J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának megtartott, összevont ülésérıl. Jelen vannak: Greksza János Gazdasági Bizottság elnöke, Településfej. bizottsági tag Bencze László Településfej. bizottsági tag Imecs László Településfej. bizottsági tag Nagy Tibor Településfej. bizottsági tag ifj. Tóth Tibor Településfej. bizottsági tag Szabó Márton Gazdasági bizottsági tag Nagy János Gazdasági bizottsági tag Domonyi Károly Gazdasági bizottsági tag Spiegl József Gazdasági bizottsági tag Csapó Attila a Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıje Szabó Balázs a TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság képviselıje Stiller László a Stili 2000 Kft. ügyvezetıje A jegyzıkönyvet Gaálné Czinkos Judit jegyzıkönyvvezetı vezette. A bizottság ülésérıl igazoltan távol: Mala Ferenc Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Biz. Elnöke, Kertesi Tamás Gazdasági bizottsági tag. A bizottság ülésérıl igazolatlanul távol: - A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági Bizottság megtárgyalásra kerülı napirendi pontjai: Napirend: 1./ Javaslat a TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal kötendı ingatlan adásvételi szerzıdés megkötésére. Elıterjesztı: Csikós János polgármester 2./ Javaslat a Pilis, külterület 025/33 hrsz-ú ingatlanon építési törmelék- begyőjtı, elıkezelı és hasznosító hely létesítésére, a Stili 2000 Kft-vel együttmőködési keretszerzıdés megkötésére. Elıterjesztı: Csikós János polgármester 3./ Javaslat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház által benyújtandó közmővelıdést fejlesztı támogatásra irányuló pályázat elıkészítésére, benyújtására, az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelete módosítására.

2 Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Greksza János a Gazdasági Bizottság elnöke: Köszönti a megjelent tagokat, elmondja, hogy Mala Ferenc a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke nem tud részt venni az ülésen, így ı vezeti mindkét bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülése is határozatképes, mivel 8 fı közül 6 jelen van. Megállapítja, hogy a gazdasági bizottsági ülés nem határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 3 fı van jelen. Hozzáteszi, hogy a Gazdasági Bizottság 2 tagja kb. fél óra múlva érkezik az ülésre. A bizottsági ülést megnyitja. Kéri a Településfejlesztési Bizottság tagjait, hogy aki a meghívóban szereplı napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendet. 1./ Javaslat a TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal kötendı ingatlan adásvételi szerzıdés megkötésére. Greksza János bizottsági elnök: Kérdezi, hogy kinek van észrevétele a megkötendı ingatlan adásvételi szerzıdéssel kapcsolatban. Szabó Márton gazdasági bizottsági tag: Javasolja, hogy az ingatlanok vételárával kapcsolatban zárt ülést tartsanak. Bencze László településfejlesztési bizottsági tag: Véleménye szerint is az üzletpolitikai kérdésekben zárt ülésen kellene tárgyalni. Greksza János bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyetért-e a javaslattal. A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Szabó Márton gazdasági bizottsági tag: Kérdezi, hogy a szóban forgó ingatlanok értékesíthetık, mint belterületi ingatlanok, a mezıgazdasági mővelés alól már ki lettek-e véve. Szabó Balázs a Tesco Global Áruházak Zrt. képviselıje: Elmondja, hogy már korábban ki lettek véve mezıgazdasági mővelés alól, csak hivatalosan nem volt átvezetve, de mára már megtörtént az átvezetés. Bencze László településfejlesztési bizottsági tag: Véleménye szerint a pénzügyi bizottsági határozati javaslatot kellene átolvasni, és az abban szereplı változásokat kellene elsısorban tárgyalni.

3 Dr. Ágh Mariann aljegyzı: Elmondja, hogy dr. Csiki Gábor jegyzı és Szabó Balázs a Tesco Global Áruházak képviselıje, és a Tesco Global Áruházak ügyvédje pontról pontra átnézték a keretszerzıdést. Véleménye szerint a Pénzügyi Bizottság is tüzetesen átnézte, és javasolt változtatásokat. Szabó Balázs a Tesco Global Áruházak képviselıje: Hozzáteszi, hogy az lenne a cél, hogy a mai napon a Képviselı-testület elfogadja az adásvételi szerzıdést. Szabó Márton gazdasági bizottsági tag: Részben egyetért a Pénzügyi Bizottság határozati javaslataival, de hozzáteszi, hogy az adásvételi szerzıdés 6.3. pontjában írt 2 napos határidıvel nem ért egyet. Javasolja, hogy az ingatlan adásvételi szerzıdés 7.7. pontjában a.3 (három) banki napon belül. szöveg helyett a.8 (nyolc) banki napon belül. szöveg kerüljön meghatározásra. Szabó Balázs a Tesco Global Áruházak képviselıje: Elmondja, hogy a 2 munkanap arra szolgál, hogy azon az idın belül az önkormányzat igazolást bocsásson ki a Tesco Rt. részére, véleménye szerint ez elegendı idı. Csikós János polgármester: Elıadja, hogy kérte dr. Csiki Gábor jegyzıt és a Tesco Zrt. képviselıjét, hogy legitimen készítsék elı az adásvételi szerzıdés szervezetét. Szabó Márton gazdasági bizottsági tag: Kérdezi, hogy a 6.2. részben leírtakkal kapcsolatban kérdezi, hogy lehetséges-e, hogy az eladó olyan kötelezettséget vállaljon amelyet a szomszéddal együtt kell megtenni. Dr. Csiki Gábor jegyzı: Válaszában kifejti, hogy lehet ilyen irányú kötelezettséget vállalni. Szabó Balázs a Tesco Global Áruházak Zrt. képviselıje: Hozzáteszi, hogy a szomszéddal is olyan szerzıdést kívánnak kötni, hogy az önkormányzattal együtt kell mőködnie. Szabó Márton gazdasági bizottsági tag: Elmondja, hogy a 6.5. pontban arról van szó, hogy a szerzıdés aláírásától számított 120 napon belül a vevı adatot győjthet, illetve kutatásokat végezhet a területen. A 6.6. pont végén pedig az áll, hogy a vevı kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgálatok által okozott károkat az eladónak megtéríti feltéve, hogy a vevınek felróható okokból teljesülés nélkül megszőnik. Véleménye szerint bele kellene fogalmazni, hogy más harmadik személynek felróható okból. Kérdezi, hogy a közmővek kiépítése kinek a feladatát képezi, ugyanis arról nincs szó a szerzıdésben. Szabó Balázs a Tesco Global Áruházak Zrt. képviselıje: Elmondja, hogy a Tesco Zrt. vállalja a közmővek kiépítését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Imecs László, a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdsági és Környezetvédelmi Bizottság tagja 16 órakor elhagyta a termet, így a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 5 fıvel folytatja tovább munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Spiegl József, a Gazdasági Bizottság tagja 16 órakor megérkezett az ülésre így a Gazdasági Bizottság határozatképes és 4 fıvel folytatja tovább a munkáját.

4 Greksza János gazdasági bizottsági elnök: Miután összefoglalta az elhangzott módosítási javaslatokat, felteszi szavazásra a kérdéseket. Elmondja, hogy elıször a Településfejlesztési Bizottságot kérdezi, utána a Gazdasági Bizottságot. Kérdezi, hogy a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyetért-e azzal, hogy 3 napról 8 napra emeljék a visszafizetési határidıt mindkét fél részérıl. A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság kézfeltartással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással, az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 25/2006. (III. 09.) számú határozati javaslata: A Bizottság az alábbi kiegészítést javasolja a Tesco Global Áruházak Zártkörően Mőködı Az ingatlan adásvételi szerzıdés 7.7. pontjában a.3 (három) banki napon belül. szöveg helyett a.8 (nyolc) banki napon belül. szöveg kerüljön meghatározásra. Felelıs: Mala Ferenc bizottsági elnök Kérdezi, hogy a Gazdasági Bizottság egyetért-e azzal, hogy 3 napról 8 napra emeljék a visszafizetési határidıt mindkét fél részérıl. A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Gazdasági Bizottság 27/2006. (III.09.) számú határozati javaslata: A Bizottság az alábbi kiegészítést javasolja a Tesco Global Áruházak Zártkörően Mőködı Az ingatlan adásvételi szerzıdés 7.7. pontjában a.3 (három) banki napon belül. szöveg helyett a.8 (nyolc) banki napon belül. szöveg kerüljön meghatározásra. Felelıs: Greksza János, a Bizottság elnöke, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Greksza János gazdasági bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elfogadja-e hogy az ingatlan adásvételi szerzıdésben szerepeljen, hogy a szóban forgó telkek jelenleg közmőellátottság nélkül vannak, és a közmővek bevezetése az ingatlanokra a leendı vevıt terhelik. A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 26/2006. (III. 09.) számú határozati javaslata:

5 A Bizottság az alábbi kiegészítést javasolja a Tesco Global Áruházak Zártkörően Mőködı Az ingatlan adásvételi szerzıdésben jelenjen meg, hogy az értékesítendı telkeken közmővek nincsenek. A közmővek bekötése a vevıt terhelik. Felelıs: Mala Ferenc bizottsági elnök Greksza János gazdasági bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a Gazdasági Bizottság elfogadja-e hogy az ingatlan adásvételi szerzıdésben szerepeljen, hogy a szóban forgó telkek jelenleg közmőellátottság nélkül vannak, és a közmővek bevezetése az ingatlanokra a leendı vevıt terhelik. A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Gazdaság Bizottság 28/2006. (III.09.) számú határozati javaslata: A Bizottság az alábbi kiegészítést javasolja a Tesco Global Áruházak Zártkörően Mőködı Az ingatlan adásvételi szerzıdésben jelenjen meg, hogy az értékesítendı telkeken közmővek nincsenek. A közmővek bekötése a vevıt terhelik. Felelıs: Greksza János, a Bizottság elnöke, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül Greksza János gazdasági bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyetért-e azzal, hogy felkérjék a dr. Csiki Gábor jegyzıt: vállaljon szabatosságot az önkormányzat által betartandó határidıkért. A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 27/2006. (III. 09.) számú határozati javaslata: A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a Tesco Global Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal kötendı ingatlan adásvételi szerzıdésben lévı önkormányzati határidıkért vállaljon garanciát. Felelıs: Mala Ferenc bizottsági elnök Greksza János gazdasági bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a Gazdasági Bizottság egyetért-e azzal, hogy felkérjék a dr. Csiki Gábor jegyzıt: vállaljon szabatosságot az önkormányzat által betartandó határidıkért.

6 A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot hozta: A Gazdaság Bizottság 29/2006. (III.09.) számú határozati javaslata: A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a Tesco Global Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal kötendı ingatlan adásvételi szerzıdésben lévı önkormányzati határidıkért vállaljon garanciát. Felelıs: Greksza János bizottsági elnök Greksza János gazdasági bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyetért-e azzal, hogy az adásvételi szerzıdés 6.6. pontjának végére bekerüljön a : vagy más harmadik személynek felróható okból szövegrész. A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 28/2006. (III. 09.) számú határozati javaslata: A Bizottság az alábbi kiegészítést javasolja a Tesco Global Áruházak Zártkörően Mőködı Az ingatlan adásvételi szerzıdés 6.6. pontjában írt szövegrész végére az alábbi szöveg kerüljön: vagy más harmadik személynek felróható okból Felelıs: Mala Ferenc bizottsági elnök Greksza János gazdasági bizottsági elnök: Kérdezi, hogy a Gazdasági Bizottság egyetért-e azzal, hogy az adásvételi szerzıdés 6.6. pontjának végére bekerüljön a : vagy más harmadik személynek felróható okból szövegrész. A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot hozta: A Gazdaság Bizottság 30/2006. (III.09.) számú határozati javaslata: A Bizottság az alábbi kiegészítést javasolja a Tesco Global Áruházak Zártkörően Mőködı Az ingatlan adásvételi szerzıdés 6.6. pontjában írt szövegrész végére az alábbi szöveg kerüljön: vagy más harmadik személynek felróható okból Felelıs: Greksza János bizottsági elnök

7 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a bizottságok a Tesco-Global Áruházak Zrt.-vel kötendı ingatlan adásvételi szerzıdésében szereplı telek vételárral kapcsolatban zárt ülésen folytatják a munkájukat 16 óra 20 perctıl. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a bizottságok perctıl ismét nyílt ülésen folytatják tovább a munkájukat. Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Megkéri Gaálné Czinkos Judit jegyzıkönyvvezetıt, hogy olvassa fel a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint Gazdasági Bizottság által elfogadott módosító javaslatokat. Gaálné Czinkos Judit jegyzıkönyvvezetı: Ismerteti a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint Gazdasági Bizottság által elfogadott módosító javaslatokat. Greksza János gazdasági bizottság elnök: Kéri, a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, hogy aki a Tesco-Global Áruházak Zrt.-vel kötendı ingatlan adásvételi szerzıdést a fenti kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 29/2006. (III. 09.) számú határozati javaslatával elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Tesco-Global Áruházak Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal kötendı ingatlan adásvételi szerzıdést a fenti kiegészítésekkel. Felelıs: Mala Ferenc bizottsági elnök Greksza János gazdasági bizottság elnök: Kéri, a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy aki a Tesco-Global Áruházak Zrt.-vel kötendı ingatlan adásvételi szerzıdést a fenti kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot hozta: A Gazdasági Bizottság 31/2006. (III. 09.) számú határozati javaslatával elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Tesco-Global Áruházak Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal kötendı ingatlan adásvételi szerzıdést a fenti kiegészítésekkel. Felelıs: Greksza János bizottsági elnök

8 2./ Javaslat a Pilis, külterület 025/33 hrsz-ú ingatlanon építési törmelék- begyőjtı, elıkezelı és hasznosító hely létesítésére, a Stili 2000 Kft-vel együttmőködési keretszerzıdés megkötésére. Elıterjesztı: Csikós János polgármester Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, hogy a 2. napirendi ponttal kapcsolatosan mondják el véleményüket. Csikós János polgármester: Elmondja, hogy a város útjainak rendbetételére a Polgármesteri Hivatal kidolgozta a Stilli 2000 KFT-vel a Pilis külterület 025/33 hrszú ingatlanon építési törmelék begyőjtı, elıkezelı és hasznosító hely létesítésére, együttmőködésére vonatkozó keretszerzıdést. A város érdeke, hogy a zúzott kı adásvétele Pilisen történjen. A pilisi lakosoknak is lehetıségük lenne arra, hogy vásároljanak a zúzott kıbıl. Imecs László településfejlesztési bizottsági tag: Elmondja, hogy nem tudja hol található az említett terület. A zúzott kı nem minısül útlapnak. Véleménye szerint a zúzott követ nem lehet értékesíteni a lakosok részére. Stiller László Stili 2000 Kft ügyvezetıje: Elmondja, hogy ezt az anyagot csak gépekkel és megfelelı szakmunkával lehet bedolgozni. A zúzott kı útlapnak minısül. Csapó Atilla Gerje-Forrás ügyvezetı igazgatója: Ismerteti a zúzott kı felhasználásának lehetıségeit. Nagy János gazdasági bizottsági tag. Elmondja, hogy a kızúzalék felhasználásával járhatóvá lehet tenni az utakat. Spiegl József bizottsági tag: Véleménye szerint a szerzıdés az önkormányzat és a vállalkozó számára is kedvezı. Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Javasolja, hogy az önkormányzatnak mindaddig legyen elıvásárlási joga, amíg szüksége van zúzott kıre. Stiller László Stili 2000 Kft ügyvezetıje: Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak mekkora mennyiségő zúzott kıre van szüksége. Csapó Atilla Gerje-Forrás ügyvezetı igazgatója: Az önkormányzatnak kell maghatározni, hogy mennyi munkát akar elvégeztetni a Gerje-Forrás Kht-val. Bencze László településfejlesztési bizottsági tag: Elmondja, hogy a évi költségvetésbe útalaphoz kızúzalék vásárlására e Ft van betervezve, mivel a Gerje-Forrás KHT ennyi mennyiséget tud reálisan a rendelkezésre álló munkagépekkel útalapba bedolgozni. Tóth Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy a szerzıdésbe kerüljön bele, hogy a Stili 2000 KFT addig, míg az önkormányzat saját beruházásához nem biztosította a kızúzalékot, addig azt 3. személynek nem adhatja el.??????????????? Greksza János bizottsági elnök: Kéri, hogy????????????????

9 A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 30/2006.(III.9) számú határozati javaslata:??????????????? Felelıs: Mala Ferenci bizottság elnöke Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Kéri, a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, hogy aki a Pilis, külterület 025/33 hrsz-ú ingatlanon építési törmelék- begyőjtı, elıkezelı és hasznosító hely létesítésére, a Stili 2000 Kft-vel együttmőködési keretszerzıdés megkötését a fenti kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 31/2006. (III. 09.) számú határozati javaslatával elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Stili 2000 Kft-vel kötendı együttmőködési keretszerzıdést az elhangzott kiegészítéssel. Felelıs: Mala Ferenc bizottság elnöke Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Kéri a Gazdasági Bizottság tagjait, hog???????.. A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot hozta: A Gazdasági Bizottság 32/2006.(III.09.) számú határozati javaslata.??????????????? Felelıs: Greksza János gazdasági bizottság elnöke. Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Kéri, a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy aki a Pilis, külterület 025/33 hrsz-ú ingatlanon építési törmelék- begyőjtı, elıkezelı és hasznosító hely létesítésére, a Stili 2000 Kft-vel együttmőködési keretszerzıdés megkötését a fenti kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozati javaslatot fogadta el:

10 A Gazdasági Bizottság 32/2006. (III. 09.) számú határozati javaslatával elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Stili 2000 Kft-vel kötendı együttmőködési keretszerzıdést az elhangzott kiegészítéssel. Felelıs: Greksza János bizottsági elnök. 3./ Javaslat a Móricz Zsigmond Közösségi Ház által benyújtandó közmővelıdést fejlesztı támogatásra irányuló pályázat elıkészítésére, benyújtására, az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelete módosítására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Rátér a 3. napirendi pontra, ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. A bizottság javasolja 1. A Képviselı-testületnek, az ún érdekeltségnövelı közmővelıdést fejlesztı támogatásra tárgyú pályázaton a Móricz Zsigmond Közösségi Ház által benyújtandó pályázathoz Ft pályázati önrészt különít el a Közösségi Ház költségvetésen belül, a készletbeszerzésre fordítható elıirányzat egyidejő csökkentésével. 2./ A Képviselı-testületnek felkéri a polgármester, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján a szakfeladaton belüli elıirányzat átcsoportosítással összefüggı, Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2006.(III.09) sz. önk. rendelete módosítására tegye meg a szükséges intézkedéseket, a rendelet módosítására irányuló tervezetet a Képviselı-testület szeptember havi ülésére terjessze be. Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Kéri a Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjait amennyiben egyetértenek a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatával, kézfelemeléssel szavazzanak. A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 32/2006. (III. 09.) számú határozati javaslatával az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra a 32/2006. sz. elıterjesztést: 1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az ún. érdekeltségnövelı, közmővelıdést fejlesztı támogatására tárgyú pályázaton, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház által benyújtandó pályázathoz Ft pályázati önrészt különít el a Közösségi Ház költségvetésén belül, a készletbeszerzésre fordítható elıirányzat egyidejő csökkentésével. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármester, hogyaz 1./ pontban foglalt döntés alapján, a szakfeladaton belüli elıirányzat átcsoportosítással összefüggı, Pilis Város Önkormányzatának az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2006. (III.09.) sz. önk. rendelete módosítására tegye meg a szükséges intézkedéseket, a rendelet módosítására irányuló tervezetet a Képviselı-testület szeptember havi ülésére terjessze be. Felelıs: Mala Ferenc bizottság elnöke

11 Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Kéri a Gazdasági Bizottság tagjait amennyiben egyetértenek a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatával kézfelemeléssel szavazzanak. A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot fogadta el: A Gazdasági Bizottság 34/2006. (III. 09.) számú határozati javaslatával az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra a 31/2006. sz. elıterjesztést: 1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az ún. érdekeltségnövelı, közmővelıdést fejlesztı támogatására tárgyú pályázaton, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház által benyújtandó pályázathoz Ft pályázati önrészt különít el a Közösségi Ház költségvetésén belül, a készletbeszerzésre fordítható elıirányzat egyidejő csökkentésével. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármester, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a szakfeladaton belüli elıirányzat átcsoportosítással összefüggı, Pilis Város Önkormányzatának az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2006. (III.09.) sz. önk. rendelete módosítására tegye meg a szükséges intézkedéseket, a rendelet módosítására irányuló tervezetet a Képviselı-testület szeptember havi ülésére terjessze be. Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke, a polgármester értesítésére: a döntést követı 2 napon belül Greksza János gazdasági bizottság elnöke: Mivel egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el a bizottsági ülést 17 órakor bezárja. K.m.f.... Gaálné Czinkos Judit Greksza János jegyzıkönyvvezetı Gazdasági Bizottság elnöke

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-37/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.120-26/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2014. december

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2010. 2 Jegyzıkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-24/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án 19 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 27-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV 7/2012. Készült: Budakeszi Város Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottsága 2012. április 10-én megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV. 171-4/2011. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 20-án (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.133-4/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7. Ügyszám: 56-121/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. november 7. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság

Részletesebben