Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: 329365 1051 21 0700 869000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat"

Átírás

1 Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, Karolina út évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok: Budapest, a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje Pájer Péter dr. Miskovits Eszter regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Debreceni Mária A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)

2 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

3 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat) 0 0 0

4 2.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

5 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások ( ) Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0

6 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

7 4.Lap 05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0

8 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

9 5.Lap 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Realizált árfolyamnyereség bevétele Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

10 30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről ( ) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

11 6.Lap 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől 0 0 0

12 30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.( ) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz( ) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

13 7.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra ,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

14 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll

15 8.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak( ) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak( ) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak( ) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( )

16 126. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások ( ) Befektetési célú finanszírozás kiadásai Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

17 9.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra ,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

18 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz( ) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll

19 10.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről( ) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről ( ) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú juttatások egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről( ) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről( Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről( ) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) Irányító szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek ( ) Befektetési célú finanszírozás bevételei Bevételek összesen ( )

20 11.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (90) Főosztályvezető (91) Osztályvezető (93) "A" fizetési osztály összesen (99) "B" fizetési osztály összesen (100) "C" fizetési osztály összesen (101) "D" fizetési osztály összesen (102) "E" fizetési osztály összesen (103) "F" fizetési osztály összesen (104) "G" fizetési osztály összesen (105) "H" fizetési osztály összesen (106) "I" fizetési osztály összesen (107) "J" fizetési osztály összesen (108) Közalkalmazottak összesen: ( ) (110) Munka Törv.vezetőkre von.rend.fogl.vez. (145) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: ( ) (146) Egyéb bérrendszer összesen: ( ) (155) I.mindössz:( ) (156) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (158) II. részmunkaidőben fogl.összesen : ( ) (162) I.+II. mindösszesen : ( ) (163)

21 12.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) sorból- Tartalékos állományúak sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói sorból- Egyéb foglalkoztatottak

22 13.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: Köztisztviselők ( ) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

23 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

24 14.Lap 37 Mutatószámok Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

25 15.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra ,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28) 0 0 0

26 30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogat-k, kiadások( ) Működési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra ,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55) Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(65+66) 0 0 0

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3.

MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. MÁK PF.II. program Készült: 2006.03.29 14 óra 37 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet települétípu A fejezet megnevezée, zékhelye: A megye megnevezée, önkormányzat zékhelye..................

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114

2008.Úvi beszßmol¾ M K-1. KELEBIA POLGÁRMESTERI HIVATAL Kelebia, Ady E. utca 114 28.Úvi beszßmol¾ M K-1 Megye megnevezése: B cs - Kiskun megye Felgyeleti szerv:... 339236 1254 3 94 84115 PIR-törzssz m Szektor Megye Teleplés Szak gazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2011.01.03 15 óra 17 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.07.27-án 10:47:01-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 722667 Szektor 1051 Szakágazat 853200 Űrlap 03, 07, 09, 21, 22, 98 Cím,alcím 0700 2.Lap 03 Dologi kiadások

Részletesebben

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 490573 1251 01 9100 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VAKOK ÓVODÁJA,

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.03.25 14 óra 38 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

MÁK program Készült: 2009.03.25 14 óra 38 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak) MÁK program Készült: 2009.03.25 14 óra 38 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Szükített lista elölapja MÁK program Készült: 2010.05.20 09 óra 24 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.05.20-án 09:24:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 426343 Űrlap 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székheye: Irányító szerv: Vidékfejesztési Minisztérium Vidékfejesztési Minisztérium Budapest......... számje 32570 PIR-törzsszám 1051 Szektor 12 Fejezet 1500 Cím/Acím 039189 ÁHTT

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR... Budapest 32388 151 16 5 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete DARVASTÓ Postacím: 8331 Sümeg, Pf. 2. Telefon: 06 / 87 / 553-210 Fax: 06 / 87 / 453-121 E-mail: darvasto@enternet.hu Bankszámlaszám: 11748100-15493273 2008.

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2013.(IV.30.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/01 Alapilletmények 1 098 234 4 fő egyetemi tanár alapilletménye 2 288 500 27 462 000 27 462 31 fő főiskolai tanár alapilletménye 12 687 700 152 252 400 152 252 45 fő főiskolai

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek 2006. évi eredeti előirányzat Számlacsoport (közgazdasági osztályozás szerint) A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja

MÁK program Készült: 2010.04.08 14 óra 44 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Szükített lista elölapja 1.Lap Szükített lista elölapja 2010.04.08-án 14:44:41-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 307716 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat MÁK program Készült: 2010.02.24 09 óra 04 perc 1.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:327888 ÁHT azon.:056393 Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 02 Személyi juttatások és

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.08.24 15 óra 18 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak)

MÁK program Készült: 2010.08.24 15 óra 18 perc Központi költségvetési szervek 2010. félévi beszámoló (2010.1. időszak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3146025 3144392 1406373 2. Illetménykiegészítések 1197492 1196675 520347 3. Nyelvpótlék 203607

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

Teljesítés %-a. Kiadások

Teljesítés %-a. Kiadások Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2014 Módosított IV. 2014.12.31. %-a Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2014 Módosított

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK RENDELET Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 6/2002. (10. 01.) Ör. számú rendelete Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 2002. évi költségvetésérõl szóló 25/2001. (12. 17.) Ör. sz. rendeletének

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2005.évi formanyomtatványok, mellékletek Szám- Al- Alla- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben