E l ı t e r j e s z t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ı t e r j e s z t é s"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U Tel: 89/ Fax: 89/ cím: E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2010. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: dr. Kovács Zoltán polgármester Menyhárt László pénzügyi osztályvezetı

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselıtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi mőködtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal -módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok -módosításait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelıen: a központosított okat összesen EFt-tal szükséges megemelni, melybıl: - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat támogatása 311 EFt, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémium évek EFt, - helyi közösségi közlekedés támogatása 4599 EFt, - érettségi és szakmai vizsgadíjak támogatása 5064 EFt, - kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 35 EFt, - esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás 1240 EFt, - közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása EFt, - gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5854 EFt, - Az Új Tudás-Mőveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 4197 EFt, - óvodáztatási támogatás 380 EFt, - települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása(teut) EFt, a évi állami hozzájárulások és átengedett SZJA az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos normatív kötött támogatások a kifizetéseknek megfelelıen a következık szerint alakultak: - a normatív támogatások a a 2010.évi adatközlések alapján EFt-tal emelkedett, - a z SZJA jövedelemkülönbség mérséklés a 2010.évi adatközlések alapján EFt-tal csökkent, - a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására EFt-tal csökkent,

3

4 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme 1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ GAESZ Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Összesen: 1. Városi Óvodák átvett pénzeszköz gyógypedagógiai pótlék közcélú foglalkoztatás TÁMOP pályázat helyettesítési díjak szakmai és informatikai feladatok elszámolás Szivárvány Óvoda gázkazán csere többletköltségek udvari kerékpár és játéktároló Összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola átvett pénzeszköz Éneklı Szülık Kara 10.évford pedagógiai szakszolgálat osztf.pótlék SNI tanulók tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes átcsoportosítás Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola nemzetiségi tankönyv tám osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga közcélú foglalkoztatás tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes átcsoportosítás TÁMOP pályázat megbízási díjak, helyettesítési díjak Összesen: / 5

5 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Elıirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) jogcíme juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 4. Tarczy L. Általános Iskola osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes Összesen: Weöres S. Általános Iskola osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga közcélú foglalkoztatás tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes átcsoportosítás Összesen: Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola átvett pénzeszköz közcélú foglalkoztatás osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga érettségi és szakmai vizsgadíjak tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes szakmai és informatikai feladatok elszámolás Beépülı jellegő: 0 átsorolás vált.miatti bérkülönbözet Összesen: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Összesen: 8. Jókai M. Városi Könyvtár közcélú foglalkoztatás Kertbarát Népfıiskola 35.évf átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás átvett pénzeszköz közhasznú átvett pénzeszköz TÁMOP telefonközpont bıvítés villanyszerelés Összesen: / 5

6 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 9. Jókai M. Mővelıdési Központ közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás PH-tól érdekeltségnövelı pályázat Összesen: Városi Televízió átvett pénzeszköz pályázati önrész bevételkiesés miatt Összesen: Városi Sportcsarnok ktgvetési többletigény Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság pénzmaradvány igénybe vétel Esterházy u.15. tervrajz hóeltakarítás árvízvédelem 2010.május "Fogadj örökbe zöldterületet" program közcélú foglalkoztatás lízingdíj árfolyamemelkedés eszközbeszerzés: főnyírók, szerszám közcélú foglakoztatáshoz köztéri berendezés: 2 db szemetes konténer vásárlás vörös iszap elhárítás felmerült kiadások HK: Kmetty u.25. épületbontás HK: Kmetty u.25. kerítés építés HK: talajterhelési díj HK: Petıfi u.20. tetıfelújítás többlet bevételi többlet terhére átcsoportosítás engedményes közüzemi költség bérlıi tartozás helytállás Celli út körfogalom támfal helyreállítás Intézmény összesen: / 5

7 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 3. Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény intézményvezetı felmentésére járó bér 50%-a szociális továbbképzés tám jubileumi jut. 1,5 hó feletti része Idısek Karácsonya segély maradvány zárolás tervezési korrekció Összesen: Eü. Alapellátási Intézet iskolafogászati szőréshez fogorvosi szék Beépülı jellegő: gyermekügyelet óradíj változás Összesen: Bóbita Bölcsıde 1 fı átmeneti dolgozói áthelyezés a Fenyveserdı Bölcsıdébe Összesen: Fenyveserdı Bölcsıde csıtörés miatti többletkiadások társalgó, átadók, WC-k felújítási többletköltségei fı átmeneti dolgozói áthelyezés a Bóbita Bölcsıdébıl Beépülı jellegő: létszám-minimum miatti többletigény 1 fı 4 hó Összesen: Napsugár Bölcsıde Összesen: Intézmény összesen: / 5

8 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı prémium évek program közcélú foglalkoztatás TÁMOP pályázat dologi kiadások létszámracionalizálás -1-1 Intézmény összesen: Tőzoltóság bejárati ajtók cseréje Intézmény összesen: Polgármesteri Hivatal Rendkívüli gyermekvédelmi tám Lakásfenntartási támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok átcsoportosítás JMK-hoz rendezvények közoktatási inforrmatikai fejlesztési feladatok Igazgatási tev.ph : támogatás átcsoportosítás Polgári védelem Társadalmi szervezetek támogat Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Civil pályázatok támogatása Pápa Rendırkapitányság támog Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Közcélú foglalkoztatás Nyári szociális étkeztetés évi kisebbségi önkormányzati választások évi önkormányzati választások Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN / 5

9 2010.évi bevételi pót többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ GAESZ Összesen: 1. Városi Óvodák TÁMOP pályázat átvett pe átvett pénzeszköz Összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola átvett pénzeszköz Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola TÁMOP pályázat átvett.pe Összesen: Tarczy L. Általános Iskola Összesen: 5. Weöres S. Általános Iskola Összesen: Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola átvett pénzeszközök Összesen: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Összesen: 1 / 3

10 2010.évi bevételi pót többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 8. Jókai M. Városi Könyvtár átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás átvett pénzeszköz közhasznú átvett pénzeszköz TÁMOP Összesen: Jókai M. Mővelıdési Központ Összesen: 10. Városi Televízió átvett pénzeszköz Összesen: Városi Sportcsarnok Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság többletbevétel Intézmény összesen: Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény tervezési korrekció Összesen: Eü. Alapellátási Intézet Beépülı jellegő: Összesen: 2. Bóbita Bölcsıde Összesen: 2 / 3

11 2010.évi bevételi pót többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 3. Fenyveserdı Bölcsıde Összesen: 4. Napsugár Bölcsıde Összesen: Intézmény összesen: Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı mőködési bevétel csökkenés OEP bevétel TÁMOP pályzat átvett pénzeszköz tárgyi eszköz értékesítés részesedés tıkevisszatérítés lakásépítési kölcsön visszatér Intézmény összesen: Tőzoltóság mőködési bevételi többlet Intézmény összesen: Polgármesteri Hivatal Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás: egyszeri gyermekvédelmi támogatás évi kisebbségi önkormányzati választások évi önkormányzati választások Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN / 3

12 Fejlesztési célú feladatok -módosítása 3.sz. melléklet Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 5. Speciális célú támogatások Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen kötelezettség kötelezettség Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros 5. rekonstrukció ROP. Pályázat Új elıtti Új elıtti Új elıtti elıtti Új elıtti Új elıtti Új elıtti Módosí-tás Új elıtti Új elıtti Új elıtti Módosí-tás Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Aradi utca rekonstrukció Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Árok utca burkolatfelújítás Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív inzézményeiben (TÁMOP) Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Második utca járdaépítés Hatodik utca járda Téglagyári u. környéke járdaépítés Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Huszár ltp. Csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezés Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Városi közvilágítás bıvítése Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez szükséges felújítás Új feladatok: 48. PIP közmő és útépítés saját forrás TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezsı tér Viharkár miatti helyreállítás Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Illegális szemétlerakó megszőntetése K H pályázat Szúnyogirtás Gépkocsi beszerzés Munkás utca csapadékvíz-elvezetés Fejlesztések összesen Új

13 Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2010. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010.évi költségvetésérıl szóló, 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3. -a az alábbiak szerint módosul: "3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi fıösszegét kiadási fıösszegét állapítja meg. EFt-ban EFt-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg: (* A normál betővel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dılt betővel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)

14 - 2 - Bevételi ok EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEPtıl átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

15 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi ai EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEPtıl átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Építés és településfejlesztés 0 2. Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás 0 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 Közmővelıdési és oktatási feladatok 0 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat 0 8. Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások 0 1 Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárırség támogatása Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás évi kisebbségi önkormányzati választások évi önkormányzati választások Nyári szociális étkeztetés 0 Összesen

16 - 4 - Az önkormányzat évi összesített bevételi a EFt Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2010.évi Mőködési Intézményi mőködési Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 1.- Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 993 Tárgyévi összesen Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, -csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg:

17 - 5 - Kiadási ok és létszámkeret EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt száma, megnevezése 4.Ellátottak juttatásai Létszám keret (fı) 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás

18 - 6 - Polgármesteri Hivatal kiadási ai EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt száma, megnevezése 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 1. Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárırség támogatása Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás évi kisebbségi önkormányzati választások évi önkormányzati választások Nyári szociális étkeztetés Összesen: Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás

19 - 7 - Fejlesztési célú feladatok a évben EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 1. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 2. Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 9.Kiadások összesen évi 2012.évi Áthúzódó kötelezettségvállalás Óvodák rekonstrukciója Barát utca 11. épület rekonstrukció Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Kastély felújítás Rohonczy u. járdaépítés Erkel u. járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Fecske u. járda Aradi utca rekonstrukció Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Árok utca burkolatfelújítás Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Egressy B. u. burkolatfelújítás Margaréta utca útépítés Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évrıl áthuzodó Panel pályázatok önkormányzati támogatása Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Második utca járdaépítés Hatodik utca járda Dologi kiadások 5. Spec. célú támogat. Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás Áthúzódó kötelezettségvállalás

20 - 8 - Fejlesztési célú feladatok a évben EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 5. Spec. célú támogat. Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen 3 Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Városi közvilágítás bıvítése Új feladatok: 4 Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez szükséges felújítás Tapolcafı ravatalozó elıtt búcsúztató PIP közmő és útépítés saját forrás Kábel tv kiépítése Borsosgyır Mőv. Ház vizesblokk kialakítása Öreghegyi utak felújítása évi 2012.évi Áthúzódó kötelezettségvállalás Áthúzódó kötelezettségvállalás 52. TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.) hat Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezsı tér Csapadékcsatorna felújítás Erkel-Celli u Viharkár miatti helyreállítás Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Illegális szemétlerakó megszőntetése K H pályázat Szúnyogirtás Gépkocsi beszerzés Munkás utca csapadékvíz-elvezetés Fejlesztések összesen

21 Cím Elıirányzatcsoport száma, évi egyéb feladatok 3.Dologi kiadások Kiemelt száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb Felújítás 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások összesen száma megnevezése Egyéb feladatok 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés Mőködési célú folyószámlahitel Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Szociális továbbképzés támogatása SAC/C-17 önkormányzati feladatok Egyéb feladatok összesen EFt

22 Az önkormányzat kiadási ai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen EFt (4) Megnevezés Tárgyévi összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen évi összevont költségvetési mérleg Mőködési célú Felhalmozási célú Összesen EFt

23 A Rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: 2.. " év várható bevételi és kiadási ainak teljesülésérıl -felhasználási ütemterv (EFt-ban) Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tárgyévi mőködési Tárgyévi felhalmozási célú Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele mőködési célra Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi mőködési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú kiadásai Kiadási összesen

24 E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. Pápa, december 10. Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.26.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.26.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 14/2009. (XI.2) rendelete Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009.(II.2) rendelet módosításáról 1. Pápa Város Önkormányzat

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

1.. "3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének

1.. 3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2010. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010.évi költségvetésérıl szóló, 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ELİTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: DerceT@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 3. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 3. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 3. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011. február 18-án megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2010. (V. 4.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2010. (V. 4.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlések 7/2010. (V. 4.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 9/01.(IV. 1.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 011. évi vitelének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Rendelet száma: Rendelet címe Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Dokumentumazonosító információk 1/2009. (II.19.) Velem községi Önkormányzat

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben