Bevételek alakulása sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség"

Átírás

1 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat évi zárszámadása Elıadó: dr. Sümegi Zoltán polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság Mözs Településrészi Önkormányzat Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 80. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10.. (6) bekezdésében foglaltak alapján elkészítettük a Tolna Város Önkormányzatának évi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolóját. Bevételek alakulása Intézményi mőködési bevételek Az Intézményi mőködési bevételek 94,74 %-ra teljesültek. Az alult a tervezett kamatbevételek alacsonyabb realizálása eredményezte. Helyi adók Az önkormányzat helyi adóbevétele 118,12 %-ra teljesült. A Kommunális adóból a tervezetthez képest 3,4 mft-tal több folyt be. Az iparőzési adóbevétel a kiemelkedı 22,5 mft összegő feltöltés eredményeként 20,41 %-kal haladta meg az ot. Átengedett, megosztott bevételek A Személyi jövedelemadó bevételünk 100,0 %-ra teljesült. A teljesítményalapú adóztatás alapján tervezett 60,0 mft gépjármőadó bevétellel szemben 57,8 mft. realizálódott. Önkormányzatok költségvetési támogatás A költségvetési támogatások bevétele a Magyar Államkincstár által küldött normatíva egyeztetések következtében 100,0 %-os, 497,4 mft összegő t mutat év során a tervezett - beruházásokhoz kapcsolódó - támogatások a szerzıdés szerint lehívásra kerültek. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Felhalmozási bevételeink elmaradnak a tervezettıl. Az elızı évnek megfelelıen 2,8 mft - Tolna Víz- és Csatornamő Kft. által fizetendı - üzemeltetési díjbevételt terveztünk, mely bevétel évben nem realizálódott.

2 2 Támogatás értékő bevételek A Támogatásértékő bevételek összességében 7,21 %-kal haladták meg az ot. A bevételek túlét részben az orpheus programhoz kapcsolódó 19,5 mft összegő árfolyamveszteség kompenzációja, részben a Wosinsky Mór Oktatási Intézménytıl elvont évi pénzmaradvány technikai helyesbítése eredményezte. Véglegesen átvett pénzeszközök A pénzeszközátvételek a minimális túlsel a tervezettnek megfelelıen alakult. Finanszírozás bevételei Az évi végi beszámolóban mőködési hitelfelvétel nettósított összege szerepel. A kötvénykibocsátás következtében a tervezett hitelfelvételre nem került sor, illetve a fennálló hitelállomány elıtörlesztésre került. A évre tervezett mőködési hiányt már a kötvénykibocsátásból származó bevétel fedezte. A Felhalmozási hitelfelvétel szintén elmaradt a tervezettıl. A beruházások finanszírozásához az év elsı felében 94,3 mft felhalmozási hitelt vettünk igénybe, mely a kötvénykibocsátást követıen szintén elıtörlesztésre került. Kiadások alakulása Mőködési kiadások Az önkormányzat mőködési kiadása összességében 96,25 %-ra teljesült. A Mőködési kiadások közül csak az Egyéb folyó kiadások összege haladta meg az ot. A összege a Különféle adók, díjak, egyéb befizetéseken túl tartalmazza pénzintézeteknek fizetett kamatot és a kötvénykibocsátás jegyzési garanciavállalási díját. Felhalmozási kiadások A beruházások és felújítási kiadásokat tételesen a beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza. Egyéb felhalmozási célú kiadások Az Egyéb felhalmozási kiadások ában és ében a RE-KOM Kht. üzletrész fennmaradó 50%-a szerepel. Támogatás értékő kiadás A Támogatásértékő kiadások összességében 117,2 %-ra teljesültek. A túlt a 29,9 mft összegő felhalmozási kiadások eredményezik. A tervezett szennyvízberuházás V. üteméhez kapcsolódó - Fácánkert Község Önkormányzatának átadott pénzeszközökön túl évben kifizetésre került Siófok Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási projekt 18,0 mft összegő - önkormányzatunkat terhelı - önrésze.

3 3 Végleges pénzeszközátadás A pénzeszközátadások a összességében 115,13 %-ra teljesült. A t a Mőködési célú pénzeszközátadás 29,2 mft összegő e torzítja. A magas a háziorvosi körzet helyettesítéssel való ellátásához kapcsolódik. Önkormányzatunk a szerzıdés alapján évben a MEP-tıl átvett pénzeszközt a helyettesítést ellátó háziorvosnak mőködési célú pénzeszközként átadta. Hiteltörlesztés A kötvénykibocsátást követıen a évi költségvetési hiány finanszírozásán túl kiegyenlítésre került a felhalmozási célú hitelek 313,9 mft összege, valamint a mőködési célú hitel december 31-i állapotnak megfelelı 150,8 mft összege. Az önkormányzat december 31-én a 1.800,1 mft összegő kötvényen túl egyéb pénzintézettel szembeni kötelezettséggel nem rendelkezett. Az önkormányzat december 31-i záró pénzkészlete 1.263,2 mft. Az önkormányzat Mőködési-Felhalmozási mérlegét megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Mőködési bevételeink 92,0 %-ra, a Mőködési kiadásaink 96,4 %-ra, a Felhalmozási bevételeink 95,7 %-ra Felhalmozási kiadásaink pedig 37,5 %-ra teljesültek. Összességében megállapítható, hogy a bevételek 94,2 %-ra, a kiadások pedig 63,0 %-ra teljesültek. Szállítói állomány december 31-én Polgármesteri Hivatal - Tárgyévi költségvetést terhelı beruházási szállító: 17,4 mft. - Tárgyévet követı évet terhelı beruházási szállító: 0 mft. - Tárgyévi költségvetést terhelı egyéb belföldi szállító: 41,6 mft. - Tárgyévet követı évet terhelı egyéb belföldi szállító: 0,6 mft. Összesen: 59,6 mft. Általános Nevelési Központ - Tárgyévi költségvetést terhelı egyéb belföldi szállító: 3,5 mft. - Tárgyévet követı évet terhelı egyéb belföldi szállító: 1,4 mft. Összesen: 4,9 mft. Önkormányzat összesen: 64,5 mft. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet tárgyalja meg az elıterjesztést és fogadja el a rendelet-tervezetet. T o l n a, április 15. dr. Sümegi Zoltán polgármester

4 Tolna Város Önkormányzatának /2008. (IV.25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a./ és d./ pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. FEJEZET A zárszámadó fı összegei, a zárómérleg 1.. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi a./ bevételi fıösszegét eft. b./ kiadási fıösszegét eft. c./ költségvetési bevételek összegét eft. d./ költségvetési kiadások összegét eft. e./ finanszírozási bevételek összegét eft. - ebbıl mőködési hitelfelvétel összegét 0 eft. felhalmozási célú hitelfelvétel összegét eft. kötvénykibocsátás összegét eft. f./ finanszírozási kiadások összegét eft. - ebbıl mőködési hitel visszafizetés összegét eft. felhalmozási célú hitel visszafizetés összegét eft. sel jóváhagyja. (2) A bevételeket és kiadásokat tartalmazó összevont mérleget a rendelet 1. számú melléklete, a normatív állami támogatások, hozzájárulások kimutatását az 1/a. sz. melléklete, a évi mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási t az 1/b. sz. melléklete tartalmazza. II. FEJEZET 2.. (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási ainak ét intézményenként címek, alcímek, csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 3.. A Képviselı-testület az Önkormányzat a beruházási és felújítási évi kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet szerint fogadja el. 4..

5 2 A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. Az önkormányzat intézményenkénti létszámkeretét az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6.. A Képviselı-testület az Önkormányzat december 31-én fennálló hiteltartozásait a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 7.. A Képviselı-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 8.. A Képviselı-testület az Önkormányzat gazdasági társaságbeli részesedéseit üzletrészeit, részvényeit a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 9.. A Képviselı-testület az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a /a, 10/b. és a 10/c. sz. melléklet szerint hagyja jóvá Az Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 11. sz. melléklet tartalmazza Az Önkormányzat kimutatását a évi szociális támogatások felhasználásáról a 12. sz. melléklet tartalmazza A Képviselı-testület az Önkormányzat kimutatását a évi UNIO-s támogatásairól és felhasználásáról 13. számú melléklet szerint fogadja el A Képviselı-testület a könyvvizsgálói jelentést, valamint az egyszerősített mérleget, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést, egyszerősített pénzmaradvány kimutatást, továbbá az egyszerősített eredmény-kimutatást a mellékletek szerint jóváhagyja.

6 3 III. FEJEZET Az Önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványa 14.. (1) A Képviselı-testület a tárgyévben képzıdött felhasználható pénzmaradvány intézményenkénti összegét, a pénzmaradványt terhelı felhasználási jogcímeket, e jogcímek összegét valamint az intézménytıl elvont pénzmaradványt a 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány összegének felhasználását intézményi hatáskörben engedélyezi (2) A normatív hozzájárulások és támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség ére a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. IV. FEJEZET 16.. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl kifüggesztés útján a jegyzı gondoskodik. T o l n a, április 24. dr. Sümegi Zoltán polgármester Ezerné dr. Huber Éva jegyzı Záradék: Jelen rendelet április 25-én kihirdetésre került. T o l n a, április 25. Ezerné dr. Huber Éva jegyzı

7 I. Tolna Város Önkormányzatának 2007.évi összevont mérlege 1. sz. melléklet Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek 2007.évi terv módosított évi Teljesítés %-ban I. Önkormányzatok mőködési bevételei , Intézményi mőködési bevételek , Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek , Egyéb saját bevételek , ÁFA bevételek, visszatérülések , Hozam és kamatbevételek , Önkormányzat sajátos mőködési bevételei , Illetékek Helyi adók ,12 10 Építményadó 11 Telekadó 12 Kommunális adó ,41 13 Idegenforgalmi adó 14 Iparőzési adó , Átengedett, megosztott bevételek ,66 16 Személyi jövedelemadó ,00 17 Helyben maradó rész ,00 18 Kiegészítés ,00 19 Normatív részesedés ,00 20 Termıföld bérbeadása utáni adó 3 21 Gépjármőadó , Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek ,63 23 II. Támogatások , Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív állami hozzájárulás , Központosított ok , Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám Normatív kötött felhasználású támogatások , Címzett támogatás Céltámogatás , Céljellegő decentralizált , Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám , Vis maior tartalékból kapott támogatás Egyéb központi támogatás ,05 35 III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek , Tárgyi eszközök és immaterális javak ért , Önk. sajátos felh.-i és tıkej. bevételei , Pénzügyi befektetések bevételei 39 IV. Támogatás értékő bevételek , Támogatás értékő mőködési bevétel ,89 41 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz , Támogatás értékő felhalmozási bevétel ,39 43 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Költségvetési kiegészítések, visszatérülések.pénzmaradvány átvétel ,65 45 V. Véglegesen átvett pénzeszközök , Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl ,78 1

8 Sorszám Bevételi jogcímek 2007.évi terv módosított évi Teljesítés %-ban VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele , Mőködési célú visszatérülés , Felhalmozási célú visszatérülés ,52 51 VII. Hitelek , Mőködési célú hitel felvétel , Fejlesztési célú hitel felvétel , Kötvénykibocsátás ,00 55 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek , Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ,88 57 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,15 58 Kiegyenlítı, függı átfutó bevételek FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,22 Sorszám Kiadási jogcímek 2007.évi terv módosított évi Teljesítés %-ban I. Mőködési kiadások , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelı járulékok , Dologi kiadások , Egyéb folyó kiadások , Társadalom- és szociálpolitikai juttatások , Ellátottak pénzbeni juttatása ,53 8 II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések , Beruházások , Felújítások , Pénzügyi befektetések kiadásai ,00 12 III. Támogatás értékő kiadás , Elızı évi mőködési maradvány átadás , Támogatás értékő mőködési kiadás , Támogatás értékő felhalmozási kiadás ,16 16 IV. Végleges pénzeszköz átadás , Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre , Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre ,17 19 V. Tartalékok Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Államháztartási tartalék tartalék 23 VI. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése , Mőködési célú kölcsönnyújtás , Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ,60 26 VII. Hitelek , Mőködési célú hitel törlesztés , Felhalmozási célú hitel törlesztés ,11 29 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,04 30 Kiegyenlítı, függı átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,08 2

9 Normatív hozzájárulások és támogatások 1/a.számú melléklet 54. ürlap Eredeti/módosított eft-ban Teljesítés eft-ban év % Áll.tám. % SZJA rész év % Áll.tám. % SZJA rész. Települési önkormányzatok feladatai ,00% 0 100,00% ,00% 0 100,00% Körzeti igazgatás ,00% 0 100,00% ,00% 0 100,00% Körjegyzıjéség mőködése 3 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Megyei, fıvárosi önkormányzatok feladatai 4 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ,00% 0 100,00% ,00% 0 100,00% 251 Lakossági települési folyékony hulladék ártalm.tám ,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Társadalmi-gazdasági és infrastruktúrálisan elmaradott, ,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Üdülıhelyi feladatok 8 0 0,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Pénzbeli szociális juttatások ,00% 0 100,00% ,00% 0 100,00% Lakáshoz jutás feladatai ,00% 0 100,00% ,00% 0 100,00% Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai ,89% ,11% ,89% ,11% Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,00% 0 43,00% ,00% 0 43,00% 0 Hajléktalanok átmeneti intézménye ,00% 0 43,00% ,00% 0 43,00% 0 Gyermekek napközbeni ellátása ,00% 0 43,00% ,00% 0 43,00% 0 Közoktatási alap-hozzájárulások ,00% ,00% ,00% ,00% 0 Közoktatási kiegészítı hozzájárulások ,00% ,00% ,00% ,00% 0 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások, feladatok ,00% ,00% ,00% ,00% 0 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ,00% 0 100,00% ,00% 0 100,00% Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 Normatív hozzájárulások összesen( ): Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,emelt szintő értettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása ,00% ,00% ,00% ,00% 0 A fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége ,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 Pedagógiai szakszolgálat ,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 Önk.által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ,51% ,49% ,51% ,49% Szociális továbbképzés és szakvizsga ,51% 9 68,49% ,51% 9 68,49% 19 Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása ,00% 0 100,00% 0 0 0,00% 0 100,00% 0 A többcélú kistérségi társulások támogatása ,00% 0 0,00% ,00% 0 0,00% 0 Kiegészítı támogatások összesen ( ) Normatív hozzájár.és kötött felh.tám.összesen:

10 Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 1/b.melléklet I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése évi terv módosított évi Kiadások megnevezése évi terv módosított évi 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások ebbıl:ért. tárgyi eszk. immat. javak ÁFA-ja felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés Továbbsz (közv.) szolg. (felh. kiad.) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulékok ebbıl: kommunális adó lakáshoz jutás feladatai Támogatások Dologi kiadások Szakmai és informatikai fejlesztési ebbıl: ért.tárgyi eszk.és imm.javak áfa feladatok befiz.köt Céltámogatás ebbıl: Továbbsz. (közv.) szolg. (felh.k) CÉDE támogatás Egyéb folyó kiadások TEKI támogatás felhalmozási c.hiteleket terhelı kamat Útfelújítás Lakossági közmőfejl. hozzáj Elızı évi mők. maradvány átadás Lakótelepi részönk.megerıs.támog Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Költségvetési kegészítések, 5. visszatérülések.pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel Szociális juttatások államháztartáson kívőlrıl Mőködési célú hitel Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel törlesztése Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány 9. igénybevétele Mőködési célú kölcsön nyújtása Mőködési tartalék Mőködési bevételek összesen: Mőködési kiadások összesen:

11 Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 1/b.melléklet I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése évi terv módosított évi Kiadások megnevezése évi terv módosított évi Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő 1. bevételei Felhalmozási kiadások Kommunális adó Fejlesztési célú támogatások Felújítási kiadások Lakáshoz jutás feladatai Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakossági közmőfejl. hozzáj Továbbszámlázott (közvetített) szolg Lakótelepi részönk.megerıs.támog Útfelújítás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Szakmai és informatikai fejlesztési Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH feladatok kívülre Céltámogatás Felhalmozási célú hitelek törlesztése CÉDE támogatás TEKI támogatás Felhalmozási célú kamatok fizetése Támogatás értékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. államháztartáson kívőlrıl Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 8. Ért.tárgyi eszk.-k és immat.javak ÁFA bef Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA 7. visszatérülés Továbbsz (közvetített) szolg. felh. bev Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 10. igénybevétele 11. Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási tartalék Kötvénykibocsátás Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

12 Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől bevétele bevételi forrásonként, kiadása kiemelt onként 2/1. sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma I. Költségvetési szerv Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi terv módosított évi száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök és immaterális javak ért Támogatás értékő bevételek Támogatás értékő mőködési bevétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás értékő kiadás Elızı évi mőködési maradvány átadás Támogatás értékő mőködési kiadás 0 3 Támogatás értékő felhalmozásii kiadás 0 9 Végleges pénzeszköz átadás 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 0 2 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 0 10 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai 0 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 222 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 2/2. sz. melléklet Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri Hivatal belsı Belsı gazdálkodása Ezer forintban Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi terv módosított Bevételek évi 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Átengedett, központi adók Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés Normatív részesedés Termıföld bérbeadása utáni adó 0 3 Gépjármőadó Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív állami hozzájárulás Központosított ok Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám. 0 4 Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás 0 6 Céltámogatás Céljellegő decentralizált Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám Vis maior tartalékból kapott támogatás 0 10 Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.(áfa nélkül) Önk. sajátos felh.-i és tıkej. bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékő bevételek Támogatás értékő mőködési bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Támogatás értékő felhalmozási bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Költségvetési kiegészítések, visszatérülések,pénzmaradvány átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Mőködési célú visszatérülés

14 Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi terv módosított 2/2. sz. melléklet évi Felhalmozási célú visszatérülés

15 Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi terv módosított /2. sz. melléklet évi 8 Hitelek Mőködési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel felvétel Kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékő kiadás Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása (ÁNK intézményfinanszírozás) Elızı évi mőködési maradvány átadás Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Végleges pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre Tartalék Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Államháztartási tartalék Kölcsönök nyújtása, törlesztése Mőködési célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Hitelek Mőködési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 2/3.sz.melléklet Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként Cím neve, száma Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat Polgármesteri hivatal Mővelıdési Ház és Könyvtár ; száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevételek 1 2 Támogatás értékő bevételek Támogatás értékő mőködési bevétel 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Állami és önkormányzati támogatás Kiadások Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatás értékő kiadás Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi terv Ezer forintban módosított évi 1 Támogatás értékő mőködési kiadás 2 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 7 Végleges pénzeszköz átadás 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre 2 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre 8 Tartalék 1 Mőködési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 9 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként 2/4.sz.melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Családsegítı Központ ; ; ; ; Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 2 Támogatás értékő bevételek Támogatás értékő mőködési bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Támogatás értékő felhalmozási bevétel 0 0 ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök 89 3 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívőlrıl Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök és immaterális javak ért BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Állami és önkormányzati támogatás Kiadások évi terv módosított Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása évi 6 Támogatás értékő kiadás Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Végleges pénzeszköz átadás 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre Tartalék 1 Mőködési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 9 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként 2/5.sz.melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Bezerédj Pál Sport- és Szabadidıközpont Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések 0 4 Hozam és kamatbevételek 2 Támogatás értékő bevételek 1 Támogatás értékő mőködési bevétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Állami és önkormányzati támogatás Kiadások Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 0 5 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Támogatás értékő kiadás Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi terv módosított évi 1 Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Végleges pénzeszköz átadás 1 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre Tartalék 1 Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként 2/6.sz.melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi terv száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevételek Támogatás értékő bevételek Támogatás értékő mőködési bevétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel 0 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 0 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek módosított évi 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele Támogatások Önkormányzati támogatás 2 Központi költségvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 8 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 9 Támogatás értékő kiadás 1 Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Végleges pénzeszköz átadás 3 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre Tartalék Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/6/a. melléklet I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi Kiadások megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások 4. Támogatás értékő mőködési bevétel Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. államháztartáson kívőlrıl Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány 6. igénybevétele Támogatás értékő mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési bevételek összesen: Mőködési kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi Kiadások megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi 1. Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő bevételei 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. államháztartáson kívőlrıl Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 4. javak Áfa-ja 1. Felhalmozási kiadások Támogatás értékő felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként 2/7.sz.melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Német Kisebbségi Önkormányzat Ezer forintban Elıirányzatcsoport Kiemelt e- lıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevételek Támogatás értékő bevételek Támogatás értékő mőködési bevétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási és tıkejellegő bevételek évi terv módosított évi 1 Tárgyi eszközök és immaterális javak ért Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele Támogatások Önkormányzati támogatás 2 Központi költségvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 8 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 9 Támogatás értékő kiadás Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Végleges pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre Tartalék Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

22 Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege Német Kisebbségi Önkormányzat 2/7/a. melléklet I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK II. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi Kiadások megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások 4. Támogatás értékő mőködési bevétel Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. államháztartáson kívőlrıl Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány 6. igénybevétele Támogatás értékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Mőködési bevételek összesen: Mőködési kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi Kiadások megnevezése 2007.évi terv módosított 2007.évi 1. Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő bevételei 1. Felhalmozási kiadások 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. államháztartáson kívőlrıl Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 4. javak Áfa-ja 3. Támogatás értékő felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 2/8.sz.melléklet Tolna Város Polgármesteri Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt onként Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményekkel, valamint kisebbségi önkormányzatokkal együtt Ezer forintban Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi terv módosított Bevételek évi 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Átengedett, központi adók Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés Normatív részesedés Termıföld bérbeadása utáni adó 3 Gépjármőadó Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív állami hozzájárulás Központosított ok Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám. 4 Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás 6 Céltámogatás Céljellegő decentralizált Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám Vis maior tartalékból kapott támogatás 10 Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök és immaterális javak ért Önk. sajátos felh.-i és tıkej. bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 5 Támogatás értékő bevételek Támogatás értékő mőködési bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Támogatás értékő felhalmozási bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz 3 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl

24 Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi terv módosított /8.sz.melléklet évi 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Mőködési célú visszatérülés Felhalmozási célú visszatérülés Hitelek Mőködési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel felvétel Kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 5 11 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékő kiadás Felügyelet alá tartozó öltségvetési szerv támogatása (ÁNK intézményfinanszírozás) Elızı évi mőködési maradvány átadás Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozásii kiadás Végleges pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre Tartalék Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Államháztartási tartalék 15 Kölcsönnyújtás Mőködési célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Hitelek Mőködési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

25 Tolna Város Önkormányzata Beruházási és felújítási kiadások sz. melléklet Megnevezés Beruházások eredeti módosított Ezer forintban 1 I. Immateriális javak Szoc.program használati joga Településrendezési terv módosítás AROMO szoftver felhaszn.jog Szoftver /windows XP/ II. Ingatlanok Út, kerékpárút Idısek Otthona Konferencia központ és Sportpálya Gázcsatlakozási díj /Lovarda/ Vízjogi létesítési engedély Közösségi Ház és tornaterem Gyalogos átkelıhely Mözsi templom megvilágítás Közvilágítás korszerősítés Szennyvízberuházás VI. ütem Kerékpárút forgalombahelyezés Közvilágítás bıvítés Palé u Ipartelepi út forgalombahelyezés Mőv.kp. Épület beruházás Útépítés Tolna, Malom u Szennyvízcsatlakozás Tolna, Szamos u Hısök tere geodézia felmérés Árpád u. geodézia felmérés Tolna, Malom u. engedélyezési terv Tanulmányterv Tolna, Bartók B. u Szennyvízbekötés Tolna, Alkotmány u. 72/A Ivóvízbekötés Tolna, Alkotmány u. 72/A Kerítés és kovácsoltvas kapu /Lovarda/ Szennyvízcsatlakozó Tolna, Bajcsy-Zs Szennyvízcsatlakozó Mözs, Széchenyi Szennyvízcsatlakozó Tolna, Katona J. 2511/ Lovarda tetıtér villanyszerelés Szennyvízcsatlakozó Tolna, Háromszög u Lovarda 3 új fogyasztó bekapcsolása Kp-i orvosi rendelı gázhálózat szétválasztás Kerítés és kovácsoltvas kapu /Idısek Otthona/ Szennyvízcsatlakozó Tolna, Dohány u Szennyvízcsatlakozó Tolna, Bajcsy-Zs Szennyvízbekötés Tolna, József A. u Szennyvízbekötés Tolna, Deák F. u Szennyvízrákötés Tolna, Zrínyi u. 13, Háromszög u Szennyvízrákötés Tolna, Kossuth u. 9, Akácfasor Hálózati csatlakozás /áram/ Idısek Otthona III. Földterület Földvédelmi járadék hulladéklerakó

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Az önkormányzat Kommunális adóbevétele közel 99,50 %-ra teljesült.

Az önkormányzat Kommunális adóbevétele közel 99,50 %-ra teljesült. 76. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2007. április 19-i rendkívüli ülése I. napirendi pontjához Az önkormányzat 2006. évi zárszámadása

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Rendelet száma: Rendelet címe Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Dokumentumazonosító információk 1/2009. (II.19.) Velem községi Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011.(VI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011.(VI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011.(VI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben