T Á J É K O Z T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó"

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79..-a értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl november 30.-ig tájékoztatni kell a képviselı-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési ainak idıarányos alakulását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Sárospatak Város Önkormányzata a háromnegyed évet e Ft bevétellel, e Ft kiadással zárta. A bevételi többlet e Ft, mely az önkormányzat elszámolási számláin 1-2 hónapos lekötéssel rendelkezésre áll. A többlet a kötvényforrás eddig még fel nem használt része. Ez az összeg biztosítja a fürdıfejlesztés 1 Mrd FT nagyságú II. ütemét, ugyanis 70 m Ft-ot, mint törzstıke-emelést már átutaltunk a Pataqua Kft.- nak. A kiadásokat és bevételeket felhalmozási és mőködési mérlegre bontva a felhalmozási mérleg m Ft többletet, a mőködési mérleg 207 m Ft hiányt mutat, minek helyreállításáról gondoskodni kell. Ennek egyik módja lehet, hogy az RFV Kft.-nek mőködési költségként fizetett szolgáltatási díjat (melynek döntı része a beruházások fedezetét adja) az önkormányzat kivásárolja, akár a kötvényforrás terhére is. A adóbevételek zöme az elsı háromnegyed évben jelentkezik, így jól becsülhetı, hogy a tervezett 312 m Ft helyi adóból kb. 20 m Ft-tal kevesebb bevételünk lesz. A bevételi lemaradás 6,5 %, a gazdasági válság ettıl nagyobb kiesést is indokolna. Figyelembe kell venni, hogy a vállalkozások 2009-ben már a tartalékaikat élték fel, így a 2010-es esztendıben további adóelmaradásra kell számítanunk. A gépjármőadó hasonló tendenciát követ. A mőködési saját bevétel 100 m Ft-tal kevesebb az eredeti tól, ami a Termálfürdı és Camping intézmény megszüntetésébıl ered, a további bevétel már a PATAQUA Kft. mérlegében jelentkezik, amely hiába 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, nem része az önkormányzat pénzforgalmi mérlegének. Az év elején tervezett 52,6 m Ft fürdıbevételt azonban változatlanul megkapja az önkormányzat bérleti díj formájában. Az állami támogatás nagyobb az idıarányosnál, an m Ft-tal nagyobb lesz az eredeti nál, ez azonban nem jelent a pénzügyi mérlegben javulást, mert az egyik része a be nem tervezett 13. havi bér fedezetére érkezett, a másik része a segélykiadások állami hányada. Normatív állami támogatásról 30 m Ft nagyságban a csökkenı létszám miatt le kellett mondani. Ennek a lemondásnak a visszapótlására az ÖNHIKI II. fordulójában talán van esély, azonban további támogatás nem.

2 A felhalmozási és tıke jellegő bevételek tervezett 79,5 m Ft összegébıl 10,5 m Ft. Ennek oka, hogy a 20 horgásztelekbıl 4 került értékesítésre, a Balassi utcai telek vételétıl a vevı visszalépett és az év közepén indult lakáskoncepció végrehajtása lassúbb a tervezettnél. A fel nem használt kötvényforrás lekötésébıl a tervezett 100 m Ft kamatbevétel már teljesült, év végéig további 10 m Ft bevétel. A fejlesztésre átvett pénzeszköz-átvételbıl alig teljesült valami, mivel a két EU támogatással megvalósuló beruházás (iskola-óvoda felújítás, járóbeteg központ) még nem kezdıdött el, így az ezekre betervezett m Ft bevétel is elmaradt. Kiadások A mőködési kiadások felhasználása idıarányosan alakul, a segélyek esetében van ettıl nagyobb arány, itt a felhasználás 85 %-os. A személyi juttatások összegének eltérését az októl a 13. havi fizetés /a bruttó 131 e Ft alatti kereset után jár/ és a közcélú foglalkoztatás okozza, mivel ezek a tételek nem szerepeltek az eredeti ban. A kötvény utáni kamatfizetés kedvezıen alakul, mivel az válság miatti alacsony kamatszint (1 %) miatt a tervezett 64,5 m Ft helyett csak an 25 m Ft terhel bennünket. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 5-ös és a 6-os számú melléklet tartalmazza. A két EU támogatással megvalósuló beruházás (iskola-óvoda felújítás, járóbeteg központ) következı évben való indulása miatt a felhasználás jóval kisebb a tervezettnél. A felhalmozásra átadott e Ft az önkormányzati bérlakásról lemondóknak való kifizetését jelenti. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. Sárospatak, november 18. Készítette:Poncsák Ferenc irodavezetı Dr. Hörcsik Richárd polgármester

3 Sárospatak Város Önkormányzata III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím módosított Várható I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított okból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Elızı évi pénzm. igénybevétele ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Mőködési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

4 Sárospatak Város Önkormányzata III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet Sorszám Kiadási jogcímek módosított I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 0 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási kiadások ( ) Mőködési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 7.3. Értékpapírok kiadásai K I A D Á S O K 7.4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

5 I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. számú melléklet Sorszám Megnevezés módosított Megnevezés Kiadások módosított Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Elızı évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Kölcsönök megtérülése Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások Tartalékok 13. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Kölcsönök nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Függı, átfutó, kiegynlítı kiadások Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) Hiány: Többlet:

6 II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. számú melléklet Sorszám 1. Megnevezés módosított Megnevezés Kiadások módosított Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4. ÁFA bevételek Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Kamatkiadás EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási bevétel utáni ÁFA Elızı évi pénzmaradvány Kölcsönök nyújtása Kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír eladás,kibocsátás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) Hiány: Többlet:

7 Cigány Kisebbségi Önkormányzat III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 3/a. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) Sorszám Kiadási jogcímek módosított I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások K I A D Á S O K 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

8 Német Kisebbségi Önkormányzat III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/b. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) Sorszám Kiadási jogcímek módosított I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások K I A D Á S O K 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

9 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/c. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) Sorszám Kiadási jogcímek módosított I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások K I A D Á S O K 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

10 Beruházási kiadások e feladatonként 5. számú melléklet Beruházás megnevezése módosított Várnegyed rendezési terv -áthúzódó Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása Fürdı mögötti elkerülı út terv.- Herceg u Szalontai u. csapadékvíz elvezetés terv Vak Bottyán út beruh. terv Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól Nagy L.u. szennyvízelv.kivitelezése II.Rákóczi F.Ált.Isk. és az óvoda bıvítés Pályázatokhoz önerı biztosítása Közvilágítás bıvítés Sebességmérı telepítés Bérlakás nyilvántartó szoftver vás Céltartalék terhére Páterhomok ivóvízellátás Szelektív hulladékgyőjtı vásárlás Informatikai eszközök beszerzése Árusító pavilon - Bartók B. u Fürdıfejlesztés után fizetett számlák Erdélyi úti ingatlan Erdélyi úti parkoló Kossuth u. 5. akadálymentesítése Borsi u. 73. akadálymentesítése Önk.lakás átalakítása Kossuth u. 44. akadálymentesítése Mobil WC - Arad u. parkoló Mobil WC - Herceg F. u Erdélyi u. 18. Polgárır iroda kialakítása 58 Polgármesteri Hivatal összesen:

11 Beruházási kiadások e feladatonként 5. számú melléklet Fürdı - fejlesztés I. ütem Fürdı - PH mérı Rendelı - röntgen üzembe helyezés Rendelı - orvosi gépek beszerzése Rendelı - informatikai rendszer fejlesztés Rendelı - szellemi termékek 744 Rendelı - Egyéb gép, berendezés Komm.Szerv. - faaprítógép vás Komm.Szerv. - számítógép Komm.Szerv. - mobil WC 4db Komm.Szerv. - szakmai gépek beszerzése Komm.Szerv. - bozótvágó Komm.Szerv. - mőtrágyaszóró Komm.Szerv. - seprıgép 129 Vay - főnyíró traktor Vay - nagynyomású mosó Vay - dugattyús kompesszor Vay - vezérlı egység Vay - korongozógép Vay - gérfőrész Vay - megfigyelı rendszer Vay - hegesztıgép 340 Farkas F. Mőv. Isk. - fuvolavásárlás II.Rákóczi F.Ált.Isk.-nyelvi labor II.Rákóczi F.Ált.Isk.-laptop 3 db 540 II.Rákóczi F.Ált.Isk.-projektor Családsegítı - projektor Családsegítı - laptop 200 Családsegítı - fényképezıgép ÁVG - informatikai eszközök beszerzése A Mőv.Háza - számítógép A Mőv.Háza - fénymásoló A Mőv.Háza - laptop A Mőv.Háza - elektromos pianínó A Mőv.Háza - LCD TV A Mőv.Háza - porszívó 200 Gondozási Központ - gépkocsi Intézmények összesen: ÖSSZESEN:

12 Felújítási kiadások e célonként 6.számú melléklet Felújítás megnevezése módosított Végardó temetıkerítés felújítása /áthúzódó II.részlet/ Városi illemhely felújítása /áthúzódó/ Felújítások tervezési díja Vizesblokk átalakítása Világítás korszerősítése Céltartalék terhére Polgárır iroda Kopácsi Sándor u. felújítási terve Dobó Ferenc u. járda felújítási terve Szent József u. járda felújítási terve Lavotta út felújítása (áthúzódó) Bláthy út felújítása (áthúzódó) Ivóvízhálózat rekonstukciós terv Fürdıfejlesztés (jói garancia) Faház felújítás Rákóczi u. 29. felúj Rákóczi u. 40. felúj Köztéri játszóterek felúj. 560 Kolozsvári utca burkolat felúj. 47 Vasúti híd felúj. 226 Számítástechnikai eszk.felúj. 108 Dobó u. 40. bérlakás felúj. 158 Polgármesteri Hivatal összesen: Vay M. Isk. - tornaterem kialakítása Komm. Szerv. - piac felújítása Komm. Szerv. - szökıkutak felújítása Fürdı - kutak felújítása Fürdı - belsı üdülı tetıfelújítás ÁVG - udvar átalakítása Óvoda - ajtócsere 650 Intézmények összesen: ÖSSZESEN:

13 Polgármesteri hivatal kiadási e feladatonként 7.a számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Ezer forint Várható Igazgatási feladatok Pm. Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szociális és egészségügyi feladatok Aktív korúak rendszeres sszociális támogatása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (járulék:4800+ dologi:300+ szoc.kiadás:19999) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 810 fı) Rendkívüli gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 30fıx20 eft;30 fıx10eft) Továbbtanulók tám.-bursa HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelılegezett gyermektartás díj Iskolakezdési támogatás sárospataki lakosok részére (1600 fı x 2000) Köztemetés Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (80 fı x 40000Ft) Tanulók tankönyvell. térítése -normatív (1077fıx10eFt+1802fıx1000) Iskolatej - ( dologi: 964 fı x 178 tanítási nap) Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant Otthonteremtési támogatás Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok Elıadások, fordítások mb. díjai (személyi:100+járulék:29) PRO URBE díj (személyi:2 fı xbr járuléka(11%eho:41) Comenius Emlékérem (személyi:3fıxbr járuléka(11%eho:36) Ködöböcz J.díj (személyi:1fıxbr.100+járulék(11%eho:11v.csoport 100eFt) Pécsváradi Botond díj (személyi:1fıxbr járulék:(11%eho:12) Közszolgálatért díj Állami és egyéb ünnepnapok kiadásai Nyári Kórusakadémia Crescendó Nyári Mővészeti Akadémia (mők.c.pe.átadás) Zemléni Nyári Tárlat Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak) Honlap üzemeltetés (71500x(min.bér 200%-a)x20%ÁFAx12hó) ZTV közmősorszolgáltatás Kulturális pályázati alap Zempléni Hírlap Párhuzamok c. könyv kiadása I. Világháborús emlékmő javítása Comenius emlékérem készíttetése Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei

14 Polgármesteri hivatal kiadási e feladatonként 7.a számú melléklet Naptár - lakosság részére Várostörténeti vetélkedı díjai (áthúzódó) SIDINFO mők. célu támogatása Ifjúsági feladatok Városi Sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Sportpálya fenntartási kiadásai Tourist Police Vizikapu közmődij Oktatási feladatok 80 Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése (kresz- tükör, táblák pótlása, útburk.jelek festése) Kóbor ebek befogása Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés, Piac terület bérleti díja - MÁV Szúnyog- és rágcsálóírtás Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj (templomok díszvil., közvilágítás, Rákóczi vár stb) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmő Kft.-nek) Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék Lomtalanítás évi 2 alkalommal Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb) Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Egyházak támogatása Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján) Polgárır Egyesület támogatása Rehabilitációs hj Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb ADITUS Kft.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt) Idegenforgalm adó elkülönítése turisztikai, marketing célra Sárospatak Turizmusáért E. támogatása Ügyvédi díjak Kártérítés Normatíva elszámolásból eredı kötelezettség Páterhomok beruházás fordított ÁFA miatti ÁFA befiz.köt Mazda személygépkocsi üzemeltetési költsége RFV szolgáltatások Önk. bérlakások kiadásai EU Parlamenti választások Helyi idıközi választás INNOVO Patak Kft. - változás bejelentés eljárási költsége Közcélú, közhasznú foglalkoztatás Bodrogparti stég helyreállítása Kiszámlázott közterületdíjak áfa befiz Földvédelmi bírság Horgásztelek értékesítés - hirdetési díj, áfa befiz Termálfürdı és camping kiadásai Távhı kiadás Iskolabusz költsége Reggeli úszás támogatása 938 Közcélú foglalkoztatás támogatása Összesen:

15 Polgármesteri hivatal bevételi e jogcímenként 7.b számú melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Ezer forint Várható Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele,egyéb saját bevétel Sportpálya közüzemi díjak térítése,bizt.kárt TÁVHİ díj tartozás TÁVHİ-VPOP perktg., energia adó stb.visszatér Hulladékszál.-ból eredı díjhát.megfiz.-nak megtérülése Kamatbevétel - számlapénz kamata Pannon GSM terület bérleti díja T-mobile terület bérleti díj Sportpálya - ingatlan bérbeadás Árpád u. ingatlan bérbeadása - Grega Kft. Részére Közterület használati díjak Önkormányzati lakások rendbetételére Balogh Pál Comenius u. 33. üzlet h. bérleti díja 250 Zemplén Autósiskola Kft. - Kossuth üzlet h. bérleti díja 120 Piac bérleti díj, közüzemi díjak továbbszámlázása Szunyogirtás pály.tám Iskolabusz igénybevételének térítése 498 Egyéb bevételek ( kártérítések, közüz. díjak továbbszámlázása) mőködési célú ÁFA bevétel felhalmozási célú ÁFA bevétel Mőködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelılegezett gyermektartásdij tám Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj Termálfürdı-Camping többletbevétel átvétele Gondozási központ- támogató szolg. pályázati tám Német Kisebbségi Önk. tám EU parlamenti választás Helyi Önk. képviselı választás Gondozási szükséglet megállapítás tám İszi érettségi vizsga támogatása ÁSZ megállapítás jöv. diff SZJA különbözet Közhasznú foglalkoztatás tám Kulturális szakemberek továbbk.-orsz.széch.könyvtár II. Rákóczi F.Isk.-mérésértékelés pály.tám teljesítmény motiv.pály.tám Egyszeri gyv. Tám. (évi 2 alkalom) Otthonteremtési tám Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés Horgásztelkek értékesítése a Berekben (20 db) Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése Fürdıben bérleti jog értékesítés Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés

16 Polgármesteri hivatal bevételi e jogcímenként 7.b számú melléklet Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági hj.- szennyvízcsatorna építéshez Közkincs program - kamattámogatás Kossuth u. egyházi ingtlan kártalanítása II.részlet (OKM ) Rendelıintézet bıvítése felújítása II. Rákóczi F. Ált.Iskola bıvítése, felújítása Végardó temetı kerítés felúj.-ra Városi illemhely felúj.-ra Gárdonyi u. járda felúj Bláthy O. - burkolatfelúj Lavotta u. burkolatfelúj Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése Vállalkozótól felhalmozási célú kölcsön Adósságkezelés megtérülés Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság Önkorm.lakások lakbér bev.+fürdı bérl.díj Épitésügyi bírság Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központosított ok Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Út,járda,illemhely felújításra fejlesztési támogatás Kamatbevételek Fejlesztési célú kötvény kamatbevétele Folyószámla kamatbevétele Elızı évi pénzmaradvány Összesen:

17 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított okból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

19 13/2. számú melléklet Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

20 13/3. számú melléklet Cím neve, száma II.Rákóczi F. Ált.Isk. 03 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

21 13/4. számú melléklet Cím neve, száma Farkas F. Mővészeti Iskola 04 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

22 13/5. számú melléklet Cím neve, száma Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 05 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

23 13/6. számú melléklet Cím neve, száma Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 06 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

24 13/7. számú melléklet Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

25 13/8. számú melléklet Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 08 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet ezer forintban Megnevezés BESZÁMOLÓ a 2009. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEKRİL Elıirányzat 2009. év eredeti Módosított III.név Teljesítés 2009.09.30-

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2011.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a 2010 évi költségvetési elıirányzatok módosítására Tisztelt Képviselı-testület! A 2009 évi normatív állami támogatások

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzata az 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról 1. (1)A

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214

Önkormányzat. 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 214 103. cím összesen: 214 Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat eft 212. január - február hó bevételei 212. január Cím Alcím Cím neve február teljesítés 11 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben