Hajdu - Bihar megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :"

Átírás

1 Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv: PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hajdúnánás Köztársaság t évi B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO Üres ürlapok : , a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje... regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon)

2 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 1.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) Jármővek (1321,1322-bıl) Tenyészállatok (141,142-bıl) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( bıl,1981-bıl) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-bıl) kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet ( bıl,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program elılegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 5. 1/a Ebbıl: értékvesztés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 52. 2/a Ebbıl: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függı elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+64)

3 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 2.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Elıirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+8) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 8. - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) likvid hitelek és a rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(97+98) tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) ( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) mőködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

4 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 3.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 36. Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.( ) 48. Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok ( )

5 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 4.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.őrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 41. Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 56. Nemzetközi tagsági díjak 57. Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegő befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek 65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 66. Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

6 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 5.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 4 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak 6. Tám.értékő mők. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr. 7. 5,6 sorba nem tart.tám.értékő mők. kiadás fej. kez. elıir. 8. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 9. Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1. Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 13. Támogatásértékő mőködési kiadások ( ) Mők.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. 15. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékő beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő beruházási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak 18. Tám.értékő beh. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr ,18 sorba nem tart.tám.értékő beh. kiadás fej. kez. elıir. 2. Támogatásértékő beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 21. Támogatásértékő beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 22. Támogatásértékő b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 23. Támogatásértékő beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékő beruházási kiadások ( ) Támogatásértékő felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek 27. Támogatásértékő felújítási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak 28. Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez. elıirányzatnak EU-s pr ,28 sorba nem tart.tám.értékő fel. kiadás fej. kez. elıir. 3. Tám.értékő felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelıinek 31. Támogatásértékő felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 32. Támogatásértékő f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 33. Támogatásértékő felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 34. Támogatásértékő felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 35. Támogatásértékő felújítási kiadások ( ) 36. Támogatásértékő felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. 38. Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékő kiadások összesen (15+38) Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 41. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak 42. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak 43. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 44. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 45. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 46. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 47. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö.( ) 48. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. 49. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak 5. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak 51. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 52. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 53. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 54. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 55. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö( ) 56. Elözı évi elıi-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) 57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.( ) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 62. Mőködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 63. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 64. Mőködési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre ( ) Mők.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 66. Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének

7 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 6.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 4 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre( ) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 77. Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 8. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre( ) 81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+8) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások 86. Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások 87. Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.( ) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 91. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 92. Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 93. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 95. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

8 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 7.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Jármővek vásárlása, létesítése 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások ( ) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

9 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 8.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 2. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 3. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 4. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 5. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 6. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek 7. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 8. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre( ) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre( ) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 19. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak ( ) 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28. Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 29. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre( ) 3. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak( ) 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 4. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 45. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 46. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 47. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 48. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 49. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek 5. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 51. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre( ) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre( ) 6. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) Tervezett maradvány, eredmény 63. Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

10 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 9.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75. Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 8. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 9. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 92. Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás 98. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) 99. Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 1. Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 11. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 12. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás 14. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 15. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 16. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 17. ÁH-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+16) 18. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 11. Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás 111. Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 112. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 115. Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 116. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 118. ÁH-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz. ( ) 119. Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások 122. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ( ) Összesen ( )

11 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 1.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 7 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja 3. Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+2+3) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 14. Egyéb saját bevétel ( ) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl 24. Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28. Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl 29. Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 31. Mőködési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülrıl ( ) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

12 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 11.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 8 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Jármővek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) Osztalék- és hozambevétel 11. ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17. Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl 22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülrıl( ) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl 29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 3. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülrıl( ) 32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülrıl(24+31) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ö(32+33) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ( )

13 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 12.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 9 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mőködési költségvetés támogatása 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ( ) 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól 9. Tám.ért. mők. bevétel fejez-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra ,9 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez. elıir.tól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 16. Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl 18. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól 21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 22. 2,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól 23. Tám.értékő beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 28. Támogatásértékő beruházási bevételek ( ) Támogatásértékő felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtıl 3. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól 31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 32. 3,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól 33. Tám.értékő felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból 34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 38. Támogatásértékő felújítási bevételek ( ) 39. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl 41. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (39+4) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45. Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 46. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 47. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı 48. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 49. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 5. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 51. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 52. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 53. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.( ) 54. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 55. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı 56. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 57. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 58. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 59. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 6. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 61. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+6) 62. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.( )

14 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 13.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl 2. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl 3. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 6. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 7. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl ( ) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl 1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl ( ) 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 19. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 25. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól ( ) 26. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól 27. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl 28. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 29. Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl( ) 3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól ( ) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl 1 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl 44. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl 45. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 49. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl ( ) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl ( ) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (5+58) 6. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 7. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl ( )

15 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 14.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 79. Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 86. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl 89. Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól 9. Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 93. Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 95. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 1. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 11. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) 14. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+13) 15. Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 16. Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól 17. Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 18. Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl 19. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (19+114) 116. Függı bevételek Átfutó bevételek 118. Kiegyenlítı bevételek 119. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek ( ) Összesen ( )

16 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 15.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Önkorm. által folyósított ellátás keresı tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka 6. Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülık lakásfenntartási támogatása 9. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás 11. Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.( ) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 22. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 23. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérı készülék biztosítása 24. Átmeneti segély Temetési segély 26. Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függı normatív kedvezmények 29. Étkeztetés Házi segítségnyújtás 31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 33. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.( ) Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(2+33) Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. ( ) Táj.a.2 őr.49,57 sorból az önk.ált.közv.megv.közcélú munka

17 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 16.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Illetékek 2. Építményadó Telekadó 4. Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ebbıl : felhalmozási célú 7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevék.után Iparőzési adó ideigl. jelleggel végzett iparőzési tevék.után 11. Helyi adók összesen ( ) Pótlékok, bírságok SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármőadó Luxusadó 17. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók 19. Átengedett központi adók ( ) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság 22. Mőemlékvédelmi bírság 23. Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.-k sajátos mőködési bevételei( ) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Privatizációból származó bevétel 3. Vállalatértékesítésbıl származó bevétel 31. Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel 32. Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel 33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel 35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 36. Önkormányzatok sajátos felh. és tıke bevét. ( ) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Központosított elıirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı helyi önk.tám. 42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére 43. Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 44. Helyi önk.mők.megırzését szolgáló kieg.támog. ( ) 45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 46. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ( ) Címzett támogatás 51. Céltámogatás 52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 53. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása 54. Vis maior tartalék 55. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 56. A leghátrányosabb helyzető kistérs. felzárkóztatásának tám. 57. Egyéb központi támogatás 58. Önkorm. költségvetési támogatása ( )

18 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 17.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Személyi juttatások (1+2+3) 5. Munkaadókat terhelı járulékok 6. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6+7) Támogatásértékő mőködési kiadás 1. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 11. Mőködési kiadás államháztartáson belül ( ) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Mőködési kiadás államháztartáson kívülre ( ) 16. Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás 18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 19. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 22. Kölcsönök kiadásai 23. Pénzforgalomi kiadások összesen ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 25. Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai 27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás 28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai ( ) Intézményi mőködési bevételek 31. Normatív hozzájárulás 32. Települési és területi kisebbségi önkorm.mőködésének tám.-a Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mőködési bev Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 37. Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel 38. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 39. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 4. Áht-n kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei 41. Kölcsönök bevételei 42. Pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Költségvetési bevételek (42+43) Hitelek és értékpapírok bevételei 46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei( )

19 MÁK program Készült: óra 56 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 18.Lap Megye: 9 Szektor:1254 Törzsszám: Pénzügyi k.:3 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 1. Tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra 11. 9,1 sorba nemtar.tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıi. 12. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 13. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 14. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 15. Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 16. Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 17. Támogatásértékő mőködési kiadás ( ) 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 19. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) 2. Tám.értékő beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 21. Tám.értékő berh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 22. Tám.értékő beruházási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra ,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak 24. Támogatás értékő beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 29. Támogatásértékő beruházási kiadások ( ) 3. Tám.értékő felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezeléső elıirányzatnak 32. Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra ,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak 34. Támogatás értékő felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 39. Támogatásértékő felújítási kiadások ( ) 4. Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 42. Támogatásértékő felhalmozási kiadások össz. (4+41) 43. Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) 44. E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 45. E.évi mők.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezeléső elıir-nak 46. E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 47. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 48. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 49. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 5. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 51. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.( )

20 52. E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 53. E.évi felh.elıi-, pénzmar. átad. fej.kezeléső elıir-nak 54. E.évi felh. elıirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 55. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 56. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 57. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 58. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 59. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.( ) 6. E.évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 61. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 62. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 63. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 64. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 65. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 66. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 67. Mők.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Mők.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 69. Mők.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak( ) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 71. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 72. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( )

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév

A) MÉRLEG-JELENTÉS 2007. I. negyedév 2007. I. negyedév változás változás nem I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01 18 016 3 302 208 21 526 I/a Ebbıl: Immateriális javakra adott elılegek (118) 02 II. Tárgyi eszközök (nettó

Részletesebben

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév MÁK program Készült: 2010.03.17 10 óra 06 perc 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév MÁK program Készült: 2011.04.28 09 óra 56 perc 69.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.11 07 óra 47 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2011.03.11 07 óra 47 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idıszak) MÁK program Készült: 2011.03.11 07 óra 47 perc 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.02.25 11 óra 37 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.02.25 11 óra 37 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak) MÁK program Készült: 2010.02.25 11 óra 37 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.02.25-án 11:36:30-kor készített szőkítés szempontjai Törzsszám 325785 Szektor 1051 Szakágazat 841216 Őrlap 01, 02, 03,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.23 11 óra 02 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.03.23 11 óra 02 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak) MÁK program Készült: 21.3.23 11 óra 2 perc Önkormányzati költségvetési szervek 29. évi beszámolója (29.2. idıszak) 1.Lap 9 Hajdu - Bihar megye összesítı 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

MÁK program 1.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. idıszak) Szükített lista elölapja.

MÁK program 1.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. idıszak) Szükített lista elölapja. MÁK program 1.Lap Szükített lista elölapja Törzsszám 722337 MÁK program 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2012.02.29... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 12 431 089 0 11 997 208 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 8 246 0 6 955 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Budapest Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 325752 1051 16 0500 751216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat MÁK program Készült: 2010.02.24 09 óra 04 perc 1.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:327888 ÁHT azon.:056393 Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 02 Személyi juttatások és

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Megye megnevezése: Felügyeleti szerv: Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus

Megye megnevezése: Felügyeleti szerv: Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus Megye megnevezése: Felügyeleti szerv: Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ----------------------------------------------------- 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490573 1251 01 9100 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VAKOK ÓVODÁJA,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25/A 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ----------------------------------------------------- EGYSZERES KÖNYVITELŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése. szám

KÖNYVVITELI MÉRLEG. szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése. szám KÖNYVVITELI MÉRLEG 1 3 2 7 8 2 2 1 5 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 1 2 5 2 Kormányzati Ellenırzési Hivatal cím/alcím/ településtípus szakágazat őrlap év idıszak szerv megnevezése Sor- Elızı év ESZKÖZÖK szám állományi

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl)

KÖNYVVITELI MÉRLEG egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl) KÖNYVVITELI MÉRLEG ESZKÖZÖK Sor- Elızı év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 2 3. Vagyoni

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 28-i ulesen.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM 2007. ÉVI SZÁMLAKERET 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

DEBRECENI EGYETEM 2007. ÉVI SZÁMLAKERET 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK DEBRECENI EGYETEM 2007. ÉVI SZÁMLAKERET 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 100000000 Eszköz technikai 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 111100000 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR 2 Számlatükör 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás - átszervezés aktivált értéke 1110000000 Alapítás - átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben