372-31/ sz. példány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "372-31/2013. 4. sz. példány"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban / sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRİL 1

2 Jegyzıkönyv Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének december 12-én 14 órakor a Városháza nagyteremében megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl Jelen vannak: Tétényi Éva polgármester Batyikné Csıke Ágnes Erzsébet képviselı Ivanov Mihály képviselı Németh József képviselı Pál György képviselı Pócsföldi József képviselı Zoltai Dániel képviselı Bánhidy Vajk képviselı Kálmán Sándor képviselı Nyíri Attila képviselı Petróczy Gyula képviselı Steindl Balázs képviselı Meghívottak: Dr. Holicska Judit Jegyzıi Osztály mb. vezetıje, dr. Zakariás János jegyzıi referens, Lux Éva a fıépítész munkatársa, Preg Erzsébet belsı ellenır, Bérces László fımérnök, Csöppő Mónika Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetıje, Túri Krisztina tanügyi iroda vezetıje, Váczy-Hübschl István kabinetiroda vezetıje, Perjésiné Hock Anikó sajtó Aljegyzı: Dr. Sarkantyu Lajos Adrián Jegyzıkönyvvezetı: Barina Andrea, Hámosné Szıke Anna Tétényi Éva polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselıtestület megválasztott létszáma 15 fı, jelen van 12 fı, a Képviselı-testület határozatképes. Miután megvan a többség így elkezdjük a rendkívüli Képviselı-testületi ülést. Szokás szerint a december 5-én hozott zárt ülési határozatot ismertetném: A Képviselı-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 570/2013. (XII. 5.) öh. határozata Gran Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság gazdasági társasággal kapcsolatos döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Strigonium Zrt. Alapító Okiratának VIII. Fejezet A/1.4. pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Gran Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg ; székhely: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.) ügyvezetıjének Szobi Tibornét bízza meg december 05. napjától határozatlan idıre. Az ügyvezetı a tisztséget megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el. A megbízási jogviszony mindkét fél részérıl indoklás nélkül, 30 napos felmondási idıvel szüntethetı meg. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Strigonium Zrt., mint a Gran Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság tulajdonosának vezérigazgatóját a határozat végrehajtásával kapcsolatos megbízási szerzıdés és cégjogi 2

3 okiratok aláírására. Felelıs: Hendrik Krisztina a Strionium Zrt. vezérigazgatója Határidı: - a megbízási szerzıdés aláírása e döntést követı 8 munkanapon belıl - Gran Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirat módosításának aláírása e döntést követı 25 napon belül, - Gran Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirat módosításának Cégbírósághoz történı benyújtása 30 napon belül. Tétényi Éva polgármester: Miután ezt az önkormányzat részérıl újratárgyalásra kértem, ezért ezt a napirendi pontot a mai zárt ülésen újra fogjuk tárgyalni. A kiadott napirendi pontok közül, ami öt nyílt és két zárt üléses témát tartalmazott, sürgısségi indítvány érkezett négy darab, az Esztergomi Víziközmő Társulat hitelállományával kapcsolatban, illetve bizonyos ingatlanokkal kapcsolatos döntés, ez három zárt ülés és egy nyílt ülés lenne. Megkérdezem, hogy kinek van javaslata, véleménye? Nem látom. Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel az alábbi napirendi pontokat. A Képviselı-testület 10 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 571/2013. (XII. 5.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelettel kapcsolatos döntések Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 3. Javaslat a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) ör. rendelet módosítására Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 4. A Szent Tamás-hegyi partfal omlás vis maior pályázatával kapcsolatos döntés Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 5. Elıterjesztés Esztergom Város helyi járati közlekedésének január 1-jétıl történı újraindítására vonatkozóan Elıterjesztı: Steindl Balázs képviselı és Zoltai Dániel képviselı 6. Esztergom Kertváros Viziközmő Társulat hitelállomány átvállalás 3

4 Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 7. Gran Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság gazdasági társasággal kapcsolatos döntés ZÁRT ÜLÉS! Elıterjesztı: Steindl Balázs képviselı 8. A Strigonium Zrt. tulajdonában lévı gazdasági társaságok tisztségviselıinek megválasztása ZÁRT ÜLÉS! Elıterjesztı: Steindl Balázs képviselı 9. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı lakásokkal kapcsolatos döntés ZÁRT ÜLÉS! Elıterjesztı: Steindl Balázs képviselı 10. Az Esztergom, Eötvös utca sz. alatti 16445/2, 16445/2 B, /C/, és 16445/2/D hrsz- ú ingatlanok adásvételi szerzıdésének módosítása ZÁRT ÜLÉS! Elıterjesztı: Steindl Balázs képviselı 11. Az Esztergom Bajcsy-Zs. u. 20. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása ZÁRT ÜLÉS! Elıterjesztı: Steindl Balázs képviselı Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: azonnal 1. Napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetésével kapcsolatos döntés Tétényi Éva polgármester: Megkérdezem a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság elnökét, hogy mi a véleményük errıl az elıterjesztésrıl? Steindl Balázs képviselı: A bizottság részben tárgyalta. Volt egy módosító javaslatunk, abból szinte semmi nem teljesült. Annyit szeretnénk még elmondani a költségvetéssel kapcsolatban, hogy nyilván a könyvvizsgálói jelentést mindenki olvasta. Annyi kiegészítés történt, hogy október 31-ig állapotnak megfelelıen lett kiigazítva a költségvetés, de nem látok benne semmiféle új sort és nem sikerült 0 Ft-ra sem levinni a költségvetést. Elvileg a rendeletet nem lehetne elfogadni, én mégis azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy mindenki tudja, ha a zárszámadás és költségvetést a Képviselı-testület nem fogadja el, ha nincs meg ez a két rendelet, akkor a városunk idén Ft állami normatívától esik el és azt a tájékoztatást kaptam, hogy jövıre is eleshetünk ezektıl a normatíváktól, hiszen a tavalyi év számait nézik. Bármilyen rossz ez a költségvetés és bármennyire nem törvényes, én mégis azt javasolom, hogy próbáljuk meg ezt a költségvetési, illetve zárszámadási rendeletet elfogadni, aztán majd a Kormányhivatal elmondja a véleményét ezzel kapcsolatban. Azért javasolom, hogy legalább a normatívákhoz hozzájussunk és kicsi lélegzethez jusson a városunk 4

5 mindaddig amíg február 28-án a Magyar Állam át nem veszi az adósságaink nagyrészét. Tétényi Éva polgármester: Köszönöm! Kinek van még észrevétele? Nem látom. Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel 336/2013. as számú elıterjesztés mellékletét képezı rendeletalkotási javaslatot. A Képviselı-testület 10 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: (Rendelet mellékelve!) Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl 2. Napirendi pont Az Önkormányzat év költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására Tétényi Éva polgármester: A zárszámadási rendeletet teszem fel szavazásra, miután frakcióvezetı úr elmondta, hogy hasonló a hozzáállás. Esetleg kíván hozzátenni valamit? Nem kíván. Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel 248/2013. as számú rendeletalkotási javaslatot. A Képviselı-testület 10 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2013.(XII. 13.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának évi költségvetés végrehajtásáról (Rendelet mellékelve!) 3. Napirendi pont Javaslat a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1) ör. rendelet módosítására Tétényi Éva polgármester: Két rendelettervezet van elıkészítve, az egyik az a eredeti, amit én szerettem volna Önöktıl kérni, hogy az itt lakok érdekében bizonyos szempontból mérséklésre kerüljenek ezek a parkolás díjak azzal, hogy természetesen tudomásul vettem és befogadtam azt a határozatot, amit a Fidesz frakció kért, hogy december 16-tól az adventi 5

6 idıszakban a város területén ingyenes legyen a parkolás, valamint itt van egy másik módosító javaslat Steindl Balázsé, aki csak ezt a módosítást szeretnék elfogadni. Felhívom a figyelmet, hogy éppen azért, mert a Strigonium Zrt. vezetése változott és mind a Gran parkoló Kft vezetése, mint a mi irodánk abban a megoldásban érdekelt, hogy minél hamarabb ez rendezıdjön, ezért számunkra nagyon jó lenne, ha az eredeti általam elıterjesztettet tudnák elfogadni. Emlékeztetnék rá, hogy a város lakosságának ez annyi kedvezménnyel járna, hogy Ft-ért lehetne váltani várakozási engedélyt a területen lakoknak, illetve a második gépkocsi esetén Ft lenne ennek a díja, valamint ami még változás, hogy az éves bérletekben egy jelentıs könnyebbséget szeretnénk javasolni, ami azt jelentené, hogy ebben az évben a Ft helyett Ft lenne az éves bérlet. Megkérdezem, hogy mi a frakció álláspontja? Steindl Balázs képviselı: Múltkor beadtunk egy módosító indítványt. Aztán arról tájékoztattak, régen az volt a gyakorlat, hogy határozattal elfogadjuk és az beépül a rendeletbe, nem tudom valami oknál fogva ez lehet, hogy változott, vagy valamit csináltunk, de a Kormányhivatal egyeztetett a hivatal munkatársaival és ennek kapcsán született ez a módosító indítvány, amit a frakció képviseletében én adtam be, ez csak és kizárólag a december 16 és a december 24. napjáig szóló ingyenes várakozási engedély a város egész területén. A többi pedig amúgy is ingyenes, tehát január 2-ig ingyenes lenne a parkolás és továbbra is az a álláspontunk, utánanéztem más városokban is, a parkoló és a bérleti díjak tekintetében, valahol nincsen éves bérleti díj, hanem havi van. Nem hiszem, hogy a város olyan helyzetben van, hogy ezeket csökkentsük. Fenntartom a módosító javaslatomat. Tétényi Éva polgármester: Még egyet megkérdezek Önöktıl. Ebben az én javaslatomban az is benne volt, hogy a belsı területen legyen két óra vagy egy óra ingyenes várakozás. Itt mi körülnéztünk, Tatán mőködik egy ilyen rendszer,ezt azért mutatom, mert van itt a közelben is egy olyan jól mőködı rendszer, ami segítené esetleg az itteni vásárlásokat. Ha esetleg abban tudnának kompromisszumot kötni, ha a díjban nem is, de talán ebben a könnyebbségben mégiscsak részesíthetnénk mind az itt lakokat, mind pedig az ide érkezıket. Megkérdezem, hogy ebben hajlandóak-e kompromisszumra? Steindl Balázs képviselı: Azért nem tudunk ebben dönteni felelısen, mert a rendszert is ki kell dolgozni. Erre is kell egy személyzet, kell egy olyan rendszer, ami ellenırzi, hogy valóban az a két óra elindult-e. Nem tudom, hogyan mőködne ennek az ellenırzése. Szerintem évközben is változhat akár, ha ennek a feltételrendszerét és hatástanulmányait kidolgozzuk. Arra kérem a Polgármester Asszonyt és a Strigonium Zrt. vezérigazgatóját, ha ez ügyben leülnek és kialakul egy normális elıkészített anyag, akkor minden további nélkül tárgyalható lesz a Képviselı-testület elıtt. Tétényi Éva polgármester: Nem kívánnak ebben sem együttmőködni. Különben ez minden módon ki van dolgozva, le van egyeztetve. Köszönöm a város lakossága és kiskereskedıi nevében, hogy nem kívánnak ebben együttmőködni. Nyíri Attila képviselı: Jó lett volna, ha valamennyi kompromisszumra hajlandóak lettek volna. Néhány dolgot meglehetett volna fontolni, annak tekintetében is, hogy azt gondoltuk, hogy a parkolási pénzbıl majd jut a városnak és nem látjuk, hogy nagyon jutna ezekbıl a parkolási pénzekbıl. Azt gondolom, hogy ezt bıven meglehetne tenni. Mivel a városnak egy fillér nem folyt be az utóbbi idıben a parkolásból, ezért azt gondolom, hogy ezt a gesztust nyugodtan meglehetne tenni. 6

7 Tétényi Éva polgármester: Kíván módosító javaslatot benyújtani? Nyíri Attila képviselı: Azt gondolom, hogy két elıterjesztés van elıttünk. Van egy eredeti elıterjesztés és egy módosító. Én az eredeti elıterjesztéssel egyetértek. Tétényi Éva polgármester: Rendben van, nem kíván módosítóval élni. Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel 349/2/2013.-as számú elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot. A Képviselı-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 572/2013. (XII. 12.) öh. határozata Javaslat Esztergom Város Önkormányzatának a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének módosítására Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, elfogadja Steindl Balázs módosító indítványát és az elıterjesztésben, így a rendelet-tervezetben szereplı módosítások közül kizárólag a 6/A -t támogatja, azaz az eredeti, a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. -a (18) bekezdéssel egészüljön ki úgy, hogy december 16. napjától december 24. napjáig az I. és II. övezet teljes területén a várakozás ingyenes legyen. Határidı: azonnal Felelıs: Tétényi Éva polgármester Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel 349/2/2013-as számú elıterjesztés mellékletét képezı rendeletalkotási javaslatot. A Képviselı-testület 9 igen 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) ör. rendelet módosításáról (Rendelet mellékelve!) 4. Napirendi pont Szent Tamás-hegyi partfal omlás vis maior pályázatával kapcsolatos döntés Tétényi Éva polgármester: Sajnos Esztergomban vannak olyan területek, ahol a partfalomlás nehézséget okoz. Bejelentés érkezett a Szent Tamás hegynél a Technika Háza feletti részen, hogy problémák vannak, illetve a Gesztenyés útnál. Kiment a szakiroda, elıkészítették a pályázatokat és ehhez kérnénk a Képviselı-testület jóváhagyását. Megkérdezem kinek van észrevétele? 7

8 Steindl Balázs képviselı: Itt van egy nyilatkozat a káresemények forrás összetételére vonatkozóan, hogy a károk helyreállítása a tervezett összköltség Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja, vagy részben tudja biztosítani. Lett volna lehetıség rá, hogy esetleg nem tudja és akkor száz százalékban megkapjuk ezt az összeget? Tétényi Éva polgármester: Azt a tájékoztatást kaptam, hogy maximum 30%-át kapjuk meg. Másra nem volt lehetıség, mert akkor elutasítanák a kérésünket. Megkérdezem van-e valakinek észrevétele? Nem látom. Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel a 347/2013. as számú elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot. A Képviselı-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 573/2013. (XII. 12.) öh. határozata Szent Tamás hegyi partfal omlás vis maior pályázatával kapcsolatos döntés 1. A Esztergom Város Képviselıtestületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Partfal mozgás helye Esztergom Várszínház és Kultúrmozgó Np. Kft.épülete és Galamb út közötti Partfal és út_(19833,19845 hrsz.), Török Ignác út mögötti partfal(19818 hrsz.), Gesztenyés út Útburkolat kimosódás helyreállítása (16168). A káresemény forrásösszetétele: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) ,- Ft 30 Biztosító kártérítése 0 Ft 0 Egyéb forrás 0 Ft 0 Vis maior támogatási igény ,-Ft 70 Források összesen ,-Ft 100 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége ,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelı rész aláhúzandó) biztosítani. A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelı rész aláhúzandó) Biztosító Társaság megnevezése Biztosítási szerzıdés száma xxx xxx Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelı rész aláhúzandó. *A képviselı testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövetı határozatlan idıtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli 8

9 fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerzıdés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történı helyreállítását. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévı - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelı rész aláhúzandó). A testület a saját forrás összegét a évi költségvetés Költségvetési Rendeletében biztosítja, és kéri a Polgármester útján a jegyzıt az összeg vis maior keretébe biztosítani szíveskedjen. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: december 16. Melléklet: Nyilatkozat, 5. Napirendi pont Elıterjesztés Esztergom Város helyi járati közlekedésének január 1-jétıl történı újraindítására vonatkozóan Tétényi Éva polgármester: Idıközben készült egy módosító javaslat, aminek az volt a lényege, a mi részünkrıl, hogy egyrészt megnéztük, hogy hol vannak azok a pontok, ahol esetleg kérhetnénk, hogy ne azon az útvonalon járjon a helyi járat, ahol jelenleg is ingyenes járat mőködik, hanem nézzük meg a feltáratlan területeket. Röviden mondanám, hogy megvizsgáltuk és megnéztük, hogy milyen kilométer hatása van annak, hogyha ez a buszjárat tovább közlekedik. Elsısorban a Déli városrésznek a feltárása, történik két fajta útvonalon, aminek az a lényege, hogy esetleg a buszpályaudvarra való befordulást, hogyha kiszednénk, akkor elképzelhetı, hogy más területeket is fel lehetne tárni. Aztán azt vizsgálta még meg a szakiroda, hogy mi van akkor, ha bizonyos járatok iskola kezdéskor és iskolavégzéskor befordulnak úgy, ahogy régen volt, a Prímás szigetre. Azt kértem, hogy azt is vizsgálják meg és mutassák ki, hogyha a Szamár-hegy Búbánat térségébe kimenne egy járat, valószínő, hogy ez is elsısorban az iskola idıszakhoz kapcsolódik. Ebben az elıkészítı anyagban kimentek és feltárták részben az utakat, részben az úton lévı hiányosságokat, valamint még kiegészítettük azzal ezt az elıterjesztést, hogy mindaz, amit itt felsoroltak, hogy mikor indulnak a járatok honnan, azt megmutatom. Ez azt jelenti, hogy azok a helyi járatok amelyek Esztergomkertváros térségébe kimennek, illetve Pilisszentlélekre, ezek bizonyos helyközi járatok, ezek naponta valahol három-négy, valahol öt-hat járatot érint, tehát ezzel lett kiegészítve, valamint kiegészítettük az elıterjesztést még azzal, hogy itt elhangzott, hogy a Tesco járat hogyan jár. Megnéztük a Tesco áruház járatait, az elég sőrőn jár, indokolt lenne esetleg ennek a járatnak a kibıvítése és még egy függeléket kértem, hogy a szakiroda tegyen hozzá. Megnéztük, hogy Tata, Tatabánya, Komárom, Oroszlány és Szár térségében mennyi a viteldíj és megpróbáltunk egy olyan átlagot beállítani, 200 Ft-os menetjegy árat és egy néhol csökkentett, néhol pedig egy kedvezıbb bérlet árat kérni. Miután Esztergomnak likviditási gondjai vannak, a havonkénti fizetés helyett negyedéves vagy féléves elszámolásban történjen az elszámolás. Petróczy Gyula képviselı: Sajnos az elızı Képviselı-testületi ülésen nem tudtam részt venni 9

10 és Szentgyörgymezı vonatkozásában nem tudtam elmondani a módosító indítványomat. Szentgyörgymezın harminc évig volt helyi járat, aztán 2010 után nem volt másfél hónapig, akkor a Zoltai úr segített abban, hogy néhány helyközi járat lejön Szentgyörgymezıre is. Ami módosító indítványom lesz, az, hogy ez a járat, ami most újból beindul ez kereszül jön a városon és végigmegy a Dobozi utcán. A Dobozi utcáról lekanyarodik a Kırössy utcára, Kırössy utcáról pedig visszakanyarodik a Dobozi utcára, ott három megálló van. A három megálló egyik a Pilismaróti vámnál, másik az Iskola utcánál, a harmadik pedig a Fecske utca keresztezıdésében. A Fecske utcai buszmegálló az egy törvénytelen buszmegálló, ugyanis fıútvonalon nem lehet olyan buszmegálló, aminek nincsen öblözete. Nincs olyan intézmény a Dobozi utcában, ami indokolttá teszi, hogy ez a buszjárat visszafelé a városban ott közlekedjen, ezért kérjük majd azt, hogy ez a járat hasonlóan, mint a hatos és a hetes járt annak idején menjen le a Földmőves utcába, aztán a Klapka téren keresztül jöjjön a Vár utcán föl. Az említett Szentgyörgymezei szakaszon van egy Posta, ott van egy Óvoda, ott van a Szent Rita fogyatékosok otthona, ott van egy idısek otthona, ott van egy orvosi rendelı, ott van Esztergom legnagyobb temetıje. Lényeg az, hogy lakossági véleményt figyelembe kell venni a Volánnak és nekünk és ezért a javaslatom az lesz, hogy ez a járat ne a Dobozi utcán jöjjön vissza a városba, hanem az említett Szentgyörgymezei útvonalon. Ezt a módosító indítványt nem most kívánom benyújtani, hanem a januári Képviselı-testületi ülésen. Tétényi Éva polgármester: Köszönöm a hozzászólást. Azt nem értem, hogy miért csak januárban? Ugyanis az általam készített módosító javaslatban, amit elmondott ez benne van. Önnel egyetértve most kívánom én beadni ezt módosító javaslatot, egyetértek teljes mértékben Önnel, hogy ez a régi útvonalon járjon. Annyi változik csupán abban, amit Ön mondott, hogy ezt a módosító javaslatát már befogadtam, úgy tőnik, hogy ebben is együtt gondolkodtunk és a Szentgyörgymezei lakópark érdekében szeretném, ha most fogadnák el ezt a módosító javaslatot. Ivanov Mihály képviselı: Elmúlt Képviselı-testületi ülésen elhangzott, hogy a Délivárosrész Szent Pál körzetében is legyen helyi járat és ma végigjártam ezeket az útszakaszokat. A Volán a Szent Királyi utcából nem tud bekanyarodni a Tartsay Vilmos utcába és ezzel kapcsolatban annyi változást kellene végrehajtani, hogy kimenne a busz a Töltés utcáig és ott a Töltés utcából le tudna kanyarodni a Lázár Vilmos utcába egészen a munkaügyi központig és ott kényelmesen betudna kanyarodni. Tétényi Éva polgármester: Ezt is kidolgozta a szakiroda, ugyanezt a javaslatot bedolgozásra javasolom. A munkaügyi központ érintésével ezen az útszakaszon mi is javasoljuk ezt a kiegészítést. Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel 345/2/2013-as számú elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot. A Képviselı-testület 2 igen 6 nem 3 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 574/2013. (XII. 12.) öh. határozata Elıterjesztés Esztergom Város helyi járati közlekedésének január 1-jétıl történı újraindítására vonatkozóan 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem fogadta el Tétényi Éva polgármester módosító javaslatát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntsön úgy, hogy, felhatalmazza Tétényi Éva polgármestert, hogy 10

11 tárgyalásokat folytathasson a Vértes Volán Zrt-vel a közszolgáltatási szerzıdés kötelezı tartalmi elemét képezı közszolgáltatási díjak, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, valamint ezek megsértése esetén érvényesíthetı jogkövetkezményekkel, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 22. (2) bekezdésében meghatározott jogszabály kötelezı tartalmi elemeinek egyeztetésével kapcsolatban. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem fogadta el Tétényi Éva polgármester javaslatát, amely szerint Tétényi Éva polgármester útján felkéri az Aljegyzıt, hogy a jogszabályoknak megfelelıen dolgozza ki a rendelet-tervezetet az autóbusszal végzett menetrend szerinti szolgáltatásokról. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: azonnal Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel 345/2013-as számú elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot. A Képviselı-testület 9 igen, 1 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 575/2013. (XII. 12.) öh. határozata Elıterjesztés Esztergom Város helyi járati közlekedésének január 1-jétıl történı újraindítására vonatkozóan 1./ Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy január 1-tıl újra indítja a helyi közösségi közlekedést a Vértes Volán Zrt. által az 1 sz.. mellékletben javasolt menetrend és vonalvezetés, valamint tarifa alapján. 2/ Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás újraindítása érdekében felhatalmazza a polgármester, a 2. sz. mellékletben szereplı Közszolgáltatási Szerzıdés aláírására. 3./ Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás újraindítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, a 3. sz. mellékletben szereplı, a helyi közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal (helyközi járatokkal) történı ellátására vonatkozó, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszterével kötendı Megállapodás aláírására. 4. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fenti feladatok ellátására a i évi költségvetés tervezésekor millió forintot biztosítson. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: december Napirendi pont Esztergom Kertváros Viziközmő Társulat hitelállomány átvállalás Tétényi Éva polgármester: Azért lenne fontos ez az elıterjesztés, mert amennyiben ez december 31-ig megtörténik, akkor kísérletet teszünk arra, hogy ezt az állam átvállalja. 11

12 Valamikor január 19-én született és az akkori Meggyes Tamás vezette önkormányzat készfizetı kezességet vállalt Ft-os összegre, aztán ez miért, de végül is itt maradt rajtunk. Tulajdonképpen abban kellene a döntést hozni, hogy egy hitel átvállalással ez az önkormányzat hitelállományába kerüljön. Kinek van észrevétele? Nem látom. Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel 349/2013 as számú elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot. A Képviselı-testület 10 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 576/2013. (XII. 12.) öh. határozata Esztergom Kervárosi Viziközmő Társulat hitelállomány átvállalás 1.Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az Esztergom Kertváros Víziközmő Társulat által felvett hitelállományra 100%-ban kezességet vállalt a Raiffeisen Bank Zrt-nél, és a fennálló ,24 HUF hiteltartozás a kormány 1808/2013. (XI.12.) Korm. Határozata, a helyi önkormányzatok 2014 évi adósságkonszolidációjáról 2. pontja szerint, pénzügyi intézmény felé fennálló tartozás, ezért ezen határozat alá tartozik. 2. Egyben felhatalmazza a Polgármestert az Esztergom Kertváros Vízközmő Társulat megszőnését követıen a hitelállomány átadásáról szóló megállapodás aláírására. Felelıs: Tétényi Éva polgármester Határidı: a hozzájáruló nyilatkozat aláírása a döntést követı 8 napon belül Mivel további észrevétel nem történt, ezért a Polgármester Asszony 14 óra 40 perckor a rendkívüli nyílt ülést bezárta. K.m.f Tétényi Éva polgármester Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyzı 12

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! 1153-29/2012. 1. sz.

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! 1153-29/2012. 1. sz. Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! 1153-29/2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012.

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. június

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

372-17/2013. 1. sz. példány

372-17/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-17/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. május

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. május

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1150-4/2015. 1. sz. példány

1150-4/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-4/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1150-15/2015. 2. sz. példány

1150-15/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-15/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Bátaszék, Szabadság u. 4. 7140 Telefon: 74/491-958 Szám: 2387-3/2010./HSZG. J E G Y Z İ K Ö N Y V mely készült Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. január 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV. ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. január 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. január 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15555/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben