Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Szarvas Péter polgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Kiss Tibor alpolgármester, Bíró János, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Bíró Csaba, Fülöp Csaba, Dr. Csicsely Ilona, Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok Kutyej Pál, Miklós Attila, Kaposi László, Dr. Kerekes Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Bacsa Vendel jegyzı, Dr. Kiss Gyula aljegyzı. Igazoltan távol: Nagy Ferenc alpolgármester, Tímár Ella képviselı Meghívottként jelen volt: Dr. Komán Ágnes, a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetıje, Túriné Kovács Márta a Közmővelıdési, Oktatási, és Sportosztály osztályvezetıje, Varga Tamás, a Közmővelıdési, Oktatási és Sportosztály osztályvezetı-helyettese, Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetıje, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje, Veresné Hoffmann Anikó, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetı-helyettese, Wittmann László, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály osztályvezetıje, Csernus István, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetı-helyettese, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály Közbeszerzési Csoportjának csoportvezetıje, Urbán-Zsilák Klára, a Közigazgatási Osztály osztályvezetıje, Dr. Deák Zoltán, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetıje, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetıje, Császár Judit, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetı-helyettese, Kis Béla városrendezı, Nyíriné Uhrin Mária, az Ellenırzési Csoport vezetıje, Opauszki Zoltán szaktanácsadó, Stefan Dano, a Szlovák Köztársaság fıkonzulja, Pecsenya Edit, a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója, Péter Józsefné, a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda vezetıje, Bátori Zsuzsanna, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ vezetıje, Polonkai Istvánné, a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idısek Otthona vezetıje, Pataki Erzsébet, a Békéscsabai Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ vezetıje, Krattinger Linda, a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ vezetıje, Váradi Zoltán, a Békéscsaba 1912 Elıre Futball Zrt. igazgatósági tagja. Szarvas Péter polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülésen 15 fı képviselı jelent meg, az ülés határozatképes. A meghívóban a zárt ülésre tervezett elıterjesztéseket a törvény erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület. A meghívóban késıbbi kiküldéssel szereplı 5.4. sorszámú elıterjesztést a képviselık a hét folyamán megkapták. A 11. számú, A Közgyőlés júniusi és szeptemberi ülése között esedékes döntések meghozatalával kapcsolatos jogkörök átruházása és beszámoló a Közgyőlés 153/2015. (III.26.) közgy. határozata alapján hozott döntésekrıl

2 2 tárgyú elıterjesztéshez kiegészítéssel élt, a csereanyag kiosztásra került. Van-e kérdés, észrevétel? Takács Péter képviselı: A Bejelentések tárgyalásakor képviselıi kérdést intézne a polgármesterhez. Jelezte, hogy az áprilisi testületi ülés zárt ülésén feltett képviselıi kérdésére a mai napig nem kapta meg a választ. Kérdezné a jegyzıt, hogy ilyen esetben mi az eljárási rend, azon túl, hogy személye jelezte, hogy 60 nap elteltével sem kapott választ. Mit tehet ilyen esetben a képviselı? Dr. Bacsa Vendel jegyzı: Számára nem ismert, hogy mely képviselıi kérdésrıl van szó. Utánanéznek, és pótolják a hiányosságot. Takács Péter képviselı: Képviselıi kérdése úgy szólt, hogy Haranginé különbözı jogcímeken mennyi javadalmazást kapott a kistérségtıl és évben? A polgármester a májusi közgyőlésen még emlékezett kérdésére, de ennek ellenére 30 napon belül nem kapta meg a választ. Változatlanul reménykedik abban, hogy megkapja azt. Miklós Attila képviselı: A Bejelentések tárgyalásánál kérdést intézne a polgármesterhez. Takács Péter képviselı által felvetett kistérséggel kapcsolatban biztos felmerül néhány kérdés, mivel a kiküldött anyag újabb kérdéseket vet fel. Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes tanácsnok: A nyilvános ülés megkezdése elıtt szeretne szót kérni. Tímár Ella képviselı megbízásából elmondaná, hogy arra a kérdésére, hogy Haranginénak mi pontosan a jogköre, hatásköre, több mint 70 napja nem kapott választ. Kérte a pótlását. Dr. Kerekes Attila képviselı, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Javasolta, hogy a nyilvános ülés 14. pontját, a szociális területet érintı ügyek között 4.6. számmal tárgyalja a testület. Miklós Attila képviselı: Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes tanácsnok által felvetettekre reagálna. Célszerő lenne, ha a napirend tárgyalásáig megkapnák a választ, ugyanis a kistérséget érintıen fontos kérdésrıl van szó. Reményei szerint, ha a 70 nap nem volt elég, az elkövetkezendı 5-6 óra talán elég lesz arra, hogy kiderüljön, hogy nevezett személynek van-e munkaszerzıdése a kistérséggel. Szarvas Péter polgármester: Javasolta, hogy a felmerülı kérdéseket a napirend keretében kezeljék. Nem szeretné a kistérséghez kapcsolódó ügyeket a mai nap folyamán három, négyszer elıvenni, szerteágazó módon kezelni, és arról párbeszédet nyitni. Takács Péter képviselı: Elfogadja a polgármester kistérséggel kapcsolatos logikáját, ugyanakkor attól eltekinteni nem tud, hogy a képviselıi kérdés kezelése SZMSZ-ben szabályozott. A feltett kérdésekre a polgármester vagy válaszol helyben, vagy a képviselık 30 napon belül kapják meg a választ. Egy napirendi pont tárgyalását összekeverni, még ha tartalmában kapcsolódik is a képviselıi kérdéshez, meglátása szerint nem lehet. Arra kéri a polgármestert, hogyha a 60 nap nem volt elég a képviselıi kérdésének megválaszolására, a következı 30 nap legyen már elég, hiszen kérdését nem véletlenül tette fel. Szarvas Péter polgármester: Egyetért Takács Péter képviselı felvetésével, nyilvánvaló, hogyha egy képviselı képviselıi kérdést tesz fel, annak a megválaszolása és kezelése az

3 3 SZMSZ-ben rögzített módon kell, hogy történjen. Megkérte Dr. Deák Zoltán csoportvezetıt, hogy vagy az elsı szünetben, vagy a zárt ülés keretében keressék ki a jegyzıkönyvbıl Takács Péter képviselı képviselıi kérdését, és a mai napon a napirendi pont tárgyalásakor arra válaszol. Szavazást rendelt el Dr. Kerekes Attila bizottsági elnök módosító javaslatáról. A döntéshozatalban 15 képviselı vett részt. Tárgy: Elıterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 328/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése mai ülésén a meghívóban 14. sorszámmal szereplı Beszámoló a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tevékenységérıl tárgyú elıterjesztést 4.6 sorszámmal tárgyalja. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 25. Szarvas Péter polgármester: A napirend elfogadásáról szavazást rendelt el a módosítással együtt. A döntéshozatalban 15 képviselı vett részt. Tárgy: Napirend elfogadása A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 329/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a június 25-ei ülésének napirendjét a következık szerint fogadja el: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.) A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Elismerése kitüntetés évi adományozása Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester

4 4 3.) Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés adományozása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor alpolgármester 4.) A Békéscsabai Életmődíj évi adományozása Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 5.) Javaslattétel a Békés Megyéért kitüntetı díj adományozására Elıkészítı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester Nyilvános ülés: 1.) Oktatási, sport területet érintı ügyek: 1. Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 2. A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı 3. A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı 4. Megállapodás a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium vonatkozásában az Országos Szlovák Önkormányzattal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 5. Települési Értéktár Bizottság személyi összetételének módosítása Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 6. Köztéri alkotás elhelyezése a Korzó téren Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Kiss Tibor alpolgármester 2.) Pénzügyi és költségvetési területet érintı ügyek:

5 5 1. A évi költségvetési rendelet módosítása Elıkészítı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester Dr. Bacsa Vendel jegyzı 2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı 3. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum és a Gyermekélelmezési Intézmény alapító okiratának módosítása Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 4. Tájékoztatás a szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásáról Elıkészítı: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 3.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. A Békéscsaba, Bartók Béla út 37. szám alatti társasház kamattámogatás iránti kérelme Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 2. Döntéshozatal A 446. sz. másodrendő fıút mentén (0+000 km és km szelvényei között) építendı kerékpárút kiviteli terveinek elkészítse és kivitelezése vállalkozási szerzıdés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 3. Döntéshozatal a Gyulai úttal párhuzamosan (Urszinyi Dezsıné utca és a CsabaPark bejárata között) a km szelvények között kerékpárút építése vállalkozási szerzıdés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 4. A vásárcsarnok és piac üzemeltetése Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 5. Szándéknyilatkozat a Békéscsabai Turisztikai Egyesület TDM regisztrációjához Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester

6 6 4.) Szociális területet érintı ügyek: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programjának felülvizsgálata Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok 2. A Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók magántulajdonában lévı rendelık felújításához nyújtott támogatás Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes tanácsnok 3. Támogatás megállapítása a háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításához szükséges ügyeleti helyiség felújításához Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 4. Alapítványok szociális célú programjainak támogatása Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 5. Tájékoztatás a Csaba Baba életkezdési támogatás igénybevételérıl Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 6. Beszámoló a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tevékenységérıl Elıkészítı: Kistérségi Csoport Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 5.) Városüzemeltetési területet érintı ügyek: 1. Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés állami támogatására vonatkozó pályázathoz Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 2. A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt évi teljesítésérıl szóló beszámoló kiegészítése Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 3. Tájékoztató A Fényes és környezetében élık helyzetének javításáért címő petícióban megfogalmazott lakossági javaslatokkal kapcsolatban tett intézkedésrıl Elıkészítı: Kabinet Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester

7 7 4. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítása Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Elıterjesztı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı 6.) A 41/2006. (I. 26.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı 7.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Elıterjesztı: Dr. Bacsa Vendel jegyzı 8.) A Csaba kártyáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezése Elıkészítı: Kabinet Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 9.) A járási megállapodás módosítása Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 10.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének II. félévi munkaterve Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 11.) A Közgyőlés júniusi és szeptemberi ülése között esedékes döntések meghozatalával kapcsolatos jogkörök átruházása és beszámoló a Közgyőlés 153/2015. (III. 26.) közgy. határozata alapján hozott döntésekrıl Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Stratégiai - Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály PIU Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 12.) Közalapítványok évi beszámolója Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester 13.) Beszámoló a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével mőködı önkormányzati társulások évi tevékenységérıl Elıkészítı: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Szarvas Péter polgármester

8 8 15.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Befektetés-ösztönzési Stratégiájának elfogadása Elıkészítı: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester 16.) BEJELENTÉSEK 1. Tájékoztatás a 145/2015. (III. 26.) közgy. határozat végrehajtásáról Csaba Belvárosi Parkolóház Kft. által biztosított kedvezmény Elıterjesztı: Nagy Ferenc alpolgármester 2. Tájékoztatás a fakivágásokról Elıterjesztı: Nagy Ferenc alpolgármester Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 25. Szarvas Péter polgármester: Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a közgyőlés óra között ebédszünetet tart. 10 óra 30 perckor zárt ülést rendelt. Kérte, hogy csak az arra illetékes személyek tartózkodjanak a teremben. Z á r t ü l é s Szarvas Péter polgármester: A zárt ülés befejezését követıen a testület nyilvános ülésen folytatja tovább munkáját. Kérte a képviselıket, ismételten jelentkezzenek be a szavazórendszerbe. Köszöntötte Stefan Dano fıkonzult, valamint Pecsenye Edit igazgatót. Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes tanácsnoknak megadta a szót. Zelenyánszkiné Dr. Fábián Ágnes tanácsnok: Örömteli esemény miatt kért szót. 11. számú választókerületében él Békéscsaba legidısebb polgára a Fília otthonban. Igen jó egészségnek örvend, hivatalosan 105 éves, de mivel egy évvel késıbb lett anyakönyvezve, így igazából 106 éves. Rung Mártont a Fidesz frakció nevében nagyon nagy szeretettel köszönti. Teszi ezt azért, mert a kilenc éves pályafutása alatt elıször fordult az elı, hogy mint a terület képviselıje a kabinettıl nem kapott meghívást a hivatalos eseményre. Szarvas Péter polgármester: Személye 13 és 13,30 óra között köszönti Békéscsaba legidısebb polgárát. Kérte a tanácsnokot, hogy tartson vele, ha ideje engedi. A kimenı meghívókat nem látta, ha valamilyen belsı rendelkezést megsértettek, elnézést kér. Takács Péter képviselı: A tanácsnok asszony a Fidesz frakció nevében tolmácsolta a jó kívánságokat. Maga és a mellette helyet foglaló frakciók nevében jó egészséget és hosszú életet kívánt. Szarvas Péter polgármester: A közgyőlés jókívánságait tolmácsolja a még mindig jó egészségnek örvendı Rung Mártonnak.

9 9 Napirend tárgya: Oktatási, sport területet érintı ügyek Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában Szarvas Péter polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazást rendelt az elıterjesztés szerinti határozati javaslatról. A döntéshozatalban 15 képviselı vett részt. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában I. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 344/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Kertvárosi Óvoda módosító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában II. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 345/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Kertvárosi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában III.

10 10 A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 346/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Kertvárosi Óvoda törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában IV. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 347/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése szándékát nyilvánítja a Kertvárosi Óvoda nevének Békéscsabai Kertvárosi Óvoda elnevezésre történı módosítására. Az intézmény elnevezését érintı fenntartói szándékról hozott döntéssel kapcsolatos a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 83. -a alapján kötelezı véleményezési eljárást le kell folytatni, a véleményeket be kell szerezni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában V. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 348/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda módosító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester

11 11 Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában VI. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 349/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában VII. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 350/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában VIII. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 351/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T

12 12 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Lencsési Óvoda módosító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában IX. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 352/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Lencsési Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában X. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 353/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Lencsési Óvoda törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XI. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:

13 13 354/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Mackó-Kuckó Óvoda módosító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XII. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 355/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Mackó-Kuckó Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XIII. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 356/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Mackó-Kuckó Óvoda törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31.

14 14 Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XIV. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 357/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda módosító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XV. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 358/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XVI. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 359/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át

15 15 nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XVII. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 360/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda módosító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XVIII. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 361/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XIX. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 362/2015. (VI. 25.) közgy.

16 16 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XX. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 363/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Szigligeti Utcai és Kazinczylakótelepi Óvoda módosító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XXI. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 364/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Szigligeti Utcai és Kazinczylakótelepi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31.

17 17 Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XXII. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 365/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XXIII. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 366/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ módosító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XXIV. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 367/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

18 18 Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: Óvodák alapító okiratának módosítása és szándéknyilvánítás a Kertvárosi Óvoda elnevezése vonatkozásában XXV. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 368/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: december 31. Tárgy: A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása Szarvas Péter polgármester: Elıterjesztı Dr. Bacsa Vendel jegyzı. Van-e kérdés, észrevétel? Dr. Ferenczi Attila tanácsnok: Mint a körzet képviselıjének, 5-6 éve van rálátása a Kölcsey Utcai Óvoda mőködésére. Péter Józsefné a város egyik legnevesebb, legkeresettebb, legmagasabb színvonalú óvodáját vezeti 35 éve. Pedagógiai munkáját csak a szülık visszajelzésébıl tudja megítélni, viszont együttmőködésük során meggyızıdött arról, hogy mélyen elkötelezett nem csak szakmailag, hanem emberileg is az óvoda iránt. Az udvar felújításától kezdve a tornaszobán keresztül mindent megvalósított. Az utolsó ciklusára készül, azonban ez sem gátolja abban, hogy ugyanolyan lelkesen, elkötelezetten, és szeretettel foglalkozzon az óvodával. Az igazgatóasszonynak gratulált eddigi munkájához, és a közgyőlésnek javasolja a pályázat elfogadását. Szarvas Péter polgármester: Jól tapintható a városban, hogy a tagintézményt mind a gyerekek, mind a szülık nagyon szeretik, ami nem vonatkoztatható el az intézményvezetı kiváló munkájától. Örülni kell annak, hogy Péter Józsefné ismét pályázatot nyújtott be. Bíró Csaba képviselı, a KIOS Bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az intézményvezetıasszony pályázatát, 9 igen, egyhangú szavazattal támogatja Péter Józsefné kinevezését. A sajtó nyilvánossága elıtt is megköszönné a 35 éves szakmai munkát, és további sok sikert, jó egészséget kívánt.

19 19 Szarvas Péter polgármester: Szavazást rendelt az elıterjesztés szerinti határozati javaslatról. A döntéshozatalban 15 képviselı vett részt. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 369/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (7) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés f) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott idıtartamra, augusztus 1. napjától július 31. napjáig megbízza Dr. Péter Józsefnét (sz. n.: Vámos Erzsébet Ágnes, szül.: Tótkomlós, január 28., a. n.: Czerovszki Erzsébet, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 7. II/5.) a Kölcsey Utcai és Liget Sori Óvoda óvodavezetıi (magasabb vezetıi) feladatának ellátásával a már meglévı alapjogviszony szerinti kinevezése változatlan fenntartása mellett. Besorolását és besorolás szerinti illetményét, valamint magasabb vezetıi pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a pedagógusok elımeneteli rendszerérıl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történı végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: augusztus 1. Szarvas Péter polgármester: Kinevezéséhez gratulált, jó egészséget kívánt. Tárgy: A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda magasabb vezetıi állására benyújtott pályázat elbírálása Szarvas Péter polgármester: A felhívásra egy pályázat érkezett, Begdadi Éva Judittól, viszont pályázata a kiírásban foglaltaknak nem felel meg, mivel egy pedagógus szakvizsga keretében szerezhetı intézményvezetıi szakképzettség hiányzik, ezért a határozati javaslat arról szól, hogy eredménytelennek nyilvánítanák a pályázatot, és új eljárás kiírását kezdeményeznék. Van-e kérdés? Fülöp Csaba képviselı: A 6. számú választókerület egyéni képviselıjeként, szinte napi kapcsolatban áll az intézményvezetı-asszonnyal. Rendkívül nehéz helyzetben vette át az intézményt megbízott vezetıként a város felkérésére március 1-jével. Rövid idın belül jelentıs változásokat tudott elérni pozitív irányban minden területen. Ez vonatkozik a szakmai és pedagógiai munkára, a munkakörülmények, a gyermekek életterének javítására. Rendkívül aktív kapcsolatot alakított ki a szülıkkel, más intézményekkel. A dolgozói kollektívát egységesebbé tette. Rövid idı alatt nagy munkát végzett el. Rengeteg olyan változást eszközölt, ami igazából nem pénzkérdés volt, amit ötletekkel, kreativitással lehetett megtenni.

20 20 Élen járt mindenben, számtalan ötlettel, javaslattal kereste meg személyét is az elmúlt idıszakban. Az ı belépése az óvoda életébe minden tekintetben pozitív volt. Azok a folyamatok, amelyek korábban jellemezték az óvodát, pozitívan változtak. Megköszönte az elvégzett munkát, öröm volt együtt dolgozni. Sajnálja, hogy jelenleg nem lehetséges kinevezése, de a szakirányú tanulmányokat elkezdte. Bízik abban, hogy a késıbbiekben lesz arra lehetıség, hogy állandó megbízást adjanak Begdadi Éva részére az intézmény vezetésére, és tovább tudja folytatni azt a nagyszerő munkát, amit megbízott vezetıként megkezdett. Bíró Csaba képviselı: Attól függetlenül, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a közgyőlés, ez nem jelenti azt, hogy az intézmény vezetı nélkül marad. Az SZMSZ értelmében fog továbbra is megtörténni a helyettesítés. Jó munkát kívánt. Szarvas Péter polgármester: Megnyugtató, hogy a két tagintézmény a továbbiakban is fegyelmezett és jó szakmai irányítás mellett fog mőködni. Szavazást rendelt az elıterjesztés szerinti határozati javaslatról. A döntéshozatalban 15 képviselı vett részt. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 370/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy Beghdadi Éva Judit (sz. n.: Turák Éva Judit, szül.: Békéscsaba, július 10., a. n.: Szarvas Judit, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 9. 4/31.) benyújtott pályázata nem felel meg a pályázati kiírásnak, mert a pályázó nem rendelkezik a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 67. (1) b) pontjában elıírt pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettséggel. II. III. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda magasabb vezetıi megbízására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri Dr. Bacsa Vendel jegyzıt, hogy a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda vonatkozásában az intézményvezetıi pályázati kiírást készítse elı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése munkáltatói jogkörében eljárva hozzájárul, hogy az intézményvezetıi feladatok a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig (az új intézményvezetı megbízásáig) a Szigligeti Utcai és Kazinczylakótelepi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak megfelelıen legyenek ellátva. Felelıs: I., II., IV. pontért Szarvas Péter polgármester; III. pontért Dr. Bacsa Vendel jegyzı Határidı: december 31.

21 21 Szarvas Péter polgármester: Megköszönte a személyes megjelenést. Tárgy: Megállapodás a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium vonatkozásában az Országos Szlovák Önkormányzattal és a Klebelsberg intézményfenntartó Központtal Szarvas Péter polgármester: Ismételten köszöntötte a fıkonzult, valamint az igazgatóasszonyt. Az elıterjesztést véleményezte a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a Nemzetiségi Érdekegyeztetı, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság, a határozati javaslat elfogadását javasolják a közgyőlésnek. Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata is egyetért a megállapodással, de megfogalmazták azon véleményüket, miszerint a fenntartói jog és a vagyon ingyenes átadása ne határozott, hanem határozatlan idejő legyen. Röviden összefoglalná az elıterjesztést június 1-jén létrejött egy megállapodás a Szlovák Önkormányzat és a Békéscsabai Önkormányzat között, amelyben fenntartóként az önkormányzat a köznevelési jogot és a Dedinszky utca 1. szám alatti ingatlant oktatás nevelési célra átadta a Szlovák Önkormányzatnak. A szerzıdés június 30-án lejárt, ezért szükséges dönteni arról, hogy az együttmőködés folytatódjon-e, és ha igen, milyen jogi és pénzügyi körülmények között. Aki járt az intézményben az láthatta, hogy az elmúlt 10 évben az infrastruktúra nagyon sokat javult, nagymértékő forrásbevonás történt annak érdekében, hogy mind az óvodai, mind az általános iskolai rész jelentısen megújuljon. A szülık visszajelzésébıl kiolvasható, hogy az ott folyó munkával elégedettek, a gyerekek szeretik az intézményt. Nem látja akadályát, hogy az együttmőködés folytatódjon. Az érintettek kívánnak-e hozzászólni? Stefan Dano fıkonzul: Megköszönte Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pozitív hozzáállást. A város, a kormány, valamint az Európai Unió által biztosított források az elmúlt 10 évben lehetıvé tették az iskola átépülését, modern intézménnyé alakítását. Reményeik szerint a következı 10 évben is elmondható lesz a jó együttmőködés, amely elısegíti a városban élı szlovák nemzetiség további kulturális és intézményi fejlıdését. Az adminisztratív munka elkerülése érdekében nincs arra lehetıség, hogy a 10 év leteltét megelızı két hónapban opció alapján automatikusan a szerzıdés meghosszabbodjon? Nagy álom az iskola részérıl, hogy az ingatlan kezelésük alá tartozzon. Köszönetüket fejezik ki az igazgatóasszonnyal együtt az Országos Szlovák Önkormányzat nevében. Dr. Csicsely Ilona képviselı: Korábban tagja volt mind a városi, mind a megyei szlovák önkormányzatnak, és ismeri az iskola átvételének történetét, valamint az ott folyó munkát. Békéscsaba annak idején a legnagyobb szlovák város volt. Ezen oknál fogva fontos az, hogy a szlovák hagyományokat, nyelvet, kultúrát tovább ırizzék, amiben kiemelkedı szerepe van a szlovák iskolának. Azzal kapcsolatban, hogy a szerzıdés legyen határozatlan idejő, elmondaná, hogy jelen esetben 10 évenként el tudják mondani a város nyilvánossága elıtt, hogy az ott folyó munka színvonalas, a gyerekek nagyon szeretnek odajárni, a pedagógusok szívvel lélekkel dolgoznak a gyerekekért. Azzal, hogy az intézmény az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartása alá került, rengeteget tettek azért, hogy küllemében is megfeleljen egy XXI. századi iskolának, jó gazdája a szlovák önkormányzat, és jó helytartója az igazgatóasszony itt Békéscsabán. Biztos abban, hogy a határozat egyhangúlag lesz megszavazva. Szeretné megköszönni az ott folyó munkát, és további sok sikert kívánt.

22 22 Takács Péter képviselı: Annakidején amikor Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata átadta a kezelési jogot az Országos Szlovák Önkormányzatnak, meglátása szerint példaértékően járt el. Lehet ellenpéldát is mondani, pl. Gyula városában problémát okozott amikor az Országos Román Önkormányzat át akarta venni a román gimnáziumnak a kezelését. A város akkor is példaértékően járt el, amikor látva azt, hogy tornatermi problémák mutatkoznak a szlovák iskolában, gyakorlatilag saját erıbıl építtetett oda egy új tornatermet. Amikor a város tehette és módjában állt, akkor még sokszor erın felül is igyekezett a feltételeket biztosítani. Most, hogy határozatlan idıre vagy 10 évre szóljon a szerzıdés, a 10 év belátható idı egyrészrıl, másrészrıl pedig ez az idı elegendı arra is, hogyha bármilyen fejlesztéseket kívánnak eszközölni. Ezért ért egyet az illetékes bizottság ülésén elfogadott határozati javaslattal. Szarvas Péter polgármester: A határozati javaslat arról szól, hogy 10 év idıtartamra a fenntartói jog az Országos Szlovák Önkormányzat részére kerüljön átadásra, és a Dedinszky utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adásának ingyenessége mellett további 10 évre kerüljön átadásra a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium feladatainak elvégzéséhez Szavazást rendelt az elıterjesztés szerinti határozati javaslatról. A döntéshozatalban 15 képviselı vett részt. A közgyőlés 15 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 371/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium vonatkozásában a fenntartói jog Országos Szlovák Önkormányzat részére történt átadásának meghosszabbításához további 10 év idıtartamra, június 30. napjáig. II. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul a fenntartói joghoz kapcsolódóan a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium köznevelési feladatellátása céljából a 755 hrsz.-ú, Békéscsaba, Dedinszky Gyula utca 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan és a feladatellátást szolgáló ingó vagyon Országos Szlovák Önkormányzat számára történı ingyenes használatba adásának meghosszabbításához - a tulajdonviszonyok változatlanul hagyása mellett - további 10 év idıtartamra, június 30. napjáig. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodai feladatellátása vonatkozásában - az I. pont szerinti fenntartói joghoz kapcsolódóan - az Országos Szlovák Önkormányzattal köznevelési szerzıdést köt a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti tartalommal.

23 23 IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 59. (3) bekezdése alapján, utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságot arra, hogy amennyiben a közgyőlés szeptemberi üléséig az I-III. pontban foglaltakon túlmenıen halaszthatatlan döntéshozatal szükséges - döntést hozzon az ügyben. V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy az I-IV. pontban foglaltak alapján, a közgyőlési határozatnak és az esetleges bizottsági döntésnek megfelelıen a szerzıdéseket és egyéb szükséges dokumentumokat aláírja, nyilatkozatokat megtegye. Felelıs: I-III. és V. pontért Szarvas Péter polgármester; IV. pontért Bíró Csaba bizottsági elnök Határidı: szeptember 30. Szarvas Péter polgármester: Megköszönte a fıkonzul, valamint az igazgatóasszony személyes jelenlétét, további jó egészséget, szakmai sikereket kívánt. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság személyi összetételének módosítása Szarvas Péter polgármester: Korábban 5 személlyel alakult meg az értéktár bizottság, a jelenlegi javaslat 6 személyt tartalmaz. A KIOS Bizottság javasolta a közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását. Takács Péter képviselı: Az illetékes bizottság ülésén még egy plusz személyi javaslattal élt. Dr. Simon Mihály címzetes fıjegyzıt javasolta a bizottság tagjának. Nem valakivel szemben, hanem amennyiben a közgyőlés helyt adna, 7. tagként. Meglátása szerint Dr. Simon Mihály Békéscsaba iránt érzett elkötelezettségével, évtizedes közjogi munkásságával, tapasztalatával nagyban tudná segíteni a bizottság munkáját. Jó szívvel ajánlaná a testület tagjainak személyét elfogadásra, arról nem is beszélve, hogy szavazás tekintetében is szerencsés lenne 7 tagúvá bıvíteni a bizottságot. Miklós Attila képviselı: Szeretné, ha a bizottság munkájában Szarvas Péter polgármester is részt venne. Hanó Miklós alpolgármester: Személye is javasolja Szarvas Péter polgármester delegálását. Olyan feladatok merülnek fel, amihez a polgármester véleményére is szükség van. Szarvas Péter polgármester: Meglátása szerint a delegált személyek megfelelıen tudják képviselni azt a feladatot, amivel megbíznák ıket. Azon túl, hogy megtisztelı a gondolat, a sok egyéb elfoglaltsága miatt nem vállalná a megbízatást. Kérte, hogy személyére tett javaslataikat vonják vissza. Szavazást rendelt el Takács Péter képviselı azon módosító javaslatáról, miszerint Dr. Simon Mihály címzetes fıjegyzı legyen a Települési Értéktár Bizottság tagja.

24 24 A döntéshozatalban 15 képviselı vett részt. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság személyi összetételének módosítása Takács Péter képviselı módosító javaslata A közgyőlés 7 igen szavazattal és 8 tartózkodással a következı határozatot hozta: 372/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsabai Települési Értéktár Bizottság tagjának dr. Simon Mihály címzetes fıjegyzıt nem választja meg. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 25. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok ügyrendi hozzászólása: A szavazásnál tartózkodás gombot szeretett volna nyomni. Szarvas Péter polgármester: A szavazati arány helyesen 7 igen szavazat, 8 tartózkodás. Szavazást rendelt az elıterjesztés szerinti határozati javaslatról. A döntéshozatalban 14 képviselı vett részt. A közgyőlés 14 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 373/2015. (VI. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békéscsabai Települési Értéktár Bizottság tagjának június 26. napjától az alábbi személyeket választja meg: Hanó Miklós alpolgármester, Kiss Tibor alpolgármester, Dr. Bacsa Vendel jegyzı, Gécs Béla helytörténész, Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, Dr. Jároli József nyugalmazott levéltáros. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Települési Értéktár Bizottság korábbi tagjainak eddigi tevékenységükért. Felelıs: Szarvas Péter polgármester Határidı: június 30.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-13/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. október 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. január 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 2-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Tapasztó Szabolcs alpolgármester, Dr Almássy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes, Tóth Gábor, Szabó Ákos Péter igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fı képviselı.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes, Tóth Gábor, Szabó Ákos Péter igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fı képviselı. 35/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 25- én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 7 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben