E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) Fax: (89) E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! A Képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének fıösszegét az 4/2008./II.28./ rendeletében EFt-ban állapította meg. Az eredeti egy alkalommal került módosításra a 10/2008.(VII.10.) rendelettel -, melynek során a fıösszeg EFt-ra emelkedett. A módosított hoz viszonyítva a bevételek ( EFt) 50,5 %-os, a kiadások ( EFt) 43,8 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetés fıösszegének, bevételeinek és kiadásainak I. félévi alakulása EFt-ban Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következık állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról. BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek 58,3 %-os, a támogatásértékő mőködési bevételek 54,7 %-os, az elızı évi pénzmaradvány igénybevételre került, a támogatási kölcsönök visszatérülése 77,1-os, a mőködési célú pénzeszköz átvétel ot meghaladó teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 42,2 %-a került kiutalásra.

3 3 Adóbevételek* Helyi iparőzési adó Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt tıke EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A saját költségvetésnek utalt bevétel az hoz viszonyítva, a teljesítés 49,9 %. Az adóalanyok száma 2763, az adófizetık száma Adómentesség címén EFt után EFt-tal csökkent az adóbevétel, a nyújtott kedvezmény EFt. Az adónem sajátossága, hogy az adóelıleg nem két egyenlı részletben kerül befizetésre, a II. félévi elıírás magasabb összegő, továbbá a feltöltési kötelezettség is a II. félévi bevételt növeli, így az éves szintő bevétel várhatóan tervezettet meghaladó mértékben realizálható. Gépjármőadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt tıke EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az hoz viszonyítva 54 %. Az adózók száma 9244, az adóztatott gépjármővek száma db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó: EFt, EFt. Az elıírások, a befolyt bevétel és a hátralékok figyelembevételével várható, hogy a gépjármőadó bevétel a költségvetésben tervezett adóbevételt meghaladóan teljesül. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

4 4 Magánszemélyek kommunális adója* Elıirányzat¹ Elıírás ² Összes befizetés³ EFt tıke 1122 EFt 339 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 312 eft A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az aránya 15,6 %. Építményadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt tıke EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 46,2 %. Az elıírások és a befolyt bevételek alapján várhatóan a tervezett bevétel teljesül. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó* A évi költségvetési EFt, a költségvetési számlára átutalt összeg 4 46 EFt, az adóalanyok száma 4. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

5 5 Idegenforgalmi adó* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 24,5 % június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 19436, ebbıl az adóköteles vendégéjszakák száma: Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. Az elızı évek tapasztalatai alapján a II. félévben a vendégéjszakák száma magasabb az I. félévinél, így várhatóan az teljesül. Késedelmi pótlék, bírság* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ Pótlék EFt EFt Bírság EFt 338 EFt Összesen: EFt EFt 278 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt Talajterhelési díj* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés EFt 006 EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 120,7 %. A tervezett bevételek - valamennyi adónemben - az elızı év azonos idıszakával összehasonlítva nagyobb mértékben teljesültek. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

6 6 Az I. félévben foganatosított cselekmények darabszáma, az érintett bevételek összege az alábbiak szerint alakult: Behajtási cselekmény darab inkasszó 176 munkabér letitlás 1 ingó foglalás 1 lakcím nyilvántartó 13 cégbíróság megkeresése 1 telefonon egyeztetés 11 felhívás 580 gj. forgalomból kitiltás 143 helyszíni megkeresés 1 egyéb /m.hely kérés/ 99 Ép.adó Komm.adó Iparőzési adó Gépjármő adó Pótlék Bírság Egyéb bev. Idegen bev. EFt Talajt. díj A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel: építményadó EFt kommunális adó 9 EFt iparőzési adó EFt gépjármőadó EFt pótlék EFt bírság 239 EFt Összesen EFt 840 EFt hátralék befizetését követıen 46 esetben a végrehajtás visszavonásra került.

7 7 A helyi adók, a gépjármőadó, talajterhelési díj, a bírságok és pótlékok összességükben a tervezett ot meghaladóan realizálhatók várhatóan, a törzskivetéseket, és az év végi iparőzési adó feltöltést figyelembe véve. Az átengedett központi adók - a gépjármőadó kivételével -, a normatív támogatás, a központosított ok bevétele, a normatív kötött felhasználású támogatások a pénzellátási elıírásoknak megfelelıen alakultak. A címzett támogatások igénybevétele, az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, a támogatásértékő felhalmozási bevételek, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggıen a számlára érkezett teljesítést mutatja. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele elmaradt az idıarányos teljesítéstıl, melyet a piaci viszonyok is befolyásoltak. Az önkormányzat pénzügyi befektetési bevétele várhatóan a III-IV. negyedévben realizálódik, amely a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére történı felhasználást jelent és fejlesztési célú forrásként került tervezésre. A évi felhalmozási célú hitel bevétele összesen EFt, amely az elızı évekrıl áthúzódó keretek terhére történt lehívásokat tartalmazza. Mőködési célú hitel a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében több alkalommal került igénybevételre a keret-összegen belül, június 30-án felvett hitel állománnyal nem rendelkeztünk. KIADÁSOK Mőködési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 50 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékai 48,8 %-os, a dologi kiadások 55,3 %-os, az ellátottak juttatásai 61,3 %-os, a speciális célú támogatások 40 %-os, a felújítások 26,8 %-os, a beruházások 54 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások 48 %-os felhasználást mutatnak. A mőködési sajátosságokat, az egyszeres jellegő kifizetéseket figyelembe véve a mőködtetésben idıarányos a teljesítés. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 90,9 %. Az intézményi gazdálkodás területén a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı gazdasági egyensúlyának javítása érdekében folyik a mőködési forma felülvizsgálat a Képviselıtestület döntésének megfelelıen.

8 8 Fejlesztési célú kiadások Áthúzódó, elızetes kötelezettségvállalás - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghatározott ütemben történik Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése. - A Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója - címzett támogatással - a programnak megfelelıen, az iskola zavartalan mőködésének biztosítása mellett folytatódik év augusztusában a beruházás 100%-ban megvalósul. - A Juhar utca járdaépítés közvilágítás kiépítése, buszmegálló építése, Petıfi Gimnázium tetıtér beépítés támogatás, Várkert parkoló buszmegálló építése, öreghegyi utak, Hunyadi utca aszfaltszınyeg, városi közvilágítás bıvítése, Huszár ltp. útfelújítás, Várkert parkoló közvilágítás, tőzoltóság eszközbeszerzés, saját forrás feladatok ai csak pénzügyi teljesítéssel húzódtak át évre. - PIP közmő útépítés saját forrás megnevezéső feladat fedezetet nyújt a betelepülı cégekhez szükséges infrastruktúra megvalósítására. Lehetıségeknek megfelelıen ezen forrás terhére pályázatok kerülnek benyújtásra. - Kastély felújítás: önkormányzatunk, mint beruházó EFt támogatást nyert el az un. norvég alap pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében megújul az épület gépészeti és főtési rendszere. A pályázat az elnyert támogatás pénzügyi konstrukciójának megfelelıen átdolgozásra került. - Mőfüves pálya építése: a évi költségvetésben a Képviselıtestület döntött a feladat megvalósításáról, melynek keretében a Perucz Stadionban elkészült egy nagymérető mőfüves pálya és 1 db füves pálya, a Spartacus pályán pedig 1 db mőfüves kispálya. Az építést követıen az év minden idıszakában lehet szabadtéri edzéseket tartani a felnıtteknek és az utánpótlásnak egyaránt. - Tapolcafı kerékpárút: évben önkormányzatunk újból pályázott a Tapolcafıi kerékpárút megvalósítására. Az a szükséges saját forrást biztosítja az elnyert pályázathoz. - Ötödik utca rekonstrukció: évben sikeresen pályáztunk a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a feladat megvalósítására, melynek eredményeként EFt támogatásban részesült önkormányzatunk. Az I. negyedévben a kivitelezés megkezdıdött a szükséges közmővek felújítási munkálataival. Szeptember-október hónapban megújulhat az utca burkolata és zöldterülete. - Játszóterek építése, felújítása ból tovább kívánjuk folytatni a megkezdett felújítási programot, mely az elıírásoknak megfelelı balesetmentes játszótereket eredményez.

9 9 - Városi szennyvízcsatorna: az ból valósul meg a évben megkezdett program, mely a hiányzó utcák szennyvízcsatornázását oldja meg (címzett támogatásban nem részesíthetı utcák) évre a MÁV terület megvásárlását követı helyreállítási munkák húzódtak át. - Ady sétány, Gróf út kerékpárút építés saját forrása: az a Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk önkormányzati saját forrását biztosítja. A sikeres pályázat eredményeként szeptember hónapban befejezıdik a kerékpárút építése. - Türr István Gimnázium rekonstrukciójának, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukciójának, óvodák rekonstrukciójának saját forrása fedezetet nyújt a Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtásra kerülı pályázatok saját forrására. - Eü. gép-mőszer beszerzés támogatása: SAC/C-17 program keretében, pályázati lehetıségek kihasználása mellett pótlásra kerülnek a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézet hiányzó gép-mőszerei. Új feladatok - Belváros rekonstrukció saját forrása: az elfogadott városfejlesztési stratégiának megfelelıen önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Az a szükséges saját forrást biztosítja. - Önkormányzatunk kihasználva az uniós pályázati lehetıséget pályázatot nyújtott be az uniós követelményszintnek megfelelı térségi integrált szakképzı központ megvalósítására. Az ban szereplı összeg fedezetet nyújt sikeres pályázat esetén a második ütemben benyújtásra kerülı pályázat saját forrására. - Zsinagóga rekonstrukció saját forrás: az biztosítja a szükséges fedezetet a tárgyévi kiadásokhoz a módosított feladatnak megfelelıen. - Jeges utca útépítés: 200 évben megvalósult a Gazdaság utca út-csapadékvíz elvezetése. Ehhez szorosan kapcsolódik ez az utca szakasz. A feladat megvalósításával a Juhar utca és a Lovas utca között megfelelı közlekedési feltételek kerülnek kialakításra. - Tapolcafı épület felújítás: az ból megvalósításra kerültek a városrészben található közintézmények elengedhetetlen felújításai. - Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése: a stratégiai programnak megfelelıen megtervezésre kerül a Fı tér lezárásához szükséges győjtıút és a hozzá tartozó csomópontok.

10 10 - Játszóterek építése, felújítása: tovább folytatódott, ennek keretében új görkorcsolya pálya épült. - Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezése, statikai megerısítés: az új Levéltár kialakításával az épület jelentıs része kiürítésre került. Jelenleg a tervezési feladatok folynak. - Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés: a megkezdett burkolatépítési munkákat önkormányzatunk tovább kívánja folytatni, mely megfelelı fenntarthatóságot, közlekedést biztosít a városi temetıben. - Közvilágítás Pápa város területén: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen tovább folytatjuk a közvilágítási fejlesztési munkákat. - Borsosgyır ravatalozó elıtetı építése augusztus-szeptember hónapban valósul meg. - Orvosi rendelı felújítása, akadálymentesítése: az ból az Anna tér 10. számú épület felújításra kerül, melyhez EFt támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás eredményeként akadálymentesítésre kerül a Vízmő utcai orvosi rendelı és új akadálymentes lépcsıt kap az Aradi utcai épület. - Várkert út aszfaltszınyeg pályázat saját forrás: a fejlesztési stratégiai programban foglaltaknak megfelelıen pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményeként EFt támogatást nyert önkormányzatunk. - Huszár ltp. útfelújítás II. ütem saját forrás: évben megkezdtük a Huszár ltp. útburkolat felújításait, melyet évben folytatni kívánunk. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása II. ütem: az elızı ban szereplı útfelújításokhoz és az épületek állagmegóvásához elengedhetetlenül szükséges a lakótelep csapadékvíz-elvezetési rendszerének átépítése. Az az átépítéshez szükséges következı ütem fedezetét biztosítja. Jelenleg a tervezési és kivitelezés elıkészítési munkák folynak. - Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés falu és temetı között: a feladat megvalósításában balesetmentesen megközelíthetıvé válik a városrészen élı lakók részére a temetı. - Tapolcafı forgalomlassító építése: évben pályáztunk a KKK-nál. Ennek eredményeképpen évben megvalósul a forgalomlassító és ehhez az önkormányzatnak EFt pénzbeni hozzájárulást kell biztosítani. Jelenleg a KKKnál a közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlik. - Jókai u. 37. felújítása SAC/C-17: a Tarczy Lajos Általános Iskola tagépületét megfelelı szintre kell emelni a SAC/C-17-es program megvalósításához. Az ból a szükséges felújítási és bıvítési munkák kerülnek megvalósításra. Egyben ebbıl az ból valósul meg a Fáy A. ltp-en lévı óvoda épület felújítása. -

11 11 - Gépjármő beszerzés: az ból valósult meg a Polgármesteri Hivatal mőködéséhez szükséges gépjármő beszerzés. - Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégium felújítási munkái: az fedezetet nyújt a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésébıl fakadó elengedhetetlen felújítási munkálatokra. Kivitelezési munkák az elsı félévben megvalósultak. - Az önkormányzat tulajdonosi kötelezettségének megfelelıen került tervezésre a Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola, Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái. - Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése: az általános iskolák akadálymentesítése érdekében a Közép-dunántúli Operatív Program keretében pályázatot kívánunk benyújtani az épület teljes körő akadálymentesítésére. A feladat megvalósításához évben a szükséges tervek elkészültek. Figyelembe véve az iskolafejlesztési programot az iskola akadálymentesítésével az összes általános iskola akadálymentessé válik. - Termálfürdı fejlesztése saját forrás: az fedezetet nyújt a KDOP programon belüli pályázat saját forrására. - Pápa, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás lehetıséget biztosít a KDOP felé benyújtandó pályázat saját forrására. - Ötödik utca csapadékvíz-csatorna kiváltás: a megkezdett közmőépítési munkálatok során az utcában lévı vízelvezetı rendszert is ki kellett váltani. Az biztosítja a szükséges csapadékcsatorna felújítását. - Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése: a városi stratégiai programnak megfelelıen készülnek el ezen útszakasz tervei. - Szabó D. utca útépítés tervezése: az elkerülı út megfelelı szintő megközelítése érdekében megtervezésre kerül a meglévı aszfalt burkolatú útpálya, valamint az ezt elkerülı utat összekötı szakasz tervei. - Várkert út Vajda ltp. kerékpárút tervezése: az augusztus hónapban megvalósuló Gróf út kerékpárút továbbépítéséhez szükséges tervek valósulnak meg az ból. - Erkel utca Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása: az elmúlt idıszak felhıszakadásai megkövetelik, hogy megvalósuljanak az adott győjtıcsatorna felújítási munkálatai, csatlakozva a Huszár ltp. vízelvezetéséhez. - Veszprémi út csapadékvíz-csatorna építés: az támogatást nyújt a Vízmő Zrt. bonyolításában megvalósuló csapadékvíz elvezetés munkálataira.

12 12 - Esterházy út kerítés felújítás: az elızı évben megkezdett kerítés felújítási munkákat a fokozott balesetveszély miatt tovább folytatja önkormányzatunk. A kivitelezési munkák augusztus-szeptember hónapban valósulnak meg. - Barát utca 7. akadálymentesítés saját forrás: a szociális alapszolgáltatást biztosító infrastrukturális fejlesztés keretében benyújtható pályázat saját forrását biztosítja az. A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 25,6 %-a a módosított nak. Egyéb feladatok Az I. félévi hitel tıke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A tartalék ok közül a céltartalék 50,5 %-kal növekedett, az általános tartalék 3,1 %-kal csökkent az eredeti hoz viszonyítva. A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását önállóan a 4. sz. melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselıtestület! Kérem, hogy az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzı Menyhárt László osztályvezetı Németh Tamás osztályvezetı Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezetı Szekeresné Markolt Zita csoportvezetı Pápa, szeptember 11. Dr. Kovács Zoltán sk. polgármester

13 Bevételi ok és teljesítései I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 5.1. Mőködési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Batthyány L.Szakképzı Iskola J.M.Közgazdasági Szakközép J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Családsegítı Szolgálat Gr.Esterházy Kórház és Rend Kórház Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcs Napsugár Bölcsöde Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportigazgatási Társulás Összesen

14 Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi összesen 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Mők.célú támogatások Pénzmaradványt terhelı befiz.köt Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.átadás Lakossági közmőfejlesztési tám Vizitdíj támogatás Nyári gyermekétkeztetés Fordított áfa elszámolása ÖSSZESEN

15 Az önkormányzat I. félévi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2008.évi Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok színháztámogatása Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évrıl áthúzódó felhalmozási hitel bevétele évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele évi felhalmozási célú bevétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

16 Kiadási ok és létszámkeret I.félévi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím,alcím száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Batthyány L.Szakképzı Iskola J.M.Közgazdasági Szakközép J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítı Szolgálat Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint Kórház Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportigazgatási Társulás Összesen

17 Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai elıirányz. Teljesít. Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Mők.célú támogatások Pénzmaradványt terhelı befiz.köt Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.átadás Lakossági közmőfejlesztési tám Vizitdíj támogatás Nyári gyermekétkeztetés Fordított áfa elszámolása Összesen

18 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 3.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 10.Áth.2009.évre 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre 1. Hulladékkezelı konzorcium Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció Juhar utca járdaépítés, közvilágítás kiépítése, buszmegálló építése Várkert parkoló, buszmegálló építése PIP közmő és útépítés saját forrás Petıfi Sándor Gimnázium tetıtér beépítés támogatása Öreghegyi utak Hunyadi utca aszfaltszınyeg Kastély felújítás Mőfüves pálya építése Városi közvilágítás bıvítése Huszár ltp. útfelújítás Cinca sor útépítés Várkert parkoló közvilágítás építése Pápa-Tapolcafı kerékpárút Ötödik utca rekonstrukció Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Játszóterek építése és felújítása Városi szennyvízcsatorna Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés Türr István Gimnázium rekonstrukció saját forrás Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció saját forrás Óvodák rekonstrukciójának saját forrása Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C Új feladatok: 25. Belváros rekonstukció saját forrás Iskolafelújítás TISZK II. ütem Zsinagóga rekonstukció saját forrás Jeges utca útépítés pályázat saját forrás Pápa-Tapolcafı épületfelújítás Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Játszóterek építése és felújítása Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezés, statikai megerısítés Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés Közvilágítás Pápa város területén Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Várkert utca aszfaltszınyeg pályázat saját forrás Huszár ltp. útfelújítás II. ütem saját forrás Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz saját forrás Pápa-Tapolcafı forgalomlassító építéséhez hozzájárulás Jókai út 37. felújítása SAC/C Gépjármő beszerzés Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola felújítási munkái Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény felújítási munkái Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái Weöres Sándor Áltaános Iskola akadálymentesítése Termálfürdı fejlesztése saját forrás Pápa Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás Ötödik utca csapadékvízcsatorna-kiváltás Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezése Szabó Dezsı utca útépítés tervezése Vásár utca (Gyıri út-gróf út)-vajda ltp kerékpárút tervezése Erkel utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz csatorna építés Esterházy út kerítés felújítás Barát u.7.akadálymentesítés saját forrás Fejlesztési célú feladatok összesen

19 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 4. oldal Cím Cím,alcím Kiemelt száma, megnevezése száma száma, megnevezése Egyéb feladatok 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés Mők.célú folyószámlahitel törlesztés Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Társasház-felújítások támogatása Lakbértámogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás SAC/C-17 önkormányzati feladatok TISZK pályázat önrész Egyéb feladatok összesen

20 Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 5. oldal 1.Személyi kiadások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a.Egyéb kiadások Kiadások összesen:

21 Az önkormányzat I.félévi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 3. sz. melléklet EFt Elıirányzatok Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév megnevezése Mőködési kiadási elıir Hitel kamat- és tıketörl.elıír Fejlesztési kiadási elıir Általános tartalékelıir Céltartalék elıir Kiadási elıir. összesen Mőködési célú bevételi elıir Fejlesztési célú bevételi elıir Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi ok összesen

22

23

24

25

26

27

28

29

30

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu. E l ő t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 100. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. szeptember 6-án tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Virágh Imre alpolgármester,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.26.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.26.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 14/2009. (XI.2) rendelete Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009.(II.2) rendelet módosításáról 1. Pápa Város Önkormányzat

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2006 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 6/2006 /II.23/ számú rendeletével fogadta el a város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

ELİTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: DerceT@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2006. Készült: 2007. június TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztést megtárgyalják: - a Közgyűlés Bizottságai A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam /: Dr. Kaczmarski János :/ jegyző

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Ungvár és Sárospatak

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 109. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. novemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben