J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal tanácskozóterme Az ülés kezdetekor jelen vannak: Faa Béla polgármester, Putterer Antal alpolgármester, Dr. Fridrik Pál, Kertész Ferenc, Szabó Károly, Miklós József, Nádai Norbert képviselık (7 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Meghívott vendég: Solt Csilla ÁMK vezetı, Id. Kis István Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Kubatov Márton Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Wolfárd Istvánné Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Vidáné Illés Krisztina Kolping intézményvezetıje Lakosság részérıl: 1 fı Jegyzıkönyvvezetı: Bacsi István Faa Béla: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 7 képviselıbıl 7 fı jelen van. Az ülést megnyitom. A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 12/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Nyilvános ülés napirendje: 1.) Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató 2.) Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat évi költségvetésérıl A C. C. Audit Könyvvizsgáló jelentésének megtárgyalása, amely az elıterjesztés melléklete. A Pénzügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság határozati javaslatainak megtárgyalása, amely mellékelve a rendelet-tervezethez 3.) Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének./2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a közterület használatáról és rendjérıl szóló 4/2006. (II.17.) önkormányzat rendelet módosításáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı

2 2 4.) Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 5.) Pályázathoz ajánlatkérési eljárás megindítása faluközpont felújításra, fejlesztésre 6.) Önerı biztosítása falumegújításra és fejlesztésre 7.) Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének./2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.31.) Kt. számú rendelet módosításáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 8.) Kölcsönkeret-szerzıdés jóváhagyására a szennyvízberuházás I. üteméhez kapcsolódó pályázati önerı biztosítása 9.) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi központi orvosi ügyelet mőködtetésére a Bácska-Med Kft-vel kötendı feladat átadás/átvállalási szerzıdés megkötése 10.) Mozgókönyvtári feladatellátás Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı Zárt ülés napirendje: 11.) Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat-Felsıbácskai Kisrégió szakmai beszámolójának elfogadása 12.) Egyebek Napközi Otthonos ebédlı bérleti díj Mővelıdési Ház bérleti díjának megállapítása 1.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott szociális határozatokról 2.) Egyebek 1. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató (írásos elıterjesztés)

3 3 Faa Béla: Megkaptátok az elıterjesztést. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése vagy hozzászólása? Ha nincs akkor kérem, aki egyetért az elıterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással jelezze. 13/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató A képviselı-testület a lejárt határidejő határozatokról és a testületi ülések között tett fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. Intézkedést nem igényel. 2. Napirendi pont: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2011. (II.15.) önkormányzati rendelettervezete az Önkormányzat évi költségvetésérıl (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Együttes ülésen már beszéltük arról, hogy a C. C. Audit Könyvvizsgáló jelentését tudomásul vesszük, de nem mindenben értünk velük egyet. Karcsi is elmondta a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ajánlásait. Kisebbségi önkormányzatok határozatai is mellékelve vannak a rendelet-tervezethez, valamint az intézményvezetıkkel folytatott egyeztetı tárgyalások is megtörténtek, azok jegyzıkönyvei is mellékelve vannak az elıterjesztéshez. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése, hozzászólása? Szabó Károly: Igen nekem van. A költségvetési hiány nagyságrendjére szeretném felhívni még egyszer a figyelmet. Van egy könyvvizsgálónk, aki ellenırizte a költségvetésünket, írtak a költségvetésünkrıl egy szakvéleményt, az 5. oldalra hívnám fel a figyelmet, a bevezetıjükben le is írják, hogy csak számszakilag tudják felülbírálni a költségvetés összeállítását. A lényeg, hogy a költségvetési hiányunk ,-Ft, ,-Ft-os folyószámla hitellel oldottuk meg az elızı években a hiányunkat. Felhívja a figyelmet, hogy a folyószámlahitel visszafizetése hosszabb távon nem prognosztizálható, az önkormányzat hiánya állandósult, így középtávú futamidejő kölcsönforrás igénybevétele válik szükségessé amennyiben a jogszabály elıírások erre lehetıséget, biztosítanak. Az 13. pont amit lényegesnek tartanék, hogy a mőködési és felhalmozási mérleg tervezett adatainak tanúsága szerint a hitelmőveleteket figyelmen kívül hagyva a mőködési költségvetésben ,- Ft, a felhalmozási költségvetésben ,-Ft hiány keletkezik. Tehát összesen ,-Ft ehhez kapcsolódik még a ,-Ft hiteltörlesztési kötelezettség, megállapítható tehát, hogy mind a mőködési mind felhalmozási költségvetés hiánnyal tervezett. A probléma, hogy a mőködési kiadások is meghaladják a bevételeket, és a felhalmozási kiadásuk kerekítve ,-Ft összeget eléri. Csökkentek részben a normatívák és az iparőzési adó, ez nagyjából ,-Ft körüli összeget tett ki. Gyakorlatilag azzal kell szembenézni, hogy most van lehetıségünk arra, hogy lépéseket tegyünk a költségek csökkentésére, máskülönben ugyanoda jutunk, ahonnan elkezdtük a gazdálkodást. Ha nem teszünk meg bizonyos lépéseket tulajdonképpen csıdbe jut az önkormányzat mőködése.

4 4 Ül a körünkben két közgazdász végzettségő külsıs, kérdezném tılük, hogy egyetértenek-e azzal, ami most elhangzott? Kubatov Márton: Ha a jövıben sem várható, hogy több normatívát kapunk akkor biztos, hogy elıbb utóbb felhalmozzuk az adósságokat akkor csıdhelyzet lesz. A kérdés, hogy hol lehet megtakarítani költségeket. Tóth Zsolt: Ha a bevételeink nem növekednek, akkor a kiadásainkat kell csökkentenünk. Szabó Károly: Az iparőzési adó bevételt nem tudjuk befolyásolni, sem a normatívákat és az inflációt sem. Putterer Antal: Azért tartom szükségesnek a változtatást, hogy az intézmények mőködhessenek és nem valakik ellen, hanem valakikért kell cselekedni. Az átvilágításnál körbe kell járni a dolgokat. Nádai Norbert: Kénytelenek vagyunk folytatni a versenyfutást, eddig sikerült humánus módszerekkel csökkentenünk az alkalmazotti létszámot a prémium évek program segítségével, próbáltuk az ingatlan állományt is átszervezni. A C.C. Audit-nak az volt a végkövetkeztetése, hogy függesszük fel a beruházásainkat, azt hozzátenném ehhez, hogy a faluközpont megújítása egy nyertes pályázat, a pályázaton nyert pénz több mint ,-Ft, ki kell egészítenünk kb ,-Ft-tal erre a fedezetet a külön számlán győjtött ingatlan eladásokból befolyt pénzbıl biztosítani tudjuk. A másik javaslatuk a szennyvíz, azt se tudom komolyan venni. Költséggel jár, de az összvolumenhez képest nem hatalmasak a költségek. A C.C. Audit javaslatait nem tartom elfogadhatónak. Faa Béla: A C.C. Audit nem tudhatta, hogy mi ezeket a beruházásokat nem halogathatjuk tovább. Talán nem kellett volna, hogy odaírják hiszen nem azért könyvvizsgáló, hogy javaslatokat tegyenek nekünk, szabályszerőségét és törvényszerőségét hivatott vizsgálni. A falumegújítást október 10-ig el kell készíteni. Szabó Károly: A Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatai javaslatai a következık: 1. a bácsszentgyörgyi önkormányzattal közösen fenntartott intézmények után fizetendı támogatás minden hónapban elmaradás és csúszás nélkül legyen kiegyenlítve, 2. Mővelıdési ház mőködtetése, költségcsökkentés: főtési rendszer, kihasználtság átszervezése, minden intézménynél az energia megtakarítási lehetıségek: odafigyelés, technikai megoldások 3. ÁMK átvilágítás után megtenni a szükséges intézkedéseket, valószínőleg a községi és az iskolai könyvtárat össze kell, hogy vonjuk. 4. Körjegyzıség átvilágítása után megtenni azonnal a szükséges intézkedéseket, végkielégítések tényével is szembe kell nézni Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Ezeket a határozatokat javasolja a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a képviselı-testület felé elfogadásra javasolni. Faa Béla: Kérem, aki a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozati javaslataival egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat

5 14/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat 5 Közösen fenntartott intézmények után fizetendı támogatás A képviselı-testület a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2/2011. (II.08.) határozati javaslatát elfogadja a két önkormányzat közötti megállapodás szerint a bácsszentgyörgyi önkormányzat az ÁMK-ra és a Körjegyzıségre vonatkozó hozzájárulást minden hónapban, fizesse meg elmaradás és csúszás nélkül. Amennyiben elmaradás van azt a pénzügyi csoport, azonnal jelezze a polgármester úrnak. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: azonnal A határozatot kapja: Striegl Jánosné körjegyzı Solt Csilla ÁMK vezetı 15/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Energia megtakarítási lehetıségek felkutatása 1. A képviselı-testület a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 3/2011. (II.08.) határozati javaslatát elfogadja és felkutatja az önkormányzati intézményeknél az energia megtakarítási lehetıségeket. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy nevezzen meg egy személyi felelıst, aki felel a gazdaságos energia felhasználásért, amennyiben szükségesnek tartja, kérjen energetikustól árajánlatot. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: azonnal 16/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat ÁMK átvilágítás után azonnali intézkedések (községi és az iskolai könyvtárat összevonása) A képviselı-testület a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4/2011. (II.08.) határozati javaslatát elfogadja és a Mővelıdési Ház és a könyvtár kihasználtságát, megvizsgálja amennyiben szükséges az iskolai és a községi könyvtárat, összevonja. Felelıs: Faa Béla Határidı: azonnal 17/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Körjegyzıség átvilágítása 1. A képviselı-testület a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2011. (II.08.) határozati javaslatát elfogadja és a Körjegyzıséget hatékonyság, és gazdaságosság szempontjából átvilágítatja külsı szakember bevonásával. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az átvilágítást olyan szakemberrel végeztesse el, akinek megfelelı szakismerete és tapasztalata van a Körjegyzıség gazdaságos, hatékony mőködtetésében az átvilágítás terjedjen ki a megfelelı informatikai gépparkra is.

6 Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: azonnal 6 Szabó Károly: A polgármester javasolta a február 8-i pénzügyi bizottsági ülésen, hogy a Körjegyzıségnél lévı ,-Ft elıirányzat, ami az egyéb munkavégzéshez kapcsolódik, legyen átcsoportosítva más területre. A bizottság elfogadta a polgármester javaslatát és arról is határozati javaslattal élt a képviselıtestület felé. Faa Béla: Kérem, aki a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozati javaslatával egyetért kézfeltartással jelezze. 18/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Átcsoportosítás a következı költségvetési rendelet módosításakor A képviselı-testület a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 6/2011. (II.08.) határozati javaslatát elfogadja és a következı költségvetési rendelet módosításakor a Körjegyzıségre vonatkozó 13. számú melléklet 9. soron található egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások címén lévı ,-Ft elıirányzatot átcsoportosítja olyan költséghelyre, ahol az szükséges. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: következı költségvetési rendeletmódosítás A határozatot kapja: Striegl Jánosné körjegyzı A határozat végrehajtásáért: Gazdálkodási csoport Faa Béla: Kérem, aki a évi költségvetéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 292/2009. /XII. 19./ Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. 2.. /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve: Körjegyzıség, önállóan mőködı költségvetési szervei: (1) Általános Mővelıdési Központ (2) Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak. /3/ Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a /4/ bekezdés

7 szerint külön címet alkotnak. /4/ Az önkormányzat címrendjét teljes körően az 1. számú melléklet tartalmazza. 7 Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg. bevételi fıösszeg: kiadási fıösszeg: tárgyévi költségvetési, pénzforgalmi bevételek: tárgyévi költségvetési kiadások: tárgyévi költségvetési hiány: finanszírozási mőveletek bevétele: finanszírozási mőveletek kiadás: finanszírozási többlet: összes hiány: hiány belsı finanszírozása: hiány külsı finanszírozása: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft I. Költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5.. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek évi bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. /1/ Az önkormányzat mőködési, kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Megnevezés: ezer forint - mőködési kiadások elıirányzata összesen: Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok

8 - dologi és folyó kiadások támogatásértékő mőködési kiadás: hiteltörlesztés általános tartalék /2/ A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 7.. /1/ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a felújítások elıirányzata E Ft, - a felhalmozások elıirányzata E Ft, /2/ Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet, a felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadási elıirányzatát a 7. számú melléklet tartalmazza. 9.. Az önkormányzat által nyújtott támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások és szociálpolitikai juttatások tételes felsorolását a 8. számú melléklet mutatja be Az önkormányzat által nyújtott támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások és szociálpolitikai juttatások összesített kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza Az önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szervénél az általános tartalék tervezett elıirányzatát a 10. számú melléklet mutatja be. 12. Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervének kiadási elıirányzatait a számú mellékletek tartalmazzák. 13. Az önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szervének kiadási elıirányzatait a számú mellékletek szemléltetik. III. A költségvetési kiadások és bevételek

9 /1/ A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési határozatát a rendelet 21. sz. melléklete tartalmazza. /2/ A Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését mérlegszerően a 21/1. számú melléklete mutatja be /1/ A Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési határozatát a rendelet 22. számú melléklete tartalmazza. /2/ A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetését mérlegszerően a 22/1. számú melléklet tartalmazza. 16. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési határozatát a rendelet 23. számú melléklete tartalmazza. /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését mérlegszerően a 23/1. számú melléklet tartalmazza Az önkormányzat évi költségvetésében keletkezı hiány hitelmővelettel való fedezését a 24. számú melléklet tartalmazza Az önkormányzat évi elıirányzat felhasználási ütemtervét bevételek és kiadások vonatkozásában havi forgalmi adatokkal a 25. és 25/1. számú melléklet mutatja be Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 27. számú melléklet mutatja be Az önkormányzat többéves kiadási kötelezettséggel járó feladatait a 28. számú melléklet mutatja be Az önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg a 29. számú mellékletben látható tájékoztató jelleggel Az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerően a 30. számú melléklet mutatja be.

10 Az Önkormányzatnak nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat szerinti bontásban a 31. számú melléklet tartalmazza. 24. Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 32. számú melléklet szemlélteti. IV. Költségvetési létszámkeret 25.. /1/ A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: 167 fı engedélyezett létszámkeretben állapítja meg. /2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2.. /4/ bekezdés szerinti címek - létszám-elıirányzatát a képviselı-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 26.. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak /1/ A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. /2/ Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. /3/ Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet /1/ Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben a 292/2009. (XII.19) Kormányrendelet 67. figyelembe vételével elıirányzat-módosítást hajthat végre. Az elıirányzat-módosításról a körjegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselıtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) módosítja. /2/ A meghatározott tartalékok elıirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok elıirányzatának módosításáról csak a

11 11 képviselı-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervének éves finanszírozási tervét a 26. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítésérıl a polgármester és a körjegyzı gondoskodik A képviselı-testület feljogosítja az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében elıirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl. Az önkormányzatnak nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat szerinti bontásban a 31. számú melléklet tartalmazza. /2/ Az önkormányzat gazdálkodásához szükséges hitel mőködési hitel felvételéhez a számlavezetı pénzintézettıl a képviselı-testület minısített többségő döntése szükséges /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek lebonyolítását forintig a képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésérıl a következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad. /3/ A /2/ bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. Záró rendelkezések 33.. Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalma megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ának Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

12 12 Záradék: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 2/2011. (II.15) önkormányzati rendelete február 16. napján kihirdetve. Gara, február 16. Striegl Jánosné körjegyzı (A rendelet mellékletei a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 3. Napirendi pont: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének./2011. (II.15.) önkormányzati rendelettervezete a Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a közterület használatáról és rendjérıl szóló 4/2006. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Többször felmerült, hogy változtassunk a közterület használati díjainkon. Próbáltuk megalapozni az árakat olyan formában, hogy Karcsi kérésére meginterjuholtam a környékbeli települések polgármestereit, hogy mennyi helypénzt fizetnek a piaci árusok. Ez alapján született meg a m 2 / nap árfolyam. A Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is megvitatta. Striegl Jánosné: Elkészítettem a bizottság elnökének kérésére a rendelet-tervezetet. Nádai Norbert: Ez az én kérésemre történt a helyi nénik miatt. Úgy gondolom, hogy a helyi lakos saját megtermelt áruját árulhassa. Faa Béla: Kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a közterület használatáról és rendjérıl szóló 4/2006. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Bevezetı rendelkezés Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatról és rendjérıl szóló 4/2006. (II.17.) ökr. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A képviselı-testület az R.) díjszabásról szóló 2. számú melléklet 11-es tételt hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbit rendeli:

13 13 Alkalmi árusítás a Kossuth u szám elıtti közterületen asztalról és minden más engedélyezett helyen 300,-Ft/m2/nap, egyéb alkalmi árusítás 500,-Ft/m2/nap a helyi lakos saját termékét árusítót kivéve. Záró rendelkezések 2. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı Záradék: Gara Község Önkormányzat képviselı-testületének a 4/2011. (II. 15.) az önkormányzati rendelete február 16. napján kihirdetve Gara, február 16. Striegl Jánosné körjegyzı 4. Napirendi pont: Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása (írásos elıterjesztés) Faa Béla: A Közbeszerzési Bizottság elnökének Nádai Norbert képviselıt, tagjainak Dr. Fridrik Pál képviselıt, Szabó Károly képviselıt, Kertész Ferenc képviselıt és Szabó Tibor nem képviselıt javaslom. Striegl Jánosné: Az érintettségüket a képviselıknek jelezni kell. Nádai Norbert, Dr. Fridrik Pál, Szabó Károly és Kertész Ferenc önkormányzati képviselık az érintettségüket bejelentik. Faa Béla: Kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. 19/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Közbeszerzési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

14 14 A Képviselı-testület a polgármester írásos elıterjesztésével egyetértve, nyílt szavazás keretében a Közbeszerzési Bizottság elnökének Nádai Norbert képviselıt tagjainak Dr. Fridrik Pál képviselıt, Szabó Károly képviselıt, Kertész Ferenc képviselıt és Szabó Tibor nem képviselıt választja meg. A határozatról értesülnek: az érintett bizottsági tagok, Striegl Jánosné körjegyzı a határozat végrehajtására 5. Napirendi pont: Pályázathoz ajánlatkérési eljárás megindítása faluközpont felújításra, fejlesztésre (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Három vállalkozót meghívunk és eldöntjük, hogy ki végezze el a munkálatokat. Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem, aki egyetért kézfeltartással jelezze. 20/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Pályázathoz ajánlatkérési eljárás megindítása faluközpont felújításra fejlesztésre 1. A képviselı-testület a támogatást elfogadva úgy határozott, hogy a kivitelezık kiválasztására legalább kettı árajánlatot kér be az alábbi adatokkal és feltételekkel: A munka megnevezése: Zsaluzás és állványozás, irtás, föld és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák Vakolás és rabicolás, Asztalos szerkezetek elhelyezése, Lakatosszerkezetek elhelyezése, Felületképzés, Közmőcsatorna építés, Útburkolatalap és makadámburkolat készítése, Kıburkolat készítése, Kert és parképítési munkák, Egyéb költség az ajánlati felhívás közzététele: február 20. az ajánlatok benyújtásának határideje: március óra az ajánlatok felbontásának, értékelésének idıpontja: március óra (képviselı-testületi ülés) az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlat kérési felhívásban megadott mőszaki tartalomra adott legolcsóbb ajánlat. pénzügyi feltétel: kifizetés a hiánytalan mőszaki átadás-átvételt követı 30 napon belül a vállalkozó számlájának ellenében. 2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint lebonyolított eljárás után az ajánlatokat a képviselı-testület elé terjessze be, hogy az ajánlatokat elbírálja, és a kiválasztott kivitelezıvel a vállalkozói szerzıdést kösse meg.

15 15 Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: március Napirendi pont: Önerı biztosítása falumegújításra és fejlesztésre (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs akkor, kérem aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 21/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Önerı biztosítása falumegújításra és fejlesztésre 1. A képviselı-testület úgy határozott, hogy a falumegújításra és fejlesztésre ,-Ft kiadási elıirányzatot biztosít a fejlesztések (felhalmozások) között. 2. A fejlesztés forrásaként az alábbit jelöli meg: ,-Ft összegben az ingatlan eladásból származó bevétel. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: azonnal A határozatról értesül: Körjegyzıség Gazdálkodási csoport 7. Napirendi pont: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének./2011. (II.15.) önkormányzati rendelettervezete a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.31.) Kt. rendelet módosításáról Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés) Striegl Jánosné: A módosított rendelet-tervezet tartalmazza a bizottságok feladat és hatáskörét Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a (III.31.) többször módosított önkormányzati rendeletet vizsgáljuk felül április végéig, amelyre törvényi kötelezettség van, és az alakuló ülésen döntött is a képviselı-testület. Faa Béla: Kérem aki a rendelet-tervezettel egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.31.) Kt. rendelet módosításáról

16 16 Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény 18. (l) bekezdésében foglaltak alapján a képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 31.) Kt. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A képviselı-testület az R.) 32. (1)-(2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat, rendeli: (1) A képviselı-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre. Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Településfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság Közbeszerzési Bizottság (2) A bizottságok feladatait a képviselı-testület által átruházott hatásköröket e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) A képviselı-testület állandó bizottságainak létszámát, elnökei, tagjai névsorát e rendelet 2. számú függeléke tartalmazza. 2.. Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 6/2007.(III.31.) Kt. számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2010.(X.25.) önkormányzati rendelet. Faa Béla polgármester A rendelet február 17-én kihirdetve. Striegl Jánosné körjegyzı Striegl Jánosné körjegyzı Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság SZMSZ 4. sz. melléklete Feladatai: - figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre; - ellenırizheti a pénzkezelési szabályzat betartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; - ellenırizheti a költségvetés végrehajtását; - beszámoltatás útján ellenırzi és meghallgatja az intézmények vezetıit a pénzügyigazdasági tevékenységükrıl; - vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, amellyel a képviselı-testület megbízza; - javaslatot tesz a települést összefogó "versenyszerő" feladatok beindítására;

17 Véleményezi: 17 - együttmőködik az önkormányzat más bizottságaival, különösen a Település-fejlesztési Bizottsággal és a belsı ellenırrel, - Dönt - a költségvetési rendéletben biztosított keretösszegen belül - az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak, sportolók, mővészek támogatásáról. - a költségvetési koncepciót; - az éves költségvetési tervet és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit, - a testület hatáskörébe tartozó elıirányzat módosításokat; - a helyi adókról szóló rendelet-tervezeteket, a vagyongazdálkodás és a hasznosításról szóló rendelet-tervezetet; - a községfejlesztési koncepciókat, a programokat, a terveket; - a településfejlesztési, a környezetvédelmi, a közlekedési, vízügyi, a kommunális ellátással és fejlesztéssel kapcsolatos elıterjesztéseket - a közmőellátással és az önkormányzati tulajdonban lévı telkek kialakításával összefüggı elıterjesztéseket; - az általános rendezési tervrıl szóló rendelet-tervezeteket és azok módosításait. - Vizsgálja a képviselı-testületi tagok összeférhetetlenségi ügyeit; - ellátja a polgármester, az alpolgármester, és az önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat (győjtés, nyilvántartás, ellenırzés, kezelés, vizsgálat); - elıkészíti a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (SZMSZ) és a képviselı-testület elé terjeszti, - figyelemmel kíséri az SZMSZ hatályosulását, javaslattal szolgál annak módosítására, - vizsgálja a képviselı-testület határozatainak, rendeleteinek végrehajtását; - ellenırzi a képviselı-testület által átruházott hatáskörök gyakorlását; - figyelemmel kíséri a képviselı-testületi tagok jogainak, kötelezettségeinek érvényesülését; - közremőködik a képviselı-testület rendeleteinek elıkészítésében; - ellátja a képviselı-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek elıkészítését; - elvégzi a képviselı-testület titkos szavazással történı döntései esetén a szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendıket; - javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester illetményére, jutalmazására; - véleményezi a körjegyzıség szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatot; - figyelemmel kíséri a bizottságok mőködésének szabályszerőségét; - véleményezi a közoktatási és közmővelıdési intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, nevelési-, pedagógiai programját, a közmővelıdési intézmény éves munkatervét; - az ágazati intézmények és az önkormányzat által támogatott egyesületek, alapítványok mőködésének figyelemmel kísérése; - a szakterületen belüli költségvetési prioritások meghatározása; - külsı szakértı bevonásával ellenırzi a közoktatási és közmővelıdési intézmények szakszerő mőködését, értékeli a pedagógiai programjukban meghatározott feladatok végrehajtását; - vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, amellyel a képviselı-testület megbízza; - jóváhagyásra elıkészíti az intézmények nevelési, pedagógiai programját; - figyelemmel kíséri a megrendezésre kerülı ifjúsági- és diákrendezvényeket; - a közösségi, a kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a lakosság élet-módjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;

18 18 - kidolgozza a család- és ifjúságvédelmi koncepciót; - a testnevelés, a diáksport, a szabadidısport, a természetjárás támogatása; - rendszeres kapcsolatot tart fenn a községi sportkörrel, együttmőködik a sportot támogató gazdasági és civil szervezetekkel; - szakterületének megfelelıen részt vesz a nemzetközi kapcsolatok kialakulásában, koordinálásában, - dönt a hatáskörébe utalt pénzeszköz felhasználásáról. Véleményezi: - az ágazathoz tartozó intézményvezetıi beszámolókat, pályázatokat; - a szakterületet érintı testületi elıterjesztéseket, - a közterület elnevelésére vonatkozó javaslatot, - a közoktatási, közmővelıdési megállapodások tervezeteit Településfejlesztési Bizottság Feladatai: Feladatai: - javaslatot tesz a község környezetvédelmi programjára és rendelet-tervezetére; - elemzi és értékeli a lakóhely környezet állapotának alakulását, annak emberi egészségre gyakorolt hatását; - a köztisztaság a környezetvédelem figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése; - javaslatot tesz a településhulladék-, közszolgáltatás szervezésére és ehhez kapcsolódó rendelet-tervezetre; - javaslatot tesz az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására; - javaslatot tesz a helyi jelentıségő természeti érték védetté nyilvánítására; - az évszaknak megfelelıen faluszemlét kezdeményez; - figyelemmel kíséri a közterületek rendjét; - kapcsolatot tart a lakossággal a csapadékvíz elvezetése, a belvízárkok tisztántartási feladatok folyamatos elvégzése érdekében; - fokozatosan együttmőködik, a helyi gazdasági és társadalmi szervekkel az illegális hulladéklerakók felderítése, felszámolása érdekében és javaslatot tesz az esetleges felelısségre vonásra; - javaslatot tesz a települést összefogó "versenyszerő" feladatok beindítására; - környezetvédelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázatok elkészítésére javaslatot tesz, az ilyen jellegő beruházásokat véleményezi; - véleményezi a közterület elnevezésre vonatkozó javaslatot; - figyelemmel kíséri a megrendezésre kerülı ifjúsági- és diákrendezvényeket; - ellenırzi az önkormányzat által adott pénzügyi támogatások célirányos felhasználását a Garai Sportkörnél; - foglalkozik minden olyan kérdéssel, amelyet az önkormányzat hatáskörébe utal. - figyelemmel kíséri a szociális ellátásokat, javaslatot tesz azok fejlesztésére, módosítására, - koordinálja az önkormányzat szociálpolitikai döntéseinek végrehajtását;

19 19 - feltárja, közvetíti, és figyelemmel kíséri az ellátatlan, egyedülálló életviteli problémákkal küzdı személyek sorsát a feléjük nyújtható szociális segítségnyújtás szempontjából, - vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, amellyel a képviselı-testület megbízza, - a képviselı-testület által átruházott hatáskör gyakorlása. Véleményezi: a szociálpolitikai elıterjesztéseket. A képviselı-testület által átruházott hatáskörök: - átmeneti segélyek elbírálása Ft-ig. - helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása; - méltányos ápolási díj megállapítása; - temetési segély megállapítása; - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása. Közbeszerzési Bizottság Feladatai Lebonyolítja mindazon közbeszerzési eljárásokat a döntést is beleértve melyeknél az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának vonatkozó pontjai alapján a teljes eljárás a bizottság hatáskörébe tartozik. A döntés elıkészítéséig lebonyolítja és a döntést elıkészítı elıterjesztést, elkészíti azon közbeszerzéseknél, melyeknél az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata a döntést a Képviselı-testület hatáskörében tartja. A Képviselı-testület állandó bizottságainak létszáma elnökei, tagjai névsora: Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Létszáma: 7 fı Elnöke: Szabó Károly Tagjai: Kertész Ferenc Nádai Norbert Miklós József Szabó Tibor nem képviselı Tóth Zsolt nem képviselı Antal Zsolt nem képviselı Településfejlesztési Bizottság Létszáma: 7 fı Elnöke: Nádai Norbert Tagjai: Dr. Fridrik Pál Szabó Károly Kertész Ferenc SZMSZ 2. számú függeléke:

20 20 Kubatovics Mátyás nem képviselı Simon Mihály nem képviselı Szücs Péter nem képviselı Szociális és Egészségügyi Bizottság Létszáma: 3 fı Elnöke: Dr. Fridrik Pál Tagjai: Miklós József Márton Rita nem képviselı Közbeszerzési Bizottság Létszáma: 5 fı Elnöke: Nádai Norbert Tagjai: Dr. Fridrik Pál Kertész Ferenc Szabó Károly Szabó Tibor nem képviselı 8. Napirendi pont: Kölcsönkeret-szerzıdés jóváhagyására a szennyvízberuházás I. üteméhez kapcsolódó pályázati önerı biztosítása (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Arról van szó, hogy a társulattól kapunk kölcsön pénzt, azért, hogy ne az önkormányzatok kasszáját terhelje a szennyvízberuházáshoz szükséges önerı. Hercegszántó és Nagybaracska még két évvel ezelıtt pályázhatott önerıre, mint hátrányos helyzető település, Gara község nem. Abban döntött a társulási tanács a három polgármester, hogy a jövı évi mőködési költségekhez teszi hozzá Nagybaracska és Hercegszántó is az elnyert pénzt, az elegendı arra, hogy lefedje a kétévi mőködést így akkor Garának nem, kell mőködési költséget fizetni. Van valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem, aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 22/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Kölcsönkeret-szerzıdés jóváhagyására a szennyvízberuházás I. üteméhez kapcsolódó pályázati önerı biztosítására 1. A Képviselı-testület az elıterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a Nagybaracska Hercegszántó Gara Szennyvízépítı Viziközmő Társulat és az önkormányzat között, a

21 21 szennyvízberuházás I. üteméhez kapcsolódó ,-Ft önkormányzati önerı biztosítása érdekében megkötendı kölcsönkeret-szerzıdést. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: azonnal, ill február 28. Felelıs: Faa Béla polgármester 9. Napirendi pont: Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi központi orvosi ügyelet mőködtetésére a Bácska-Med Kft-vel kötendı feladat átadás/átvállalási szerzıdés megkötése (szerzıdés-tervezet az írásos elıterjesztés melléklete) Faa Béla: Két évvel ezelıtt kötöttünk egy ilyet a Bácska-Med Kft.-vel, ez a szerzıdés most jár le és most határozatlan idıre fog születni. Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs akkor, kérem aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 23/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi központi orvosi ügyelet mőködtetésére a Bácska-Med Kft-vel kötendı feladat átadás/átvállalási szerzıdés A képviselı-testület úgy határozott, hogy a 24/2009. (II.27.) Kt. számú határozatának egyidejő hatályon kívül helyezése mellett úgy határoz, hogy a közigazgatási területére vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3. ) Korm. rendelet 19. (1) bekezdése alapján a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi orvosi ügyelet mőködtetésére április 1. napjától határozatlan idıre szóló feladat átadási/átvállalási szerzıdést köt a Bácska-Med Gyógyitó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel. ( székhely: Dávod, Petıfi Sándor utca 31. ). A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: szerzıdés aláírására: azonnal illetve: folyamatos Felelıs: Faa Béla polgármester 10. Napirendi pont: Mozgókönyvtári feladatellátás Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés)

22 22 Striegl Jánosné: Az elıterjesztés részletesen leírja azokat a szempontokat, ami alapján az önkormányzatnak a polgármester úr és a saját véleményem szerint - meghallgatva a könyvtár igazgató asszony tájékoztatóját - érdemes csatlakozni. Olyan tájékoztatást kaptunk az igazgató asszonytól, ami meggyızött bennünket arról, hogy anyagilag is elınyös csatlakozni a mozgó könyvtári feladatellátáshoz. A nyilvános könyvtári jegyzékben nem szerepelı önkormányzatok, így Gara is eleget tesz a törvényi kötelezettségnek amennyiben a képviselı-testület az elıterjesztést, elfogadja. A mozgókönyvtári feladat ellátása során az önkormányzat költségvetésébe nem kerül elıirányzat, a szolgáltató a Megyei Könyvtár. Az önkormányzat a feladatot a Többcélú Kistérségi Társulással látatja el. A társulás erre a feladatra kap majd településenként ,-Ft körüli összeget. A könyvtárosnak nem kell, hogy meglegyen a végzettsége, nyitva tartási idıt is megállapítanak, amit az elıterjesztés tartalmaz. Az igazgatóasszony tájékoztatása szerint március hónapban jelenik meg a pályázati támogatás, ami a könyvtár helyiség berendezésére szolgál, a támogatási összeg, max ,-Ft lehet. Nádai Norbert: Létrejönne egy olyan közösségi színtér, ami használható és elérhetı. Striegl Jánosné: Igen, állítólag ennek a mozgókönyvtári feladatellátásnak ez is a lényege, hogy legyen egy mindent kielégítı korszerő közösségi színtér, ahol minden korosztály jól érezheti magát. Faa Béla: Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem, aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 24/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat Mozgókönyvtári szolgáltatás megrendelése 1.) Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete társulni kíván a Bajai Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott mozgókönyvtári feladatellátáshoz. 2.) A képviselı-testület évtıl mozgókönyvtári szolgáltatás megrendelésével kívánja ellátni a garai könyvtári szolgáltatást. 3.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezető társulási megállapodás aláírására. Határidı: január 18. Felelıs: Faa Béla polgármester 11. Napirendi pont: Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat-Felsıbácskai Kisrégió szakmai beszámolójának elfogadása (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Többször felmerült igényként testületi ülésünkön, hogy a Kolping intézményvezetıt is hívjuk meg. Kérdezem, hogy a kiküldött beszámolóval kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás van-e az intézményvezetıhöz?

23 23 Nádai Norbert: A technikai felszereltségre vonatkozóan láttam egy felsorolást, gépkocsikat, kerékpárokat, elektromos kerékpárokat de egyetlen sem volt Garára bejelölve. Ennek mi az oka? Vidáné Illés Krisztina: Az elektromos kerékpár szerdán fog érkezni Garára, pályázaton nyertük. Gépkocsira nincs szükség, mert helyben az önkormányzat segítségével az ebédszállítást meg tudjuk oldani. Nádai Norbert: Hercegszántó hasonló mérető település, ha jól emlékszem ott 3 elektromos kerékpár van. Vidáné Illés Krisztina: Elektromos kerékpárral hordják az ebédet ki, 53 ebédet hord ki mind a 3 gondozónı minden nap. Szabó Károly: Az ebédhordáshoz az önkormányzat biztosít gépkocsit, nekünk is van ebédhordásunk, viszont az a problémánk, hogy úgy gondoljuk a Kolping által térített ,-Ft kevés éves szinten. Egy autót taxiztatunk a faluban és egy dolgozónk munkaidejének a felét, ez veszi igénybe. Szeretnénk megoldási javaslatot kérni ezzel kapcsolatban. Vidáné Illés Krisztina: Több megoldás is lehet. Önök megmondják, hogy mennyi az az összeg amennyiért továbbra is vállalnák, én megnézem, hogy a költségvetésünkbe ez bele fér-e. Vagy lehetséges az is, hogy az önkormányzat megmondja, hogy ezért a pénzért mit tud nyújtani, a többit mi csináljuk. Az is megoldható, hogy Önök csak a klub épületéig hordják, és tovább a gondozónık hordják az elektromos kerékpárral. Szabó Károly: Megkérjük a polgármester urat, hogy nézzen utána mi a valós költsége ez ételszállításnak. Nádai Norbert: A képviselı-testületnek nem szándéka, hogy a szolgáltatás minısége romoljon. A cél az lenne, hogy a minıség megtartása mellet nıjön a térítési költség. Szabó Károly: Kidolgozunk egy elképzelést, amit a polgármester úr közvetíteni fog. Vidáné Illés Krisztina: Az épülettel kapcsolatban lenne egy javaslatom, meg kellene nézni az épület állagát, az apukám nagyon szívesen segítene ebben, egy költségbecslést készítene, vagy ha Önöknek van olyan szakemberük, aki a költségbecslést elkészíti. Faa Béla: Konkrétan mire gondolsz? Vidáné Illés Krisztina: Ahogy bemegyünk az a sarok, ahol a különbözı villanyórák, gázórák vannak az az oldala teljesen, kezd megsüllyedni. Bent az épületben a falak derékig salétromosodnak. Nádai Norbert: A süllyedésnek valamilyen tünete is tapasztalható, tehát repedések? Vidáné Illés Krisztina: Igen, nem is kicsit. Faa Béla: A Kolping mennyit szánna rá? Vidáné Illés Krisztina: Mivel még nincs költségvetésünk annyit, tudok mondani, hogy ebben az évben ,-Ft-ot kértem épületfejlesztésre, amit csak Garára szeretnék költeni. Viszont ,-Ft erre az épületre iszonyú kevés. Ahhoz szeretnék hozzájárulást kérni, hogy az apukám

24 24 nyugdíjazott építészmérnök, ı ingyen és bérmentve felmérné az épület állapotát, és értékbecslést csinálna azzal kapcsolatban, hogy milyen ráfordítási munkálatokra lenne szükség. Miklós József: Vagy legalább meg kellene állítani a folyamatot. A csapadékvíz az épület alá folyik, az okozza a legnagyobb problémát. Solt Csilla: Nemcsak a Kolpingnál van ez a probléma, hanem a napközinél is. Ez a vizsgálat, amit az édesapád felajánlott esetleg kiterjedhetne-e arra a részre is, mert én úgy érzem, hogy beszélhetünk energia megtakarításról, a nyílászárók is elavultak. A szárazáru raktárunk állapota évrıl évre egyre rosszabb, évenként a Fehér Józsi kijavítja azt a nagy repedést, de süllyed valamiért mindig szétreped. Vidáné Illés Krisztina: Én azt gondolom, hogy szívesen megteszi. Miklós József: A napközi épülete sokkal rosszabb állapotban van mint a Kolping. Faa Béla: Kérem aki a beszámoló elfogadásával egyetért kézfeltartással jelezze. 25/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat KOLPING Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat évi szakmai beszámolója Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KOLPING Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat évi szakmai beszámolóját az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Intézkedést nem igényel. Faa Béla: Ki ért egyet a Napközi Otthon állapotfelmérésével? 26/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat A Napközi Otthon épületének állapotfelmérése A képviselı-testület elfogadja Vidáné Illés Krisztina felajánlását arra vonatkozóan, hogy az édesapja Illés István építészmérnök ingyen és ellenszolgáltatás nélkül az Önkormányzat tulajdonát képezı Gara, Kossuth L. u. 96. szám alatt található ingatlan (Napközi Otthon) épületének állapotfelmérését elvégezze. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: azonnal 12. Napirendi pont: Egyebek

25 25 A 9/2011. (I. 28.) Kt. számú határozat kiegészítése (szóbeli elıterjesztés) Faa Béla: A rendkívüli ülésen döntöttünk egy évi rendezvény lebonyolításáról, amit az önkormányzat végzett el a Sportegyesület helyett, gyorsan kellett határozni, mert a pályázattal el kellett számolni. A jegyzıasszony a határozatot kiegészítette, és most errıl kellene dönteni. Striegl Jánosné: Mielıtt döntene a testület a határozat kiegészítésrıl, jelzem a képviselı-testület tagjai felé, hogy a hatályos államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet szerint az ellenjegyzést nem elızheti meg a kötelezettségvállalás. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet idevonatkozó paragrafusát és annak bekezdéseit szeretném idézni. A jegyzıasszony felolvassa az Ámr át ami a jegyzıkönyv melléklete. Putterer Antal: Köszönjük szépen. Faa Béla: Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérem, hogy aki a határozat kiegészítéssel egyetért kézfeltartással jelezze. 27/2011. (II. 15.) Kt. számú határozat A képviselı-testület a 9/2011.(I. 28.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki 1. A 9/2011.(I.28.) Kt. számú határozat mellékletét képezı megállapodás szerinti ,-Ft bevételt, valamint a határozatban megjelölt ,-Ft kiadást a évi költségvetésében módosított elıirányzatként felveszi. 2. A képviselı-testület elrendeli, hogy a költségvetési rendelet módosításakor az 1. pontban megjelölt bevétel és kiadási elıirányzat kerüljön beépítésre. Határidı: A évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása. Felelıs: Faa Béla polgármester A határozatot kapják: Striegl Jánosné körjegyzı Jaszanovicsné Kovács Tímea a határozat végrehajtásának közremőködése céljából minden képviselı 11/2011. (II. 01.) Kt. számú határozat visszavonása (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Született egy olyan határozat, hogy beadjuk a szerbekkel közösen az IPA pályázatot ebbıl nem lett semmi, mert a Regıceiek elbizonytalanodtak, hogy egyáltalán megkapják-e a 15%- os önrészt és ezért be sem nyújtottuk a pályázatíró felé az adatokat. A pályázatíró ugyanis vállalta volna, hogy csak sikerdíjért megírja a pályázatot, de ha a mi hibánkból nem tudja idıben benyújtani a pályázatot akkor a szerzıdéses összegnek 50%-a az az alap amit már felszámolt volna. A sikerdíj

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 10/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2005. október 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Baukó József, Belleli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak:

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak: Jegyzıkönyv Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselı testületének 2011. november 30 án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita alpolgármester Boros János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009.augusztus 17-én /hétfı/

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 41/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben