Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését január 30. (hétfı) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: dr. Veres Margit jegyzı 3. Elıterjesztés egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó támogatás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. A környezetvédelmi csoport BAKCSO beszámolója a legnagyobb kiterjedéső zöld terület a Veres Péter Emlékpark kezelése kapcsán Elıadó: Varga László elnök 5. Beszámoló a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat évi II. féléves munkájáról, valamint szakmai tervének éves értékelés Elıadó: Dr. Kiss Tamás ügyvezetı 6. Elıterjesztés a hulladékszállítás és ártalmatlanítás díjainak megállapítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendı díjak mértékérıl szóló 13/2011. (IV. 20.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 33/2009. (X. 28.) számú rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 12. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére készfizetı kezesség hozzájárulása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény részére forrás biztosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés az ÉAOP /A-11 kódszámú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése címő pályázat benyújtása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 18. Elıterjesztés társasház tetıszigetelésének támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 19. Elıterjesztés a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztatójának elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 20. Elıterjesztés a strandfürdı hévíz ellátását biztosító Soós Imre utcai hévízkút mőszaki állapota és felújítási igénye tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 21. Elıterjesztés a évi munkaterv módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történı bérbeadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, január 25. Dr. Tiba István sk polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 325/2011. (IX. 30.) A Balmazújvárosi Általános Iskolában ifjúságvédelmi feladatok ellátására álláshely engedélyezése tárgyában október 1. napjától a Balmazújvárosi Általános Iskola székhelyén és Kossuth téri épületeiben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat fıállású ifjúságvédelmi felelıs látja el. 338/2011. (X. 26.) A folyamatban lévı beruházások közül a meg nem valósultak kivezetése tárgyában A folyamatban lévı beruházások kivezetése megtörtént, a évi beszámolóban már nem fognak szerepelni a meg nem valósult beruházások. 369/2011. (XI. 24.) Az önkormányzat fenntartásában mőködı közoktatási intézmények intézményi minıségirányítási programja végrehajtásának éves értékelése tárgyában A közoktatási intézmények intézményi minıségirányítási programja végrehajtásának éves értékelései jogszabályban foglaltaknak megfelelıen megjelenítésre kerültek és megtekinthetık Balmazújváros Város honlapján. 372/2011. (XI. 24.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény módosított Minıségirányítási Programját az intézmény vezetıje fenntartói jóváhagyást követıen a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozta. 376/2011. (XI. 24.) A Balmazújváros, Bocskai utca 3. 1/5. szám alatti önkormányzati tulajdonú társasházi lakás vételárának meghatározása tárgyában A vételárról szóló döntés megküldésre került a vételi szándékot benyújtó bérlı számára, aki a vételárat elfogadta. Az adásvételi szerzıdés elıreláthatólag a február hónap folyamán megkötésre kerül. 382/2011. (XI. 24.) A Rákóczi Olvasó Népkör kérelme tárgyában A Rákóczi Olvasó Népkör vezetıjét a Képviselı-testület döntésérıl értesítettük.

4 401/2011. (XII. 14.) A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társaság pályázata benyújtása tárgyában A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társaság részére a pályázat benyújtásához szükséges képviselı-testületi határozatot megküldtük. 402/2011. (XII. 14.) A Hajdú Volán Zrt. közösségi közlekedés szolgáltatásával, díjtarifákkal és gazdálkodásával kapcsolatos kérelme tárgyában A Hajdú Volán Zrt. szolgáltatásával, gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztató és kérelem testületi döntésérıl szóló határozatot határidıre megküldtük, a szükséges intézkedést megtettük. 403/2011. (XII. 14.) A Hajdú Volán Zrt. által üzemeltetett helyi közösségi közlekedés menetrendi módosítása tárgyában A Hajdú Volán Zrt-t a helyi közösségi közlekedés menetrend módosítás jóváhagyásáról a határozat kivonat megküldésével értesítettük. A járatok az új menetrend szerint mőködnek. 414/2011. (XII. 14.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésének összehívása tárgyában A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésén részt vettem, ahol szó volt a Zrt. elızı évi beszámolójáról, a várható törvényi változásokról. 415/2011. (XII. 14.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény részére forrás biztosítása tárgyában A döntés értelmében a forrás biztosítása a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére megtörtént az elmaradt díjak fizetése érdekében. 418/2011. (XII. 14.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény közalkalmazotti létszámának csökkentése tárgyában A Képviselı-testület döntésének megfelelıen az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 79 fı és január 1. napjától egy betöltetlen óvodatitkári álláshely elvonásra került az intézménytıl, melyrıl az intézmény vezetıjének tájékoztatása megtörtént. 419/2011. (XII. 14.) A Balmazújvárosi Általános Iskolában iskolatitkári álláshely átminısítése tárgyában A Képviselı-testület a december 14-én tartott ülésén a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményben a megüresedı iskolatitkári álláshelyet rendszergazda álláshellyé minısítette át, melyrıl az intézmény vezetıje tájékoztatást kapott. 420/2011. (XII. 14.) A Bocskai utcán álló, védett fa kivágása tárgyában A fa kivágására vonatkozó engedély kiadásra került. 421/2011. (XII. 14.) A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelme tárgyában Az Egyesület a hozzájárulást csatolta a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnek benyújtott kérelméhez. A Felügyelıség várhatóan napokon belül kiadja az engedélyt. 422/2011. (XII. 14.) Az ÉAOP /2F-2f pályázathoz kapcsolódó számla kifizetés megelılegezése A DRENCO Kft. részére a ,- Ft átutalása megtörtént. 2

5 Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, január 25. Dr. Tiba István polgármester 3

6 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege január 1-tıl nem változott, így továbbra is ,- Ft-tal kell számolni, illetve az ápolási díj alapösszege sem változott, ez évben is ,- Ft január 1-tıl több ponton módosult a pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó szabályozás. A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény, a Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvény, valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény több ponton módosította január 1-jei hatállyal a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezéseit. Módosult az aktív korúak ellátása összegének maximumára vonatkozó szabály. E módosítás szerint a rendszeres szociális segély összege nem lehet magasabb, mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-a, mely évben ,- Ft. A január 1-jét megelızıen megállapított rendszeres szociális segély összegét 90 napon belül kell felülvizsgálni, és elsı alkalommal az április hónapra járó, májusban kifizetett segélyt kell alacsonyabb összegben folyósítani. A rendszeres szociális segélyre jogosító feltételek köre is módosult, a korábbi 55 év helyett a segélyre jogosító életkori határ a nyugdíjkorhatár betöltését megelızı öt év lett, az ezt az életkort be nem töltött személyek foglalkoztatást helyettesítı támogatásra szerezhetnek jogosultságot. A már megállapított ellátásoknál ezt a feltételt is a 90 napon belül lefolytatott felülvizsgálat során kell vizsgálni. A foglalkoztatást helyettesítı támogatás összege január 1-tıl az öregségi nyugdíjminimum 100 %-áról 80 %-ára csökkent, így havonta ,- Ft kerül folyósításra az érintettek részére. Mivel a normatív lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelmi értékhatár mértéke szeptemberétıl az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-ára emelkedett, az érintettek jelentıs része normatív lakásfenntartási támogatásban részesülhet, így a jövıben megszőnik a helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására lehetıséget biztosító törvényi felhatalmazás. A módosító törvény január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezte az Szt. helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal, hogy a január 1-je elıtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb március 31-éig folyósítható. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet 6. -a alapján az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. A HAJDÚ VOLÁN Zrt január között a Balmazújvárosi Általános Iskola négy tagintézményében, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzıben, illetve a 1

7 Balmazújvárosi Református Általános Iskolában foglalkozott a bérlet árusításával, s így 721 fı tanuló részére került megállapításra pénzbeli támogatás. A havi bérlet ára 780,- Ft. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Folyamatban van a Dózsa Gy. utcai egészségügyi központ épületében a rekonstrukciós munkák kivitelezése. A szakellátó épület belsı rekonstrukciói a bölcsıde ingatlan felıli szárnyon elkészültek január 7-ig, s az új részbe a szakrendelések átköltöztek. Ennek alapján munkaterületet biztosítottunk a fıbejárattól jobbra lévı, mentıállomás felıli szárny kivitelezés folytatásához. Folyamatosan részt vettünk a január 31-ig benyújtandó önkormányzati utak rekonstrukciójának pályázati elıkészítésében és tervezıi, szakhatósági, egyéb egyeztetésekben. Az útpályázathoz kapcsolódóan az érintett utak építési engedély köteles szakaszain az árkok vízrendezését is elıírták, erre külön vízjogi engedélyezések is készültek. Szintén az úthoz kapcsolódóan az Újkert soron jelentıs szakaszon elektromos átépítés szükséges, melynek E.on engedélyezési terveit is megrendeltük. Az Idısek Otthona Veres P. u. 57. szám alatti ingatlanán a pályázati forrás biztosításával a fıvállalkozói szerzıdés megkötésre került, a munkaterületet átadtuk, az épület bıvítés kivitelezése megkezdıdött. Az intézmény mőködésére figyelemmel a szerzıdéses határidın belüli ütemezéssel a teljes konyhai szárny rekonstrukciója várhatóan március hónapban kezdıdik. A teljes befejezési határidı szerzıdés szerint május 31. Az Arany J. utcai ifjúsági közösségi ház közbeszerzési eljárásának lezárása után szintén szerzıdés kötésre került sor a Képviselı-testület által korábban kiválasztott fıvállalkozóval, a munkaterületet átadtuk, a vállalkozó az építési területet lekerítette, az alapozási munkák elıkészítése folyamatban van. Az osztály részérıl a közterület-felügyelık megtartották a rendszeres esti órákban történı ellenırzést is, továbbá ellenırzik a közvilágítási lámpák állapotát, melyek esetleges meghibásodását a Beruházási osztályon a megbízott ügyintézınek bármikor be lehet jelenteni, ezáltal intézkedünk az E.on illetve a közvilágítás karbantartója felé. Az osztály több dolgozój részt vesz a folyamatban lévı közmunkák koordinálásában, helyszíni feladat meghatározásában, elsısorban a belvíz árkok karbantartásánál és egyéb környezet rendezést igénylı területeknél. A város közigazgatási területét, a külterületet érintı Csegei út melletti vállalkozási formában fenntartott, Tiszacsegi út melletti Lászlóházi ideiglenes un. veszélyes hulladéklerakó telep felszámolása és megszüntetése folyamatban van, a szállítással kapcsolatosan az osztály részérıl két fı több alkalommal ellenırzést végzett. Az osztály mezıgazdasági ügyintézıje folyamatosan ellátja a mezııri járulék fizetésével, módosításával, továbbá a termıföldek hasznosítás kifüggesztésével ügyfelek által kezdeményzett feladatokat. A Debreceni úti kerékpárút kivitelezés szüneteltetése a téli idıjárási viszonyok, illetve az Állami Közútkezelı elıírásai alapján várhatóan március 31-ig szünetel, az esetleges téli síktalanítást a munkaterületen a kivitelezı elızetesen megrendelte a Városgazdálkodási Kft-tıl. Folyamatban van a Semsey kastély mőemléki rekonstrukciós munkáinak beruházás elıkészítése, tendereztetési eljárása, melynek során az osztály részérıl a szükséges egyeztetési eljárásokon résztvettünk. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: január 1-jétıl nagyon sok, szinte valamennyi jogszabályunk kisebb-nagyobb mértékben módosult. A módosítások egy része már tavaly december közepén tudomásunkra jutott, ezekre fel 2

8 tudtunk készülni, van viszont több olyan jogszabály, mely a kihirdetését követı napon hatályba lépett, ezekre elıre nem tudtunk készülni, a vonatkozó feladatokat folyamatosan végezzük, fennakadás nélkül. Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: Debreceni Házgyár területén ipari csarnok építési engedélyezése Hortobágy szálláshely épület építési engedélyezése 3 db Hortobágy fürdı építési engedélyezésének felfüggesztése Hortobágy kemping szálláshely épület fennmaradási engedélyezése Hortobágyi Nemzeti Park használatbavételi bejelentése és használatbavételi engedélyezése Hortobágy olajüzem építési engedélyezési eljárása Hortobágy Szásztelek állattartó telep trágyakezelés építési engedélyezése Panaszbeadványok kivizsgálása 2 db Balmazújváros Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek 3 db Balmazújváros Németfalusi közösségi ház építési engedélyezése Balmazújváros, Római Katolikus Egyházközösség plébánia építési engedélyezése Tiszacsege tejtermelı épület használatbavételi engedélyezése Tiszacsege Római Katolikus templom felújításának engedélyezése Tiszacsege állattartó telep és trágyatároló építései engedélyezése Biológiai tó építési engedélyezése Balmazújváros Hortobágy Külterületén állattartó telepek bıvítésének használatbavételi engedélyezése Balmazújváros Virágoskút borjútelelı és 2 db gazdasági épület használatbavételi engedélyezése Balmazújváros Debreceni u. madármegfigyelı építési engedélyezése Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen) Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés Balmazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind a négy településen Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése épület állagvizsgálata ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal évi adatszolgáltatások 3 féle Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Zajkibocsájtási határérték megállapítási kérelmek elbírálása Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé 3

9 OKMÁNYIRODA Az okmányiroda több helyiségében is lehetıség van bankkártyás fizetés igénybevételére, tapasztalataink szerint egyre többen élnek ezzel a lehetıséggel. Közlekedési igazgatás Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 81 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 62 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 5 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 5 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 93 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 72 db. - Adatváltozás miatt 126 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 115 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 2 db került kiadásra. - Az elmúlt idıszakban nemzetközi vezetıi engedély kiadására 2 esetben került sor. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány A vállalkozói törvény változása miatt január 1-jétıl személyesen intézhetı a vállalkozói tevékenység megszüntetése is a vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése mellett. További jelentıs változás, hogy megszüntek a korábbi TEÁOR kódok és helyettük ÖVTJ számok létek hatályba. Ez jelentıs többletmunkát jelent, mivel valamennyi érintettel le kell egyeztetni a besorolásokat, hogy megfelelı tevékenységi kör szerepeljen a vállalkozói igazolványban. Az elmúlt jelentésem óta 85 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Ügyfélkapu regisztrációra és módosításra 18 esetben került sor. Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 10 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. A vizsgált idıszakban 5 db parkolási igazolvány kiadására került sor. Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 5 esetben került sor. Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 11 esetben kellett eljárnunk. Magánszálláshely nyilvántartásba vétele nem történt. Bejelentés köteles telepengedély ügyek száma: 6 db. Folyamatosan vezetjük a nyilvántartásokat az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában és a városi honlapon is folyamatosan frissitjük azokat. Mőködési engedélyezéssel kapcsolatos egyéb ügyek 32 db. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt jelentésem óta 1 egyszerősített honosítási kérelem került benyújtásra. Állampolgársági eskütétel nem volt. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 6 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre Balmazújvároson 3 esetben, míg névadóra 5 esetben került sor. A vizsgált idıszakban 34 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 2 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 39 esetben került sor, 3 esetben történt házassági 4

10 névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 2 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 154 db. - Elvesztés miatti pótlás 5 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 5 db. - Megrongálódás miatti csere 1 db. - Aláírás hiány miatt érvénytelen: 2 db. - Szig. adatok változása 4 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 22 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 9 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 29 db. - Elvesztés miatti csere 2 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db. - Megrongálódás miatti csere 1 db. - Szig. adatok változás miatti csere 1 db. Útlevél Az útlevél igényléssel kapcsolatban alapvetı változás, hogy több kategória került bevezetésre annak függvényében, hogy az állampolgárnak milyen sürgıs az útlevél legyártása. Alap esetben 30 napos ügyintézési határidıvel készül el az útlevél. A mai gyakorlat szerint 1,5-2 hét alatt megérkezik az útlevél. Ezen túl a soron kívüli (7 nap), sürgıs (3 nap) és az azonnal (1 nap) kategória került bevezetésre. Ez azt jelenti, hogy az alapilletéken felül fizetendı (19.000,- Ft, ,- Ft, ,- Ft) igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetése mellett akár az igénylés napján átveheti a kérelmezı az útlevelét. Igaz, ez akkor teljesülhet, ha Budapesten, a központi okmányirodába személyesen igényli és ott is lehet azt átvenni. Az elmúlt idıszakban 58 útlevél került kiadásra. Utazásra visszaadott okmánnyal kapcsolatos eljárásra nem került sor. Egyre szélesebb körben tudatosul, hogy uniós országban érvényes személyazonosító igazolvánnyal is lehet utazni. Az ezzel kapcsolatos személyes, illetve telefonon történı érdeklıdések száma továbbra is igen jelentıs. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. A Magyar Államkincstár részére a pénzforgalmi jelentést IV. negyedévre vonatkozóan február 20. napjáig továbbítottuk decemberében kihirdetésre kerültek az alábbi törvények és kormányrendeletek, melyek jelentıs mértékben befolyásolják az önkormányzat évi gazdálkodására, költségvetés készítésére, beszámolási kötelezettségek teljesítésre, vagyongazdálkodásra vonatkozó feladatait: - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény. - Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi CLXXXVIII. törvény. 5

11 - Magyarország évi költségvetés megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvény. - Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény. - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet. - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény. - Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet. - A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény. - A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény. Adócsoport A december havi feltöltési kötelezettségnek, valamint az ehhez kapcsolódó bevallási kötelezettségnek a balmazújvárosi és hortobágyi adózók is eleget tettek. A kitöltött bevallások feldolgozása megtörtént. Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában elvégeztük a év zárási munkálatait. Minden kolléga rendezte tavalyi ügyiratait, iktatóprogram segítségével kivezetésre, és irattározásra kerültek a évi ügyiratok nagy része, melyekkel már nincs további teendı év zárási feladatait az ONKA programban is elvégeztük, az év zárási összesítıit elkészítettük, és ezeket továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé. A helyi adókról szóló törvény évi változásából adódóan a évi adónyomtatványok módosítását elvégeztük, melyeket ügyfeleink a korábbi évekhez hasonlóan a honlapon is megtalálhatnak; valamint a nyomtatványok adócsoportunknál továbbra is rendelkezésre állnak. Mivel Balmazújváros tekintetében a helyi rendeletben (magánszemélyek kommunális adómérték változás, mentességekben történı változás, helyi iparőzési adómérték változás) lényeges módosítások történtek, így az ezekkel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez az elıkészületeket megkezdtük. A változásokhoz az új határozatmintákat elkészítettük, az ONKA programban az adómértéket lemódosítottuk, és folyamatban van az adózók leválogatása, akiknek a mértékváltozás miatt tértivevényes határozatokat küldünk. A magánszemélyek kommunális adó mentességben történt változások miatt, az érintett adózókat is határozattal értesítjük, viszont a programban történı rögzítés ezen esetekben csak egyesével lehetséges (kb határozat). Az adómérték változással együtt, így közel db határozat kerül tértivevényesen postázásra január hónap végétıl, február hónap közepéig. Melyek nyomtatása, csomagolása is rendkívüli munkaszervezést, idıt és odafigyelést igényel, ami csak túlmunka igénybevételével kivitelezhetı. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának november 25. napjától kezdıdıen a mai napig két tanácsülése volt, december 16. napján és január 17. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának december 16. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Házirendjét. 6

12 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Közoktatási Intézkedési Tervének aktualizálását. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a GYARMAT-TAX Kft. és VINCENT Auditor Könyvvizsgáló, Tanácsadó Oktató Kft. társaságok évi belsı ellenırzésre vonatkozó beszámolóit, valamint döntést hozott arra vonatkozóan, a Társulás és annak intézményei belsı ellenırzési feladatait év tekintetében továbbra is a GYARMAT-TAX Kft. és VINCENT Auditor Könyvvizsgáló, Tanácsadó Oktató Kft. társaságok közremőködésével látja el. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a év útüzemeltetési feladatok ellátásra vonatkozó beszámolót, illetve döntést hozott arra vonatkozóan, hogy év tekintetében az útüzemeltetési feladatokk ellátását továbbra is Bagi Zoltán közremőködésével látja el. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a LEADER pályázatok tekintetében a Társulási Tanács által korábban elfogadott /2011. (X.28.) sz. határozatit. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának január 17. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó tanulói számára január 9. napjától június 15. napjáig hetente 2 tanítási napon - napi 0,2 liter tejterméket biztosít a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet szerinti pályázat alapján. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének módosítását. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ évi beszámolóját. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ engedélyezett létszámkeretét a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás ellátotti és gondozói létszámának megemelésére vonatkozó mőködési engedélyének hatályba lépésének napjától 82 fıre módosítja. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta az állati hulladék szállításra vonatkozóan a SZATEV Fehérjefeldolgozó-, Takarmánygyártó és Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett 15%-os szolgáltatási díjemelését február 1. napjától kezdıdıen, illetve az állati hulladék szállítására vonatkozóan a Társulás és a SZATEV Fehérjefeldolgozó-, Takarmánygyártó és Közszolgáltató Zrt., valamint a Társulás és az állattartók közötti szolgáltatási szerzıdés szállítási díjait 15%-al megemelte február 1. napjától kezdıdıen. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa kinyilvánította azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerősítése" címő TIOP /1 azonosító számú kiírásra Gondozási Központ (idısek otthona) átalakítása, bıvítése és eszközbeszerzése Egyeken címmel február 13. napjáig. 7

13 A Titkársági Osztály jelenti: január 20. hatállyal elkészült a évre vonatkozó szabálysértési statisztika. A évben beérkezett feljelentések (ügyek) száma Balmazújvároson 363 volt, a feljelentett személyek száma pedig 378 fı. Az egyes szabálysértésekre lebontva ez azt jelenti, hogy - a korábbi évek tapasztalatával megegyezı módon - továbbra is a közoktatási törvényben foglalt kötelezettségek megszegése miatt indult eljárások száma a kiemelkedı, Balmazújvároson ez 227 esetet jelentett a tavalyi évben. 113 esetben az eljárás megszüntetésére került sor szabálysértés hiánya miatt 57 esetben, míg a fennmaradó 56 esetben egyéb okból (nem a felelısségre vont személy követte el a szabálysértést). 43 esetben figyelmeztetés alkalmazására került sor, a fennmaradó 71 esetben pedig pénzbírságot kiszabó határozat meghozatalára Ft a kiszabott pénzbírság összege, melynek 13 % -a térült meg. Az önkormányzati rendeletben megállapított szabálysértési ügyek száma 44. Ezek többségében közterületen történı tiltott szeszesital fogyasztás miatt indult szabálysértési eljárások, ahol kiemelkedıen magas volt a fiatalkorú elkövetıek száma, 18 fı. A közterületen történı tiltott szeszesital fogyasztás mellett a többi szabálysértés az ingatlanok elıtti közterületek tisztán tartásának elmulasztásából fakad, továbbá egy esetben közterületen történı szabálytalan parkírozás miatt indult eljárás. 49 személlyel szemben került sor határozat meghozatalára, 39 esetben figyelmeztetés alkalmazásával, a többi 10 esetben pedig pénzbírság kiszabására került sor. A kiszabott Ft pénzbírságból csupán Ft pénzbírság került önkéntesen befizetésre. Kiemelkedı még a csendháborítási (28), köztisztasági (25) ügyek száma. A fogyasztóvédelmi (7), természetvédelmi (4), valamint a becsületsértés miatt indult eljárások száma (6), a közlekedésügyi (1), mezı-, erdı- vízgazdálkodási (1), vállalkozói szabálysértések száma (1) viszonylag alacsony. A fiatalkorú elkövetık száma 2011-ben 35 fı. A szabálysértési törvény lehetıséget biztosít arra, hogy amennyiben a pénzbírság adók módjára történı behajtása nem jár eredménnyel, az elkövetı közérdekő munka keretében ledolgozhatja a kiszabott pénzbírságot. Az adóhatóság nemleges visszajelzését követıen 21 esetben született határozat közérdekő munkavégzés kijelölése tárgyában. A Debreceni Városi Bíróság 4 esetben átváltoztatta a kiszabott pénzbírságot elzárásra. Szabálysértési hatóságunkhoz december 9. óta 73 szabálysértési feljelentés érkezett, ezek között sajnos továbbra is túlnyomó többségben van az iskoláktól érkezett szabálysértési feljelentések száma a tanulók igazolatlan mulasztásai miatt. A mai nappal bezárólag december január 25. között 48 esetben indult szabálysértési eljárás közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt. A többi esetben helyi rendelet megsértése miatt (közterületen történı tiltott szeszesital fogyasztás szabálysértés), szezseital-árusítás, -kiszolgálás és-fogyasztás szabáylsértés miatt, illetve veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt tettek feljelentést. Jelenleg birtokvédelmi ügy hatóságunk elıtt nincs folyamatban. A szabálysértési hatóságot közérdekő munkavégzésrıl tájékoztatás, illetve közérdekő munkavégzésre kirendelés érdekében bíróságok, illetve a rendırkapitányságok keresik meg, valamint a közérdekő munkára átváltoztatást követıen annak elvégzésérıl is tájékoztatom fenti szerveket. Továbbá a fenti szervek az elkövetık 2 évvel korábbi szabálysértési elıéletével kapcsolatban is kérnek tájékoztatást. A két kisebbségi önkormányzat munkájában jelentıs változások következtek be a január 1-jén hatályba lépett nemzetiségek jogairól szóló törvény következtében, ez egyrészt elsıdlegesen névváltozással, valamint önálló költségvetési szervvé válással jár részükrıl (saját adószám, saját bankszámlaszám stb.). Balmazújvároson így továbbra is két nemzetiségi önkormányzat mőködik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat néven. 8

14 A halmozottan hátrányos helyzető gyermekekrıl megkeresésükre - tájékoztatást nyújtottunk a nevelési-oktatási intézményeknek. A gyermek-, illetve tanulóbalesetekrıl készült jegyzıkönyveket jogszabályban foglaltaknak megfelelıen továbbítottuk az illetékes szervhez. A Nevelési Tanácsadó által végzett vizsgálaton többszöri behívásra meg nem jelent gyermekek, tanulók szüleit jegyzıi határozatban szólítottuk fel kötelezettségük teljesítésére. Folyamatosan tanulmányozzuk a megjelent új törvényeket, jogszabály-módosításokat. Segítséget nyújtunk a hozzánk forduló intézményvezetıknek a közalkalmazottak besorolását illetıen. Balmazújváros, január 25. Dr. Veres Margit jegyzı 9

15 dr. Tiba István polgármester Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı testületének január 30-án tartandó ülésére egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó támogatás" tárgyában Tisztelt Képviselı testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 89. (3) bekezdése alapján az egyesületek, szervezetek részére támogatást nyújt. Az összeg forrása a évi költségvetés egyéb támogatások elıirányzatánál kerül betervezvezésre, a évi költségvetési koncepcióban elızetesen már elfogadott e Ft összegben. A képviselı testület ezt az összeget módosíthatja a évi költségvetési rendelet elfogadásakor is. Tekintettel arra, hogy az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság jogelıdje 2008-tól kezdıdıen már kialakította támogatási gyakorlatát, ezt követve és megtartva kívánom a támogatások odaítélésének formáját Önök elé tárni. Amennyiben az elmúlt évek gyakorlatát követjük, a pályáztatást nem terjesztenénk ki ebben az évben sem mindenkire, hisz vannak olyan tevékenységek, melyeket hathatós támogatás nélkül nem tudnak ellátni egyesületeink, szervezeteink. Ezért részükre javaslom a támogatás odaítélését, illetve a közmővelıdési szerzıdés további fenntartását. A balmazújvárosi székhellyel mőködı egyéb civil közösségek részére pedig az Önkormányzat pályázatot írna ki, melyet az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság március 14-ig bírálna el. Ezzel kis mértékben ugyan, de tovább erısíti a Város Képviselı-testülete, hogy a civilek által szervezett eseményeket, avagy fejlesztési elképzeléseket támogatásra érdemesnek tartja. Ezek ismeretében kérem a képviselı-testület támogatását. Tisztelt Képviselı- testület! Javaslom megfontolásra, hogy a évi költségvetés egyéb elıirányzatából a év szintjén, azaz Ft összeghatárig hozzuk meg döntésünket az alábbiak szerint: 16 millió forint felosztását testületi döntéssel határozzuk meg a nagyobb egyesületek, szervezetek között, a fennmaradó 1 millió 847 ezer forint keretösszegre pedig írjunk ki pályázatot. HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.törvény 89. (3) bekezdése alapján a évi költségvetés egyéb elıirányzatából az egyesületek és alapítványok, szervezetek közötti Ft összeg felosztásáról a március 23-ai munkaterv szerinti képviselı testületi ülésén dönt. 2.) A képviselı testület a kiemelten támogatott szervezetek listáját az alábbiakban nevesíti: Polgárırség, Katasztrófavédelem, Bekton Ifjúsági Fúvószenekar, Himes Néptáncegyüttes, Football klub, Férfi kézilabda, Nıi kézilabda, Tőzoltóság 3.) A határozat 2. pontjában nevesített egyesületek mellett Balmazújváros közterületén mőködı alapítványok városi szinten megszervezésre kerülı programjaikra igényt nyújthatnak be a képviselı testülethez március 10-ig.

16 4.) Az 2. pontban nem támogatott további civil szervezet, egyesület támogatására Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyő, vagy telephellyel rendelkezı egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintı programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása. Pályázhatnak: balmazújvárosi székhellyel és mőködési területtel nyilvántartott szervezetek akiknek nincs köztartozása, vagy a helyi önkormányzat évi támogatásából eredı elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek kulturális és sportrendezvények szervezésére Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre) az adott szervezet mőködését elısegítı eszközbeszerzésre, illetve a mőködésbıl adódó egyéb költségekre Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közmővelıdési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerzıdése nincs. A pályázati őrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági kivonat csatolásával és a pályázati díj ( Ft/ pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása. A pályázatok beérkezésének határideje: március 02. /péntek/ Elbírálás: március 14. /szerda/-ig Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerzıdés alapján kerül sor. Az elszámolás minden támogatott szervezetnek január 15-ig kötelezı, kivéve azon szervezeteket, akiknek a támogatása maximum Ft-ig terjed. Ezen szervezetek, a programot követı egy hónapon belül kell, hogy elszámoljanak. A pályázat beadásához szükséges őrlap kérhetı a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthetı a honlapról. A pályázati díjat a hivatal pénztárába /Kossuth tér 4-5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésıbb március 2 -ig. A pályázat keretösszege: Ft 3.)A képviselı-testület átruházott hatáskörben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot hatalmazza fel a benyújtott pályázatok értékelésével. 4.)Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat útján támogatásban részesülı szervezetekkel a szerzıdést kösse meg. 5.)A finanszírozás rendje: - 100e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, a támogatásra javasolt esemény elıtt egy hónappal - 100e Ft és e Ft közötti támogatás esetén két egyenlı részletben 6.) Elszámolás minden támogatott szervezetnek a szerzıdésben foglaltak szerint, legkésıbb 2013.

17 január 15-ig. 7.) A nyertes pályázónak a szerzıdésben foglalt támogatási összeg felhasználását az eredeti számlák bemutatásával kell igazolni. 8.) A képviselı testület felkéri dr. Tiba István polgármestert és dr. Veres Margit jegyzıt, hogy az Önkormányzat évi költségvetés tervezet összeállítása során a e Ft egyéb támogatást vegye figyelembe. A pályázati díjakból származó bevételt a március 21.-i testületi ülésen a képviselı - testület hatáskörében támogatott szervezetek között kell felosztani. Határidı: február a pályázati kiírás közzététele március a pályázatok benyújtásának határideje március az ISZK Bizottság határozatának meghozatala március az ISZKB döntésének értelmében a támogatásban részesülı egyesületek, alapítványok kiértesítése, szerzıdéskötés Felelıs: dr. Tiba István polgármester dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Takács Erika közmővelıdési vezetı fıtanácsos

18 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére a legnagyobb kiterjedéső zöld terület a Veres Péter Emlékpark kezelése kapcsán, a környezetvédelmi csoport BAKCSO beszámolója tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 411/2008. (XI. 6.) számú határozatával a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesületet bízta meg a Veres Péter Emlékpark karbantartásával, természetvédelmi kezelésével. A Képviselı-testület évi munkaterve alapján az Egyesületnek beszámolási kötelezettsége van a terület kezelésérıl. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy beszámolót megtárgyalni szíveskedjen. Határozati javaslat A legnagyobb kiterjedéső zöld terület a Veres Péter Emlékpark kezelése kapcsán, a környezetvédelmi csoport BAKCSO beszámolója tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi munkaterve alapján a legnagyobb kiterjedéső zöld terület a Veres Péter Emlékpark kezelése kapcsán, a környezetvédelmi csoport Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület beszámolóját a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, január 25. Dr. Tiba István polgármester

19 A Veres Péter Emlékpark a város tüdeje A Balmazújváros Környezetvédelmi Csoport Egyesület beszámolója a terület kezelésérıl

20 A Veres Péter Emlékpark bemutatása Az erdıterület, a Veres Péter Emlékpark Balmazújváros belterületén található. A Kadarcs egykori folyása mentén helyezkedik el ÉK-DNy-i irányban, egy olyan zöldfolyosót képezve, amely gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik, ahhoz képest, hogy alig hatvan éve telepítették be. A Kadarcs-meder és a Veres Péter Emlékpark elhelyezkedése a Balmazújvároson Nem természetes erdırıl van szó, de az eltelt évek alatt valószínőleg igen sokatváltozott az eredeti betelepítéshez képest. A meder feltöltése és az erdı betelepítése kb.az as években történhetett a környékbeli lakók elbeszélése alapján. A szocialista iparosítás következtében megnövekedett szennyezıanyag-kibocsátás károshatásainak csökkentése érdekében Dunaújvárosban és Tiszaújvárosban parkosításokat indítottak el. Abban az idıben városunk szülötte, Veres Péter honvédelmi minisztervolt, és ı szorgalmazta, hogy Balmazújvároson is parkosítást hajtsanak végre. Így a Honvédelmi Minisztérium adott keretösszeget a Vöröscsillag Termelıszövetkezetszámára, egy szabadidıpark létrehozására. Ez a szabadidıpark a Kadarcs folyásamentén lett kialakítva, ma már Veres Péter Emlékparknak hívják, az író, politikus emléke elıtt tisztelegve ig ez a terület a város egyik legelhanyagoltabb része volt, azonban voltak olyan tettre kész fiatalok, akik felismerték, hogy igen értékes fásszárúak találhatóak benne. Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport közremőködésével egy településszépítı akció keretében kezdte meg többek között az Emlékpark kezelését is. A munkálatokhoz a szerszámokon felül csupán

21 a lakosság összefogására volt szükség, és ezt a réteget leginkább a környezet- és természetvédı emberek és aktivisták adták. Nagyon sok lelkes környékbeli lakó, családok, iskolások is részt vettek egyes munkákban. A közel 14 hektáros park gazadag fásszárú és lágyszárú növényekben egyaránt.találhatunk itt a lombkoronaszintben kocsányos tölgyeket, fehér nyarakat, fehér füzeket, vadgesztenyéket, vénic szileket, gyümölcsfákat, diófákat, de akadnak itt érdekes fajok is, mint a lepényfa, hegyi juhar, stb. A cserjeszintben elıfordul az egybibés galagonya, fagyal, lycium, sajmeggy is. Sok idegenhonos fafaj is betelepítésre került annak idején: amerikai kıris, fehér akác, gyalogakác, keleti tuja, nyugati ostorfa, tamariszkusz, stb. Madárvilága is rendkívül változatos. Errıl tanúskodik, hogy énekes madarak sokasága költ is itt, pl. sárgarigók, cinegék, erdei pintyek, zöldikék, fülemülék, stb. A parkban és annak légterében, eddig 130-nál is több madárfajt figyeltek meg, s az ifjú madarászok költıládák kihelyezésével segítik a madarak fészekrakását. Közel 100 odú került kihelyezésre, közel 70%-os költési sikerességgel. Az egyik ilyen költıládában évek óta erdei fülesbagoly pár költ. A Kadarcs-meder természeti értékeinek helyi jogi védelme A Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı- testülete a 27/2007.(X.25.) számúrendeletében határozott a helyi jelentıségő természeti értékeinkvédelmérıl, megırzésérıl,jövıbeni fenntartásáról. A dokumentum I. részében olvashatóak az általános rendelkezések úgy, mint a rendelet hatálya kiterjed a Balmazújváros Város közigazgatási területén található, helyi védelem alatt álló, valamennyi természeti értékre és azok védıövezetére. A következıkben a helyi jelentıségő védett természeti terület és érték kezelésérıl több pontban esik szó. Természetvédelmi területek, értékek védetté nyilvánításának és a védettség megszüntetésének eljárási szabályai címszó alatt, a 6. (1) bekezdés szerint a védetté nyilvánítást kezdeményezheti magánszemély, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet is. Így történt a Veres Péter Emlékpark esetében, melyet a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport kért 2009-ben helyi védelem alá vonni, és ez a 10/2009. (IV.29.) számú önkormányzati rendeletben megtalálható. A II. rész 7. a település közigazgatási területéhez tartozó Nagyháti Parkerdıt helyi jelentıségő természeti területnek nyilvánítja. A rendelet III. részében a védetté nyilvánított természeti területek, értékek nyilvántartásáról fogalmaznak, a IV. részében pedig a rongálások, szabálysértések, stb. jogi következményeirıl, pénzbírságok meghatározásáról. A 27/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelet január 1-én lépett hatályba. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselıtestülete a 10/2009. (IV.29.) számú rendeletében a fák védetté nyilvánításáról határozott. A rendelet célja, hogy a településen található, tájképi szépséget befolyásoló fás szárúakat helyi védelem alá vonják. Területi hatálya kiterjed a város teljes közigazgatási területére, beleértve a kül- és belterületeket egyaránt. A rendelet mellékletében felsorolják az összes fát, fasorokat, fásításokat, melyek helyi szinten megkapták a védettséget. Az Általános rendelkezések c. fejezetben meghatározzák, hogy az egyes tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne károsítsák a fákat, létükben azok ne legyenek veszélyeztetve. Az 5. (2) bekezdésben, a záró rendelkezésekben olvasható, hogy e rendelet hatályba lépésével egyidejőleg Balmazújváros helyi jelentıségő természeti értékeinek védelmérıl szóló 27/2007. (X.25.) számú rendelet 7. kiegészül a (2) bekezdéssel, amely tartalmazza jelen rendelet mellékletében szereplı fákat, fasorokat, fásításokat. Védett természeti területként határozzák meg a Veres Péter Emlékparkot, a Kastélyparkot (a Semsey-kastély környezete), és a Református templom kertjét. Védett fasorok a város különbözı területein,melyek igen szép látványt nyújtanak egy-egy utca látképének. Ilyenek pl. nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), japán akác (Sophora japonica), jegenyetölgy (Quercus robur fastigiata), csörgıfa (Koelreuteria paniculata), gyertyán

22 (Carpinus betulus), fekete dió (Juglans nigra) fasorok. Védett fák többek között néhány ezüst hárs (Tilia argentea), kislevelő hárs (Tilia cordata), zöld juhar (Acer negundo), közönséges platán (Platanus x hybrida), fehér főz (Salix alba), japán akác (Sophora japonica), vénic szil (Ulmus laevis), császárfa (Paulownia tomentosa), stb. Ezek pontos helye, törzskerülete, kezelése egyenként meg lett határozva. A 10/2009. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet április 29- én lépett életbe. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport szerepe a Veres Péter Emlékpark életében. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport (BaKCso) 2001 októberében alakult. Azóta az egyesület közhasznú tevékenységet folytat fıként Balmazújvároson és kistérségében, de egyre szélesebb körökben ismerik meg e lelkes fiatalok népes táborát. Részt vettek már megyei, országos, sıt nemzetközi szintő környezetvédelmi kampányokban is. A BaKCso természet- és környezetvédelem, nevelés-oktatás, ismeretterjesztés és kutatás terén is tevékenykedik. Egyszerre több célprogramot futtat, így szélesebb réteget is magával tud ragadni ez a sokoldalúság. Többek között a hulladékgazdálkodás, a szemléletformáló programok, természetvédelmi programok, azon belül fajvédelmi és kutatási célok (pl. halfaunisztikai, rovartani, zuzmóflóra vizsgálatok), a környezeti nevelés, lakossági tudatformálás, elıadások, bemutatók, szakkörök, táborok, energiahatékonyság, klímavédelem, stb. szerepelnek az egyesület színes palettáján. A csoport tagja a Magyar Természetvédık Szövetségének, Hulladék Munkaszövetségnek és az Észak-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Fórumnak, illetve az utóbbi években nagyon sok intézménnyel és más szervezetekkel is együttmőködött. Ezek közül csupán néhányat említenék: Balmazújváros Város Önkormányzata, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Nimfea Természet- és Környezetvédelmi Egyesület (Túrkeve), a Hajdúböszörményi Zöld Kör, az E-misszió Egyesület (Nyíregyháza), és még sokan mások. Az egyesület létrehozott egy Zöld Kobak Zöld Kommandó a Balmazújvárosi Kistérségért elnevezéső programot, mellyel a Hulladékgazdálkodási akcióprogramokat szándékozták erısíteni. Ennek célja, hogy a település és a kistérség területén az illegálisan lerakott hulladékhalmokat felmérjék, felszámolását illetve elszállítását elıkészítsék. Ugyanakkor azokat a személyeket is felkutassák, akik az illegális szemétlerakással, fatolvajlással gyanúsíthatók. Egy Zöldövezet pályázattal erısíti, fejleszti ezt a programját a BaKCso. A pályázatban Balmazújváros Város Önkormányzata lett megnevezve megvalósító, koordináló szervként, ám a tevékenységek kivitelezéséhez Balmazújváros képviselı testülete átadta az Emlékpark gondozását a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoportnak. A cél településszépítı, a természeti és az épített környezeti értékeit megırzı, fejlesztı programok megvalósítása, a környezetet rongálók példaértékő felelısségre vonása, a rendırség és a civilek együttmőködésre való ösztönzése a természet megóvása érdekében. 3 helyszínen folytak 2008 novemberétıl a tevékenységek: a Veres Péter Emlékparkban, az Íjászpálya Kultúrtörténeti Park területén (Egykori lövészpálya, melyet a BaKCso egyik tagszervezete, a Balmaz Hagyományırzı Íjászkör bérel az Önkormányzattól), illetve a Kossuth- téri közpark. A terület kiválasztásánál egyértelmő volt, hogy a Veres Péter Emlékparkkal kell foglalkoznia a csoportnak, hiszen több tag kutatási területe ide irányult (zuzmó térképezés, halfaunisztikai vizsgálatok, bagolyköpet vizsgálatok, téli madáretetés, stb.). A másik ok, hogy az egyetlen zöldfolyosó Balmazújvárosban hajléktalanok lakóhelye, bőncselekmények helyszíne volt eleddig és a fatolvajlás is mindennapos volt az elmúlt években. Valamint a város egyik általános iskolája, ahol ráadásul évek óta környezetvédelmi szakkör mőködik, alig néhány méterre van az erdıtıl, így a vezetés már elızetesen jelezte részvételi szándékát az terület rendbetételében. A szeméttıl megtakarított erdıben irtásokat, ritkításokat folyamatosan végez az egyesület. A folyamat végére egy védett, tanösvényekkel szeldelt parkot adhatnak át az utókornak padokkal, lócákkal, pihenıhelyekkel. Odúparkot, téli madáretetıhelyeket, madáritatókat létesített az Ifjúsági Madarász Kör, mely szintén a BaKCso egyik tagszervezete.

23 Távolabbi tervekben szerepelhet táborhely, tómeder és tó kialakítása, a Kadarcs kotrása, és újabb fák ültetése. A továbbiakban cél az erdı kezelési programjának pontos kidolgozása, valamint a terület kizárólagos kezelési jogának megtartása, ugyanis azt már korábban megkapta az egyesület. A Kadarcs-meder menti Veres Péter Emlékpark kisebb parcellák szerinti beosztása A felosztott területeknek a következı neveket adtunk. Némelyik utal a fı állományalkotóra, vagy a tanösvények mentén látható érdekességekre: - Veres Péter Emlékút: Balmazújváros egyik méltán híres szülöttjérıl kapta ez a szakasz. Veres Péter egykori szülıháza a szomszédos Kadarcs utcában van. A tanösvényen az íróval kapcsolatos ismertetı táblák lettek kihelyezve. - Természetismereti tanösvény: Több ismeretterjesztı tábla lett elhelyezve, fıleg az erdıben elıforduló énekes madarakról és fecskékrıl. További táblák kihelyezése van tervben. Ez a legkisebb területő parcella. - Szilfás/Sziles: Ez a szakasz szintén a fı alkotó fajról kapta nevét. Ez a legnagyobb területő erdırészlet, itt van a leghosszabb tanösvény. - Öreg szilfás/sziles: A szilfás szakasz folytatása, ám itt öregebb egyedekkel találkozhatunk. - Nyaras-tölgyes: Az Emlékpark északi sarkában a Csegei út mellett, fıként nyarak és tölgyek vannak telepítve szabályos sorokban. - Gyöngyvirágos- tölgyes: A fı állományalkotóról lett elnevezve, ezen a területen gyöngyvirágok telepítése zajlik.

24 - Elegyes szalagerdı: A Kadarcs mentén, az erdı legdélebbi része. Igen fiatal egyedek vannak, fıleg szilfás, kırises, nyaras. - Dendrológiai tanösvény: Szinte csak kırisek alkotják az állományt ebben a parcellában. Azért ezt a nevet kapta, mert hamarosan interaktív ismeretterjesztı táblák lesznek kihelyezve, melyekkel a fásszárúak több faját tanulmányozhatjuk. Található több tisztás a Kadarcs mentén elhelyezkedı erdısávban, melyek az égtájaknak megfelelıen kaptak nevet: - Északi-kaszáló: A területén nagyobb számban találkozhatunk fákkal. - Keleti-kaszáló: A legkisebb kaszáló, fásszárú nincs is a területén. - Nyugati-kaszáló: Focipályaként is használták a fiatalok, két kapufa is van itt elhelyezve és ben egy játszóteret is építtetett a város. - Déli-kaszáló: A hátsó tisztás neve, a Kiskálló közig tart. A védett park fásszárúinak listája: 44 fásszárú faj (10309 egyed) amerikai kıris Fraxinus pennsylvanica aranyalma Malus spectabilis aranyvesszı Solidago virga-aurea bálványfa Ailanthus altissima csavart főz Salix matsudana csíkos kecskerágó Euonymus europaeus csörgıfa Koelreuteria paniculata egybibés galagonya Crataegus monogyna fagyal Ligustrum vulgare fehér akác Robinia pseudo-acacia fehér főz Salix alba fehér nyár Populus alba fekete bodza Sambucus nigra gyalogakác Amorpha fruticosa gyepürózsa Rosa canina hegyi juhar Acer pseudoplatanus keleti tuja Thuja orientalis keskenylevelő ezüstfa Elaeagnus angustifolia kínai boróka Juniperus chinensis kislevelő hárs Tilia cordata kocsányos tölgy Quercus robur kökény Prunus spinosa közönséges dió Juglans regia lepényfa Gleditsia triacanthos lycium Lycium halimifolium mezei szil Ulmus campestris mézgás éger Alnus glutinosa mogyoró Corylus avellana

25 nyír Betula pendula nyugati ostorfa Celtis occidentalis olasz nyár Populus nigra italica ıszibarack Prunus persica piramis tölgy Quercus robur var. pyramidalis rekettyefőz Salix cinerea sajmeggy Prunus mahaleb tamariszkusz Tamarix ramosissima vadalma Malus silvestris vadgesztenye Aesculus hippocastanum vadkörte Pyrus pyraster vadszilva Prunus sp. vénic szil Ulmus laevis veresgyőrősom Cornus sanguinea virágos kıris Fraxinus ornus zöldjuhar Acer negundo A Kadarcs meder fásszárú növényzetének egyedszám szerinti megoszlása (db egyed)

26 Az adventív és a honos fajok aránya a Kadarcs-meder mentén A terület szerepe és rendeltetése a város életében A Veres Péter Emlékpark Balmazújváros zöldfelületének jelentıs hányadát adja. A települési zöldfelületet jelentik többek között a Kossuth-téri közpark, az utcai fásítások, fasorok, illetve ez a Kadarcs mentén elhelyezkedı erdısáv. Az összes zöldterület kb m2, ebbıl m2 a parkok összes területe a Balmazújváros településfejlesztési koncepciója (1998) alapján. A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentıs ún. kondicionáló hatással bír a környezetére: kedvezıen befolyásolja a klímát, a levegıminıséget, a vízháztartási viszonyokat, a felszíni és felszín alatti vizek minıségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és minıségi romlását. A zöldfelület ökológia értékei az oxigéntermelés, a CO2 elnyelése, a pormegkötés. Balmazújvároson kibocsátott légszennyezı anyagok mennyisége, minısége nem ismert a merıállomások hiánya miatt. A városi zöldfelület oxigéntermelése nagyon fontos a levegıminıség szempontjából. Egy vegetációs periódusban 1 m3 lomb 440g oxigént képes termelni, azonban 590g CO2-t képes megkötni. A városi növényzet a levegıben lévı por és egyéb szilárd részecskék megkötésében is jelentıs szereppel bír. 1 lombköbméter átlagosan évente kb. 4,5 kg port köt meg. Balmazújváros nem tartozik a szennyezett levegıjő települések közé az Országos Imisszió-mérı Hálózat által végzett mérések alapján. A belterületi terhelések mérséklésében jelentıs szerepet kaphatnak a zöldfelületi adottságok, tehát az aktív lombos vegetáció. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy a település növényállományát védeni, kezelni és gyarapítani is szükséges. Külön is megtartandó a Debreceni utcavasút közötti, illetve a Kadarcs árok menti zöldfolyosó jelleg. A környezet minıségét befolyásoló zöldfelületi funkciók közül városi környezetben a zöldfelületek légkondicionáló, mikroklimatikus hatásai a legfontosabbak közé tartozik.

27 A következı térképet Balmazújváros vegetációs aktivitásáról készítettük mőholdfelvételek alapján. Az NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), vagyis a növényzet borítottság index alapján jól látható, hogy pl. Balmazújvároson a Kadarcsmenti erdı aránylag magas vegetációs aktivitással rendelkezik. Mőholdképek alapján készített térkép Balmazújváros és környékének vegetációs aktivitásáról Az Emlékparknak azért is van nagy szerepe a város életében, mert nem csak, mint zöldfelület funkcionál, hanem a város szívében kellemes kirándulóhely a tanösvényekkel. A tanösvények úgy hálózzák be a parcellákat, hogy nem darabolják fel azokat, így nem okoz gondot az ott élı állat- és növényfajok számára. Megközelíthetjük az Emlékparkot környezetbarát közlekedési eszközökkel, hogy ezzel is kíméljük környezetünket (pl. kerékpár, lovaglás, gyalogtúra, közösségi közlekedés). Az erdı területén is lehet lóval, kerékpárral, gyalogosan közlekedni, az erre a célra mulccsal leszórt tanösvényeken. A Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport felkeresésével szervezett túrákon vehetnek részt az idelátogatók. Az Egyesület rendszeresen szervez hagyományırzı és környezetvédelemi programokat a parkban. Ilyenek például a Kadarcs Napforduló, Autómenetes nap, kirándulások és szakkörök óvodások és kisiskolások részére, stb. Viszonylag sőrőn látogatott terület, az emberek egy része nem rendeltetésszerően használja. A kihelyezett padokat, táblákat folyamatosan megrongálják, a fiatalok sok szemetet hagynak a padok környékén. A téli idıszakokban nagyon sok fát vágnak ki, lopnak el még a jól látható helyekrıl is. A rongálások olykor igen látványosak, errıl tanúskodnak a következı fotók.

28 Megrongált pad a Szilfás tanösvény D-i végén Szétrúgott ismertetı tábla a Ny-i kaszáló bejáratánál

29 Fenyıpinty(Fringilla montifringilla) Szarvasbogár (Lucanus cervus)

30 Denevérvédelem a Veres Péter Emlékparkban Természetismereti kirándulás iskolások számára

31 Összefoglalás A Veres Péter Emlékpark igaz telepített erdı, és hiába volt nagyon elhanyagolt állapotban, ám 2008 év vége óta új életre kelt ez a zöldfelület. Az alapállapot-felméréseink eredményei igazolják, hogy fásszárúak tekintetében gazdag és változatos élıvilágról van szó, ami a többi élılényre is hatással van. A kisebb települések számára is igen fontos a megfelelı zöldfelület, mind biológiai, ökológiai, esztétikai, és rekreációs szempontokból is. A terület folyamatos kezelése és alakítása kapcsán egyre többen segítenek a karbantartásban és érzik magukénak a területet. Nagyon fontos az is, hogy a város fejlesztési tervei alapján érdemes figyelembe venni ezt a területet. A Kadarcs-meder mentén húzódó erdısáv is nemcsak a város tüdejeként mőködik, de sok élılény számára zöldfolyosót is képez. Szükség van egy megfelelı szakmai szintő természetvédelmi kezelésre, melyet a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport végez és ezt a közfeladatot a jövıben is végezni fogja városunkért. Élılények megoszlása: Megfigyelt madárfajok száma: 156 Költı madárfajok száma: 34 Gombák: 69 faj Pókok: 77 faj Halak: 5 faj Emlısök: 7 faj Hüllık: 3 faj Kétéltőek: 6 faj fák: 44 faj lágyszárúak:121 faj Egyebek A parkban önkéntesen munkát vállalók: általános iskolások száma: 867 fı egyetemisták száma: 121 fı balmazújvárosi felnıtt lakosság: 89 fı kisebbség: 51 fı cégek: MOL(30 fı), TEVA(22 fı), NI HUNGARY(19 fı) Vezetett túrákon résztvevık megoszlása: nyugdíjas: 143 fı diákok: 352 fı felnıttek: 38 fı külföldiek: 17 fı

32

33

34

35

36

37 Határozati javaslat A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft II. félévi tevékenységérıl szóló beszámoló, valamint szakmai tervének éves értékelése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ban biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Korlátolt Felelısségő Társaság II. félévi tevékenységérıl szóló beszámolóját, valamint szakmai tervének éves értékelését elfogadja. Balmazújváros, január 25. Dr. Tiba István polgármester

38 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete i ülésére, a hulladékszállítás és ártalmatlanítás díjainak megállapítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A települési szilárd hulladék szállításának és ártalmatlanításának havi díját a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított, 46/2004.(XII.15.) számú rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A Képviselı-testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. korábbi tulajdonosi közgyőlésének döntése alapján 26/2011. (XII:14.) számú rendeletével a szállítási díjak 4,2%-os emelését elfogadta. Az Országgyőlés december 30-án elfogadta a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény módosítását. A módosított törvény 57. (1) értelmében: A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselı-testülete által rendeletben évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 23. f.) pontja alapján az ingatlantulajdonost terhelı díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét a települési önkormányzat képviselı-testülete rendeletben határozza meg. Fentiek alapján a díjtételeket a évre érvényes mértékre kell csökkenteni. A évben érvényes lakossági díjak: 120 literes edényzet 1-szeri ürítése: 259,2,-Ft + ÁFA 120 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: 1.102,-Ft + ÁFA literes edényzer 1-szeri ürítése: 2.344,-Ft + ÁFA literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: ,-Ft + ÁFA 110 literes hulladékgyőjtı zsák: 248,-Ft/db + ÁFA díjbeszedési költség: 135,-Ft/hó + ÁFA 120 literes edényzet bérleti díja ( után vásárolt edényzet): 150,-Ft/hó A évre elfogadott, emelt lakossági díjak: 120 literes edényzet 1-szeri ürítése: 270,-Ft + ÁFA 120 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: 1.164,-Ft + ÁFA literes edényzer 1-szeri ürítése: 2.442,-Ft + ÁFA

39 1.100 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: ,-Ft + ÁFA 110 literes hulladékgyőjtı zsák: 258,-Ft/db + ÁFA díjbeszedési költség: 141,-Ft/hó + ÁFA 120 literes edényzet bérleti díja ( után vásárolt edényzet): 156,-Ft/hó Elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı

40 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012.(..) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 46/2004.(XII.15.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ban kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ár is a következıket rendeli el. 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 46/2004.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet melléklete helyére ezen rendelet melléklete lép. Ezen rendelet január 30-án lép hatályba. 2. Balmazújváros, január 25. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve: január 30. Dr. Veres Margit jegyzı

41 Melléklet a /2012. (..) számú önkormányzati rendelethez A hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díja 120 literes edényzet 1-szeri ürítése: 259,2,-Ft + ÁFA 120 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: 1.102,-Ft + ÁFA literes edényzer 1-szeri ürítése: 2.344,-Ft + ÁFA literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta: ,-Ft + ÁFA 110 literes hulladékgyőjtı zsák: 248,-Ft/db + ÁFA díjbeszedési költség: 135,-Ft/hó + ÁFA 120 literes edényzet bérleti díja ( után vásárolt edényzet): 150,-Ft/hó

42 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete i ülésére, ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés módosította az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvényt. Megváltozott a veszélyes eb fogalma. A törvény 24/A. -a szerint az állatvédelmi hatóság az ebet a viselkedése alapján egyedileg veszélyesnek minısítheti. Az eljárás során szakértı közremőködése is szükséges. A törvény 42/C. (3) bekezdés teszi lehetıvé hogy, veszélyes ebek után magasabb összegő ebrendészeti hozzájárulást lehet kivetni. Elrendelik az ebek három évente legalább egyszeri összeírását. Ez lehet az alapja az ebrendészeti hozzájárulás kivetésének. A törvény 42/C. szerint az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az adott év elsı napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be. Az eb tulajdonosának az oltási könyvben feltüntetett természetes vagy jogi személyt, jogi személyiség nélküli szervezetet kell tekinteni. A hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás. A beszedett hozzájárulást kötelezıen csak az alábbi célokra lehet fordítani: ebek ivartalanításának támogatása, állatmenhelyek, ebrendészeti telepek fenntartása, állatvédelmi szervezetek támogatása, ebösszeírás költségei, egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozása. A jelenlegi gazdasági helyzetben még nehezebb elfogadtatni a kötelezettekkel egy újabb terhet, de az Önkormányzat sincs jobb helyzetben, mint a lakosság. A törvény rögzíti a befolyt összeg felhasználását, az más célra nem fordítható. Az érintetteknek azt kellene megérteniük, hogy ezzel a saját és környezetük válik élhetıbbé azzal, hogy hosszabb távon a kóbor kutyák száma csökkenthetı, valamint a kutyák helyzete is javul. A rendelettervet figyelembe veszi a nehéz helyzetben élıket akikre plusz terhet nem ró, de mégis elindulunk egy felelıs állattartás felé. Biztos, hogy az elsı idıszakban megszaporodnak a kóbor kutyák, de lehetıség van egy kezelhetı rendszer kialakítására. Az éves oltás beadásának ösztönzésére, az elmaradt oltás miatt, a törvény 42/C. (3) bekezdése lehetıséget ad a hozzájárulás következı évben 6.000, veszélyes eb esetén forintra történı emelésére. Számításunk, ill. az állatorvosok által adott információk szerint Balmazújvároson kb kutya él. A kutyák elenyészı része, becslésük szerint 10%-a sem ivartalanított (az ivartalanított állat a törvény rendelkezése szerint mentes, a veszélyesnek minısített ebek kivételével). A törvény 41/C. (4) bekezdése alapján nem szedhetı ebrendészeti hozzájárulás továbbá: a törzskönyvezett magyar kutyafajta, a mentı-, jelzı-, vakvezetı, rokkant segítı vagy terápiás,

43 a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó ırszolgálatban alkalmazott, az állatmenhelyen, ebrendészeti telepen, állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, a fenti helyekrıl örökbefogadott eb után. A törzskönyvezett kutya is nagyon kevés, ezekbıl is csak a magyar fajták mentesek. A (3) szerint az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az eb tartási céljának, az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzıinek (tartási hely típusa, mérete, tartott ebek száma), az ebtartó szociális helyzetének figyelembe vételével állapítja meg, de az nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a hatezer forintot. A tervezetünkben a helyi viszonyokra, méltányolható körülményekre figyelemmel további mentességeket és kedvezményeket javasoltunk a következık szerint: mentes lehetne az egyedül élı, 65 év feletti tulajdonos, tanyán, külterületi telephelyen tartott legfeljebb 2 kutya, a chippel ellátott állat 50% kedvezményt kapna. A nyilvántartott ebek után fizetendı hozzájárulásról minden év szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal értesítést küld, melyet a kötelezettek október 30-ig kötelesek megfizetni. Lehetne még különbséget tenni a törvény felhatalmazása alapján egyéb szempontok szerint is. Ilyen lehet pl., hogy a juhászok esetében ne 2 kutya legyen mentes, hanem több vagy mind. Vagy társasház esetén, mivel ott a tartási cél inkább hobbi jellegő, mint kertes háznál, legyen magasabb a mérték. Lehet úgy is, hogy több kutya esetén az elsı kutya olcsóbb, mint a többiek. Mindezek figyelembe vételével számításunk szerint Balmazújvároson kb kutya után fizetnének hozzájárulást. Ez az a szám, akik a felelıs állattartók közé sorolhatóak, a többiekkel szemben az összeírás minıségének figyelembe vételével az állatvédelmi bírság kiszabásával és szabálysértési eljárás kezdeményezésével lehet eljárni. Az ebrendészeti hozzájárulás mértéke a bevételt az alábbiak szerint határozza meg: 1.000Ft/eb x eb = Ft, 2.000Ft/eb x eb = Ft, 3.000Ft/eb x eb = Ft, 4.000Ft/eb x eb = Ft, 5.000Ft/eb x eb = Ft, 6.000Ft/eb x eb = Ft. A kiadásaink az alábbiak szerint tervezhetıek: Az összeírás költsége, házanként 500 Ft-os összeírási díjazással számolva, járulékokkal együtt kb Ft. A törvény 42/A. elıírja, hogy milyen adatokat kell nyilvántartani egy kutyáról. Ezek a következık: az eb tulajdonosának nevét, címét, az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét, az eb tartási helyét, a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés idıpontját, a beültetést végzı magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzıje számát, ivartalanított eb esetén az ivartalanítás idıpontját, az ivartalanítást végzı magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzıje számát, az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzıje számát, az eb veszettség elleni védıoltásainak idıpontját, az eb veszettség elleni védıoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végzı magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzıje számát, a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, idıpontját, kisállatútlevéllel rendelkezı eb esetén az útlevél számát, kiállításának idıpontját, a kiállító magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzıje számát, az eb veszélyessé minısítésének tényére és idıpontjára vonatkozó adatot. Mivel erre három évente kerül sor, a bevétel 1.000Ft/eb esetén is több mint kétszerese a kiadásnak Ft/eb x eb = Ft, Ft x 3 = Ft. Mivel a bevételt csak meghatározott célra lehet fordítani, a többibıl támogatni lehet az állatotthon fenntartását, az állatotthonból történı örökbefogadást, az ivartalanítást vagy a chipeztetést.

44 Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, a rendelettervet elfogadására. A alternatíva: Határozati javaslat ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1). bekezdésében, valamint az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. tv. 42/C. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján nem kíván ebrendészeti hozzájárulást kivetni Balmazújvároson. Határidı: - Felelıs: - Elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı

45 B alternatíva: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012.(..) számú rendelete ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16. (1).bekezdésében, valamint az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. tv. 42/C. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el. 1. Ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni az adott év elsı napjáig négy hónapos kort betöltött, Balmazújváros város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában az oltási könyvben az adott év elsı napján tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. 2. (1) Az ebrendészeti hozzájárulás éves mértéke ebenként forint, veszélyes ebenként forint. (2) Azon ebek után, amelyek a tárgyévben kötelezı oltást nem kapták meg, a következı évben forint, veszélyes eb esetén forint hozzájárulást kell fizetni. 3. (1) Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ávt.) szabályozottakon túl mentesül az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól: a) az egyedül élı, a tárgyév elsı napjáig 65. életévét betöltött tulajdonos egy eb tekintetében, amennyiben a tényleges tartózkodási helye és az eb tartási helye azonos, valamint, b) a külterületi tanyán, telephelyen tartott eb tulajdonosa kettı eb tekintetében. (2) A transzponderrel ellátott eb tulajdonosa a transzponder beültetését követı évtıl 50%-kal csökkentett mértékő ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni. (3) A 3. (1) bekezdésben foglalt mentességek megadásához szükséges adatokat az önkormányzat a helyi elektronikus ebnyilvántartásban vezeti, a mentesség bejelentése egyben adatkezelési felhatalmazásnak minısül. 4. (1) Az ebrendészeti hozzájárulást a kötelezett a tárgyév október 30. napjáig köteles megfizetni Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatalának mindenkori számlaszámára, a kötelezett választása szerint készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással, a tárgyévben szeptember 30-ig megküldött értesítés alapján. (2) Amennyiben az eb elpusztult, azt állatorvosi igazolás, állati hulladékgyőjtı hely által kiállított

46 elismervény, vagy tulajdonosi nyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A tulajdonosi nyilatkozatot két szomszédnak aláírásával hitelesítenie kell. (3) A határidıre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás, adók módjára történı behajtása iránt az önkormányzat haladéktalanul intézkedik. Jelen rendelet február 01-én lép hatályba. Balmazújváros, január Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve: január 30. Dr. Veres Margit jegyzı

47 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendı díjak mértékérıl szóló 13/2011. (IV. 20.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület ezen elıterjesztés tárgyában szereplı rendeletét elmúlt év április 20. napján elfogadta. Ezen rendelet 1. sz. melléklete szabályozza az anyakönyvi események szolgáltatási díjait. Tekintettel arra, hogy a külsı helyszínen történı házasságkötésen kívül igény jelentkezik a külsı helyszínen történı névadók megtartására és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének külsı helyszínen történı lebonyolítására, így a rendelet mellékletét módosítani szükséges. Tekintettel arra, hogy a rendeletünk egységesen anyakönyvi eseményként határozza meg a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, névadót és házassági évfordulót, így a fentebb hivatkozott rendelet mellékletének azon részének, ahol külsı helyszínen történı házasságkötés szolgáltatási díja: bruttó ,- Ft módosítását javasoljuk és külsı helyszínen történı anyakönyvi esemény szolgáltatási díjára. Kérjük az elıterjesztés fentiek szerinti megtárgyalását. Balmazújváros, január 18. Dr. Tiba István polgármester

48 Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének../2012. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendı díjak mértékérıl szóló 13/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A 13/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 3. bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi bekezdés lép: Külsı helyszínen történı anyakönyvi esemény szolgáltatási díja: bruttó ,- Ft. 2. A rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. Balmazújváros, január... Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék Kihirdetve: január napján. Dr. Veres Margit jegyzı

49 Balmazújváros Város Polgármestere Elıterjesztés Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére, az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 33/2009. (X. 28.) számú rendelet módosításáról Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján október 28. napján megalkotta az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló, 33/2009. (X. 28.) számú rendeletét (továbbiakban: R.), melyben szabályozásra került a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérlıi részére nyújtandó lakbértámogatás. A Lt. elızıekben említett rendelkezése szerint a szociális helyzet alapján történı bérbeadással érintett bérlık részére az önkormányzati lakbértámogatás mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló külön törvényben meghatározott, önálló ellátásként nyújtható helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével az önkormányzat rendeletében kell megállapítani. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) adott felhatalmazást a települési önkormányzatnak arra, hogy rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait, a támogatás összegét, így Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 3/2010. (II. 17.) számú rendeletében is szabályozásra került a helyi lakásfenntartási támogatás. Tekintettel elızıekre a R. 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint került szabályozásra: A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérlıi részére a mindenkor hatályos szociális ellátásokról szóló helyi rendeletben önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatásra megállapított szabályok szerint nyújtható támogatás. Az Országgyőlés a november 28-i ülésnapján elfogadta a Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvényt. A törvény pontja alapján hatályát veszti a Lt. 34. (3) bekezdésében - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló külön törvényben meghatározott, önálló ellátásként nyújtható helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével szövegrész, továbbá a pontja szerint az Szt. 38. (9) bekezdése.

50 2 Továbbá az Országgyőlés a december 20-i ülésnapján fogadta el a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvényt, melynek 128. (2) bekezdése alapján az Szt. 38. (9) bekezdése helyébe új rendelkezés lépett. A hivatkozott jogszabályok alapján a települési önkormányzat helyi rendeletében már nem állapíthatja meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait, így a továbbiakban lakbértámogatás feltételei nem igazíthatók a helyi lakásfenntartási támogatásra megállapított szabályokhoz. Fentiekben felsorolt rendelkezések január 1. napján léptek hatályba. Tekintettel elızıekre szükségessé vált a R. 5. (1) bekezdésének hatályon kívül helyezése, s a lakbértámogatás jogosultsági feltételeinek újbóli szabályozása. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a lakbértámogatásra való jogosultság az egy fıre jutó jövedelem függvényében kerüljön meghatározásra az alábbiak szerint: Amennyiben az együttlakó személyek egy fıre jutó átlagos havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) kétszeresét (2012. évben ,-Ft-ot), egyedülélı, valamint gyermekét egyedül nevelı esetén két és félszeresét (71.250,-Ft-ot), úgy lakbértámogatás állapítható meg, a bérlı kérelmére. A támogatás mértéke a mindenkori lakbér 10%-a, valamint amennyiben az együtt élı személyek egy fıre jutó nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelızı hónapban a nyugdíjminimum másfélszerese (42.750,-Ft), egyedülélı, gyermekét egyedül nevelı esetén kétszerese (57.000,-Ft) alatt van, a lakbér 20%-a. A lakbér mértéke városunkban jelenleg a következık szerint alakul: - Összkomfortos lakás esetében 278,-Ft/m2/hó - Komfortos lakás esetében 190,-Ft/m2/hó (Amennyiben a lakás központi övezetben fekszik, a havi bér mértéke 15%-kal növekszik.) Tekintettel elızıekre a lakbértámogatás mértéke az új szabályok bevezetésével maximum havi 4.064,-Ft-ot érheti el. Összehasonlítás céljából felkértük a bérbeadó Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaságot, közölje, hány fı részére nyújtott lakbértámogatást évben, s milyen havi összegben. (A táblázat az elıterjesztés mellékletét képezi.) Fentiek figyelembevételével javasoljuk a rendeletmódosítás elfogadását.

51 3 TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 33/2009. (X. 28.) sz. rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 34. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 33/2009. (X. 28.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Lakbértámogatásra azon, szociális helyzet alapján bérbe adott lakás bérlıje jogosult, akinek, valamint a vele életvitelszerően együttlakó hozzátartozójának egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülélı, valamint gyermekét egyedül nevelı esetén két és fél szeresét. 2. (1) A R. 5. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) a) A jogosultsági feltételek együttes fennállása esetén amennyiben a lakásban életvitelszerően együttlakó családtagok egy fıre jutó átlagos havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelızı hónapban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese, egyedülélı, valamint gyermekét egyedül nevelı esetében két és félszerese alatt van, a lakbértámogatás mértéke a mindenkori lakbér 10%-a. b) A jogosultsági feltételek együttes fennállása esetén amennyiben a lakásban életvitelszerően együttlakó családtagok egy fıre jutó átlagos havi nettó jövedelme a kérelem benyújtását megelızı hónapban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszerese, egyedülélı, valamint gyermekét egyedül nevelı esetében kétszerese alatt van, a lakbértámogatás mértéke a mindenkori lakbér 20%-a. Átmeneti rendelkezés 3. (1) A január 1-je elıtt megállapított lakbértámogatás a megjelölt idıpontig, de legkésıbb március 31-éig nyújtható.

52 4 (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Záró rendelkezés 4. Balmazújváros, január 11. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

53 5 Melléklet Sorszám Lakbértámogatás évben összege idıszaka tartama Összesen 1. bérlı 2. bérlı 3. bérlı 4. bérlı 5. bérlı 6. bérlı 7. bérlı 8. bérlı 9. bérlı 10. bérlı 11. bérlı Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap Ft hónap 26600

54 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz. rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lt.) 23. (4) bekezdése az önkormányzat feladatává tette az ideiglenes elhelyezés biztosítását lakás megsemmisülése, életveszély miatti kiürítés esetén, amennyiben a bérlı (használó) elhelyezésérıl maga vagy a lakással rendelkezı szerv nem tud gondoskodni. Fentiekben megfogalmazott esetek elıfordulásának esetére Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló már hatályon kívül helyezett 17/2001. (V. 1.) számú, 20/2004. (IV. 28.) számú, 2/2007. (I. 25.) számú önkormányzati rendeletek megalkotásakor is rendelkezett a Balmazújváros, Hímes u. 1. szám alatti lakóházból kialakított udvari, majd utcai lakásrész jellegérıl, mely alapján ezen ingatlant szükséglakás céljára fenntartotta szeptember 28. napján a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıjének intézkedése alapján a Balmazújváros, Kossuth u. 21. sz. alatt található, önkormányzati lakásban elhelyezett bérlık kilakoltatásra kerültek az ingatlanból az épület állagának megromlása és mozgása miatt. Tekintettel elızıekre az erısen megromlott mőszaki állapotú, élet- és balesetveszélyes állagú, Balmazújváros, Kossuth u. 21. sz. alatti lakóépület Balmazújváros Város Jegyzıjének 16455/2008. sz. határozata alapján elbontásra került. Fenti ingatlan megsemmisülésére tekintettel a bérlı családok az önkormányzati tulajdonú, Balmazújváros, Hímes u. 1. sz. alatti, utcai, valamint udvari lakrészben szükséglakásokban-, illetve a Gábor Á. u. 40. sz. alatt található családi házban kerültek elhelyezésre. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) számú rendeletének megalkotásakor úgy rendelkezett, hogy a Balmazújváros, Hímes u. 1. szám alatti lakóházból kialakított udvari lakásrészt tartja fenn szükséglakás céljára, így az utcai lakrész szociális alapon kiutalásra kerülhetett. A Balmazújváros, Hímes u. 1. szám alatti, utcai lakrészben elhelyezett család bérleti jogviszonya évben megszőnt, mely idıtıl fogva az ingatlan üresen áll. Tekintettel arra, hogy az udvari lakrészben a korábban Balmazújváros, Kossuth u. 21. szám alatti ingatlan elbontása miatt elhelyezett bérlı él, célszerő a jelenleg üresen álló utcai lakrész szükséglakássá történı átminısítése, tekintettel a Lt. 23. (4) bekezdésében foglaltakra. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek a rendeletmódosítás elfogadását. 1

55 Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz.. rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. (1) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) számú rendelete 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület a Hímes u. 1. sz. alatti lakóházból kialakított utcai lakásrészt szükséglakás céljára fenntartja. Záró rendelkezések 2. E rendelet február 1. napján lép hatályba. Balmazújváros, január 11. Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı 2

56 Balmazújváros Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 33. (7) bekezdése január 1. napján lépett hatályba, mely alapján a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként elıírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmezı vagy jogosult által életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elı. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat megfelelı, de legalább ötnapos határidı tőzésével a jegyzınek az elvégzendı tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania. A rendeletalkotási felhatalmazást a Szt (4) bekezdés a) pontja adja, mely szerint a települési önkormányzat rendeletben szabályozza az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében elıírt részletes szabályokat. A lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó szabályt a bérpótló juttatás tekintetében a március 24-tıl hatályos, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendeletet módosító 11/2011. (III.23.) számú rendeletével már bevezette a Tisztelt Képviselıtestület, azonban a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. tv a az aktív korúak ellátása mindegyikére kiterjeszti január 1-tıl annak lehetıségét, hogy az ellátások megállapításánál jogosultsági feltétel legyen a lakókörnyezet rendezettsége. Aktív korúak ellátása kerülhet megállapításra a hátrányos munkaerı-piaci helyzető aktív korú személyek részére, továbbá az egészségkárosodást szenvedett személyek részére is, így pl. aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy legalább 50 %-os mértékő az egészségkárosodása, illetve vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. 1

57 Tekintettel arra, hogy a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó rendelet megalkotása nem kötelezı az önkormányzatok számára, ezért kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendelet-tervezet úgy kerüljön elfogadásra, hogy az egészségkorosodott személyek tekintetében ne kelljen alkalmazni e szabályt, hiszen nem biztos, hogy miden esetben tevılegesen is képesek a környezet rendbetételére. II. Magyarország évi költségvetésérıl szóló évi CLXVI. tv. a szociális törvényt 140/J. -sal egészítette ki, mely szerint a január 1-je elıtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb március 31-ig folyósítható. Helyi lakásfenntartási támogatást január 1-tıl újból nem állapíthat meg a települési önkormányzat képviselı-testülete, ezért a szociális önkormányzati rendelet 4. -át hatályon kívül kell helyezni. III. A szociális törvény több szakaszát a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. tv. is módosította, nevezetesen a természetben nyújtható szociális ellátásokat. A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él. Gyermekenként a pénzbeli ellátás megállapított összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben. A szociális rendelet már korábban is szabályozta a rendszeres szociális segély természetben történı nyújtásának formát, eljárási rendelkezéseit. E szabályt a rendelet-tervezet kiterjesztette a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra is. Az elızıek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy éljen a szociális törvény alapján kapott felhatalmazással és döntsön a rendelet tervezetének elfogadásáról. Balmazújváros, január 10. Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı Dr. Tiba István polgármester 2

58 Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./...(.....) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 35. (2) bekezdése és a 132. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:r) 3/D. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 3/D. (1) E szakaszban elıírt feltételeket az Szt. 37. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével kall alkalmazni. (2) Az aktív korúak ellátását kérelmezı személy a szocális igazgatásról és szocális ellátásokról szóló évi III. törvény 33. -ában foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására. (3) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha kérelmezı, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerően lakott lakást, vagy házat: a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja, c) a lakóingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, d) a lakóház elıtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területét gondozza, tisztán tartja, e) az ingatlan elıtti árok és áteresz rendbentartásáról gondoskodik. (4) A kérelmezı köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követıen is fenntartani. 3

59 (5) A jegyzı a kérelem benyújtását követı 10 napon belül a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja és a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelıinek bevonásával gyızıdik meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (6) Amennyiben a lakókörnyezet a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt vagy az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemle során a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja és a közterület-felügyelık bevonásával gyızıdik meg. (7) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, annak az aktív korúak ellátása nem állapítható meg, továbbá meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki a 3/D. -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti. (8) A jogosultság feltételeként elıírt szabályok betartását a jegyzı a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja és a közterület-felügyelık bevonásával ellenırzi. (9) Az ellenırzést végzı a hozzá érkezett megkeresést követı 5 napon belül köteles az ellenırzést elvégezni, és annak eredményét írásban közölni. Záró rendelkezés 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, és a hatálybalépést követı napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) A R. 3/B. -a címében, a 3/B. (1) és (3) bekezdésében a rendszeres szociális segély szövegrész helyébe a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás szövegrész lép. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 4. -a. Balmazújváros, január... Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Záradék: Kihirdetve: napján Dr. Veres Margit jegyzı 4

60 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz. rendelete (továbbiakban: R.) 19. -ában meghatározottak alapján a bérbeadó az önkormányzati tulajdonú lakások rendeltetésszerő használatát, valamint a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente kettı alkalommal, minden év június 15. és december 15. napjáig ellenırzi. A R. 48. (3) bekezdése alapján a R. 19. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelı ellenırzésérıl készült tapasztalatairól a kezelı szerv az ellenırzés elvégzését követı 30 napon belül beszámol a tulajdonos önkormányzatnak. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., ingatlankezelı kötelezettségének eleget téve - megküldte Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselıtestülete részére az általa elkészített, jelen elıterjesztés mellékletét képezı, önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót. Javasolom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı beszámolót elfogadni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI. 25.) sz. rendelete (továbbiakban: R.) ában biztosított jogkörében eljárva, a R. 48. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévı lakások kezelıje, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által készített, II. félévi, önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót a) alternatíva: elfogadja. b) alternatíva: nem fogadja el. Balmazújváros, január 23. Az elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

61 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft Balmazújváros, Vasút sor 1/a / , / Fax.: / Ikt. sz: 114 / Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete részére 4060 Balmazújváros, Kossuth tér II. féléves beszámoló lakóingatlan bérbeadásával kapcsolatban A lakások állapotáról, a bérbeadói és bérlıi kötelezettségek teljesítésérıl szóló beszámolónkat Balmazújváros Város Önkormányzatának 37/2009. (XI.25.) sz. rendelete 19. -ában foglaltakra tekintettel készítjük, mely alapján a bérbeadó a rendeltetésszerő használatot, valamint a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente 2 alkalommal ellenırzi. Az ellenırzéseket írásban történı elızetes értesítést követıen végezzük el. A bérlık a lakásba való bejutást biztosítják és többnyire készséggel állnak rendelkezésünkre. Az évek óta tartó ellenırzéseink során a lakások állagában alapvetı változások nem történtek, a bérbeadónak már teljes kép áll rendelkezésére a lakások állapotáról. Ezen találkozások alkalmával a bérbeadónak lehetısége nyílik arra, hogy képet kapjon a bérlıi magatartásról, a bérleti jogviszonyt érintı kötelezettségek teljesítésérıl vagy éppen be nem tartásáról. Az elmúlt évben önkormányzati képviselı is segítette munkánkat. Az önkormányzati lakások hasznosítása, a bérleti díj mértéke Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonában 71 bérlakás van, melyek kezelését és bérbeadását a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. látja el. Bocskai u szám alatti társasház Bolyai utcai lakóházak Debreceni u. 7. szám alatti társasház Debreceni u. 9. szám alatti társasház Dózsa Gy. u szám alatti társasház 5 önkormányzati lakás 8 önkormányzati lakás 4 önkormányzati lakás 4 önkormányzati lakás 6 önkormányzati lakás 1

62 Gábor Áron utca Hímes utca Illyés Gyula u. 14. társasház Kossuth tér 6-7. szám alatti társasház Kossuth tér 8-9. szám alatti társasház Veres Péter u. 21/A. alatti társasház Veres Péter u. sorház Vörösmarty u. lakóház 1 önkormányzati lakás 2 önkormányzati lakás 1 önkormányzati lakás 10 önkormányzati lakás 19 önkormányzati lakás 4 önkormányzati lakás 6 önkormányzati lakás 1 önkormányzati lakás Az önkormányzati lakások hasznosítása II. félévében az alábbiak szerint történt: 6 lakás költségalapon, 5 lakás szolgálati alapon, 1 szükséglakás jogcímén valamint 59 lakás szociális rászorultság alapján került bérbeadásra. A jogviszonyokat tekintve 33 határozatlan idejő, 35 határozott idejő bérleti szerzıdés van érvényben, valamint 1 jogcím nélküli lakáshasználó van nyilvántartásunkban. Az év végén 2 lakás állt üresen, 1 lakás pedig felújítás alatt áll, melyek esetében karbantartási munkálatokat valamint közüzemi szerzıdéskötéseket követıen a következı évben újra hasznosítunk. A második félévben 1 szociális lakás bérbeadása történt meg, valamint 5 esetben történt lakásbérleti szerzıdés hosszabbítás. Egy szolgálati lakás esetében az érvényben lévı jogszabályok alapján nem történt szerzıdés hosszabbítás. A második félévben tartozás miatt 1 bérlı kiköltözése történt meg. A lakásokra fizetendı bérleti díjat az Önkormányzat külön rendeletben szabályozza. Az önkormányzati lakások bérleti díja a lakás elhelyezkedése, nagysága valamint komfortfokozata alapján kerül megállapításra. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2009. (X.28.) sz. rendelete alapján tıl az alábbi lakbér mérték van érvényben: Összkomfortos lakás: 278,-Ft/m 2 /hó Komfortos lakás: 190,-Ft/m 2 /hó Központi övezet: + 15% (a fenti lakbérekre) Költségalapú lakások: 350,-Ft/m 2 /hó. Lakásaink közül 16 összkomfortos, 55 komfortos komfortfokozatú lakás található, központi övezetben 53 lakás helyezkedik el. A lakóingatlan bérbeadása folyamatos szolgáltatásnak minısül, a bérleti díjak kiszámlázása tárgyhónapban történik, a fizetési határidı a tárgyhónap utolsó munkanapjára esik. A tevékenység adómentes. A bérlıkre jellemzı fizetési morál évben a korábbi évekhez képest érezhetıen rosszabbnak bizonyult. Fellelhetık a bérlıknél elıforduló és talán egyre erısödı anyagi gondok, de nehézséget okoztak a 115/2010. (IV.28) számú határozat (Kossuth tér

63 Társasház pályázata) szerinti lakbérnövekmény kifizetésével járó többletköltségek is. Nyilvántartásainkból a lakbér-, ellenırzéseink során pedig a közüzemi hátralékok alakulását tudjuk figyelemmel kísérni. A helyi önkormányzati rendelet szabályai a lakbér- és közüzemi díjhátralékok tekintetében elsı félévében változtatásra kerültek. Valamennyi bérlı figyelmét felhívtuk a szigorítások következményeire, írásbeli tájékoztatást küldött ki a tulajdonos Önkormányzat és a bérbeadó Városgazdálkodás is. Természetesen bérlıink részére rendszeresen küldünk ki fizetési felszólítást, esetenként ügyvédi felszólítást. Az év folyamán kiköltöztetett bérlıinkkel szemben (Nagy Jenı, Papp Gabriella) megtettük a jogi lépéseket, követeléseink behajtása felıl végrehajtási eljárást indítottunk. Az Önkormányzat 4 hónap türelmi idıt biztosított a bérlık részére arra vonatkozóan, hogy meglévı tartozásaik kiegyenlítése maradéktalanul megtörténjen. Ez a határidı ig tartott. Tulajdoníthatunk némi sikert egyes bérlık esetében, akik a rendeletnek megfelelıen határidıben teljesítették az elvárt követelményeket. Sajnos azonban több az olyan eset, ahol a fizetendı számlák nagysága, ezáltal a már felhalmozott tartozások mértéke és a bérlık jövedelmi helyzete között hatalmas szakadék tátong, emiatt nem volt elegendı a meghatározott türelmi idıszak. Mindez nem jelentette azt, hogy az érintettek nem hajlandók eleget tenni kötelezettségeiknek. Szükségét éreztük a tulajdonos és a bérbeadó részérıl a bérlıkkel való személyes kapcsolat felvételére, hogy lehetıségünk legyen közvetlenül megismerni az egyéni helyzeteket, problémákat, fizetési hajlandóságot. Szükség volt erre azért is, hogy hatékonyan tudjuk koordinálni a tartozások behajtását és lehetıségünk legyen arra, hogy kiszőrésre kerüljenek a fizetési szándékot nem mutatók személye. Köszönettel tartozunk azért, amiért a város érintett önkormányzati képviselıje segítségséggel fordult hozzánk ebben a nem könnyő feladatban és a bérlık elıtt, figyelembe véve az ı helyzetüket is, világos érvekkel képviselte úgy a tulajdonos Önkormányzat, mint a bérbeadó Városgazdálkodás érdekeit, megkeresve azt az utat, amely minden fél számára járható és eredményes lehet. Mind a tulajdonos, mind a bérbeadó részére a két havonta megszervezett személyes találkozók során teljes kép állt rendelkezésre a bérlık helyzetét, hozzáállását, törekvését illetıen, még akkor is, ha a hátralék kezdetben csak kis mértékben tudott csökkenı irányba váltani. Bízunk abban, hogy munkánknak meg lesz az eredménye, még ha nem is a kívánt határidın belül, de szem elıtt tartva az idıbeli korlátokat, a kezdeti nehézségeken túllép és ezt követıen olyan képet eredményez majd, amely méltó a tulajdonos Önkormányzat elvárásaihoz. 3

64 Kimutatás a évi ingatlan bérbeadás bevételei kiadásai alakulásáról Bevétel I. félév II. félév év Elıírt lakbér és lakáshasználati díj összege Ft Ft Ft Hátralék I. félév II. félév év 60 napot meghaladó tartozás összege jelenlegi bérlıinknél évben kiköltöztetett bérlık nyilvántartott tartozása (lakbér, víz- és csatornadíj) évben kiköltöztetett bérlık nyilvántartott tartozása (lakbér, közüzemi hátralékok) Ft Ft Ft Ft Ft Kiadás I. félév II. félév év Közös költség Társasházak részére Üzemeltetési díj költsége Polgármesteri Hivatal felé Közmődíj (alapdíj, szolg. visszakapcsolás költsége) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Karbantartási költségek* Ft Ft Ft Lakbér visszatérítési díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft Egyéb ráfordítások (Áfa) Ft Ft Ft Munkabér és járulékai (1 fı adminisztrátor) Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft * A karbantartási költségek tartalmazzák a biztonságos használatra alkalmatlan leltári berendezések cseréjét: 3 db gáztőzhely, 1db vízmelegítı, 1db forróvíztároló, 1db fali gázkazán, 4db konvektor. 4

65 Az önkormányzati lakások állapota A lakások állapotát azon szempontok alapján kell megítélni, hogy a lakások nem a lakást használók (bérlık) tulajdonát képezik. Ellenırzésünk a lakás rendeltetésszerő és gondos használatára terjed ki. A lakások állományát tekintve a bérlıi magatartás alapján az alábbi megosztás szerint értékeltünk: 1. Rendben tartott, a bérlık által gondosan és rendeltetésszerően használt lakások, ez az arány a lakások 70%-a. 2. Közepes állapotú, kisebb-nagyobb javítások, karbantartások szükségesek, rendeltetésszerően használt lakások, ez az arány a lakások 23%-a. 3. Nem megbecsült, elhanyagolt, teljes vagy részleges felújításra szoruló lakások, ez az arány a lakások 7%-a. Az elmúlt évben ellenırzéseink során igyekeztünk felmérni a lakásokban lévı leltári eszközök -különösen a gázüzemő berendezések- állapotát. Tılünk telhetıen mindig komoly gondot fordítunk ezen berendezések biztonságos mőködtetésére, de szükségünk van a bérlık gondos és felelısségteljes hozzáállására a rendeltetésszerő használatot illetıen. Tény, hogy a lakásokba -azon esetek kivételével, ahol a bérlık a bérbeadó helyett a szükséges leltári eszközök cseréjét már elvégezték-, a gázüzemő készülékek a lakás felépítésekor kerültek beépítésre, ezért állapotuk koruknak megfelelı. A bérlıkkel egyeztetve, összesen 23 lakásban végeztünk szakirányú ellenırzést, kértünk szakvéleményt, rendeltük meg a szükséges javítási munkákat. Összesen 8 önkormányzati bérlakás esetében döntöttünk egyegy biztonságos használatra már alkalmatlanná vált leltári berendezés cseréjérıl. Ezen elhatározásunk mellett szakvélemény alapján foglaltunk állást (Részletezés: 4. oldal lábjegyzet.) A következı években anyagi lehetıségeinkhez képest folytatni szeretnénk hasonló felülvizsgálatokat. Számítunk arra, hogy a leltári berendezések cseréjére nagyobb valószínőséggel lesz szükség a jövıben, mint pusztán a javításra, akár biztonsági, akár gazdasági szempontokat veszünk figyelembe. Jelen beszámoló mellékleteként a lakásonkénti és bérlınkénti helyzetet, állapotot vázoljuk fel táblázat szerinti kimutatás formájában és írásos értékelés, elemzés alapján. Kérjük a Tisztelt Bizottságot valamint Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselıtestületét beszámolónk szíves elfogadására. Balmazújváros, január 20. Kalmár Zoltán ügyvezetı igazgató 5

66 Mellékletek Kimutatás lakásonként Társasházak Bocskai u A Balmazújváros, Bocskai u szám alatti Társasházban 5 önkormányzati tulajdonú bérlakás van. A lakások közül évvégével 1 önkormányzati lakás üresedett meg, jelenleg 4 szociális alapon bérbe adott lakásunk van. A lakók kiemelten jó bérlıi magatartást tanúsítanak, a társasház házi rendjét betartják. A lakások mindegyike jó állapotban van, a bérlık megbízhatóak és gondosak, valamennyien rendben tartják a lakást. Sem közüzemi, sem lakbérhátralék nincsen, bérlıink rendesen fizetik a lakáshasználat költségeit. Debreceni u. 7. A Balmazújváros, Debreceni u. 7. szám alatti Társasházban 4 önkormányzati tulajdonú bérlakás van. A bérleti szerzıdések közül 2 db határozatlan idejő. A lakások közül jelenleg 1 lakás szakember elhelyezése céljából, 3 lakás szociális alapon került hasznosításra. A lakók kiemelten jó bérlıi magatartást tanúsítanak, a társasház házi rendjét betartják. A lakások összkomfortosak, ezért bérleti díjuk a magasabb kategóriába esett át. A lakások mindegyike jó állapotban van, a bérlık megbízhatóak és gondosak, valamennyien rendben tartják a lakást. A lakásokban a fali gázkazánok mőszaki állapotát vizsgáltattuk felül és a szükséges javításokat szakemberrel elvégeztettük. A szolgálati lakásban lévı fali gázkazán az elmúlt hónapokban gyakran meghibásodott, szén-monoxidot is jelzett, ezért haladéktalan beavatkozásra volt szükség. A gázkazán állapotáról szakvéleményt kértünk, végül gazdasági és biztonsági okokból, a kazán komplett cseréje mellett döntöttünk. A bérlık esetében sem közüzemi, sem lakbérhátralék nincsen, rendesen fizetik a lakáshasználat költségeit. 6

67 Debreceni u. 9. A Balmazújváros, Debreceni u. 9. szám alatti Társasházban 4 önkormányzati tulajdonú bérlakás van. Ebbıl jelenleg 1 szolgálati jogcímen, 3 szociális alapon került bérbeadásra. A lakók kiemelten jó bérlıi magatartást tanúsítanak, a társasház házi rendjét betartják. A lakások összkomfortosak, ezáltal bérleti díjuk a magasabb kategóriába esett át. A lakások mindegyike jó állapotban van, a bérlık megbízhatóak és gondosak, valamennyien rendben tartják a lakást. A fali gázkazánok állapotát itt is ellenıriztettük, és a szükséges javításokat megrendeltük. Balogh Ádám és Balogh Ádámné: A bérlıknek lakbér és közüzemi díjhátralékuk egyaránt van, melyet részletekben próbálnak rendezni. A bérlık a gázdíj tartozásukat rendezték. A vízdíjra részletfizetési megállapodás van érvényben a társasházzal, melyre a bérlık rendszeresen megfizetik tárgyhavi számláikat és hátralékukat. A lakbérre szintén van részletfizetési megállapodás, azonban nem mindig teljesültek a kiegyenlítések, így a hátralékok összességében kis mértékő csökkenést mutatnak. A bérlıknek napjától 1 év idıtartamra került meghosszabbításra a szerzıdés azzal a kitétellel, hogy meg kell vizsgálni a kisebb lakásra vonatkozó csere lehetıségét valamint a bérlınek vállalnia kell 1 év alatt az elmaradt hátralék és az esedékes fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítését. A lakásbérleti szerzıdés napján jár le. Dancs János és Dancs Jánosné: A bérlık munkanélküliségi gondokkal küzdenek, melyet személyesen jeleztek irodánknak. Az év végét 3 havi hátralékkal zárták, melyre évben részletfizetési megállapodást fogunk kötni. Lakásbérleti szerzıdésük ig szól. Dózsa György u A Balmazújváros, Dózsa György u szám alatti Társasházban 6 önkormányzati tulajdonú bérlakás van. A bérleti szerzıdések közül 2 db határozatlan idejő. Minden lakás szociális alapon van bérbe adva. A lakók jó bérlıi magatartást tanúsítanak, a társasház házi rendjét betartják. A lakások jó állapotban vannak, a bérlık megbízhatóak és 7

68 gondosak, valamennyien rendben tartják a lakást. A konvektorok állapotát tekintve, szakvélemény szerint, egy lakásban szükségessé vált 4 db konvektor komplett cseréje, melyet a Városgazdálkodás szakemberrel elvégeztetett. Lakbérhátralék és egyéb közüzemi hátralék nincsen a bérlık esetében. Kossuth tér 6-7. A Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. szám alatti Társasházban 10 önkormányzati tulajdonú bérlakás van. A bérleti szerzıdések közül 8 db határozatlan idejő. Jelenleg minden lakás szociális alapon van bérbe adva. A lakók többsége jó bérlıi magatartást tanúsítanak, a társasház házi rendjét betartják. A lakások többnyire jó állapotban vannak, a bérlık többsége megbízható és gondos. A lakásokban több helyen is szükségszerő lenne egyes leltári berendezések cseréje, mivel elég régiek és elhasználódtak például a konvektorok, gáztőzhelyek, egy lakás esetében került sor 1 db gáztőzhely cseréjére. Bodnárné Bajkor Margit: A bérlı felvette irodánkkal a kapcsolatot és tájékoztatott bennünket átmeneti anyagi nehézségeirıl. December végén 4 havi elmaradás mutatkozott, melybıl január 2-án, tehát jelen beszámoló elkészítéséig 2 havi számla kiegyenlítése történt meg. Egyeztetésünk végett, valamint ismerve a bérlıre jellemzı fizetési morált, a hátralék teljes kiegyenlítésére számítunk. Bérleti szerzıdése határozatlan idejő. Szencziné Sárándi Margit: A bérlınek lakbér és közüzemi díjhátraléka egyaránt van. A bérlıvel a tartozás ügyében személyes elbeszélgetésekre került sor az Önkormányzat valamint a bérbeadó Városgazdálkodás képviselıi részérıl. A tartozások a közüzemi díjak tekintetében csökkenést mutattak az elmúlt évhez képest. A gázdíj tartozás, amely az elszámoló számlával ,-Ft-ra növekedett, teljesen kifizetésre került. A vízdíj hátralék nagy része, amely ,-Ft-ról indult, szintén kiegyenlítésre került, a fennmaradó ,-Ft hátralékra pedig részletfizetési kérelem került benyújtásra, melyet a évben részletekben törleszt a bérlı. 8

69 Az áramdíj tartozás jelenleg kb ,-Ft, mely miatt kártyás rendszer szerinti új óra felszerelése fog megtörténni, ezáltal a hátralék csökkentésére itt is részletekben lesz lehetısége a fogyasztónak. A lakbértartozás az elmúlt évben nem mutatott csökkenést, szeptemberében részletfizetési megállapodás megkötésére került sor, melynek értékelhetı eredménye a tavalyi évben nem volt. A bérlı december végén személyesen vette fel a kapcsolatot irodánkkal, és biztosított fizetési szándéka felıl, melynek eredményét tekintve, jelen beszámoló elékészítéséig án ,-Ft összegő befizetés történt. A bérlı elmondta, hogy anyagi lehetıségétıl függıen a közüzemi díj hátralékok csökkentésére törekedett elsısorban, valamint arra, hogy a szolgáltatók ne kapcsolják ki a gázt vagy áramot. A lakbérhátralék csökkenése felıl évben várunk javulást. A lakásbérleti szerzıdés napjáig került megkötésre. Lukács Erzsébet: A bérlıvel szintén sor került személyes találkozókra az elmúlt évben a tulajdonos és a bérbeadó részérıl, gázdíj tartozása miatt. A bérlı ,-Ft összegő tartozását kiegyenlítette, egyéb hátraléka nincs, viszont a gáz visszakapcsolása még nem történt meg. Lakásbérleti szerzıdése határozott idejő, ig szól. Kossuth tér 8-9. A Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. szám alatti Társasházban 19 önkormányzati tulajdonú bérlakás van. A bérleti szerzıdések közül 10 db határozatlan idejő. A lakások közül 1 lakás szolgálati jogcímen, 17 lakás szociális alapon került bérbeadásra II. félévben 1 lakás megüresedett, melyre minıségi lakás-csere igénylés miatt új bérleti szerzıdés megkötésére került sor. Jelenleg a Kossuth tér 8-9. szám alatti Társasház pályázatban vesz részt. A társasházi lakások gázüzemő berendezéseinek átalakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 115/2010. (IV.28.) számú határozat alapján döntött az önkormányzati lakásokat érintı költségeket illetıen. A határozat szerint az önkormányzatra esı ,-Ft felújítási összeg a bérleti díjba beépítve kerülnek megfizetésre. 19 önkormányzati lakást érint ez a költség. A gázüzemi berendezések felújítása lakásonként ,-Ft-ba kerül, mely 8 havi részletben ,-Ft 9

70 összeggel emelte meg a lakbért. A lakbér emelése lakásbérleti szerzıdésmódosításokkal járt. A számlázást december 31-el bezárólag zártuk le, viszont a bérleti díjak még nem folytak be maradéktalanul. Egy önkormányzati lakásban a gáztőzhely cseréjét végeztük el. Szabó Lászlóné: Lakbér tartozása és közüzemi díj hátraléka is van. A bérlı lakbértartozását illetıen részletfizetési kérelemmel fordult a tulajdonos felé, melyhez a bérbeadó hozzájárulását adta. A bérlı ,-Ft összegő tartozásról indult án, ezt követıen jött létre a részletfizetési megállapodás. Tartottunk tıle, melyet korábbi beszámolónkban is kifejtettük, hogy a bérlı nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, de elmondhatjuk, hogy ı az egyik legjobban törekvı személy volt, és érdemes volt megadni az esélyt számára. Jelen beszámoló elkészítéséig a tartozás ,-Ft-ra csökkent, mivel én az érvényben lévı részletfizetési megállapodásnak megfelelıen további ,-Ft került kiegyenlítésre (Táblázatunk a i állapotot tükrözi.) A bérlıvel a tartozások ügyében személyes elbeszélgetésekre került sor az Önkormányzat valamint a bérbeadó Városgazdálkodás képviselıi részérıl. A közüzemi díjak tekintetében sajnos vannak tartozások, de mivel a bérlı a lakbérhátralék kiegyenlítését helyezte elıtérbe, úgy a közüzemi díjhátralékok várhatóan évben mutatnak csökkenı tendenciát. Lakásbérleti szerzıdése ig került megkötésre. Fridrichné Tóth Erzsébet: A bérlı el bezárólag 4 havi tartozást halmozott fel, de jelen beszámoló elkészítéséig a tartozást teljes mértékben kiegyenlítette, án befizette az elmaradt ,-Ft összegő lakbérszámláit. Egyéb tartozása nincsen. Lakásbérleti szerzıdése határozatlan idejő. Dúró Sándorné: A bérlıvel a tartozások ügyében személyes elbeszélgetésre került sor az Önkormányzat valamint a bérbeadó Városgadálkodás képviselıi részérıl, melynek eredménye: a bérlık az áramszolgáltatás visszakapcsolása ügyében intézkedtek, jelenleg elıre fizetı rendszerben használnak áramot. A bérlı a hátralékot havi Ft-os részletekben fizeti meg, melyet rendszeresen bemutat részünkre. A részletfizetés folyamatosan teljesül, egyéb hátralékuk nincsen. A lakásbérleti szerzıdés napjáig szól. 10

71 Borbély Károly és Borbélyné Kiss Erika: Lakbér és közüzemi díj tartozásuk egyaránt van. A bérlıkkel szintén történt személyes elbeszélgetés, a számlákat folyamatosan rendezik, de sajnos a tartozás nem mutatott csökkenést. A lakásbérleti szerzıdés kiegészítés a lakbérnövekményre vonatkozóan a 115/2010. számú (IV.28.) számú határozat szerint megtörtént, azonban annak megfizetésére -a tulajdonossal történt egyeztetést követıen- részletfizetési megállapodást kötöttünk. A lakbérnövekmény kiszámlázása közötti idıszakban történt meg, havi ,-Ft összegben. A részletfizetés a tárgyhavi alaplakbéren felül 5.000Ft részletekben lett megállapítva. A lakbérhátralék emiatt növekedett, de mivel január hónaptól az alaplakbér összege kerül kiszámlázása, a részletfizetési megállapodásnak megfelelıen havi 5.000,-Ft összegő csökkenésre számítunk. Közüzemi díjhátralékukat anyagi lehetıségeikhez mérten rendezik, melyekrıl a találkozások alkalmával megbizonyosodtunk, és bízunk abban, hogy a hátralék további csökkenést fog mutatni. Szerzıdésük határozott idejő, ig került megkötésre. Kiss Ferencné: Lakbértartozása van. A bérlıvel szintén történt személyes elbeszélgetés. A lakásbérleti szerzıdés kiegészítés a 115/2010. (IV.28.) számú határozat szerint megtörtént, azonban annak megfizetésére -a tulajdonossal történt egyeztetést követıen- részletfizetési megállapodást kötöttünk. A lakbérnövekmény kiszámlázása közötti idıszakban történt meg, havi Ft összegben. A részletfizetés a tárgyhavi alaplakbér mellett 5.000Ft részletekben lett megállapítva. A lakbérhátralék emiatt növekedett, de mivel január hónaptól az alaplakbér összege kerül kiszámlázása, itt is havi 5.000,-Ft összegő csökkenésre számítunk. Szerzıdése határozatlan idejő. Harangi Jánosné: Lakbér és közüzemi díj tartozása egyaránt van. A bérlıvel személyes elbeszélgetésekre került sor a bérbeadó és a tulajdonos részérıl. A közüzemi hátralékok nagy összegő csökkenést mutattak. A lakbérhátralék ügyében felkereste irodánkat, és évben részletfizetési megállapodás megkötésére fog sor kerülni. Lakásbérleti szerzıdése határozatlan idejő. 11

72 Papp Gabriella: A bérlı nem tudta teljesíteni fizetési kötelezettségeit, ezért a lakásból kiköltözött és visszaadta azt a bérbeadó kezelésébe. A volt bérlı közüzemi számlákkal tartozott. A fogyasztó változás és az óraátírás a gáz- és áramszolgáltatókkal sikeresen lezajlott, a bérlıtıl hajtják be hátralékot. A víztartozás ügyében még intézkedésre van szükségünk. Lakbér tekintetében 3 havi elmaradás keletkezett, mely sajnos tartalmazza a Kossuth tér 8-9. pályázatra vonatkozó, 115/2010. (IV.28.) számú határozat szerint kiszámlázott lakbérnövekményeket is. A bérlıvel szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Veres Péter u. 21/A. A Balmazújváros, Veres Péter u. 21/A. szám alatti Társasházban 4 önkormányzati tulajdonú bérlakás van. A bérleti szerzıdések közül 3 szerzıdés határozatlan idejő. A lakások közül jelenleg 1 lakás szakember elhelyezés céljából, 3 lakás szociális alapon került bérbeadásra. A lakók kiemelten jó bérlıi magatartást tanúsítanak, a társasház házi rendjét betartják. A lakások mindegyike jó állapotban van, itt is a gázüzemi berendezésekre fordítunk több gondot. A bérlık példamutatóak, nagyon megbízható, gondos lakók. Sem közüzemi, sem lakbérhátralék nincsen, a bérlık rendesen fizetik a lakáshasználat költségeit. Korábbi beszámolóinkban már említést tettünk a felsı szinten lévı önkormányzati lakások beázását illetıen, mely nem kis problémát jelentett az ott lakók számára. Örömünkre szolgált, hogy II. félévében a tetıszigetelés teljes felújítással elvégzésre került. Ez természetesen -a társasházi törvény alapján- a társasház megtakarításából (felújítási alapból) került finanszírozásra, így a Városgazdálkodás a rá esı rész -a havonta esedékes közös költség- megfizetésével a beruházás elvégzéshez maradéktalanul hozzájárult. Illyés Gy. u. 14. A Balmazújváros, Illyés Gy. u. 14. szám alatti Társasházban egyetlen önkormányzati tulajdonú bérlakás van. A lakás jó állapotban van, bérlıje rendeltetésszerően használja és rendesen fizeti a költségeket. 12

73 Családi házak Bolyai u A Bolyai u szám alatt összesen 8 lakóépület található. Valamennyi lakóépület 1 szobás szociális lakás. A bérleti szerzıdések közül 5 db határozatlan idejő, 2 határozott idejő, 1 fı jogcím nélküli lakáshasználó. Molnár Sándorné: A lakásban 1 fı nyugdíjas lakik, lakásbérleti szerzıdése határozatlan idejő. Magatartását tekintve nincs semmi probléma vele, végtelenül szegényes körülmények között él, ,- Ft nyugdíjat kap. Tartozása nincs, soha nem is volt, rendesen fizeti a lakáshasználat költségeit. A lakás azonban lelakott állapotban van, teljes felújításra szorul. (Lakásbérleti szerzıdése határozatlan idejő). Cseke Zoltán: Lakáshasználati díj tartozása van. Lakásbérleti szerzıdése nem került meghosszabbításra, október 21-én bérlıi jogviszonya megszőnt. Ezen idıponttól Cseke Zoltán jogcím nélküli lakáshasználó. Mivel anyagi körülményeiben változás állt be, a képviselı-testületi határozat valamint a bírósági ítélet ellen fellebbezett. Nevezett jelen beszámoló elkészítéséig kérelemmel fordult a bérbeadóhoz tartozásának részletekben történı kiegyenlítése miatt. A kérelmet fogadtuk, a bérbeadó szándékozik a részletfizetéshez hozzájárulni. Ezzel valamint nevezett jogviszonyával kapcsolatban a tulajdonos Önkormányzathoz fogunk fordulni. A lakás állapota megbecsült, rendezett. Közüzemi díj tartozás nincsen. Drága Zoltánné: A bérlı az év végén irodánkat személyesen felkereste, és jelezte átmeneti anyagi gondjait. December hónapban 4 havi hátralék mutatkozott, de biztosított fizetési szándéka felıl, és jelen beszámoló elkészítéséig, én 2 havi számla kiegyenlítésre került. Ismerve a bérlıre jellemzı fizetési morált, a hátralék további kiegyenlítése felıl nyugodtak vagyunk. Bérleti szerzıdése ig szól. 13

74 Szabó Andrásné: A bérlınek hátraléka nincs. Bérlı a lakást teljesen lelakta, a legrosszabb állapotban van az összes lakásbérlemény közül. A bérlı valamint fia életvezetési problémákkal küzd, ezért szociális ellátást vesznek igénybe. Napi rendszerességgel járnak hozzájuk szociális gondozók, akik segítenek a házi munkában, a higiénia megtartásában, stb. A szociális gondozók valamint a bérlı bejelentette, hogy az Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetébe (Balmazújváros - Nagyhát) kérték a bérlık a felvételüket. Az intézmény elfogadta kérelmüket. Szabó András év végén az Intézménybe költözött, Szabó Andrásné költözése üresedés esetén évben várható. A bérlı karbantartási kötelezettségeinek elmulasztása miatt természetesen költségeket fogunk felszámolni és a lakás újbóli bérbeadásához szükséges alapvetı karbantartásokat helyette, a kiszámlázott költségekbıl, el fogjuk végezni. Bérleti szerzıdése határozatlan idejő. Gábor Áron u. 40. Molnár József és Molnár Józsefné: A bérlık lakbér és közüzemi díjjal tartoznak, de a tartozást anyagi helyzetükhöz mértenfolyamatosan rendezik. Valamennyi hátralékra részletfizetési megállapodás van érvényben, úgy a lakbér, mint a közüzemi díjhátralékok esetében is. A lakbérhátralék a megállapodásnak megfelelıen, rendszeresen megtörténik. Jelen beszámoló elkészítéséig is kiegyenlítésre került ,-Ft. A bérlık havi rendszerességgel bemutatják befizetett közüzemi számláikat, törlesztésüket, így folyamatosan követni tudjuk a hátralékok alakulását. Bérleti szerzıdésük határozott idejő, mely ig szól. Hímes u. 1. A Hímes u. 1. szám alatti ingatlanon kettı különálló lakás van, jelenleg az 1/2. szám alatti lakás üresen áll. A házban beázás volt tapasztalható, jelenleg ennek megszüntetésén dolgozunk valamint a gáz visszakapcsolása van folyamatban. A volt bérlıkkel szemben a fennálló tartozásra ( ,-Ft) végrehajtási eljárást indítottunk. A lakásban festés, mázolás, nyílászárók pászítása, üvegezés, redınyjavítás volt szükséges. 14

75 A ház utcai homlokzatán két méter magasságig a kıpor omlik, melyet a késıbbiekben, kapacitásunknak megfelelıen fogunk kijavítani. Veres Péter u. 57/1 57/6. A Balmazújváros, Veres Péter u. 57. szám alatti ingatlanon 6 db költségalapon bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakás található. A lakások 1 és 1,5 szobásak, összkomfortosak. A bérleti szerzıdések 5 éves idıtartamúak. Valamennyi lakás jó állapotban van, a bérlık kiemelten jó bérlıi magatartást tanúsítanak, a lakásokat rendben tartják, tartozások szinte soha nincsenek. A lakásokat pályáztatás útján adja bérbe az Önkormányzat abból a célból, hogy fiatal házaspárok és családok saját lakáshoz jutását a piaci bérekhez képest alacsonyabb lakbér kifizetése mellett, lakbér visszatérítéssel segítse elı. Vörösmarty u. 27/A. A lakás év végén új bérlı részére került átadásra. 15

76 TÁRSASHÁZAK Önkormányzati lakásbérlemény címe Bérlı neve Lakás adatai Lakásbérleti jogviszony Jogcím Lakás állapota Lakásba n lakó Lakbér személye összege k száma Lakásfenntartási támogatás Önkorm. Városgazd 60 napot Támogatással meghaladó csökkentett, lakbér fizetendı lakbér tartozás ig Közüzemi díj tartozás Védend ı fogyasz tó Bocskai u. 3. I/5. Bocskai u. 3. I/6. Koroknainé Tóth Anna Hodosi Judit 48m2; 2szoba; komf. 58m2; 2szoba; komf szociális rendben 1 felnıtt 1 kiskorú szociális rendben 1 felnıtt 2 kiskorú Ft Ft - - igen Ft Ft Bocskai u. 3. II/7. üres 58m2; 2szoba; komf. - - közepes Ft Ft Bocskai u. 3. II/8. Bordás Julianna 48m2; 2szoba; komf szociális rendben 1 felnıtt 1 kiskorú Ft Ft/hó Ft Bocskai u. 3. III/10. Szilágyi Jánosné 58m2; 2szoba; komf Határozatlan szociális rendben 3 felnıtt Ft Ft Debreceni u. 7. I. III/8. Fülöpné Nagy Ibolya 72,77m2; 2szoba; összk szolgálati rendben 2 felnıtt Ft Ft Debreceni u. 7. I. III/9. Sósné Nagy Julianna 50,25m2; 2szoba; összk Határozatlan szociális rendben 2 felnıtt Ft 4500Ft/hó Ft Debreceni u. 7. II. III/6. Debreceni u. 7. I III/7. Suki Károlyné Postáné Juhász Ibolya 54,02m2; 2 szoba; összk. 53,02m2; 2szoba; összk Határozatlan szociális rendben 1 felnıtt Ft szociális rendben 1 felnıtt 1 kiskorú 2500Ft Ft Ft Ft Debreceni u. 9. I. III/6. Balogh Ádámné 63,57m2; 2szoba; összk szociális rendben 2 felnıtt Ft 3800Ft Ft Ft Vízdíj: Ft, áramdíj: Ft igen Melléklet

77 Debreceni u. 9. I. III/7. Bordás Zsuzsanna 63,57m2; 2szoba; összk szociális közepes 2 felnıtt Ft Ft Ft Debreceni u. 9. II. III/6. Debreceni u. 9. II. III/7. Dózsa Gy. u. 10. II/8. Dózsa Gy. u. 10. III/10. Dózsa Gy. u. 12. I/6. Dózsa Gy. u. 12. II/7. Dózsa Gy. u. 12. III/11. Kerekes Tamás Dancs János és Dancs Jánosné Szabó Gábor Bodnár Istvánné Szekeres Sándorné Szarvasné Széplaki Ildikó Csicsák Barbara 63,57m2; 2szoba; összk. 63,16m2; 2szoba; összk. 34m2; 1szoba; komf. 66m2; 3szoba; komf. 52m2; 2szoba; komf. 66m2; 3szoba; komf. 34m2; 1szoba; komf Határozatlan Határozatlan szolgálati rendben 2 felnıtt 2 kiskorú szociális rendben 2 felnıtt 2 kiskorú Ft Ft Ft 5500Ft (készpénzben) Ft Ft - - szociális rendben 1 felnıtt Ft Ft - - szociális rendben 2 felnıtt Ft Ft szociális közepes 1 felnıtt Ft Ft szociális rendben 1 felnıtt 2 kiskorú szociális rendben 1 felnıtt 2 kiskorú Ft Ft 3700Ft Ft/hó Ft - - igen Ft - - igen Dózsa Gy. u. 12. III/12. Györfi Erzsébet 52m2; 2szoba; komf szociális rendben 1 felnıtt 2 kiskorú Ft 5600Ft/hó Ft Kossuth tér 6-7. I. fsz. 4. Kerekes Péterné 46m2; 1,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 1 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 6-7. I. I/4. Tar Sándorné 46m2; 1,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 2 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 6-7. I. II/3. Bodnárné Bajkor Margit 46m2; 1,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 2 felnıtt Ft Ft Ft - igen Melléklet

78 46m2; Kossuth tér 6-7. I. Szeleczki Mária 1,5szoba; II/4. komf Határozatlan szociális közepes 1 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 6-7. II. /1. Csibi Sándorné 52m2; 2szoba; komf Határozatlan szociális rendben 1 felnıtt 1 kiskorú Ft Ft Kossuth tér 6-7. II. II/2. Puzsár József 64m2; 2,5 szoba; komf Határozatlan szociális közepes 2 felnıtt 3 kiskorú Ft Ft/hó Ft Kossuth tér 6-7. III. fsz. 3. Jenes László 46m2; 1,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 1 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 6-7. III. fsz. 1. Szencziné Sárándi Margit 63m2; 2,5szoba; komf szociális rendben 1 felnıtt 2 kiskorú Ft Ft Ft Vízdíj: Ft Áram: igen Kossuth tér 6-7. III. I/1. Lukács Erzsébet 63m2; 2,5szoba; komf szociális közepes 2 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 6-7. II. II/2. Szarvas Imréné 46m2; 1,5szoba; komf Határozatlan szociális közepes 1 felnıtt Ft Ft/hó Ft Kossuth tér 8-9. I. fsz. 1. Kossuth tér 8-9. I. fsz. 4. Kossuth tér 8-9. I. I/5. Szabó Lászlóné Fridrichné Tóth Erzsébet Pocsai István 55m2; 2szoba; komf. 55m2; 2szoba; komf. 63m2; 2,5szoba; komf Határozatlan Határozatlan szociális közepes 2 felnıtt Ft Ft Ft Vízdíj: Ft, Áramdíj: Ft, Gázdíj: Ft szociális rendben 2 felnıtt Ft Ft Ft - szociális elfogadhat ó 2 felnıtt 2 kiskorú Ft Ft Melléklet

79 Kossuth tér 8-9. I. Árva Éva I/7. 46m2; 1,5szoba; komf szociális rendben 1 felnıtt 1 kiskorú Ft Ft Kossuth tér 8-9. I. III/13. (Felújítás alatt. Minıségi lakáscsere: Rácz Tibor) * 63m2; 2,5szoba; komf közepes Ft Ft Kossuth tér 8-9. I. III/14. Rácz Tibor * 46m2; 1,5 szoba; komf szociális rendben 3 felnıtt 2 kiskorú Ft 2500Ft Ft Kossuth tér 8-9. II. fsz. 2. Sárándi Sándor 46m2; 1,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 2 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 8-9. II. fsz. 3. Harangi Eszter 46m2; 1,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 2 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 8-9. II. fsz. 4. Radócz Imre 55m2; 2szoba; komf szociális rendben 2 felnıtt 2 kiskorú Ft Ft Kossuth tér 8-9. II. II/11. Cselei Lászlóné 46m2; 1,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 2 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 8-9. II. III/13. Dúró Sándorné 63m2; 2,5szoba; komf szociális közepes 4 felnıtt 2 kiskorú Ft Ft - Áramdíj: Ft (elırefizetıs rendszer ) igen Kossuth tér 8-9. II. III/15. Dráva Rita 46m2; 1,5szoba; komf szociális közepes 2 felnıtt 1 kiskorú Ft Ft - - igen Kossuth tér 8-9. III. fsz. 1. Borbély Károly és neje 55m2; 2szoba; komf szociális rendben 2 felnıtt 3 kiskorú Ft Ft Ft Áram, víz össz.: Ft igen Kossuth tér 8-9. III. fsz. 4. Kiss Istvánné 55m2; 2szoba; komf szociális rendben 3 felnıtt Ft Ft Melléklet

80 Kossuth tér 8-9. III. I/5. Káli István 63m2; 2,5szoba; komf szociális közepes 4 felnıtt 1 kiskorú Ft 6900Ft/hó Ft Kossuth tér 8-9. III. II/12. Prázmári György 63m2; 2,5szoba; komf Határozatlan szolgálati rendben 2 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 8-9. III. II/9. Kiss Ferencné 63m2; 2,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 3 felnıtt Ft Ft Ft - - Kossuth tér 8-9. III. III/14. Sebık Ferenc 46m2; 1,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 4 felnıtt Ft Ft Kossuth tér 8-9. III. III/16. Harangi Jánosné 63m2; 2,5szoba; komf Határozatlan szociális rendben 3 felnıtt Ft Ft Ft Víz: Ft Áram: Ft - Veres Péter u. 21/A. fsz. 1. Veres Péter u. 21/A. II/6. Czellár Gáborné Koroknai Rozália 62m2; 2,5szoba, komf. 42m2; 1,5szoba, komf Határozatlan Határozatlan szolgálati rendben 2 felnıtt Ft Ft szociális rendben 1 felnıtt Ft Ft Veres Péter u. 21/A. III/7. Szepesi Sándorné 62m2; 2,5szoba, komf szociális rendben 3 felnıtt 2 kiskorú Ft Ft Ft Veres Péter u. 21/A. III/8. Illyés Gy. u. 14. III/12. Sziklai Judit Bereczki István 42m2; 1,5szoba, komf. 58m2; 2szoba; komf Határozatlan Határozatlan szociális rendben 1 felnıtt Ft Ft/hó Ft szociális rendben 2 felnıtt Ft Ft Melléklet

81 CSALÁDI HÁZAK Önkormányzati lakásbérlemény címe Bérlı neve Lakás adatai Lakásbérleti jogviszony Jogcím Lakás állapota Lakásba n lakó Jövedelem személye jellege k száma Lakbér Lakásfenntartási támogatás Önkorm. Városgazd Támogatáss al csökkentett, fizetendı lakbér 60 napot meghaladó lakbér tartozás ig Közüzemi díj tartozás Védend ı fogyasz tó Bólyai u. 59/I. Lós Józsefné 35m2; 1szoba; komf Határozatlan szociális közepes 3 felnıtt 1 kiskorú szociális segély, nyugdíj, családi pótlék Ft Ft Bólyai u. 59/II. Molnár Sándorné 36m2; 1 szoba; komf Határozatlan szociális lelakott 1 felnıtt nyugdíj Ft Ft/hó Ft Bólyai u. 61/I. Cseke Zoltán 36m2; 1 szoba; komf jogcím nélküli rendben 1 felnıtt szociális járadék Ft 3600Ft/hó Ft lakáshasznál ati díj Ft - - Bólyai u. 61/II. Drága Zoltánné 35m2; 1szoba; komf szociális közepes 1 felnıtt 2 gyermek munkabér családi pótlék gyerektartás Ft Ft Ft - - Bólyai u. 63/I. Posta Róza 36m2; 1 szoba; komf Határozatlan szociális rendben 1 felnıtt szociális járadék Ft Ft/hó Ft Bólyai u. 63/II. Pinczés Ferenc 35m2; 1szoba; komf Határozatlan szociális közepes 3 felnıtt rendszeres szociális járadék (bérlık), 4 órás munkabér Ft Ft Bólyai u. 65/I. Kapás Mihályné 36m2; 1 szoba; komf szociális rendben 1 felnıtt nyugdíj Ft Ft Bólyai u. 65/II. Veres Péter u. 57/1. Szabó Andrásné Hunyadi Zsolt Hunyadiné Veres Ildikó 35m2; 1szoba; komf. 39,99m2; 1,5szoba, összk Határozatlan szociális költségala pú lelakott 2 felnıtt 1 illetéktele n nyugdíj Ft Ft rendben 2 felnıtt munkabér (2 fı) Ft Ft Melléklet

82 Veres Péter u. 57/2. Szántai Szilvia 39,99m2; 1,5szoba, összk költségala pú rendben 1 felnıtt 1 kiskorú szociális segély, családi pótlék, gyerektartás Ft 4100Ft/hó Ft Veres Péter u. 57/3. Hőse Péter és Kovács Krisztina 29,02m2; 1szoba, összk költségala pú rendben 2 felnıtt munkabér Ft Ft Veres Péter u. 57/4. 29,02m2; Györfi László 1szoba, Györfi Lászlóné összk költségala pú rendben 2 felnıtt 1 kiskorú munkabér (2 fı) családi pótlék Ft Ft Veres Péter u. 57/5. Molnár Ferenc Varga Veronika 39,99m2; 1,5szoba, összk költségala pú rendben 2 felnıtt munkabér (2fı) Ft Ft Veres Péter u. 57/6. Dudás István Mészáros Ibolya 39,99m2; 1,5szoba, összk költségala pú rendben 2 felnıtt munkabér (2fı) Ft Ft Gábor Áron u. 40. Molnár József 63m2; 2,5szoba, komf szociális közepes 4 felnıtt 3 kiskorú rehabilitációs segély, gyes (bérlık) családi pótlék 3 gyerekre, 2 munkabér Ft Ft Ft Gáz: Ft Víz: Ft igen Hímes u. 1. üres 65m2; 2szoba, összk. - szociális közepes Ft Hímes u. 1. Veréb László Mihályné 35m2; 1szoba; összk Határozatlan szükség közepes 2 felnıtt 1 kiskorú munkabér szoc.segély családi pótlék Ft Ft Ft Vörösmarty u. 27/A. Szabó Attila 69,23m2; 2,5 szoba, komf szociális rendben 1 felnıtt 3 kiskorú munkabér, családi pótlék Ft Melléklet

83 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére a Debrecen TISZK térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Önkormányzatunk tulajdonrésszel rendelkezik a DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben (továbbiakban TISZK Nonprofit Kft.), valamint az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben (továbbiakban ALFÖLD SZAKKÉPZİ Nonprofit Kft.). A TISZK Nonprofit Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Nonprofit Kft. vezetését Hajnal János ügyvezetı látja el, aki mindkét gazdasági társaság évi üzleti tervét megküldte önkormányzatunk részére jóváhagyás céljából. Az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Nonprofit Kft. mőködéséhez a tulajdonosok az általuk fenntartott iskolák tanulói létszámának arányában járulnak hozzá a felmerülı, de a szakképzési hozzájárulás terhére el nem számolható költségekhez. Ezért az ügyvezetı úr Ft támogatás megfizetését kéri. A gazdasági társaságok üzleti tervei az elıterjesztés mellékletét képezik. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az információk birtokában dönteni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT a Debrecen TISZK térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1.Javasolja a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg ) taggyőlésének, a évi üzleti tervének elfogadását. 2.Javasolja az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg ) taggyőlésének, a évi üzleti tervének elfogadását.

84 3.Felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontok szerinti javaslatoknak megfelelıen képviselje az Önkormányzatot a társaságok taggyőlésein. 4.Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg ) részére a évi mőködési költségekhez történı hozzájárulás címén Ft támogatás átutalásáról intézkedni szíveskedjen. Határidı: a 3. pont vonatkozásában a társaságok soron következı taggyőléseinek idıpontja Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Határidı: a 4. pont vonatkozásában február 28. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, január 20. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: E l õ t e r j e s z t é s Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı testületének január 30-án tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére készfizetı kezesség hozzájárulása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez. A KITE Mezıgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörő Részvénytársaság és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerzıdés megkötéséhez eft készfizetı kezességvállalás szükséges. A korábbi évekhez hasonlóan halasztott fizetési konstrukciót biztosít a KITE Zrt. A kért készfizetı kezességet, mint alapító és tulajdonos, Balmazújváros Város Önkormányzata vállalhatja. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet jelen elıterjesztés megtárgyalására. Határozati javaslat A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére készfizetı kezesség hozzájárulása tárgyában a./ alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. mezıgazdasági ágazati tevékenységéhez szükséges eft összeghatárig terjedı készfizetı kezességet vállal a KITE Mezıgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörő Részvénytársaság felé. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert a készfizetı kezesi nyilatkozat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: február 15. és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester b./ alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. mezıgazdasági tevékenységéhez szükséges készfizetı kezességet nem vállal. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, január 25. Dr. Tiba István polgármester

95

96 Készfizetı kezesi nyilatkozat Alulírott, de itt is megnevezett Balmazújváros Város Önkormányzata, képviselıje: dr. Tiba István mint Balmazújváros város polgármestere, (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5 sz.), a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a KITE Mezıgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörő Részvénytársaság (székhelye: 4181 Nádudvar, Bem József u. 1. cégjegyzékszáma: , KSH száma: , képviselı: Búvár Géza vezérigazgató) - mint Eladó és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT. (székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/A., adószáma: , cégjegyzék szám: , képviselıje: Kalmár Zoltán ügyvezetı), mint Vevı között napján létrejött sz. szerzıdésbıl eredı, a KITE ZRT. által a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT részére nyújtott Ft-os (azaz: Tízmillió hétszázezer forint) hitelkeretbıl adódó fizetési kötelezettségért készfizetı kezességet vállalok. Jelen kezesi felelısség-vállalásom alapján kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben hivatkozott szerzıdés feltételei szerint a Vevı a szerzıdésben kikötött határidıben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a fizetési határidı eredménytelen elteltét követı 8 napon belül a Vevı helyett, mint készfizetı kezes teljesítem a fentiekben meghatározott összeg kifizetését a KITE ZRT, mint Eladó számú számlájára. Kelt: Balmazújváros, Elıttünk mint tanuk elıtt: 1. (név).. (lakcím) (név). Készfizetı kezes képv.: (lakcím)..

97 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére a Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 258/2011. (VII. 19.) számú határozatával döntött a Bıcs Sport Kft. üzletrészének megvásárlásáról és a Kft. nevének Balmazújváros Sport Kft.-re történı módosításáról. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése. A Balmazújváros Sport Kft. mőködésének biztosítása érdekében szükséges a tulajdonos önkormányzatnak a hozzájárulása. Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete alapján nincs mód a gazdasági társaság támogatására, viszont az önkormányzat évi költségvetése és a Kft. üzleti terve elfogadásáig a Balmazújváros Sport Kft-nek támogatási igénye merül fel, tekintettel arra, hogy a tavaszi futball szezon megkezdése elıtt költségek merülnek fel a nevezési díjak, játékvezetıi díjak és a szezon indítás egyéb szükséges költségei. Fentiek alapján javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a folyamatos mőködés biztosítása érdekében eft mőködési támogatást biztosítson a gazdasági társaság részére. Határozati javaslat A Balmazújváros Sport Kft. támogatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 107. alapján a Balmazújváros Sport Kft. részére eft mőködési támogatást biztosít. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, a jegyzıt, és a Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetıjét, hogy a Képviselı-testület következı ülésére a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdés alapján terjessze elı a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése érdekében az önkormányzat és a Balmazújváros Sport Kft. között kötendı megállapodás tervezetet. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetben szerepeltesse a Balmazújváros Sport Kft évi mőködési támogatására vonatkozó elıirányzatot. Határidı: február 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Murák László ügyvezetı Balmazújváros, január 25. Dr. Tiba István polgármester

98 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény részére forrás biztosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı a mellékelt elıterjesztési kérelemmel fordult a tisztelt Képviselı-testülethez. Az igazgató úr által jelzett probléma megoldása szükséges az épület állag megóvása és fenntartása érdekében, illetve elıre nem látható és tervezhetı problémaként merült fel. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az intézményvezetı úr által megjelölt évben fel nem használt maradványából a 710 eft összeget biztosítsa az intézmény részére a meghibásodott csıhálózat felújítása érdekében. Határozati javaslat A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény részére forrás biztosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 77. (1) bekezdés alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére - kérelme alapján az intézmény által évben fel nem használt maradványából a 710 eft összeget biztosítja a meghibásodott csıhálózat felújítása érdekében. Határidı: február 28. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Végh Attila intézményvezetı Balmazújváros, január 25. Dr. Tiba István polgármester

99

100 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére az ÉAOP /A-11 kódszámú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése címő pályázat benyújtása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A tisztelt Képviselı-testület október 26. napján határozott arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése címő pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A tisztelt Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges projektterv elkészítésérıl október 26. napján tartott ülésén, míg az útfelújítási tervek elkészítésérıl a november 24. napján tartott ülésén hozott határozatot. Jelen elıterjesztés elkészítéséig összesen bruttó ,-Ft összegő önerıt biztosított önkormányzatunk a beruházás megvalósításához a évi költségvetés fejlesztési kiadásai elıirányzata terhére, amelybıl bruttó ,-Ft pályázatban elszámolható költségnek, míg bruttó ,-Ft pályázatban nem elszámolható költségnek minısül. 2. A pályázat az Észak-Alföldi Operatív Program keretében került meghirdetésre Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése elnevezéssel, amelynek a kódszáma: ÉAOP-3.1.2/A-11. A pályázati felhívást és mellékleteit nagy terjedelmükre tekintettel nem csatolom jelen elıterjesztéshez, azok letölthetıek a internetes oldalról. 3. Ezen pályázati felhívásra önkormányzatunk pályázatot nyújthat be, hiszen minden, a pályázati felhívásban meghatározott feltételnek megfelelünk, és a projekt jól elıkészített (útfelújítási tervek elkészültek, a szükséges engedélyeztetési eljárások megindultak) a tisztelt Képviselı-testület korábbi határozatainak megfelelıen. 4. A pályázat részletesen kidolgozásra került, amelynek alapján a pályázat az alábbi fıbb pénzügyi paraméterek mellett nyújtható be: Teljes bekerülési költség: Ebbıl támogatás: Ebbıl önkormányzati önerı: bruttó.,-ft bruttó.,-ft bruttó,-ft (A pályázat pontos, végleges pénzügyi paraméterei jelenleg még egyeztetés alatt állnak, azok a tisztelt Képviselı-testület ülésén kerülnek ismertetésre.)

101 5. Javaslom a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a fentebbi pénzügyi adatokkal határozzon a pályázat benyújtásáról, és szíveskedjen a pályázat benyújtásához szükséges még hiányzó önerı összegét, összesen.,-ft összeget önerıként biztosítani a évi költségvetés terhére. 6. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület szíveskedjen a pályázat benyújtásához szükséges határozatait meghozni.

102 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 30-án tartandó ülésére az ÉAOP /A-11 kódszámú Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése címő pályázat benyújtása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP /A-11 címő pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani az alábbi paraméterek mellett: a) a benyújtandó pályázat címe:.. b) a pályázat megvalósítási helyszínei: Helyrajzi száma Címe. c) a pályázat költségvetése az alábbi: Teljes bekerülési költség: Ebbıl támogatás: Ebbıl önkormányzati önerı: bruttó,-ft bruttó,-ft bruttó..,-ft d) a Balmazújváros Város Önkormányzatát terhelı önerı összegét (bruttó.,-ft) a évi költségvetés terhére biztosítja - a 348/2011. (X.26.) számú és a 380/2011. (XI.24.) számú képviselı-testületi határozatokkal már bruttó ,-Ft önerı biztosításra került az elszámolható költségek után, így a évi költségvetésben biztosítandó önerı összege bruttó,-ft, és az ÉAOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerı összegét a költségvetésben elkülöníti. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján felkéri a jegyzıt, hogy a évi költségvetési rendeletbe az 1. pont szerinti elıirányzatokat támogatott pályázat esetén beépíteni szíveskedjen. Határidı: Felelıs: költségvetési rendelet készítésekor jegyzı 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti pályázatot határidıben benyújtani, illetve a pályázat sikeres lebonyolításához szükséges egyéb okiratokat, szerzıdéseket, megállapodásokat, megrendeléseket aláírni, intézkedéseket megtenni szíveskedjen, figyelemmel a maximálisan biztosított önkormányzati saját forrás összegére, és a benyújtandó pályázat költségvetési számaira.

103 Határidı: Felelıs: pályázat benyújtása: január 30., a többi tevékenység: folyamatosan polgármester Balmazújváros, január 18. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc Aljegyzı

104 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete i ülésére, társasház tetıszigetelésének támogatása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Szatmári Margit, a Veres P. u. 21/a. sz. alatti társasház közös képviselıje, pénzügyi támogatást kért az Önkormányzattól, a társasház tetıszigetelésnek támogatására. Az épület 4 lépcsıházból áll. Az a lépcsıházban található 8 lakásból az Önkormányzat tulajdonában 4 lakás van. Az Önkormányzat tulajdonában levı lakások után a közös költséget a Városgazdálkodási Kft. rendszeresen, idıre fizeti. A befizetett közös költségbıl a társasháznak jogszabályban elıírtak alapján felújítási alapot kell elkülönítenie, amelynek tartalmaznia kell a felújítás, karbantartás költségeit is. A szigetelést az a lépcsıház fölött végezték el, melynek teljes költsége: Ft volt, melyet a közös költségbıl egyenlített ki a közösség. Mivel megfelelı felújítási kerettel nem rendelkeznek kérik, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a felújításhoz a fenti költség 50%-val. Határozati javaslat társasház tetıszigetelésének támogatása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban kapott felhatalmazás alapján a Veres P. u. 21/a. sz. alatti társasháznak a tetıszigetelésre vonatkozó kérelmét: A alternatíva: Ft-al támogatja, a terhére kizárólag a társasház felújítás alapjához. A támogatást a számla kivonatával és a társasházi alapszerzıdés másolatával kell igazolni. A pénz átutalásától számított 30 napon belül a támogatás kifizetése elıtt a felújítás tételes számláját mutassa be. B alternatíva: nem támogatja. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a határozatról a kérelmezıt értesítse.

105 Határidı az értesítésre: Felelıs: Dr. Veres Margit Jegyzı Balmazújváros, január 24. Elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı

106

107

108 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete i ülésére, a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztatójának elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzata minden évben pénzügyi támogatást nyújt a polgári védelmi feladatok ellátására Balmazújváros területén illetékességgel rendelkezı hivatásos állami szerv, a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség részére. Fentiekre tekintettel a polgári védelmi kirendeltség vezetıje elkészítette a kirendeltség évi munkájáról, az év során elvégzett feladatokról szóló tájékoztatóját. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a tájékoztató elfogadására. Határozati javaslat a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztatójának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. Balmazújváros, január 18. Dr. Tiba István polgármester

109 Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúböszörmény Polgári Védelmi Kirendeltség 4220 Hajdúböszörmény, Karap F. u. 5/a. : (52) , : (52) TÁJÉKOZTATÓ az illetékes önkormányzatok részére Hajdúböszörményi Polgári Védelmi Kirendeltség évi munkájáról

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 25. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott)

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS. LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL INDOKOLÁS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ (átdolgozott) Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben