Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásról (Egységes szerkezetben) I. rész Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv. 1.. (3) és 16.. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.tv. (továbbiakban: Sztv.) alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodásról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Ökr.) alkotja: Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén - az Sztv-ben, a közgyógyellátási igazolványokról szóló 28/1993.(II.17.) Korm.rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm.rendeletben,, az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993.(II.17.) Korm.rendeletben, a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993.(II.17.) Korm.rendeletben, és az évi XX.tv-ben foglaltakkal összhangban - megállapítsa az önkormányzat által pénzben és természetben biztosított szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodás formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya (1) 1 a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a.) az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárságú személyekre b.) az önkormányzat területén élı az Sztv. 3.. (1) bekezdésének b-d.) pontjában meghatározott személyekre c.) a Sztv. által meghatározott esetekben egyes ellátások tekintetében a hajléktalan személyekre, valamint a Sztv. 3.. (2)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre (2) személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében: a.) a 2.. (1) bekezdés a.) pontjában megnevezett személyekre b.) az önkormányzat területén élı személyekre, c.) a kadarkúti önkormányzat és az érintett önkormányzat által kötött megállapodás alapján más település lakosaira terjed ki. 1 Módosította a 7/2004.(VII.12.) Ökr. 1. -a, hatályos a kihirdetés napjától.

2 2 Értelmezı rendelkezések 3.. E rendelet alkalmazásában (1) Pénzbeli ellátások: a.) jövedelempótló ellátás: aa.) idıskorúak járadéka ab.) rendszeres szociális segély ac.) ápolási díj ad.) 1 ae.) pályakezdık támogatása af.) tartós átmeneti segély b.) 23 jövedelemkiegészítı ellátás: ba.) normatív lakásfenntartási támogatás bb.) helyi lakásfenntartási támogatás c.) 4 eseti támogatás: ca.) átmeneti segély cb.) kamatmentes szociális kölcsön cc.) temetési segély (2) Természetben nyújtott ellátások: a.) köztemetés b.) közgyógyellátás c.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság d.) 5 adósságkezelési szolgáltatás e.) 6 az (1) bekezdésben meghatározott ellátások közül a jövedelem-kiegészítı ellátások és az eseti támogatások egyedi elbírálás alapján természetben is nyújthatók. (3) 7 Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik az önkormányzat az Sztv. 4. -ának rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (4) Öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (5) Minimálbér: jogszabályban közzétett legalacsonyabb munkabér. (6) 8 (7) Idıskorú: az a személy, aki öregségi nyugdíjban részesül, vagy betöltötte a 62. életévét, illetve a reá irányadó korhatárt. (8) Rokkant: aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette. (9) 9 (10) 1 1 Hatályon kívül helyezte a 7/2004. (VII.12.) Ökr. 8..(2) bekezdésének a.) pontja, hatálytalan július 15. napjától. 2 Módosította a 7/2004.(VII.12.) Ökr. 2. -a. Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr. 1..-a hatályos a kihirdetés napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 3 Kiegészítette a 17/2009.(VI. 26.) Ökr. 1. -a. hatályos július 1. napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 4 Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr. 1..-a hatályos a kihirdetés napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 5 Kiegészítette d. ponttal a 6/2005.(V.17.) Ökr. 1. -a, hatályos a kihirdetés napjától 6 Sorszámát megváltoztatta d. pontról e. pontra a 6/2005.(V.17.) Ökr. 1. -a, hatályos a kihirdetés napjától 7 Módosította a 13/2006.(VI.30.) Ökr. 1. -a, hatályos július 1. napjától. 8 Hatályon kívül helyezte a 13/2006. (VI.30.) Ökr. 15..(1) bekezdése, hatálytalan 2006.július 1. napjától. 9 Hatályon kívül helyezte a 7/2004. (VII.12.) Ökr. 8..(2) bekezdésének a.) pontja, hatálytalan július 15. napjától.

3 3 (11) Elemi kár: a lakóházban és az abban tartott a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges - ingóságban tőz, robbanás - kivéve, ha azt a károsult, vagy családtagja okozta - továbbá villámcsapás, vihar következtében keletkezett kár. (12) Különös méltánylást érdemlı eset: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény (pl.: közeli hozzátartozó halála, 1 hónapot meghaladó keresıképtelenség, valamely családtag kórházi kezelése, munkanélkülivé válás, tüzelı vásárlása) ha az nem a (13) bekezdésben meghatározott ok miatt következett be) miatti jövedelem kiesés. (13) Önhiba: ha a kérelmezı vagy családtagja azért válik munkanélkülivé, mert munkaviszonyát, keresıtevékenységét felmondja, vagy munkáltatója az évi IV. tv. (továbbiakban: Flt.) 58.. (6) bekezdésének b.) pontja szerint szünteti meg munkaviszonyát, pénzellátás együttmőködés hiánya miatt kerül megszüntetésre vagy szüneteltetésre, továbbá a munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátás azért kerül megvonásra, mert az OEP OOSZI orvosi bizottsága elıtt nem jelenik meg felülvizsgálaton, vagy bármely munkanélküli, társadalombiztosítási, szociális ellátástól, tartásdíjtól azért esik el, mert azt nem igényli, végrehajtását nem kéri, vagy a megállapításhoz szükséges bizonyítékokat nem csatolja be, továbbá, ha a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által felkínált megfelelı munkát nem fogadja el. Eljárási rendelkezések (1) Az Sztv. és az e rendelet által az önkormányzat hatáskörébe utalt szociális ellátások iránti kérelmet, ha az a.) pénzbeli és természetbeni ellátásra irányul - Kadarkút Városi Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: hivatal), b.) szociális alapszolgáltatások - kivéve, ha az a szociális információs szolgáltatás és a családsegítés - igénybevételére irányul: a helyi Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Központ) vezetıjénél (továbbiakban: intézményvezetı) szóban vagy írásban kell elıterjeszteni. A kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani. 5.. (1) 3 A kérelmezı a Sztv végrehajtásáról szóló 63/2006. (III.27.) Korm. sz. rendeletben (továb biakban Korm.r.) meghatározott esetekben formanyomtatványon köteles a kérelmet benyújtani, melyhez csatolni kell az Korm.r.-ben, illetve Sztv-ben meghatározott mellékleteket. Más ellátások tekintetében a kérelemhez az Ökr. 1.sz. melléklete szerinti nyilatkozatot és az Ökr-ben, illetve a Sztv-ben meghatározott mellékleteket köteles csatolni. (2) a.) A kérelmezı az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozattétellel egyidıben köteles saját és családtagjai jövedelmét - a jövedelem típusának megfelelı igazolással - igazolni. b.) Ha az igazolás beszerzése hosszabb idıt vesz igénybe és az ellátás késedelmes megállapítása a kérelmezı vagy családja életét, testi épségét veszélyeztetné, az igazolás az ellátás megállapítása után legfeljebb 8 nappal is becsatolható. 1 Hatályon kívül helyezte a 7/2004. (VII.12.) Ökr. 8..(2) bekezdésének a.) pontja, hatálytalan július 15. napjától. 2 Módosította a 6/2005.(V.17.) sz. Ökr. 2. -a. Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr. 2..-a hatályos a kihirdetés napjától. 3 Módosította a 13/2006.(VI.30.) Ökr. 2. -a, hatályos július 1. napjától.

4 4 c.) Az (2) bekezdés b./pontjában meghatározott esetben, ha az ellátást igénylı a jövedelemrıl szóló igazolást határidıben nem csatolja be, vagy az igazolt jövedelem alapján a részére megállapított ellátásra nem volt jogosult, úgy azt köteles visszafizetni az Ökr (1) bekezdésében foglaltak szerint (1) A jogosultság megállapításakor a jövedelem számításhoz a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét, b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát, c.) amennyiben az (a), illetve (b) bekezdésben meghatározott idıszakhoz képest a kérelem benyújtásáig a jövedelemben lényeges változás következik be, - mely várhatóan egy hónapot meghaladóan fenn fog állni, - úgy a kérelem benyújtásakor esedékes jövedelmet kell figyelembe venni. (2) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a.) a kérelem benyújtását megelızıen megszőnt havi rendszeres jövedelmet, b.) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszőnt. 7.. A jövedelem igazolásához felhasználható bizonyítékok: (1) a havonta rendszeresen mérhetı jövedelem esetén: a 6.. (1), illetve (3) bekezdésében meghatározott idıszakban elért jövedelem és a levont: szja, nyugdíj- és egészségbiztosítási, valamint munkavállalói járulék, és tartásdíj átlagáról kiadott - munkáltatói igazolás, - az Flt, alapján folyósított ellátás esetén a munkaügyi központ igazolása, - GYED, GYES, GYET, családi pótlék, iskoláztatási támogatás, fogyatékossági támogatás, árvaellátás, nyugdíj és nyugdíjszerő szociális ellátás esetén a kérelem benyújtását megelızı hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvény, - annak hiányában, vagy ha az ellátást letiltás terheli a folyósító szerv igazolása, - tartásdíjra jogosultság esetén az irányadó idıszakban kifizetett tartásdíj összegérıl szóló kifizetıi igazolás, - minden egyéb rendszeres jövedelemrıl a kifizetı igazolása. (2) a havonta rendszeresen nem mérhetı jövedelem esetén: a 6.. (2), illetve (3) bekezdésében meghatározott idıszakban elért jövedelem adóalapjáról: a.) nem alkalmazottak (vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, stb.) esetében az illetékes APEH igazolása, vagy b.) ha a tevékenység folytatása év közben kezdıdött, az eltelt idıszakban elért jövedelemrıl, illetve egyéb jövedelem esetében a jövedelemmel bíró anyagi és büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozata. 1 Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr. 3..-a hatályos a kihirdetés napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

5 5 (3) Amennyiben a nem alkalmazott kérelmezı, illetve családtagjának a (2) bekezdés a./pontja szerint igazolt havi jövedelme a minimálbérnek az irányadó idıszakban érvényes összegét nem éri el, jövedelemként a minimálbért kell figyelembe venni A jogosultsági feltételek közül (1) a közgyógyellátásra jogosító igazolvány kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 35. -ban elıírt igazolásokat, nyilatkozatokat (2) a méltányossági ápolási díj esetében azt, hogy az ápolt fekvı beteg, illetve elmeállapota miatt egész napos felügyeletre szorul a háziorvos szakvéleményével (3) lakásfenntartási támogatás esetén a lakás nagyságát a kérelmezı büntetıjogi és anyagi felelısséggel tett nyilatkozatával (ez esetben a lakás nagyságának helyszínen történı ellenırzését a megállapításra jogosult szerv elrendelheti) (4) oktatási intézményben folytatott tanulmányt az oktatási intézmény által kiadott iskolalátogatási bizonyítvánnyal, a sikeres befejezését a záróvizsgáról szóló bizonyítvánnyal kell igazolni (1) 3 Az egyes ellátásra való jogosultság bizonyítására szolgáló az Sztv-ben és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben,valamint az Ökr ában meghatározott igazolás beszerzése és a kérelemhez történı becsatolása, illetve bemutatása kivéve a évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 36. -ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott körülmény fennállása esetén a kérelmezı feladata. (2) A Ket ának (2) bekezdésében meghatározott esetben az ügyfél köteles közölni, hogy az igazolandó adatot mely hatóság - jogszabállyal rendszeresített - nyilvántartása tartal - mazza. (3) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások iránti kérelem döntésre való elıkészítésérıl, valamint a hatáskörrel rendelkezı elé terjesztésérıl a jegyzı gondoskodik. (4) Az Ökr.-ben meghatározott szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a hatáskörrel rendelkezı a Hivatal útján a Sztv ában meghatározott tartalmú - nyilvántartást vezet. (5)Az Ökr. hatálya alá tartozó ellátásokkal kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók (1) E rendeletben meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítása a.) az önkormányzat Szociális-Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: bizottság), b.) a polgármester hatáskörébe tartozik. 1 Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr. 4..-a hatályos a kihirdetés napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 2 Módosította a 18/2005.(X.15.) Ökr 1. -a, hatályos nov. 1. napjától. 3 Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr. 5..-a hatályos a kihirdetés napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

6 6 (2) E rendelet 41.. (1) bekezdésében meghatározott ellátások igénybevételét az intézményvezetı intézkedése alapozza meg (1) A polgármester és a bizottság által - átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül a helyi Önkormányzat Képviselı-testületéhez lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a hivatalhoz kell benyújtani, mely azt a szükséges iratok csatolásával a képviselı-testület következı ülése elé terjeszti. (2) 1 (3) Az intézményvezetınek az Ökr (1) bekezdésében meghatározott ellátásért fizetendı személyi térítési díj összegérıl szóló értesítésének kézhezvételétıl számított 8 napon belül fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj összegérıl (1) 2 A pénzbeli ellátás folyósításáról - a megállapító határozat rendelkezése szerint - a hivatal postai vagy bankszámlára utalással, illetve a házipénztárból történı kifizetéssel gondoskodik. (2) A hivatal a jövedelempótló és kiegészítı ellátásokat utólag, a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig folyósítja (1) A jövedelem-kiegészítı ellátás és az eseti támogatás megállapítására hatáskörrel rendelkezı utólagos elszámolási kötelezettséget írhat elı. (2) Amennyiben a jövedelem-kiegészítı ellátás, illetve az eseti támogatás megállapítására hatáskörrel rendelkezı nem látja biztosítottnak az ellátás rendeltetésének megfelelı felhasználását, úgy annak a gondozási központ munkatársához történı utalásáról rendelkezhet, aki köteles a rendeltetésszerő felhasználásról eseti támogatás esetén 15 napon belül, egyéb esetben negyedévenként elszámolni a hivatalban. (3) Az ellátás meghatározott célra történı felhasználásának, illetve az elszámolási kötelezettség elıírásáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni. (4) Aki a (3) bekezdésben elıirt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a juttatást nem rendeltetésének megfelelı célra fordítja a.) kötelezı ellátás esetén: a pénzbeli ellátásból legfeljebb 1 évre kizárható, ez esetben az ellátást természetben, illetve a (2) bekezdésben szabályozott módon biztosítható, b.) nem kötelezı ellátás esetén: a további ellátásból, támogatásból a kötelezettség teljesítéséig ki kell zárni. (5) A (4) bekezdés b./ pontjának alkalmazása alól különös méltánylást érdemlı esetben a kötelezettséget elıíró mentesítést adhat Hatályon kívül helyezte a 16/2006. (X.10.) Ökr. 1. -a, hatálytalan október 10. napjától. 2 Módosította a 13/2006.(VI.30.) Ökr. 3. -a, hatályos július 1. napjától.

7 7 Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, a jogerısen megállapított pénzbeli vagy természetben nyújtott ellátás a kérelem benyújtásának napjától esedékes. Az ellátás egy napra jutó összege az ellátás havi összegének az 1/30-ad része (1) 1 A határozatlan idıre megállapított ellátások felülvizsgálata tekintetében az önkormányzat a Sztv ának (4)-(7) bekezdésének rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (2) A szociális ellátás jogosultja - az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat alkalmával köteles a hivatallal együttmőködni, melynek során köteles a jogosultság fennállását a hivatal által megadott határnapig igazolni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hatáskörrel rendelkezı az ellátást a határidı utolsó napjával megszünteti (jövedelempótló támogatás esetén szünetelteti) A szociális ellátásban részesülı a lakó- és tartózkodási helyének, valamint a jogosultság feltételeit érintı minden lényeges tény, körülmény megváltozásáról köteles azonnal, de legkésıbb 15 napon belül értesíteni a hivatalt (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv ának rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és ezek kamatának méltányosságból történı elengedése, illetve csökkentése iránti kérelemrıl a bizottság dönt. (3) A bizottság a jogosulatlanul igénybe vett ellátást - kérelemre - kamatmentes szociális kölcsönként is kezelheti Az Sztv. 7. -a, 48. -a alapján teljesített kifizetésnek, illetve az 53.. (3) bekezdésében meghatározott esemény bekövetkezésekor a követelés behajtása, igénylése, illetve a tartozás kiegyenlítése ügyében a polgármester intézkedik (1) Az önkormányzat által - a gyermekvédelmi és e rendelete alapján - folyósított és annak költségvetését terhelı pénzbeli és természetben nyújtott ellátások együttes összege, független a megállapítás jogcímétıl, - ha gyermekvédelmi vagy e rendelet másképpen nem rendelkezik - családonként és negyedévenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 200 %-át. (2) Ha a családtagok részére e rendelet alapján folyósított jövedelempótló és jövedelemkiegészítı ellátások, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege negyedévenként meghaladja az (1) bekezdés szerinti értékhatárt, úgy ezen ellátásokat azon felül is folyósítani kell, de további jövedelem-kiegészítı ellátás vagy eseti támogatás - kivéve a kamatmentes szociális kölcsön és elemi kár esetén az átmeneti segélyt - nem állapítható meg a család részére. 1 Módosította a 13/2006.(VI.30.) Ökr. 4. -a, hatályos július 1. napjától.

8 8 II. rész Szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátások Idıskorúak járadéka 20.. (1) Az Sztv-ben az idıskorúak járadékáról szóló rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza az önkormányzat. (2) Az idıskorúak járadékának megállapítása, megszüntetése a polgármester hatáskörébe tartozik. (3) 1 Az idıskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a nyomtatványban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot. (pl: nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás) Rendszeres szociális segély (1) Az önkormányzat az Sztv. rendelkezéseit a rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korúak ellátására jogosult személyek körének meghatározására, a rendszeres szociális segély megállapítására, összegére, felülvizsgálatára és megszüntetésére vonatkozóan változtatás nélkül alkalmazza. (2) Az Sztv. 37/C. (4) bekezdése szerinti a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek a Sztv. 35. (1) bekezdésében foglaltak teljesítésével kapcsolatos vállalásáról szóló - megállapodás megkötésére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult. (3) Az aktív korúak ellátása megállapításának és a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, hogy a Sztv. 37/B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy (továbbiakban: segélyezett) együttmőködjön a Hivatallal és a Központ keretében mőködı Családsegítı Szolgálattal (továbbiakban: Családsegítı). (4) Az együttmőködési kötelezettség kiterjed: a.a Családsegítınél történı nyilvántartásba vételre, b.a beilleszkedést segítı program (továbbiakban: program) kidolgozásában való részvételre, c.a programról való írásbeli megállapodás megkötésére, d.a programban foglaltak teljesítésére. 1 Kiegészítette a 3/2008 (II.29.) Ökr. 6..-a, hatályos a kihirdetés napjától. 2 A 21.. szövegét és az e -t megelızı címet hatályon kívül helyezte a 7/2004. (VII.12.) Ökr. 8..(2) bekezdésének b.) pontja, hatálytalan július 15. napjától. 3 Módosította a 9/2005.(VII.10.) Ökr. 2. -a, hatályos szeptember 1. napjától. 4 Módosította az 5/2009.(II. 27.) Ökr. 1 -a, hatályos kihirdetése napjától. Rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell.

9 (1) A segélyezett köteles a. a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül megjelenni a Családsegítınél nyilvántartásba vétele céljából, b. együttmőködıen részt venni a beilleszkedést segítı program elkészítésében, c. a nyilvántartásba vételtıl számított 60 napon belül a programról szóló megállapodást megkötni, d. folyamatos kapcsolattartásra a Családsegítıvel, a Családsegítıvel közösen meghatározott módon, e. a megállapodásban foglalt idıközönként legalább háromhavonta a Családsegítınél személyesen, munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, f. a programról szóló megállapodásban foglaltakat maradéktalanul teljesíteni, ennek érdekében köteles a megadott helyen és idıpontban a Családsegítı által szervezett foglalkozáson, tanácsadáson, képzésen munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és részt venni annak teljes idején, g. a Családsegítınek 15 napon belül bejelenteni lakó- és tartózkodási helyének megváltozását. (2) Amennyiben a segélyezett az (1) bekezdésben meghatározott együttmőködési kötelezettségének a megadott idıpontban, határidıig nem tud eleget tenni, úgy köteles a. a mulasztás okát a Családsegítınek - elıre, legkésıbb a határidıt megelızı napon, vagy ha az ok nem látható elıre, akkor legkésıbb a mulasztást követı 8 napon belül - bejelenteni és igazolni, b. az elmulasztott együttmőködési cselekményt pótolni ba) az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében az ok megszőnését követı napon, illetve bb) a ba) pontba nem tartozó esetben a Családsegítı által meghatározott idıpontban, illetve idıpontig. (3) Nem róható fel az együttmőködési kötelezettség elmulasztása, ha annak oka az, hogy a segélyezett a. az ıt ellátó háziorvos, szakorvos, fekvıbeteg-gyógyintézet igazolása szerint nem tudott az adott napon/napokon, határidıig megjelenni és kötelezettségét teljesíteni; b. a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és ezt háziorvosa igazolja, feltéve, hogy nincs a háztartásában olyan személy, aki az ápolást helyette elláthatná; c. közeli hozzátartozója [Ptk b) pontja] adott napon, illetve azt megelızı 3 napon belül halt meg, vagy hozzátartozója [Ptk b) pontja, valamint testvérének, illetve házastársának egyeneságbeli rokona és azok házastársa] adott napon történı temetésén vett részt d. valamely közigazgatási hatóság, bíróság igazolása szerint az elıtte folyó eljárásban idézésre jelent meg. (4) A Családsegítı a. az együttmőködés keretében ellátja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 1 Módosította a 9/2005.(VII.10.) Ökr. 3. -a, hatályos szeptember 1. napjától. 2 Módosította az 5/2009.(II. 27.) Ökr. 1 -a, hatályos kihirdetése napjától. Rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell.

10 10 szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szr.) 17. -ának (10) bekezdésében meghatározott feladatokat, b. a beilleszkedést segítı programról kötött megállapodás egy példányát átadja a segélyezettnek, c. a segélyezett nyilvántartásba vétele alkalmával tájékoztatja a segélyezettet az e paragrafus (1) - (3) bekezdésében, valamint a 25. -ban, továbbá a Sztv. 37/F. -a (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglaltakról, ennek megtörténtét írásban rögzíti, s melyet a segélyezett aláírással igazol, d. az (1) bekezdés a) és c) pontjában elıírt határidık be nem tartása, illetve egyéb, az (1) bekezdésben meghatározott együttmőködési kötelezettség elmulasztása esetén 3 napon belül jogvesztı 8 napos határidı adásával - írásban felszólítja a segélyezettet a mulasztás okának igazolására, és az elmulasztott cselekmény pótlására, ha a segélyezett nem tett eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének. A felszólítást tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni. e. 8 napon belül elbírálja a segélyezett által benyújtott igazolási kérelmet és arról írásban értesíti a segélyezettet. A 8 napon túl benyújtott igazolási kérelmet elutasítja. Az igazolási kérelem elutasításáról szóló értesítést egyidejőleg a jegyzınek is megküldi, illetve a jegyzıt értesíti arról is, ha a segélyezett nem terjesztett elı igazolási kérelmet. Az igazolási kérelem elutasítása, illetve annak be nem nyújtása esetén tájékoztatja a segélyezettet az ismételt mulasztás következményérıl. f. a segélyezett részére a személyes megjelenésre szóló értesítést tértivevényes küldeményként úgy kell kézbesíteni, hogy azt a segélyezett a megjelenésre megjelölt napot megelızıen legalább 5 nappal korábban megkapja. g. ha azt tapasztalja, hogy a segélyezett nyilvánvalóan munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelent meg az (1) bekezdésben meghatározott együttmőködési kötelezettség teljesítésekor, és megvalósítja a 25. b) pontjában meghatározottakat, akkor errıl két tanú jelenlétében jegyzıkönyvet készít, mely tartalmazza az eljáró családgondozó nevét, a segélyezett természetes személyazonosító adatait, a tanuk nevét és lakcímét, a megállapított tényt, a segélyezett tájékoztatását arról, hogy cselekménye az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, valamint a jelenlévık aláírását. A jegyzıkönyv egy példányát átadja a segélyezettnek és megküldi a jegyzınek. h. ellátja az Szr ának (11) bekezdésében meghatározott jelzési és tájékoztatási feladatait a. a Családsegítıvel történı kapcsolattartás b. a segélyezett szociális, mentális állapotának megfelelı ba) életmódformáló tanácsadás, bb) képességfejlesztésére irányuló foglalkozás, c. munkaerı-piaci integrációt célzó munkavégzésre történı felkészülést segítı program. 1 Módosította a 9/2005.(VII.10.) Ökr. 3. -a, hatályos szeptember 1. napjától. 2 Módosította az 5/2009.(II. 27.) Ökr. 1 -a, hatályos kihirdetése napjától. Rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell.

11 Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül. a. ha a segélyezett neki felróható okból nem tesz eleget a 23. (1) (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, b. ha a segélyezett nyilvánvalóan munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg együttmőködési kötelezettségének teljesítésére, és ezzel lehetetlenné teszi a nyilvántartásba vételét, vagy a program elkészítését, vagy a megállapodás megkötését, illetve a program teljesítését. Ápolási díj (1) Az önkormányzat a Sztv. ápolási díjra vonatkozó - kivéve a Sztv (2) bekezdésének, a 44..(1) bekezdés c.) pontjának és a (4) bekezdésének - rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (2) Az önkormányzat a Sztv. 43/B. -a alapján akkor állapít meg ápolási díjat, ha a.) az ápolt aa.) fekvıbeteg vagy ab.) mások segítsége nélkül nem képes önállóan étkezni és illemhelyet használni és lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, vagy ac.) elmeállapota miatt állandó felügyeletre szorul feltéve, hogy nem kötött az ápolóval, vagy annak hozzátartozójával (Ptk.685..b./pont) eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerzıdést b.) az ápoló háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 120 %-át, egyedülálló esetén a 150%-át c.) nincs az ápoltnak más olyan a településen élı hozzátartozója, aki keresıtevékenység folytatása hiányában, keresetveszteség nélkül el tudná látni az ápolt gondozását, ápolását, felügyeletét (1) 3 Az ápolási díj iránti kérelem megállapítása a Sztv. 43/B. -a esetén a bizottság hatáskörébe tartozik. (2) 4 Az ápolási díj összegét a Sztv. 43/B. -ában foglalt esetben az Ökr. 2.sz. melléklete szerint kell megállapítani. Az ápolási díj összegének meghatározásakor alkalmazni kell a Sztv ának (2) bekezdését. 27/A Módosította az 5/2009.(II. 27.) Ökr. 1 -a, hatályos kihirdetése napjától. Rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell. 2 Módosította a 9/2005.(VII.10.) Ökr.4. -a, hatályos szeptember 1. napjától. 3 Módosította a 13/2006.(VI.30.) Ökr. 7. -a, hatályos január 1. napjától. 4 Módosította a 9/2005.(VII.10.) Ökr.4. -a, hatályos szeptember 1. napjától. 5 Kiegészítette 27/A..-al a 13/2006.(VI.30.) Ökr. 8. -a, hatályos július 1. napjától

12 12 (1) Az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetésérıl, ápolásáról, nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem mőködik közre. (2) A Központ - a házi segítségnyújtást végzı által - az ápolást végzı személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenırzi. Az ellenırzés során együttmőködik a háziorvossal is, hogy meggyızıdhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenırzés során úgy látja, hogy az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt jelzi a hatáskörrel rendelkezınek, aki az ápolási díjat meg kell szüntetni. Lakásfenntartási támogatás (1) Helyi lakásfenntartási támogatás a Sztv. 38..(1) bekezdés c) pontja alapján annak a személynek állapítható meg, akinek háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének a 30 %-át, egyszemélyes háztartás esetén a 25 %-át. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége megegyezik a Sztv. 38..(3) bekezdésében meghatározott összeggel. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság megegyezik a Sztv. 38..(4) bekezdésében meghatározott elismert lakásnagysággal. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege megegyezik a Sztv. 38..(6) bekezdésében meghatározott összeg 100 %-ával. A támogatás mértékének kiszámításakor a Sztv. 38..(7) bekezdését kell alkalmazni. A helyi támogatás havi összege önálló ellátásként, ha normatív támogatás nem kerül megállapításra nem lehet kevesebb az Sztv. 38..(9) bekezdésének c) pontjában meghatározott összegnél. (5) Azon személy esetében, akinek elırefizetıs gáz- vagy áramfogyasztást mérı készüléke van, a lakásfenntartási támogatást vagy annak egy részét természetben, a készülék mőködését lehetıvé tevı formában kell nyújtani (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem bármikor benyújtható. A támogatást egy évre normatív lakásfenntartási támogatás folyósítása esetén a helyi lakásfenntartási támogatást azzal megegyezı idıtartamra kell megállapítani. (2) A Sztv ában meghatározott lakásfenntartási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Pályakezdık támogatása 1 Módosította a 7/2004.(VII.12.) Ökr. 4. -a. Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr. 7..-a hatályos a kihirdetés napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 2 Módosította a 17/2009.(VI. 26.) Ökr. 2. -a, hatályos július 1. napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 3 Hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.29.) Ökr. 8. -a, hatálytalan február 29. napjától. 4 Módosította a 17/2009.(VI. 26.) Ökr. 3. -a, hatályos július 1. napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

13 (1) 1 Az önkormányzat pályakezdık támogatásában részesíti legfeljebb 6 hónapig azt a jövedelemmel nem rendelkezı személyt, aki közép- vagy felsıfokú tanulmányainak sikeres befejezése után nem tud elhelyezkedni, feltéve, hogy vállalja az együttmőködést a munkaügyi központtal és az önkormányzattal, ha családjában az 1 fıre esı havi jövedelem az öregségi nyugdíj 70 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem családjának nincs. (2) A pályakezdık támogatása iránti kérelem elbírálása a bizottság hatáskörébe tartozik. (3) A támogatás mértéke az öregségi nyugdíj 50 %-ával azonos. (4) Nem állapítható meg a támogatás 6 hónapig annak a pályakezdınek, aki önhibájából nem rendelkezik jövedelemmel, illetve akinek családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem valamely családtag önhibájából nem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt. Átmeneti segély 31.. (1) Átmeneti segélyben részesíthetı - kérelemre vagy hivatalból - létfenntartásának biztosítására, különösen: élelmiszer, ruhanemő, lábbeli, tüzelı vásárlására, pénzintézeti lakáshitel törlesztı részletének megfizetésére, közüzemi díj kiegyenlítése céljára, egészségügyi szolgáltatás igénybevételére annak a személynek, aki idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ha családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedülélı esetén az öregségi nyugdíj 150 %-át nem haladja meg. (2) Az elemi kárt szenvedett személy jövedelemre való tekintet nélkül jogosult átmeneti segélyre. Az 19.. alkalmazásánál az e bekezdés szerinti támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni. (3) Különös méltánylást érdemlı esetben átmeneti segélyben részesíthetı létfenntartásának biztosítására az a személy is, akinek családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 130 %-át, egyedülélı esetében az öregségi nyugdíj 180 %-át nem haladja meg (1) Az átmeneti segély iránti kérelem elbírálása az Ökr a.)(1)-(2) bekezdésében meghatározott esetben a polgármester b.)a (3) bekezdésében meghatározott esetben a bizottság hatáskörébe tartozik. (2) Ugyanazon család részére egy naptári éven belül megállapított átmeneti segély - kivéve elemi kár esetén - és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 150 %-át. (3) Nem részesíthetı 6 hónapig átmeneti segélyben, - kivéve elemi kár esetén - az a személy, aki saját vagy családtagja hibájából (önhibából) került rossz anyagi helyzetbe. Kamatmentes szociális kölcsön 1 Módosította a 9/2005.(VII.10.) Ökr.5. -a, hatályos a kihirdetés napjától.

14 (1) 1 Kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg: a.) temetési költség viselésére, b.) a létfenntartás biztosításához szükséges legalapvetıbb cikk, - pl: élelem, ruhanemő, lábbeli, tüzelı, stb. vásárlására, c.) lakáshitel és közüzemi díj, valamint ezek hátralékának megfizetésére, d.) társadalombiztosítási ellátás megállapításáig jövedelem nélkül maradt személy részére, létfenntartásának biztosítására, amennyiben az ellátás megállapítása igazoltan folyamatban van, az ellátás megállapításának azonnali bejelentési kötelezettségének terhe mellett, e.) munkavállalással kapcsolatos költségek fedezésére (pl.: elsı utazási bérlet vásárlására, vidéken ott lakással történı munkavégzés esetén a létfenntartási költségekre a legalább 3 hónapra szóló munkaszerzıdés bemutatása esetén, f.) egészségügyi szolgáltatás térítési díjának megfizetésére, ha a kérelmezı családjában az 1 fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élı esetén a 150 %-át. (2) A kamatmentes kölcsön a.) 2 megállapítása iránti benyújtott kérelem elbírálása az (1) bekezdés a.), d.), e.) és f.) pontja esetén a polgármester, az (1) bekezdés b.) és c.)pontja esetén pedig a bizottság hatáskörébe tartozik, b.) legfeljebb az öregségi nyugdíj 500 %-ának megfelelı összegben, s legfeljebb 18 havi törlesztésre állapítható meg, c.) 3 csak annak a személynek adható, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, kivéve az (1) bekezdés d.), e.) és f.) pontja esetén, c.) visszafizetésének kezdı idıpontja a megállapítást követı 2. hónap 10. napja, a többi részletet minden hónap 10. napjáig kell megfizetni, d.) egyösszegben fizetendı vissza az (1) bekezdés d./pontjában meghatározott esetben, az ellátás megállapításától számított 30 napon belül, e.) felhasználásáról az igénybevevı 15 napon belül köteles elszámolni, - kivéve az (1) bekezdés d./pontja esetén, f.)ugyanazon család részére ismételten csak akkor állapítható meg, ha az elızıleg felvett kölcsönt visszafizette, g.) összegét az Ökr ának alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni h.) 4 nem részesülhet kamatmentes szociális kölcsönben az, akinek bárminemő hátraléka van a helyi önkormányzattal szemben (1) A kamatmentes szociális kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeirıl a hatáskörrel rendelkezı megállapodást köt, melyben a kérelmezıt és az együtt élı nagykorú családtagokat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. 1 Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr. 9..-a hatályos a kihirdetés napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 2 Módosította a 7/2004.(VII.12.) Ökr. 6. -a, hatályos a kihirdetés napjától. 3 Módosította a 7/2004.(VII.12.) Ökr. 7. -a, hatályos a kihirdetés napjától. 4 Kiegészítette h. ponttal a 9/2005.(VII.10) Ökr. 6. -a, hatályos kihirdetés napjától

15 15 (2) A megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben az egyetemleges adóstársak bármely havi törlesztı részlet befizetését, vagy a 33.. (2) bekezdés f.) pontja szerinti elszámolási, illetve a 33.. (1) d.) pontja szerinti bejelentési kötelezettségüket elmulasztják, továbbá, ha nem a kérelemben feltüntetett célra forditják a kölcsönt, úgy a hátralévı kölcsön teljes összege 15 napon belül egyösszegben esedékessé és behajthatóvá válik. (3) Amennyiben az adós 15 napon belül nem tesz eleget visszafizetési kötelezettségének, úgy a kölcsönt a kötelezettség elmulasztásától - a Ptk (2) bekezdésében meghatározott mértékő - kamat terheli. (4) 1 A kölcsön visszafizetésének biztosítására az adóstársak tulajdonát képezı ingatlant jelzálogjoggal kell terhelni a kölcsön összegének és annak (3) bekezdésben meghatározott kamat erejéig, ha a kölcsön összege az egyszázezer forintot meghaladja (1) Nem nyújtható - a behajtástól számított - 2 évig kölcsön annak a kérelmezınek és családtagjának, aki a korábbi kölcsön visszafizetési kötelezettségének neki felróható okból, önhibából nem tett eleget. (2) A megállapításra hatáskörrel rendelkezı különös méltánylást érdemlı esetben visszafizetési kötelezettség alól részbeni, vagy teljes felmentést, illetve visszafizetési haladékot adhat, ha az adós vagy adóstársa önhibáján kívüli okból nem képes a kölcsön - megállapodásban foglaltak szerinti - visszafizetésére. Tartós átmeneti segély 35/A.. (1) Az önkormányzat tartós átmeneti segélyben részesíti azt az aktív korú (18-62 éves) személyt, akinek rokkantsági nyugdíja, rendszeres szociális járadéka, átmeneti járadéka állapotjavulás miatt kerül megszőntetésre és más rendszeres pénzellátásra nem jogosult, feltéve, hogy családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg és jövedelemmel nem rendelkezik. (2) A tartós átmeneti segély megállapításának és folyósításának feltétele, hogy az aktív korú személy a Somogy Megyei Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltségénél regisztráltassa magát, továbbá a munkaügyi központtal és a helyi önkormányzattal, valamint a helyi családsegítı szolgálattal folyamatosan együttmőködjön. (3) 2 A tartós átmeneti segély havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj 70%-ával, a segély legfeljebb 3 hónap idıtartamra állapítható meg, a jogosultság fennállását az önkormányzat 3 havonta felülvizsgálja, mely során a segélyezett köteles együttmőködni. (4) Nem állapítható meg, illetve nem folyósítható a tartós átmeneti segély, ha az aktív korú személy a.) és családjával szemben az önhiba esete áll fenn, b.) bármilyen keresıtevékenységet, jövedelemszerzı tevékenységet folytat c.) bármilyen rendszeres pénzellátásra jogosultságot szerez d.) elızetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, vagy katonai szolgálatot teljesít. 1 Módosította az 5/2009 (II. 27.) Ökr. 5..-a hatályos a kihirdetés napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 2 Módosította a 13/2006.(VI.30.) Ökr a, hatályos 2006.július 1. napjától.

16 16 (5) A tartós átmeneti segély megállapítása, felülvizsgálata, szüneteltetése, megszőntetése a polgármester hatáskörébe tartozik. (6) A (2) bekezdés szerinti együttmőködés a 35/B-35/C. -ban meghatározottakat foglalja magába. 35/B /C.. 2 Temetési segély 36.. (1) A polgármester az Sztv (1) bekezdésében meghatározott személy részére - az e rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott - mértékő temetési segélyt állapit meg, ha családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 130 %-át, egyedülélı esetén a l50 %-át nem haladja meg. (2) Amennyiben a becsatolt számlák összege nem éri el a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét, úgy a temetési segély összege a számla szerinti összeg - 5. sz. mellékletben meghatározott jövedelmi kategória szerinti - százaléka. (3) Az önkormányzat a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségét az Ökr. 5. sz. mellékletében meghatározott összegben állapítja meg. Gyógyszertámogatás Köztemetés 38.. (1) Az önkormányzat az Sztv. köztemetésre vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (2) A köztemetésrıl a polgármester határozattal dönt. (3) Közköltségen csak a legolcsóbb temetés rendelhetı el és csak a legolcsóbb temetés költsége téríthetı meg. Közgyógyellátás 39.. (1) 4 Az Sztv. 50..(3) bekezdése szerint közgyógyellátásra való jogosultsága annak a személynek állapítható meg méltányosságból, akinek a. havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke az öregségi nyugdíj 10 %-át meghaladja és az 1 fıre jutó családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150%-át, egyedül élı esetén a 200 %-át. 1 Hatályon kívül helyezte a 13/2006. (VI.30.) Ökr. 15..(1) bekezdése, hatálytalan 2006.július 1. napjától. 2 Hatályon kívül helyezte a 13/2006. (VI.30.) Ökr. 15..(1) bekezdése, hatálytalan 2006.július 1. napjától. 3 Hatályon kívül helyezte a 3/2008 (II.29.) Ökr a, hatálytalan február 29. napjától. 4 Módosította és a c) ponttal kiegészítette a 16/2006.(X.10.) Ökr. 5. -a, hatályos október 10. napjától.

17 17 b. havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke az öregségi nyugdíj 20 %-át meghaladja és az 1 fıre jutó családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 200%-át, egyedül élı esetén a 250 %-át. c. havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja és az 1 fıre jutó családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 250%-át, egyedül élı esetén a 300%-át. (2) (2) 1 A közgyógyellátás iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (3) (3) 2 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 40.. A polgármester az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát annak a személynek állapítja meg, aki megfelel az Sztv ában meghatározott feltételnek. Adósságkezelési szolgáltatás 3 40/A.. 4 (1) Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesíti azt a családot vagy személyt, aki bármely nagyságú és minıségő lakásban él és megfelel a Sztv. 55..(1) bekezdés a) pontjának aa) és ab) alpontjában meghatározott feltételnek, ha a.) háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 150 %-át, egyedül élı esetén a 200%-át és b.) vagyonnal sem a kérelmezı, sem a háztartásában élık nem rendelkeznek feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, valamint az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (2) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság a.) típusai megegyeznek a Sztv. 55/B.. (3) bekezdés a)-b), d)-e) g)-i) pontjaiban nevesített adósságtípusokkal, b.) felsıhatára: a Sztv.55/B..(3) bekezdés i) pontjában meghatározott adósságtípus esetén 400 ezer forint, egyéb adósságtípusok esetén 200 ezer forint. (3) A bizottság az adósságkezelési szolgáltatás idıtartamát - a Sztv. 55..(5) és (6) bekezdését szem elıtt tartva - a jogosult anyagi helyzetét figyelembe véve állapítja meg. (4) A bizottság az adósságcsökkentési támogatás mértékét és összegét - a Sztv. 55/A..(2) bekezdését is szem elıtt tartva - a jogosult anyagi helyzetét, szociális körülményeit figyelembe véve úgy állapítja meg, hogy ha a háztartásban az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj a.) 100 %-át - egyedül élı esetén 150 %-át - nem haladja meg a támogatás mértéke az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-a. 1 Módosította a 16/2006.(X.10.) Ökr. 6. -a. Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr a hatályos a kihirdetés napjától, rendelkezéseit a határozattal jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 2 Hatályon kívül helyezte a 13/2006. (VI.30.) Ökr. 15..(1) bekezdése, hatálytalan 2006.július 1. napjától. 3 Kiegészítette a 6/2005.(V.17.) Ökr. 4. -a, hatályos a kihirdetés napjától. 4 Kiegészítette a 6/2005.(V.17.) Ökr. 5. -a, hatályos a kihirdetés napjától.

18 18 b.) 100 %-a és 150%-a - egyedül élı esetén 150 %-a és 200%-a - között van a támogatás mértéke az adósságkezelés körébe bevont adósság legalább 50, legfeljebb 75 %-a (5) Az adósságcsökkentési támogatás az adósságkövetelés jogosultjának kerül kiutalásra - az adós vállalásától függıen - egyösszegben, az adós által fizetendı különbözet megfizetésének igazolását követı 8 napon belül, vagy havi részletekben, minden hónap 5. napjáig. (6) A Sztv. 55..(6) bekezdésének fennállása esetén a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékét a Hivatal adó- és értékbizonyítvány kiállításával foglalkozó ügyintézıje a helyben kialakult ingatlanárak figyelembevételével - az adó- és értékbizonyítványban szereplı adatok alapján - állapítja meg. (7) Az adósságkezelési tanácsadást a Központ a családsegítıje (továbbiakban: tanácsadó) által biztosítja, aki ellátja a 30/1993. (II.17.) Korm. rendelet 1/B. -ában meghatározott feladatokat. (8) Az adós köteles a tanácsadó által meghatározott idıpontban a tanácsadáson megjelenni és vele az adósság rendezése érdekében, a megállapodásban és a 30/1993. (II.17.)Korm. rendelet 1/B. -ában foglaltak szerint együttmőködni. (9) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem elbírálása a bizottság hatáskörébe tartozik, amely a döntését az adós szociális körülményeit, valamint az adósságkezelési tanácsadást biztosító javaslatát figyelembe véve hozza meg. III. rész Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (1) Az önkormányzat az Sztv ában foglaltaknak megfelelıen az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat (továbbiakban: ellátás) biztosítja alapszolgáltatásként a kadarkúti Alapszolgáltatási Központ keretében: a.) étkeztetést, b.) házi segítségnyújtást, c.) családsegítést, d.) nappali ellátást idısek klubja formájában f.) jelzırendszeres házi segítségnyújtást Az ellátások igénybevétele (1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történı felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetıhöz kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. (2) A jogviszony keletkezésérıl és az ellátás iránti kérelemrıl a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetıje dönt. (3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylı azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell. 1 Módosította a 9/2005.(VII.10.) Ökr.7. -a. Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr a, hatályos a kihirdetés napjától. 2 Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr a, hatályos a kihirdetés napjától.

19 19 (4) Az intézményvezetı külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 15. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel Megszőnik az ellátás: (1) Ha az igénybevevı: a.) arra nem tart igényt és ezt az intézményvezetınek bejelenti, b.) meghal, c.) a házirendet súlyosan megsérti, d.) a térítési díjat két hónapot meghaladóan nem fizeti meg, e.) elızetes bejelentés nélkül legalább 1 hónapot meghaladóan nem veszi igénybe. (2) Ha az intézmény jogutód nélkül megszőnik. (3) Az ellátás megszüntetésérıl az igénybevevı írásban értesíti az intézményvezetı, mely ellen a kézhezvételtıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, mely határozattal dönt a megszüntetés kérdésében. Étkeztetés (1) Az önkormányzat az Szt (1) bekezdésében foglaltakat változtatás nélkül alkalmazza. (2) Koruk miatt az önkormányzat kizárólag a 70 életévét betöltött személyek számára biztosítja az étkeztetést. (3) Az önkormányzat étkeztetésben részesítheti korára való tekintet nélkül továbbá azon aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülı, egyedül élı személyeket, aki napi egyszeri meleg étkeztetésükrıl nem tudnak önmaguk gondoskodni. (4) Egészségi állapota miatt az önkormányzat azon személyek számára biztosítja az étkeztetést: a) aki elsı vagy második csoportú rokkantsága alapján nyugdíjban, vagy nyugdíjszerő ellátásban részesül; a jogosultságot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozatának bemutatásával kell igazolni, b) aki szakorvosi igazolás szerint egészségi állapota miatt idılegesen a napi egyszeri meleg ételt nem tudja biztosítani önmaga, illetve eltartottjai részére. (5) Fogyatékossága miatt az önkormányzat azon személyek számára biztosítja az étkeztetést: a) aki fogyatékossági támogatásban részesül, b) aki vakok személyi járadékában részesül. (6) Az ellátás nem állapítható meg azon személyeknek: a) akiknek a gondozása, ápolása céljából a közeli hozzátartozója ápolási díjban részesül, b) aki saját gondozására, eltartására más személlyel eltartási, öröklési szerzıdést kötött. (7) Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központhoz lehet benyújtani. (8) Az ellátás iránti kérelemrıl az Alapszolgáltatási Központ vezetıje dönt. (9) Az ellátásra való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelemhez mellékelni kell az Ökr. 8. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot. Házi segítségnyújtás 1 Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr a, hatályos a kihirdetés napjától. 2 Módosította a 26/2008.(XII. 19.) Ökr. 1. -a, hatályos január 1. napjától

20 (1)Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen az Szt. 68/A. (4) bekezdése, valamint a 63. (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetı, ennek hiányában a jegyzı kezdeményezi az igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát. (4) A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértıi bizottság végzi, mely kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékérıl. (5) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelı idıtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylıt az intézményvezetı tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetıségérıl. (6) A települési önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkezı, házi segítségnyújtást igénylı személyek ellátásáról köteles gondoskodni. (7) Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Központ vezetıjéhez lehet benyújtani. (8) Az ellátás iránti kérelemrıl az Alapszolgáltatási Központ vezetıje dönt. A gondozásra fordított idıt a gondozás napló alapján kell megállapítani. Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézményvezetı intézkedése alapján az Sztv /A. és a rendelkezéseinek megfelelıen történik. 45/A.. 2 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás (1) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttmőködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. 1 Módosította a 3/2008 (II. 29.) Ökr a, hatályos a kihirdetés napjától. 2 Kiegészítette 45/A..-al a 23/2006.(XII. 11.) Ökr. 2. -a, hatályos december 11. napjától

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

2007. évi I. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2007. évi I. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FreeA 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyőlés az Európai Közösséget létrehozó szerzıdésben biztosított szabad mozgás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDİ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 5. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben