatokat lát el. A kiemelt építéshatósági feladatok kivételével a település valamennyi feladatának ellátásában részt vesz a hivatalunk. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés elfogadásával egyidejőleg a Polgármesteri Hivatalban létszámcsökkentést rendelt el. Ezen ok miatt a Polgármesteri Hivatalban 3 fı nyugellátás mellett dolgozó közszolgálati jogviszonyának megszüntetésére került sor. A hivatali gépjármő értékesítése miatt a gépjármővezetı munkaviszonya is megszüntetésre került. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó takarító kérte munkaviszonyának megszüntetését nyugdíjazás miatt. A munkaviszony megszüntetése után az álláshely betöltésre nem került, a feladatot 2 fı négyórás közfoglalkoztatott személlyel végezte el a hivatal évben. A Közterület-felügyelet létszáma is egy fıvel csökkent mivel a Képviselıtestület a költségvetés elfogadásával errıl rendelkezett. A 40 év szolgálati idı megszerzése után év közben 3 fı köztisztviselı kérte közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. A három üres álláshelybıl egy álláshely betöltésre került, a másik két álláshelyet nem töltötte be a Polgármesteri Hivatal évben két fı GYES-rıl visszatért, így a helyettesítésükre határozott idıre felvett köztisztviselık egyikének közszolgálati jogviszonya december 31. napjával megszőnt, a másik köztisztviselı üres álláshelyre határozatlan idejő alkalmazásra került. Fentiekbıl megállapítható, hogy a jelentıs mértékő létszámleépítés miatt a hivatal dolgozóinak munkaterhelése növekedett, mivel a leépítésre kerülı személyek feladatai az alkalmazásban álló köztisztviselık között elosztásra került. Az idegenforgalmi adóbevételek beszedésének hatékonyabbá tétele érdekében évben 5 fı adóellenırt alkalmazott a hivatal a nyári szezonban határozott idejő munkaszerzıdéssel. Beszámoló az Önkormányzati Iroda évi tevékenységérıl: A képviselı-testület és bizottságai munkájának elıkészítését és szervezését az önkormányzati iroda végezte a jegyzı és az aljegyzı irányításával. Az iroda feladata a képviselı-testület ülésein tárgyalandó napirendek összeállítása az elıterjesztések tárgyalásra, döntésre való elıkészítése, elkészítése. Az elkészült testületi anyagok összerendezése, sokszorosítása, képviselıkhöz, bizottsági tagokhoz való eljuttatása. A testületi és bizottsági ülések helyének és idıpontjának megszervezése, összehangolása, az ülések technikai feltételeinek biztosítása. Az üléseken elhangzott hozzászólások, szavazások jegyzıkönyvbe foglalása, határozatok elkészítése, rendszerezése, archiválása. Változás történt az elıterjesztések készítésével, postázásával, megtekintésével kapcsolatban is. Az eddigi csak papír alapú elıterjesztések, 2010 novemberétıl már elektronikus formában is elıállításra kerülnek. Így az elıterjesztések megtekinthetık Balatonboglár város honlapján.

3 3 A képviselı-testület tagjai januárjától az elıterjesztéseket elektronikus formában kapják, valamint a honlapról is letölthetik. A képviselı-testület évben 10 rendes és 12 rendkívüli ülést tartott. Ezen idıszakban 10 db új önkormányzati rendeletet alkotott, 31 db önkormányzati rendeletet módosított, 3 db önkormányzati rendeletet helyezett hatályon kívül és 326 határozatot hozott. A képviselıtestület bizottságai a rendes üléseket megelızıen minden alkalommal üléseztek és megtárgyalták azokat a napirendeket, amelyekben a képviselı-testület döntéséhez szakági vélemény, javaslat volt szükséges. Az önkormányzat munkatervében meghatározott elıterjesztéseket túlnyomórészt határidıben, az elıírt ülésre elıkészítettük, néhány esetben elıfordult, hogy az adott elıterjesztés csak a következı testületi ülésre került elıterjesztésre. Az elıterjesztéseket az Önkormányzati Iroda minden esetben határidıre összeállította és gondoskodott a bizottsági tagok és képviselık részére határidıben történı eljuttatásáról. A bizottságok mőködésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a hivatal maradéktalanul ellátta, az elıterjesztések a bizottság tagjai részére idıben postázásra kerültek, a bizottság ülésein a technikai feltételek biztosítva voltak, jegyzıkönyvvezetı és az ügybe érintett hivatali dolgozók az üléseken részt vettek, a jegyzıkönyvek a testület ülésének idejére túlnyomórészt elkészítésre kerültek. A polgármester önkormányzati feladat és hatásköreivel kapcsolatos feladatokat a hivatal megfelelıen ellátta. A hivatal és az intézmények belsı ellenırzése a kistérségi belsı ellenırzési ütemtervnek megfelelıen történt évben elkezdıdött, a pályázatokon nyertes beruházások elıkészítése és kivitelezése. Jelenleg három ( Török Sándor Egészségügyi Központ bıvítése, Családbarát örökségvédelem, Balatonboglár Városközpont parti területeinek integrált családbarát fejlesztése ) jelentıs volumenő beruházás folyik, melyek jelentıs többletfeladatokkal terhelték meg a Pénzügyi és az Önkormányzati Iroda Beruházási Csoportját. A beruházások megvalósítása során az Önkormányzati Iroda Beruházási Csoportja végzi az elıkészítı munkákat, a közbeszerzések, pályázatok döntésre való elıkészítését, nyertesekkel való szerzıdéskötést és figyelemmel kísérik a beruházás megvalósulását. A közterület-felügyelet létszáma évben 2 fı közterület-felügyelıre csökkent, továbbá megszőnt a évben foglalkoztatott 3 fı településır munkaviszonya is. Így a közterületfelügyelık lényegesen alacsonyabb létszámmal látták el feladatukat. A Jankovich-telepen 1 fı közterület ellenır dolgozott, mivel itt is megszőnt a évben foglalkoztatott településır munkaviszonya. Az alacsony létszám miatt közterület-felügyelık foglakoztatását úgy került megszervezésre, hogy hétfıtıl péntekig a hivatali munkarend szerint dolgoztak, amennyiben munkaidın túl vagy hétvégeken a rendezvények indokolták, úgy ezen esetekben szolgálatban voltak. Jelentıs változások történtek a közfoglalkoztatás rendszerében évtıl a közfoglalkoztatott személyek alkalmazásával kapcsolatos munkaügyi feladatok az Önkormányzati Iroda a pénzügyi feladatokat a Pénzügyi és Költségvetési Iroda végzi.

4 4 A közfoglalkoztatásba bevont személyek száma évben jelentısen növekedett, mivel a bérpótló juttatás továbbfolyósításának feltétele volt a legalább 30 napig történı munkavégzés. A közfoglalkoztatásra az önkormányzatok 90 %-os munkabér és járulék támogatást kaptak. A közfoglalkoztatottak az önkormányzat intézményeinél, gazdasági társaságánál és a Polgármesteri Hivatalnál kerültek alkalmazásra. A közfoglalkoztatottak 5 fı balatonboglári és 1 fı Ordacsehi teljes munkaidıs és hosszú távú ( 11 hó ) közfoglalkoztatott kivételével napi négy órában és jellemzıen 2-4 hónapig álltak munkaviszonyban évben négyórás közfoglalkoztatás keretében Balatonbogláron 68 fı, Ordacsehiben 9 fı közfoglalkoztatását szerveztük meg. Értékteremtı közfoglalkoztatás körében is sikerült támogatást nyernünk, így tavasztól ıszig 8 órás munkaviszonyban 7 fı balatonboglári és 2 fı Ordacsehi lakos alkalmaztunk. Téli közfoglalkoztatásra 100 %-os támogatással teljes munkaidıben 2 hónapra 6 fı balatonboglári és 2 fı Ordacsehi személyt alkalmaztunk, hóeltakarítási, síkosságmentesítési és egyéb közterületi feladatok ellátására évi Népszámlálás: A évi népszámlálásról a évi CXXXIX. tv rendelkezett. A fenti törvény értelmében a népszámlálás helyi elıkészítésérıl és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzıje rendelkezik. A népszámlálás elıkészítése májusában kezdıdött, az adatfelvételre október napja között, a szakmai beszámolóra és a pénzügyi elszámolásra december 15. napjáig került sor. A népszámlálás folyamán elsı jelentıs feladat volt a címjegyzék ellenırzése, és javítása volt, mely során ellenırizni kellett, hogy a település közterületei szerepelnek-e a KSH által elkészített címjegyzékkel. Ezt követıen került sor a felülvizsgálók és számlálóbiztosok toborzására. A toborzás után a számlálóbiztosok elméleti és gyakorlati felkészítésére került sor, és ezzel egyidıben a népszámláláshoz szükséges iratok átvétele. A népszámlálásban 5 fı felülvizsgáló vett részt, akik közül 3 fı a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll. A számlálóbiztosi feladatokat Balatonbogláron 20 fı, Ordacsehiben 3 fı végezte. Az adatfelvételt végzı számlálóbiztosok és felülvizsgálók toborzását sikerült probléma nélkül megoldani, bár túljelentkezés nem volt. Ezt követıen került sor a kérdıívek kézbesítésére. Tekintettel arra, hogy Balatonboglár üdülıvárosi funkciót is betölt, a településen jelentıs számú az ideiglenes jelleggel lakott lakóház és üdülı. Ezeken a helyeken jelentıs nehézséget okozott a kérdıívek kézbesítése és az összeírás is, mivel október hónapban a tulajdonosok jelentıs része nem tartózkodott az ingatlanában. Az adatfelvétel során az adatszolgáltatók az esetek túlnyomórészében együttmőködık voltak és segítették a számlálóbiztosok munkáját. Illetékességi területünkön ( Balatonboglár, Ordacsehi ) a kézbesítési és adatfelvételi feladatokat határidıben elvégeztük és a számítógépes adatfeldolgozás is határidıben megtörtént. Az idıközben felmerülı problémákat a KSH területi felelıseinek segítségével, illetve önállóan sikerült megoldanunk. Az adatszolgáltatást egyetlen személy sem tagadta meg, így szabálysértési eljárást sem kellett indítanunk. Beszámoló az Általános Igazgatási Iroda évi tevékenységérıl: Az Általános Igazgatási Iroda év elején 11 fıvel (ebbıl egy fı fél mőszakos), a évben végrehajtott létszámcsökkentés eredményeként 8 fıvel végzi tevékenységét, amely magában foglalja az okmányiroda munkáját és köztisztviselıit is.

5 5 Az Általános Igazgatási Iroda állományába tartozó ügyintézık az alábbi tágan értelmezett csoportosítás szerinti ügykörökben látják el a hivatali feladatokat: 1. okmányirodai feladatok 2. szociális igazgatási ügyek 3. gyermekvédelmi ügyek 4. lakáscélú állami támogatással kapcsolatos igazgatási ügyek 5. kereskedelmi igazgatási ügyek 6. szálláshelyekkel kapcsolatos igazgatási ügyek 7. mezıgazdasági és állatvédelmi igazgatási ügyek 8. építési hatósági ügyek 9. hagyatéki ügyek + vagyon leltár 10. hirdetmény közzétételi ügyek 11. védelmi igazgatási ügyek 12. polgári védelmi igazgatási ügyek 13. talált tárgyakkal kapcsolatos igazgatási ügyek 14. birtokvédelmi ügyek 15. szabálysértési ügyek 16. helyi rendeletekkel kapcsolatos jogszabályszerkesztési ügyek Az egyes ügykörökben az ügyintézés az alábbiak szerint alakult: Az okmányiroda az Általános Igazgatási Iroda keretén belül szakmailag önállóan mőködik négy fıvel. A év során végrehajtott létszámcsökkentés eredményeként ebbıl egy személy anyakönyvvezetıi és népesség-nyilvántartói feladatai mellett gyámügyi feladatokat, egy másik személy az okmányirodai feladatai mellett a kereskedelmi igazgatási feladatokat is ellátja. Az okmányiroda tevékenysége során körzetközponti feladatokat lát el, mely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a balatonboglári lakosokon kívül Ordacsehi község lakóinak okmányügyeit is intézzük, emellett néhány ügykör kivételével (vállalkozói igazolvány, parkolási engedély) az okmányiroda országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Ügyfélforgalmunk ezáltal különösen a nyári idıszakban növekvı tendenciát mutat. Gépjármő-ügyintézés tárgykörben évben gépjármő adás-vétel, elsı forgalomba helyezés, ismételt forgalomba helyezés, kivonás, záradék bejegyzés, törlés, mőszaki és személyes adatok változása, rendszámokkal kapcsolatos ügyintézés ügyekben ügyirat keletkezett, a gyártásba adott törzskönyvek száma 722 db volt, a kiállított forgalmi engedélyek száma: db. Mozgáskorlátozott személyek részére 36 db parkolási igazolványt állítottunk ki. Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban Balatonboglár illetékességgel 25 bejelentés vállalkozói tevékenység megkezdésérıl, 44 adatmódosítás 87 szünetelés bejelentés 33 megszüntetés bejelentés és 2 db hatósági bizonyítvány kérelem, Ordacsehi illetékességgel 3 bejelentés vállalkozói tevékenység megkezdésérıl, 1 adatmódosítás 1 szünetelés bejelentés

6 6 2 megszüntetés bejelentés keletkezett. Az okmányirodánkban 213 személy regisztráltatta magát az ügyfélkapu szolgáltatás elérése céljából. Vezetıi engedély visszavonására Balatonboglár és Ordacsehi településekre vonatkozóan 22 esetben került sor. A kötelezı felelısségbiztosítás fizetésének elmulasztása miatt az okmányiroda Balatonboglár és Ordacsehi településeken 110 esetben indított eljárást. A gépjármő tulajdonjog változás bejelentés ügyekben keletkezett döntések száma: 57 db. Az okmányiroda évben 741 darab személyi igazolványt, 133 darab ideiglenes személyi igazolványt, 719 darab lakcímigazolványt adott ki, vezetıi engedélybıl 800 darab került kiadásra. 424 esetben egyszerősített formában, 18 esetben határozattal döntött személyi adatszolgáltatásról Balatonbogláron évben születési anyakönyvi esemény nem történt. Az anyakönyvvezetı 19 házasságkötést és 29 halálesetet anyakönyvezett. Ordacsehiben évben születési anyakönyvi esemény és házasságkötés nem történt, 6 esetben került sor haláleset anyakönyvezésére. Balatonbogláron 525, Ordacsehiben 33 esetben került sor lakcímbejelentésre. Az anyakönyvvezetı évben 147 darab hatósági bizonyítványt adott ki, 53 esetben adatszolgáltatást teljesített, 3 esetben lakcím fiktiválásról hozott döntést. 1. Szociális igazgatási ügyek Ez az ügykör magába foglalja a jegyzıi hatáskörbe tartozó ellátások megállapítását, és az önkormányzati ügybe tartozó döntések elıkészítését. Emellett visszatérı tevékenységként a közmunka programban résztvevık kiválasztásában való közremőködés, közmunkába való belépésükkor vagy saját felkutatás alapján munkaviszony létesítése esetén a rendszeres ellátás szüneteltetése, majd a közmunka, vagy a munkaviszony megszőnésekor az ellátás további folyósításáról való intézkedés jelenik meg többletfeladatként. Ugyancsak többletfeladatot jelent, hogy átalakult a lakásfenntartási támogatás rendszere, így akik korábban a szolgáltató útján gázártámogatásban részesültek, ezen támogatás helyett a jegyzı lakásfenntartási támogatást állapít meg. A rendszeres ellátások keretében ellátásban részesülık száma az alábbiak szerint alakult: 1. munkanélküliek rendelkezésre állási támogatása 89 fı 2. rendszeres szociális segély (55 év feletti munkanélküli esetén) 25 fı 3. rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére 1 fı 4. ápolási díj 12 fı 5. lakásfenntartási támogatás 128 fı (család) 6. gyógyszer támogatás 4 fı 7. közgyógyellátás 178 fı Az eseti segélyezés keretében ellátásban részesülık száma az alábbiak szerint alakult: 8. átmeneti segély 44 fı 9. temetési segély 7 fı 10. köztemetés 1 fı 11. szülési segély 18 fı 12. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 22 fı

7 7 13. egészségügyi ellátásra jogosultság igazolása 142 fı 14. védett fogyasztó (energia számlát rendszeresen nem fizetı) részére igazolás kiadás 48 fı részére. 2. Gyermekvédelmi ügyek A gyermekek védelmét, családban történı nevelkedését az önkormányzatok a pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításával, valamint a gyermekjóléti alapellátások biztosításával és a jogszabályokban meghatározott hatósági intézkedésekkel biztosítják. Pénzbeli, természetbeni ellátások Balatonboglár: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálását Balatonboglár Város Önkormányzatának Jegyzıje, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálását Balatonboglár Város Polgármestere végzi. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, b) meghatározott pénzbeli támogatásnak, c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (ingyenes tankönyv, stb.) igénybevételére. Jogosultságot évben 66 család 121 gyermekére vonatkozóan állapítottunk meg. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címén az önkormányzat évi költségvetésében elkülönített Ft-ból Ft került kiosztásra. 148 esetben 110 gyermek részesült segélyben. Ebbıl 148 esetben (100 %) pénzbeli támogatás történt. Elutasított kérelem nem volt. A kérelmezık nagy része többször is részesült támogatásban. A segélyek ruhanemû, tankönyv, tanszer vásárlásra; iskoláztatással kapcsolatos egyéb kiadások támogatására; gyógyászati eszközök megvásárlására, a gyermekintézményi térítési díjak kifizetésére irányultak. A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátások : A gyermekek védelme érdekében folyamatos, és szoros az együttmőködés a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítı szolgálatának munkatársaival. Jól, és hatékonyan mőködik a jelzırendszer, (tagjai: védınık, bölcsıde, általános iskola, óvoda, rendırség, pártfogó felügyelet, gyámhivatal, gyermekorvos, egyházi felekezet...) ami nagyban segíti a rászorult, problémás, gondokkal küzdı gyermekek és családok feltérképezését, alapellátásba vételét. A szoros együttmőködést segítették és segítik a családsegítıkkel folytatott napi, heti szintő esetmegbeszélések, valamint a 6 alkalommal (valamennyi tag részvételével) megrendezésre kerülı szakmaközi megbeszélések. Folyamatos a kapcsolattartás a napközbeni ellátást biztosító intézményeink (bölcsıde, óvoda, általános iskola) vezetıivel, gyermekvédelmi felelıseivel is. Hatósági intézkedések: A jegyzıi hatáskörben végzett munka során 2011-ben alapszámmal iktatott ügyiratok száma 21, az alszámmal iktatott iratok száma 50 volt. Védelembe vételre nem került sor.

8 8 Balatonbogláron 2 gyermek esetében a védelembe vételt - annak eredményessége miatt - a jegyzı a felülvizsgálat eredményeként megszüntette. Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére nem került sor, de annak lehetıségére történı figyelmeztetés 9 gyermek esetében történt, ami jelentısen növekvı tendenciát mutat az elızı évi 1 esethez képest. Pénzbeli, természetbeni ellátások Ordacsehi: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Jogosultságot évben 28 család 43 gyermekére vonatkozóan állapítottunk meg. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás odaítélésérıl Ordacsehi Polgármestere dönt. A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátások : Balatonboglárral teljesen azonosan történt a feladatellátás, az alapellátások biztosítása. Hatósági intézkedések: A jegyzıi hatáskörben végzett munka során 2010-ben alapszámmal iktatott ügyiratok száma 4, az alszámmal iktatott iratok száma 21 volt. Védelembe vételi eljárás lefolytatására 1 gyermek esetében került sor a gyermek magatartása miatt, emellett 2 gyermek védelembe vétele a gyermek nagykorúvá válása miatt megszőnt Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére nem került sor, de annak lehetıségére történı figyelmeztetés 4 gyermek esetében történt, ami növekvı tendenciát mutat az elızı évi 1 esethez képest. 3. Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos igazgatási ügyek Ez az ügykör magában foglalja a lakáscélú állami támogatás (ismertebb nevén SZOCPOL) igénybevételére való jogosultság személyi feltételei fennállásának igazolását, valamint az ilyen támogatással megszerzett ingatlan elidegenítése esetén a visszafizetési kötelezettség felfüggesztését és a terheknek a megszerzett ingatlanra való átjegyzését. A gazdasági válság ezt az ügykört jelentıs mértékben visszavetette. Mind a jogosultság igazolása, mind az elidegenítés esetén szükséges döntéshozatal 2-2 ügyben történt. 4. Kereskedelmi igazgatási feladatok: A kereskedelmi igazgatási ügyintézést szeptember 23-tól osztott munkakörben egy okmányirodai ügyintézı végzi. Balatonboglár vonatkozásában 279 bejelentés köteles üzletet és 67 mőködési engedély köteles üzletet, Ordacsehi vonatkozásában 7 bejelentés köteles üzletet, és 3 mőködési engedély köteles üzletet tartunk nyilván évben 41 bejelentés köteles és 8 mőködési engedély köteles üzlet új nyilvántartásba vétele történt. Megszőnés miatt 6 üzletet töröltünk, 12 üzlet módosította a nyilvántartásban szereplı adatait. 5. Szálláshelyekkel kapcsolatos igazgatási ügyek

9 9 A szálláshelyek engedélyezése az ezt szabályozó új kormányrendelet alapján valamennyi szálláshely esetében egységesen történik. Balatonbogláron 33 kereskedelmi szálláshelyet, 485 egyéb szálláshelyet (magánszálláshely), Ordacsehi vonatkozásában 34 egyéb szálláshelyet (magánszálláshely) tartunk nyilván évben Balatonbogláron 47 új nyilvántartásba vétel, 24 megszüntetés, 4 módosítás Ordacsehiben 1 új nyilvántartásba ügyében jártunk el. 6. Mezıgazdasági és állatvédelmi igazgatási ügyek: Feladatkörünkbe tartoznak az állattartási és állatvédelmi ügyek, a fás szárú növények védelme, gyomnövény mentesítés elmulasztása és a parlagfő mentesítés elmulasztása miatti hatósági ügyek évben állattartási, állatvédelmi és a fás szárú növények védelme ügyében 11 esetben jártunk el. Gyomnövény-mentesítés elmulasztása miatt 21 esetben köteleztük a tulajdonost kaszálásra. 7. Építési hatósági ügyek Az építésügyi hatósági igazgatás 2 fıvel, a 2011, évi átszervezést követıen gyakorlatilag egy fıvel mőködik. Ehhez az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése szerint az elsıfokú építésügyi hatóságnak legalább 2 fı - a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási feltételekkel rendelkezı - teljes munkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıt kell foglalkoztatnia, aki a 4. (4) bekezdés értelmében kizárólag építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el. E kormányrendelet melléklete meghatározza az építésügyi hatósági munka minimális technikai feltételeit is, amelyeket biztosítani kell évben összesen 70 ügydöntı határozathozatalra került sor. Ebbıl 21 új építési engedély 2 építési engedély módosítás 5 építési engedély érvényességi idı hosszabbítás 29 használatbavételi engedély 2 bontási engedély 8 nem építési engedély köteles építmény építése bejelentésének nyilvántartásba vétele 1 nem bontási engedély köteles építmény elbontása bejelentésének nyilvántartásba vétele A fentieken kívül 13 esetben történt házszámozás kiigazításáról döntéshozatal. 25 esetben szakhatóságként jártunk el. 8. Hagyatéki ügyek Ebbe az ügykörbe tartozik a meghalt balatonboglári lakosok, valamint a meghalt más településen lakó, de balatonboglári hozzátartozó által eltemettetett személyek hagyatéki leltárának elkészítése, valamint a gyámság vagy gondnokság alatt álló személyek vagyonának leltározása évben 136 hagyatéki leltár és 7 vagyon leltár felvételére került sor. 9. Hirdetmény közzétételi ügyek Ebbe az ügykörbe tartozik az általános tartalmú hirdetmények (Ket. alapján hirdetményi úton közölt döntések, árverési hirdetmények) kezelése, valamint a termıföld bérbeadása vagy eladása esetén kötelezı hirdetményi közzététel. Valamennyi hirdetménynél szükséges a záradékkal ellátott hirdetmény visszaküldése a kifüggesztést kérı számára, de a termıföld hirdetményt a központi internetet oldalon is közzé kell tenni. Általános

10 10 hirdetmény 114, termıföld hirdetmény 80 db volt. Ez utóbbiért eljárási díjat kell fizetni, így ebbıl Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. 10. Védelmi igazgatási ügyek A Somogy Megyei Védelmi Bizottság a teljes megyére kiterjedı részletes adatokat tartalmazó, internet alapú nyilvántartás bevezetésérıl döntött. A nyilvántartás települési adatait (ideértve Ordacsehi adatait is) a nyilvántartáshoz szükséges adatok beszerzését követıen az adatbázisba évben feltöltöttük, azokat évben aktualizáltuk. 11. Polgári védelmi ügyek Törvénybıl eredı feladat a Veszélyelhárítási terv, ezen belül települési polgári védelmi szervezet adatainak frissítése. Ez magában foglalja a beosztott állomány életkori adatai alapján történı rendszeres felülvizsgálatát, valamint a technikai eszközök pontosítását. 12. Talált tárgyakkal kapcsolatos igazgatási ügyek A közterületen, illetve közforgalom számára nyitott területen talált és leadott vagyontárgyak száma különösen a TESCO Áruház területén talált vagyontárgyak miatt a korábbi évekhez képest jelentısen növekedett. A talált vagyontárgyat meghatározott ideig ırizni kell, majd amennyiben a jogos tulajdonos nem jelentkezik érte, és az állapota alapján ez lehetséges értékesíteni kell. A talált készpénzt - amennyiben a jogos tulajdonos nem jelentkezik érte a központi költségvetés javára át kell utalni ben 39 talált tárgy ügy keletkezett. 13. Birtokvédelmi ügyek Elsısorban szomszédjogi viták vonatkozásában indult ügyek tartoznak ebbe a körbe, amelyek elbírálásához helyszíni szemle és tárgyalás tartása szükséges. Balatonbogláron 8, Ordacsehiben 2 ügy indult, ezen kívül kijelölt hatóságként 3 ügyben más településen jártunk el. 14. Szabálysértési ügyek évben Balatonbogláron indult szabálysértési ügyek száma 29 volt. Ebbıl 7 ügy áttételére, és 16 ügy megszüntetésére, 7 ügyben pénzbírság kiszabására, 8 ügyben figyelmeztetés alkalmazására került sor. Ordacsehiben indult szabálysértési ügyek száma 6 volt. Ebbıl 1 ügy áttételére, és 1 ügy megszüntetésére, 3 ügyben pénzbírság kiszabására, 1 ügyben figyelmeztetés alkalmazására került sor. 16. Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogszabályszerkesztési ügyek Ez a tevékenységi kör magába foglalja mind Balatonboglár, mind Ordacsehi megalkotásra kerülı rendelete tervezetének szerkesztését, a Képviselı-testület munkatervében meghatározott ütemezéssel a rendeletek felülvizsgálatát, és a megalkotott rendeletek egységes szerkezetbe foglalását. Balatonboglár vonatkozásában 13 rendelet tervszerő felülvizsgálata és 44 rendelet megalkotása, Ordacsehi vonatkozásában 22 rendelet megalkotása történt 2011-ben.

11 11 A Városi Gyámhivatal Balatonboglár feladatai, hatósági intézkedései 2011-ben: A Gyámhivatal illetékességei területéhez Balatonboglár Város és Ordacsehi Község lakossága tartozik. A szakmai felügyeletet a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. Gyermekek családi jogállásának rendezése 11 esetben apai elismerı nyilatkozattal történt, apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz 1 esetben járult hozzá a gyámhivatal. Gyermektartásdíj állam általi megelılegezésére évben Ft került kifizetésre a jogosulataknak. A kapcsolattartás szabályozására 3 esetben került sor. A már megállapított kapcsolattartás végrehajtását egy esetben kérte a jogosult. A hozzátartozók közti erıszakkal kapcsolatos koordinációs feladatok keretén belül 2 esetben kellett intézkedni. Mind kettı esetben a bántalmazás élettársak között történt, és az ügyészségen folytatódott az eljárás. Budapest Fıváros Önkormányzatának Gyermekotthonában lakó átmeneti nevelt gyermekek közül öten tartoznak Balatonboglár illetékességéhez, mert itt rendelkeznek állandó lakcímmel.kettı balatonboglári kiskorú él nevelı szülınél. Családba fogadás engedélyezésére kettı esetben került sor. A családba fogadó személyeket gyámul rendelte ki a hivatal. Kettı kisgyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítására került sor 2011-ben, mivel a szülı nem tartott kapcsolatot gyermekeivel. 1 fiatal felnıtt részesült utógondozói ellátásban az év folyamán, mert nappali tagozatot tanulmányokat folyatatott. Teljeskörő ellátását Budapest Fıváros Önkormányzatának Gyermekotthona biztosította. Az átmeneti nevelésbıl kikerült fiatal felnıttek otthonteremtési támogatását kettı 30 évnél fiatalabb jogosult kérte. A kifizetett összeg összesen: Ft, melyet az állam biztosított. A vagyoni ügyek száma az elmúlt évben 23 volt, ami 36 gyermeket érintett. Ide tartoznak a kiskorúak örökösödési jogviszony alapján megilletı jogra és kötelezettségre kiterjedı ügyek, az ingatlan vagyonuk elidegenítésére, megterhelésére, befektetésére, valamint ingó és készpénzvagyonukról vonatkozó törvényes képviselıi jognyilatkozatok jóváhagyásának ügyei. Kiskorúak ügyében 8 alkalommal került sor eseti gondnok rendelésre, mivel a szülık érintettségük miatt nem képviselhették az adott ügyben a gyermekeiket. A vagyonkezelés kapcsán kirívó probléma nem merült fel, peres eljárást indítani nem kellett. A gondnokoltak száma 2011.december 31-én 13 fı. 3 esetben hivatásos gondnok, a többi személynél hozzátartozó látja el a gondnoki tisztet. A vagyonkezelésnél szabálytalanságot a hivatal nem észlelt, a gondnokok éves jelentései megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak.

12 12 Ismeretlen helyen tartózkodó személy részére 4 esetben történt kézbesítési ügygondok rendelés. A Városi Gyámhivatal feladatai, hatósági intézkedései : Ordacsehi Ordacsehi Község tekintetében a gyámhivatali feladatokat Balatonboglár Város Gyámhivatala látja el. A szakmai felügyeletet a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. Gyermekek családi jogállásának rendezésére 2011-ben négy eljárás indult,minden setben apai elismerı nyilatkozat felvételére került sor. Vagyoni ügyben 2010-ben 4 döntés született. A vagyonkezelés kapcsán probléma nem merült fel, peres eljárást indítani nem kellett. A gondnokoltak száma december 31-én 2 fı. Mindkét esetben a gondnoki feladatokat hozzátartozók látják el. Egy alkalommal indított gondnokság alá heylezési pert és rendelt ideiglenes gondnokot a gyámhivatal.a vagyonkezelésnél szabálytalanságot a hivatal nem észlelt, a gondnokok éves jelentései megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak. A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai, és az önkormányzatnak, mint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzık mőködését engedélyezı hatóságnak az ellenırzések alkalmával tett megállapításai: A felügyeleti szerv 2011-ben ellenırzést nem végzett a gyámhivatalnál. Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Iroda által végzett feladatiról évben: évben a Pénzügyi és Költségvetési Iroda fı létszámmal teljesítette Balatonboglár és Ordacsehi Önkormányzatainak és intézményeinek teljes körő pénzügyi tevékenységének bonyolítását. Személyi feltételek: 2 fı dolgozónk (pénztáros és egy fı könyvelı) nyugdíjba vonult helyettük nem vettünk fel dolgozókat, 1 fı gyes-rıl visszajött, aki 4 órában látja el Ordacsehi Község Önkormányzatának könyvvezetését. Az iroda dolgozói, hogy feladataikat határidıben eltudják látni rendszeresen túlóráznak. Feladataink a következık voltak: - a pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos feladatok ellátása,

13 13 számlák nyilvántartásba, és kötelezettségvállalásba vétele (szerzıdések, megrendelések stb. alapján) - számlák teljesítésére szakmai igazolást, utalványozást, ellenjegyzést követıen- megfelelı fedezet esetén kerül sor - banki és pénztári forgalom elıkészítése könyvelésre, szakfeladatra és szervezeti kódra ( Balatonboglár Város 38 db, Ordacsehi Község 18 db számlával rendelkezik) - az Önkormányzat gondoskodott az intézmények ellátmányáról és elszámolásáról tételes rögzítésérıl, valamint a számlák készítésérıl - a dolgozók munkabérével kapcsolatos teendık KIR rendszer használata, közfoglalkoztatási programból eredıen heti bérszámfejtést kell alkalmazni és készpénzben kell fizetni - Magyar Államkincstár felé beszámolási, és elszámolási kötelezettségek - teljesítése, - Magyar Államkincstár, és Kistérségi Társulás-tól normatíva igénylés, lemondása és elszámolása - NAV felé adóbevallási kötelezettségek teljesítése (havi) - Ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása, - Pályázatok elszámolása, - Statisztikák készítése, mindkét településre vonatkozóan - Intézményekkel kapcsolattartás, beszámoltatás és elszámoltatás - vevıi tartozások beszedése, fizetési meghagyások kibocsátása folyamatos A képviselı-testülettel kapcsolatos döntések végrehajtása melyek pénzmozgással jár a pénzügyi és költségvetési iroda feladata azt végrehajtani. A pénzügyi iroda feladata a meglévı pénzeszközök leghatékonyabb befektetési lehetıségének megteremtése. Adócsoport fı 4 órában végzi a feladatot, az év során 1 fı nyugdíjba vonult helyette sem vettünk fel dolgozót, így a gyesrıl visszatért dolgozó osztott munkakörben adóügyi feladatokat is ellát. Az ismert gazdasági válság miatt megnıtt a hátralékosok száma, és a hátralék összege, ennek csökkentése érdekében a behajtásra sokkal több idıt kell fordítanunk, mint az elızı években. Az ötszöri fizetési felhívás kiküldése mellett, 201 db inkasszót nyújtottunk be. Az inkasszó sok esetben fedezet hiány miatt visszajött, ezekre újból inkasszót nyújtottunk be. A feladatok értékelését követıen és a képviselı-testület döntése alapján a behajtás hatékonysága érdekében, Balatonboglár Város Önkormányzata csatlakozott a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulásához. A nem fizetı adózók körébe tartoznak a rendırség által behajtásra kimutatott közlekedési közigazgatási bírságot be nem fizetı személyek. A törvényi módosítás miatt emelkedett a bírság összege, ezért a befizetések is elmaradnak. Ezek száma sajnos egyre emelkedik, sok a jogsértést elkövetık között a fiatal, akik nem rendelkeznek munkahellyel, ha a szülık nem rendezik tartozásukat, akkor közérdekő munkát vállalnak, vagy a bíróság a szabálysértési összeg arányában elzárásra változtatja. Ezzel kapcsolatban sok a törvényi követelménynek megfelelı adminisztráció. Jelentıs számban vannak, akik a szemétszállítási díjat az AVE Zöldfok Zrt. nek nem fizetik meg, adatközlésük szerint a díjhátralékosok száma 254 fı. Az elızı évek intenzív behajtása eredményeként a behajtásra kimutatott tartozások száma jelentısen csökkent.

14 évben a Zrt Ft-ot fizetett adóhatóságunk által végzett behajtási munkáért. Az iparőzési adónál a gazdasági válság következményeként sok kisvállalkozó megszüntette tevékenységét, így a bevallások feldolgozása is megnıtt, mivel a vállalkozók elfelejtik bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz megszüntetésüket így többszöri felszólítás után küldik a záró bevallásukat. Az adózóink közül elég nagy számban vannak, akik lakhelyet változtatnak, a felszólításaink elköltözött jelzéssel visszajönnek, ezeket a lakcímnyilvántartásból kell egyenként engedélyezéssel- lekérni. Problémát okoz az is, hogy a tulajdonosváltozásokat kevés esetben jelentik be, az adófizetés elmarad/mivel az ingatlant eladták növelve a hátralékot április hóban az adócsoport leköltözött a földszintre, különösebb problémát az ügyfelek részére nem jelentett, kiszolgálásuk zavartalan volt. Az adóiroda végzi az adó-és értékbizonyítvány készítését, mely helyszíni szemlével jár együtt, tárgyévben 132 db adó és értékbizonyítvány, valamint 20 db vagyoni-és hatósági bizonyítvány készült. A határozat elfogadásához a képviselı-testület egyszerő többségének szavazata szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Balatonboglár, március 12. Határozati javaslat: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról, szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Határidı: április 15. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2009. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-122-6/2010. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2009. évi hatósági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Encs Város Polgármesteri Hivatal Nagytermében 2009. november 23-án 13. 30 órai kezdettel tartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Encs Város Polgármesteri Hivatal Nagytermében 2009. november 23-án 13. 30 órai kezdettel tartott ülésérıl VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS 1-15/2009 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Encs Város Polgármesteri Hivatal Nagytermében 2009. november 23-án 13. 30 órai kezdettel tartott ülésérıl Jelen vannak:

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: CÉDE és TEUT pályázatok szakmai elıkészítése; Sportlétesítmény felújítási program elfogadása; A

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án 19 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 28-án 17 órakor, Kenderesen a Városháza házasságkötı termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben