J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely Tamás a bizottság tagjai 1. napirendnél: Dr.Kiss Éva a Csabai Életfa Kht ügyvezető igazgatója Aszódi Jánosné a Kht könyvelője napirendnél: Sztankó János a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft ügyvezető igazgatója 4. napirendnél: Boros László Attila a Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Sztankó János ügyvezető igazgató napirendeknél: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetője Borbíró Zoltán a Vagyonkezelő Zrt Igazgatóság elnöke Boros László Attila munkatárs Túriné Kovács Márta az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály csoportvezetője 7. napirendnél: Kozma János cégvezető Borbíró Zoltán igazgatóság elnöke napirendeknél: Csiaki Tamás a Városüzemeltetési Osztály vezetője 11. napirendnél: Dr. László Jenő a Titkárság Jogi-Önkormányzati csoport munkatársa 12-től a 24. napirendeknél: Márton László a Stratégiai- Fejlesztési Osztály munkatársa 25. napirendnél: Kibédi-Varga Lajos a Stratégiai- Fejlesztési Osztály munkatársa Távolmaradását előzetesen bejelentette Pap János bizottsági tag. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 6 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását nyilvános ülés keretében. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1. Csabai Életfa Kht tájékoztatása az üzleti terv I. félévi végrehajtásáról, üzleti terv módosítása 2. Telek értékesítése a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban (20525/13 hrsz.)

2 2 3. Telek értékesítése a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban (20525/12 hrsz.) 4. Üzleti infrastruktúra-fejlesztési pályázat előkészítése 5. Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítése 6. Szent István tér 10. sz. alatti ingatlan felújítása és hasznosítása 7. Önkormányzati bérlakások felújítási költségének jóváhagyása 8. A lakossági szilárd hulladékgyűjtő-edények zárt térben történő elhelyezésének támogatása 9. Üzemen kívüli vízmű kutak megszüntetése 10. Kút területének biztosítása a Békési úti körforgalom kialakításához 11. Gépjárművek értékesítése 12. Földterületek hasznosítása az elkerülő út mellett 13. Építési telek kialakítása és értékesítése Mezőmegyeren 14. Hozzájárulás földkábel elhelyezéséhez 15. A 280/2007. (V.31.) közgy. határozat végrehajtása (Kolozsvári u. 60., 7544/1 hrsz-ú építési telek értékesítése) 16. A 62/2007. (II.15.) közgy. határozat módosítása (A 17190/2 hrsz-ú telek tulajdonba adása a Fényes és Térsége Egyesületnek) 17. A 0881/21 hrsz-ú tanya értékesítése 18. A Wienerberger Zrt kérelme 19. Susánszky Pál kérelme (Visszavásárlási jog törlése az Öntözött réti ingatlanokról) 20. A 218/2006. (V.11.) közgy. határozat módosítása (Szolgalmi jog a Sikonyi utcában) 21. A 74/2007. (VI.11.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsági határozat módosítása (Víztároló utca 29. sz. ingatlan megvásárlása) 22. Víztároló utca 35. szám alatti ingatlan megvásárlása 23. A Szarvasi úti víztorony egy részének bérbeadása reklámfelület céljára 24. Vagyonrendelet mellékletének módosítása 25. Javaslat a 3261/1 hrsz-ú Békéscsaba, Őr u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására 1./ Napirend: Csabai Életfa Kht tájékoztatása az üzleti terv I. félévi végrehajtásáról, üzleti terv módosítása Dr.Kiss Éva ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez: A Csabai Életfa Kht évi üzleti tervének elfogadásakor a közgyűlés az üzleti terv első félévi végrehajtásáról beszámoló készítésére kötelezte a Kht-t. Az üzleti terv áprilisi elfogadása óta a tulajdonos önkormányzat által hozott döntések térítési díjak emelése, a gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetése jelentősen befolyásolták a terv megvalósulását. Az előterjesztés mellékletét képezi a részletes eredményterv, mely a bevételek növelése és a kiadások jelentős csökkentése ellenére is veszteséges. Fodor Lajos a bizottság elnöke: A Közhasznú Társaság első félévi tevékenysége elismerésre méltó, jelentősen csökkentette veszteségét, de várhatóan a második félévet is hiánnyal fogja zárni. Kérte a Bizottságot, hogy az előterjesztésben szereplő tájékoztatót és határozati javaslatot fogadja el és javasolja annak Közgyűlés általi elfogadását.

3 3 A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 127/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Kht ügyvezető igazgatójának előterjesztésében tekintette át a Kht üzleti tervének I. félévi végrehajtását. A Bizottság a tájékoztatót és a határozati javaslatot elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. Felelős: Dr. Kiss Éva ügyvezető igazgató 2./ Napirend: Telek értékesítése a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban (20525/13 hrsz.) Sztankó János ügyvezető igazgatója a Bizottság tagjai rendelkezésére bocsátotta a Reinvest Millenium Kft Ipari Parki telek vételére benyújtott részletes ajánlatát. Az Ipari Parkban egy nagy terület vár még értékesítésre, e terület megosztásával valósulna meg a Kft benyújtott ajánlata. Javasolta és kérte a Bizottságot, hogy a Kft vételi ajánlatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával támogassa. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 128/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat Közgyűlés elé terjesztését támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése értékesíti a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban lévő, 20525/13 hrsz-ú 3000 m 2 területű telket a Reinvest Millenium Kft (1180 Budapest, Margó Tivadar út 142. II.6.) részére kereskedelmi és szolgáltató telephely létrehozására. A szerződés egyedileg rögzített feltételei a következők: A terület vételára: Ft/m 2 + ÁFA Fizetési határidő: A szerződéskötéstől számított 8. munkanap Beépítési kötelezettség: december 31.

4 4 A kötbér összege: a beépítési kötelezettség műszaki átadás határidőre történő nem teljesítése esetén a telekár évi 5 %-a. A kötbér esedékessége a fenti határidő leteltét követő 30 nap. Foglalkoztatás: A telephelyen dolgozó foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a telephelyen való működés kezdetétől számított első 12 hónapjára vonatkozóan 5 fő. A kötbér összege A fenti foglalkoztatotti létszámtól való elmaradás esetén, hiányzó foglalkoztatottanként az akkor érvényes minimálbér járulékaival növelt éves értéke + ÁFA. A kötbér esedékessége a fenti periódust követő 30 nap. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az ipari parki telek értékesítésénél alkalmazott, a fentiekkel kiegészített szerződés aláírására. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató 3./ Napirend: Telek értékesítése a Békéscsaba Almáskerti Ipari Parkban (20525/12 hrsz.) Sztankó János ügyvezető igazgató: Az Ipari Parki telkekre eddig benyújtott ajánlatok közül az előterjesztésben szereplő ajánlat a leggyengébb, már a telek vételárának kiegyenlítése is bizonytalan, a tervezett hűtőház beruházás megvalósítása is kétséges. Baji Lajos: Az előterjesztés mellékletét képező vételi ajánlat kidolgozatlan, sok a bizonytalan tényező, pontosítása után kerüljön ismét a Bizottság elé. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Javasolta az előterjesztés napirendről való levételét azzal, hogy a Vállalkozói Centrum Kft ügyvezető igazgatója az ajánlat pontosítása és részleteiben való kidolgozását követően az értékesítési javaslatot terjessze a Bizottság elé véleményezésre. - A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Békéscsaba Almáskerti Ipari parkban lévő 20525/12 hrsz-ú 3000 m 2 területű telket Dr.Lenkefi Vilmos (Békéscsaba, Berzsenyi u. 89/2.) ajánlattevő részére való értékesítésére vonatkozó előterjesztést napirendről levette. - A Bizottság kéri a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az ajánlat pontosítása és részleteiben való kidolgozását követően az értékesítési javaslatot terjessze a Bizottság elé véleményezésre. 4./ Napirend: Üzleti infrastruktúra-fejlesztési pályázat előkészítése Boros László Attila szóban is ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Baji Lajos: Az előterjesztésben részletezett projektek előkészítői figyelmébe ajánlotta a csatornázással kapcsolatban a harmadik vízátemelő elkészültét, valamint az Ipari Parkban

5 5 tervezett beruházások átengedett pénzeszközből való megvalósításának közbeszerzési eljárásának szükségességét. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 129/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az Üzleti infrastruktúra-fejlesztési pályázat előkészítése tárgyú előterjesztésben foglaltakat áttekintette, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. Felelős: Vantara Gyula polgármester 5./ Napirend: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítése Fodor Lajos a bizottság elnöke: Az önkormányzat tulajdonában lévő pincék értékesítésére vonatkozó előterjesztés a Bizottság július 12-i ülésén előterjesztésre került, de levette napirendről. A Közgyűlés által értékesítésre jóváhagyott 44 db. pince közül a Penza ltp. 14. sz. alatti, 2064/A/26 hrsz-ú a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatába kerül. Kozma János cégvezető: A Vagyonkezelő Zrt kezelésében lévő pincék társasházak alatt lévő ingatlanok, melyek után az Rt-t karbantartási, felújítási kötelezettség terheli. Bérbeadással való hasznosításuk lehetetlen, ezért indokolt az értékesítésük. A határozati javaslat kedvezőbb értékesítési feltételeket tartalmaz a korábbihoz képest, így pl. az eladási ár csökkentése egyösszegű vételár megfizetése esetén. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a pincék értékesítéséből befolyó vételár a lakásalap bevételét képezze. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 130/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjének előterjesztésében tekintette át az önkormányzati tulajdonú pincék értékesítésére vonatkozó előterjesztést.

6 6 A Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 4. pont kiegészítésével: A pincék értékesítéséből befolyó vételár a költségvetés lakásfelújítások előirányzatát növelje. Felelős: Kozma János cégvezető Borbíró Zoltán a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Igazgatóság elnöke: A Közgyűlés júliusi ülésén a Piski u szám alatti pince értékesítésével kapcsolatban Baji Lajos képviselő úr kérdésként felvetette, hogy az eladás milyen felhatalmazással történt, az adásvételi szerződést ki íratta alá a polgármester úrral. Ha a pincék értékesítésére vonatkozó évi közgyűlési határozat határideje február 28-án lejárt, akkor hogyan lehet az, hogy a Penza ltp. 23. szám alatti, 2057/18 hrsz-ú pince értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést április 25-én Baji úr aláírhatta, és az a szerződés érvényes? (Az említett adásvételi szerződés és annak földhivatali bejegyző határozata a Bizottság tagjainak kiosztásra került.) A Vagyonkezelő Zrt milyen gyakorlatot folytasson a jövőben? Fodor Lajos a bizottság elnöke javasolta, hogy a Bizottság kérje fel a jegyző asszonyt a 2057/18 hrsz-ú pince ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés jogi véleményezésére, illetve jogsértés esetén a szükséges intézkedések megtételére. - A javaslattal a Bizottság tagjai egyetértettek. Baji Lajos: A Piski u szám alatti pince értékesítésével kapcsolatos felvetésére jegyző asszony a I.694/2007. ikt. számú levelében adott választ, melynek lényege, hogy a Vagyonkezelő Zrt tévesen értelmezte a közgyűlési határozatot, a megkötött adásvételi szerződés érvénytelen. A Zrt cégvezetője a törvényességi jelzést elfogadta, ennek eredményeként július 17-én az adásvételi szerződés felbontásra került és a felek az eredeti állapotot helyreállították. Véleménye szerint a Vagyonkezelő Zrt cégvezetője nemcsak a Piski utcai, hanem a Penza ltpi pince-helyiség eladásában is megvezette a polgármestereket. 6./ Napirend: Szent István tér 10. sz. alatti ingatlan felújítása és hasznosítása Kozma János cégvezető: A Szent István tér 10. szám alatti műemlék ingatlan felújítása évek óta napirenden van, a felújítási fedezet megszerzése érdekében benyújtott pályázataik elutasításra került, így a városnak saját forrásból kell a beruházást megvalósítani. Az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza két alternatívával a beruházás becsült költségét és a hasznosítási variációk bevételi, kiadási és felújítási értékeit, melyet részletesen is ismertetett. Túriné Kovács Márta csoportvezető: A Jankay Tibor Galéria és hagyaték elhelyezése jelenleg a Csaba Center Invest Kft-vel kötött bérleti szerződés keretében biztosított a Csaba Center III. emeletén. A bérleti szerződés évben lejár, így a jövőre vonatkozóan

7 7 átgondolást igényel a bérleti szerződés hosszabbítása és magasabb bérleti díj fizetésének vállalása a város által, vagy más elhelyezési lehetőség biztosítása. A Jankay hagyaték mellett a Kolozsváry-Tevan hagyaték elhelyezéséről is gondoskodni kell. Közgyűlési döntés van arra, hogy a Szabadság tér 1-3. sz., volt posta ingatlanban közel 300 m 2 terület biztosítva van e közművelődési célra. A Szent István tér 10. sz. alatti ingatlan hasznosítására kidolgozott előterjesztésben a Galéria elhelyezésére 98 m 2 területen kapna helyet, ez nem elegendő, az alkotások raktározását is meg kell oldani. Célszerű lenne az előterjesztést a Közművelődési Bizottsággal is véleményeztetni. Kozma János cégvezető: A Szent István tér 10. padlásterében m 2 -en kulturális célú kialakítás lehetséges, melyhez pályázati lehetőség is igénybe vehető. Baji Lajos: Az ingatlan felújítására tervezett 215 millió Ft alacsony összeg, a műemléki védettség alatt álló ingatlan beruházási költségét a műemléki hatóság elvárásai lényegesen növelheti. Az Rt által hasznosított garázsokból származó bérleti díj bevétel összegét ismerni kellene abból a szempontból, hogy a garázsok értékesítése gazdaságossági szempontból célszerű-e. A hasznosítási számításokhoz ismerni kellene a Jankay Galéria bérleti szerződését, a jelenlegi és várható bérleti díját. Amennyiben a beruházás finanszírozása garázsok értékesítését is megköveteli, az ne tömbszerű értékesítés legyen. Kozma János cégvezető: Az ingatlan felújítására és hasznosítására kidolgozott költségtervezet természetesen változhat akár pozitív, akár negatív irányba. A közgyűlés tájékoztatása folyamatosan történik, hiszen a telekmegosztást követően az értékesítési javaslat, majd a végleges felújítási terv és költségvetés, az értékesítésre javasolt garázsok köre és módja testület elé fog kerülni. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 131/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjének előterjesztésében tekintette át a Szent István tér 10. sz. alatti ingatlan felújítására és hasznosítására kidolgozott javaslatot. A Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt az ingatlan felújítási és költségtervének elkészítésekor vegye figyelembe a Jankay Galéria kialakítását és a hagyaték elhelyezését, valamint a Kolozsváry-Tevan hagyaték elhelyezését. Felelős: Kozma János cégvezető

8 8 7./ Napirend: Önkormányzati bérlakások felújítási költségének jóváhagyása Az előterjesztésben foglaltak áttekintésekor Fodor Lajos a bizottság elnöke javasolta, hogy a határozati javaslat 1. pontja kerüljön kiegészítésre a kiadási fedezet helyének megjelölésével. Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a 4/2007. (II.19.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 39. -a alapján, átruházott hatáskörében eljárva 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 132/2007. (IX. 10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 1./ A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt a Békéscsaba, Irányi u A. II.17. alatti lakás gázkészülék cseréjének anyagköltségét, bruttó ,- forintot Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának leszámlázza a évi költségvetési rendelet 5.sz. melléklet lakásfelújítások (lakásalap) terhére. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetője Stratégiai- Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: szeptember / A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a Békéscsaba, Andrássy út 2. III.15. számú lakás hibás gázkészülékeinek cseréjét. A Bizottság felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére az Önkormányzattal. Az elkészült munkálatok bruttó ,- Ftos költségét a Vagyonkezelő Zrt számlázza le a évi költségvetési rendelet 5.sz. melléklet lakásfelújítások (lakásalap) terhére. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője Stratégiai -Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: október / A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a Békéscsaba, Szent István tér 16. szám alatti épület három lakásában a cserépkályhák felújítását és felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjét a vállalkozási szerződés megkötésére Lukoviczki Andrással, illetve Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. Az elkészült munkálatok bruttó ,- Ft-os költségét a Vagyonkezelő Zrt számlázza le a évi költségvetési rendelet 5.sz. melléklet lakásfelújítások (lakásalap) terhére.

9 9 Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetője Stratégiai- Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: október / A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság jóváhagyja a Békéscsaba, Lepény Pál u. 1. fsz.1. alatti lakás átalakítási munkálatok pótmunkáinak költségét és felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetőjét a pótmunkákra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére az Önkormányzattal. Az elkészült munkálatok bruttó ,- Ft-os költségét a Vagyonkezelő Zrt számlázza le a évi költségvetési rendelet 5.sz. melléklet lakásfelújítások (lakásalap) terhére. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetője Stratégiai- Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: október / Napirend: A lakossági szilárd hulladékgyűjtő-edények zárttérben történő elhelyezésének támogatása Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 133/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága A lakossági szilárd hulladékgyűjtő-edények zárt térben történő elhelyezésének támogatása tárgyú Közgyűlési előterjesztést megtárgyalta és egyetért a lakossági kommunális hulladékgyűjtő edények elhelyezésére előírt zárt hulladéktároló helyiségek létesítésének és meglévő tároló helyiségek felújításának támogatásával. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a támogatásra fordítható összeget 10 millió Ft-ban határozza meg, melyet a évi költségvetés készítésénél figyelembe kell venni. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester

10 10 9./ Napirend: Üzemen kívüli vízmű kutak megszüntetése Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a város területén lévő használatok kívüli vízmű kutak megszüntetésére vonatkozó előterjesztésben foglaltakat áttekintette, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester 10./ Napirend: Kút területének biztosítása a Békési úti körforgalom kialakításához Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 135/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Kút területének biztosítása a Békési úti körforgalom kialakításához tárgyú Közgyűlési előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester

11 11 11./ Napirend: Gépjárművek értékesítése Az előterjesztésben foglaltak áttekintésekor Dr.László Jenő tájékoztatta a Bizottságot, hogy az előterjesztésben elírás történt, az ESM-168 forgalmi rendszámú FORD FIESTA gépkocsi nem Ft-os vételáron, hanem Ft-os árverési induló vételáron került értékesítésre. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 136/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007. (V.2.) önkormányzati rendelet 12.. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő alábbi személygépjárművek nyilvános árverésen értékesítésre kerüljenek: 1. HDL-928 forgalmi rendszámú, LADA NIVA típusú személygépkocsi (forgalomba helyezésének időpontja: 1999., futott kilométer: , forgalmi érték: ,- Ft, azaz háromszázezer forint), 2. HDL-930 forgalmi rendszámú, LADA NIVA típusú személygépkocsi (forgalomba helyezésének időpontja: 1999., futott kilométer: , forgalmi érték: ,- Ft, azaz háromszázezer forint), 3. GWB- 118 forgalmi rendszámú, LADA NIVA típusú személygépkocsi (forgalomba helyezésének időpontja: 1999., futott kilométer: , forgalmi érték: ,- Ft, azaz négyszázhétezer forint). A személygépkocsik árverési induló vételára a Körös Autócentrum Kft. szerint megállapított forgalmi érték. A Bizottság a személygépkocsik árverési értékesítése esetén felhatalmazza dr. Benedek Mária jegyzőt az adásvételi szerződések megkötésére. Felelős: dr. Benedek Mária jegyző Határidő: október / Napirend: Földterületek hasznosítása az elkerülő út mellett Baji Lajos: Az előterjesztés 1. pontjában szereplő 0594/13 hrsz-on lévő kút témájában a 10. napirend keretében döntött a Bizottság, a közgyűlési előterjesztésből ez maradjon ki. Javasolta továbbá a 3. pontban szereplő, Trófea utca elkerülő út sarkán lévő 0374/141 hrsz-ú tanya elbontását, majd azt követő értékesítését árverésen.

12 12 A fenti javaslatok figyelembevételével a Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 137/2007. (IX. 10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az elkerülő út mellett található önkormányzati tulajdonú földterületekkel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1. A Közgyűlés az elkerülő út Békési úti és Dobozi úti körforgalmak kiépítéséhez szükséges területeket az Önkormányzat tulajdonában lévő 0560/1, 0560/3, 18698, 18697, és 18631/2 hrsz-ú földrészletekből térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. Jelen nyilatkozat a közúti létesítmények engedélyezési eljárásához felhasználható, a körforgalmak által a fenti ingatlanokból elfoglalt területek pontos ismeretében az átadásról külön döntést fog hozni a Közgyűlés. 2. A Közgyűlés nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 0516/164 hrsz-ú, 3756 m 2 területű ingatlant. A földrészlet kikiáltási ára bruttó 4,5 millió Ft. 3. A Közgyűlés elrendeli a 0374/141 hrsz-ú ingatlanon található felépítmények elbontását. A bontást követően a 0374/141 hrsz-ú ingatlanból a Trófea utca kiszélesítéséhez szükséges területet le kell választani. A megosztást követően a Közgyűlés nyilvános árverésen értékesíti a 0374/141 hrsz-ú ingatlant, a kikiáltási ár bruttó Ft/m A Közgyűlés nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 0367/61 hrsz-ú ingatlant. A kikiáltási ár bruttó ,- Ft. A Közgyűlés nyilvános árverésen értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 0367/81 hrsz-ú ingatlant. A kikiáltási ár bruttó 6 millió Ft. 13./ Napirend: Építési telkek kialakítása és értékesítése Mezőmegyeren Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13 13 138/2007. (IX. 10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1. A hrsz-ú területet meg kell osztani, a megosztás után a terület Hóvirág utca felé eső részét közparknak kell a jövőben is fenntartani és üzemeltetni. A terület Szeder utca felé eső részén 3 db kb. 570 m 2 területű építési telket kell kialakítani. A fentieknek megfelelően a szabályozási tervet módosítani kell. 2. A megosztási vázrajz elkészítését követően az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007. (V.2.) számú önkormányzati rendelet mellékletét módosítani kell. 3. A rendeletmódosítás hatálybalépését követően a kialakított három db építési telket nyilvános árverésen kell értékesíteni, a kikiáltási ár bruttó Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. 14./ Napirend: Hozzájárulás földkábel elhelyezéséhez Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 139/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Jel-Kép CATV Bt és az OROS-COM Kft Internet szolgáltatók által a Méhkerék 305 hrsz. alatt felvett víztoronynál megvalósítani kívánt földkábel megépítéséhez tulajdonostársként térítésmentesen hozzájárul. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szükséges jognyilatkozat kiadására.

14 14 15./ Napirend: A 280/2007. (V.31.) közgy. határozat végrehajtása (Kolozsvári u. 60., 7544/1 hrsz-ú építési telek értékesítése) Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 140/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti a békéscsabai 7544/1 hrsz-ú, beépítetlen terület művelési ágú, 902 m 2 területű ingatlan az alábbi feltételekkel: 1. Az ingatlan kikiáltási ára bruttó Ft. 2. A beépítési kötelezettség 4 év. 16./ Napirend: A 62/2007. (II.15.) közgy. határozat módosítása (A 17190/2 hrsz-ú telek tulajdonba adása a Fényes és Térsége Egyesületnek) Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 141/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az általa hozott 62/2007. (II.15.) közgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat 1. bekezdésében írtak helyébe az alábbi fogalmazás lép: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 19/2007. (V.2.) sz. önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló önkormányzati rendelet 16. -ában foglaltak szerint, közérdekű kötelezettségvállalás jogcímén

15 15 térítésmentesen a Fényes és Térsége Egyesület tulajdonába adja az önkormányzat tulajdonában lévő 17190/2 hrsz-ú, 4770 m 2 területű telket, az alábbi feltételekkel: 2. A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. 17. Napirend: A 0881/21 hrsz-ú tanya értékesítése Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 142/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése vevőkijelölés útján értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező 0881/21 hrsz-ú ingatlant Katona Béláné Békéscsaba, Felsőnyomás 446. szám alatti lakosnak az alábbi feltételekkel: 1. Az ingatlan vételára bruttó ,- Ft. 2. A vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell megfizetni. 3. Amennyiben a vevő az 1-2. pontban foglaltakat legkésőbb november 15-ig nem tudja teljesíteni, úgy az inatlant november 30-ig birtokba kell venni. 18./ Napirend: A Wienerberger Zrt kérelme Az előterjesztésben foglaltakat áttekintésekor Fodor Lajos a bizottság elnöke észrevételezte, hogy a 090 hrsz-ú, 2290 m 2 nagyságú terület vételáraként javasolt bruttó Ft rendkívül alacsony, a telek elhelyezkedésére tekintettel legalább Ft/m 2 eladási ár megállapítása a reális.

16 16 A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 143/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése helyhez kötöttség miatt vevőkijelölés útján értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező békéscsabai 090 hrszú, 2290 m 2 területű ingatlant a Wienerberger Téglaipari Zrt (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) részére. Az ingatlan vételára Ft/m 2 + ÁFA, melyet az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetni. 19./ Napirend: Susánszky Pál kérelme (Visszavásárlási jog törlése az Öntözött réti ingatlanokról) Az előterjesztésben foglaltak áttekintésekor Baji Lajos javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlanokra bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez az önkormányzat akkor járuljon hozzá a jognyilatkozat kiadásával, ha kérelmező a bővítésre vonatkozó építési engedély kérelmét a szakhatósághoz benyújtja. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 144/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Susánszky Pál Békéscsaba, Veres Péter utca 86. szám alatti lakos békéscsabai 0153, 0154, 0158 és 0160 hrsz-ú ingatlanokra az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett visszavásárlási jog törlésére vonatkozó kérelmét megismerte. A Közgyűlés a 0153, 0154, 0158 és 0160 hrsz-ú ingatlanokra az önkormányzatot megillető visszavásárlási jog törléséhez hozzájárul akkor, ha nevezett a bővítésre

17 17 vonatkozó építési engedélykérelmét a szakhatósághoz benyújtja és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szükséges jognyilatkozat kiadására. 20./ Napirend: A 218/2006. (V.11.) közgy. határozat módosítása (Szolgalmi jog a Sikonyi utcában) Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 145/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az általa hozott 218/2006. (V.11.) közgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja: 1. A határozat első bekezdésének helyébe az alábbi megfogalmazás lép: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szolgalmi jogot alapít az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-vel (Szeged, Pulcz utca 44.) a békéscsabai 6111 hrsz-ú, töltés művelési ágú ingatlanból 25 m 2 területre, valamint a békéscsabai 6117 hrsz-ú, csatorna művelési ágú ingatlanból 12 m 2 területre. 2. A határozat második bekezdésében Pap János polgármester helyett Vantara Gyula polgármester értendő. 3. A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. 21./ Napirend: A 74/2007.(VI.18.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsági határozat módosítása (Víztároló u. 29. sz. ingatlan megvásárlása) Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:

18 18 146/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az általa hozott 74/2007. (VI.18.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsági határozatot az alábbiak szerint módosítja: I. A határozat 2. pontjában írtak helyébe az alábbi megfogalmazás lép: Az adásvételi előszerződés alapján a vevő részére az ingatlannal szemben fennálló jelzálogjogokkal azonos összegű foglaló fizethető, amely kizárólag a jelzálogjogosultak követeléseinek teljesítésére használható fel és a vételárba beszámít. Az önkormányzat az előzőekben írtakon túl bruttó 1 millió forint foglalót fizet a 6178 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának, amely a vételárba ugyancsak beszámít. Az ügyfélnek az előszerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy a foglalók jogi természetével tisztában van. II. A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: március / Napirend: A Víztároló utca 35. szám alatti ingatlan megvásárlása Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 147/2007. (IX. 10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a békéscsabai 6180 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak értékesítési ajánlatát megismerte és ezzel kapcsolatban az alábbi döntést hozza a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében biztosított hatásköre alapján: 1. A Bizottság a 6180 hrsz-ú, per-, teher-, és igénymentes ingatlan megvásárlását bruttó 8,2 millió forintos vételáron támogatja.

19 19 2. A Bizottság az ingatlan megvásárlásának pénzügyi fedezetét a évi költségvetés terhére a költségvetési tervezés során javasolni fogja. 3. Amennyiben a Közgyűlés az ingatlan megvásárlásának pénzügyi fedezetét a évi költségvetésben jóváhagyja, a 6180 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának ügyét a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság ismételten megtárgyalja. Határidő: december / Napirend: Szarvasi úti víztorony egy részének bérbeadása reklámfelület céljára Az előterjesztésben foglaltak áttekintésekor Baji Lajos nem értett egyet azzal, hogy a víztoronyra két darab 60 m 2 -es reklámponyva kihelyezésre kerüljön. Tudomása szerint jogszabály (önkormányzati rendelet) 6 m 2 -nél nagyobb felületű reklámtábla kihelyezését tiltja, ennek tisztázását kéri az előterjesztés előkészítőjétől. Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Szarvasi úti víztorony egy részének bérbeadása reklámfelület céljára tárgyú előterjesztést napirendről levette. A Bizottság kéri az előterjesztés előkészítőjét annak tisztázására, hogy jogszabály (önkormányzati rendelet) lehetőséget ad-e 6 m 2 -nél nagyobb felületű reklámtábla kihelyezésére. 24./ Napirend: Vagyonrendelet mellékletének módosítása A helyben kiosztott előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 148/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007. (V.2.) sz. önkormányzati rendelet módosításával egyetért, javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásával alkossa meg rendeletét. Felelős: Dr. Benedek Mária jegyző

20 20 25./ Napirend: Javaslat a 3261/1 hrsz-ú Békéscsaba, Őr u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására A helyben kiosztott előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta azzal az észrevétellel, hogy a Közgyűlés az előterjesztést a vagyonrendelet módosítását megelőzően tárgyalja. 149/2007. (IX.10.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a kötelező önkormányzati feladat ellátásához feleslegessé vált, korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó 3261/1 hrsz-ú Békéscsaba, Őr utca 1. sz. alatti ipartelep megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyoni körbe átsorolását, ennek megfelelően a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2007. (V.2.) számú, az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet (vagyonrendelet) mellékletét módosítani kell. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 3261/1 hrsz-ú Békéscsaba, Őr utca 1. sz. alatti ipartelep megnevezésű ingatlant hasznosításra átadja a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-nek munkahelyteremtés céljából. Ezzel a 404/2002. (IX.12.) közgy. határozattal jóváhagyott a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt között létrejött megbízási szerződés 2. számú melléklete kiegészül. A Bizottság elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. Kmf. A jegyzőkönyvet készítette: Krattinger Mártonné Fodor Lajos a bizottság elnöke

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 04/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy a leveszi a zárt ülésen szereplő 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M.28- /2012. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos-terem Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

BÖd",sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7.

BÖd,sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7. BÖd"sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLfsÉNEK GAZfJASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba SzentIstván tér 7. Ikt. sz.: IV 377/2008. Előadó: Múrlon László Mell: J db NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata

Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 318/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 319/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 16-án 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Külterületi út áthelyezések iránti kérelmek elbírálása (4 db) Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné

Részletesebben

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott üléséről 9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei

Részletesebben

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1994. április 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Költségvetési koncepciót előkészítő irányelvek kidolgozása - A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. lk!. sz.: l 21512010. Előadó: dr. László Jenő Mell.: J db megállapodás, 2 db véleli (ljánlal Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. december 09-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. december 09-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-331/2010. 18/2010. II. a HATÁROZAT KIVONAT 2010. december 09-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 582/2010. (XII.09.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és jj f Pénzügyi Bizottsága Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252/1211 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helyszín : 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács Kálmán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ALPOLGÁRMESTERE Ikt. sz.: IV. 369-2/2005. Mell: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808 Telefon: (66) 523-805 E-mail:bajil@bekescsaba.hu Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-6/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. április 12-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Petőné Papp Margit, Tóth Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben