172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám"

Átírás

1 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról A évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) HBMÖK rendelet módosításáról A Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 173. oldal 228. oldal 237. oldal Debrecen, április 29.

2 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 173. Közgyőlésének 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról A Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a megyei önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen a évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat közgyőlése a évi zárszámadás mérleg fıösszegének bevételi oldalát 8.826,3 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek bevételei: 971,0 millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. (2) Az önkormányzat közgyőlése a évi zárszámadás mérleg fıösszegének kiadási oldalát 8.550,6 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek kiadásai: 440,1 millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. (3) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e rendelet 1. melléklete szerint fogadja el. 2. Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak fıbb adatai 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, fıbb jogcímcsoportonkénti részletezésben e rendelet 1., valamint 2. a. melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények saját bevétele: 1.438,1 millió Ft, b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: 6.417,2 millió Ft, melybıl e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:

3 174. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ba) mőködési és ÁFA bevételek: 1.071,3 millió Ft, bb) saját bevételek összege: 2.507,5 millió Ft, bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1.999,1 millió Ft, bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 26,3 millió Ft, be) HÖFE támogatás: 33,2 millió Ft, bf) központosított támogatás: 219,0 millió Ft, bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 183,9 millió Ft, bh) támogatásértékő mőködési bevétel: 94,9 millió Ft, bi) mőködési célra átvett pénzeszköz: 32,9 millió Ft, bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft, bk) felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése: 1,8 millió Ft, bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,1 millió Ft, bm) elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 64,7 millió Ft, bn) elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 56,5 millió Ft, bo) elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 54,4 millió Ft, bp) elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási): 2,7 millió Ft, c) finanszírozási bevételek: 971,0 millió Ft, melybıl ca) hitel felvétel összege mőködési célra: 1.135,0 millió Ft, cb) kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel: -164,0 millió Ft. 3. (1) Az 1. (2) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg kiadási jogcímeit a mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatokat az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a következık, s e rendelet 1. és 1. a., valamint 3. a. melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A közgyőlés: a) a felújítási elıirányzatokat célonként a 3. b. melléklet, b) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. b. melléklet, c) az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként az 1., 1. a., 2. a., 3. a., 3. b., 3. c., 3. d. mellékletek, d) külön tételben az általános és céltartalékot az 1. és a 3. a. mellékletek, e) az éves létszámkeretet az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként a 4. melléklet, f) a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban az 1. a. melléklet, g) az év bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat-felhasználási ütemtervet, a finanszírozási ütemterv teljesülését a korábbi idıszakról áthúzódó fizetési kötelezettségek figyelembevételével a 8. melléklet, h) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 3. b. melléklet,

4 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 175. i) az önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök (felhalmozási, mőködési) szerinti bontásban a 10. melléklet, j) a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 3. b. melléklet, valamint a 13. melléklet, k) a kiemelt elıirányzatok jóváhagyását - melyek a következık - a 3. a. melléklet: ka) személyi jellegő kiadások, kb) munkaadókat terhelı járulékok, kc) dologi jellegő kiadások, kd) ellátottak pénzbeli juttatásai, ke) speciális célú támogatások, kf) beruházások, kg) felújítások, kh) egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás), l) a gördülı tervezés keretében a következı évek várható bevételi-kiadási elıirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg. (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5.220,6 millió Ft, b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított kiadása: 2.889,9 millió Ft, amelybıl e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 1.737,6 millió Ft, bb) az önkormányzat hivatala: 935,7 millió Ft, bc) a kisebbségi önkormányzatok: 5,0 millió Ft, bd) közgyőlés kiadásai: 106,3 millió Ft, be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 105,3 millió Ft, c) finanszírozási kiadások: 440,1 millió Ft, melybıl: ca) felhalmozási célú hitel törlesztése: 91,2 millió Ft, cb) likvid hitel visszafizetés, technikai rendezés: 365,0 millió Ft, cc) kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás: -16,1 millió Ft. 4. (1) A közgyőlés az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát 480,1 millió Ft-ban hagyja jóvá. Ezen belül az önkormányzat hivatalának a rendelet 3. e. melléklet szerinti pénzmaradványa 189,7 millió Ft, az intézmények pénzmaradványa a 3. f. melléklet szerint 269,8 millió Ft. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a rendelet 3. e. és 3. f. mellékletei szerint az önkormányzat hivatalát 189,7 millió Ft, az intézményeket 290,4 millió Ft illeti meg.

5 176. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 5. (1) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala 1.059,9 fı engedélyezett létszámkeretén belül a munkavállalói záró létszámát e rendelet 4. melléklete szerint évre együttesen 1.056,8 fıben határozza meg. (2) Az önkormányzat közgyőlése az önkormányzat vagyonának értékét a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel, a számviteli értékelési szabályoknak megfelelıen dokumentáltan, a december 31-ei állapotnak megfelelıen ,0 millió Ft-ban állapítja meg. 6. (1) E rendelet 5. melléklete az önkormányzat vagyonát a december 31-ei állapot szerint tartalmazza. (2) E rendelet 6. mellékletében az önkormányzat vagyona a december 31-ei állapotnak megfelelı. (3) E rendelet 7. a-d. mellékletei az önkormányzat törzs és egyéb vagyonát a december 31-ei állapot szerint mutatják be. 7. (1) E rendelet 8. melléklete a évi havi elıirányzat felhasználását, a 9. melléklete az önkormányzat évi önként vállalt feladatainak teljesítését, a 10. melléklete az önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulását, a 3. b. 2. melléklete az önkormányzat éven túli kötelezettségvállalását, a 13. melléklete a mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön mutatják be. (2) A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei évben a 12. melléklet szerinti nyersanyagnormát alkalmazták. (3) A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat évben a 11. a. és a 11. b. melléklet szerinti Címrendet alkalmazta. 3. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a: a) évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet, b) évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet c) évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet, d) évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet,

6 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 177. e) évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, f) évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelet, g) évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelet, h) évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, i) évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet, j) évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet. Debrecen, április 29. Dr. Györgyi Zoltán s. k. Bodó Sándor s. k. megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke

7 178. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 1. melléklet M É R L E G E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Feje- Címek évi évi Feje- Címek évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a I Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása ,3 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 520 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás ,0 Elızı évi elıirányzat maradvány Ebbıl:- Önkormányzati támogatás ,9 Pénzforgalom nélküli bevétel ,0 - Mőködésre ,1 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele ,7 - Beruházásra ,2 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Felújításra ,5 a./ Továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb mőködési bevétel ,3 b./ Egészségpolitikai és szakmai kompenzálás ,0 c./ ÁFA bevétel ,6 d./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség ,9 1./ Mőködési és ÁFA bevételek összesen (a+..+d) ,6 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása ,0 a./ Illetékek ,0 II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat b./ SZJA normatív módon elosztott része ,0 központosított kiadásai 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) ,0 1 Központosított kiadások ,6 a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés ,8 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) ,8 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) ,0 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) ,6 c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) ,0 - Likvid kamatkiadások ,3 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev ,0 - Felhalmozási kamatkiadások ,1 e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: E Ft, felhalmozásra: E Ft) ,0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés ,6 f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl - Biztosítás ,8 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) ,9 - Központosított beruházás ,0 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) ,7 - Induló új beruházások ,0 - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás ,0 a./ Normatív állami hozzájárulás ,0 - Pályázatok saját forrása ,0 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás ,0 - Áthúzódó pályázatok ,0 c./ Címzett támogatás - Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése d./ Céltámogatás - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés ,5 e./ HÖFE támogatás ,0 - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés ,1 f./ Központosított támogatás ,0 - Általános tartalék ,0 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) ,0 - Intézmények teljesítmény értékelésére ,0 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) ,0 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése ,8 - Központi költségvetési szervtıl ,0 - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat ,5 - Egyéb szervektıl ,8 - Céltartalék ,0 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel ,4 - Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása ,0 c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl (egyéb szervtıl) ,2 e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése ,0 f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése ,0 g./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése ,1 h./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés ,0 2 Önkormányzat Hivatala i./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+i) ,5 3 Kisebbségi önkormányzatok ,9 7./ Elızı évi pénzmaradvány ,2 4 Közgyőlés ,7 - Mőködési ,1 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok ,9 - Felhalmozási ,3 II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen ( ) II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen ,8 61,8 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,4 Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése ,0 Hitel felvétel - mőködési célra ,6 Hitelszámla technikai rendezése ,0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Finanszírozási bevételek összesen ,9 Finanszírozási kiadások összesen ,5 I-II BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,6 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,4 Pénzkészlet nyitó állománya Pénzkészlet záró állománya Pénzforgalom nélküli bevétel Pénzforgalom nélküli kiadás MINDÖSSZESEN : ,6 MINDÖSSZESEN : ,6 69,8

8 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK a. melléklet évi pénzforgalmi mérleg E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK évi évi évi évi Megnevezés eredeti módosított évi évi Megnevezés eredeti módosított évi évi elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a Mőködés Önkorm. költségvetési szervek bevételei ,4 Mőködési kiadások ,8 Mőködési célra átvett pénzeszköz ,1 Személyi juttatás ,0 Egyéb sajátos bevétel ,0 Munkaadókat terhelı járulékok ,0 Illeték ,0 Dologi kiadás ,4 SZJA normatív módon elosztott része ,0 Pénzeszköz átadás ,3 Állami támogatás ,0 Egyéb sajátos kiadás ,1 Normatív hozzájárulás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatása ,6 Kötött felh. normatív hozzájárulás ,0 Támogatásértékő kiadás ,8 Központosított támogatás ,0 Elızı évi pénzmaradvány átadása ,0 Támogatásértékő mőködési bevétel ,8 Általános tartalék Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele ,0 Pénzforgalom nélküli bevétel ,7 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,8 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,3 Felhalmozási kiadások ,6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,2 Felújítási kiadások ,9 Állami támogatás (HÖFE) ,0 Támogatási kölcsön ,0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel ,3 Elızı évi pénzmaradvány átadása ,0 Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele ,0 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése ,3 Pénzforgalom nélküli bevétel ,7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: ,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: ,3 Mőködési célú hitel felvétele ,6 Hitel visszafizetése ,0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Finanszírozási bevételek összesen ,9 Finanszírozási kiadások összesen ,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4

9 180. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí évi eredeti elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

10 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 181. A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí évi módosított elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

11 182. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí- je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítı, Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függı, tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei évi teljesített bevétel - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

12 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 183. A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí évi teljesítés %-a je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 100,0 0,0 0,0 0,0 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,6-2 Arany János Gyermekotthon 60,6 100,0 100,0 0,0 98,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 101,8-3 Hajdúsági Lakásotthonok 54,6 100,0 0,0 0,0 99,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,5-4 Komádi Gyermekotthon 100,0 100,0 0,0 0,0 91,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 96,0-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,3-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 95,1 0,0 0,0 0,0 99,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0-7 i Általános Iskola és Kollégium 84,1 100,0 0,0 0,0 98,5 65,9 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,6-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 63,0 99,8 0,0 0,0 94,5 74,2 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97,7-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 45,3 100,0 0,0 0,0 98,8 100,0 0,0 0,0 0,0 103,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,7-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 67,8 100,0 0,0 100,0 95,3 83,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,3-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 40,0 100,0 0,0 100,0 89,9 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 90,5-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 100,0 100,0 0,0 100,0 96,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,5-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 100,0 0,0 0,0 0,0 95,4 100,0 0,0 0,0 100,0 103,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,2-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 16,1 0,0 0,0 0,0 91,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 94,1-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 39,5 0,0 0,0 0,0 98,9 29,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,7 I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 85,7 100,0 0,0 100,0 96,9 93,1 0,0 0,0 100,0 100,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 135,3 100,0 99,1 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 76,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 106,5 0,0 2,0 42,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2 69,8 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 86,0 Román területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 82,5 Összesen: 76,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 106,3 0,0 2,0 43,6 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 69,9-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 79,9-3 Központi nettó elszámolás 100,0 10,4 34,7 0,0 0,0 0,0 61,4 100,0 16,5 34,6 0,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 0,0 38,8 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 100,0 10,4 34,7 0,0 0,0 0,0 64,9 100,0 16,5 34,6 0,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 10,4 40,7 II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 92,6 10,5 35,3 0,0 0,0 0,0 77,0 100,0 15,9 42,4 100,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 68,7 46,2 %-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL: 91,4 41,1 35,3 0,0 0,0 0,0 77,0 100,0 17,3 80,8 100,0 100,0 94,6 69,3 0,0 40,7 117,7 69,6

13 184. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám Állami támogatás évre 2. b. melléklet Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege M e g n e v e z é s Száma egység évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói, fiatal felnıtt) 12.bb gyermek Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 4.b gyermek Összesen II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a Legfeljebb 8 óra nyitva tartás nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (1) 2 gyermek Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (2) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) b (7) 1 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (2) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (7) 1 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló Középfokú iskola 15. c évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (1) 1 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) c (5) 1 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (1) 2 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (5) 2 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) c (8) 2 tanuló 13. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (8 hónapra) 15. d (1) 1 tanuló Szakiskola, szakközépisk. harmadik és további évfolyama (8 hónapra) 15. d (2) 1 tanuló évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (4 hónapra) 15. d (1) 2 tanuló Szakiskola, szaközépisk. harmadik és további évfolyama (4 hónapra) 15. d (2) 2 tanuló Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (8 hónapra) (1) 1 tanuló Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (4 hónapra) (1) 2 tanuló

14 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK b. melléklet Állami támogatás évre M e g n e v e z é s Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfoly. képzés, valamint a többévfoly. képzés másod. szakképz. és a spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (8 hónap) Egyévfoly. képzés, valamint a többévfoly. képzés másod. szakképz. és a spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (4 hónap) Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft a 1 tanuló a 2 tanuló Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) b 1 tanuló Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) b 2 tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) c 1 tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) c 2 tanuló Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehab. bizottság szakvél. alapján Középiskola szakiskola (8 hónapra) a (3) 1 tanuló Középiskola szakiskola (4 hónapra) a (3) 1 tanuló Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) c (2) 1 tanuló Óvoda (4 hónapra) c (2) 2 tanuló Általános iskola (8 hónapra) c (3) 1 tanuló Általános iskola (4 hónapra) c (3) 2 tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) c (5) 1 tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) c (5) 2 tanuló Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ı tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) d (3) 1 tanuló Általános iskola (4 hónapra) d (3) 2 tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) d (4) 1 tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) d (4) 2 tanuló Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) tanuló Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) tanuló Fejlesztı felkészítés (8 hónapra) tanuló Fejlesztı felkészítés (4 hónapra) tanuló Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 16.5 Pedagógiai programok támogatása Párhuzamos mővészeti oktatás (8 hónapra) a (1) 1 tanuló Párhuzamos mővészeti oktatás (4 hónapra) a (1) 2 tanuló Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 16.6 Bejáró nappali tanulók ellátása (8 hónapra) (1) 1 tanuló Bejáró nappali tanulók ellátása (4 hónapra) (1) 2 tanuló Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) a (1) tanuló Kieg. hozzájár. a rendsz.gyermekvéd. kedv. rész évf. tanulók ingyenes étk.-hez (12 hónapra) b tanuló Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) a tanuló Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (12 hónapra) b tanuló Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (4 hónap) 17.3.(1) Összesen I-II. Feladatmutatók összesen III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen I-III. Feladatmutatók és kiegészítı támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen Száma

15 186. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám Állami támogatás évre 2. b. melléklet M e g n e v e z é s Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft Megyei/fıvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális IV. feladatai ellátása Egységesen 4.a (1) megye Lakosságszám alapján 4.a (2) lakos I-IV. Normatív állami hozzájárulás összesen V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján II.b lakos Intézményekben ellátottak után SZJA összesen II.c ellátott I-V. Állami támogatás mindösszesen Száma Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Szociális továbbképzés és szakvizsga II/ Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I/ Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I/ Összesen

16 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2. c. melléklet Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fı) (fı) Ft/fı Ft 2009/ /2011 tény becsült 1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Komádi Gyermekotthon - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - pedagógiai szakszolgálat Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - szociális továbbképzés és szakvizsga pedagógiai szakszolgálat

17 188. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím évi eredeti elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Tobábbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES KIADÁS:

18 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- Kiadások ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás célú célú célú célú célú célú talék célú célú összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES KIADÁS:

19 190. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím évi teljesített kiadás je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- Kiegyenlítı, Kiadások ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom függı, tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli átfutó járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás kiadás célú célú célú célú célú célú talék célú célú összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES KIADÁS:

20 2011/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai Fe- Cím évi teljesítés %-a je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Elızı Pénzeszköz Pénzbeli Ellátottak Fel- Fel- Hitelek, Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- Kiadások ze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi évi átadás kártérí- pénzbeli újí- halmo- érték- vissza- tási célú kiadás galom tek Megnevezés sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- pénz- Felhal- Mőkö- tés egyéb juttatása tási zási papírok fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. maradv. mozási dési jutt. kiadások kiadások kiadásai nyújtása mozási dési kiadás célú célú átadása átadása célú célú célú célú összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 93,4 93,6 96,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,6-2 Arany János Gyermekotthon 98,3 99,7 92,6 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 92,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,4-3 Hajdúsági Lakásotthonok 100,0 100,0 96,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 100,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,4-4 Komádi Gyermekotthon 95,3 94,8 85,6 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 79,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,4-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 100,0 100,0 98,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 97,9 97,4 89,1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,6-7 i Általános Iskola és Kollégium 101,9 102,1 92,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,8 100,0 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,8-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 94,8 96,2 89,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 64,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 99,1 99,6 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 94,1 95,4 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 94,0 93,8 80,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 93,0 92,7 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 97,9 97,9 84,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 90,8 90,4 74,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,9-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 80,9 78,0 74,5 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 95,7 95,6 86,4 0,0 114,3 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 98,6 93,6 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 87,0 78,0 49,3 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 96,8 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,8 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 51,5 100,0 83,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 Román területi kisebbségi önkormányzat 92,2 100,4 19,6 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 Összesen: 87,0 78,1 49,4 0,0 99,4 100,0 100,0 0,0 97,1 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyőlés 91,3 89,7 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) 90,9 52,5 60,3 0,0 83,4 0,0 0,0 0,0 84,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,9-3 Központi nettó elszámolás 0,0 0,0 70,7 0,0 96,5 0,0 0,0 0,0 91,6 0,5 0,0 13,9 4,9 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 87,1 82,7 69,8 0,0 90,4 0,0 0,0 0,0 91,2 0,5 0,0 13,9 5,6 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 41,9 II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 87,0 78,8 62,8 0,0 91,0 100,0 100,0 0,0 91,3 61,1 0,0 13,9 6,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 47,1 %-ban I-II ÖSSZES KIADÁS: 94,0 92,0 75,4 0,0 80,0 100,0 100,0 0,0 91,3 61,1 98,6 22,9 23,6 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 67,4

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i I r o d a Ikt. szám: 45.888/2009. Javaslat a 3. számú gyermekorvosi

Részletesebben

212. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/4. szám

212. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/4. szám 212. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/4. szám TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2010. (IV. 30.) HBMÖK 9/2010. (IV. 30.) HBMÖK A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2013.01.02-2013.02.28 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 215.

4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 215. 4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 215. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 7/2008. (IV. 25.) HBMÖK 8/2008. (IV. 25.) HBMÖK A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2010. (V. 4.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2010. (V. 4.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlések 7/2010. (V. 4.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Irományszám :- Érkezett: 2004 NOV 16. Tisztelt Elnök Asszony! Kapcsolódó módosító javaslatot

Irományszám :- Érkezett: 2004 NOV 16. Tisztelt Elnök Asszony! Kapcsolódó módosító javaslatot - dlllh -.I Ir 1 ~11, nr^r n AMA ~k3'c?" I 1 11 17^'üP~il i :. I : apviü Isiaűip~Iai I IQ'Á &I Országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Irományszám :- Érkezett:

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének. /2013. (.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testülete

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR. Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló

Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR. Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló Aszód Város Képviselı-testülete a Pénzügyi-gazdasági bizottság

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007.

Részletesebben