BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra tett javaslatokat véleményezı kuratórium tagjának megbízása 89/2011. (V. 27.) Kgy. Javaslat címzetes fıjegyzıi cím adományozására Apostag község jegyzıje számára II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI: 12/2011. (V. 31.) önk.r. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III. 1.) önk. rendelet módosítása 13/2011. (V. 31.) önk.r. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményeiben a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról 14/2011. (V. 31.) önk.r. A kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 5/1996. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosítása III. EGYÉB: Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány évi közhasznúsági jelentése A Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány évi mérlegbeszámolója és eredmény kimutatása

2 - 1 - I. SZEMÉLYI RÉSZ 73/2011. (V. 27.) Kgy. H a t á r o z a t Kitüntetı díjakra tett javaslatokat véleményezı kuratórium tagjának megválasztása A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés megtárgyalta A kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a kitüntetı díjakra tett javaslatokat véleményezı kuratórium tagjának megbízása címő elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Madari Jenıt a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 5/1996. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 8. (3) bekezdésében meghatározott, a kitüntetı díjakra tett javaslatokat véleményezı kuratórium tagjává választja. Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, MKH fıosztályai, osztályai, Madari Jenı 89/2011. (V. 27.) Kgy. H a t á r o z a t Javaslat címzetes fıjegyzıi cím adományozására Apostag község jegyzıje számára A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 30/B. (1) bekezdésében foglaltak alapján javasolja Dr. Szıllısi Károlyné Apostag község jegyzıje számára címzetes fıjegyzıi cím adományozását. Értesülnek: Megyei Közgyőlés tisztségviselıi, tagjai, megyei fıjegyzı, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

3 - 2 - II. RENDELETEK Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (V. 31. ) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatáskörérıl szóló évi XX. tv (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) A megyei önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét - mőködési költségvetést - felhalmozási költségvetést - támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése - pénzforgalom nélküli kiadások - Céltartalékok: - tervezési keret - vis maior keret - kötvény céltartalék - intézményi céltartalék - Általános tartalék tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. - Megyei Közgyőlés Hivatala - Intézmények - A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát E Ft-ban, E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft E Ft-ban

4 Megyei Önkormányzat Hivatala pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra - Intézmények pénzmaradványát - mőködési célra - felhalmozási célra hagyja jóvá. Finanszírozási mőveleteket (fejlesztési hitel visszafizetés) hagyja jóvá. A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló mőveletek - mőködési célra hagyja jóvá. A kisebbségi önkormányzatok bevétele A kisebbségi önkormányzatok kiadása E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft E Ft A közgyőlés az éves engedélyezett létszámkeretet fıben határozza meg. (2) A R. 2. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A kötvény céltartalékból a évre tervezett beruházásokhoz kapcsolódó saját forrás címén E Ft, a tervezési keret és a vis maior keret együttes összegeként E Ft, mindösszesen E Ft használható fel. (3) A R. 2. (4) bekezdésében a E Ft összegő intézményi céltartalék szövegrész helyébe a E Ft összegő intézményi céltartalék szövegrész lép. (4) A R. 2. (6) bekezdésében - ellenkezı döntéséig szövegrész helyébe az - ellenkezı döntéséig, a megyei kórház kivételével szövegrész lép. 2. A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A R. 2/1. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. A R. 2/2. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. A R. 2/3. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. A R. 2/4. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. A R. 2/5. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. A R. 2/6. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. A R. 2/7. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. A R. 2/8. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. A R. 2/9. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. A R. 2/10. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép. A R. 3. sz. melléklete helyére e rendelet 13. sz. melléklete lép. A R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép. A R. 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.

5 - 4 - Záró rendelkezés 3. A rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Rideg László s.k. Megyei Közgyőlés alelnöke Dr. Szigeti László s.k. mb. megyei fıjegyzı

6 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 13/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményeiben a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdésében, a 6. tekintetében az Sztv. 99. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés b) pontjában, valamint az Sztv. 92/B. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed: a) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által fenntartott valamennyi szakosított ellátást nyújtó szociális intézményre: (továbbiakban: intézmény) - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Integrált Szociális Intézménye, (székhelye: Bácsborsód, Dózsa György u. 9.) - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Integrált Szociális Intézménye, (székhelye: Kaskantyú, III. kerület 1.) - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nefelejcs Ház Idıskorúak Otthona, (székhelye: Lajosmizse, Dózsa György u. 2.) - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona, (székhelye: Kiskunhalas, Kırösi út 16.), továbbá - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata, Gyermekotthona és Szociális Intézménye (székhelye: Kecskemét, Juhar u. 23.) intézménynél mőködı támogató szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása és szociális foglalkoztatás igénybevételére b) az a) pontban meghatározott intézményekben ellátást igénylı, Sztv. hatálya alá tartozó személyekre c) az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre; d) a szolgáltatást igénybe vevı tartására jogszabály, szerzıdés vagy bírósági határozat alapján köteles személyekre; e) a térítési díjat vagy egyszeri hozzájárulást megfizetı személyekre; A személyes gondoskodás formái 2. (1) A megyei önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás alábbi formáit biztosítja: 1. ápolást, gondozást nyújtó intézmény; 2. rehabilitációs intézmény; 3. lakóotthon; 4. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

7 (2) A szociális alapszolgáltatások közül biztosítja: 1. a támogató szolgáltatást, 2. szenvedélybetegek nappali ellátását 3. fogyatékosok nappali ellátását Az ellátás igénybevételének rendje 3. (1) Az intézményi ellátásra vonatkozó kérelmet az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje által kiválasztott intézmény vezetıjénél kell szóban vagy írásban elıterjeszteni. (2) A kérelem elıterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerinti orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot, továbbá a rendeletben meghatározott esetben szakvéleményt. (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemrıl az intézményvezetı 30 napon belül dönt, errıl az ellátást igénylıt illetve törvényes képviselıjét írásban értesíti. (4) Az intézményvezetı az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylık elhelyezésérıl. Az intézményvezetı azonnal, illetve soron kívül a következı esetekben biztosíthat férıhelyet: a. azonnali elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha a jogosult életét, egészségét, testi épségét közvetlenül és súlyosan fenyegetı helyzetben van és nincs elhelyezését, valamint ellátását vállaló hozzátartozó vagy más személy. b. soron kívüli ellátás a 9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet soron kívüli elhelyezésre vonatkozó szabályai szerint, a jogszabályban meghatározott indokok alapján biztosítható. Azonnali vagy soron kívüli elhelyezés csak akkor biztosítható, ha ezt a szociális ellátást igénylı kérelemben, illetve a beutaló határozatban feltüntetik és indokolják. (5) Ha az ellátásra vonatkozó igény férıhelyhiányában nem teljesíthetı, errıl a kérelmezıt 8 napon belül írásban kell értesíteni. (6) Ha az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıje az intézményvezetı (3) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A beutalás kérdésérıl a Közgyőlés Egészségügyi, Szociális és Foglalkoztatáspolitikai Bizottsága átruházott hatáskörben hozott határozattal dönt.

8 Az intézményi jogviszony megszüntetésével összefüggı rendelkezések 4.. (1) Az Sztv (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában a házirend súlyos megsértésének minısül, ha a jogosult: - több alkalommal engedély nélkül elhagyja az intézményt, vagy a házirendben meghatározott eltávozási idıtartam után nem tér vissza az intézménybe; - folyamatos, durva magatartásával zavarja a közösség életét; - veszélyezteti lakótársai, illetve az intézmény dolgozóinak életét és testi épségét; - szándékosan kárt okoz; - bőncselekményt követ el. (2) Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselıje nem ért egyet, az errıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a megyei közgyőléshez fordulhat. Ilyen esetben a közgyőlés által átruházott hatáskörben az Egészségügyi, Szociális- és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság jár el. A jogosultak érdekvédelme 5. (1) Az intézményekben érdekképviseleti fórum megalakítása kötelezı az Sztv. vonatkozó szabályainak figyelembe vételével. (2) Az érdekképviseleti fórumban a fenntartó képviseletében tagként az Egészségügyi, Szociális- és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság által kijelölt személy vesz részt. (3) Az érdekképviseleti fórum mandátuma 4 évre szól, és évente legalább egyszer ülésezik. (4) Az érdekképviseleti fórum tagjainak megbízatása megszőnik: - elhalálozással, - lemondással, - visszahívással. A fórum bármely tagjának kiválása esetén helyette 60 napon belül új tagot kell választani. Térítési díj megállapítása 6. (1) A megyei közgyőlés a szociális intézményekben fizetendı havi és napi intézményi térítési díjakat e rendelet mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. (2) A megállapított intézményi térítési díjakról szóló tájékoztatót a megyei fıjegyzı a megyei önkormányzat hivatalos lapjában és a megyei önkormányzat honlapján teszi közzé.

9 (3) Az Sztv. szerinti kötelezett által fizetendı térítési díj összegét (továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetı az Sztv. térítési díjra vonatkozó szabályai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak figyelembevételével konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylıt az ellátás igénybevételét megelızıen írásban tájékoztatja. (4) A megyei közgyőlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat: a) amennyiben az ellátottat az Sztv. alapján ingyenes ellátásban kell részesíteni, b) ha ellátásban részesülı havi jövedelmébıl nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, ezért azt az ellátásban részesülı havi jövedelme, jelentıs készpénz vagy ingatlan vagyona figyelembevételével kell megállapítani, c) ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben vagy részben nem képes megfizetni, illetve nem fizeti meg, ezért a tartására köteles és képes hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget kell megállapítani az R. 18. (1) bekezdésében foglaltak alapján. d) Sztv (2) bekezdésében meghatározott esetben (5) Ha az ellátott, a törvényes képviselıje vagy a térítési díjat megfizetı személy a személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés vagy határozat kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a közgyőlés elnökéhez fordulhat. Térítési díj csökkentése, elengedése 7. (1) A megállapított személyi térítési díj összege csökkenthetı, illetve elengedhetı, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Az Szt (2) bekezdésének c) pontja szerint kötelezettek esetében a közgyőlés elnöke egyedi elbírálás alapján, kérelemre: a) a tartásra köteles és képes személyt amennyiben egyedülálló, egy havi jövedelme a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, de nem éri el annak háromszorosát, és tartósan beteg, idıs, vagy fogyatékos a részére megállapított személyi térítési díjfizetési kötelezettség alól mentesítheti; b) amennyiben a tartásra köteles és képes személy egyedülálló, egy havi jövedelme a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, de tartósan beteg, idıs, vagy fogyatékos, akkor a részére megállapított térítési díj összegét csökkentheti úgy, hogy megmaradó jövedelme legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét meghaladja;

10 c) ha a tartásra köteles és képes személy családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, és a családjában tartósan beteg, idıs, vagy fogyatékos személy ápolását végzi, akkor a részére megállapított térítési díj összegét csökkentheti úgy, hogy megmaradó jövedelme legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét meghaladja; d) ha a tartásra köteles és képes személy jövedelmében tartós munkanélküliség miatt jelentıs jövedelemcsökkenés alakul ki, amelyet az erre hivatott szerv igazol, a megállapított térítési díj összegét csökkentheti, vagy a díjfizetési kötelezettség alól mentesítheti. e) a tartásra köteles és képes személy részére a megállapított térítési díj összegét csökkentheti, ha családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, azonban a jövedelmét terhelı igazolt gyógyszerkiadások, illetve bíróság által meghatározott más tartási kötelezettség díjának levonása esetén az egy fıre jutó havi jövedelem a családban már nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. Térítési díj felülvizsgálata 8. A személyi térítési díj összegét az intézményvezetınek legkésıbb az új intézményi térítési díjat megállapító rendelet hatálybalépését követı 15 munkanapon belül felül kell vizsgálnia. Egyszeri hozzájárulás 9. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat İszi Napfény Integrált Szociális Intézménye (Bácsborsód) emelt szintő elhelyezést nyújtó Bácsalmási részlegében az intézményi elhelyezéskor személyenként Ft-ot, lakrészenként Ft összegő egyszeri hozzájárulást kell fizetni. Az egyszeri hozzájárulást az intézménybe történı beköltözés után kell megfizetni. Ha a gondozás a haláleset kivételével vagy a férıhely emelt szintő minısítése az intézménybe történı beköltözést követı öt éven belül megszőnik, az egyszeri hozzájárulásnak az idıarányos részét vissza kell fizetni.

11 Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményeiben a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 4/2009. (II.25.) önkormányzati rendelet, valamint annak módosításáról szóló 14/2009. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 7/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet és 7/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet. (3) Az e rendelet mellékletében megállapított intézményi térítési díjak azonos összegőek az e rendelettel hatályon kívül helyezett 7/2011. (III.1.) önkormányzati rendelettel megállapított, április 1-jétıl alkalmazandó intézményi térítési díjak összegével. A személyi térítési díj felülvizsgálatát és a 8. -t e rendelet hatályba lépésével összefüggésben az intézményi térítési díjak e rendelettıl eltérı összegő megállapításig nem kell alkalmazni. Rideg László s.k. Megyei Közgyőlés alelnöke Dr. Szigeti László s.k. mb. megyei fıjegyzı

12 66 Melléklet a 13/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelethez Intézmény neve évi intézményi térítési díjak napi havi Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete* (Ft/hó/ellátott) évi intézményi térítési díjak (Ft) napi havi Emelkedés mértéke BKMÖ "İszi Napfény" Integrált Szociális Intézménye idısek otthona (átlagos szintő) ,2% idısek otthona (demens betegek ellátása) ,9% idısek otthona (emelt színvonalú ellátás) ,8% szenvedélybetegek otthona ,0% Gara, Köztársaság u. 1. fogyatékos személyek otthona ,0% gyermekvédelmi különl. és spec.ellátás ,0% Katymár, Sándor tanya 20. fogyatékos személyek otthona ,0% BKMÖ "Harmónia" Integrált Szociális Intézménye Székhely: Kaskantyú, III. ker. 1.sz. szenvedélybetegek otthona ,0% Telephelyek: Kaskantyú, Hunyadi J. u. 71. nappali ellátás (csak napközbeni tartózkodást igénybe vevık) ,0% nappali ellátás (napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevık) Ft/fı/nap ,0% szenvedélybetegek átmeneti otthona ,3% Kaskantyú, Úttörı u. 32. szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona ,7%

13 67 Solt, Toldi M. u. 1. fogyatékos személyek otthona ,0% Solt, Kecskeméti u. 7/A fogyatékos személyek lakóotthona ,2% Solt, Balassi u. 13. fogyatékos személyek lakóotthona ,0% BKMÖ "Nefelejcs Ház" Idıskorúak Otthona Székhely: Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2. idısek otthona (átlagos szintő) ,4% idısek otthona (demens betegek ellátása) ,0% Telephely: Szabadszállás, Honvéd u. 1. idısek otthona (átlagos szintő) ,0% idısek otthona (demens betegek ellátása) ,7% BKMÖ Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona pszichiátriai betegek otthona ,0% fogyatékos személyek otthona ,0% BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel Ft/fı/nap Ft/fı/nap 0,0% Fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül 250 Ft/fı/nap 250 Ft/fı/nap 0,0% Fogyatékosok nappali ellátása kollégiumi elhely.esetén Ft/fı/nap Ft/fı/nap támogató szolgálat 10 Ft/km 25 Ft/km 150,0% * A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv a alapján a térítési díj maximuma

14 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 5/1996. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1.. (6) bekezdés a) pontjában és a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló évi XXXI. törvény 7.. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 5/1996. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 8. (3) bekezdésének második mondata helyébe a következı rendelkezés lép: A kuratórium tagjainak száma elnökkel együtt 10 fı. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a kihirdetését követı második napon hatályát veszti. Rideg László s.k. Megyei Közgyőlés alelnöke Dr. Szigeti László s.k. mb. megyei fıjegyzı

15 BKKM-i Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 6500 Baja, Petıfi sziget 5. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az évi CLVI. törvényben elıírtaknak megfelelıen a évre vonatkozóan az alábbi közhasznúsági jelentést állítottuk össze: a) Számviteli beszámoló A BKKM-i Gyermek és Ifjúsági Alapítvány elkészítette a közhasznú, egyszerősített éves beszámolójának Mérlegét, Eredmény-kimutatását és Kiegészítı mellékletét, amely a közhasznúsági jelentés mellékletét képezi. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytató tevékenysége miatt a társasági adó alanya. Az ebbıl fakadó költségvetési kapcsolatoknak, adóbevallási kötelezettségeinek az elıírt határidıben eleget tett. Társasági adóként évben 40 e/ft adófizetési kötelezettsége keletkezett. Az elızı évhez viszonyítva az Alapítvány mérlegének eszköz és forrás végösszege az alábbiak szerint változott: évi eszköz és forrás összege: e/ft évi eszköz és forrás összege: e/ft Az eszköz és forrás állomány évhez viszonyítva 490 e/ Ft-tal nıtt. Az eszköz állományának változását az alábbiak okozták: - Csökkent ugyan a befektetett eszközök állománya, a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összegével. - Az értékpapírok és pénzeszközök együttes állománya viszont e/ft-tal növekedett. Jelentısebb beruházások Beruházási célra a tárgyévben 53 e/ft összeget fordítottunk. A források állományában az alábbi változás tapasztalható: A saját tıke az eredményes gazdálkodásnak köszönhetıen e/ft-tal növekedett. A kötelezettségek e/ft-tal csökkentek, zömmel a társasági adó befizetési kötelezettség csökkenése miatt. Bevételek év év Összes árbevétel e/ft e/ft Ebbıl: - alapcélú e/ft e/ft - vállalkozási célú e/ft e/ft

16 A fenti számokból látható, hogy az összes árbevétel e/ft-tal csökkent. Alapcélú bevétel csökkenés e/ft Vállalkozási célú bevétel növekedés 375 e/ft Az alapcélú bevétel csökkenést elıidézı fıbb tételek: Alapcélú bevétel csak a balatonfenyvesi táborból származott, ahol az idén kevesebb vendég volt, mint az elızı évben. A bajai épület bérbeadása a vállalkozási célú bevételbe került. A vállalkozási célú bevételek növekedését elıidézı fıbb tételek: A kereskedelmi szállásférıhely értékesítésébıl származó bevételek növekedése. A költségek terén e/ft csökkenés mutatható ki. Az eredmény változásának összetétele az alábbi: évi összevont eredmény e/ft évi összevont eredmény e/ft Eredménycsökkenés 928 e/ft b) Költségvetési támogatás felhasználása Az Alapítvány évben 392 e/ft bértámogatást kapott. c)vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás évi saját vagyon e/ft évi saját vagyon e/ft Vagyonnövekedés e/ft Az Alapítvány vagyona a évben e/ft-tal növekedett, amely pozitívnak mondható. d)cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány a pályázati kiírásban dotált gyermeküdültetési célra évben 117 e/ft-ot adott támogatásként. A gyermeküdültetés az Alapítvány balatonfenyvesi táborában valósult meg. e) Közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatás Költségtérítés jellegő juttatás 533 e/ft

17 f) Közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló A BKKM-i Gyermek és Ifjúsági Alapítvány évben is az január 1-én megkapott közhasznúsági fokozat szerinti jogállásúként tevékenykedett. Az Alapítvány közhasznú tevékenységének köre kiterjedt a megyében élı, önálló jövedelemmel nem rendelkezı gyermekek szervezett üdültetésére. A kuratórium által elfogadott pályázati kiírások alapján a különbözı szervezetek, iskolák tanulói 90 fıvel 467 vendégéjszakával vették igénybe a gyermeküdültetés lehetıségeit es évben sikerült újjáépíteni német kapcsolatainak, melyek eredményeként töltött el táborunkban. 93 fı vendégéjszakát Kereskedelmi szállásférıhely értékesítésbıl összesen: 601 fı vendégéjszakával vette igénybe a szolgáltatásainkat, melybıl sporttábor, szaktábor, osztálykirándulás: 540 fı vendégéjszaka Összesítve évben 784 fı vendégéjszakát töltött táborunkban, melybıl a 24 év alattiak száma: 620 fı vendégéjszaka. Összefoglalásul: A évrıl megállapítható, hogy szőkítettebb költségvetésben, kisebb bevételt produkálva, de kevesebb költséggel, pozitív eredménnyel gazdálkodott az Alapítvány. A bajai tábor bérbeadásával és a balatonfenyvesi tábor változatlan mőködtetésével ez a konstrukció mőködıképesnek bizonyult. A jövıt illetıen a legnagyobb kihívások egyike a balatonfenyvesi tábor kihasználtságának megtartása, tekintve a jelenlegi válságos idıszakra. Másrészt pályázati forrásokból a tábor folyamatos felújítása, korszerősítése. Baja, május 16. Fercsák Róbert s.k. Kuratórium elnöke

18 A Bács-Kiskun megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány évi mérlegbeszámolójának és eredmény-kimutatásának k ö z z é t é t e l e E s z k ö z ö k e/ft Befektetett eszközök Forgóeszközök Követelések 217 Értékpapírok Pénzeszközök Átmenı aktívák 129 Eszközök összesen: F o r r á s o k Saját tıke Induló tıke Tıkeváltozás Tárgyévi eredmény Kötelezettségek (rövid lejáratú) 428 Átmenı passzívák Források összesen: Közhasznú tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel Közhasznú tevékenység ráfordításai Vállalkozási tevékenység ráfordításai Összes ráfordítás Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség 40 Vállalkozási eredmény Közhasznú eredmény Összes eredmény

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés térítési

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének 33/2008.(XI.24.) és 8/2005.(03.09.)rendelettel módosított, 5/2009.(I.26.)rendelettel kijavított egységes szerkezetbe foglalt 31/2003(11.25) sz. rendelete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya

Bevezetı rész. A rendelet hatálya Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 9. Száma: 4853-8/2013. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Csegöldiné Tóth Erzsébet Adóügyi Csoport vezetıje Az elıterjesztés

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 6. sz.. napirend Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben