J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Baji Lajos bizottsági tag Kovács Sándor külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Opauszki Zoltán kabinetfőnök Dr. Kiss Gyula csoportvezető Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Varga Tamás osztályvezető-helyettes Füredi Gábor prior Királyvári Károly ügyvezető Krizsán Miklós könyvvizsgáló Csiaki Tamás osztályvezető Tarné Stuber Éva osztályvezető Uhrin Nándor pénzügyi szakértő Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető Marik Tibor csoportvezető Sztankó János ügyvezető igazgató Kozma János ügyvezető Vágásiné Zimonyi Ilona gazd.ig.hely. A bizottsági ülésen nem vett részt: Pap János bizottsági tag Molnár Viktor külső bizottsági tag Fodor Lajos a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 5 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását sorrendmódosítással és a 31. számú előterjesztés napirendről történő levételét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilványos ülés: 1. Gazdasági válságkezelés 2. Megye-város megállapodás jóváhagyása 3. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Válságkezelési Koncepciója (CD melléklet) 5. Javaslat az Invitel által szociális célokra biztosított támogatás felhasználására 6. Békéscsaba Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ elhelyezése 7. Emlékhely kialakítása iránti kérelem 8. Döntés a es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 9. A Békéscsaba 1912 Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolója 10. Beszámoló a évi oktatási-, kulturális-, ifjúsági és sport előirányzatok felhasználásáról (CD melléklet) 11. Ivóvízhálózat felújítási program

2 2 12. Villamos energia közös beszerzése 13. Tájékoztató a Körös Volán Zrt. működési költségeiről 14. Békés Megyei Vízművek Zrt. szerződéseinek módosítása (CD melléklet) 15. Tájékoztató a parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történő teljesítése esetén gyakorolható kedvezmény alkalmazásáról 16. A Gyermekélelmezési Intézmény, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, és az Óvoda Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása 17. Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményéről (2009. január 1 - március 31.) 18. Az OTP Bank Nyrt-vel kötendő keretszerződések (CD melléklet) 19. Beszámoló a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében hozott évi döntéseiről (CD melléklet) 20. Tájékoztató a évben behajthatatlanná vált követelésekről 21. Javaslat az intézményi céltartalékokból pótelőirányzatok biztosítására 22. Javaslat egyes intézményi céltartalékok felosztására 23. Javaslat az intézmények saját kivitelezésű karbantartásainak támogatására 24. Javaslat a hibaelhárítási tartalék igénybevételére 25. Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT évi egyszerűsített éves (mérleg) beszámolója (kiegészítő melléklet, könyvvizsgáló jelentése, Felügyelő Bizottság jelentése) 26. Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT évi üzleti terve 27. Békéscsaba Vállalkozói Centrum KFT. könyvvizsgáló megválasztása, valamint díjazásának megállapítása 28. Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT. Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása 29. Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT. Alapító okirat módosítása a könyvvizsgáló megválasztása miatt 30. Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT. törzstőkéjének 25%-át meghaladó, az Almáskerti Ipari Parkban Inkubátorház létrehozását célzó beruházásra pályázat beadásnak engedélyezése 31. Telekértékesítés a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban 32. A Reinvest Millenium KFT. szerződésmódosítási kérelme 33. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi egyszerűsített éves (mérleg) beszámolója (kiegészítő melléklet, könyvvizsgáló jelentése, Felügyelő Bizottság jelentése) 34. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása 35. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottság tagjai díjazás megállapítása 36. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvétel engedélyezése 37. Pályázat benyújtása a Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésére. Pályázat kódszáma: KEOP-5.3.0/A. 38. Pályázat benyújtása a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, kollégiumi épületek energetikai fejlesztésére. Pályázat kódszáma: KEOP-5.3.0/A. 39. Vandháti út végén található 0516/23 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 40. Részvétel az Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismerése című, HEFOP /1 kódszámú pályázaton 41. A Könyvvizsgálói feladatok ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelése 42. ÉLETFA Kht. végelszámolása (CD melléklet) 43. Békéscsaba belváros köztereinek városrendezési engedélyterveinek módosítására, a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése 44. A Madách u. 2. sz. alatti 9332/4. hrsz-ú ingatlan értékesítése

3 3 45. I. A Békés Megyei Temetkezési Vállalat évi mérlegbeszámolójának és a évi üzleti tervének elfogadása; II. A Békés Megyei Temetkezési Vállalat átalakítása (CD melléklet) 46. Javaslat a Békés Megyei Vízművek Zrt. választott tisztségviselőire 47. Pályázat benyújtása a decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására DARF-TEUT Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására DARFT-CÉDE Pályázat benyújtása Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázati felhívásra Pályázat kódszáma: DAOP /A 9. napirendi pont Tárgy: A Békéscsaba 1912 Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolója (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Békéscsaba 1912 Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolója. Királyvári Károly ügyvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 104/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza Köles István alpolgármestert az Önkormányzat tulajdonosi jogainak képviseletével a Békéscsaba 1912 Előre Kft. taggyűlésén. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsaba 1912 Előre Kft. többségi tulajdonosa a társaság évi egyszerűsített éves beszámolóját ezer Ft mérleg főösszeggel, ezer Ft saját tőkével, ezer Ft jegyzett tőkével és 170 ezer Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel (nyerséggel) elfogadásra javasolja a taggyűlés számára. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: május napirendi pont Tárgy: Gazdasági válságkezelés (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került azon önkormányzati eszközök bemutatása, melyek alkalmazásával Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata segítséget tud nyújtani a Békéscsabán működő vállalkozások, gazdálkodó szervezetek számára ahhoz, hogy a gazdasági recessziót a lehető legkisebb veszteséggel tudják átvészelni. Baji Lajos bizottsági tag: Javaslom az előterjesztés 6. pontjának címét módosítani: munkáltató a munkavállalói szó helyett.

4 4 7. pontként: A lakhatás feltételeinek biztosítása is egy lényeges munkáltatói szempont, amennyiben szakembereket kíván letelepíteni. Az Ifjúsági Garzonban megüresedés esetén lakás, telekértékesítésnél kedvezményes telekvásárlási lehetőség kerüljön biztosításra meghatározott fő részére. 8. pontként: A telephely környékét érintő, a telephely érdekeit szolgáló közműfejlesztéseknél csapadék-vízelvezetés, járda, kerékpárút építése, mint telepítő tényező megjelenhet. 9. pontként: Az időbeli részeknél limitálás szükséges. Az időbeli kiterjedés addig szól, amíg a gazdasági növekedés el nem ér egy meghatározott szintet. Opauszki Zoltán kabinetfőnök: A 6. pont címében elírás történt, természetesen javításra kerül. Az előterjesztés készítésekor törekedtünk arra, hogy határozottan és jól érzékelhetően elváljon egymástól a szociális válságkezelő program, és a gazdasági válságkezelési problémakörrel foglalkozó programcsomag. Ezért nem említettük a munkavállalói érdekképviselői szervezetekkel történő együttműködésnek a kérdését. A lakástámogatás kérdésében a letelepedést elősegítő javaslat akceptálható, amennyiben a bizottság is támogatni fogja, akkor beépítésre kerül a közgyűlési előterjesztésbe. Az infrastruktúra tekintetében ugyanaz a helyzet. Létező eszközök deklarálásáról van szó, semmi akadálya, hogy kiegészítésképpen belekerüljön az előterjesztésbe. Időbeliség: Arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök, melyek nevesítésre kerültek ezek kimondottan válsághelyzethez kötődnek-e vagy esetleg túl ezen. Érdemes beszélgetni róla; érdemes a város és az ország helyzetét különválasztani. Mindaddig amíg a város nem kerül egy dinamikusabb növekedési pályára, addig ezek az eszközök fenntarthatóak. Baji Lajos bizottsági tag: Az előterjesztés 5. pontjához javaslom, hogy a teljes körű megfogalmazás kerüljön törlésre, valamint a gazdálkodó szervezetek helyett a kis- és középvállalkozás megfogalmazás kerüljön. Dr. Kiss Gyula csoportvezető: A segítségnyújtást illetően elsősorban nem a nagyfoglalkoztatókra gondoltunk, hanem a mikro-, kis- és középvállalkozásokra. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 105/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági válság kezelésével kapcsolatos önkormányzati lehetőségeket és eszközöket az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 2. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő támogatásokat a Békéscsabán működő gazdálkodó szervezetek esetében a Közgyűlés folyamatos tájékoztatása mellett alkalmazza, illetve közgyűlési döntést igénylő támogatások esetében azt a Közgyűlés elé terjessze. Határidő: május 14. Pénzügyi Bizottsága az előterjesztéshez az alábbi kiegészítéseket, módosításokat javasolja:

5 5 5. ponthoz: A polgármesteri hivatal szakemberállománya teljes körű szakmai segítséget nyújt a békéscsabai mikro-, kis- és középvállalkozások számára. 6. ponthoz: Együttműködés a munkáltatói érdekképviseletekkel 7. pontként: Szakemberek letelepítésének elősegítése érdekében lakhatási feltételek biztosítására kerüljön sor. 8. pontként: A telephelylétesítés esetén a környezetet érintő, a telephely érdekeit szolgáló közműfejlesztések csapadék-vízelvezetés, járda, kerékpárút építése megjelenésének elősegítésére kerüljön sor. Minden pont esetében megjelölni szükséges az időbeli korlátot (pl. a gazdasági fellendülés elér egy meghatározott szintet). 2. napirendi pont Tárgy: Megye-város megállapodás jóváhagyása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Megye-Város megállapodás. A megállapodás a művészeti, közművelődési, közgyűjteményi intézmények működési kiadásainak és kulturális nagyrendezvényeinek évi támogatását, valamint évre vonatkozóan a megállapodásban jelölt további kérdésekben a két önkormányzatot kölcsönösen érintő feladatok teljesítése céljából történő együttműködést tartalmazza. Baji Lajos bizottsági tag: Javaslom a megállapodás 9. pontjának módosítását: A Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány működtetési költségeinek viseléséhez a Városi Önkormányzat 50 %-ban járul hozzá, melynek összege maximum ezer Ft-ig terjed Békéscsaba város összes delegáltja részvételének esetén. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 106/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát ( 1. pont C ; 2 pont) támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békés Megyei Önkormányzat és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött és az előterjesztés mellékletét képező megállapodást azzal a módosítással, hogy a megállapodás 10. pontjából törlésre kerül a Békéscsaba, Trefort u. 2. szám és a Békéscsaba, Őr u. 1. szám alatti kollégium, és kiegészül a Hadkiegészítő Parancsnokság Andrássy úti, valamint az ÁNTSZ Gyulai úti épületével. A megállapodás a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi intézmények működési kiadásainak és kulturális nagyrendezvényeinek évi támogatását, illetőleg a évre vonatkozóan a megállapodásban jelölt további kérdésekben a két önkormányzatot kölcsönösen érintő feladatok teljesítése céljából történő együttműködést tartalmazza. A megállapodásban szereplő és a költségvetést érintő tételek fedezete Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetésében rendelkezésre áll. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a megállapodás aláírására.

6 Határidő: május Pénzügyi Bizottsága 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 9. pontjához az alábbi javaslattal él: A Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány működtetési költségeinek viseléséhez a Városi Önkormányzat 50 %-ban járul hozzá, melynek összege maximum ezer Ft-ig terjed Békéscsaba város összes delegáltja részvételének esetén, abban az esetben, ha a Kuratórium város által delegált tagjai teljes mértékben elfogadásra kerülnek. A Városi Önkormányzat az összeget - tételes költségvetési kimutatás alapján június 30-ig utalja át a Megyei Önkormányzat számára. 3. napirendi pont Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 44. (4) bekezdése szerint a költségvetési szerv alapító (irányító) szerve május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen: közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény saját gazdasági társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat költségvetési szervek esetében június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni. Ennek megfelelően beterjesztésre került a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 107/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását. Határidő: július Hatálybalépés időpontja: július napirendi pont Tárgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Válságkezelési Koncepciója (CD melléklet) (Közgyűlési előterjesztés véleményezése)

7 7 Beterjesztésre került Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Válságkezelési Koncepciója. A koncepció célja, hogy röviden áttekintse a jelenleg kialakult helyzetet, az egyes problémák hatékony megoldása érdekében meghatározza a feladatokat és a prioritásokat a helyi sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 108/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Válságkezelési Koncepcióját a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. Határidő:2010. december napirendi pont Tárgy Javaslat az Invitel által szociális célokra biztosított támogatás felhasználására (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése és az Invitel Távközlési Zrt január 22. napján szerződésben foglalt egyezséget kötött, melyben az Invitel Zrt. kötelezettséget vállalt arra, hogy az Önkormányzat számára szociális támogatásként március 31. napjáig e Ft-ot, majd március 31. napjáig további Ft-ot fizet meg. A évben vállalt kötelezettségét az Invitel Zrt. teljesítette, a pénz átutalásra került. A évi támogatás felhasználására az előterjesztő javasolja, hogy e Ft a HPV elleni vakcina vásárlására, valamint e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécserközpont és készülékvásárlására kerüljön felhasználásra. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag: Az előterjesztés 2. a határozati javaslat 3. pontjához javaslom: A 70 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra alkalmas készülékek ne csak a békéscsabaiak, hanem a legjobban rászorultak kapják a kistérség területén. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 109/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

8 8 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát a vastagon szedett módosításokkal támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Invitel Távközlési Zrt. által szociális támogatásként folyósított ,- Ft felhasználásáról évben az alábbiak szerint dönt: - HPV vakcina vásárlás max ,- Ft - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécserközpont és készülék vásárlás ,- Ft. Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz fejlesztésre szánt pénzösszeget a kistérségi fenntartású Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részére átadja. Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének döntése alapján a támogatási pénzből vásárolt készülékek a kistérségi szolgálat illetékességi területén a leginkább rászorult állampolgárok ellátását szolgálják. Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kéri a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt, hogy a beszerzés lebonyolítását és a jogerős működési engedély megszerzését követően készítsen pénzügyi, szakmai beszámolót a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság részére. Határidő: december napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ elhelyezése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre Békéscsaba Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ elhelyezése vonatkozásában. Az előterjesztő javasolja, hogy a Közgyűlés a Békéscsaba, Szabadság tér 9. sz. alatti ingatlan földszintjét (210 m 2 ), valamint az ingatlan I. emeletén összesen 40 m 2 (2 db iroda) hasznos alapterületű ingatlanrészt határozatlan időre a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérség Társulás ingyenes használatába adja a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ elhelyezése, illetve új székhelyének kialakítása céljából. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 110/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

9 9 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai ingatlannyilvántartásban 2936/1 hrsz. alatt felvett, természetben az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9. sz. alatti ingatlan földszintjét (210 m 2 ), valamint az ingatlan I. emeletén összesen 40 m 2 (2 db iroda) hasznos alapterületű ingatlanrészt határozatlan időre a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérség Társulás ingyenes használatába adja a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ elhelyezése, illetve új székhelyének kialakítása céljából. Az épületrész valamennyi üzemeltetési költsége az intézményt terheli. Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az 1. pontban részletezett használatba adási szerződés megkötésére. Határidő: július Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ új székhelyének kialakítására ,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít támogatásként, amelyet átad a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. részére. Fedezet: A 2009 évi. költségvetésről szóló 6/2009. (II. 23.) önk. rendelet intézmények elhelyezésével kapcsolatos kiadási előirányzat. Határidő: május napirendi pont Tárgy: Emlékhely kialakítása iránti kérelem (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az 1848/49-es szabadságharc emlékére készítendő emlékhely kialakítására tett javaslat. Az előterjesztő javasolja, hogy a teljes körű kialakításra, a tervezési, engedélyezési eljárás lefolytatására, alapzat és emlékhely kivitelezésére 2,6 millió forint + ÁFA összeggel, összesen ezer Ft kerüljön biztosításra. Füredi Gábor prior szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Labos Tibor bizottsági tag: Javaslom, hogy a határozati javaslat szövegéből kerüljön ki a leverésének szó. A szöveg helyesen: 1848/49-es szabadságharc emlékére. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 111/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának A pontját támogatja az alábbiak szerint:

10 10 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1848/49-es szabadságharc leverésének emlékére készítendő emlékhely kialakítását engedélyezi. Teljes körű kialakítását, a tervezési, engedélyezési eljárás lefolytatását, alapzat és emlékhely kivitelezését 2,6 millió forint + ÁFA összeggel, összesen ,- Ft-tal támogatja. Forrás: általános tartalékkeret Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt a felelős hivatali egység bevonásával az emlékhely Képző- és Iparművészeti Lektorátus általi véleményeztetési eljárás lefolytatására. Forrás: közművelődési szakfeladat előirányzat Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május napirendi pont Tárgy: Döntés a es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a es nevelési évben indítható óvodai csoportok számára tett javaslat. Baji Lajos bizottsági tag: Véleményem szerint szükséges és segítség lenne a következő adatok ismerete: iskolai, óvodai átlag csoport-, átlag osztálylétszám városi szinten, az intézmények átlagában. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 112/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 2009/2010-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint: Óvoda Óvoda épületkapacitás (csoport) Indított csoportok száma 2008/2009 Indítható csoportok száma 2009/2010 Százszorszép Szigligeti Kazinczy és Trefort Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Penza Ltp-i és 4 4 4

11 11 Dr.Becsey Szent L. U. Ált. Isk.Óvoda Hajnal Szent L. U. Ált.Isk. Lenkey Kertvárosi/Szegfű Kertvárosi/Fő Kertvárosi/Tompa Mackó-Kuckó Mackó-Kuckó Napsugár/Pásztor Lencsési Ltp/Kőmíves Lencsési Ltp/József Gerla ÁMK Összesen: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése befogadó óvodának az alábbi óvodákat jelölni ki: - Lencsési Lakótelepi Óvoda székhelye, - Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda Kazinczy utcai székhelye és Trefort utcai telephelye, - a Kertvárosi Óvoda Szegfű utcai székhelye és Tompa utcai telephelye, - A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Lenkey és Hajnal utcai telephelye. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: május napirendi pont Tárgy: Beszámoló a évi oktatási-, kulturális-, ifjúsági és sport előirányzatok felhasználásáról (CD melléklet) (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a évi oktatási-, kulturális-, ifjúsági és sport előirányzatok felhasználásáról készített beszámoló. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 113/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi oktatási-, kulturális-, ifjúsági- és sport pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolót a mellékletek szerint elfogadja. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: május napirendi pont Tárgy: Ivóvízhálózat felújítási program (Közgyűlési előterjesztés véleményezése)

12 Beterjesztésre került Békéscsaba város ivóvízhálózat felújítási programja. 12 Csiaki Tamás osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, 1 nem egyhangú szavazattal az 114/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és elfogadja az 1. sz. mellékletben szereplő ivóvízhálózat felújítási igényeket és azok programok szintjén történő végrehajtását. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő ivóvízhálózat felújítási program kidolgozását az Ivóvízminőség-javító program keretein belül. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a rövid távú ivóvízhálózat felújítás beruházási okiratát (4. számú melléklet). 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javasolja a hosszú távú felújítási program kidolgozását az Ivóvízminőség-javító program és a rövid távú felújítási program lezárásakor. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a beruházási okirat A mellékletben található vízvezeték-hálózat felújítások tervezésének megindítását, melynek forrása a évi költségvetési rendelet, 5. számú melléklet önkormányzati felújítások címszó alatt szereplő vízvezeték-hálózat rekonstrukció évi előirányzata. Határidő: május december december december december 31. Baji Lajos bizottsági tag elhagyta az üléstermet. (4 fő) 12. napirendi pont Tárgy: Villamos energia közös beszerzése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre az villamos energia közös beszerzésére vonatkozóan. Csiaki Tamás osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az

13 115/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 13 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja, hogy részt vesz Békés Megye Képviselő-testületének alelnöke által kezdeményezett megyei szinten történő közös villamos energia beszerzésben. Határidő: november 30. Kovács Sándor elhagyta az üléstermet (3 fő). 13. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a Körös Volán Zrt. működési költségeiről (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Körös Volán Zrt. működési költségeiről szóló tájékoztató. Csiaki Tamás osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 3 igen, egyhangú szavazattal az 116/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának 1/B és 2. pontját támogatja: 1/B. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán Zrt. működési költségeiről szóló tájékoztatót megismerte. A helyi autóbusz közlekedés működtetése során keletkező évi veszteség rendezésére vonatkozó tárgyalás lefolytatására a közgyűlés felhatalmazza a közgyűlési frakciók 1-1 képviselőjét. Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az év közben esetlegesen felmerülő ÁFA mértékének megváltoztatásából adódó autóbusz közlekedési viteldíj emelkedés miatt a hatályos önkormányzati rendelet módosítása szükséges. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: december napirendi pont Tárgy: Békés Megyei Vízművek Zrt. szerződéseinek módosítása (CD melléklet) (Közgyűlési előterjesztés véleményezése)

14 14 Beterjesztésre került a Békés Megyei Vízművek Zrt. szerződéseinek módosítására tett javaslat. Csiaki Tamás osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 3 igen, egyhangú szavazattal az 117/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt május 27-én esedékes rendes közgyűlésén a Zrt. előterjesztéseinek tárgyalásakor Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jelen előterjesztés alapján meghatározott irányelvek szerint képviselje. Határidő: május 27. Baji Lajos és Kovács Sándor bizottsági tagok bekapcsolódtak a bizottság munkájába. 15. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történő teljesítése esetén gyakorolható kedvezmény alkalmazásáról (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Tájékoztató került beterjesztésre a parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történő teljesítése esetén gyakorolható kedvezmény alkalmazásáról. Csiaki Tamás osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag: Véleményem szerint jelzéssel kellene élni a Vásárcsarnok üzemeltetői felé, hogy úgy kellene megoldást találni a piac körüli parkolásra, hogy piaci napokon a vásárlóknak is legyen lehetőségük a parkolókat igénybe venni. Jelenleg ezeken a napokon az eladók foglalják el piac közvetlen környezetében lévő parkolókat, ezért a vásárlóknak esetleg csak egy távolabbi utcában van módjuk parkolni. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 118/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja:

15 15 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a parkoló építési kötelezettség mérséklésére vonatkozó kedvezmény gyakorlásáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. Határidő: május napirendi pont Tárgy: A Gyermekélelmezési Intézmény, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, és az Óvoda Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Gyermekélelmezési Intézmény, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, és az Óvoda Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen egyhangú szavazattal az 119/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gyermekélelmezési Intézmény Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint fogadja el. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: július Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint fogadja el. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: július Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint fogadja el. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: július 1. A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetbe foglalva: V Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos cím): Telephelye: Gyermekélelmezési Intézmény Békéscsaba, Bajza u. 35. Békéscsaba, Bajza u. 35. Békéscsaba, Szabó Pál tér 1 / 2. Békéscsaba, Orosházi út 32.

16 3. Törzsszám: Szakágazati besorolás: Békéscsaba, Trefort u. 2. Békéscsaba, Gyulai út 9. Balatonszárszó, Jókai u Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szerv besorolása tevékenységének jellege alapján Közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közüzem 6. Jogállása: Önálló jogi személy 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szerint. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 9. Illetékességi és működési köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe 10. Típusa: Szervezett gyermek és felnőtt étkeztetés 11.Jogszabályban meghatározott közfeladata: A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI tv. 41. és a 146. alapján gyermekek étkezésének megszervezése. 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Alaptevékenysége: Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Üdültetés Balatonszárszói gyermeküdülő üzemeltetése, fenntartása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 14. Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Ápoló-gondozó otthoni étkeztetés Átmeneti elhelyezést biztosító otthoni étkeztetés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátottak étkeztetése Engedélyezett és vendégétkeztetés

17 15.Vállalkozási tevékenysége: nincs 17 Főiskolás tanulók szervezett étkeztetése Nem szervezett felnőtt étkeztetés Iskolacentrum intézményeinek villamos energia ellátása 16.Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 17.Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetőjét a közgyűlés bízza meg pályázat útján, határozatlan időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 18.A feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: 1493/11 hrsz-ú Békéscsaba, Bajza u. 35. számú épület 3261/3 hrsz-ú Békéscsaba, Trefort u. 2. számú épület 10527/4 hrsz-ú Békéscsaba, Orosházi u. 32. számú épület 733 hrsz-ú Balatonszárszó, Jókai u. 5. számú épület 1493/13 hrsz-ú Békéscsaba, Gyulai út Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV.6.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII.18.) határozatával elfogadva, módosítva a 218/1995.(VI.1.), a 451 /2000.(VII.6.), a 179/2005. (IV. 21.), 17/2008 (I.24.), valamint a.../2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetbe foglalva: V Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos cím): Telephelye: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Békéscsaba, Kazinczy u. 9. Békéscsaba, Kazinczy u Törzsszám: Szakágazati besorolás: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Szakmai felügyeleti szerv neve:

18 18 Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsaba, Kazinczy u A költségvetési szerv besorolása tevékenységének jellege alapján: Közhatalmi költségvetési szerv 6. Jogállása: Önálló jogi személy 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. tv. szerint, közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 9. Illetékességi és működési köre: A 9/2008 ÖM rendelet és a 11/2007 ÖTM rendelet melléklete szerint 10. Típusa: Tűzvédelem 11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. tv. szerinti tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Alaptevékenysége: Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás a./ A kormány által meghatározott működési területre kiterjedően: - szervezi és biztosítja tagjainak riasztását és kivonulását - gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról, - gondoskodik a keletkező tüzek oltásáról - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő műszaki mentési és kárelhárítási feladatok felszámolásában részt vesz. b./ Riasztási és Segélynyújtási Terv alapján az állami tűzoltóság felhívására a működési területen kívülre is vonul Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 14. Alaptevékenységgel kapcsolatos kiegészítő tevékenység: A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek A tűzoltáson és a műszaki mentésen kívül egyéb beavatkozást az érdekelt kérelmére és költségére végezhet, a riaszthatóság megtartása mellett. Ezen szolgáltatások körét a 37/1997. (VII.11.) BM rendelet szabályozza. 15.Vállalkozási tevékenysége: nincs 16.Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 17.Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetőjét a közgyűlés bízza meg pályázat útján, határozatlan időtartamra.

19 19 Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 18.A feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenesen használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, amely az alábbi, a békéscsabai 3263.hrsz-ú, természetben a Békéscsaba Kazinczy u. 9. sz. alatt nyilvántartott ingatlanban található: Megnevezés Terület Tulajdoni hányad Helyrajzi szám Tűzoltóság főépület 1306 m / /A/1.hrsz. Autómosó 113 m 2 347/ /B/1.hrsz. Raktár (garázs) 30 m 2 92/ /C/1.hrsz. Raktár 135 m 2 415/ /D/1.hrsz. Raktár 47 m 2 144/ /E/1.hrsz. Raktár (kerékpártároló) 90 m 2 276/ /F/1.hrsz. Létra szertár 64 m 2 196/ /G/1.hrsz. Telek ( A 8016 m 2 55%-a) 4409 m hrsz Összesen (épület): 1791 m /10000 Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV.6.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 223/1995 (VI.1.)számú határozatával elfogadva, módosítva a 262/1998 (VI.11.), az 504/2003.(IX.18.), a 669/2003.(XII.11.), 18/2008 (I.24.) valamint a./2009. (V.14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: V. 14. A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Intézmény neve: Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet 2. Székhelye (pontos cím): Békéscsaba, Wlassics sétány Törzsszáma: Szakágazat: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szerv besorolása tevékenységének jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

20 20 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szerint. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 9. Illetékességi és működési köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe 10. Típusa: Óvodai igazgatás 11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti óvodai neveléshez kapcsolódó pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása a 217/1998 (XII.30.) és a 249/2000 (XII.24.) kormányrendelet alapján. 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Alaptevékenysége: Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Az óvodák pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása, kiszolgálása. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 14. Vállalkozási tevékenysége: Nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 16. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény vezetőjét a közgyűlés bízza meg pályázat útján, határozatlan időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 16/2009. (IV.6.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII.18.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a 688/1993. (XII.22.) sz., a 218/1995. (VI.1.), a 631/2001. (XII.13.), a 240/2004. (IV.29.), a 6/2008. (I.24.) határozattal, valamint a.../2009. (V. 14.) közgy. határozattal. Békéscsaba, május 14. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző 17. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményéről (2009. január 1 - március 31.) (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a kötvényforrás forgatásának eredményéről (2009. január 1 - március 31.) szóló tájékoztató. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az

21 21 120/2009. (.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kötvénykibocsátással kapcsolatos, a szerződésnek megfelelő I. negyedévi tájékoztatót az előterjesztés szerint tudomásul veszi. Határidő: május napirendi pont Tárgy: Az OTP Bank Nyrt-vel kötendő keretszerződések (CD melléklet) (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre az OTP Bank Nyrt-vel kötendő keretszerződések vonatkozásában. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az 121/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és hozzájárul az alábbi keretszerződések az OTP Bank Nyrt-vel történő megkötéséhez a mellékletben foglaltak szerint: - Betéti keretszerződés - Azonnali deviza adásvétel keretszerződés - Deviza opciós ügylet keretszerződés - Kamatcsere ügylet keretszerződés. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megjelölt szerződések aláírására felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Határidő: május napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében hozott évi döntéseiről (CD melléklet) (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beszámoló került beterjesztésre a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében hozott évi döntéseiről.

22 22 Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 122/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) önk. rendelet 34. (5) bekezdés értelmében készített beszámolóját a bizottság évben átruházott hatáskörében hozott döntéseiről elfogadja. Felelős: Fodor Lajos Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Határidő: május napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a évben behajthatatlanná vált követelésekről (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a behajthatatlan követelésekről szóló 4/2000. (II.17.) önk. rendelet 5. -a szerinti tájékoztató. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 123/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a behajthatatlan követelésekről szóló 4/2000. (II.17.) önk. rendelet 5. -a szerinti tájékoztatóját tudomásul vette. Felelős: dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május napirendi pont Tárgy: Javaslat az intézményi céltartalékokból pótelőirányzatok biztosítására Javaslat került beterjesztésre az intézmények részére az 1. számú mellékletben található összesítő kimutatás és a csatolt indoklás alapján összesen ezer Ft pótelőirányzat biztosítására vonatkozóan. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 124/2009. (V.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

23 23 Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörében eljárva a következő döntéseket hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési Bizottsága az intézmények részére az 1. számú mellékletben található összesítő kimutatás és a csatolt indoklás alapján összesen ezer Ft pótelőirányzatot biztosít az intézményi céltartalék előirányzatából. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Felelős: Fodor Lajos bizottsági elnök Határidő: június 25.

24 Melléklet Összesítő az " Intézményi céltartalékból " igényelt kérelmekről e Ft-ban Ssz. Intézmény megnevezése Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Immateriális javak beszerzése Összesen 1. Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Erzsébethelyi Általános Iskola Szabó Pál Téri Általános Iskola Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Jankay Tibor Két Tan,nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Esély Pedagógiai Központ Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium József Attila Általános Iskola és Alapf. Műv.okt. Intézmény Gerlai Általános Művelődési Központ Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Petőfi Utcai Általános Iskola Ifjusági Ház és Általános Társaskör Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ Békéscsaba Megyei Kogú Város Polgármesteri Hivatal Összesen:

25 Indokolás ezer Ftban 1. Százszorszép Művészeti Bázisóvoda 1 fő nyugdijazás miatti felmentési illetménye, jubileumi jutalma Személyi juttatás Járulék Egészségügyi Alapellátási Intézmény 1 fő iskolaorvos nyugdíjazás miatti felmentési illetményéhez hozzájárulás Személyi juttatás 758 Járulék Erzsébethelyi Általános Iskola 1 fő végleges álláshely megszüntetés miatti évre áthúzódó végkielégítés összege 402/2008.(VI.19.) közgy.hat alapján Személyi juttatás Járulék Szabó Pál Téri Általános Iskola 1 fő Gyes-ről visszatérő dolgozó kettős kifizetés miatti 70%-os bérigény Személyi juttatás 209 Járulék Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 1 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye Ft szem.jutt.és Ft járulék 2 fő Gyes-ről visszatérő dolgozó kettős kifizetés miatti 70%-os bérigény Ft személyi juttatás és Ft járulék Személyi juttatás Járulék Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 2 fő Gyes-ről visszatérő dolgozó kettős kifizetése miatti 70%-os bérigény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 84812011. Előadó: Rita Mell.: 2 db Hiv. sz.: Liptákné Szarvas Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. november 13-án. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.301/2005. Előadó:Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Ikt. sz.: V.510/2007. Előadó: dr. Komán Ágnes Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: benedek.maria@bekescsaba.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos-terem Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása.

TAR TALO M M UTAT Ó. SZOI alapdokumentumainak módosítása. TAR TALO M M UTAT Ó SZOI alapdokumentumainak módosítása. 2. Költségvetési szervek Alapító Okiratainak felülvizsgálata. 3. Játékvár Óvoda alapdokumentumainak módosítása. 4. Együttműködési megállapodások.

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl.

HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl. Iktatószám: T-4/2007. 01/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. január 11 ei rendes képviselõ-testületi ülés nyílt jegyzõkönyvébõl. 1/2007. (I.11.) B-L.Ö.h. elfogadta tárgyalásra a T-1/2007. sz. alatt kiküldött,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. október 24-én. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

Jegyzőkönyv. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi napirendi pontokat: Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli és kihelyezett Képviselő Testületi ülésén 2013. 08. 21-én (szerda) 11 órakor Balatonföldvár Önkormányzati Üdülőjében. Jelen vannak: Nagy László

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. január 18-án, a Városháza Kistermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben