Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl."

Átírás

1 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke, Bencze László bizottsági tag, Pintér Sándor bizottsági tag, Oláhné Takács Erzsébet bizottsági tag, Németh István bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak a Polgármesteri Hivatal részérıl: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester, dr. Csiki Gábor jegyzı. Egyéb meghívottak: Koreny Ida, a Pénzügyi Irodavezetıje, Pogány György Kármán József Városi Könyvtár vezetıje Bársonyné Pálinkás Éva az Óvodai Intézmény vezetıje. A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 16 óra 25 perckor a 8 fıs Bizottság tagjai közül 5 fı tag jelen van, a Bizottság határozatképes. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Várdai Enikı, Nagyné Lehoczki Katalin és Molnárné Bárfai Andrea bizottsági tagok igazoltan késıbbi idıpontra jelezték érkezésüket. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán, a Bizottság elnöke 16 óra 25 perckor az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság jelenlévı 5 fı tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a nyilvános és rendes ülése megkezdése elıtt - elfogadta Varju Zoltán bizottsági elnök alábbi indítványait: - Indítványozza, hogy a Bizottság a mai nyilvános és zárt ülése napirendjérıl- elıterjesztett anyag hiányában- vegye le a meghívóban szereplı 3./, 4./, 10./, 11./ napirendi pontokat. Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Bizottság a mai nyilvános és rendes ülésén tárgyalja meg az alábbi sürgısségi indítványokat (elıterjesztéseket, napirendi pontokat): 19./ Elıterjesztés a Pilisi Ágostai Evangélikus Egyházközség részérıl, a Pándi úti temetı területén álló ravatalozó épület tervezett bıvítésérıl, felújításáról

2 2 20./ Beszámoló az Erdımester Szövetkezet által évben elvégzett erdıgazdálkodási feladatokról. 21./ Javaslat a Pensió 17 Kft-vel, az Önkormányzat közétkeztetési feladatainak ellátására vonatkozólag június 25. napján megkötött, módosított vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítására. 22./ Pilis Város Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló, a 39/2007. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelettel, a 38/2008. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelettel, a 40/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 36/2006. (XII.22.) sz. önkormányzati rendeletet módosítására irányuló vizsgálat. (Pilis, Haleszi szılı dőlıben lakók lakossági kezdeményezése vizsgálata.) 23./ Klímabarát Kör elnökének tájékoztatója a Föld napja keretein belül megrendezésre kerülı Pilisi rendezvényrıl. (Bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Pintér Sándor a Klímabarát Kör elnöke Indítványozza továbbá Varju Zoltán a Bizottság elnöke a Bizottság tagjai részére, hogy a jelenlévı eseti tanácskozással meghívott személyekre tekintettel a Bizottság az eredeti meghívóban szereplı 6./ napirendi pontot 1./ napirendi pontként, a 5.1/ és 5.2/ napirendi pontot 2./ napirendi pontként, a 15./ napirendi pontot 3./ napirendi pontként, a 1./ napirendi pontot 4./ napirendi pontként, a 2./ napirendi pontot 5./ napirendi pontként, a 8./ napirendi pontot 6./ napirendi pontként, a 9./ napirendi pontot 7./ napirendi pontként, a 12./ napirendi pontot 8./ napirendi pontként, a 14./ napirendi pontot 9./ napirendi pontként, a 16./ napirendi pontot 10/ napirendi pontként, 17./ napirendi pontot 11./ napirendi pontként, 18./ napirendi pontot 12./ napirendi pontként, 19./ napirendi pontot 13./ napirendi pontként, 13./ napirendi pontot 14./ napirendi pontként, 20./ napirendi pontot 15./ napirendi pontként, 21./ napirendi pontot 16./ napirendi pontként, 22./ napirendi pontot 17./ napirendi pontként, 23./ napirendi pontot 18./ napirendi pontként tárgyalja meg. N y i l v á n o s é s r e n d e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Pogány György intézményvezetı Kollmann Veronika, a FINESZ Bt. részérıl eljáró közoktatási szakértı 2. 1./ Javaslat az Óvodai Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı Kollmann Veronika, a FINESZ Bt. részérıl eljáró közoktatási szakértı 2.2./ Javaslat az Óvodai Intézmény Házirendje módosítására (szükség szerint).

3 3 Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı Kollmann Veronika, a FINESZ Bt. részérıl eljáró közoktatási szakértı 3./ Elıterjesztés a Pilisi Polgárır Egyesület és Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelete között, a közös tevékenységek ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötésére. Közremőködık: Németh István, a Pilisi Polgárır Egyesület vezetıje közterület-felügyelık 4./ A Corporate Values Kft. által, Pilis Város Polgármesteri Hivatalánál január hónapjában elkészített Balance Score Card projekt elem elemzésérıl világításáról, - a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési folyamatainak szakértıi oldalról történı lezárása. (ÁROP-3.A.1 jelő, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban címő pályázat részeként Pilis Város Önkormányzata által benyújtott pályázatban foglaltak megvalósításához kapcsolódó szakértıi tanácsadói szolgáltatások lezárása.) 5./ Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzata által, az ÁROP-3.A.1/A azonosító számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban címő pályázat részeként meghozott (pályázati) vállalásokról. 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló, a 39/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 20/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló / ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására. 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára, szükség szerinti kiegészítésére. Közremőködı: Földesné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje 8./ Javaslat az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására. Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje 9./ Elıterjesztés a Pest Megyei Rendırkapitányság Monori Rendırkapitányságának Pilisi Rendırırse és Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelete között, a közös tevékenységek ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötésére. Közremőködık: Kiss Gábor, a Pilisi Rendırırs parancsnoka közterület-felügyelık 10./ A települési térfigyelı rendszer tervezéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányterv készítésére, valamint a hozzá kapcsolódó beszerzési közbeszerzési eljárás elıkészítését megalapozó anyagok összeállítására vonatkozó árajánlat megvizsgálása.

4 4 Elıterjesztı: Közremőködı: Szabó Márton polgármester Olasz Tibor villamosmérnök, vezetı tervezı 11./ A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse évi tevékenységérıl szóló beszámoló megvitatása. Közremőködı: Kiss Gábor, a Pilisi rendırıs parancsnoka. 12./ A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse évi mőködéséhez kapcsolódó évi önkormányzati támogatás nyújtásának vizsgálata. Közremőködı: Kelemen József, a Monori Rendırkapitányság vezetıje Kiss Gábor, a Pilisi rendırıs parancsnoka. 13./ Javaslat a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan létrejött ún. szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozólag megkötött egyes társulati/lakástakarék pénztári szerzıdések felmondására, megszüntetésére. 14./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) informatikai rendszerüzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírására, a pályázati felhívás tartalmának elfogadására. Elıterjesztı: Mala Ferenc alpolgármester 15./ Elıterjesztés a település külterületén (volt zártkerti földrészletein) álló ingatlan állomány felmérésére, építésfelügyeleti ellenırzési feladatok végrehajtásához kapcsolódó elıkészítıszervezési feladatok meghatározására. 16./ A Jobe Grill Kft. által, a település piacterén, pünkösdi napok megrendezésére tárgyában benyújtott kezdeményezése vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). 17./ Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzata tárgyévi likviditási helyzetérıl (bizottsági elıterjesztés). 18./ A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülött Gyógyításért önkormányzati támogatás iránti kérelmének megvitatása. 19./ Elıterjesztés a Pilisi Ágostai Evangélikus Egyházközség részérıl, a Pándi úti temetı területén álló ravatalozó épület tervezett bıvítésérıl, felújításáról 20./ Beszámoló az Erdımester Szövetkezet által évben elvégzett erdıgazdálkodási feladatokról.

5 5 21./ Javaslat a Pensió 17 Kft-vel, az Önkormányzat közétkeztetési feladatainak ellátására vonatkozólag június 25. napján megkötött, módosított vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítására. 22./ Pilis Város Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló, a 39/2007. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelettel, a 38/2008. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelettel, a 40/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 36/2006. (XII.22.) sz. önkormányzati rendeletet módosítására irányuló vizsgálat. (Pilis, Haleszi szılı dőlıben lévı lakossági kezdeményezés vizsgálata.) 23./ Klímabarát Kör elnökének tájékoztatója a Föld napja keretein belül meg megrendezésre kerülı Pilisi rendezvényrıl. Elıterjesztı: Pintér Sándor a Klímabarát Kör elnöke 24././ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Csatorna gödörbe hajtás miatt, gépjármőben bekövetkezett kár megtérítésének vizsgálata (A Képviselı-testület január havi rendes ülésén, napirendrıl levett anyag ismételt megtárgyalása.) (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 2./ Hó és síkosság mentesítés állítólagos elmaradása miatt, elıterjesztett kártérítés vizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és mőködtetett Pilis 4. számú felnıtt háziorvosi körzet további mőködtetése irányának meghatározására. (Tájékoztatás a munkaügyi perek állásáról). (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 4./ Egyes lakás helyiségbérleti szerzıdések felülvizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) 5./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság - a Bizottság jelenlévı 5 tagja által, Varju Zoltán a Bizottság elnöke indítványára 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Bizottság március 23-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének módosított, illetve kiegészített napirendjét elfogadta, amely az alábbi: N y i l v á n o s é s r e n d e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e :

6 6 1./ Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Pogány György intézményvezetı Kollmann Veronika, a FINESZ Bt. részérıl eljáró közoktatási szakértı 2. 1./ Javaslat az Óvodai Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı Kollmann Veronika, a FINESZ Bt. részérıl eljáró közoktatási szakértı 2.2./ Javaslat az Óvodai Intézmény Házirendje módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı Kollmann Veronika, a FINESZ Bt. részérıl eljáró közoktatási szakértı 3./ Elıterjesztés a Pilisi Polgárır Egyesület és Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelete között, a közös tevékenységek ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötésére. Közremőködık: Németh István, a Pilisi Polgárır Egyesület vezetıje közterület-felügyelık 4./ A Corporate Values Kft. által, Pilis Város Polgármesteri Hivatalánál január hónapjában elkészített Balance Score Card projekt elem elemzésérıl világításáról, - a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési folyamatainak szakértıi oldalról történı lezárása. (ÁROP-3.A.1 jelő, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban címő pályázat részeként Pilis Város Önkormányzata által benyújtott pályázatban foglaltak megvalósításához kapcsolódó szakértıi tanácsadói szolgáltatások lezárása.) 5./ Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzata által, az ÁROP-3.A.1/A azonosító számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban címő pályázat részeként meghozott (pályázati) vállalásokról. 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló, a 39/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 20/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló / ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására. 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára, szükség szerinti kiegészítésére. Közremőködı: Földesné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje

7 7 8./ Javaslat az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására. Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje 9./ Elıterjesztés a Pest Megyei Rendırkapitányság Monori Rendırkapitányságának Pilisi Rendırırse és Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelete között, a közös tevékenységek ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötésére. Közremőködık: Kiss Gábor, a Pilisi Rendırırs parancsnoka közterület-felügyelık 10./ A települési térfigyelı rendszer tervezéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányterv készítésére, valamint a hozzá kapcsolódó beszerzési közbeszerzési eljárás elıkészítését megalapozó anyagok összeállítására vonatkozó árajánlat megvizsgálása. Közremőködı: Olasz Tibor villamosmérnök, vezetı tervezı 11./ A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırörse évi tevékenységérıl szóló beszámoló megvitatása. Közremőködı: Kiss Gábor, a Pilisi rendırıs parancsnoka. 12./ A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırörse évi mőködéséhez kapcsolódó évi önkormányzati támogatás nyújtásának vizsgálata. Közremőködı: Kelemen József, a Monori Rendırkapitányság vezetıje Kiss Gábor, a Pilisi rendırıs parancsnoka. 13./ Javaslat a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan létrejött ún. szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozólag megkötött egyes társulati/lakástakarék pénztári szerzıdések felmondására, megszüntetésére. 14./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) informatikai rendszerüzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírására, a pályázati felhívás tartalmának elfogadására. Elıterjesztı: Mala Ferenc alpolgármester 15./ Elıterjesztés a település külterületén (volt zártkerti földrészletein) álló ingatlan állomány felmérésére, építésfelügyeleti ellenırzési feladatok végrehajtásához kapcsolódó elıkészítıszervezési feladatok meghatározására. 16./ A Jobe Grill Kft. által, a település piacterén, pünkösdi napok megrendezésére tárgyában benyújtott kezdeményezése vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). 17./ Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzata tárgyévi likviditási helyzetérıl (bizottsági elıterjesztés).

8 8 18./ A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülött Gyógyításért önkormányzati támogatás iránti kérelmének megvitatása. 19./ Elıterjesztés a Pilisi Ágostai Evangélikus Egyházközség részérıl, a Pándi úti temetı területén álló ravatalozó épület tervezett bıvítésérıl, felújításáról 20./ Beszámoló az Erdımester Szövetkezet által évben elvégzett erdıgazdálkodási feladatokról. 21./ Javaslat a Pensió 17 Kft-vel, az Önkormányzat közétkeztetési feladatainak ellátására vonatkozólag június 25. napján megkötött, módosított vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítására. 22./ Pilis Város Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló, a 39/2007. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelettel, a 38/2008. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelettel, a 40/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 36/2006. (XII.22.) sz. önkormányzati rendeletet módosítására irányuló vizsgálat. (Pilis, Haleszi szılı dőlıben lévı lakossági kezdeményezés vizsgálata.) 23./ Klímabarát Kör elnökének tájékoztatója a Föld napja keretein belül meg megrendezésre kerülı Pilisi rendezvényrıl. Elıterjesztı: Pintér Sándor a Klímabarát Kör elnöke 24././ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e 1./ Csatorna gödörbe hajtás miatt, gépjármőben bekövetkezett kár megtérítésének vizsgálata (A Képviselı-testület január havi rendes ülésén, napirendrıl levett anyag ismételt megtárgyalása.) (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 2./ Hó és síkosság mentesítés állítólagos elmaradása miatt, elıterjesztett kártérítés vizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és mőködtetett Pilis 4. számú felnıtt háziorvosi körzet további mőködtetése irányának meghatározására. (Tájékoztatás a munkaügyi perek állásáról). (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 4./ Egyes lakás helyiségbérleti szerzıdések felülvizsgálata.

9 9 (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) 5./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagyné Lehoczki Katalin bizottsági tag 16 óra 35 perckor megérkezett a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Bizottság 6 fıvel határozatképes, tovább folytatja ülését. A Pénzügyi Bizottság március 23-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának 1./ Napirendi pont: Javaslat a Kármán József Városi Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Pogány György intézményvezetı Kollmann Veronika, a FINESZ Bt. részérıl eljáró közoktatási szakértı Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr Csiki Gábor jegyzıt, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelıen a munkamegosztás került beemelésre továbbá néhány kiegészítés melynek elıadására felkéri a Könyvtár vezetıjét. Pogány György Városi Könyvtár vezetıje: Megköszönve a szót elmondja a Bizottság tagjainak, hogy a Városi Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamennyi pontban egyeztetésre és jóváhagyásra került. Néhány apróságot megjegyezni kíván Juhosné Ölvedi Krisztina iskolai végzettsége idıközben megváltozott fıiskolai minısítést szervezett. Továbbá javaslatuk szerint a késedelmi kamattal együtt a postai értésesítések költségének átruházása is kerüljön rögzítésre. Egyebekben kiegészíteni nem kívánja. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszönve dr. Csiki Gábor jegyzı, valamint a Városi Könyvtár vezetıjének a tájékoztatóját megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb kérdést, észrevételt, kiegészítést nem tesznek a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban. A maga részérıl egyetért és javasolja elfogadásra a Kármán József Városi Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására irányuló elıterjesztést. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 78/2010. (III.23.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztettek, valamint Pogány György könyvtárvezetı által kiegészítettek szerint, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 01.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására irányuló, a 89/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı szervezeti dokumentum-tervezetét.

10 10 Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2.) napirendi pontjának 2.1/ Napirendi pont: Javaslat az Óvodai Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı Kollmann Veronika, a FINESZ Bt. részérıl eljáró közoktatási szakértı Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Dr. Csiki Gábor jegyzı:tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelıen az Óvodai Intézmény tekintetében is módosítást kellett eszközölni a szakfeladatok ellátása tekintetében. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban az alapító okiraton történı módosításokat átvezették. Kiegészült a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök és az ezzel összefüggı eljárás meghatározásával. Egyebekben elfogadásra javasolja a Bizottság részére. Varju Zoltán bizottsági elnök Megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatóját, megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb kérdést, észrevételt, kiegészítést nem tesznek a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban. A maga részérıl egyetért az Óvodai Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására irányulóan az elhangzottakkal. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı -testület részére kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 79/2010. (III.23.) számú határozata: 1./ A Pénzügyi Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztettek, valamint Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje által kiegészítettek szerint, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 40.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására irányuló, a 88/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı (elfogadott és véleményezett) szervezeti dokumentumot. 2./ A Pénzügyi Bizottság felkéri elnökén keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Képviselı-testület március 25-i nyilvános és rendes ülése határnapjáig gondoskodjék, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 40.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására irányuló szervezeti dokumentum-tervezete elfogadását illetve véleményezését rögzítı jegyzıkönyveknek, jelenléti íveknek a szabályozási anyag(ok)hoz történı csatolásáról.

11 11 2.2/ Napirendi pont: Javaslat az Óvodai Intézmény Házirendje módosítására (szükség szerint). Közremőködı: Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı Kollmann Veronika, a FINESZ Bt. részérıl eljáró közoktatási szakértı Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: Átadja a szót Bársonyné Pálinkás Éva Óvodai Intézmény vezetıjének, hogy tájékoztassa a Bizottság tagjait. Bársonyné Pálinkás Éva Óvodai Intézményvezetı: Megköszönve a szót tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Házirend módosítása esedékessé vált. Kiemelni kívánja a bejelentkezés és lejelentkezés változtatásait amelyek módosítva lettek, továbbá a gyermekek óvodai foglalkozás utáni elvitelére is kitér tekintettel arra, hogy az utóbbi idıben megszaporodtak az ezzel kapcsolatos problémák. Varju Zoltán bizottsági elnök: Kérdezi az Intézményvezetı asszonyt, hogy mely személy illetve családtag viheti el a gyermekeket az óvodai foglalkoztatás végeztével? Bársonyné Pálinkás Éva Óvodai Intézményvezetı:Válaszolva a Bizottsági elnök kérdésére elmondja, hogy a Házirendben pontosan rögzítve van azon családtagok köre akik jogosultak elvinni a gyermeket. Példaként említi, hogy elvált szülök esetében a felvételkor rögzítésre kerül annak ténye, hogy ki viheti el és mikor a gyermeket erre, vonatkozólag nyilatkozatot írnak alá. Varju Zoltán bizottsági elnök Megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı valamint az Óvodai Intézmény vezetıjének tájékoztatóját, megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb kérdést, észrevételt, kiegészítést nem tesznek a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban. A maga részérıl egyetért az Óvodai Intézmény Házirendjének módosítására irányulóan az elhangzottakkal. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı - testület részére kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 80/2010. (III.23.) számú határozata: 1./ A Pénzügyi Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére dr. Csiki Gábor jegyzı által elıterjesztettek, valamint Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje által kiegészítettek szerint, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 40.) Házirendjének módosítására irányuló, elıterjesztés mellékletét képezı (elfogadott és véleményezett) szervezeti dokumentumot. 2./ A Pénzügyi Bizottság felkéri elnökén keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Képviselı-testület március 25-i nyilvános és rendes ülése határnapjáig gondoskodjék, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 40.) Házirendje módosítására irányuló

12 12 szervezeti dokumentum-tervezete elfogadását illetve véleményezését rögzítı jegyzıkönyveknek, jelenléti íveknek a szabályozási anyag(ok)hoz történı csatolásáról. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Molnárné Bártfai Andrea bizottsági tag 16 óra 55 perckor megérkezett a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Bizottság 7 fıvel határozatképes tovább folytatja ülését. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi pontjának 3.) Napirendi pont: Elıterjesztés a Pilisi Polgárır Egyesület és Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelete között, a közös tevékenységek ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötésére. Közremőködık: Németh István, a Pilisi Polgárır Egyesület vezetıje közterület-felügyelık Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Szabó Márton polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani a Pénzügyi Bizottság számára, hogy a már meglévı sikeres és jól mőködı megállapodás néhány pontban kiegészítésre került, ennek folyományaként még nagyobb létszámban lesznek jelen a hatóság részérıl résztvevık ezáltal az együttmőködési megállapodás elısegíti a Városban élık jobb közérzetét. Németh István bizottsági tag: Közli a Bizottság tagjaival, hogy a jelen együttmőködési megállapodás régi óhaj volt a felek részérıl. A rendelkezésre álló fényképezı gép segítségével valamennyi jelentısebb esemény dokumentálva lesz, ezáltal felhasználható dokumentum is áll a rendelkezésre áll. Az úgynevezett polgárır táska a Polgárırség telephelyén átvehetı amely tartalmazza a fényképezıgépet 2 db memóriakártyával.amely a dokumentációt a legteljesebb mértékben megkönnyíti. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni Szabó Márton polgármester valamint Németh István bizottsági tag tájékoztatóját. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek.a maga részérıl örömmel veszi az ilyen jellegő kezdeményezést. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı -testület részére kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 81/2010. (III.23.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselıtestület részére a Pilisi Polgárır Egyesülettel (székhely: 2721 Pilis, Arany János u. 43.)

13 13 tervezett, a Polgárırség feladatellátásának, valamint az Önkormányzat keretein belül mőködı közterület-felügyelet feladatellátásának segítését célzó, a 80/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı együttmőködési megállapodás-tervezetét, - a közterület-felügyeletrıl szóló, többször módosított évi LXIII. törvény 6. -a alapján. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4.) napirendi pontjának 4.) Napirendi pont A Corporate Values Kft. által, Pilis Város Polgármesteri Hivatalánál január hónapjában elkészített Balance Score Card projekt elem elemzésérıl világításáról, - a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési folyamatainak szakértıi oldalról történı lezárása. (ÁROP-3.A.1 jelő, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Középmagyarországi régióban címő pályázat részeként Pilis Város Önkormányzata által benyújtott pályázatban foglaltak megvalósításához kapcsolódó szakértıi tanácsadói szolgáltatások lezárása.) Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Dr. Csiki Gábor jegyzı : Tájékoztatja a Bizottság tagjait,arra vonatkozólag megállapítható, hogy a Hivatal vezetıivel közösen kialakított BSC tábla, valamint a stratégiai folyamatok kijelölése révén, Pilis Város Önkormányzata rövid és hosszú távú stratégiai terve elkészült, így az ÁROP-3.A.1/A. kódszámú és komponenső pályázaton, a pályázatban vállalt 4 db szervezeten belüli eljárás a CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft., által felülvizsgálatra került. Továbbá rögzíthetı, hogy a pályázatban vállalt feladat lezárása megtörtént, a lezajlott projekt egyik záró elemeként elkészült a teljes elemzés. Ennek eredményeként a Hivatalon belüli hatékony és komplex munkavégzés iránymutatói elkészültek, továbbá az ügymenetek pontosan kidolgozásra kerültek melynek része a rendelet elıkészítés és szabályozás további tökéletesítése, rögzítetett elvárások és kritériumok a Hivatal és a Testület felé a belsı kommunikáció szabályozása, a koncepciók betartásának kívánalma, és a legfontosabb amelyet kiemelne : a kiadmányozási jogkör vizsgálata amely a részleges vagy a teljes jogkör átruházását jelenti. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatóját megállapítja, hogy a Bizottság tagjai egyéb lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. A maga részérıl egyetért az elhangzottakkal. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az elıterjesztésben foglaltakat az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 82/2010. (III.23.) számú határozata:

14 14 A Pénzügyi Bizottság külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselıtestület részére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) által (közremőködı szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Budapest, Gellérthegy u. 32.), a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban tárgyában kiírt ÁROP-3.A.1/A. kódszámú és komponenső pályázaton, Pilis Város Önkormányzata által benyújtott és nyertes, Pilis Város Polgármesterei Hivatala szervezetfejlesztése pályázat megvalósításához kapcsolódó szakértıi tanácsadói és képzési szolgáltatások ellátása területén, - a CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. (1012. Budapest, Logodi u. 62.) által Balanced Scorecard címen benyújtott szakértıi anyag (lezárva: január 12.) tartalmát. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5.) napirendi pontjának 5.) Napirendi pont: Tájékoztatás Pilis Város Önkormányzata által, az ÁROP-3.A.1/A azonosító számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Középmagyarországi régióban címő pályázat részeként meghozott (pályázati) vállalásokról. Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a napirendi pontot annak kidolgozásának indokait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a pályázati vállalások szinte teljes egészében magvalósításra kerültek. Több területen történtek a feladatok megosztása és átdolgozása melynek során figyelemmel voltak a létszámra, az esélyegyenlısségre, környezet tudatosságra. Az anyag kiterjed a képzésekre és egy integrált rendszer mőködtetésére. Egyetlen kitétel nem valósult még meg a nıi és a férfi munkavállalók igényeire vonatkozó rendelkezés. Történt egy vizsgálat a Polgármesteri Hivatal tekintetében, hogy megvalósult e valamennyi kritérium augusztus 31-i idıpontra erre is megoldást kell találni. A képzések a jelen pillatanban is folynak szinte valamennyi hivatali dolgozó részt vett valamelyik képzésen. Az oktatás két részt ölel át az egyik a pénzügyi terület a másik pedig az ügyfélszolgálati terület továbbá maga a hivatal szervezet fejlesztési területén is történt képzés. Bízik abban, hogy ezen felvázolt kereteken belül rövid határidıvel a Hivatal valamennyi szegmensében pozitív változás következhet be. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatóját megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek a maga részérıl elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselı -testület részére az elhangzottakat. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a napirendi pont kapcsán elfogadásra javasolja a Képviselı- testület részére kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

15 15 A Pénzügyi Bizottság 83/2010. (III.23.) számú határozata: 1./ A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban tárgyú ÁROP-3.A.1/A kódszámú és komponenső nyertes pályázat végrehajtásának elırehaladásával kapcsolatos jegyzıi beszámoló tartalmát. 2./ A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére elfogadásra a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban tárgyú ÁROP-3.A.1/A kódszámú és komponenső nyertes pályázat részeként - a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítı létesítmények tervezése területen, - a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezkedı, jelenleg koedukált formában mőködı illemhelyiség használati módjának megváltoztatását azzal, hogy az illemhelyiség a továbbiakban a Polgármesteri Hivatal nıi munkatársai birtokába és használatába kerüljön, egyúttal a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Mőszaki Irodájának épületében található illemhelyiség, a Polgármesteri Hivatal férfi munkatársainak rendelkezésére álljon. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6.) napirendi pontjának 6.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló, a 39/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 20/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló / ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására. Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Dr. Csiki Gábor jegyzı a napirendi pont kapcsán ismerteti a rendelet- tervezet fıbb tartalmi elemeit és a tervezett április 1 napjától hatályos kegyeleti közszolgálati díjakat. A kegyeleti közszolgáltatás díjairól DÍJJEGYZÉK Érvényes: április 01. napjától határozatlan idıtartamra KÖZTEMETİ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAI I. Köztemetés árai ( napjától kezdıdı hatállyal) 1./ Hamvasztásos köztemetés: Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA 2./ Koporsós köztemetés: Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA 3./ Kórházi hőtés: elhunytat felvevı kórház által kiállított számla, díjszabás szerint. 4./ Köztemetés esetében, a sírhelymegváltás díja: -- 5./ Evangélikus egyházi búcsúztató szolgáltatás díja: -- 6./ Katolikus egyházi búcsúztató szolgáltatás díja: -- 7./ Felekezeten kívüli polgári búcsúztató szolgáltatás díja: -- TEMETİ FENNTARTÓI JÁRULÉK II. ( napjától kezdıdı hatállyal)

16 16 Temetı fenntartói járulék: Egyszeri alkalommal fizetendı Ft. LÉTESÍTMÉNY IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK III. ( napjától kezdıdı hatállyal) 1./ Szállítás: Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA/ km (100km, 100km belül) Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA/ km (100 km túl) 2./ Hőtés (1. napi): Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA/1. nap Hőtés (2. napi): Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA/2. nap Hőtés (3. naptól kezdıdıen): Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA/naponta 3./ Öltöztetés, borotválkozás: -- 4./ Ravatalozás díja: Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA 5./ Közüzemi díj: -- 6./ Tárolási díj: Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı részletes tájékoztatóját megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. A maga részérıl elfogadja és elfogadásra javasolja Pilis Város Önkormányzatának a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló, a 39/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 20/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló / ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására irányuló elıterjesztést. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 84/2010. (III.23.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság külön feltétel illetve kikötés eszközlése nélkül - a Képviselı-testület számára elfogadásra javasolja Pilis Város Önkormányzatának a köztemetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló, a 39/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 20/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló / ( ) sz. önkormányzati rendelete-tervezetét. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 7.) napirendi pontjának 7.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára, szükség szerinti kiegészítésére. Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait.

17 17 Dr. Csiki Gábor jegyzı A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata még nem zárult le ezért kéri az elıterjesztendı anyag napirenden tartását. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatását megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt nem tesznek a napirendi ponttal kapcsolatban. A maga részérıl egyetért az anyag napirenden tartásával. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát - az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 85/2010. (III.23.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületet részére, Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának központi jogszabályi rendelkezést érintı egyes helyi rendelkezései - felülvizsgálatára, szükség szerinti kiegészítésére vonatkozó szabályzati anyag képviselı-testületi ülés napirendjén történı tartását, az írásbeli elıterjesztés anyagának összeállítása esetén, a szabályzati anyagnak a Képviselı-testület március 25-i nyilvános és rendes ülésén történı érdemi megtárgyalását. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 8.) napirendi pontjának 8.) Napirendi pont Javaslat az Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására. Közremőködı: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviselıje Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, - annak elıterjesztése és benyújtása indokait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a tárgyévi közbeszerzési terv összeállításának alapját is döntı részt - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (III.18.) sz. önkormányzati rendelete 11. számú melléklete képezte. Fent írtak alapján nem közbeszerzési eljárás köteles beruházások, az alábbi értéknövelı felújítási munkák: 1./ Óvodai Intézmény informatikai tárgyú fejlesztési pályázatok (Kbt.-ben rögzített értékhatárra, valamint az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló valamennyi intézmény területén eszközölt tárgyévi hardver beruházás nagyságrendjére figyelemmel.). 2./ Gubányi Károly Általános Iskola - informatikai tárgyú fejlesztési pályázat (Kbt.-ben rögzített értékhatárra, valamint az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló

18 18 valamennyi intézmény területén eszközölt tárgyévi hardver beruházás nagyságrendjére figyelemmel.). 3./ Ingatlan vásárlás. 4./ Kossuth L. u. 57/b. szám alatti Idısek Napközi Otthona felújítása, részleges felújítása (2009. évben eszközölt, indított és lefolytatott beszerzésre figyelemmel). 5./ Pilis, Nagy Sándor u. szabályozási vonal rendezési ügye (kisajátítási, kártalanítás). 6./ Duna Tisza közi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer évi fejlesztése feladatainak önrésze. 7./ Trianoni Emlékmő tervezése és kivitelezése (a szerzıi jogról szóló évi LXXVI. törvény alapján, az Emlékmő tulajdonosa és birtokosa által rögzített tervkivitelezése a birtokos döntése alapján valósítható meg). 8./ Forgalomszabályozás (3 db közlekedési csomópont kivitelezése) (Kbt.-ben rögzített értékhatárra figyelemmel.). 9./ Településrendezési tervek, szabályozási eszközök módosítása (a mő megvalósítása - tervezése - a szerzıi jogról szóló, többször módosított évi LXXVI. törvény alapján, a szerzıi jog birtokosát illeti meg). 10./ Járdaépítés (önszervezıdı közösségek pályázat útján történı támogatása) (Kbt.-ben rögzített értékhatárra figyelemmel.) illetve évben meghozott, korábbi Képviselı -testületi döntés alapján az adott beruházási területen, a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került: 1./ Pilis Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése ÁROP pályázat, 2./ Gerje-forrás és környéke revitalizációja, 3./ Pilis, Vasútállomás P+R parkoló építés beruházás (BKSZ Kht. koordinálásában). Fent írtak alapján, ugyanakkor közbeszerzési eljárás köteles beruházások, az alábbi értéknövelı felújítási és fejlesztési munkák: II. fejezet: Építési beruházás 1./ Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi kávai és Attila úti óvoda konyhájában. 2./ Felújítás és eszközbeszerzés a pilisi Gubányi Károly Általános Iskolában. 3./ Bölcsıdei épület létesítése, beruházás. 4./ Kis léptékő Megyei Fejlesztési Terv Településközpontok fejlesztése KMOP sz. beruházás (két ütemben megvalósuló közbeszerzés). III. fejezet: Szolgáltatás-megrendelés 1./ TÁMOP-kompetencia alapú és szegregációmentes oktatás, pályázat Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni dr Csiki Gábor jegyzı részletes tájékoztatását megállapítja, hogy a Bizottság tagjai lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. A maga részérıl egyetért az elhangzottakkal kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 86/2010. (III.23.) számú határozata:

19 19 A Pénzügyi Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselıtestületet részére Pilis Város Önkormányzatának - a 99/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı, a TOPIL Bt. (2220 Vecsés, Erzsébet u. 21., képviseli: Földesiné Töpper Ilona közbeszerzési tanácsadó) által készített évi közbeszerzési tervének-tervezetét. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 9.) napirendi pontjának 9.) Napirendi pont Elıterjesztés a Pest Megyei Rendırkapitányság Monori Rendırkapitányságának Pilisi Rendırırse és Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Közterület-felügyelete között, a közös tevékenységek ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötésére. Közremőködık: Kiss Gábor, a Pilisi Rendırırs parancsnoka közterület-felügyelık Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Szabó Márton polgármester: tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Polgárırséggel kötött együttmőködési megállapodás analógiájára épült a rendırséggel megkötendı együttmőködési megállapodás is. Dr.Csiki Gábor jegyzı: tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy az elkészült anyag továbbításra került az Országos Rendır Fıkapitányság felé véleményezésre tekintettel arra, hogy elsıdlegesen az ı hatáskörükbe tartozik. Németh István bizottsági tag elmondja a Bizottság tagjainak azon véleményét, hogy sajnálattal vették tudomásul, hogy a Monori Rendırkapitányságnak nincs kompetenciája véleményezésre ebben az ügyben kizárólag csak a felettes szerveknek. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni Szabó Márton polgármester, dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatóját valamint Németh István bizottsági tag véleményét, megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. A maga részérıl elfogadja és elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 87/2010. (III.23.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság - külön kikötés és feltétel eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testületet részére a Pest Megyei Rendırkapitányság Monori Rendırkapitányságának Pilisi Rendırırse és Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri

20 20 Hivatala Közterület-felügyelete között, a közös tevékenységek ellátására vonatkozó, a 85/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı együttmőködési megállapodás-tervezetét. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 10.) napirendi pontjának 10.) Napirendi pont: A települési térfigyelı rendszer tervezéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányterv készítésére, valamint a hozzá kapcsolódó beszerzési közbeszerzési eljárás elıkészítését megalapozó anyagok összeállítására vonatkozó árajánlat megvizsgálása. Közremőködı: Olasz Tibor villamosmérnök, vezetı tervezı Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Szabó Márton polgármester: Közli a Bizottság tagjaival azon véleményét, mely szerint a városnak nagy szüksége van a térfigyelı rendszer kiépítésére. A lakossági igények is ezen tényállást mutatják. El kívánja mondani továbbá, hogy a közbeszerzési eljárási körbıl kivételre került és szakértı bevonásával kívánják a lehetıs legjobb és leghatékonyabb megoldást megtalálni. A projekt keretében olyan hálózati IP technológián alapuló kamerás térfigyelı rendszer kerül kiépítésre, mely képes a beépített eszközök paramétereire alapozva, az érintett területrıl jól értékelhetı információ rögzítésére, továbbítására, archiválására. A kamerák éjjel-nappali funkcióval vannak ellátva, képnyerésüket tovább lehet javítani. Pilis Város Önkormányzata vezetése a Monori Rendırkapitányság közremőködésével február és március hónapjában felvette a kapcsolatot Olasz Tibor villamosmérnökkel, vezetı tervezıvel (szakértıi engedély száma: ) a település közigazgatási területére vonatkozólag tervezett térfigyelı rendszer tervezésével (felmérésével), a rendszertervek összeállításával, továbbá az erre vonatkozó megvalósítási tanulmányterv elkészítésével, valamint a késıbbi, közbeszerzési pályázat lebonyolításához kapcsolódó szakmai közremőködéssel kapcsolatban. Az elkészített szakvélemény függvényében lehet további érdemi döntést hozni. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Várdai Enikı bizottsági tag 17 óra 15 perckor megérkezett a Bizottság ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Bizottság 8 fıvel határozatképes tovább folytatja ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Mala Ferenc alpolgármester csatalakozott 17 óra 25 perckor a Pénzügyi Bizottság üléséhez. Németh István bizottsági tag: kérdést intéz dr. Csiki Gábor jegyzıhöz amely arra vonatkozik, hogy más szakértı is jelentkezett a feladat ellátására? Dr. Csiki Gábor jegyzı: kérdésre válaszolva elıadja, hogy természetesen a Polgármesteri Hivatal kettı országos szakértıt is megkeresett erre vonatkozólag mindkettı a holnapi napra

21 21 ígérte az állásfoglalását. Ennek függvényében a Bizottságot tájékoztatni fogja a szakértık által elkészítetett szakvélemények tartalmáról. Varju Zoltán bizottsági elnök megköszöni Szabó Márton polgármester tájékoztatóját, hozzászólásokat, véleményeket megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további lényeges kérdést, észrevételt, kiegészítést a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. A maga részérıl elfogadja a települési térfigyelı rendszer tervezéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmánytervet. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki javasolja elfogadásra a Képviselı- testület részére kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 2 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 88/2010. (III.23.) számú határozata: 1./ A Pénzügyi Bizottság a 2./ pontban írott feltétel teljesülésére figyelemmel elviekben egyetért azzal, hogy Pilis Város Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt, a Pest megyei településközpontok fejlesztése-kisléptékő megyei fejlesztések címő, KMOP /A. kódszámú, komponenső pályázat részeként benyújtott Térfigyelı rendszer kiépítése Pilis Városában c. pályázati projekttevékenységhez, elemhez kapcsolódóan Olasz Tibor egyéni vállalkozó, villamosmérnök, vezetı tervezıvel (székhely: 2040 Budaörs Pf: 251) kössön vállalkozási szerzıdést, a Vállalkozó által február 16.-án kidolgozott és benyújtott, átalány tervezési (vállalkozói) árajánlatban foglaltakat alapul véve. 2./ Egyúttal a Pénzügyi Bizottság felkéri elnökén keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Képviselı-testület által március hó 25. napján megtartandó nyilvános és rendes üléséig gondoskodjék a Térfigyelı rendszer kiépítése Pilis Városában c. pályázati projekttevékenységhez, elemhez kapcsolódóan további gazdálkodó szervezetek bevonásával, - írásbeli árajánlatok beszerzésérıl, annak összehasonlíthatóság végett. Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, a 2./ pontban foglalt árajánlatok beszerzésére, összehasonlítására és elemzésére: március 25. Varju Zoltán bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 11.) napirendi pontjának 11.) Napirendi pont: A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse évi tevékenységérıl szóló beszámoló megvitatása. Közremőködı: Kiss Gábor, a Pilisi rendırıs parancsnoka. Varju Zoltán bizottsági elnök felkéri Szabó Márton polgármestert, mint elıterjesztıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot, a rövid, összefoglaló írásbeli tájékoztatást. Szabó Márton polgármester A Pilisi Rendırırs évi bőnügyi és közbiztonsági munkájáról szóló beszámoló elkészítését és összeállítását több, a Pilisi Rendırırs területére is kiható körülmény is meghatározta.

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.133-4/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 20-án 16 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. december 02-án 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben