J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl."

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Andó Tamás külsı bizottsági tag Bíró Csaba István külsı bizottsági tag Labos Tibor külsı bizottsági tag Petróczy Zoltán külsı bizottsági tag Dr. Hajdú Antal r. ezredes Dr. Farnas József ügyvéd Dr. Komán Ágnes Személyzeti Csoport vezetıje Túriné Kovács Márta Oktatási, Közmővelıdés és Sportosztály vezetıje Fodor Lajos Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. osztályvezetı Vágásiné Zimonyi Ilona Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. gazd.ig.h. Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály vezetıje Wittmann László Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetıje Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetıhelyettese Dr. Marosvölgyi Emese Stratégiai-Fejlesztési Osztály csoportvezetı Márton László vagyonkezelı Czigléczkiné Liszkai Edit vagyonkezelı Tarné Stuber Éva Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetıje Soczóné Dömény Edit Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetıhelyettese Távolmaradását elızetesen jelezte: Tímár Ella bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét, jelen van 7 fı bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását sorrendmódosítással, valamint 1 napirendi pont zárt ülés keretében történı megtárgyalását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésnek Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilvános ülés: 1. A Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének, közbiztonságának évi helyzetérıl 2. Egyes magasabb vezetıket érintı munkáltatói döntések meghozatala 3. Megye-Város megállapodás jóváhagyása 4. Közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésének engedélyezése 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévı bérlakások felújítása 6. A fizetı parkolóhelyek mőködésével kapcsolatos negyedéves elszámolás évi járdafelújítási program 8. Infrastrukturális választókerületi fejlesztések

2 2 9. Dél-alföldi ivóvízminıség-javító programmal kapcsolatos döntések 10. Északi Ipartelepen pályázati forrásból kialakított telkek értékesítése 11. Javaslat a hibaelhárítási tartalék igénybevételére 12. Kétoldali utcaszélesítéssel érintett ingatlan tulajdonosának kártalanítása 13. Békéscsaba, Kisrét tanya 20. szám alatti ingatlan adásvétele 14. Szennyvízberuházással érintett ingatlan tulajdonosainak kártalanítása 15. Földbérleti díjak mérséklése 16. A Mezımegyeren található hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 17. Ingatlanok megvásárlása bérlakások kialakítása céljából 18. Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft. üzletrészének megvásárlása 19. Szabó Pál téri ifjúsági park megvalósítása 20. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására 21. A évrıl szóló zárszámadási rendelet megalkotása 22. A évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés 23. Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó elıirányzatok felhasználásáról 24. Tájékoztató a évben behajthatatlanná vált követelésekrıl 25. Beszámoló a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átadott hatáskörben hozott évi döntéseirıl 26. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Megérkezett Miklós Attila bizottsági tag, a bizottság létszáma 8 fı. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. 21. napirendi pont Tárgy: A évrıl szóló zárszámadási rendelet megalkotása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a évrıl szóló zárszámadási rendelet megalkotásának támogatását. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 95/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a évrıl szóló zárszámadási rendelet megalkotását támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3 3 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített bevétele ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszegbıl a 2/a., 2/c. és a 3/a. mellékletek bevételei kiemelt elıirányzatonként az alábbiakban teljesültek: Intézményi mőködési bevételek ezer Ft Önkormányzat sajátos mőködési bevétele ezer Ft Felhalmozási és tıkejellegő bevétel ezer Ft Támogatásértékő bevétel ezer Ft Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszköz ezer Ft Elızı évi pénzmaradvány ezer Ft Támogatás kölcsön visszatérülése ezer Ft (3) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes teljesített kiadása ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási fıösszegbıl a 2., 2/c.,és a 3. mellékletek kiadásai kiemelt elıirányzatonként az alábbiakban teljesültek: a) személyi jellegő kiadások ezer Ft b) munkaadót terhelı járulékok ezer Ft c) dologi jellegő kiadások ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatása ezer Ft e) szociálpolitikai ellátások ezer Ft f) támogatás értékő kiadás ezer Ft g) véglegesen átadott pénzeszköz ezer Ft h) felújítási kiadás ezer Ft i) fejlesztési kiadás ezer Ft j) támogatási kölcsönnyújtás ezer Ft Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK 3. (1) Az önkormányzati intézmények évi összes teljesített kiadásának fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 4. (1) Az önkormányzati intézmények teljesített bevételeinek fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi fıösszeg intézményenkénti és bevételenkénti részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. TÁRSULÁS KIADÁSAI 5. (1) Az önkormányzat társulásának évi összes teljesített kiadásainak fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. TÁRSULÁS BEVÉTELEI 6.

4 (1) Az önkormányzat társulásának évi összes teljesített bevételeinek fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti fıösszeg részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. 4 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KÖZPONTI KEZELÉS KIADÁSAI 7. (1) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített fıösszege ezer Ft. (2) A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege ezer Ft, amelyet a 3. melléklet 24. cím 1. alcíme részletez. (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek teljesített fıösszege ezer Ft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 9. (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban teljesültek. (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az intézményi kiadásokból fejlesztési kiadásra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a/I. és a 4/a/II. mellékletek tartalmazzák. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 10. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok felújítására fordított összeg ezer Ft. (2) Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (3) Az intézményi kiadásokból felújításra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. ADÓSSÁGRENDEZÉS 11. Az év során fennálló fejlesztési hitelek tıketörlesztése ezer Ft-ban teljesült a 6/1 melléklet szerint. A kötvénykamat törlesztése ezer Ft-ban teljesült, amelyet a 3. melléklet tartalmaz. TARTALÉKOK 12. A Közgyőlés az általános tartalék elıirányzat-maradványának összegét ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét ezer Ft-ban állapítja meg. VAGYON ALAKULÁSA 13. (1) Az önkormányzati vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/a. melléklet szerinti részletezésben. Az önkormányzat eszközeinek értéke összesen ezer Ft, a források összesen ezer Ft. (2) Az önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 9/b. melléklet tartalmazza. 14. (1) A 10/1., 10/2., 10/3. mellékletek az önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazzák.

5 5 (2) A 10/a. melléklet tartalmazza Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 0 -ra leírt eszközeinek állományát. (3) A 10/b. melléklet az önkormányzat évi vagyonváltozását tartalmazza. PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA 15. (1) A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványát a 12. melléklet szerint a 12/a., 12/b., 12/c. mellékletek tartalmazzák. A Közgyőlés felhatalmazást ad a kapcsolódó elıirányzat módosítás évi költségvetési rendeletben történı átvezetésére. (2) A Közgyőlés az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési intézmények évi pénzmaradványának összegét a 12/d. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggı elıirányzat módosítások átvezetésére. VEGYES RENDELKEZÉSEK 16. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 2/b. melléklet mutatja be. (2) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok és teljesítések mérlegszerő bemutatását a 11. melléklet tartalmazza. (3) A 13. és 13/a. mellékletek mutatják be a normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolását. (4) A 14. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat foglalja magába. 17. A 15., 15/a., 15/b., 15/c., 15/d. mellékletek a kisebbségi önkormányzatok beszámolóját tartalmazzák. 18. A 16., 17., 18., 19. mellékletek az önkormányzat összevont egyszerősített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását tartalmazzák. 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 13/2010. (IV. 30.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 20/2010. (VI. 28.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 22/2010. (IX. 27.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 23/2010. (IX. 27.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 39/2010. (XII. 20.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló 3/2011. (II. 28.) önk. rendelet, a évi költségvetés módosításáról szóló /2011. ( ) önkormányzati rendelet. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 22. napirendi pont Tárgy: A évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

6 6 96/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága a évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 1. napirendi pont Tárgy: A Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének, közbiztonságának évi helyzetérıl Dr. Hajdú János r. ezredes: Úgy gondolom, hogy az írásos anyagban mindenrıl tájékoztatást adtunk, amit fontosnak tartottunk. A kapitányságunk helyzetérıl annyit szeretnék elmondani, hogy a kapitányságunk stabil létszámhiánnyal mőködik és ebben fejlıdés nem várható azért, mert ez évre az Országos Rendırfıkapitányság elosztotta a végzıs rendıröket. Ennek megvan a racionális magyarázata. Románia schengeni csatlakozása kapcsán mindenki arra számított, hogy ez bekövetkezik és arra is számítottak, hogy a nagy létszámú határırcsoportot el kell majd helyezni. a megyében különbözı rendıri szervek között. Ez a csatlakozás most nem következett be és bizonytalan az idıpontja is. Ez egy kicsit hátrányosan érint minket, hiszen új embereket nem kapunk, viszont a schengeni határ megmarad, így Magyarországtól joggal várja el az Európai Unió, hogy viszonylag hézagmentesen tartsa a határokat. Ezzel a létszámhiánnyal most együtt kell élni és megoldani a feladatokat. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A beszámolójukban tetszett a polgárırséggel való együttmőködésük, például a Lencsési lakótelepen. Szeretnénk fokozni a járırök jelenlétét, akár túlóra formájában a lakótelepen, elsısorban az egész városban, amennyiben erre mód van, de a Lencsési lakótelepen mindenképpen. A több gyalogos rendır jelenléte érezhetı volt itt. Dr. Hajdú János r. ezredes: Nagyon jó az együttmőködés egész évben a mezıırökkel is. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A rendırjárırözésnek autóval van-e költségvetési korlátja? Dr. Hajdú János r. ezredes: Eddig is igyekeztünk megjelenni; a benzinre szánható keret összege nominálisan nıtt, de van korlátja a benzinre költhetı összegnek. Kutyej Pál bizottsági tag: Az egyházak részérıl szeretném megköszönni azt a segítséget, amit a halottak napi idıpont környékén tudtak nekünk adni, amelyet az idén is szeretnénk igénybe venni. Strifler Attila bizottsági tag: Minden polgárır szervezet irányában nyitottak az együttmőködés tekintetében? Dr. Hajdú János r. ezredes: Az Országos Rendır-fıkapitányságnak együttmőködési megállapodása van az Országos Polgárır Szövetséggel. A polgárır szervezetek tagjai az Országos Polgárır Szövetségnek, politikai tevékenységet nem végeznek és politikai párthoz nem kötıdnek.

7 7 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Köszönjük a kapitány úr beszámolóját, a bizottságnak javaslom a beszámoló elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 97/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a Békéscsabai Rendırkapitányság Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének, közbiztonságának évi helyzetérıl szóló beszámolóját, és egyúttal a Békéscsabai Rendırkapitányság valamennyi munkatársának áldozatos munkájáért köszönetét fejezi ki. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április napirendi pont Tárgy: Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft. üzletrészének megvásárlása Dr. Farnas József ügyvéd: áprilisában jött létre az a társaság. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 24 %-ban résztulajdonos a Jaminia Innovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft.-ben. A többségi tulajdonostárs, az Országos Projekt Koordinációs Központ Szolgáltató Kft. jelenleg felszámolás alatt áll. A felszámolóbiztos megkereséssel fordult az önkormányzathoz, mert a kft. 76 %-os üzletrészét jelképes összegért, Ftért, értékesíteni kívánja. Ezáltal az önkormányzat 100 %-os tulajdonába kerülne a gazdasági társaság. Az elızményekrıl elmondható, hogy ellentmondásos körülmények kialakulása miatt büntetıeljárásra került sor, amelynek elsısorban az volt az oka, hogy a társaság ügyvezetése jelentıs összegekkel nem tudott elszámolni. Addig, amíg tudtuk ellenırizni az adminisztrációt kiderült, hogy magánszemélyek részére nagy összegő kölcsönök nyújtása történt meg. Tekintettel arra, hogy a felállása szerencsétlen volt, hiszen 24 %-os részesedéssel belement a város egy olyan társaságba, amiben csak kisebbségi jogokat szerzett, ezért semmiféle érdemi döntést nem tudtunk hozni. A számon kért ügyvezetı pedig a többségi tulajdonosnak volt a képviselıje és valamilyen módon tulajdonos is volt. Meglehetısen nehezen boldogultunk, nem volt más eszköz az elszámoltatással kapcsolatosan, minthogy feljelentést tegyünk. Elıször megtagadásra került a nyomozást, majd késıbb elindították. Kértük, hogy ne Békés megyei nyomozóhatóság járjon el az ügyben. Az érdemi munka elég késın kezdıdött el a nyomozás során, most értünk el abba a szakba, hogy vádemelésre került sor. Hőtlen kezelés miatt indult eljárás a volt ügyvezetı ellen. A csabai ügyészségre 10 nappal ezelıtt került át az anyag. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

8 8 98/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendeletben biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja az Országos Projekt Koordinációs Központ Szolgáltató Kft. fa felszámolójának a gazdasági társaság Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft.-ben meglévı 76 %- os ( ,- Ft-os törzsbetéten alapuló) üzletrészére vonatkozó eladási ajánlatát ,- Ft, azaz százezer forint összegben. 2. Az 1. pontban meghatározott üzletrész megvásárlásának pénzügyi fedezete a évi költségvetésben az ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás elıirányzat. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május napirendi pont Tárgy: Egyes magasabb vezetıket érintı munkáltatói döntések meghozatala Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy a határozati javaslatról pontonként szavazzunk. Városfejlesztési Bizottsága az alábbi határozatot hozta: 99/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága I. Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében, valamint 103. (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva május 1. napjával Vantara Lászlóné (szül.: Kisszállás, november 4., a.n.: Hegedős Erzsébet, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Szılı u. 107/2.) intézményvezetınek a Napsugár Integrált Óvodánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. (1) bekezdés d) pontja alapján május 1. nappal kezdıdı felmentési idıvel december 31. napján felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33. (1) bekezdése és a (2) bekezdés f) pontja alapján a felmentési idı 8 hónap.

9 9 A Kjt. 33. (3) bekezdése alapján a munkáltató az intézményvezetıt szeptember 1. napjától mentesíti munkavégzési kötelezettsége alól, amely idıtartamra a Kjt. 37/A. (2) bekezdése alapján a munkavállaló részére átlagkereset jár. Végkielégítés a Kjt. 37. (2) bekezdése alapján nem illeti meg. A Közgyőlés köszönetét fejezi ki Vantara Lászlónénak az intézményvezetıi munkája során kifejtett tevékenységéért. II. Békéscsaba Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében, valamint 103. (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva július 10. napjával Kállai Ágnes Rózsa (szül.: Gyula, március 6., a.n.: Kiss Rózsa, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 5. III/15.) intézményvezetınek a Kazinczy és Trefort Utcai Óvodánál fennálló közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. (1) bekezdés e) pontja alapján július 10. nappal kezdıdı felmentési idıvel március 9. napján felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33. (1) bekezdése és a (2) bekezdés f) pontja alapján a felmentési idı 8 hónap. A Kjt. 33. (3) bekezdése alapján a munkáltató az intézményvezetıt november 10. napjától mentesíti munkavégzési kötelezettsége alól, amely idıtartamra a Kjt. 37/A. (2) bekezdése alapján a munkavállaló részére átlagkereset jár. Végkielégítés a Kjt. 37. (2) bekezdése alapján nem illeti meg. Részére a Kjt. 78. (4) bekezdése alapján öt havi illetményének megfelelı összegő jubileumi jutalom jár, amelyet a jogviszonyának megszőnésekor kell kifizetni. A Közgyőlés köszönetét fejezi ki Kállai Ágnesnek az intézményvezetıi munkája során kifejtett tevékenységéért. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatának III. pontját 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében, valamint 103. (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva április 30. napjával Szlovák Jánosné (szül.: Mezıkovácsháza, augusztus 23., a.n.: Lukács Ilona, lakcíme: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 163.) intézményvezetınek a Szabó Pál téri Általános Iskola fennálló közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. (1) bekezdés e) pontja alapján április 30. nappal kezdıdı felmentési idıvel december 29. napján felmentéssel megszünteti.

10 10 A Kjt. 33. (1) bekezdése és a (2) bekezdés f) pontja alapján a felmentési idı 8 hónap. A Kjt. 33. (3) bekezdése alapján a munkáltató az intézményvezetıt augusztus 30. napjától mentesíti munkavégzési kötelezettsége alól, amely idıtartamra a Kjt. 37/A. (2) bekezdése alapján a munkavállaló részére átlagkereset jár. Végkielégítés a Kjt. 37. (2) bekezdése alapján nem illeti meg. Részére a Kjt. 78. (4) bekezdése alapján öt havi illetményének megfelelı összegő jubileumi jutalom jár, amelyet a jogviszonyának megszőnésekor kell kifizetni. A Közgyőlés köszönetét fejezi ki Szlovák Jánosnénak az intézményvezetıi munkája során kifejtett tevékenységéért. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatának IV. pontját 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése megismerte a Békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi Bizottság intézményvezetıje közalkalmazotti jogviszonyának megszőnésével kapcsolatos tájékoztatást. Susánszky Jánosné intézményvezetı közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. (1) bekezdés c) pontja alapján július 31. napjával megszőnik. A Kjt. 37. (1) bekezdés c) pontja, és a 37. (6) bekezdés szerint végkielégítésének mértéke nyolc havi átlagkeresetének megfelelı összeg. A Közgyőlés köszönetét fejezi ki Susánszky Jánosnénak az intézményvezetıi munkája során kifejtett tevékenységéért. 3. napirendi pont Tárgy: Megye-Város megállapodás jóváhagyása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 100/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a Békés Megyei Önkormányzat és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 61/A. -a alapján létrejött, a határozat mellékletét képezı megállapodást. A megállapodásban szereplı és a költségvetést érintı tételek fedezete Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésében rendelkezésre áll.

11 11 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az 1. pontban szereplı megállapodás aláírására. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: április napirendi pont Tárgy Közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésének engedélyezése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 101/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a következı álláshelyek végleges megszüntetését: Intézmény Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Napsugár Integrált Óvoda Szabó Pál Téri Általános Iskola Esély Pedagógiai Központ Álláshely típusa Álláshelyek száma Munkakör óvodapedagógus 1 óvónı óvodapedagógus 1 pedagógus 1 igazgató adminisztratív dolgozó József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Felelıs: Kiss Tibor alpolgármester Határidı: április 29. Munkáltatói intézkedések kezdete: óvodavezetı iskolatitkáradminisztrátor gazdaságvezetı 1 gazdaságvezetı Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 144/2011. (III. 25.) közgy. határozattal a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára engedélyezett 3 kollégiumi nevelı álláshely megszüntetését visszavonja, és 2 kollégiumi nevelıi álláshely megszüntetését engedélyezi az alábbiak szerint:

12 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 12 pedagógus 2 kollégiumi nevelı Felelıs: Kiss Tibor alpolgármester Határidı: április Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a létszámcsökkentések többletköltségeinek igénylésével kapcsolatban pályázatot kíván benyújtani. A megpályázott összeget meghaladó létszámleépítési-kiadások fedezetét az adott intézmény költségvetése biztosítja. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: szeptember napirendi pont Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévı bérlakások felújítása Fodor Lajos osztályvezetı: Szóban is tájékoztatta a bizottságot az elıterjesztésben foglaltakról. Miklós Attila bizottsági tag: Hozott a bizottság egy olyan döntést évekkel ezelıtt, hogy a VAK Zrt. éven belül vizsgálja a kiadott lakások használatát. Ez mőködik? Fodor Lajos osztályvezetı: Amikor átadás-átvétel történik, akkor úgy vesszük át a lakásokat, ahogy átadjuk. A bérlakásoknál, amikor sőrőbben cserélıdnek a lakók, akkor nem minden esetben lehet bizonyítani, hogy ha egy eszköz meghibásodott, melyik bérlınél történt ez. Miklós Attila bizottsági tag: Egy folyamatos rátekintés kellene, hogy legyen. Ha látszik az, hogy valaki problémás, akkor arról legyen tájékoztatás. Mint üzemeltetınek naprakésznek kell lenni és tudni kell azt, hogy ki a problémás bérlı. Vágásiné Zimonyi Ilona gaz. ig. hely.: A lakásállomány felülvizsgálatát elkezdtük, megcsináltuk az utóvizsgálatokat, a bérlıket felszólítottuk arra, hogy mi az, ami az ı feladata és még nem végezte el. Ez elindult, mőködik, az igazgatóság tárgyalta is. Ez néhány évvel ezelıtt volt. A lakásállományt is felmértük teljes egészében. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Rendszeresen találkozunk ezer forintos kiadási tételekkel. Lássuk folyamatában, így tervezhetıvé válik a felújítás és a cserék is. A költségvetésnél is 2-3 évvel elıre kell néznünk, és terveznünk. Folyamatos állapotfelmérésre lesz szükség a lakások vonatkozásában, hogy ne kerüljünk váratlan helyzetekbe. Kiegészítésként javaslom a kiszámíthatóság és tervezhetıség és átláthatóság megvalósítását. Andó Tamás bizottsági tag: Javaslom, hogy a szakképzı iskolák tanulói kerüljenek bevonásra a felújítási munkák során. Vizsgáljuk meg ennek a jogi lehetıségét. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Kérjük, hogy az elıterjesztésekben pontosabban, konkrétabban kerüljenek megfogalmazásra a feladatok, kérelmek. Javaslom a határozati javaslat elfogadását az elızıekben megfogalmazott kérések mellett.

13 13 Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 102/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Kolozsvári u. 37. szám alatti épület ereszcsatornájának tisztítását és az épület elıtti fák lombritkítását. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Kolozsvári u. 37. szám alatti I/2. számú lakásban a vegyes tüzeléső lakásberendezés kicserélését. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Irányi u szám alatti A. III/33., C. II/9. és C. III/14. szám alatti lakások veszélyes állapotú gázkészülékeinek kicserélését. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Andrássy út szám alatti épület csıtörés javítását. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló

14 14 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Andrássy út 2. III/15. szám alatti lakás bejárati ajtó cseréjét. A bruttó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Franklin utcai 40 bérlakás csıtörés javítását. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Könyves u. 66/3. szám alatti lakás felújítását. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. tegye meg a szükséges jogi lépéseket az elköltözı bérlı felkutatására, és a felújítási költségek bérlıt terhelı részének behajtására. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Lencsési út I/4. szám alatti lakás felújítását. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. A Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. tegye meg a szükséges jogi lépéseket az elköltözı bérlı felkutatására, és a felújítási költségek bérlıt terhelı részének behajtására. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: május Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a Békéscsaba, Irányi u B. I/3. és II/13. szám alatti lakások felújítását. A nettó ,- Ft + áfa költséget a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások negyedéves elszámolásánál érvényesítheti. Felelıs: Kozma János cégvezetı Határidı: május napirendi pont Tárgy: A fizetı parkolóhelyek mőködésével kapcsolatos negyedéves elszámolás

15 15 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a elszámolás összege kerüljön megjelölésre a határozat szövegében. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 103/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. által a parkolási üzletág mőködtetésével kapcsolatban felmerült költségekrıl kibocsátott számla és az ahhoz tartozó kimutatás megismerését követıen a I. negyedévre vonatkozó elszámolást összesen Ft összegben jóváhagyja. Felelıs: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidı: május 2. Miklós Attila bizottsági tag elhagyta az üléstermet. A bizottság létszáma 7 fı. Ügyrendi javaslatként a bizottság a 2. napirendi pont határozati javaslatának II. pontját újra tárgyalja. A javaslatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta. 2. napirendi pont Tárgy: Egyes magasabb vezetıket érintı munkáltatói döntések meghozatala Labos Tibor bizottsági tag bejelentette, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. II. Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatja. 7. napirendi pont Tárgy: évi járdafelújítási program Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy az elıterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt és beárazott járdafelújítási munkákat ezer Ft összegben fogadjuk el. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az elıterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt és beárazott járdafelújítási munkákat ezer Ft összegben. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy a következı járdafelújítási munkákat támogassa a bizottság:

16 9. vk. Zöldfa utca e Ft 10. vk. Reviczky u. páros oldal e Ft Mikszáth u. páratlan oldal e Ft 11. vk. Báthori u. páratlan oldal e Ft 12. vk. Thököly páratlan oldal e Ft Vaskapu u. páratlan oldal e Ft 16 Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 104/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete alapján biztosított hatáskörében eljárva a járdafelújítási program évi ütemének mőszaki tartalmát a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Járdafelújítási Program 2. számú melléklet Választó kerület Sorszám Elıirányzat összesen: ,- Ft Utcanév becsült bekerülési költség (eft) Képviselı által javasolt 1. Gerla Magvetı u.páros oldal járdalapos járda felújítás Gerla Magvetı u. páratla oldal járdalapos járda felújítás Varságh B. u IVF hozzájárulás Járdafelújítási programból felhasznált összeg Bizottság által javasolt Összesen: Gyulai út (Kórház bejáratai elıtt) Urszinyi u. páratlan ( Deák u. - Bajza u.) Bajza u. páratlan (Kárász-Erdélyi u. között) javítás Gyulai út (Urszinyi D. u. -Túrzó u. ) páratlan térkı javítás Összesen: Györkei u. járdalapok átrakása, felemelése Futófolyosó burkolat felújítás Összesen: Wesselényi u. óvoda elıtt Kölcsey u páratlan (Dózsa- Wesselényi között) Kölcsey u páros(dózsa- Vajda J. között) Vajda János u. páros Vajda János u. páratlan Összesen: Körgát u Bartók B. út páros Wesselényi u. Damjanich u. között Összesen:

17 17 1. Bartók Parózcay u. páratlan lokális javítás Ihász u. 1. járda átrakása Szerdahelyi u. páratlan akadálymentesítés Összesen: Kazinczy 30. járda, parkoló szegély átalakítás Andrássy út - Jókai u. sarok (Trianon emlékmőnél) Összesen: Lenkey páratlan Berényi-Botyánszki Pálné u. között Sarkantyú u. páros Áchim sarok-idısek otthona Millenium u. eleje járda javítás Szent Imre páratlan Összesen: Északi sor páratlan oldal (Mokry u. - Kézai u. között) Gellért u. páratlan oldali járda felújítása Gellért u. páros oldali járda felújítása Zöldfa u Összesen: Kassai u. páros Revicky u. páros járdalapos járda felújítás Mikszáth u. páratlan Összesen: Veres Péter u. páros ( lokális javítások) Batsányi u. páratlan ( Báthory u. - Szegfő u. ) Batsányi u. páratlan ( Gajdács u. - Báthory u. ) Batsányi u. páratlan ( Gajdás u. - Veres Péter u. ) Batsányi u. páratlan ( Zsigmond u. - Veres Péter u. ) Báthory u. páratlan ( Franklin u. - Tompa u. ) Összesen: Thököly u. páros ( Tompa u. - Orosházi u. ) Vaskapu u. páratlan ( Wagner u. - Máriássy u. ) Lajta u. páratlan ( Kereki u.- Gyár u. ) Összesen: Összesen: Járdafelújítás összesen (IVF eft): A fentiekben megjelölt utcák járdafelújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárást meg lehet kezdeni. Ügyrendi javaslatként a bizottság a 7. napirendi pontot újra tárgyalja. A javaslatot Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

18 18 Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a 12. vk. esetén a Thököly utca páratlan oldala helyett a Lajta utca páratlan oldalán kerüljön sor járdafelújításra e Ft összegben. 8. napirendi pont Tárgy: Infrastrukturális választókerületi fejlesztések Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy a 4. választókerület esetén a Kölcsey u. óvoda melletti parkoló építése a parkolóépítési célelıirányzatból kerül megvalósításra. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete alapján biztosított hatáskörében eljárva a mellékletben szereplı kommunális fejlesztéseket és felújításokat hagyja jóvá. Infrastruktúrális Választókerületi Fejlesztések 1. egyéni választókerület Zelenyászki Péter 1. számú melléklet Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) Földút javítás tanya sz.: Békéscsaba, 0490-es dőlı jav. Katólikus megközelítése Réti dőlı (Zug u. -elkerülı között) 3. Sikony utca (burkolt úttól- zsilipig) Csapadékvíz elvezetés 4. Gerlai u. vízelvezetés javítása Zug u. árok átépítés Csabai utca árok felújítás ( Szélsı u - Pacsirta ) Járdafelújítási program Összesen: egyéni választókerület Dr. Kerekes Attila Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) Csapadékvíz 1. Berzsenyi ároklefedés Régi rendszer visszaállítása Forgalmi eszközök 2. Dr. Becsei Oszkár u. Óvoda elıtti forg. lassítás Tábla kihelyezése Járdafelújítási program 600 Összesen: egyéni választókerület Tímár Ella

19 19 Közvilágítás Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) 1. Magyar u. (20822 hrsz.) A meglévı közvil.hálózat (minden oszlopon világítótest) az út szélétıl több méter távolságra van, túlnyomórész magánterületen, így csak a zöldterületet világítja meg. Kérik a megvilágítás javítását. Szükséges nagy benyúlású lámpakarok és 35 db ZAFÍR 70W-os lámpatestek. Terv szükséges Bojtár u. 1. Az igatlan elıtti oszlopra 1 db ALTRA 24W-os lámpatest. Terv szükséges Csapadékvíz 3. Bogár utcai árok építés, rendezés hozzájárulás 300 Út, járda 4. Ormay sor csatornán való átjárók építése Legelı u., Bárány u. 2 db Berendezési tárgyak, park 10 db pad 1000 Ivóvíz 6. Hínár u. ivóvíz terv 285 fm Tervezés Ostoros u. ivóvíz terv 410 fm Tervezés 310 Összesen: egyéni választókerület Dr. Ferenczi Attila Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) 1. Csapadék víz elvezetés, park rendezés, útburkolat, parkoló, járdafelújítások Padok beszerzése Járdafelújítási program Összesen: egyéni választókerület Köles István Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) Útburkolat felújítás 1. Október 6. utca aszfaltozása Összköltség: 6500 eft II. ütem Terv van 5000 Összesen: egyéni választókerület Futaki Sándor Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) Útburkolat felújítás 1. Tulipán-Andrássy belsı út, csapadék elvezetés Összköltség: 9870 eft Terv van Összesen: egyéni választókerület Kiss Tibor Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) Útburkolat felújítási tervek 1. İr u. (Kazinczy-Trefort u. között) Tervezés 2. Munkácsy tér 1-5. belsı út Tervezés 500 Parkoló, nemesített padka 3. Trefort u. parkoló építés 5 db Terv van Trefort u. padkanemesítés Járdafelújítási program Összesen: egyéni választókerület Herczeg Tamás Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) 1. Jókai u. ivóvíz páratlan oldal Tervezés 300 m 400

20 20 Csapadékvíz elvezetés 2. Vasvári 20 gyalogjárda támfal javítás Szarvasi út 10 árok felújítás Garay utcai árok, Forgalom lassító borda: Péky u. iskola elıtt Berényi út 5. fedett buszváró telepítése Járdafelújítási program Összesen: egyéni választókerület Hanó Miklós Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) 1. Kukatárolók építéséhez való hozzájárulás Áchim L. András Ltp Parkrendezés 2. Kossuth utca sportpálya melletti kerítés vonalába dísz-szilva fasort ültetése Muskátli az oszlopokra, felrakással, beültetéssel Március 15-e tér mászóvár állvánnyal, lengıkötéllel, csúszdával (Somogyi Kft.) letelepítéssel Hóvirág utcai játszótérre kerítés+ letelepítés 60 Csapadékvíz 6. Kossuth u 22 melletti árok lefedése lakossági igény Kossuth u 60 kapubejáró áteresz építés áteresz hiányzik Járdafelújítási program 820 Összesen: egyéni választókerület Dr. Csicsely Ilona Megnevezés Megjegyzés Becsült költség (eft) Csapadékvíz 1. Pozsonyi u 9-Bacsányi utcáig ároklétesítése vízelvezetés nincs Összesen: napirendi pont Tárgy: Dél-alföldi ivóvízminıség-javító programmal kapcsolatos döntések Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy a határozati javaslat IV. pontjában kerüljön pontosan megfogalmazásra az egyéb szervezet megjelölés. Javaslom a határozati javaslat elfogadását a IV. pont módosításával. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 106/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát a vastagon szedett módosítással (IV. pont) támogatja: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Társulás Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:

21 21 1. A Társulási Megállapodás I.1., I.3., pontjában foglalt szabályozás oly módon változik, hogy a Társulás önálló jogi személyiségő, amelynek mőködésére a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2. A Társulási Megállapodás I.11. pont b/2 alpontjának ötödik francia bekezdésének bevezetı szövegébıl törlésre kerül A Társulási Tanács kifejezés. 3. A Társulási Megállapodás VI.1.3. pontjában szereplı átruházott hatáskör helyett kijelölt keretek között szövegrész kerül be. 4. A Társulási Megállapodás VIII.1.3. pontja (írásbeli határozathozatal lehetısége) törlésre kerül. 5. A Társulási Megállapodás VIII (Elnökség hatásköre) g. és q. pontja törlésre kerül. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 15. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a Békés Megyei Önkormányzat a Közép-Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás tagja legyen. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az ehhez szükséges okiratok aláírására. Felelıs : Vantara Gyula polgármester Határidı : május 15. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése tudomásul veszi az Aradi vízátvezetés helyzetérıl szóló tájékoztatót. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a Közép- Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás az ivóvíz minıségének javításához szükséges vízmennyiséget Románia területérıl a Maros hordalékkúpra telepített Arad mellett lévı kutakról szerezze be a Maros Rt.-tıl. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május 15. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a Közép- Békési Térség Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás a Románia területérıl történı ivóvíz-biztosítás érdekében a Gyula-Elek Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Vidéke Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás, a Dél-Békési Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás és a Dombegyház és Térsége Ivóvízminıségjavító Önkormányzati Társulás által alakítandó, a Támogató által elfogadott szervezetbe belépjen. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy konzorcium megalakításához szükséges tárgyalásokat folytassa le az alábbi elvek figyelembe vételével: Az országhatár és a Kevermesi Vízmő Telep közötti vezeték beruházási költségei esetén az önkormányzati saját erıt a távlati vízfogyasztás arányában biztosítják a résztvevık, a konzorciumban minden társulás egy szavazattal rendelkezik, a konzorcium székhelye Orosháza, a konzorcium elnökét Orosháza adja, a konzorcium gesztor települése Orosháza,

22 a pályázat lebonyolítását a gesztor által kialakított munkaszervezet végzi. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: május napirendi pont 22 Tárgy: Északi Ipartelepen pályázati forrásból kialakított telkek értékesítése és a 22/2011. (I. 28.) közgy. határozat módosítása Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 107/2011. (IV. 26.) Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési Bizottsága az elıterjesztés határozati javaslatát támogatja: I. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk rendelet 24. -a alapján nyilvános pályázat útján értékesíti a tulajdonában lévı, az Ipari út északi területén elhelyezkedı, az elıterjesztés mellékletét képezı légi felvételen megjelölt 1-es, 2-es és a 4-es sorszámú ingatlanjait. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képezı pályázati kiírást, és hozzájárul annak közzétételéhez. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a pályázaton benyújtott ajánlatok véleményezésére, mint elızetes bíráló bizottságot, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát jelöli ki. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése A pályázati forrásokból kialakított Balassa utcai csarnok bérbeadása tárgyában hozott 22/2011. (I. 28.) közgy. határozatát úgy módosítja, hogy a bérleti elıszerzıdést a Schwaben Consulting Bt. helyett a Digital Packaging and Promotion Kft.-vel (4033 Debrecen, Magvetı u. 9.) köti meg. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 24. -a alapján a következı pályázati felhívást teszi közzé a./2011. (IV. 29.) közgy. határozata alapján: 1. Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér Pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 100 %-ban saját tulajdonban lévı ipari területén gazdaságfejlesztési célból infrastruktúra kialakítását, úthálózat, közmővezetékek kiépítését valósítja meg.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes, Tóth Gábor, Szabó Ákos Péter igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fı képviselı.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes, Tóth Gábor, Szabó Ákos Péter igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fı képviselı. 35/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 25- én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 7 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-13/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. október 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos-terem Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tájékoztató a Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda mőködésérıl

Jegyzıkönyv. Tájékoztató a Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda mőködésérıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-4/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben