JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa október 25-én (péntek) órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata Alsónána Község Önkormányzata Bogyiszló Község Önkormányzata Bátaszék Város Önkormányzata Báta Község Önkormányzata Decs Nagyközség Önkormányzata Fadd Nagyközség Önkormányzata Fácánkert Község Önkormányzata Felsınána Község Önkormányzata Kistormás Község Önkormányzata Kölesd Község Önkormányzata Kéty Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata İcsény Község Önkormányzata Pörböly Község Önkormányzata Sárpilis Község Önkormányzata Szedres Község Önkormányzata Szekszárd Város Önkormányzata Sióagárd Község Önkormányzata Tengelic Község Önkormányzata Várdomb Község Önkormányzata Dózsa-Pál Tibor polgármester Kis Istvánné polgármester Tóth István polgármester Bognár Jenı polgármester Huszárné Lukács Rozália polgármester Biczó Ernı polgármester Fülöp János polgármester Orbán Zsolt polgármester Bognár László polgármester Csapó László polgármester Berényi István polgármester Gödrei Zoltán polgármester Vén Attila polgármester Fülöp János polgármester Sipos Lajos polgármester Figler János polgármester Kovács János polgármester Horváth István polgármester Háry János polgármester Gáncs István polgármester Simon Csaba polgármester Távol maradtak: Harc Község Önkormányzata Murga Község Önkormányzata Szálka Község Önkormányzata Zomba Község Önkormányzata Siposné Csajbók Gabriella polgármester Felkl Márton polgármester Pálfi János polgármester Szőcs Sándor polgármester Tanácskozási joggal megjelentek: Szd. MJV Polgármesteri Hivatala Szd. MJV Polgármesteri Hivatala TM.Önkorm.Hiv.Terfejl.Osztály Hajdúné Varga Andrea kistérségi referens jegyzıkönyvvezetı Dr. Kajos Nikolett aljegyzı Naszvadi Balázs osztályvezetı 1

2 Horváth István elnök köszönti a megjelenteket. Az elnök az ülést 10 óra 00 perckor megnyitja. Az elnök megállapítja, hogy a Tanács határozatképes. Az elnök javasolja az elızetesen kiküldött napirendi pontok módosítását. Kéri napirendi pontként felvenni a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását az Elnökség, valamint a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása miatt. A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a Tanács egyhangúan elfogadott és a következı napirendet állapította meg: Napirend 1. /napirendi pont Tájékoztatás a EU-s finanszírozású pályázatok területfejlesztési tervezési feladatairól (szóbeli tájékoztatás) Elıadó: Naszvadi Balázs TM. Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály vezetıje 2. /napirendi pont Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 3. /napirendi pont Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetésének 1. elıirányzat módosítása 4. /napirendi pont Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 1. számú módosítása 5. /napirendi pont A Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött Együttmőködési megállapodás 1. számú módosítása 2

3 6. /napirendi pont Együttmőködési megállapodás módosítása Agóra program Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával 7. /napirendi pont Beszámoló a Társulásnál végrehajtott évi szúnyoggyérítésrıl 8. /napirendi pont Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 1. számú módosítása 9. /napirendi pont Egyebek - Tájékoztató a Társulásnál végzett ÁSZ ellenırzéssel kapcsolatosan (írásbeli tájékoztató) Elıterjesztı: Dr. Kajos Nikolett aljegyzı - Tájékoztató a Társulás évi költségvetési koncepciójával kapcsolatosan Elıterjesztı: Kovács János elnök - Hınyi Pálné jelzálogtörlési kérelme Elıterjesztı: Kovács János PB elnök - Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítésére árajánlat - Állati hulladéklerakó létesítésének kérdése Elıterjesztı: Fülöp János Fadd Nagyközség polgármestere Az elnök jegyzıkönyv hitelesítınek felkéri Kovács Jánost. A jelölt megköszöni és elfogadja a jelölést. Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a Tanács 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott. 1. /napirendi pont Tájékoztatás a EU-s finanszírozású pályázatok területfejlesztési tervezési feladatairól (szóbeli tájékoztatás) Elıadó: Naszvadi Balázs TM. Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály vezetıje 3

4 Horváth István elnök felkéri Naszvadi Balázst, hogy tartsa meg a tájékoztatót. Naszvadi Balázs: részletesen ismerteti a as tervezési idıszakra vonatkozó feladatokat. Elmondja, hogy a tervezési koncepció fontos része, hogy meghatározza azokat a fıbb fejlesztési irányokat, amelyre a megye az elkövetkezendı idıszakban különös hangsúlyt kíván fektetni. Kéri a települések aktív közremőködését a pályázati elképzelések leadásával kapcsolatosan. Elmondja, hogy munkatársaik minden önkormányzatot személyesen felkeresnek és egyeztetik az elképzeléseket, mert nagyon fontos, hogy minden fejlesztési szándékról értesüljenek, hogy annak megfelelıen kerüljenek majd kiírásra a tengelyek. A cél, hogy minél több forrást sikerüljön lehívni a tervezési idıszakban. A pályázási feltételek egyszerőbbé válnak a jövıben és a hivatal segíteni fogja a pályázókat. A kistérség által meghatározott közös nagy projekt elıkészítésében közremőködnek, hogy az már beadható állapotba kerüljön a pályázati kiírás megjelenésekor. Ezzel kapcsolatosan további egyeztetések lesznek. Horváth István: a nagyprojektek közé javasoljuk a Sió-csatorna vízrendezését, hiszen ez évek óta mindig felmerülı kérdés, eddig érdemi változás nem történt, az országos kerékpárhálózatba való bekapcsolódását térségünknek, valamint a térség vízrendezésének megoldását. Huszárné Lukács Rozália: javaslom, hogy a Duna alsó szakaszán lévı települések is kapjanak nagyobb hangsúlyt a pályázati lehetıségek során. Simon Csaba: a térségünkre tervezett pályázati összeg éves, vagy a hét évre értendı összesen? Naszvadi Balázs: a 280 milliárd forint összesen értendı a hét évre. Azonban a lehatárolások még nem dıltek el, az biztos, hogy nem minden fejlesztést kell ebbıl a pénzbıl megoldani. Utak javítása biztosan nem ebbıl lesz finanszírozva, azokra más forrás áll majd rendelkezésre. Külön jogcímek lesznek a nem Uniós forrásokon kívül meghatározva, azok a magyar alapból lesznek támogatva. A térség vízrendezési kérdése a koncepcióban is átfogó programként szerepel. A gazdasági hasznosítás kiemelt szerepet kap a tervezés során. Víztározók, mesterséges tavak kialakítása stb. Ehhez kapcsolódik az öntözéses gazdálkodás elısegítése. Ez kiemelt terület, az Unió által is finanszírozott, a vízgazdálkodáson belül megyei szinten is kezelhetı lesz. Nagyon fontos, hogy adják le az ezzel kapcsolatos fejlesztési elképzeléseiket. A Sió-csatorna hasznosítása a megyei programon belül is kiemelt szerepet kap, hiszen ez jóval túlnyúlik a megye határain. A két végpont Siófok és Szekszárd közötti térség fejlesztését célozza meg mind gazdaságilag, mind turisztikailag. Területi szintő fejlesztések között minden érintett települést rá lehet főzni. A cél a balatoni szezon megnyújtása különbözı szolgáltatásokkal. Tervben van 3 zsilip létrehozása és a meder kotrása is elengedhetetlen. A fejlesztések között szerepel továbbá a Sió vízgyőjtı területének fejlesztése is. A kerékpárút hálózatnál fontos megkülönböztetni helyi, megyei, regionális és országos szinteket. Az egész országra kiterjedı kerékpárút hálózatra van már elképzelés. Ez egészen a határig nyúlna. A helyi kerékpárutak létrehozásának elképzelését jelezni kell, ezek a megyei forrás terhére lesznek megvalósíthatóak. Azok a tervek, amelyek már elkészültek, de valamilyen okból kifolyólag elutasításra kerültek, vagy nem lett rájuk pályázati forrás kiírva, újból kerüljenek beadásra. A Duna projekt árvízvédelmi fejlesztési csomag volt, azonban már erre is van átfogó fejlesztési program elképzelés gazdasági és turisztikai területen egyaránt. Ezek összegyőjtése folyamatban van. A Duna projekt fejlesztésére Uniós forrás nincs. Ez ágazati vagy megyei program keretében valósulhat meg. A helyi fejlesztési igények legyenek leadva. 4

5 További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Tanács a tájékoztatót tudomásul vette. Az elnök megköszöni a tájékoztatást, az elıadó a tanácstermet 10 óra 40 perckor elhagyja. 2. /napirendi pont Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Az elnök felkéri Kovács Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság napirenddel kapcsolatos véleményét. Kovács János: a beszámoló a törvényi elıírásoknak megfelelıen a Társulás gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl, a költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásáról, a tartalék felhasználásáról, a költségvetés teljesülésének alakulásáról szól. Az elıterjesztés mellékleteként feltüntetett táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelıen tartalmazzák az elsı félévben teljesített bevételeket és kiadásokat. A Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Tanács 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 34/2013.(X. 25.) SZTÖT. határozata a Társulás I. félévi költségvetésének végrehajtásáról A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetésének elsı féléves teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. 3. /napirendi pont Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetésének 1. elıirányzat módosítása Az elnök felkéri Kovács Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság napirenddel kapcsolatos véleményét. Kovács János: a módosításra az év közben bekövetkezett változások és a évi pénzmaradvány felhasználása végett van szükség. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a módosítást. 5

6 Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Tanács 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 35/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata a Társulás évi költségvetésének 1. elıirányzat módosításáról A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetésének 1. számú elıirányzat módosítását elfogadja. 4. /napirendi pont Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 1. számú módosítása Az elnök felkéri dr. Kajos Nikolett aljegyzıt, hogy ismertesse a módosítás szükségességét. dr. Kajos Nikolett: a Társulás februári ülésén fogadta el a kistérségi társulás átalakulására, és a társulásokkal kapcsolatos jogszabályváltozásokra tekintettel felülvizsgált társulási megállapodását. Az Állami Számvevıszék a települési önkormányzatok társulásának és feladatellátásának ellenırzése körében elvégezte a társulás ellenırzését is évekre vonatkozóan, valamint megvizsgálta, hogy a társulás felülvizsgálata-e a társulási megállapodását a törvényi elıírásoknak megfelelıen. Az Állami Számvevıszéki vizsgálat, valamint a társulás mőködésének gyakorlati tapasztalataira tekintettel a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálta a társulás társulási megállapodását és abban módosításokat javasol. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást minden tagönkormányzat részére megküldtük. Kérem, testületi ülésükön szíveskedjenek megtárgyalni és az errıl szóló határozatot a társulás részére megküldeni. Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Tanács 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 36/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata a Társulás Társulási megállapodásának 1. számú módosításáról 1. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Szekszárd és Térsége 6

7 Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 1. számú módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal. 2. A Társulási Tanács felkéri a társult települések képviselıit, hogy terjesszék a társulási megállapodás módosítását a képviselı testületeik elé jóváhagyás céljából. 2. pont tekintetében: november /napirendi pont A Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött Együttmőködési megállapodás 1. számú módosítása Az elnök felkéri Kovács Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a módosítás szükségességét. Kovács János: a Társulás a évi belsı ellenırzési tevékenységet belsı ellenır közszolgálati jogviszonyban történı foglalkoztatásával látja el. A belsı ellenır június 17-én állt munkába, ezért szükséges a megállapodás IV. fejezetének 26. pontja módosítása. Ennek értelmében módosításra került a hozzájárulás mértéke a mőködéssel kapcsolatos költségek, feladatok ellátása terén. A Pénzügyi Bizottság a megállapodás módosítását elfogadásra javasolja. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Tanács 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 37/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata a Társulás és Szd. Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött Együttmőködési megállapodás 1. számú módosításáról 1. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött együttmőködési megállapodás 1. számú módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. 2. A Tanács felhatalmazza az Elnököt az Együttmőködési megállapodás módosításának aláírására. 7

8 6. /napirendi pont Együttmőködési megállapodás módosítása Agóra program Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával Horváth István: a módosítás technikai jellegő. A Társulás új neve és székhelye került átvezetésre a 2009-ben már megkötött megállapodás módosításaként. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Tanács 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 38/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata a Társulás és Szd. Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Agóra programmal kapcsolatos - Együttmőködési megállapodás módosításáról 1. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Agóra program - Együttmőködési megállapodás módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja. 2. A Tanács felhatalmazza az Elnököt az Együttmőködési megállapodás módosításának aláírására. 7. /napirendi pont Beszámoló a Társulásnál végrehajtott évi szúnyoggyérítésrıl Az elnök felkéri Hajdúné Varga Andrea kistérségi referenst, hogy ismertesse a napirendi pontot. Hajdúné Varga Andrea: 2013-ban a Társulás döntése értelmében közösen került megrendelésre a kistérség területét lefedı szúnyoggyérítés. Megbízási szerzıdés az RSZ-COOP Kft-vel került megkötésre. A szakértıi feladatok elvégzésére a Pannónia Központ Kft. lett megbízva. A szeszélyes idıjárásnak köszönhetıen a meghirdetett irtás többször elmaradt, majd a Duna áradása következtében kialakult helyzet miatt az OKF szervezésében beindult intenzív szúnyog-gyérítési program miatt a kistérség által finanszírozott irtásra nem kellett sort keríteni. 8

9 A tervezett forint felhasználásánál jóval kevesebb összeg került kifizetésre, összesen: forint volt a kiadás a szúnyoggyérítésre, valamint a szakértıi díjra forint került kifizetésre. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Tanács 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 39/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata a évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos beszámoló elfogadásáról A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a évi szúnyoggyérítés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 8. /napirendi pont Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 1. számú módosítása Horváth István: az elızı társulási ülésünkön elfogadásra került az SZMSZ, amelyben az Elnökség és a Pénzügyi Bizottság létszáma már csökkentett fıvel került megjelölésre. A tagokra vonatkozóan az egyeztetéseket nem sikerült elvégezni, ezért ık akkor nem kerültek megválasztásra. A törvényes mőködéshez fontos, hogy ezt a hiányt pótoljuk. Ezért most meg kell választanunk az 5 tagú Elnökség és a 3 tagú Pénzügyi Bizottság tagjait. Eddig az Elnökség 9 fıbıl, a Pénzügyi Bizottság 5 fıbıl állt. A létszámcsökkentést indokolta a feladatcsökkenés és az, hogy kisebb létszámmal operatívabb a munka végzése. A tagok személyére javaslatot teszek. A személyi javaslatok kialakításánál figyelembe vételre került a települések földrajzi elhelyezkedése, fontos, hogy minden mikrotérség képviselve legyen, valamint a közigazgatási terület nagysága szerinti városi, nagyközségi, kistelepülési szintő képviselet is megvalósuljon. Az elnökségbe 3 tag kerül megválasztásra, mert az elnök személye adott és a Pénzügyi Bizottság elnöke is automatikusan bekerül az Elnökségbe, így 3 hely marad. Javaslatom a kistérség déli részérıl Dózsa-Pál Tibor Alsónyék polgármestere. İ eddig is aktívan részt vett a társulás munkájában és képviseli a kistelepüléseket. Berényi István, Kölesd község polgármestere, aki a közepes települések képviseletében kerülne megválasztásra, valamint Fülöp János Fadd polgármestere, a nagyközségek képviseletében. A Társulásnak alelnököt is kell választani. Erre a posztra Fülöp Jánost (Fadd) javaslom. A Pénzügyi Bizottság elnökének továbbra is Kovács Jánost javaslom, aktívan részt vesz a társulás munkájában és folyamatában ismeri a társulás gazdálkodását. Így az Elnökség 5 tagja adott lenne. A Pénzügyi Bizottság további 2 tagjának Fülöp Jánost, İcsény polgármesterét, valamint Figler Jánost Sárpilis polgármesterét javaslom. A javaslatokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 9

10 A jelöltek megköszönték és elfogadták a jelölést. Az elnök szavazásra teszi fel az Elnökség 4 tagjára tett javaslatot, melyet a Tanács 17 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 40/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata a Társulás Elnökségi tagjainak megválasztásáról A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Elnökségi tagjának megválasztja: Berényi Istvánt (Kölesd község polgármestere, szül.: Szekszárd, an: Horváth Erzsébet) Dózsa-Pál Tibort (Alsónyék község polgármestere, szül.: Alsónyék, an. Pekli Erzsébet) Fülöp Jánost (Fadd nagyközség polgármestere, szül.: Fadd, an. Beda Anna) Kovács Jánost (Szedres község polgármestere, szül: (Szekszárd, an. Oláh Anna). Az elnök szavazásra teszi fel az alelnök személyére tett javaslatot, melyet a Tanács 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 41/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata a Társulás alelnökének megválasztásáról A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás alelnökének megválasztja: Fülöp Jánost (Fadd nagyközség polgármestere, szül.: Fadd, an. Beda Anna) Az elnök szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság tagjaira és annak elnökére tett javaslatot, melyet a Tanács 18 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 10

11 42/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata a Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjairól, a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról 1. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Pénzügyi Bizottsági tagjainak megválasztja: Kovács Jánost (Szedres község polgármestere, szül.: Szekszárd, an. Oláh Anna) Figler Jánost (Sárpilis község polgármestere, szül.: Szekszárd, an. Kövecses Irén) Fülöp Jánost (İcsény község polgármestere, szül.: Szekszárd, an. Böröcz Mária). 2. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Pénzügyi Bizottsága elnökének a bizottság tagjai közül: Kovács Jánost választja meg. 9. /napirendi pont Egyebek - Tájékoztató a Társulásnál végzett ÁSZ ellenırzéssel kapcsolatosan Elıterjesztı: dr. Kajos Nikolett aljegyzı Az elnök felkéri dr. Kajos Nikolett aljegyzıt, hogy tartsa meg a tájékoztatót a napirenddel kapcsolatosan. Dr. Kajos Nikolett: az Állami Számvevıszék október 1. és október 10. között az elıre jelzett ellenırzési programja alapján szabályszerőségi ellenırzést folytatott le a Társulásnál. A vizsgálat a évek közötti idıtartamra terjedt ki, valamint a évet is érintette annyiban, hogy ellenırzésre került a jogszabályok által meghatározott kötelezettség végrehajtása a társulások mőködésének felülvizsgálatát illetıen. Összességében a társulás mőködése során kisebb rendellenességek kerültek megállapításra, ezek ismertetése után a jelenlegi mőködésre vonatkozóan az elıkészítı munkálatok elkezdıdtek, az elkövetkezendı hetekben a problémák kiküszöbölése meg fog történni a jogszabályi megfelelés érdekében. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 11

12 A Tanács a tájékoztatót tudomásul vette. - Tájékoztató a Társulás évi költségvetési koncepciójával kapcsolatosan (szóbeli tájékoztató) Elıterjesztı: Kovács János elnök Horváth István: a Társulás évre vonatkozó költségvetési koncepcióját Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkészítette, azonban javaslom, a következı ülésünkön ismét tőzzük napirendre. A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Tanács a tájékoztatót tudomásul vette. - Hınyiné Jantner Judit jelzálogtörlési kérelme (szóbeli tájékoztató) Elıterjesztı: Kovács János Pénzügyi Bizottság elnöke Az elnök felkéri Kovács Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. Kovács János: 2003-ban a Társulás jogelıdje a Szekszárd Megyei Jogú Város és Városkörnyéki Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása pályázatot nyújtott be a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz Duna-menti térség turisztikai portálja elnevezéső projektre. A projekthez biztosítékként Hınyiné Paks, Jókai u. 5. szám alatti ingatlana lett felajánlva. A projekt elszámolási idıszaka lezárult, június 15-én. A jelzálog azonban még nem került le az ingatlanról, ehhez a Társulás eddig nem járult hozzá, mivel a Kapos-Faktor Kft - amelynek tagja Hınyiné Jantner Judit is forinttal tartozik a társulásnak. Tartozásukat 2007 óta minden évben elismerik, azonban a tartozás rendezése a mai napig nem történt meg. Ameddig a fennálló tartozásukat nem rendezik, nem célszerő az engedély megadása a jelzálogbejegyzés törléséhez. Kérdés nem hangzott el. Horváth István: javaslom, ismét szólítsuk fel a Kapos-Faktor Kft-t a tartozásuk kiegyenlítésére. Amennyiben azt nem fizetik ki a megadott határidıre, kezdeményezzük a felszámolási eljárást. A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a Tanács 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 12

13 43/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata Hınyiné Jantner Judit jelzálogtörlési kérelmével kapcsolatosan A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Hınyiné Jantner Judit jelzálogtörlési kérelmét nem támogatja. Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a Tanács 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 44/2013.(X.25.) SZTÖT. határozata a Kapos-Faktor Kft tartozásának rendezésével kapcsolatos felszólítás megtételérıl A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy szólítsa fel a Kapos-Faktor Kft-t a 2007 óta fennálló tartozása kiegyenlítésére. Felelıs: dr. Kajos Nikolett aljegyzı Határidı: november Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítésére árajánlat Az elnök felkéri Hajdúné Varga Andrea kistérségi referenst, hogy ismertesse a napirendi pontot. Hajdúné Varga Andrea: az elızı társulási ülésen felmerült, hogy az önkormányzatoknak kötelezıen ellátandó elektronikus információbiztonsági rendszerrel kapcsolatosan lehet-e közösen fellépni. Az elıírásnak megfelelıen minden önkormányzatnak el kell készítenie a szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatát. Ezt szeptember 30-ig meg kellett volna küldeni a Hatóságnak. Ezeknek a szabályzatoknak a közös elkészítésére érkezett árajánlat. Közös hivatalonként kerülne elkészítésre 10 hivatal vonatkozásában, ebben Szekszárd nem szerepel, nagysága miatt külön kell kezelni. Ezügyben a szabályozás még nem egyértelmő. Kérdés nem hangzott el. Horváth István: javaslom, a döntést ne hamarkodjuk el, most ne döntsünk az ügyben. A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem hangzott el. 13

14 - Állati hulladéklerakó létesítésének kérdése Elıterjesztı: Fülöp János Fadd Község polgármestere Horváth István elnök felkéri Fülöp Jánost, Fadd Nagyközség polgármesterét, hogy tartsa meg a napirenddel kapcsolatos tájékoztatót. Fülöp János: az évek során már többször felmerült az állati hulladék lerakásának gondja. Fadd községben kialakításra kerülhetne egy a törvényi elıírásoknak megfelelı tárolóegység, ahová a kistérség minden településérıl beszállíthatóak lennének az állati hullák. A tároló egy már meglévı telephelyen kerülne kialakításra. Az erre vonatkozó terv elkészítése már folyamatban van, amit elkészül, pontosan ismertetni tudom az ezzel járó költségeket. Amennyiben lehetıség van rá pályázatot is be fogunk adni. Ha elkészül a tároló hely, az megoldás lehet minden társuláshoz tartozó település számára. A költségeket pedig megosztanák az önkormányzatok. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Tanács az állati hulladéklerakó közös létrehozását egyhangúan támogatta. További napirendi pont nem lévén, az elnök megköszöni a megjelenteknek a részvételt és az ülést 12 óra 10 perckor berekeszti. Kmf. Horváth István elnök Kovács János jegyzıkönyv hitelesítı A jegyzıkönyvet készítette: Hajdúné Varga Andrea kistérségi referens Ellenjegyzem: dr. Kajos Nikolett aljegyzı 14

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.120-26/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2014. december

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án (kedden)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-37/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 123-11/2009 Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2009. december 1-jén (kedden) 15

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 26 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 1-jén 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl Idıpont: 2009. április 23. 13.30 óra Helyszín: Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Gyır, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-14/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. ÁPRILIS 21. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2010. 2 Jegyzıkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal elfogadták a napirendi sort. 1. Pécsbányai egyesületek támogatási kérelmeinek elbírálása

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal elfogadták a napirendi sort. 1. Pécsbányai egyesületek támogatási kérelmeinek elbírálása 03-3/17-2/2013 Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzıkönyv 2013. május 27. 18,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Jelen vannak: Végh Péter elnök, Bognárné Orbán Andrea, Kósáné

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-1/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2013. február 15-én a sopronkövesdi Községháza tanácskozó termében, Ebergıc,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-8/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-8/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387-8/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 11-én 15 órakor a Városháza Millenniumi termében

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a jelenléti ív szerint, Fekete Gyula polgármester és Frikker Györgyné képviselı, valamint Kovalik Miklós képviselı késıbb érkezik.

Jegyzıkönyv. a jelenléti ív szerint, Fekete Gyula polgármester és Frikker Györgyné képviselı, valamint Kovalik Miklós képviselı késıbb érkezik. Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. június 25-én 16.00 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl. a jelenléti ív szerint, Fekete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/1/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2013. (I. 10.) ÖH. Együttmőködési megállapodás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 21-én 15 órakor a Városháza Millenniumi termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. június 01-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben