a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése április 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére"

Átírás

1 Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése április 24-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl szóló rendelet megalkotása Elıadó: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke Az elıterjesztés elıkészítésében részt vett szervezetek és személyek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Az elıterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság

2 Tisztelt Közgyőlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról rendeletet alkot. Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, úgy a helyi önkormányzat az Sztv. 92. (2) bekezdése szerint ezen rendeletben szabályozza többek között: a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; c) azt, hogy az intézményvezetı milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; f) a személyes gondoskodásért fizetendı térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; g) az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı között kötendı megállapodással összefüggı kérdéseket. Fent idézett jogszabályi rendelkezésnek megfelelıen a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése március 16-ai ülésén elfogadta 4/2000. (III. 16.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı szociális intézmények által nyújtott szakosított ellátásokról, azok igénybevételérıl. Az alaprendelet a jogszabályváltozásokat követve ezt követıen 4 alkalommal, a 11/2003. (VI.27.), a 4/2004. (IV. 29.), a 16/2005. (X. 21.), valamint az 1/2008. (II. 26.) rendeletekkel került módosításra. A február 21-ei módosítása során, tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı szakosított ellátást biztosító szociális intézmények térítési díjai teljes körően egy új, önálló rendeletben kerültek szabályozásra, a megyei közgyőlés hatályon kívül helyezte a Rendelet térítési díjra vonatkozó ait. Ezt megelızıen a Rendelet csak a évi módosítása során került átfogó felülvizsgálatra, jól lehet azóta a tartalmát meghatározó Sztv. 3 alkalommal is jelentısen módosításra került. Az Sztv. módosítása alapján a Rendelet több szakasza, amelyek a jogszabályi rendelkezések eredeti szövegezését ismétlik meg, hatálytalanná váltak, vagy ellentétesek a jelenleg érvényben lévı szabályozással. Tekintettel tehát a vonatkozó törvénynek és végrehajtási rendeleteinek elmúlt évekbeli jelentıs változására, valamint arra, hogy manapság az Internet használatának elterjedésével a települési önkormányzatok segítségeképpen nem is szükséges a jogszabály megismerését elısegítve azt a megyei szabályozásban megismételni, célszerő nem a hatályost módosítani, hanem azt hatályon kívül helyezve új rendeletet alkotni a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl. Különösen a január 1-jétıl életbe lépett jelentıs mértékő új jogszabályi elıírásokkal összhangban megfogalmazott új rendelet áttekinthetıbb és könnyebben alkalmazható lesz, mind az érintett ellátást kérelmezık, ellátottak, mind az ellátást biztosító intézmények részérıl. Az új rendelet tartalmazza az Sztv-ben elıírt, helyi szinten szabályozandó kérdéseket a megyei önkormányzat kötelezıen ellátandó szociális szolgáltatási feladatai tekintetében, leírja a megyei önkormányzat által biztosított szakosított ellátások formáit, ezen ellátások biztosítására mőködtetett intézmények körét, az ellátások igénybevételének rendjét, az ellátottak érdekvédelmét, a megyei önkormányzat koordinációs feladatai a megyei szociális szolgáltatások területén.

3 2 Tisztelt Közgyőlés! A fent leírtak alapján indítványozom az elıterjesztés megtárgyalását, és a vonatkozó jogszabályok elmúlt évekbeli jelentıs változásait figyelembe véve, a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl a jelenleg még érvényben lévı megyei rendeletet hatályon kívül helyezve javasolom az alábbi új rendelet elfogadását. Veszprém, április 10. Lasztovicza Jenı s.k. a megyei közgyőlés elnöke

4 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének../2008. (..) rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl A Veszprém Megyei Önkormányzat a megye lakosságának szociális biztonsága érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletre (továbbiakban: R-1.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendeletre (továbbiakban: R-2.) tekintettel, a szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. (1) E rendelet célja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat szabályozza a szakosított szociális ellátások biztosításának és igénybevételének rendjét, továbbá, hogy elısegítse az egyéneknek önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelısség vállalását, a szociális szolgáltatások fejlesztését. (2) Mindezekkel összhangban a Veszprém Megyei Önkormányzat feladata a szociális szolgáltatás iránti igények folyamatos figyelemmel kísérése, az igényekrıl, a kielégítésüket szolgáló intézményrendszerrıl, az ellátottságról szóló információkról a települési önkormányzatok tájékoztatása, szociális szolgáltatástervezési koncepció készítése, a települési és a kistérségi szolgáltatástervezési koncepciók véleményezése. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek feladatait, összetételét, mőködésének a rendjét önálló rendeletben határozza meg. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekre az ellátást igénylı személyekre (ellátási területen élı magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában e törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a

5 2 három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik); az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre; a szolgáltatást igénybe vevı tartására jogszabály, szerzıdés, vagy bírósági határozat alapján köteles személyekre; (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított szociális ellátást nyújtó intézmények ellátási területe Veszprém megye területe. (3) Más megye lakosainak ellátására ellátott csere kivételével a megyei közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott elızetes engedélyét követıen kerülhet sor, amennyiben az ellátott, vagy hozzátartozója, illetve törvényes képviselıje vállalja a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését. Az engedély megadására csak az elhelyezést igénylı közvetlen érdekét szolgáló, különösen indokolt esetben (pl. családegyesítés, a megyében lévı rokoni kapcsolatok fennállása) kerülhet sor, a Veszprém megyei ellátottak igényeinek veszélyeztetése nélkül. II. FEJEZET A szakosított ellátások formái, az intézmények típusai 3. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi szakosított szociális ellátási formákat mőködteti: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények a) idısek otthona b) fogyatékosok otthona c) pszichiátriai betegek otthona Lakóotthon a) fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona b) fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona (2) A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények az alábbiak: Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsıvat Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Szıc Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemı és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém

6 3 Az ellátás igénybevételének rendje 4. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı szakosított szociális ellátást nyújtó intézmények esetében az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezetı intézkedése alapozza meg. (2) Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes. A kérelmet az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje a R számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be az intézmény vezetıjénél. (3) Tartós bentlakásos intézménybe nem vehetı fel az a személy, akirıl a lakóhelyén az alapszolgáltatás keretében tudnak gondoskodni, illetve akinek életkora, egészségi állapota, gondozási szükséglete, fogyatékossága nem felel meg a Sztv-ben elıírt feltételeknek. Az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új felvételre csak a kórokozó hordozásra irányuló negatív tüdıszőrı- és bakteriológiai vizsgálati eredmény igazolásával kerülhet sor. (4) Az intézményvezetı az igénybevételi eljárást az R-2. elıírásainak megfelelıen köteles végezni. Gondoskodik az elıírt nyilvántartások vezetésérıl, az elıgondozás elvégzésérıl, dönt az ellátásra való jogosultságról. 5. Az idısek otthonának vezetıje az Sztv. 68. (5) bekezdése szerinti kivételek figyelembe vételével a kérelem alapján kezdeményezi az ellátást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértıi szervnél, majd dönt az ellátásra való jogosultságról. Az intézményvezetı a gondozási szükséglet megállapítását követıen megkeresi az igénylı lakóhelye szerint illetékes jegyzıt a jövedelemvizsgálat elvégzése céljából. 6. (1) Az intézményvezetı az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylık elhelyezésérıl, kivéve, ha az ellátást igénylı helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek esetében az igények kielégítésének sorrendjérıl határozó bizottságban a fenntartó képviseletében a szociális intézmények érdekképviseleti fórumaiba megválasztott képviselı vesz részt. (2) Amennyiben a megyei közgyőlés az intézményben létszám felvételi zárlatot rendel el, a rendkívüli élethelyzetben lévı ellátást igénylık felvételérıl a soron kívüli elhelyezést minısítı bizottság kezdeményezésére a megyei közgyőlés elnöke 15 napon belül dönt. A megyei közgyőlés elnöke a felvételt különösen akkor engedélyezi, ha a soron kívüli elhelyezésnek az R (1) bekezdésben foglalt feltételei fennállnak, s más, azonos ellátási formában mőködı intézményben történı elhelyezés nem lehetséges. (3) Az intézményvezetı az elhelyezésre vonatkozó kérelem elutasításáról szóló értesítés egy példányának megküldésével a fenntartót tájékoztatja.

7 4 7. (1) Az intézmény vezetıje az ellátás igénybevételének megkezdésekor megállapodást köt az ellátást igénylıvel, illetve törvényes képviselıjével, kivéve ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelezı intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul. Az ápolást-gondozást nyújtó intézményekre és az ápoló-gondozó célú lakóotthonokra vonatkozóan az 1. számú melléklet, a rehabilitációs célú lakóotthonra vonatkozóan a 2. számú melléklet tartalmazza a megállapodás-mintát, melynek tartalmától az intézmény vezetıje a szerzıdı fél adatai, az elhelyezés helyének, idıtartamának pontos meghatározása, a házirendben jóváhagyott szolgáltatási kör, valamint az intézménybe bevihetı vagyon-, érték- és, személyes tárgyak és behozandó iratok köre vonatkozásában térhet el. Az intézmény vezetıje a megállapodás másolatát a megállapodás a megkötésétıl számított 15 napon belül megküldi a megyei közgyőlés elnökének. (2) Az intézményvezetık az 3. számú melléklet szerinti jelentésben kötelesek minden hónap 10-éig tájékoztatást adni az elızı havi gondozotti forgalomról, a férıhely kihasználtságáról, a felvételt nyert személyekrıl, és a várakozókra vonatkozó fontosabb adatokról. (3) Az intézményi jogviszony megszüntetésének eseteire és módjaira vonatkozóan az Sztv aiban és a aiban foglaltak az irányadók. (4) Ha az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıje az intézményvezetı 4. (3) bekezdés, 5. és 7. (3) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdésérıl. III. FEJEZET Az ellátottak érdekvédelme 8. Az intézményvezetı köteles gondoskodni arról, hogy az intézmény által biztosított szolgáltatást olyan módon nyújtsák, hogy figyelemmel legyenek az ellátást igénybevevıket megilletı alkotmányos jogok és az Sztv-ben meghatározott ellátotti jogok maradéktalan és teljes körő tiszteletben tartására. 9. (1) Az érdekképviseleti fórum az intézményi jogviszonyban állók jogainak és érdekeinek érvényesülését segíti elı az Sztv. 99. (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatokkal és összetételben. Az érdekképviseleti fórum a házirend mellékletét képezı mőködési szabályzatban meghatározott feltételek és eljárás szerint mőködik. (2) Az érdekképviseleti fórum tagjait, valamint a (4) bekezdésben szereplı tagság megszőnése esetén az új tagot a) az ellátást igénybevevık közül lakógyőlésen, b) az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselıi közül a hozzátartozóigondnoki értekezleten, c) az intézmény dolgozói közül munkaértekezleten kell megválasztani, egyszerő szavazati többséggel.

8 5 (3) Az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül választják meg a fórum elnökét. Az elnök gondoskodik az ülés összehívásáról, a tagok és az érintett személyek értesítésérıl, a fórum által hozott döntések alapján szükséges intézkedések megtételérıl. A fórum üléseirıl jegyzıkönyv készül, a döntéseket határozatokba foglalják. (4) Az érdekképviseleti fórumbeli tagság megszőnik: a) a tag lemondásával, illetve halálával; b) a tag visszahívásával, ha az ellátottak panaszait nem megfelelıen közvetíti, illetve ha a fórum ülésein való megjelenési kötelezettségét tartósan nem teljesíti; a) annak a hozzátartozónak (törvényes képviselınek) a halálával, vagy annak az ellátásban részesülınek az intézményi jogviszonya megszőnésével, akire tekintettel az illetı tag az érdekképviseleti fórum tagja lehetett; b) a fenntartót képviselı tag esetében továbbá a kijelölt megyei képviselı megyei képviselıi mandátumának lejártával, illetve az arról történı lemondással. IV. FEJEZET Térítési díj 10. A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı szakosított ellátást biztosító szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, továbbá a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése külön rendeletben szabályozza. V. FEJEZET A megyei önkormányzat koordinációs feladatai a megyei szociális szolgáltatásokban 11. (1) A megyei önkormányzat az Sztv. 88. (1) bekezdésében foglalt feladata, a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolása keretében kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodája révén a megyei szociális szolgáltatásokban közremőködıkkel. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodája, a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı Idısek Otthona és Módszertani Intézménye közremőködésével szakmai véleményt, tanácsadást nyújt a megyei szociális szolgáltatások megszervezéséhez és mőködtetéséhez. (2) A megyei szociális szolgáltatások fejlesztésének elısegítésére a megyei önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepciót a megyei önkormányzat kétévente felülvizsgálja, és az Sztv. 92. (7)-(8) bekezdéseiben foglaltak, valamint a szociális szolgáltatásokban közremőködık véleményének figyelembevételével aktualizálja. (3) A Veszprém megye területén megtalálható települési önkormányzatok és társulások által készített szociális szolgáltatástervezési koncepciókat a megyei közgyőlés nevében, a

9 6 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodája, valamint a megyei önkormányzat fenntartásában lévı Idısek Otthona és Módszertani Intézménye bevonásával a megyei közgyőlés elnöke véleményezi. VI. FEJEZET Záró rendelkezések 12. (1) Jelen rendelet május 1-jén lép hatályba, kihirdetésérıl a megyei fıjegyzı gondoskodik. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı szociális intézmények által nyújtott szakosított ellátásokról, azok igénybevételérıl többször módosított 4/2000. (III. 16.) számú rendelet, illetve az azt módosító 11/2003. (VI. 27.), a 4/2004. (IV. 29.) 6. -a, a 16/2005. (X. 21.), valamint az 1/2008. (II. 26.) rendelet 4. (3) bekezdése. (3) E rendelet 2. (3) bekezdésében foglaltakat a rendelet hatályba lépését követıen felvett személyekre kell alkalmazni. Veszprém, április.. Lasztovicza Jenı a megyei közgyőlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı

10 7 1. számú melléklet a../2008. (....) rendelethez MEGÁLLAPODÁS az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményekben és ápoló-gondozó célú lakóotthonokban történı ellátáshoz (minta) A Veszprém Megyei Önkormányzat (otthon megnevezése, címe) mint ellátást biztosító képviselıje (továbbiakban: Ellátást biztosító) és Név:.... Születéskori név:.. Szül. hely, idı: Anyja neve:... Elızı lakcíme:... Gondnokság alatt áll: igen nem (megfelelı aláhúzandó) Ha gondnokság alatt áll, az: korlátozó kizáró (megfelelı aláhúzandó) Gondnoka neve:... Gondnoka címe:... mint Ellátott (továbbiakban: Ellátott) között a mai napon - mindkét fél jogainak és kötelezettségeinek tiszteletben tartásával - az alábbi megállapodás jött létre. 1. Az Ellátást biztosító az Ellátott kérelmének helyt adva elhelyezést biztosít a megállapodás aláírásának napjától határozott idıre:... év,... hó,... napig/határozatlan idıre. Az intézmény vezetıje az ellátás igénybevételétıl számított 30 napon belül értesíti a személyi térítési díj összegérıl a fizetésre kötelezettet. Az Ellátott vállalja, hogy a részére megállapított személyi térítési díjat havonta utólag minden hónap 10-éig megfizeti. A személyi térítési díj az intézményt fenntartó önkormányzat rendeletében megállapított intézményi térítési díj és az ellátott jövedelmi és vagyoni helyzete, valamint a tartásra képes hozzátartozó tartási képessége alapján kerül megállapításra a következık szerint. A személyi térítési díjat az intézményvezetı állapítja meg, ha az ellátott rendszeres jövedelme a teljes intézményi térítési díj fizetését lehetıvé teszi, vagy ha a rendszeres jövedelme nem elégséges a teljes intézményi térítési díj megfizetésére, és az ellátott nem rendelkezik vagyonnal, vagy tartásra köteles és képes hozzátartozóval. Egyéb esetben a személyi térítési díjról a fenntartó határozattal dönt. Az ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi idısotthoni ellátás esetén az Sztv. 119/C. (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmének a 80 %-át, kivéve ha más személy nyilatkozatban vállalja a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését.

11 8 Idısotthoni ellátás esetén vagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének idıpontjában az ellátást igénylı tulajdonában álló ingatlant, valamint az ıt illetı hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékő jogot, illetve az ellátás igénylését megelızı 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát meghaladja. 1 Tartásra köteles és képes személy az Ellátott tartását szerzıdésben vállaló személy, az Ellátott tartására bíróság által kötelezett személy, valamint az Ellátottnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülıje, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem - a tartási kötelezettség teljesítése mellett - meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. Ingyenes ellátásban részesül, akinek nincs jövedelme és térítési díj alapjául szolgáló ingatlan vagyona, valamint tartásra köteles és képes hozzátartozója sincs. A felvétel napján érvényes havi intézményi térítési díj:..,- Ft. A jövedelemmel nem rendelkezı 16 év fölötti ellátott részére legalább a nyugdíjminimum 20 %-ának idısotthoni ellátás esetében, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, a nyugdíjminimum 30 %-ának 1 megfelelı összegő költıpénzt kell biztosítani. Költıpénzt kell biztosítani annak az Ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Az Ellátott a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetık. Nem minısül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. A két hónapot meghaladó távollét idejére a) az egészségügyi intézményben történı kezelés idıtartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti. 1/a. 2 Az átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezést nyújtó részlegben történı elhelyezéskor fizetendı egyszeri hozzájárulás összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat a fenntartásában mőködı szakosított ellátást biztosító szociális intézmények térítési díjairól szóló hatályos rendeletében állapítja meg. Az egyszeri hozzájárulás összege, valamint a lakrész/lakószoba nem örökölhetı. Az egyszeri hozzájárulás összegének befizetését legkésıbb az intézménybe történı beköltözést követı 30. napon kell igazolni. A felvétel napján az Ellátottra érvényes egyszeri hozzájárulás összege:.,- Ft. Az Ellátott tudomásul veszi, hogy amennyiben gondozása öt éven belül a haláleset kivételével megszőnik, az egyszeri hozzájárulásnak a fennmaradó évekre jutó idıarányos részét kapja vissza. 2. Az Ellátott tudomásul veszi, hogy beköltözéskor csak az Ellátást biztosító által a házirendben részletezett mennyiségő és minıségő vagyon- és értéktárgyat, személyes holmit hozhat magával. 3. Az Ellátást biztosító vállalja, hogy az intézményben a mindenkori hatályos jogszabályoknak és az e szerzıdés mellékletét képezı Házirendnek megfelelı, abban részletezett szolgáltatásokat nyújtja teljes körő ellátásként. A Házirend tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét. Az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért, az intézmény által szervezett szabadidıs programokért fizetendı eseti térítési díjról is a mellékelt házirend rendelkezik. 3

12 9 4. Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételétıl számított egy hónapon belül személyre szabott gondozási/ápolási/fejlesztési 4 tervet készít, melyet évente/félévente 4 értékel és aktualizál. Ennek elkészítését és értékelését az Ellátott személlyel, ill. törvényes képviselıjével közösen végzi. Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az ellátott jogszabályban meghatározott szakértıi bizottsági felülvizsgálatáról, tájékoztatást nyújt a felülvizsgálat eredményérıl, és megteszi a szükséges intézkedést az ellátás további biztosítása, az áthelyezés vagy az intézményi jogviszony megszüntetése ügyében. 5. Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos jogszabály alapján az intézmény által térítésmentesen biztosított alapgyógyszerek körérıl részletes és pontos tájékoztatást ad az Ellátott részére. Az Ellátott tudomásul veszi, hogy az ezen kívül szükséges gyógyszerei ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendı díj költségét is, gyógyászati segédeszközei finanszírozásáról maga gondoskodik, a jogszabályban meghatározott esetek kivételével. 6. Az Ellátott kijelenti, hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul vette és elfogadta. Tudomásul veszi, hogy a Házirend többszöri, súlyos megsértése esetén az Érdekképviseleti Fórum javaslatára az intézményvezetı az intézményi jogviszony megszüntetését vagy az áthelyezését kezdeményezi. 7. Az intézménybe történı felvételére akkor kerülhet sor, ha az Ellátott bemutatja a három hónapnál nem régebbi negatív székletbakteriológiai eredményt és a tbc-mentességrıl szóló igazolást. Fogyatékos személyek otthonába való felvételkor az Ellátottnak rendelkeznie kell az alapvizsgálatról szóló szakértıi véleménnyel. 4 Pszichiátriai betegek otthonába való felvételkor az Ellátottnak rendelkeznie kell a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve amennyiben az ellátás igénylése idıpontjában kórházi kelezésben részesül a fekvıbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetıjének három hónapnál nem régebbi szakvéleményével Az Ellátott beköltözéskor az alábbi iratokat hozza magával: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, gondnok kirendelı határozat, saját tulajdonú ház tulajdoni lapja, TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány, nyugdíjmegállapító (nyugdíjszerő ellátást megállapító) határozat, utolsó nyugdíjszelvény, érvényes tartási/öröklési szerzıdés fénymásolata, gyermektartási kötelezettség esetén a határozat másolata. Ezen iratok bemutatása az együttmőködési kötelezettség körébe tartozik. Az iratok hiánypótlási határidıben történı bemutatásának elmulasztása esetén az intézmény jogosult elállni a megállapodástól. 9. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy az Ellátott adatokat szolgáltat az intézményben vezetett, jogszabályokban elıírt nyilvántartásokhoz. Az Ellátott vállalja, hogy haladéktalanul, legkésıbb 15 napon belül tájékoztatja az Ellátást biztosítót, ha az ellátásra való jogosultság feltételeiben, a jövedelmi és vagyoni viszonyaiban, a közeli hozzátartozó személyazonosító adataiban változás állt be. 10. A panaszjog gyakorlásának lehetıségét és módját a mellékelt házirend részletesen szabályozza.

13 Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy e szerzıdést az Ellátott egyoldalú nyilatkozatával írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi jogviszony a felmondást követı 30. napon megszőnik. A felmondási idı elteltéig a szerzıdés érvényben van. 12. Az Ellátást biztosító az intézményi jogviszony megszüntetését, és ezt követıen a szerzıdés felmondását akkor kezdeményezheti, ha az Ellátott a) másik intézménybe történı áthelyezése indokolt; b) a házirendet többször, súlyosan megsérti, s emiatt az Érdekképviseleti Fórum javasolja az intézményi jogviszony megszüntetését, vagy áthelyezést; c) az intézményi ellátása már nem indokolt. 13. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy az intézményi jogviszony és ennek következtében e szerzıdés megszőnik: a) az intézmény jogutód nélküli megszőnésével b) az Ellátott halálával, c) határozott idıre történı intézeti elhelyezés esetén az idıpont bekövetkeztével, amennyiben az Ellátott és az Ellátást biztosító nem állapodnak meg a szerzıdés meghosszabbításáról, d) az Ellátott más intézménybe történı áthelyezésével. 14. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy ha az intézmény jogutód nélküli megszőnése miatt szőnik meg az intézményi jogviszony, de az Ellátott jogosult az ellátásra, akkor az intézmény fenntartója gondoskodik az állapotának megfelelı intézménybe történı elhelyezésérıl. 15. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket elsıdlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Tudomásul veszik, hogy a megállapodás módosítására a személyi térítési díj megállapítása tekintetében az intézményvezetı/fenntartó egyoldalúan jogosult. A megállapodás személyi térítési díj megállapításán túli tartalmának módosításához szükséges az ellátást igénybe vevı és/vagy törvényes képviselıjének, valamint az intézmény fenntartójának elızetes hozzájárulásán alapuló közös megegyezés. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, a megállapodás 11. pontjában foglaltak az irányadók. 16. Az e szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 17. Az Ellátott, illetve törvényes képviselıje kijelenti, hogy e szerzıdés tartalmát az aláírást megelızıen elolvasta, vagy hozzátartozója, ill. törvényes képviselıje útján megismerte, megértette és a szerzıdés egy példányát a mellékelt Házirenddel együtt átvette...., Ellátást biztosító intézmény vezetıje..... Ellátott/törvényes képviselı

14 11 Elıttünk, mint tanuk elıtt: Idısek otthonában alkalmazandó. 2. Az átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezést nyújtó részlegben történı elhelyezés esetén szerepeltetendı szövegrész. 3. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét részletezni szükséges. 4. Az intézménytípusnak megfelelı szövegrész szerepeltetendı.

15 12 2. számú melléklet a../2008. (....) rendelethez MEGÁLLAPODÁS a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátáshoz (minta) A Veszprém Megyei Önkormányzat (otthon megnevezése, címe) mint ellátást biztosító képviselıje (továbbiakban: Ellátást biztosító) és Név:.... Születéskori név:.. Szül. hely, idı: Anyja neve:... Elızı lakcíme:... Gondnokság alatt áll: igen nem (megfelelı aláhúzandó) Ha gondnokság alatt áll, az: korlátozó kizáró (megfelelı aláhúzandó) Gondnoka neve:... Gondnoka címe:... mint Ellátott (továbbiakban: Ellátott) között a megállapodás aláírásának napján - mindkét fél jogainak és kötelezettségeinek tiszteletben tartásával - az alábbi megállapodás jött létre. 1. Az Ellátást biztosító az Ellátott kérelmének helyt adva elhelyezést biztosít: 200 év hó.. naptól 200 év.. hó.. napig. Rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátás idıtartama: nem haladhatja meg a három évet. Az ellátás idıtartama egy alkalommal, legfeljebb két évvel meghosszabbítható, ha: a) a rehabilitációs programban meghatározott eredményeket nem sikerült elérni, de az ellátással az eredményes rehabilitáció megvalósítható, vagy b) az ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget igényel, amely azonban utógondozói szolgáltatás keretében nem valósítható meg. A rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátott határozatlan idıre is elhelyezhetı, ha a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat eredménye szerint az ellátott az önálló életvitel kialakítására várhatóan csak részben lesz képes. Az Ellátott vállalja, hogy a részére megállapított lakhatási költséget, valamint az igénybe vett élelmezésért fizetendı térítési díjat havonta utólag minden hónap 10-éig megfizeti. Egyéb ténylegesen igénybevett szolgáltatások ellenértékét teljes áron kell megfizetni. Az intézmény

16 13 vezetıje az ellátás igénybevételétıl számított 30 napon belül értesíti a fizetendı térítési díj összegérıl a fizetésre kötelezettet. A felvétel napján érvényes havi lakhatási költség:...,- Ft Napi élelmezési térítési díj:....,- Ft Az Ellátott által fizetendı lakhatási költség nem haladhatja meg a havi jövedelmének az 50 %-át. A távollét idejére a személyi térítési díjként a lakhatási költség 50 %-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetık. Nem minısül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. 2. Az Ellátott tudomásul veszi, hogy beköltözéskor az Ellátást biztosító által a házirendben részletezett mennyiségő és minıségő vagyon- és értéktárgyat, személyes holmit hozhat magával. 3. Az Ellátást biztosító vállalja, hogy az intézményben a mindenkori hatályos jogszabályoknak és az e szerzıdés mellékletét képezı Házirendnek megfelelı, abban részletezett szolgáltatásokat nyújtja teljes körő ellátásként. A Házirend tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét. Az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért, az intézmény által szervezett szabadidıs programokért fizetendı eseti térítési díjról is a házirend rendelkezik Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételétıl számított egy hónapon belül személyre szabott fejlesztési/rehabilitációs 2 tervet készít, melyet félévente értékel és aktualizál. Ennek elkészítését és értékelését az Ellátott személlyel, ill. törvényes képviselıjével közösen végzi. Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az ellátott jogszabályban meghatározott szakértıi bizottsági felülvizsgálatáról, tájékoztatást nyújt a felülvizsgálat eredményérıl, és megteszi a szükséges intézkedést az ellátás további biztosítása, az áthelyezés vagy az intézményi jogviszony megszüntetése ügyében. 5. Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a szükség esetén az Ellátott kérésére étkezést, ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, egészségügyi ellátást (ezen belül a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzését), valamint az önálló életvitelhez szükséges feltételeket biztosítja. 6. Az Ellátott kijelenti, hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul vette és elfogadta. Tudomásul veszi, hogy a Házirend többszöri, súlyos megsértése esetén az Érdekképviseleti Fórum javaslatára, továbbá az állapotváltozása miatt a felülvizsgálatot végzı Szakértıi Bizottság javaslatára az intézményvezetı az intézményi jogviszony megszüntetését vagy az áthelyezését kezdeményezi. 7. Az intézménybe történı felvételére akkor kerülhet sor, ha az Ellátott bemutatja a három hónapnál nem régebbi negatív székletbakteriológiai eredményt és a tbc-mentességrıl szóló igazolást, illetve rendelkezik a rehabilitációs alkalmasságáról szóló szakértıi véleménnyel. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonába való felvételkor az Ellátottnak rendelkeznie kell az alapvizsgálatról szóló szakértıi véleménnyel. 2 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonába való felvételkor az Ellátottnak rendelkeznie kell a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve amennyiben az ellátás igénylése idıpontjában kórházi kelezésben részesül a fekvıbeteg-

17 14 gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetıjének három hónapnál nem régebbi szakvéleményével Az Ellátott beköltözéskor az alábbi iratokat hozza magával: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, gondnok kirendelı határozat, saját tulajdonú ház tulajdoni lapja, TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány, nyugdíjmegállapító (nyugdíjszerő ellátást megállapító) határozat, utolsó nyugdíjszelvény, érvényes tartási/öröklési szerzıdés fénymásolata, gyermektartási kötelezettség esetén a határozat másolata. Ezen iratok bemutatása az együttmőködési kötelezettség körébe tartozik. Az iratok hiánypótlási határidıben történı bemutatásának elmulasztása esetén az intézmény jogosult elállni a megállapodástól. 9. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy az Ellátott adatokat szolgáltat az intézményben vezetett, jogszabályokban elıírt nyilvántartásokhoz. Az Ellátott vállalja, hogy haladéktalanul, legkésıbb 15 napon belül tájékoztatja az Ellátást biztosítót, ha az ellátásra való jogosultság feltételeiben, a jövedelmi és vagyoni viszonyaiban, a közeli hozzátartozó személyazonosító adataiban változás állt be. 10. A panaszjog gyakorlásának lehetıségét és módját a mellékelt házirend részletesen szabályozza. 11. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy e szerzıdést az Ellátott egyoldalú nyilatkozatával írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi jogviszony a felmondást követı 30. napon megszőnik. A felmondási idı elteltéig a szerzıdés érvényben van. 12. Az Ellátást biztosító az intézményi jogviszony megszüntetését, és ezt követıen a szerzıdés felmondását akkor kezdeményezheti, ha az Ellátott a) másik intézménybe történı áthelyezése indokolt, b) a házirendet többször, súlyosan megsérti, s emiatt az Érdekképviseleti Fórum javasolja az intézményi jogviszony megszüntetését, vagy áthelyezést, c) az állapotváltozása miatt a felülvizsgálatot végzı Szakértıi Bizottság javasolja az intézményi jogviszony megszüntetését vagy az áthelyezését, d) az intézményi ellátása már nem indokolt. 13. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy az intézményi jogviszony és ennek következtében e szerzıdés megszőnik: a) az intézmény jogutód nélküli megszőnésével b) az Ellátott halálával, c) határozott idıre történı intézeti elhelyezés esetén az idıpont bekövetkeztével, amennyiben az Ellátott és az Ellátást biztosító nem állapodnak meg a szerzıdés meghosszabbításáról, d) az Ellátott más intézménybe történı áthelyezésével. 14. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy ha az intézmény jogutód nélküli megszőnése miatt szőnik meg az intézményi jogviszony, de az Ellátott jogosult az ellátásra, akkor az intézmény fenntartója gondoskodik az állapotának megfelelı intézménybe történı elhelyezésérıl.

18 Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket elsıdlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Tudomásul veszik, hogy a megállapodás módosítására a személyi térítési díj megállapítása tekintetében az intézményvezetı/fenntartó egyoldalúan jogosult. A megállapodás személyi térítési díj megállapításán túli tartalmának módosításához szükséges az ellátást igénybe vevı és/vagy törvényes képviselıjének, valamint az intézmény fenntartójának elızetes hozzájárulásán alapuló közös megegyezés. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, a megállapodás 11. pontjában foglaltak az irányadók. 16. Az e szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 17. Az Ellátott, illetve törvényes képviselıje kijelenti, hogy e szerzıdés tartalmát az aláírást megelızıen elolvasta, vagy hozzátartozója, ill. törvényes képviselıje útján megismerte, megértette és a szerzıdés egy példányát a mellékelt Házirenddel együtt átvette...., Ellátást biztosító intézmény vezetıje..... Ellátott/törvényes képviselı Elıttünk, mint tanuk elıtt: Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét részletezni szükséges. 2. Az intézménytípusnak megfelelı szövegrész szerepeltetendı

19 3. számú melléklet a../2008. (....) rendelethez intézmény bélyegzıje JELENTÉS a gondozottak havi forgalmáról és a férıhelykihasználtságról.... (telephely ellátási forma) (hónap) Megnevezés Férfi Nı Összesen Engedélyezett férıhely, db Elızı havi záró létszám (fı) A hó folyamán: gondozásba felvettek, ebbıl: - soron kívüli elhelyezett - más megyei lakos gondozásból kikerültek, ebbıl: - intézményvezetı intézkedése alapján megszőnt - áthelyezéssel megszőnt - elhalálozott Tartós távollét miatt átmenetileg üres férıhely Gondozottak száma a hó utolsó napján Tárgyhavi tényleges gondozási napok száma Tárgyhavi férıhely kihasználtság (%) Várakozók száma*, ebbıl: - elıgondozásba vettek száma * A várakozókról külön listán az alábbi információkat kell közölni: - név - lakóhely - kérelem érkezésének idıpontja - sürgıs elhelyezést kér - idısek otthona esetében: gondozási szükségletrıl szóló igazolás megléte Határidı: minden hónap 10. napja Beküldendı: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Dátum:..., hó.. nap P.H.... Igazgató

20 INDOKOLÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl szóló rendelethez A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról rendeletet alkot. Az Sztv. 92. (2) bekezdése meghatározza a helyi önkormányzatok által rendeletben szabályozandó témaköröket. A megyei önkormányzat ezt megelızıen a többször módosított 4/2000. (III. 16.) rendeletével tett eleget a jogszabályi kötelezettségének, azonban az Sztv. és végrehajtási rendeleteinek elmúlt évekbeli változásai alapján ez a rendelet jelentıs felülvizsgálatra szorult, ezért a szakosított szociális szolgáltatások megyei önkormányzati ellátása vonatkozásában új, egyszerőbb és közérthetıbb rendelet megalkotása vált szükségessé. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl szóló jelen rendelete a helyi viszonyok szerint átgondolva tartalmazza a jogszabály erejénél fogva megyei szinten is szabályozandó kérdéseket. A rendelet igazodik az Sztv. legutóbbi, január 1-jén hatályba lépı, valamint az azt megelızı hatályos módosításaihoz, és megjeleníti a megyei önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások aktuális formáit. Az 1. -hoz: E szakasz az Sztv. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat feladatait és szerepvállalását a szociális szolgáltatások területén. A 2. -hoz: E szakasz a közösségi joggal összhangban a rendelet személyi és területi hatályáról rendelkezik. A 3. -hoz: E szakasz a megyei önkormányzat által biztosított szakosított ellátások formáit, a megyei önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményeket sorolja fel. A hoz: Az ellátások igénybevételének szabályozása igazodik az Sztv-nek elsısorban az idısek otthonaiba történı bekerülésre vonatkozó, január 1-jétıl hatályos új rendelkezésekhez, valamint a beutaló határozatokat január 1-jével felváltó úgynevezett igénybevételi rend eddigi tapasztalataihoz, kiemelten kezelve az ellátást igénylık, illetve igénybe vevık jogainak érvényesítését. Leírja a megyei önkormányzat által fenntartott bentlakásos szociális intézményekbe történı felvétel folyamatát, az intézményi felvételt megelızı és azt követı feladatokat.

21 2 A hoz: E szakaszok az ellátottak jogainak az érvényesítését, valamint az intézményi érdekképviseleti fórumok megalakítását, tagjaik körét, tagjaik jogviszonya keletkezésének és megszőnésének a módját szabályozza. A 10. -hoz: E szakasz a térítési díjakkal kapcsolatos kérdéskör külön rendeletben való szabályozásáról rendelkezik. A 11. -hoz: E szakasz a megyei önkormányzat által a szociális szolgáltatások területi összehangolása érdekében végzett tevékenységét, illetve a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció készítését, a megye területén szociális szolgáltatástervezési koncepció készítésére kötelezett további önkormányzatok által készített koncepciók véleményezésének módját tartalmazza. A 12. -hoz: E szakasz a rendelet hatálybalépésérıl, kihirdetésérıl, egyidejőleg egyes rendeletek, illetve egyes rendeletek szakaszainak hatályon kívül helyezésérıl rendelkezik.

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 325. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szociális Központ érdekképviseleti fórumának létrehozása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. december

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 23/2004.(XII.29.) rendelete. a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 23/2004.(XII.29.) rendelete. a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2004.(XII.29.) rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Pécs 2006 A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 40028/2005. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete Letenye Város Alapfokú Mővészetoktatási Intézményében fizetendı térítési és tandíjakról Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya

Bevezetı rész. A rendelet hatálya Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 9. Száma: 4853-8/2013. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Csegöldiné Tóth Erzsébet Adóügyi Csoport vezetıje Az elıterjesztés

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelı adatok figyelembevételével töltendı ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben