Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, február 12-én tartott ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl."

Átírás

1 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István, Miklósi Mihály, Orbán László, Szalai László, Véh Zsolt képviselık /12 fı/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes fıjegyzı Gavlik Melinda aljegyzı Csajkás Nándorné vezetı tanácsos, pénzügyi csoportvezetı Simon Lukács adóügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Molnár Tibor Gazdasági Bizottság külsı tagja Csikós Krisztina mb. igazgató Mővelıdési Ház és Könyvtár Morvainé Szigeti Zsanett részlegvezetı Napsugár Gondozási Kp. Zsilinszkiné Kovács Ágnes GYIA 1. napirendi pont elıadója Kiss Ervin Mővelıdési Ház és Könyvtár mővelıdésszervezı Baka Norbert Pedagógus Szakszervezet elnöke Belágyi Mihály: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, munkatársait, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl minden képviselı jelen van. Az ülést megnyitja. NAPIREND ELİTT: Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl: Belágyi Mihály: - Január 8-án Kiskunhalason alkalmam volt találkozni a Környezetvédelmi miniszterrel, akihez kérdést intéztem a szennyvíz elhelyezés helyben történı lehetıségérıl. Sajnos érdemi választ a kérdésemre nem kaptam. - Január 12-én meghalt Dr.Ráskai Kiss Sándor nyugdíjas háziorvos, akinek a temetése január 14-én volt. A temetésen a település önkormányzata nevében én mondtam a búcsúbeszédet. - Január 15-én Vagyonvédelmi Tájékoztatót tartottunk a Mővelıdési Házban. A Halas-Pajzs Kft. ismertette a lakóházak elektromos riasztórendszer kiépítésénél meglévı akciójukat annak érdekében, hogy Tompán minél több ház legyen a riasztó rendszerbe bekapcsolva. - Január 25-én Morvai Ferenc vállalkozó az ÖKOMORV Kft. ügyvezetıje járt Tompán, elızetes megbeszélést tartottunk az önkormányzati intézmények főtési

2 2 rendszereinek átalakításáról pellet főtésre. Január 30-án Budapesten Gubics Lajos és Véh Zsolt képviselıkkel megtekintettünk egy kazánházat, ahol pellet főtéső kazánok üzemelnek. - Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, hogy a szennyvíz csatornázás, tisztítás pályázatunk I. üteme nyert, 51 millió forint támogatást ítéltek meg. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján jelent meg, hogy a Szociális Otthonunk homlokzatszigetelésére, nyílászárók cseréjére 14 millió forintot nyertünk. - Február 5-én ülésezett a Kiskunhalasi Kistérségi Társulati Tanács. Ezen az ülésen fogadtuk el a kistérség évi költségvetését. - Február 6-án egyeztettük a településközpont felújítás fontosabb elemeinek részletterveit Rácz Sándor tervezıvel, A terveket február 20-a körül fogjuk megkapni. - Február 7-én volt a Mővelıdési Házban az Óvoda bál. Ezúton is gratulálok az óvoda dolgozóinak a színvonalas munkához. Belágyi Mihály: Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el azt a képviselık tudomásul vették. Belágyi Mihály: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján a következı módosításokkal és kiegészítéssel: Módosítás: 1. napirendi pont az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet utolsó napirendi pontban kerül megtárgyalásra. 1. napirendi pontban kerül megtárgyalásra a Gyermekeinkért Alapítvány tevékenységérıl szóló beszámoló. 3../2009.( ) rendelettervezet az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.13.) rendelet módosításáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı napirendi pontot a mai ülésen a képviselı-testület nem tárgyalja. Kiegészítés: 9. Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság évi munkájáról Elıadó: bizottsági elnökök 10. Munka- és tőzvédelmi feladatok ellátása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 11. A Kossuth utca Szentháromság tér és Rákóczi utca közötti szakasza páratlan oldalának átszámozása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı évi nagyrendezvények programterve és költsége Elıadó: Kiss Ervin mővelıdésszervezı

3 3 13. /2009.(..) rendelettervezet az önkormányzat évi költségvetésérıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Belágyi Mihály: Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki a módosításokat és a kiegészítéseket elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok módosítását és kiegészítését elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat a módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el NAPIRENDI PONTOK 1. Beszámoló a Gyermekeinkért Alapítvány tevékenységérıl Elıadó: Zsilinszkiné Kovács Ágnes elnök 2../2009.(.) rendelettervezet az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 3../2009.( ) rendelettervezet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 4../2009.( ) rendelettervezet a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 16/2003.(VII.01.) rendelet módosításáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 5../2009.( ) rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1/1994.(I.28.) rendelet módosításáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 6. Jelentés az intézkedési terv végrehajtásáról a évi Állami Számvevıszéki ellenırzéshez kapcsolódóan Elıadó: Belágyi Mihály polgármester

4 4 7. Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 8. Tájékoztató március 15-e megünneplésérıl Elıadó: Csikós Krisztina mb. igazgató 9. Tájékoztató a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság évi munkájáról Elıadó: bizottsági elnökök 10. Munka- és tőzvédelmi feladatok ellátása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 11. A Kossuth utca Szentháromság tér és Rákóczi utca közötti szakasza páratlan oldalának átszámozás Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı évi nagyrendezvények programterve és költsége Elıadó: Kiss Ervin mővelıdésszervezı 13../2009.( ) rendelettervezet az önkormányzat évi költségvetésérıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester A napirendi pontok tárgyalása. 1. Beszámoló a Gyermekeinkért Alapítvány tevékenységérıl Elıadó: Zsilinszkiné Kovács Ágnes elnök A beszámoló írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Megkérdezi Zsilinszkiné Kovács Ágnest, hogy a kíván-e kiegészítést tenni a beszámolóval kapcsolatban. Zsilinszkiné Kovács Ágnes: Kiegészítené a beszámolót az Alapítvány tevékenységével és céljaival. A Gyermekeinkért Alapítvány az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében tevékenykedett. Az alapítvány célja a gyermekek testi, lelki, szellemi harmóniájának a megalapozása, illetve segítés a családi élet nevelés területén. A nemzeti kultúra ápolása, a keresztény erkölcs terjesztése, szabadidıs programok szervezése, a közösségfejlesztés, a környezetvédelem, a személyiségközpontú nevelés népszerősítése, és a Dugovics Titusz Cserkészcsapat megtartása. Két területen dolgoznak, egyrészt az alapítvány a cserkészcsapat fenntartó testülete, másrészt pedig az elızıekben felsorolt tevékenységek körében programok szervezése, lebonyolítása.

5 5 Az Alapítvány kéri a képviselı-testületet, hogy az iskola közelében biztosítson egy helyiséget számukra, mivel a jelenlegi csapatotthon a település központjától 3 km-re van, ezért a fiatalabb korosztálynak nehezen elérhetı. Létszámbıvítésre is lenne lehetıség, azonban a jelenlegi helyzet ezt nem teszi lehetıvé. Belágyi Mihály: Egyelıre nincs szabad helyiség a közelben. Gubics Lajos: Köszönetet mond az Alapítvány képviselıinek a Kelebián megszervezett vasárnap délutáni táncházhoz, nagyon sikeres volt. További munkájukhoz sok sikert kíván! Belágyi Mihály: Mivel a beszámolóval kapcsolatban több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki elfogadja azzal, hogy az önkormányzat egyelıre nem tud helyiséget biztosítani az alapítványnak, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 20/2009.(II.12.) számú képviselı-testületi határozat Beszámoló a Gyermekeinkért Alapítvány tevékenységérıl Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyermekeinkért Alapítvány tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Amennyiben lesz üres helyiség, akkor azt az Alapítvány rendelkezésére bocsátja az önkormányzat. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Gyermekeinkért Ifjúsági Alapítvány 2../2009.(.) rendelettervezet az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Az indokolási rész részletesen tartalmazza a módosítás okát.

6 6 Mivel a rendelettervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 2/2009.(.) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról. Tompa Város Önkormányzat Képviselı testületének 2/2009.(...)rendelete a 2008.évi költségvetésrıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2008.évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.)rendelete az alábbiak szerint módosul 1. A rendelet 2. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Bevételek b.) Kiadások c.) Finanszírozási célú kiadások d.) Általános mőködési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék A rendelet 1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a../2008(.) rendelethez /1/ Az önkormányzat 2008.évi bevétele: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a) Mőködési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékő bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány /2/ Az önkormányzat 2008.évi kiadása: Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (134 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékő kiadás (ÁH-belül) kölcsönök nyújtása b.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás c.) Részesedések Kiadások d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(mfb) e.) Általános mőködési célú tartalék f.) Felhalmozási célú tartalék

7 7 3.) Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Mőködési kiadás Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Személyi jellegő kiadások (68,5) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl ÁROP 1.A.2.pályázat önerı ezer Ft Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása c.) Felhalmozási kiadás Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. beruházás felújítás d.) Részesedések Kiadások e.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(mfb) f.) Általános mőködési célú tartalék g.) Felhalmozási célú tartalék ) Igazgatási tevékenység Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Mőködési kiadás Személyi jellegő kiadások (24) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás ebbıl: ÁROP 1.A Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékő kiadás (ÁH-n belül) Kölcsönök nyújtása c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás d.) Részesedések e.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(mfb) f.) Általános mőködési célú tartalék g.) Felhalmozási célú tartalék

8 8 3.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (36,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás )Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (2,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás )Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a)mők.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások )Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (5,7 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás támogatás értékő kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás /4/ Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Mőködési bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (23,5 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás /5/ Szabó Dénes Általános Iskola Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 4208 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/ /1. pályázat ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (38 fı) ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1956 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/ /1. pályázat 870 ezer Ft

9 9 munkaadókat terhelı járulékok ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 426 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/ /1. pályázat 253 ezer Ft dologi kiadás ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 1674 ezer Ft ebbıl HEFOP 2008/ /1. pályázat 3013 ezer Ft Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás /7/ Mővelıdési Ház és Könyvtár Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Mőködési bevétel Mőködési célú támogatás értékő bevétel b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások (4 fı) munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás felújítás beruházás A rendelet 2.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.sz.melléklet lép: 2.sz. melléklet a../2008( )rendelethez Cigány Kisebbségi önkormányzat Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. a.) Bevétel Állami támogatás Támogatás értékő bevételek ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B pályázat 675 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök b.) Mőködési kiadás személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadás ebbıl HEFOP 2006/2.1.5.B. pályázat 180 ezer Ft c) szociálpolitikai juttatások c) támogatás értékő kiadás d)általános tartalék A rendelet 3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz. melléklet a../2008( )rendelethez a/. Beruházás Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység digitális fényképezıgép Óvoda - számítógép (inf.támogatásból) csongrád megyei település tiszt. Üzletrész b.) Település üzemeltetés járdaépítés - Attila utca Konyha - húsos hőtı beszerzés Konyha - HACCP kézikönyv Szennyvíz megvalósíthatósági tanulmány Játszótér kialakításához telek vásárlás intézményi akadálymentesítési terv módosítás Kézi főkasza beszerzés

10 10 Piactér lefedés tervezés Halasvíz beruházás -vízhálózat bıvítés Közvilágítás bıvítés Attila u c.) Egészségügyi feladatok védınıi szolgálat - személymérleg beszerzés d.) Szociális Intézményi feladatok- kismotor (szoc étkeztetés) Polgármesteri hivatal összesen: Mővelıdési Ház és könyvtár szellızı berendezés kiépítése -nagyterem mikrofonszett beszerzés könyvtár lépcsı feletti elıtetı könyvtári programfejlesztés projektor beszerzés Mővelıdési Ház összesen: Szabó Dénes Általános Iskola-számítógép Beruházás összesen: b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Halasvíz felújítási terv Rákóczi u. útfelújítás (önerı) Ifjúsági iroda kialakítása (TRFC önerı) Mővelıdési Ház felújítás és korszerősítés (önerı) Általános Iskola iskola épület tetıfedés csere (önerı) burkolat felújítás Felújítás összesen: Részesedések Felhalmozási célú hiteltörlesztés (MFB-óvoda felújítás) Mindösszesen: A rendelet 4.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz. melléklet a../2008( )rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek 2008.évben Eredeti ei. Elızı mód Jel.mód.ei. Mód.ei. Polg.Hiv Idıskorúak járadéka Ápolási díj alanyi Ápolási díj méltányosság Rendszeres szociális- segély egészségkár Rendszeres szociális segély-munkanélk Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés Lakásfenntartási támogatás-normatív Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiegészítı gyermekvédelmi támog Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Arany János tehetséggondozó támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Vizitdíj visszatérítés Gyermekétkeztetés Nyugdíjasnap, 90 évesek, magányosok karács önkormányzati eltartottak szoc.étkeztetése Általános Iskola-Út a középiskolába ösztöndíj

11 11 Cigány Kisebbségi Önkormányzat -tanulmányi támogat Különbözı szervek, egyesületek támogatása Mőködési célú támogatás értékő kiadás Polg.hiv Kiskunhalas kistérség alaptagdíj Halasi kistérség - SZSZK-nak járó normatíva Halasi kistérség - SZSZK-nak pe.átadás Halasi kistérség-közmunkaprogram pály Halasi Kistérség -pályázati feladatok költségei Halasi kistérség- logopédiai feladatokhoz tám Kiskunhalas Város-hatósági igazg.feladatok Felsıokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Bács-Kiskun Megyei katasztrófa kárenyhítési biz Kisszállásnak mikrotérségi elsz.maradvány Kelebiának mikrotérségi elszámolás maradvány Cigány Kis. Önk. Hefop tám.mege.visszaadás Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás Kiskunhalasi Rendırfıkapitányság lézeres sebességmérı beszerzés támogatás Mőködési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Bizottságok pályázati kerete 2008 évre Gyergyóújfalui Molnár Antal Fúvószenekar Egyesülete Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárır Egyesület Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete FEBÖSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Falugondnok Egyesület Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj Moldvai Csángó Magyarok támogatása Kiskunok Vidékéért Egyesület tagdíj Római Katolikus Plébánia- gyermek táborozás Magyar Vöröskereszt - táborozás (Jakity Norbi) Felhalmozási célú pénzeszk.átadás nonprofit szervnek Szabadság tér társasháznak Pénzeszköz átadás összesen: A rendelet 16.sz.melléklete helyébe az e rendelet 5.sz. melléklete lép. 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Indokolás A 2/2009.(...) rendelethez A rendeletet az alábbiak miatt kell módosítani, a módosítások az elıirányzatok helyesbítését jelenti nem többlet kiadásokat.

12 12 1.A Halasvíz vízmő felújításból a vízhálózat bıvítés összegét 360 ezer Ft-al a beruházásokhoz kell könyvelni és a kutak eltömedékelését 1560 ezer Ftal pedig a dologi kiadásba ezért az elıirányzatot át kell csoportosítani az alábbiak szerint: A polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) a beruházás elıirányzata nı 360 ezer Ft-al a dologi kiadás elıirányzata nı ezer Ft-al és a felújítás elıirányzata csökken ezer Ft-al. 2. Az ügyeleti feladatoknál a megbízásos és számlás orvosi kiadások teljesülése miatt a kiadások elıirányzatait az alábbiak szerint helyesbíteni. A polgármesteri hivatalnál (egészségügyi feladatok) a dologi kiadás csökken 380 ezer Ft-al, a bérjellegő kiadás, megbízási díj elıirányzata nı 290 ezer Ft-al és a munkaadót terhelı járulékok elıirányzata nı 90 ezer Ft-al. 3. A Csongrád Megyei településtisztasági Kft. üzletrész vásárlási elıirányzatát helyesbíteni kell az alábbiak szerint. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a beruházás elıirányzata csökken 50 ezer Ft-al és a pénzügyi befektetések, részesedések elıirányzata nı 50 ezer Ft-al. 4. A Rákóczi útfelújítás önerejét csökkenteni lehet, mert a beruházás ben lesz megvalósítva, ennek terhére növelni lehet a szemétszállítási díjak elıirányzatát a megnövekedett teljesítés miatt. A Polgármesteri hivatalnál (település üzemeltetés) beruházás elıirányzata csökken ezer Ft-al és a dologi kiadás szemétszállítás elıirányzata nı ezer Ft-al. 5.A szociális feladatok dologi kiadásaira 160 ezer Ft-ot kell átcsoportosítani az igazgatási tevékenység a szociális étkeztetéshez kiadásaihoz kapcsolódóan. A polgármesteri hivatalnál a szociális intézményi feladatok dologi kiadása nı 160 ezer Ft-al és az igazgatási tevékenység dologi kiadása csökken 160 ezer Ft-al. 6. Az egyszeri gyermekvédelmi novemberi támogatása ezer Ft ez kiadásként is megjelenik. A Polgármesteri hivatalnál (pénzbeni és természetbeni feladatok) szociálpolitikai juttatások, ellátások kiadási elıirányzata nı ezer Ft-al és (az igazgatási tevékenységnél) a támogatásokon belül az egyes jövedelempótló támogatások bevételi elıirányzata nı ezer Ft-al. 7. A szociális juttatások segélyek elıirányzatai között átcsoportosítást kell végrehajtani a teljesítések figyelembe vételével. Részleteiben lásd a 4.sz.mellékletben. 8. Az iskolai integrációs támogatás nem érkezett meg teljes összegben ezért az elıirányzatot csökkenteni kell ezer Ft-al, de a kiadás sem teljesült így azt is csökkenteni lehet. A Polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a támogatásokon belül a központosított támogatás bevételi elıirányzata csökken ezer Ft-al és az

13 13 általános iskola személyi jellegő kiadási elıirányzata csökken 350 ezer Ft-al, a járulék elıirányzat csökken 102 ezer Ft-al és a dologi kiadás elıirányzat csökken 676 ezer Ftal. 9. A nyugdíjasok, 90 évet betöltöttek és magányosok karácsonya kiadásai a személyi jellegő kiadások között van tervezve az igazgatási feladatoknál ezért ennek elıirányzatát át kell csoportosítani a szociálpolitikai juttatások közé. A polgármesteri hivatalnál (igazgatási tevékenység) a személyi jellegő juttatások elıirányzata csökken 360 ezer Ft-al és a szociálpolitikai juttatások kiadási elıirányzata nı 360 ezer Ft-al. 10. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak a logopédiai feladatokra átadott támogatás elıirányzata csökken 55 ezer Ft-al és a pályázatok költségeire átadott támogatás elıirányzata nı 55 ezer Ft-al.

14 14 5.sz.melléklet a 2/2009.(.) rendelethez Bevételek Tompa Város Önkormányzat likviditási és elıirányzat felhasználási terve 2008.évre Ezer Ft-ban Ered.ei. Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Novemb. Decemb. Mód.ei. Intézm mők.és saj.bevétel Költségvet.támogatások Felhalm.és tıkej.bev Véglegesen átvett pénzesz Támogatás értékő bevétel Támogatási kölcs.visszat Pénzf.nélk.bevételek(pm.) Hosszú lejáratú hitelfelvét 0 0 Elızı havi záró Bevételek összesen Kiadások Szem.jellegő kiadás Munkaadót terhelı kiadás Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás Támog.értékő kiadás Kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Részesedések Hosszú lej.hitelvisszafiz Mőködési tartalék Felhalmozási tartalék Kiadások összesen:

15 A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport 3../2009.( ) rendelettervezet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság, Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a rendelettervezetet. Káposzta József: A költségvetési koncepció tárgyalásakor a képviselı-testület elfogadta (a határozat 6. pont), hogy a méltányosságból adható támogatásokat (ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély) minimálisra csökkentik, ezért a rendeletek módosítása szükséges. A 9. /2/ bekezdésben szerepel a pénzbeli támogatások fajtái (lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély). Korábban volt a méltányossági ápolási díj és a szociális kölcsön. Ez azt jelenti, ha most elfogadja a képviselı-testület a rendelettervezetet, akkor február 13-tól nem lesz lehetıség méltányossági ápolási díj, illetve szociális kölcsön nyújtására. További módosítási javaslat, hogy az átmeneti segély esetében (korábban Ft-ig) az adható összeghatár Ft, havi rendszerességgel megállapított összeg esetében pedig Ft között legyen. Kiss Anikó: Úgy érzi, hogy eddig is nagyon körültekintıen állapították meg az átmeneti segély összegét, ezért javasolja, hogy maradjon meg a Ft-os felsı határ, amelyet csak kivételes helyzetben állapítanak majd meg. Több alkalommal fordul elı olyan eset, amikor még a Ft is kevés, ezért lenne nagy szükség arra, hogy megmaradjon ez a felsı határ. Kovács Gábor: A 10. /2/ bekezdésében szerepel, hogy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követıen 15 napon belül köteles felkeresni a Családsegítı Szolgálatot nyilvántartásba vétel céljából. A kérdése az, ha egyszer bemegy a hivatalba rendszeres szociális segélyt igényelni, akkor miért kell 15 nap után a Családsegítıbe is elmennie? Nem lehetne ezt úgy megoldani, hogy a hivatal vinné át az ügyfél papírját a Családsegítıbe? A beilleszkedést segítı program mit takar?

16 16 Belágyi Mihály: A jogszabály szerint a rendszeres szociális segélyesnek együttmőködési kötelezettsége van a Családsegítı Szolgálattal. Gavlik Melinda: A beilleszkedést segítı programot szintén jogszabály írja elı. A program feltételeinek biztosítása érdekében a Családsegítı Szolgálat a beilleszkedési program feltételeinek biztosítása érdekében megállapodást köt, és folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzattal a rendelet mellékletében szereplı feltételek alapján. Káposzta József: Az önkormányzatnak foglalkoztatási tervet is kell készíteni annak megfelelıen, hogy milyen munkák lesznek. Kétféle kapcsolattartás lesz a segélyeseknek, egyrészt a Munkaügyi Központtal (foglalkoztatási lehetıségek), másrészt pedig a Családsegítı Szolgálattal (fıleg életvezetési tanácsadás, munkavégzésre történı felkészítés). Tájékoztatásul elmondja, hogy a évre megállapított átmeneti segély összegének a 20 %-át január hónapban már megállapította a Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság a kérelmezıknek. Dusnoki Tibor: A gázszámlákkal mi lesz? Miklósi Mihály: Éppen ezt kérdezi ı is, hogy mi lesz azokkal a családokkal, akik nem tudják kifizetni a villany- és gázszámlájukat? Belágyi Mihály: Januárban már három személy volt nála, hogy adjon az önkormányzat szociális kölcsönt, mert nem tudja a villanyszámlát kifizetni. Ebbıl volt olyan személy is, akinél karácsonykor díszkivilágítás volt a házán, illetve a játékgépbe dobták a pénzt, ezért nem tudja kifizetni a számlát!!! Gubics Lajos: Azoknál a családoknál, akiknél többször elıfordul, hogy nem tudják kifizetni a villanyszámlát, feltetetnének kártyás órát. Miklósi Mihály: Úgy tudja, hogy ennek rendszernek van egy átszerelési díja is. Azt ki fogja fizetni? Dusnoki Tibor: Az a gond ezeknél a családoknál, hogy már akkor jön az önkormányzathoz segítséget kérni, amikor három nap múlva kikapcsolják az áramot vagy a gázt és van vagy Ft tartozása. Gubics Lajos: Úgy tudja, hogy most már nem lehet a szolgáltatónak kikötni a gázt és a villanyt, hanem egy minimális szolgáltatást kell biztosítani még akkor is, ha nem tud fizetni a fogyasztó. Jakus Tünde: Véleménye szerint járjanak utána, hogy mennyibe kerül ilyen kártyás óra beszerelése, illetve hány olyan család van, akik rendszeresen az önkormányzattól kértek segítséget a számlájuk kifizetésére. Az adatok ismeretében pedig késıbb visszatérnek a dologra.

17 17 Mivel a rendelettervezettel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki Kiss Anikó képviselı módosító javaslatát az alábbiak szerint elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 12. /7/ Az átmeneti segély összegét a rászorultságtól függıen alkalmanként Ft között, havi rendszerességnél havonta Ft között lehet megállapítani. A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadja Kéri, aki a rendelettervezetet a módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 3/2009.(.) rendeletét a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (...) számú rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a (1) bekezdésében, valamint szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 26., továbbá a 32. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja, hatálya 1. E rendelet célja, hogy meghatározza Tompa Város Képviselı-testülete által biztosított, az Szt. 37/D. -ban, a 38. (9) bekezdésében, a 45. -ban, és az 50. (3) bekezdésében szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeit, mértékét valamint igénybevételük rendjét. A rendelet hatálya 2.

18 18 (1) A rendelet hatálya Tompa Város Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezı: a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. f) a rendelet hatálya az e) pontban meghatározott ellátások tekintetében az a)-b)- c)-d) pontokban foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. g) a rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Értelmezı rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában a Szt. 4. -ában meghatározott értelmezı rendelkezéseket kell alkalmazni. Hatáskörök, jogorvoslatok 4. (1) Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testület mint elsı fokon eljáró hatóság hatáskörébe tartozik a) az Szt. rendelkezése szerint január 1-jétıl a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátások megállapítása, b) a rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı személy esetében az Szt. 37/D. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Szt. 37/D. (1)-(2) bekezdés szerinti együttmőködés eljárási szabályainak meghatározása, továbbá a beilleszkedést segítı programok típusainak és az együttmőködés megszegésének eseteinek meghatározása. c) az Szt. 50. (3) bekezdés szerinti közgyógyellátásra jogosultak szociálisan rászorultság meghatározása (2) A képviselı-testület a (4) bekezdésében meghatározott esetekben a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét Tompa Város Polgármesterére mint elsı fokon eljáró hatóságra (továbbiakban: polgármester) ruházza át, az (5) bekezdésben meghatározott hatáskörét a Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testület Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottságára mint elsı fokon eljáró hatóságra (továbbiakban: SZEVB.) ruházza át.

19 19 (3) A Képviselı-testület mint elsı fokon eljáró hatóság dönt: a) a 12. (6) bekezdésében meghatározott átmeneti segélyek megállapításáról. (4) A polgármester mint elsı fokon eljáró hatóság dönt: a) a 11. (1) bekezdésében meghatározott normatív lakásfenntartási támogatásról b) a 12. (5) bekezdésében meghatározott átmeneti segélyekrıl, c) A 10. (6) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötésérıl. (5) A SZEVB. mint elsı fokon eljáró hatóság dönt: a) a 11. (3) bekezdésében meghatározott helyi lakásfenntartási támogatás megállapításáról, b) a 12. (4) bekezdésében meghatározott átmeneti segély megállapításáról. (6) A szociális ellátások megszüntetésérıl, módosításáról, a jogtalanul felvett összeg visszafizetésérıl méltányosságból történı csökkentésérıl, részletfizetés engedélyezésérıl, illetve elengedésérıl, az ellátás iránti kérelmet elsı fokon elbírálni jogosult dönt, határozatban. (7) Ha az elsı fokon eljáró hatóság a szociális ellátás megtérítését rendeli el, a határozatban havi részletekben történı megtérítés is megállapítható a kötelezett kérelmére, olyan összegő havi részletekkel, hogy a) a havi részletek megfizetése a kötelezett és családja létfenntartását ne veszélyeztesse, de b) a megtérítés ne aránytalanul hosszú idı múlva vezessen eredményre. (8) Ha a hatáskört gyakorló a szociális ellátás megtérítésére részletfizetést engedélyezett, két havi részlet megfizetésének igazolatlan elmulasztását követıen a megtérítés egy összegben válik esedékessé, és a behajtásról az adóhatóság útján intézkedni kell. (9) A megtérítés összegét az alábbi méltánylást érdemlı esetekben lehet elengedni, illetve csökkenteni: hosszantartó súlyos betegség vagy a családban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át nem éri el. 5. (1)A polgármester és a SZEVB. Határozata ellen a kézhezvételt követı naptól számított 15 napon belül a fellebbezést a képviselı-testülethez kell benyújtani. (2) A Képviselı-testület határozata ellen a kézhezvételt követı naptól számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz lehet fordulni. Az eljárási szabályok 6. (1) A szociális ellátások megállapítása kérelemre indul. A kérelmet postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 1 sz. szobájában lehet benyújtani, elsısorban formanyomtatványon. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 7.

20 20 A pénzbeli ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának feladata. A folyósítás a házipénztárból készpénz kifizetéssel, illetve lakcímre, folyószámlára történı átutalással történik. A pénzbeli ellátások ellenırzésének szabályai 8. (1) A felülvizsgálat döntésre történı elıkészíttetése a szociális ügyintézık, a jogosultság felülvizsgálata a hatáskört gyakorló feladata. II. FEJEZET Képviselı-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások formái 9. (1) A szociális rászorultságtól függı támogatások formái a) pénzbeli támogatások, b) természetbeni támogatások. (2) A pénzbeli támogatások fajtái: a) lakásfenntartási támogatás /adható természetbeni ellátásként is/ b) átmeneti segély /adható természetbeni ellátásként is/ (3) A természetbeni támogatások fajtái: a) természetbeni ellátásként megállapított lakásfenntartási támogatás b) természetbeni ellátásként megállapított átmeneti segély c) köztemetés. Pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 10. A rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı személy esetében a Szt. 37/D. (3) bekezdése értelmében kapott felhatalmazás alapján a Képviselı-testület az együttmőködés eljárási szabályait a rendelet melléklete, továbbá a beilleszkedést segítı programok típusait és az együttmőködés megszegésének eseteit az alábbiakban írja elı: 1.) A rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként köteles a Szt. 37/D. -ban és az e rendeletben meghatározott együttmőködési kötelezettséget teljesíteni. 2.) A rendszeres szociális segélyben részesülı, egészségkárosodottnak nem minısülı személy az együttmőködés keretében köteles: a.) Tompa Város Önkormányzatával és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekvédelmi Ágazat Családsegítı Szolgálatának Tompai Kirendeltségével (továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) együttmőködni,

21 21 b.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül köteles felkeresni a Családsegítı Szolgálatot nyilvántartásba vétel céljából c.) a távollét okát hitelt érdemlıen igazolni, d.) a nyilvántartásba vételt követı 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedési programról megállapodást kötni, e.) a segély folyósításának idıtartama alatt háromhavonta egy alkalommal az elıírt napon és idıpontban a Családsegítı Szolgálatnál megjelenni továbbá f.) a beilleszkedést segítı programokon megjelenni g.) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı vészvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére 3.) A beilleszkedést segítı program típusai: a.) tanácsadás (egyéni, csoportos, munkaügyi,) b.) egészségi állapot és életmódformáló foglalkoztatások szervezése c.) munkavégzésre történı felkészítés 4.) Az együttmőködés kötelezettség megszegésének esetei: a.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nem jelenik meg a Családsegítı Szolgálatnál, b.) a nyilvántartásba vételt követı 60 napon belül nem köt megállapodást, a beilleszkedést segítı programról, c.) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem teljesíti, d.) háromhavonta egy alkalommal az elıírt napon és idıpontban a Családsegítı Szolgálatnál nem jelenik meg, 5.) A Családsegítı Szolgálat: a.) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy együttmőködési kötelezettségének megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát és amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy aa.) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének - ennek nyolc napon belüli igazolását követıen - folytatja az együttmőködést, ab.) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, akkor öt munkanapon belül jelzi a jegyzınek az együttmőködés megszegését. b.) minden hó 29. napjáig megküldi a változásokról szóló jelentést. 6.) A település önkormányzata abban az esetben köti meg a megállapodást a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja. A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a megállapodásban vállalja az állami foglalkoztatási szervnél az álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetıleg közfoglalkoztatásban vesz részt. A megállapodás egyéves idıtartamra jön létre. A megállapodást kötı személy rendszeres szociális segélyre nem jogosult.

22 22 Lakásfenntartási támogatás 11. (1) Polgármester, mint elsı fokon eljáró hatóság a Szt. 38. (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak a (6) és (7) bekezdésben meghatározott összegő normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg. (2) A SZEVB. mint elsı fokon eljáró hatóság normatív lakásfenntartási támogatásban nem részesülı személy részére önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg akinek a háztartásában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. Az elismert lakásfenntartás havi költsége helyi lakásfenntartási támogatásnál megegyezik az Szt.-ben meghatározott elismert havi lakásfenntartás költségével. A helyi lakásfenntartási támogatás összege Ft/hó. A helyi lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának elsı napjától kell megállapítani egy év idıtartamra. (3) Normatív és helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan lehet benyújtani. Átmeneti segély 12. (1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Az átmeneti segély élelmiszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, ruhanemő, tankönyvvásárlásra, tüzelıvásárlásra, váratlan, de szükséges kiadásra állapító meg. (4) SZEVB. mint elsı fokon eljáró hatóság átmeneti segélyt állapít meg annak a személynek,akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élı esetében a 150 %-át nem éri el. (5)A polgármester, mint elsı fokon eljáró hatóság dönt az átmeneti segély megállapításáról azokban az esetekben, a) amikor a kérelmezı nem rendelkezik rendszeres pénzbeli jövedelemmel, és létfenntartása veszélyeztetve van, b) a kérelmezı rendelkezik pénzbeli ellátással, de az olyan alacsony, hogy betegsége, vagy gyermeke betegsége esetén a háziorvos, gyermekorvos által felírt gyógyszereket nem tudja kiváltani.

23 23 (6) A képviselı-testület mint elsı fokon eljáró hatóság átmeneti segélyt a (4) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól 10 %-kal magasabb egy fıre jutó jövedelem esetében is megállapíthat, ha a) kérelem benyújtását megelızı 3 hónapon belül 30 napot meghaladó betegség, vagy b) közeli hozzátartozó eltemetése, vagy c) természeti csapás, elemi kár esetében, vagy d) a háziorvos és a gyógyszertár által igazolt biztosított által fizetendı gyógyszerköltsége a nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja. (7) Az átmeneti segély összegét - a rászorultságtól függıen - alkalmanként Ft között, havi rendszerességnél havonta Ft között lehet megállapítani. (8) A képviselı-testület a SZEVB. elıterjesztése alapján, a (6) bekezdésben meghatározott körülmények fennállásakor az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos összegig állapíthat meg átmeneti segélyt. Természetben nyújtott szociális ellátások 13. Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkezı döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak. 14. Az önkormányzat a következı természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak: - lakásfenntartási támogatás, - átmeneti segély b) jellegükbıl fakadóan természetbeni ellátások: - köztemetés - közgyógyellátás Köztemetés 15. (1) Tompa Város Polgármestere, mint elsı fokon eljáró hatóság a halálesetrıl való tudomásszerzést követı 30 napon belül intézkedik Tompa város területén elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl, ha a) nincs, vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik.

24 24 (2) A köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzınél be kell jelenteni. Közgyógyellátás 16. Szociális rászorultság alapján méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı esetén a 200 %-át. III. FEJEZET 17. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok ellátásár az alábbi személyek részvételével Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. Mőködésére vonatkozó szabályokat külön szabályzat tartalmazza. - Tompa Város Polgármestere - Tompa Város Jegyzıje - Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnöke - Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézıje - Gondozási Központ vezetıje - Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona által delegált személy - Nyugdíjas Klub által delegált személy - Mozgáskorlátozottak Egyesülete által delegált személy - Egyház által delegált személy VI. Záró és átmeneti rendelkezések 18. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetése napjától indult ügyekre kell alkalmazni. (2) A 4/2007.(II.13.) számú rendelet 12. -ában foglalt rendelkezések alapján megállapított ápolási díjat a SZEVB az Szt. 25. (4) bekezdésében foglaltak alapján kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. (3) A 4/2007.(II.13.) számú rendelet 14. -ában foglalt rendelkezések alapján megállapított szociális kölcsön visszafizetését e rendelet hatálybalépése nem érinti. Vegyes rendelkezések 19. (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek, és más felsıbb szintő jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. május 26-án tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. május 26-án tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. május 26-án tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 169/2012. (X.17.) kt. h. Közmeghallgatás

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-4/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 30-án

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homoki-Szabó Róbert, Fenyvesi Zoltán, Kiss Anikó,

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 28-án tartott rendes nyílt testületi ülésén. 1

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 28-án tartott rendes nyílt testületi ülésén. 1 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 28-án tartott rendes nyílt testületi ülésén. 1 Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-1/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2013. február 15-én a sopronkövesdi Községháza tanácskozó termében, Ebergıc,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 8. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV. 171-4/2011. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 20-án (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben