BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok tárgyában A közgyőlés 17 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 732/2009. (XII.17.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Kalandpark beruházás megvalósítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatót megismerte és elfogadja. Határidı: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése A Békéscsaba Kalandpark megnevezéső, a Dél-alföldi Versenyképes Turisztikai Termék és Attrakció Fejlesztés támogatására meghirdetett pályázati forrásból megvalósuló projekt kivitelezési munkáinak ellátása vállalkozási szerzıdés keretében tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. tv. 92. c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, ugyanis egyik ajánlattevı sem tett az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelı ajánlatot. Határidı: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a Békéscsaba Kalandpark megvalósítására megkötött Támogatási Szerzıdés, valamint a beruházással kapcsolatban eddig megkötött szerzıdések felmondására. Határidı: január Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése engedélyezi a Kalandpark alapinfrastruktúra kiépítésének megkezdéséhez a 684/2008. (XII. 18.) közgy. határozat szerint vállalt saját forrás - kötelezettségvállalással nem terhelt - összegét felhasználni, és egyben felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az alapinfrastruktúra kiépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítására. Határidı: január 20.

2 2 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Kalandpark teljes akcióterületére vonatkozóan (I., II. ütem) a terveket átdolgoztassa, és a beruházás megvalósítására készítsen elı egy a költséghatékonyságot is szem elıtt tartó kiemelt projektet, amelyet az elıkészítés után az önerı biztosítása céljából terjesszen a közgyőlés elé. Határidı: március E határozat hatályba lépésével egyidejőleg a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Békéscsaba Kalandpark címő DAOP-2.1.1/E azonosító számú pályázathoz saját forrás biztosításáról szóló 684/2008. (XII. 18.) számú közgy. határozata, a Pályázat benyújtása Aktívturisztikai Fejlesztésekre (Kalandpark) pályázat kódszáma: DAOP /E rıl szóló 22/2008. (I. 24.) közgyőlési határozata, valamint a Békéscsaba Kalandpark II. ütemérıl szóló 202/2009. (IV. 22.) közgyőlési határozata hatályát veszti. Határidı: december 21. Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft.-t érintı alapítói döntés jegyzıkönyv hitelesítıjének és jegyzıkönyvvezetıjének megválasztása A közgyőlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 733/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft.- t érintı alapítói döntéshozatalhoz jegyzıkönyv hitelesítıknek megválasztja Vrbovszki Viktor és Hirka Tamás képviselıket, jegyzıkönyvvezetınek megválasztja Illés Réka köztisztviselıt. Javaslat az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. ügyvezetıjének megválasztására A közgyőlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 734/2009. (XII.17.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az Árpád Fürdı Vízgyógyászati Kft. ügyvezetıjének május 31-ig terjedı határozott idıre Dr. Zahorán Jánost (5600 Békéscsaba, Perje u. 2., anyja neve: Kiszely Zsuzsanna, szül.idı: Békéscsaba, ) választja meg, a munkakör betöltéséhez bruttó ,- Ft, azaz - Kettıszázezer Ft/hó összeget állapít meg.

3 3 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a megválasztott ügyvezetıvel a munkaszerzıdést megkösse. Határidı: december 18. Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának elfogadása A közgyőlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 735/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az elıterjesztés mellékletét képezı, Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatát megismerte és elfogadja. Határidı: december 21. Dél-alföldi Regionális Ivóvízminıség-javító Program keretén belül a Közép- Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása A közgyőlés 17 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következı határozatot hozta: 736/2009. (XII.17.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását aláírja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza továbbá Vantara Gyula polgármestert, hogy Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát teljes döntési jogkörrel képviselje. Határidı: december 31.

4 4 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola sportpályájának áthelyezése A közgyőlés 18 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 737/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola sportpályájának áthelyezésérıl szóló tájékoztatást tudomásul vette. A pálya építésére rendelkezésre álló ,- Ft elıirányzatból ,- Ft-ot fejlesztési támogatásként átad a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. részére. Az elıirányzatváltozás miatt a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Határidı: december 31. Békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP-5.3.0/A) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 738/2009. (XII.17.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP 5.3.0/A pályázati felhívásra Békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése címmel egyfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projekt támogatására a következı adatokkal A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/ A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Békéscsaba, 1709/ A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 1.4. A pályázati konstrukció száma: KEOP /A A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezıen: ,- Ft A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezıen: ,- Ft.

5 Az önkormányzati saját erı számszerő összege: ,- Ft. Az önkormányzat saját forrása (saját forrás, hitel, egyéb), a pályázattal megegyezıen: a évi önkormányzati kötvénykibocsátás összegébıl áll rendelkezésre A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege, a pályázattal megegyezıen: ,- Ft. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Határidı: január 31. DARF-TEUT támogatási tartaléklistán szereplı útburkolat-felújítások megvalósításához önerı biztosítása A közgyőlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 739/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a DARFT-TEUT pályázatra benyújtott és jelenleg tartaléklistán szereplı Vigasz utca és a Kımíves Kelemen sor sz. közötti szakasz útburkolat felújítását jóváhagyja. A ,- Ft összköltségő felújításhoz a évi költségvetésben már jóváhagyott ,- Ft-on, azaz tizenhárommillióháromszázötvenegyezer-hatvannyolc forinton felül szükséges további ,- Ft-ot, azaz tizenhárommillió-háromszázötvenegyezer-hatvannyolc forintot a felhalmozási céltartalékból biztosítja. Amennyiben a fent nevezett két utca útburkolat-felújításához a támogatás jóváhagyásra kerül, úgy annak összegével a felhalmozási céltartalék visszapótlásra kerül. Az útburkolat felújítására mind a nyolc utcát érintıen meg kell hirdetni a pályázatot. Határidı: január 20. A Nova-Invest Kft. ingatlancsere kérelmével kapcsolatos 589/2009. (IX.24.) közgy. határozat módosítása A közgyőlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással a következı határozatot hozta:

6 6 740/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése A Nova-Invest Kft. ingatlancsere kérelme tárgyában hozott 589/2009. (IX.24.) közgy. határozatát úgy módostja, hogy az ingatlancsere megállapodást a Nova-Invest Kft. helyett a Szökıkút Kft.-vel (1117. Budapest, Budafoki út ) köti meg. Határidı: január 30. Településrendezési Eszközök módosítása A közgyőlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 741/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az elıterjesztés 1-3. pontja szerinti fejlesztések tartalmát megismerte, és hozzájárul a hatályos Településrendezési Eszközök módosításának elıkészítéséhez az alábbiak szerint. 1. A Mogyoró utcának a hatályos szabályozási terv szerinti 18,00 m-es szabályozási szélessége az utca déli oldalán található lakóingatlanok utcafronti telekhatáraihoz igazodva változzon. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: január A Vandháti út - Kerekes György utca Hétvezér utca Dobozi út 18616/1. hrsz. és 18616/2. hrsz. ingatlanok, valamint a közöttük lévı utcanyomvonal által határolt területen belül a hatályos Településrendezési Eszközökben szereplı tervezett utcahálózat felülvizsgálatra kerüljön. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: január A Helyi Építési Szabályzat 9. -a amely az építési övezetek és övezetek rendeltetésérıl szól, az alábbi ponttal egészüljön ki: (5) a) Az január 1-je elıtti elıírások alapján már kialakított beépítetlen úszótelek 100 %-os mértékben beépíthetı építési telek. b) Az január 1-je elıtti elıírások alapján már kialakított épületekkel, építményekkel részben beépített úszótelek 100%-os mértékő beépítése csak az alábbi okok miatt lehetséges:

7 - új külsı lépcsıház építése, meglévı akadálymentesítése; 7 - új külsı felvonó építése, meglévı felvonó korszerősítése, akadálymentesítése; - épületgépészeti vagy épületvillamossági korszerősítés; - utólagos hıszigetelés készítése; - személygépjármővek elhelyezésére szolgáló épületekkel már részben beépített telekre további személygépjármővek elhelyezésére szolgáló épületek létesítése. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: január 30. Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról A közgyőlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 742/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő projekt állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidı: december 17. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése címő KEOP-1.2.0/2F azonosítási számú projekt támogatási szerzıdésének 1.sz. módosítása A közgyőlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 743/2009. (XII.17.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt Támogatási szerzıdésének 1. sz. módosítását megismerte, jóváhagyja és kijelenti, hogy harmadik személynek semminemő olyan jogosultsága nincs, amely a Kedvezményezett részérıl megakadályozná, vagy bármiben korlátozná a Támogatási Szerzıdés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

8 8 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése tárgyú projekt Támogatási szerzıdése 1. sz. módosításának aláírására. Sztankó Ilona PIU vezetı Határidı: december 31. A haszonállattartásról szóló 8/1995. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyőlés 16 igen, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 49/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelete a haszonállattartásról szóló 8/1995. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a haszonállattartásról szóló 8/1995. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következı rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja. 1. A Rendelet 3. -a helyére a következı rendelkezés lép: (1) Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a jegyzınek van hatásköre a települési önkormányzat jegyzıjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirıl szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. A Rendelet 4. (5) bekezdése és (9) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül A Rendelet 6. -a a következı bekezdésekkel egészül ki: (5) Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületén a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével lovat tartani tilos. (6) Fuvarozási tevékenység céljából maximum 4 darab ló tartása engedélyezett Békéscsaba Megyei Jogú Város azon belterületein, amelyek nem tartoznak az (1) és (3) bekezdésben

9 9 meghatározott nagytestő haszonállat tartását tiltó területek közé. Az engedélyezés feltétele, hogy a fuvarozó belterületi székhelyre szóló és e szabályozás hatályba lépése napján érvényes vállalkozói engedéllyel rendelkezzen. (7) Azokon a külterületi ingatlanokon, amelyek a belterületi határmódosítás során kapcsolódtak, illetve kapcsolódnak Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületéhez, maximum 4 darab ló (ebbıl két anyaállat) tartható azzal a kiegészítéssel, hogy szaporulatuk választásig az anyaállattal együtt maradhat. (8) A polgármester az állategészségügyi, közegészségügyi, környezetvédelmi hatóság szakvéleményének figyelembe vétele mellett Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületein maximum 2 darab ló tartását engedélyezheti. Az engedélyezési eljárás során mellékelni kell a telekhatáros szomszédok (tulajdonosok, bérlık, lakáshasználók) legalább felének a lótartáshoz történı írásbeli hozzájárulását. Az eljárás során a polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései alapján jár el. 4. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 6. (5)-(8) bekezdése július 1. napján lép hatályba. (3) A Rendelet 6. (5)-(8) bekezdése hatályba lépését megelızıen jogszerően folytatott állattartás december 31. napjáig nem kifogásolható. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés 18 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 50/2009. (XII. 21.) önk. rendelete a évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következı rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet 1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege ezer Ft-ra módosul.

10 10 (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás ezer Ft-tal nı, a költségvetés fı összege ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat személyi juttatásainak elıirányzat ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelı járulék összege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul. 3. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási fıösszege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következıkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: (3) Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása ezer Ft-tal nı, az intézményi mőködési bevétel ezer Ft-tal nı, a felhalmozási és tıkejellegő bevétel ezer Ft-tal nı, a támogatásértékő egyéb mőködési és felhalmozási bevétel ezer Ft-tal nı, a véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata ezer Ft-tal nı, a támogatási kölcsön visszatérülése 120 ezer Ft-tal emelkedik, amelynek részletezését e rendelet 2/a sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása ezer Ft-ra, az intézményi mőködési bevétel ezer Ft-ra, a felhalmozási és tıkejellegő bevétel ezer Ft-ra, a támogatásértékő egyéb mőködési és felhalmozási bevétel ezer Ft-ra, a véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata ezer Ft-ra, a támogatási kölcsön visszatérülése 679 ezer Ft-ra módosul, míg az OEP támogatás ezer Ft, az elızı évi pénzmaradvány, eredmény ezer Ft marad. (4) Az önkormányzati intézmények személyi juttatása ezer Ft-tal nı, a munkaadókat terhelı járulékok összege ezer Ft-tal csökken, a dologi kiadásainak összege ezer Ft-tal növekszik, a támogatásértékő kiadások elıirányzata 15 ezer Ft-tal nı, a véglegesen átadott pénzeszközök elıirányzata 44 ezer Ft-tal nı, az ellátottak pénzbeni juttatása ezer Ft-tal nı, a felújítási kiadások elıirányzata ezer Ft-tal, a fejlesztési kiadás elıirányzata ezer Ft-tal nı, a támogatási kölcsön nyújtása 120 ezer Ft-tal nı, amelyeknek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 3. (3) bekezdésében szereplı önkormányzati intézmények személyi juttatása ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelı járulékok összege ezer Ft-ra, a dologi kiadások összege ezer Ft-ra, a támogatásértékő kiadások 76 ezer Ft-ra, a véglegesen átadott pénzeszközök 44 ezer Ft-ra, az ellátottak pénzbeni juttatása

11 11 ezer Ft-ra, a fejlesztési kiadások összeget ezer Ft-ra, a felújítási kiadások összeget ezer Ft-ra, a támogatási kölcsön nyújtása ezer Ft-ra módosul. 4. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási elıirányzata ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelı járulékok összege Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a dologi kiadások összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a szociálpolitikai ellátások összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a véglegesen átadott pénzeszközök és a támogatásértékő kiadások összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul, a fejlesztési kiadások elıirányzata ezer Ft-tal emelkedik, így ezer Ft-ra módosul, a felújítási kiadások összege ezer Ft-tal nı, így Ft-ra módosul, a kölcsönök nyújtásának összege ezer Ft-tal nı, így ezer Ft-ra módosul. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (4) A 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei ezer Ft-tal növekednek, ezer Ft-ra módosulnak. A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6/2009.(II.23.) önk. rendelet 3/b. számú melléklete tartalmazza. 5. A önkormányzat fejlesztési kiadásainak fıösszege ezer Ft-tal csökken, amelynek részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet 5. (1) bekezdésében szereplı fejlesztési kiadások fıösszege ezer Ft-ra módosul. 6. A rendelet 6. (1) bekezdésében foglalt, az önkormányzat tulajdonában lévı tárgyi eszközök felújítási elıirányzata 0 ezer Ft-tal nı, így ezer Ft- marad. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A rendelet 8. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege 390 ezer Ft-tal csökken, amelyet e rendelet 3. sz. mellékletének 24. cím 1. alcíme részletez. A rendelet 8. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása ezer Ft-ra módosul.

12 12 8. (1) A közgyőlés a tartalékok elıirányzatát ezer Ft-tal növeli, amelynek összege ezer Ft-ra módosul. Az intézményekhez kötıdı céltartalékok összege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, a hibaelhárítási tartalék összege ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, a felhalmozási céltartalék ezer Ft-tal nı, ezer Ft-ra módosul, az általános tartalék ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul, az egyéb céltartalék 0 Ft marad. (2) A céltartalékok célonkénti meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. 9. (1) Ezen rendelet december 21-én lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet a, a 3 (1), (2) és (3), bekezdései, a 4. (1), (2), és (5) bekezdései, az 5. (1) bekezdése, a 6. -a, a 8. (1) bekezdése és 10. -a. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı A évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet A közgyőlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 51/2009. (XII. 21.) önk. rendelete a évi átmeneti gazdálkodásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének elfogadásáig a gazdálkodás biztonsága érdekében az átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait külön eljárás nélkül - az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 2. (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és mőködési feladatok, az évente ismétlıdı rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások évi

13 13 finanszírozása az átmeneti gazdálkodás idıszakában az elızı évi eredeti kiadási elıirányzatokon belül, idıarányosan történhet. (2) A január 1-jétıl esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozóit érintıen az átmeneti gazdálkodás idıszakában végrehajthatók. (3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülı a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által elıírt - elızı évrıl szóló számadási kötelezettségnek eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs. (4) Sportegyesületi támogatás folyósítása - fentiek figyelembevételével - az átmeneti gazdálkodás idıszakában is csak a Sportkoncepció alapján történhet. (5) A kisebbségi önkormányzatok támogatása a év szintjén, idıarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás idıszakában 3. a) az önkormányzat évi költségvetésében szereplı beruházási, felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a évre jóváhagyott elıirányzatok maradványain belül teljesíthetık a már megkötött szerzıdések pénzügyi áthúzódásainak megfelelıen, b) a folyamatban lévı, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázatokhoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségeknek megfelelıen teljesíthetık. 4. A évi költségvetési rendelet megalkotásáig új mőködtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a közgyőlés által elhatározott feladatok kivételével. 5. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbıvítı pályázatokkal összefüggı, illetve a Közgyőlés által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a évi költségvetési rendelet megalkotása elıtt megtegye. 6. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos városüzemeltetési és eredményes közbeszerzési szerzıdések megkötését a évi költségvetési rendelet megalkotása elıtt megtegye. 7. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a balesetveszélyessé váló útburkolat javítási (kátyúzási) munkálatokat a évi költségvetési rendelet megalkotása elıtt megtegye.

14 14 8. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 606/2009. (X. 8.) közgy. határozatban foglalt kötelezettséget szükség szerint a költségvetés elfogadása elıtt is teljesítse. 9. Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás idıszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 10. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkezı átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezıbb hozamú értékpapírokat vásároljon, értékesítsen, valamint opciós devizaügyleteket kössön. 11. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat likviditásának biztosítására az OTP Bank Nyrt. Békéscsabai Fiókjával megkötött folyószámla szerzıdés szerinti hitelkeretet a szükségleteknek megfelelıen igénybe vegye. 12. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetésrıl szóló rendelet hatályba lépéséig lehet alkalmazni. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı A prémiumévek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés A közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 744/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 69/2007. (II. 15.), a 149/2007. (III. 19.), 269/2008. (IV. 24.), 428/2009. (VI. 25.), valamint az 555/2009. (IX. 24.) közgy. határozataiban döntött véglegesen megszőnı álláshelyekrıl, amelyek közül a következı munkavállalói létszám fogadta el a prémiumévek programban való részvételt:

15 15 Mely idıponttól veszi Intézmény megnevezése Létszám ( fı ) igénybe a PéP-ot Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium június sz. Általános Iskola október április június szeptember 1. Szabó Pál Téri Általános Iskola október augusztus augusztus április 1. Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola április 16. és Kollégium július augusztus 1. Gépészeti és Számítástechn. Szakk. és Koll október május 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal június augusztus november július 1. Esély Pedagógiai Központ május 21. Erzsébethelyi Általános Iskola szeptember 1. Összesen: 37 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti létszámra vonatkozóan nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz a költségvetési megtérítésre vonatkozó igénylését. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: január 15. Élelmezési nyersanyagnorma megállapítása A közgyőlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 745/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése február 1-jétıl a közétkeztetésnél alkalmazandó nyersanyagköltségeket a következık szerint állapítja meg: Megnevezés Ft/nap Ebbıl ebéd Ft/nap Bentlakásos óvoda 370,- Napközis rendszerő óvoda 245,- 155,- Bentlakásos általános iskola 496,- 188,-

16 Napközis rendszerő általános iskola 320,- 188,- Középiskolai kollégium 525,- 220,- Gyermekek átmeneti otthona (szombat vasárnap - ünnepnap) 590,- Szociális intézményben étkezık 525,- 220,- Határidı: január A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önk. rendelet módosítása (étkezési térítési díjak meghatározása) A közgyőlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 52/2009. (XII. 21.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI. 8.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybıl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI. 8.) önk. rendelet módosításáról a következı rendeletet alkotja: 1. A rendelet 2. számú melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbi lép: 1. számú táblázat A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai: Intézmény neve: Intézményi térítési díj Ft/nap Ebbıl ebéd Ft/nap Bentlakásos óvoda 463,- Napközis rendszerő óvoda 306,- 194,- Bentlakásos általános iskola 620,- 235,- Napközis rendszerő általános iskola 400,- 235,- Középiskolai kollégium 656,- 275,- Gyermekek átmeneti otthona 738,- Szociális intézményben étkezık 1.050,- 440,-

17 17 2. Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Javaslat tisztségviselık jutalmazására I. A közgyőlés 16 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 746/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Vantara Gyula polgármester részére 3 havi illetményének megfelelı jutalmat biztosít. A jutalomösszeg fedezete a évi önkormányzati költségvetésben rendelkezésre áll. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: december 31. Javaslat tisztségviselık jutalmazására II. A közgyőlés 16 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 747/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Hanó Miklós fıállású alpolgármester részére 3 havi illetményének megfelelı jutalmat biztosít. A jutalomösszeg fedezete a évi önkormányzati költségvetésben rendelkezésre áll. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: december 31. Javaslat tisztségviselık jutalmazására III. A közgyőlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 748/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Köles István fıállású alpolgármester részére 3 havi illetményének megfelelı jutalmat biztosít.

18 18 A jutalomösszeg fedezete a évi önkormányzati költségvetésben rendelkezésre áll. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: december 31. Villamos energia beszerzése A közgyőlés a határozat 1. pontját 21 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 2. pontját 21 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással fogadta el, és a következı határozatot hozta: 749/2009. (XII.17.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése támogatja, hogy az önkormányzat a közvilágítás villamos energia beszerzésére egy év idıtartamra közbeszerzési eljárást folytasson le és a nyertes ajánlattevıvel szerzıdést kössön. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése támogatja, hogy az önkormányzat nagyfogyasztó intézményei a villamos energia beszerzését önállóan hajtsák végre és abban az esetben kössék meg a szerzıdést, amennyiben az ajánlott ár jobb, mint a szerzıdéskötéskor alkalmazott egyetemes szolgáltatói ár. Határidı: június 30. A hatósági díjtól eltérı évi vízdíj és csatornadíj alkalmazása A közgyőlés 19 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 750/2009. (XII.17.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése egyetért a lakosság, valamint az önkormányzat és intézményei által január 1-jétıl fizetendı víz- és csatornadíjakkal. A díjak évi alkalmazását az önkormányzat és a Békés Megyei Vízmővek Zrt. között megkötendı megállapodásban kell rögzíteni. A közgyőlés a megállapodás aláírásával felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. A január 1-jétıl fizetendı víz- és csatornadíjak az alábbiak: Lakossági vízdíj: 156,00 Ft/m 3 + áfa Lakossági csatornadíj: 167,00 Ft/m 3 + áfa Önkormányzati vízdíj: Önkormányzati csatornadíj: 220,00 Ft/m 3 + áfa 242,00 Ft/m 3 + áfa Határidı: január 1.

19 19 Fogszabályozási szakellátás biztosítása A közgyőlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 751/2009. (XII.17.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a békéscsabai lakosság társadalombiztosító által finanszírozott fogszabályozási szakellátásának helyben történı biztosítása érdekében a lakosságszámnak megfelelı fogszabályozási szakellátás kapacitás biztosítását kéri az egészségügyi államigazgatási szervtıl az Egészségügyi Alapellátási Intézmény számára. Határidı: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a békéscsabai lakosság társadalombiztosító által finanszírozott fogszabályozási szakellátását pályázat keretében kiválasztott fogszakorvossal kötött feladatellátási szerzıdés keretében kívánja biztosítani. Határidı: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az egészségügyi államigazgatási szerv kedvezı döntése esetén az abban foglalt óraszámban az 1. számú mellékletben szereplı tartalommal pályázatot ír ki a békéscsabai lakosság társadalombiztosító által finanszírozott fogszabályozási szakellátásának biztosítására. A pályázatot az Egészségügyi Közlönyben és a Csabai Mérlegben közzé kell tenni. Határidı: január számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Fogszabályozási feladatok ellátására Békéscsaba városában, vállalkozási formában, feladat-ellátási szerzıdés keretében havi.. órában, MEP által kötött szerzıdés szerinti finanszírozással. Pályázati feltételek: - fogorvosi képesítés, fogszabályozó orvos szakvizsga, - ÁNTSZ elızetes, elvi mőködési engedélye, - a fogszabályozási szakellátás biztosítására alkalmas fogorvosi rendelı megléte, Békéscsaba Megyei Jogú Város területén, vagy a rendelı kialakításának vállalása

20 20 Csatolandó dokumentumok: - részletes szakmai önéletrajz, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - orvosi diploma és szakirányú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata, - vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok, - a fogorvosi rendelı meglétét igazoló dokumentumok, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati döntést követı 2 hónapon belül a fogszabályozási szakellátás biztosítására alkalmas fogorvosi rendelıt Békéscsaba Megyei Jogú Város területén kialakítja, - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevık a pályázati anyagot megismerhetik A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenéstıl számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határideje: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a pályázat benyújtási határidı lejártát követı soros ülés. A feladatellátás kezdı idıpontja: legkorábban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének döntését követı hónap elsı napja. A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vantara Gyula polgármester részére 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. Felvilágosítás kérhetı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán dr. Tıgye ldikó osztályvezetıtıl a 06-66/ telefonon vagy személyesen elızetes idıpont egyeztetést követıen. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyőlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 53/2009. (XII. 22.) önk. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29) önk. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

21 21 1. A Rendelet 25. -a helyébe a következı rendelkezés lép: Szemétszállítási díj átvállalása (1) A szemétszállítási díj átvállalását kérheti az a díjfizetésre kötelezett család vagy személy, amely (aki) a) a szolgáltatóval szerzıdést kötött, és b) az egy fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, gyermekét egyedül nevelı személy esetében 120%-át, egyedül élı személy esetében 150%-át, 60 év feletti egyedül élı személy esetében 200%-át, és c) nem rendelkezik e rendelet 2. (1) bekezdés b) pontjában körülírt vagyonnal. A Rendelet az alábbi 25/A. -al egészül ki: 2. Szemétszállítási díj támogatása (1) Az önkormányzat a kommunális szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatási díj megfizetéséhez (továbbiakban: szemétszállítási díj) jövedelmi, vagyoni helyzetétıl, foglalkoztatási jogviszonyától függetlenül támogatást állapít meg: a) a 70. életévét betöltött egyedülálló kérelmezınek, vagy b) a 70. életévét betöltött kérelmezınek amennyiben házastársával, élettársával, egyenesági leszármazójával és annak élettársával vagy házastársával, továbbá testvérével él közös háztartásban, vagy c) annak a kérelmezınek aki, a 70. életévet betöltött személynek e bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója, és vele életvitelszerően egy háztartásban él. (2) A támogatás az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben akkor állapítható meg, ha az abban meghatározott kérelmezık és az abban felsorolt hozzátartozók a kérelem benyújtását megelızıen legalább 6 hónapon keresztül életvitelszerüen közös háztartásban élnek. (3) A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezıt, ha a háztartásban együtt élı személyek közül legalább az egyikük a 70. életévét betöltötte, és a lakást kizárólag az (1) bekezdésben felsorolt személyek használják. (4) A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezınek nincs díjtartozása a szolgáltatónál. (5) A támogatás mértéke a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 31/1998. (XII.17.) önk. rendeletben meghatározott szemétszállítási díj 33%-a.

22 22 (6) Ha a jogosult az (5) bekezdés szerinti támogatás mellett az ıt terhelı szemétszállítási díjfizetési kötelezettségének 3 hónapot meghaladóan nem tesz eleget, akkor a támogatást a kötelezettségszegés hónapjának utolsó napjától kezdıdı hatállyal meg kell szüntetni, és a jogosultat a nyújtott támogatás visszafizetésére kell kötelezni. (7) A (6) bekezdésben meghatározott 3 hónapos türelmi idı abban az esetben érvényes, amennyiben a jogosult méltányolható körülmény bekövetkezése miatt nem tudott eleget tenni díjfizetési kötelezettségének. Ilyen méltányolható körülmény különösen: a munkahely elvesztése, betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála. A Rendelet az alábbi 25/B. -al egészül ki: 3. (1) A szemétszállítási díj átvállalására és támogatására irányuló kérelemhez csatolni kell a szolgáltatóval kötött szerzıdés másolatát. (2) A 25/A. (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben - amennyiben nem a 70. évet betöltött személy a kérelmezı - igazolni kell, hogy a kérelmezıvel közös háztartásban életvitelszerően 70. életévet betöltött személy lakik, valamint, hogy a 25/A. (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak. (3) A kérelmek benyújtására minden évben, két idıszakban - január 1. napjától február 28. napjáig és július 1. napjától augusztus 31. napjáig - van lehetıség. (4) A szemétszállítási díj átvállalása és támogatása a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától a tárgyév december 31-ig szól. Kifizetése a szolgáltatónak kéthavonta - külön megállapodás alapján - átutalással történik. (5) Lakásfenntartási támogatás, szemétszállítási díj átvállalása, valamint szemétszállítási díj támogatása együtt nem adható, kivéve a 25/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetet. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. 4. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzı Étkeztetési szolgáltatás finanszírozása A közgyőlés 21 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következı határozatot hozta: 752/2009. (XII.17.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az étkeztetés szolgáltatás finanszírozási rendszerére kidolgozott javaslatok közül az elıterjesztésben szereplı 3. sz.

23 23 változatot támogatja, mely szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a békéscsabai lakosok szociális étkeztetéséhez a jelenleg hatályos térítési díjkedvezményhez képest 40%-os díjkedvezményt biztosít. A díjkedvezmény biztosítására a Közgyőlés ,- Ft-ot különít el a évi költségvetésében. A közgyőlés felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008. (II. 28.) önk. rendelet módosítására ennek alapján tegyen javaslatot. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilva jegyzı Határidı: február Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzıt, hogy tekintse át a szociális nappali intézmények által hétvégén nyújtott szociális étkeztetés biztosításának szükségességét. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilva jegyzı Határidı: február 28. Alapítványok egészségfejlesztési programjának támogatása A közgyőlés 22 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 753/2009. (XII.17.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése - az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján - a Bartók Béla Zenemővészeti Alapítvány részére 5.000,- Ft, azaz ötezer forint támogatást állapít meg, az egészséghét programjain megtartott elıadásokért az önkormányzat évi költségvetésében az egészségmegırzési önkormányzati programokra elkülönített keret terhére. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése - az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján - a Fiatal Színházmővészetért Alapítvány részére 5.000,- Ft, azaz ötezer forint támogatást állapít meg az egészséghét programjain megtartott elıadásokért az önkormányzat évi költségvetésében az egészségmegırzési önkormányzati programokra elkülönített keret terhére. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése - az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján - a Modern Táncmővészetért Alapítvány részére 5.000,- Ft, azaz ötezer forint támogatást állapít meg az egészséghét programjain megtartott elıadásokért az önkormányzat évi költségvetésében az egészségmegırzési önkormányzati programokra elkülönített keret terhére. Határidı: december 31. A dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Alapító Okiratának módosítása

24 A közgyőlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 754/2009. (XII.17.) közgy. 24 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal módosítja. Határidı: december 22. Eredeti alapító okirat elfogadva: 478/1992. (XII.18.) 1. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben 1. Intézmény neve: DR. RÉTHY PÁL KÓRHÁZ - RENDELİINTÉZET 2. Székhelye (pontos cím): Békéscsaba, Gyulai út 18. Telephelyei: Békéscsaba, Gyulai út 18. Békéscsaba, Szent István tér Mőködési köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város, illetve a /2007. és az /2009. számú ÁNTSZ engedélyben területi ellátási kötelezettségként meghatározott Békés Megyei települések 4. Törzsszáma: Alaptevékenység szakágazati besorolása: Fekvıbeteg-ellátás 5. Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat, illetve jogelıdje 6. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Költségvetési szerv besorolása tevékenységének jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv 8. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció szerint: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv

25 9. A Közszolgáltató költségvetési szerv típusa: Közintézet 10. Jogállása: Önálló jogi személy Jogszabályban meghatározott közfeladat: Az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény 89. és 90. -ában meghatározott járóbeteg-szakellátás és a 91. és 92. -ában meghatározott fekvıbeteg-szakellátás 12. Típusa: Járó- és fekvıbeteg szakellátást nyújtó önkormányzati intézmény december 31. napjáig hatályos szakfeladatok Alaptevékenység Aktív fekvıbeteg ellátás Krónikus fekvıbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvıbeteg ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Vérellátás Betegszállítás Egyéb szálláshely szolgáltatás Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulások intézmények ellátó kisegítı szolgáltatásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítı tevékenységek A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítı tevékenységek január 1-tıl az intézmény által használt szakfeladatok: Alaptevékenység Fekvıbeteg aktív ellátása Fekvıbeteg krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek egynapos ellátása Egynapos sebészeti ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Fogorvosi szakellátás Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás

26 Hatósági eljárás érdekében, vagy más jogszabályban elıírt okból kötelezıen végzett egészségügyi szakértıi tevékenység Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank Egyéb m.n.s szálláshely szolgáltatás Szállodai szolgáltatás Egyéb szállítást kiegészítı szolgáltatás Postai tevékenység (egyetem kötelezettséggel) Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Telefoninformáció Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Általános épülettakarítás Módszertani szakirányítás Minıségbiztosítási tevékenység Orvostechnikai eszközök, in vitró diagnosztikai mőszerek, gépek eszközök és berendezések megfelelıségének vizsgálata és tanúsítása Mérıeszközök hitelesítése Közúti közlekedési eszközök mőszaki vizsgálata Bőnügyi, rendırségi vizsgálatok Egyéb jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Számítógépes programozás Számítógépes üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Villanyszerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-falburkolat Festés, üvegezés Ipari villamos gép, berendezés javítása Elektronikus, optikai eszközjavítás Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényekre történı halott- Szállítás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Kiegészítı tevékenység Egészségügyi ápolás bentlakással Kisegítı tevékenység

27 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység Gyógyszer-kiskereskedelem Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 14. Alaptevékenységen kívül kiegészítı, kisegítı és vállalkozási tevékenység van. A vállalkozásból származó bevétel a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyítva legfeljebb 8 % mértékő lehet. A kisegítı tevékenységbıl származó bevétel a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyítva legfeljebb 8 % mértékő lehet. 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségő költségvetési szerv 16. Az intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény fıigazgatóját Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése pályázat alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a gyógyintézetek vezetıjének és vezetıhelyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján határozott idıre, 5 évre bízza meg. A fıigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. A Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadóak. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi. XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény az irányadó. 18. Az intézményben az alapító szerv által létrehozott felügyelı bizottság mőködik, amelynek feladatait az alapító szerv által elfogadott mőködési rend tartalmaz. 19. A feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: 795/6 hrsz-ú, Gyulai út 18.sz. ingatlan 3892/A/13 hrsz-ú, Szent István tér 12. sz. ingatlanból 200,4 m2 2002/1 hrsz-ú, Doboz Kárász u.1. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009.(IV.6.) önk. Rendelet szabályozza.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 23/2004.(XII.29.) rendelete. a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 23/2004.(XII.29.) rendelete. a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2004.(XII.29.) rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben