Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, december 15-én tartott ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl."

Átírás

1 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, december 15-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István, Miklósi Mihály, Orbán László, Szalai László, Véh Zsolt képviselık /11 fı/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes fıjegyzı Csajkás Nándorné vezetı tanácsos, pénzügyi csoportvezetı Simon Lukács adóügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Molnár Tibor Gazdasági Bizottság külsı tagja Csikós Krisztina mb. igazgató Mővelıdési Ház és Könyvtár Morvainé Szigeti Zsanett részlegvezetı Napsugár Gondozási Kp. Fekete Istvánné Településtisztasági Kft. gazdasági és ker. ig. helyettes 1. napirendi pont elıadója Babarczi Péter egyéni vállalkozó 2. napirendi pont elıadója Déló Nagy László és Szrnka Eszter 2. napirendi pont elıadója Belágyi Mihály: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, munkatársait, meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl 11 fı képviselı jelen van. Jakus Tünde képviselı elıre jelezte távolmaradását. Az ülést megnyitja. Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Belágyi Mihály: November 25-én tartotta közgyőlését a HALASVÍZ Kft. A legfontosabb döntés a vízdíj lakosság részére történı emelése volt. Az emelés mértéke 6 %-os, Tompa vonatkozásában a legalacsonyabb a vízdíj a Halasvíz Kft mőködési területén. December 3-7 között képviselı-testületünk 3 képviselı kivételével Erdélyben testvértelepülésünk Gyergyóújfalu önkormányzata látott bennünket vendégül. December 8-án Kistérségi Társulási ülésen vettem részt. December 9-én beérkezett 3 pályázat a Rákóczi utca útburkolat felújítására, amit a Közbeszerzési Bizottság 14 órakor fel is bontott. Ugyanezen a napon tartotta testületi ülését a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. December 10-én részt vettem a Szegedi Hulladékgazdálkodási Társulat ülésén. December 11-én rendkívüli képviselı-testületi ülést tartottunk. A beérkezett útfelújítási pályázatokat a képviselı-testület elbírálta és döntött arról, hogy a kivitelezésre a megbízást a SOLTÚT Kft kapja meg.

2 2 Ezen a napon délután tartottuk meg a hagyományos nyugdíjas találkozót, ahol az önkormányzattól nyugdíjba vonult közalkalmazottakat és köztisztviselıket köszöntöttük. Ugyanezen a napon órakor részt vettem a Katolikus Egyházközség testületi ülésén, ahol a Szent Anna templom felújítására vonatkozó pályázat beadásáról született döntés. December 13-án aláírtam az adásvételi szerzıdést a Tompa, Jósika u 25. szám alatti lakóház eladásáról, az ingatlant Ft-ért értékesítettük, a vételár pénztárba történı befizetése a mai napon megtörtént. December 15-én ( ma délelıtt) informális ülést tartott a Kiskunhalasi Kistérség Társulási Tanácsa. Egyetlen napirendünk volt, a LEADER pályázatokra beérkezett igények egyeztetése, a többletigényekrıl való megegyezés. Tompa vonatkozásában megmarad a Kırösoldali játszótér pályázata 11,7 millió Ft-al, a Szent Anna templom felújítása 50 millió Ft-al és csökkentésre került a fásítás, ennek kerete 20 millió forint lett. Belágyi Mihály: Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el azt a képviselık tudomásul vették. Belágyi Mihály: Javaslatot tesz az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján, melyet a következı napirendi pontokkal javasol kiegészíteni és módosítani: 8. Megbízási szerzıdés módosítása a szennyvízcsatornázás tisztítás pályázat benyújtására Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 9. Megbízási szerzıdés elfogadása Tompa Napsugár Önkormányzati Bölcsıde létesítésére Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 10. Megbízási szerzıdés elfogadása Tompa városközpont felújítására Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 11. Tompa város külterületén a táji elemek állapotának javítására, kialakítására címmel benyújtott pályázat módosítása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester A költségvetési rendelettervezet tárgyalását pedig az utolsó napirendi pontban tárgyalják meg. Miklósi Mihály: Javasolja, hogy a képviselı-testület napirendi pont keretében tárgyaljon a városban keletkezı szennyvíz elhelyezésérıl. Belágyi Mihály: Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki a kiegészítéseket és módosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

3 3 A képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok kiegészítését és módosítását elfogadja. Belágyi Mihály: Kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat a módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el NAPIRENDI PONTOK 1. Tompa Város Önkormányzata és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. közötti közszolgáltatási szerzıdés elfogadása Elıadó: Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes Belágyi Mihály polgármester 2. Munka- és tőzvédelmi feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 3../2008.(.) rendelettervezet az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 4. A képviselı-testület évi munkatervének elfogadása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 5. Beszámoló a Mővelıdési Ház és Könyvtár munkájáról Elıadó: Csikós Krisztina mb. igazgató 6. Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása Elıadó: Csikós Krisztina mb. igazgató 7. Polgármesteri Hivatal köztisztviselıire (2009.) vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı 8. Megbízási szerzıdés módosítása a szennyvízcsatornázás tisztítás pályázat benyújtására Elıadó: Belágyi Mihály polgármester

4 4 9. Megbízási szerzıdés elfogadása Tompa Napsugár Önkormányzati Bölcsıde létesítésére Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 10. Megbízási szerzıdés elfogadása Tompa városközpont felújítására Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 11. Tompa város külterületén a táji elemek állapotának javítására, kialakítására címmel benyújtott pályázat módosítása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester 12. A városban keletkezı szennyvíz elhelyezésérıl Elıadó: Miklósi Mihály képviselı 13. /2008.(.) rendelettervezet az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008.(II.15.) rendelet módosításáról Elıadó: Belágyi Mihály polgármester A napirendi pontok tárgyalása. 1. Tompa Város Önkormányzata és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. közötti közszolgáltatási szerzıdés elfogadása Elıadó: Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztések írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták az elıterjesztést, az ügyben döntést nem hoztak. A képviselı-testület december 1-jén tartott rendkívüli ülésén már tárgyalta a Csongrád megyei Településtisztasági Kft-vel kötendı közszolgáltatási szerzıdést, a közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslatokat. Megkérdezi Fekete Istvánné gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Fekete Istvánné: Tisztelt képviselı-testület! Mivel Tompa városa régóta a szolgáltatási területükön mőködik, ezért az elıírt 11,4 %-os szakmai inflációs rátával szemben 6,5 %-os emelést javasolnak elfogadásra. Kéri a támogatásukat, illetve a véleményüket ezzel kapcsolatban. Kovács Gábor: A díjkalkulációban szerepel a hulladékudvar értékcsökkenése. Uniós pénzbıl valósult meg a beruházás, amit az önkormányzat majd megvásárol, és annak idején arról volt szó, hogy az értékcsökkenést nem számolják fel.

5 5 Fekete Istvánné: A hulladékudvar uniós beruházással készült, a mőködtetését pedig az önkormányzat vállalta szerzıdésben. Mind a 33 településen megépült hulladékudvar esetében a szolgáltatási díjba beépítették az értékcsökkenést. Olyan település is van, ahol a lakos közvetlenül fizeti a szolgáltatási díjat, az önkormányzat pedig átvállalta a hulladékudvar mőködtetési költségeit. Tehát a variáció többféle a végeredmény ugyanaz. Dusnoki Tibor: A 3.5 millió forint hulladékudvar üzemeltetési költség mit takar? Fekete Istvánné: Tompa esetében 1,540 ezer Ft az értékcsökkenés, 300 ezer Ft különbözı rezsi költség (veszélyes hulladékok ártalmatlanítása), 200 ezer Ft az átlag havi három ürítés, illetve a munkában részt vevı dolgozók bér és járulékai, ami összesen 3,5 millió forint. Miklósi Mihály: Azt elfogadja, hogy a költségeket ráterhelik az önkormányzatra, hiszen az itt képzıdött szeméttel függ össze. De azt, hogy uniós pénzbıl nyernek egy projektet, és annak az értékcsökkenését kifizettetik velük, azt nem. Azt javasolja, hogy ezt így ne szavazza meg a képviselı-testület. Ha évig üzemeltetik, akkor mindig a nyakukon lesz az értékcsökkenés. Ez egy jó kereseti lehetıség Önöknek, szinte visszalízingelik a telepet. Már kétszer nem kaptak valós adatot. Úgy gondolja, hogy joggal elvárhatják, mint tulajdonosok, hogy elsıre kapjanak normális adatokat. Tudja, ha egyszer kialakul az egyik félben hitetlenség, bizalmatlanság, akkor hiába ad háromszor jó adatot, azt sem fogja elhinni. Nagyon jó meg tudja magyarázni a dolgokat, de továbbra is az a véleménye, hogy az értékcsökkenést nem szabadna beépíteni a szolgáltatási díjba. Csajkás Nándorné: Az értékcsökkenés mőködési költség!!! Belágyi Mihály: Azt tudni kell, hogy minden uniós támogatásnál, ahol árbevétel keletkezik, ott az Unió kötelezıen elıírja az értékcsökkenés elszámoltatását, és azt mindig annak kell megfizetni, aki a szolgáltatást igénybe veszi. Így van ez az ivóvízminıség-javító program esetében, illetve, ha megvalósul a szennyvízcsatornázás a településen, a lakosságnak a fogyasztói díjba el kell, hogy számolják a beruházás értékcsökkenését is. Ez azért van így, mert, ha egyszer fel kell újítani az adott létesítményt, akkor ne kelljen még egyszer uniós keretet felhasználni, hanem azt már a képzett nyereségbıl finanszírozzák. Fekete Istvánné: Az adatokkal nem volt baj, csupán a mérték változott! Káposzta József: A 6. pont utolsó bekezdését Indokolt mértékő díjemelési javaslat elutasítása esetén az okozott károk megtérítése. javasolja, hogy töröljék a szerzıdésbıl. Belágyi Mihály: Javasolja, hogy a 9 hónapos felmondási idı helyett 6 hónap legyen a szerzıdésben.

6 6 A Településtisztasági Kft. ülésén egyeztetett más települések polgármestereivel, akik elmondták, hogy a 6,5 %-os emeléstıl várható alacsonyabb mértékő emelés is várható egyes településeken, ezért javasolja, hogy a képviselı-testület 4 %-os díjemelést ( Ft/forduló) fogadjon el. Gubics Lajos: Hosszúnak találja a 10 évre szóló szerzıdés megkötését. Fekete Istvánné: A törvény szerint a szerzıdést minimum 5, maximum 10 évre lehet megkötni. Dusnoki Tibor: Már korábban is jelezte, hogy a közterületen, több helyen kellene elhelyezni szeméttárolót. A szerzıdésben szerepel, hogy a szelektív hulladékgyőjtı szigetek ürítése havonta történik. Ezt a gyakoriságot nem tudja elfogadni, mert kb. egy hét alatt megtelik egy konténer. Fekete Istvánné: Akkor mi kerül a hulladékudvarba??? Azért épült a hulladékudvar, hogy a lakos minden fajta hulladékát odaviheti napi 1 m 3 -ig ingyen. Miklósi Mihály: Szüntessék meg a kukákat, akkor ez a költség is csökkenthetı lenne. Fekete Istvánné: A szelektív hulladékgyőjtés egyébként sincs költségesítve csak bevételezve. A díjkalkulációban is szerepel és minuszolva van Ft összeggel. Egyelıre senkinek sem kell a szelektíven győjtött hulladék. Eddig a jövı évre vonatkozóan még nem kötött velük szerzıdést az ÖKO PANNON. Gubics Lajos: Miért van arra szükség, ha valaki kiviteti a szemetét fuvarossal a hulladékudvarba, akkor felírják, hogy kitıl került be a szemét. Ha pedig ez a fuvaros egy nap több lakostól visz be hulladékot, akkor figyelmeztetik, hogy ez már ipari mennyiség. Fekete Istvánné: Pontosan azért kell írni, megakadályozva, hogy egy lakos naponta 1 m 3 nél nagyobb mennyiséget bevigyen az udvarba. Közület a hulladékudvart nem használhatja! Ez a hulladékudvar mőködési rendjébe beletartozik. Orbán László: Vitt már ki szemetet a hulladékudvarba és még a rendszámot is felírta, plusz még össze is kellett söpörnie a kihullott szemetet. A takarítás nem a feladata az ott dolgozónak? Fekete Istvánné: Ilyen jellegő panasz még nem érkezett, de utána néz, és Polgármester Úrnak jelezni fogja. Miklósi Mihály: Javasolja, hogy 10 év helyett 5 év legyen a szerzıdés idıtartama.

7 7 Belágyi Mihály: Mivel a több kérdés, vélemény és módosító javaslat nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy a évre vonatkozó díjemelés 4 %- os ( Ft/forduló) legyen, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadja. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a közszolgáltatási szerzıdés felmondási határidı 9 hónap helyett 6 hónap legyen, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadja. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a 6. pont utolsó bekezdése törlésre kerüljön, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadja. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a közszolgáltatási szerzıdés ideje 10 év helyett 5 év (2009. január 1-tıl január 1-ig) legyen, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadja. Kéri, aki a módosításokkal együtt elfogadja Tompa Város Önkormányzata és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel kötendı közszolgáltatási szerzıdést, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 233/2008.(XII.15.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzata és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. közötti közszolgáltatási szerzıdés elfogadása Iktatószám: 1133 / KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

8 8 Amely létrejött egyrészrıl Tompa Város Önkormányzata (6422 Tompa, Szabadság tér 3.), mint megrendelı a továbbiakban Megrendelı, másrészrıl Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/B.), mint közszolgáltató a továbbiakban Közszolgáltató között az alábbi feltételekkel: A Megrendelı megrendeli a Közszolgáltatótól Tompa Város Önkormányzat közigazgatási határán belül a települési szilárd hulladék (továbbiakban hulladék) győjtését, ártalmatlanítást eredményezı szállítását. 1.) KÖZSZOLGÁLTATÁS TÁRGYA: Közszolgáltató év január hó 1. napjától, év január hó 1. napjáig ellátja Tompa Város közigazgatási területén belterület - keletkezı, rendszeresített győjtıedényben elhelyezett települési szilárd hulladék összegyőjtését és rendszeres elszállítását hatósági engedéllyel mőködı hulladékártalmatlanító telepre. A szerzıdés nem tartalmazza a különleges kezelést igénylı veszélyes hulladékok győjtését, szállítását, ártalmatlanítását. Ezalól kivételt képez a hulladékudvarra a lakosság által beszállított veszélyes hulladék. A többi veszélyes hulladékot külön megrendelésre Közszolgáltató az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıségi engedélye alapján ártalmatlanító helyre szállítja. 2.) A KÖZSZOLGÁLTATÁS KITERJEDÉSE, SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A közszolgáltatás kiterjed Tompa Város közigazgatási területén keletkezı, rendszeresített győjtıedényben (lakossági l-es konénerek) elhelyezett települési szilárd hulladék összegyőjtésére és rendszeres elszállítására, a kijelölt, hatósági engedéllyel mőködı hulladékártalmatlanító telepre a következık szerint: - ingatlanhoz kapcsolódóan a közterületre kihelyezett rendszeresített hulladékgyőjtı edényzet ürítése és a hulladék elszállítása, - ingatlanhoz kapcsolódóan a közterületre esetenként szabályosan kihelyezett hulladék (emblémás zsák) elszállítása, - településen kialakításra kerülı hulladékudvar üzemeltetése és a hulladékudvarba naponta maximum 1 m 3 lakossági győjtésbıl származó szelektív hulladékok (papír, mőanyag, üveg, fém), zöldhulladék, maximum 5 m 3 /háztartás/év mennyiségben beszállított építési törmelék és lom hulladék, valamint lakossági veszélyes hulladékok díjmentes átvétele, biztonságos tárolása, ártalmatlanítási célú elszállítása - közterületen kialakított szelektív hulladékgyőjtı szigeteken lévı edényzet ürítése és a hulladék elszállítása, A szelektíven győjtött hulladék lehetıség szerinti hasznosítása. 3.) KÖZSZOLGÁLTATÁS GYAKORISÁGA, MÓDJA - győjtıedényzetbıl (110, 240) ürítve és elszállítva heti egy alkalommal, - szelektív hulladékgyőjtı szigetek ürítése, elszállítása havi egy alkalommal, 4.) KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK A közszolgáltatási díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A díj a 64/2008 (III.28.) Kormányrendelet szerint kerül megállapításra. A közszolgáltató évente a KSH-tól a szakmai inflációs rátát a díjkalkuláció elıtt megkéri, a díj képzésénél különös figyelmet fordít rá.

9 9 A vállalkozási díjat Közszolgáltató havonta számlázza Megrendelı felé. A számla mellékletét képezi a Hulladéklerakó által kiállított mérlegjegyek és a menetlevelek másolatai. A számla kiegyenlítése a tárgyhót követı hó 5-ig esedékes. Határidın túli fizetés esetén Közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult, a kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 5.) KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELESSÉGE A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló, kormányrendeletekben foglalt rendelkezések betartása. Közszolgáltatás folyamatos és teljeskörő ellátása. Közszolgáltatás heti rendszerességgel történı végzése. Szükséges gépek, jármővek, eszközök, berendezések, valamint a szükséges dolgozói létszám biztosítása. A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bıvíthetı teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzése. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elszállítása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szegedi regionális hulladéklerakó telepére, ártalmatlanítás céljából. Az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat képviselı testületének évente egyszeri tájékoztatása. A közszolgáltatás teljesítésével összefüggı adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer mőködtetése. A fogyasztók számára könnyen hozzáférhetı ügyfélszolgálat mőködtetése a Szolgáltató központjában (6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/B), telefon/fax: 62/ , illetve igény szerint a Polgármesteri hivatal által elıre meghirdetett idıpontban a településen. Amennyiben a közszolgáltatást megrendelı részérıl panasz, észrevétel merül fel, úgy azt a közszolgáltató 8 napon belül kivizsgálja és annak eredményérıl megrendelıt 8 napon belül írásban értesíti. Szolgáltatás során keletkezett károk megtérítése a gépjármővel felelısségbiztosítás alapján, vagy saját hatáskörben. Mindenkor érvényes idevonatkozó központi jogszabályokban és helyi rendeletekben szereplı feltételek betartása. 6.) ÖNKORMÁNYZAT KÖTELESSÉGE A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása, a Hgt. 23 -ának g) pontjára tekintettel. A közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elısegítése. A településen mőködtetett különbözı közszolgáltatások összehangolásának elısegítése. A telpülési igények kielégítésére alkalmas hulladék győjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölése. A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása a 224/2004. (VII.22.) Korm. Rendelet 3. (1) bekezdés a), b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel. Évente Közszolgáltató javaslata alapján a szolgáltatás díjtételeinek megállapítása. 7.) KÖZSZOLGÁLTATÓ FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE Szolgáltató kettıs felelısségbiztosítással rendelkezik. Elsıdlegesen minden társasági gépjármő rendelkezik érvényes gépjármő felelısségbiztosítással, továbbá a Társaság alapvagyon biztosítással is. Ezeken felül ,- Ft-os letéti összeg is rendelkezésre áll

10 10 HAVÁRIA esetén az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédemi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség közvetlen engedélyezési jogával Hulladékgyőjtés-, szállítás végzésének felelıssége: Tevékenysége megfelelı szakmai színvonalon való ellátásának biztosítéka a több mint 20 éves e téren lévı szakmai múlt, A települési kommunális hulladékok begyőjtésére és szállítására az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség által /2008. számú hatósági engedély. Tevékenység hibás teljesítésébıl, vagy megtagadásából származó teljes kár megtérítése Közszolgáltatót terheli, kivételt képez, ha a nem teljesítés személyi sérülés megakadályozása, vagy rendkívül nagy anyagi kár elkerülése illetve járhatatlan utak miatt történik A hulladékgyőjtés, szállítás során okozott károk felelısség vállalása: Idegen gépjármőveknél kötelezı felelısségbiztosítás. Épületekben, építményekben okozott kár esetén: gépjármő felelısségbiztosítás, általános felelısségbiztosítás, vagy Közszolgáltató költségei terhére. 8.) KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA Ha a közszolgáltatási szerzıdés megkötését követıen alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerzıdı fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerzıdı felek egybehangzó akarattal a szerzıdést módosíthatják. 9.) A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE A közszolgáltatási szerzıdés megszőnik a benne meghatározott idıtartam lejártával. Ezen szerzıdést Felek 6 hónapos felmondási határidıvel mondhatják fel. A felmondást a másik féllel írásban közölni és megindokolni kell. Szerzıdés hatályán belüli egyoldalú szerzıdésszegés esetén (kivételt képez szerzıdés felbontása a szerzıdésben szereplı kötelességek nem teljesítése miatt történik) a szerzıdést szegı köteles a másik fél részére okozott kár megtérítésére. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdést akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott kötelezettségét a közszolgáltató felszólítása ellenére súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jelen szerzıdésbıl eredı jogvitákat szerzıdı felek elsıdlegesen egymás közt, peren kívül kívánják rendezni. Peres jogvita esetén a területileg illetékes bíróság illetékességének vetik alá magukat. Felek a szerzıdést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezıt a mai napon aláírták. Tompa, december 15. Tompa Város Önkormányzata Megrendelı Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Közszolgáltató

11 11 Vállalkozási díj: A 1133 / iktatószámú Közszolgáltatási szerzıdés 1. sz. melléklete Ft/forduló (6 tonna) + ÁFA + elhelyezési díj Átlagosan 6 tonna hulladék mennyiséget számítunk egy fordulóra. Amennyiben az adott havi fordulókban elszállított hulladék mennyiségének átlaga 5 %-nál nagyobb mértékben eltér a 6 tonnás átlagtól, úgy a megadott díj az eltérés %-nak megfelelıen változik. Tompa, december 15. Tompa Város Önkormányzata Megrendelı Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Közszolgáltató A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged - Pénzügyi csoport 2. Munka- és tőzvédelmi feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az ajánlatok írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták az ajánlatokat (Babarczi Péter, Déló Nagy László és Szrnka Eszter, Halas Tőzvédelem Kft., Hesztia Szeged Kft.). Javasolják a képviselı-testületnek, hogy Babarczi Péter, illetve Déló Nagy László és Szrnka Eszter ajánlattevıket hívják meg a képviselı-testület ülésére. Deloprom Szrnka Eszter (Bácsalmás) ajánlata havi bruttó negyvenezer forint. Ebben az összegben gyakorlatilag minden feladatot ellátnak kivéve az érintésvédelmi mérések, tőzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, villámvédelmi vizsgálatok, hatósági kéményvizsgálat, targoncák, emelıgépek szakértıi vizsgálata, tőzoltó készülékek ellenırzési, javítása, beszerzése. Halas Tőzvédelem Kft. ajánlata: Ft +ÁFA/hó. Ez az ár viszont komplex szolgáltatást tartalmaz. Ami az elızı ajánlatban nem volt benne, itt az is szerepel.

12 12 Hesztia Szeged Kft. ajánlata: Ft +ÁFA/hó, mely szintén komplex szolgáltatást tartalmaz. Babarczi Péter kiskunhalasi egyéni vállalkozó ajánlata: az elsı három hónapban az intézményi dokumentációk elkészítése idejére havonta Ft-ot kér, azután pedig havi Ft-ot. Megkérdezi Babarczi Pétert, hogy az ajánlati árban szerepel-e az ÁFA? Babarczi Péter: Az ajánlatban közölt árak nettó árban értendıek, tehát + ÁFA. Ugyanúgy az ajánlatában nem szerepel az elıbb elhangzott érintés-, villámvédelmi vizsgálatok kéményvizsgálatok. Belágyi Mihály: A bizottságok, amikor tárgyalták az ajánlatokat, akkor úgy értelmezték, hogy Babarczi Péter ajánlata bruttó ár, így, mint legalacsonyabb ajánlatot javasolták a képviselı-testületnek elfogadásra. Kiss Anikó: Babarczi Péter környezetvédelmi szakképesítéssel is rendelkezik, ami az önkormányzatnak adott esetben plusz szolgáltatási lehetıséget jelenthet. Déló Nagy László: Tisztelettel köszönti a képviselı-testület tagjait, az ülésen jelenlévıket. Lányával, Szrnka Eszterrel ketten látják el a feladatot. Elsısorban önkormányzatokkal vannak kapcsolatban. Referenciák Szrnka Eszter: Tataháza, Felsıszentiván, Csávoly, Bácsborsód, Mátételke önkormányzatok munka- és tőzvédelmi megbízottja. Referenciák Déló Nagy László: Bácsalmás, Kunbaja, Csikéria, Bácsszılıs önkormányzatok munka- és tőzvédelmi megbízottja. Az önkormányzatokon kívül vállalkozásoknak is dolgoznak, sıt több tompai vállalkozó is megbízta ıket. Ezen kívül neki még ingatlan értékbecslés, közvetítés végzettséggel is rendelkezik. Ha a képviselı-testülettıl megbízást kapnak, akkor ketten Eszter leányával közösen kívánják a feladatot végezni. A dokumentációk és szabályzatok elkészítéséért külön díjazást nem kérnek, úgy érzik, hogy ez a munkájukhoz tartozik. Belágyi Mihály: Kéri Babarczi Pétert, hogy röviden mutatkozzon be. Babarczi Péter: Korábban a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban dolgozott, tıl vállalkozóként a térségben különbözı munka-, tőz- és környezetvédelmi feladatokat lát el. A kiskunhalasi kistérségnek is dolgozik jelenleg. Az érintett szakhatóságokkal jó kapcsolatban van. Visszavonja ajánlatában szereplı 1. pontot, miszerint az elsı három hónapban Ft/hó díjat kér. Vállalja a munkát havonta ÁFA-san Ft/hó összegért. Kucsó István: Babarczi Pétertıl kérdezi, hogy az ajánlatban a tőzoltó készülékek karbantartása szerepel-e? Babarczi Péter: Nem szerepel. Ez csak a kötelezıen elvégzendı készenlétben tartó vizsgálatra szól, amit havonta, illetve negyedévente kell elvégezni.

13 13 Káposzta József: Kéri az ajánlattevıktıl bárki is lesz a megbízott, ha gond van valamelyik intézménynél, akkor azt azonnal jelezze az önkormányzatnak. Kiss Anikó: Megkérdezi az ajánlattevıket, hogy zokon veszik-e, ha a képviselıtestület évente beszámolót (mikor, hol, és mit csinált) kér Önöktıl. Déló Nagy László: Természetes a kérés, hiszen a jogszabály is elıírja a beszámoltatási és javaslattevı feladatukat. Gubics Lajos: A közmunkások nagyon gyakran váltják egymást az önkormányzatnál. Hogyan oldják majd meg a munkavédelmi oktatásukat. Déló Nagy László: Abban a pillanatban, amikor megvan a létszám, az üzemorvos elvégzi a vizsgálatot, telefonálnak nekik, és azonnal itt vannak, hogy még munkakezdés elıtt elvégezzék az oktatást. Belágyi Mihály: Mivel az ajánlattevıkhöz több kérdés nem hangzott el, megköszöni a részvételüket azzal, hogy a képviselı-testület döntésérıl írásban értesítést kapnak. Babarczi Péter ajánlata: bruttó Ft/hó Déló Nagy László és Szrnka Eszter ajánlata: bruttó Ft/hó Kéri a képviselık véleményét az árajánlatokra vonatkozóan. Dusnoki Tibor: Az önkormányzatnak az a célja, hogy minden papír rendben legyen, és azt minél legolcsóbban tudja megoldani. Kucsó István: Szintén a kedvezıbb ajánlatot támogatja. Kiss Anikó: Ismeri Babarczi Péter szakmai munkáját, támogatja a módosított (bruttó Ft/hó) árajánlatát. Szrenkó József: Dolgozott már párhuzamosan Babarczi Péterrel. Nagyon jó szakembernek ismeri, és rendelkezik olyan plusz szakértelemmel (környezetvédelem), amelyet az önkormányzat a késıbbiekben hasznosíthat. Orbán László: Babarczi Péter esetében talán pozitívum lehet, hogy dolgozik a kiskunhalasi kistérségnek. Káposzta József: Arról is kellene dönteni, hogy hány évre kötnek szerzıdést. Miklósi Mihály: 3 évre kössék meg a szerzıdést. Belágyi Mihály: Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy Babarczi Péter egyéni vállalkozóval kössenek 3 évre szerzıdést az önkormányzat és intézményei munka-, tőz- és környezetvédelmi tevékenység ellátására vonatkozóan, kézfelemeléssel szavazzon.

14 14 A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 234/2008.(XII.15.) számú képviselı-testületi határozat Munka- és tőzvédelmi feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása 1. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményeinél munka-, tőz- és környezetvédelmi feladatok ellátásával Babarczi Péter (6400 Kiskunhalas, Práger Á. u. 4.) egyéni vállalkozót bízza meg, mind kedvezıbb ajánlattevıt bruttó Ft/hó összegért. A megbízás idıtartama: január 1-tıl december 31-ig. 2. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert a szerzıdés megkötésére. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Babarczi Péter egyéni vállalkozó - Pénzügyi csoport 3../2008.(.) rendelettervezet az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı A rendelettervezet írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták a rendelettervezetet. A Gazdasági Bizottság nem, a többi bizottság pedig javasolja a díjemelést. Az elızı évhez hasonlóan most is a legalacsonyabb díjemelési javaslata (6 %) van a HALASVÍZ Kft-nek Tompára vonatkozóan a mőködési területükön lévı 11 település közül. Mivel a rendelettervezetre vonatkozóan kérdés nem hangzott el, kéri, aki a rendeletalkotással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja

15 15 Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a képviselı-testület megalkotta 25/2008.(.) rendeletét az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2008.(.) rendelete Az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testületének az árak megállapításáról szóló évi CIV. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja: 1..Tompa Városban az önkormányzati tulajdonú (HALASVÍZ Kft által üzemeltetett) vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz díja 197 Ft/m 3 + ÁFA = 236 Ft/m E rendelet január 1-tıl lép hatályba, egyidejőleg a 24/2007. (XI.27.) rendelet hatályát veszti. A rendeletrıl értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - lakosság hirdetıtáblán, helyi újságon, képújságon, honlapon keresztül - Pénzügyi csoport 4. A képviselı-testület évi munkatervének elfogadása Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a munkatervet. Dusnoki Tibor: A bizottsági és a képviselı-testületi ülések kezdési idıpontját módosítani kellene. A javaslata vagy reggel (7,30 óra) kezdıdjön az ülés, vagy délután 16 órakor. Véh Zsolt: A reggeli kezdést már korábban is javasolta. Azért lenne célszerőbb reggel kezdeni, mert utána a nap többi részét már mindenki úgy osztja be magának, ahogy akarja. Ha viszont délután kezdıdik, akkor, akik vidékre mennek azok sok esetben délutánra sem érnek haza. Miklósi Mihály: 16 órakor kezdıdjön az ülés. Van testület egyébként, akik reggel kezdenek ülésezni? Véleménye szerint a 16 órai kezdés mindenkinek jó lehet.

16 16 Káposzta József: Igen van példa reggeli kezdésre. Azért javasolják a reggeli kezdést, mert, ha maximum dél körül vége van az ülésnek, akkor mindenki a nap hátralévı részét úgy osztja be, ahogy akarja. Ha pedig 16 órakor kezdıdik, és valaki vidéken dolgozik, akkor is legalább délben abba kell hagynia a munkát, hogy 16 órára ideérjen. A Polgármester Úrral ketten bármikor ráérnek és kezdıdhetne az ülés akár este is. Azonban rajtuk kívül itt vannak még a Kollégák, intézményvezetık, akiknek vannak kis- és nagyobb gyerekük, ıket is meg kellene kérdezni. Ha 16 órai kezdés lesz, akkor az a vidéki elıadóknak gondot jelent, továbbá a tanácskozási joggal meghívott intézményvezetık, csoportvezetık túlmunkáját duplán kell kiadni a munkavégzés terhére. Miklósi Mihály: Ne a dolgozók döntsék már el, hogy mikor kezdıdik az ülés, nekik ez munkahely. Ha túlóráznak, majd lecsúsztatják! Belágyi Mihály: A képviselık önként vállalták ezt a munkát, ebbe pedig beletartozik az is, hogy máshoz is kell alkalmazkodni! Nem a dolgozó dönti el az ülések kezdési idıpontját, de a döntéskor figyelembe kell venni a tanácskozási joggal meghívottak véleményét is. Miklósi Mihály: Önként vállalta a munkát, de úgy, hogy szeretne minden képviselı-testület és bizottsági ülésen részt venni. Belágyi Mihály: Ennek semmi akadálya, hiszen minden ülésre megkapja a meghívót. Molnár Tibor: A reggel kezdıdı üléseken való részvétel számára biztosabb, mint a délutáni. Belágyi Mihály: Ha reggeli kezdésben gondolkodnak, akkor 8 órakor kezdıdjön az ülés az adminisztratív munkák miatt. Orbán László: A reggeli kezdés azért nem jó, mert, ha elhúzódik az ülés, akkor elmennek hamarabb. Délutáni kezdés esetében pedig már este úgy is ráérnek. Javasolja, hogy 15 órakor kezdıdjenek az ülések. Káposzta József: Ez nem teljesen így van. Meg lehet nézni a jegyzıkönyveket, hogy hány képviselı távozik az ülésrıl este különbözı elfoglaltság miatt. Van rá példa, hogy 3 képviselı is elment az estig elhúzódó ülésekrıl. Véh Zsolt: Bizottsági ülésen egy döntéshez az elıkészítés nem vesz igénybe ennyi idıt, mint ez. Ha a bizottságok eldöntötték volna mit akarnak, és az ülésen elıterjesztik a javaslatokat, azt a képviselı-testület már rég eldöntötte volna és már három napirendi ponttal elırébb járnának. Azt javasolja, és ez független a kezdési idıponttól, hogy a bizottsági tagok döntsék el elıre, hogy mit akarnak, a képviselı-testület pedig ezen javaslatok alapján dönt, akkor biztos abban, hogy a testületi ülés ideje megfelezıdne!

17 17 Kovács Gábor: A bizottsági ülésen elhangzott egy idıpont módosítási javaslat. Akkor a Jegyzı Úr azt mondta, hogy a képviselı-testület a januári ülésen tárgyalja az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását, akkor lehet a kezdési idıponton változtatni. Javasolja, hogy januárban döntsenek az idıpontról. Gubics Lajos: Olyan dolgon vitatkoznak, amin nem lenne szabad. Akármelyik idıpont kerül meghatározásra lesz olyan, akinek az sem felel meg. Dusnoki Tibor: Az lehet, hogy lesz olyan, akinek nem lesz jó, de lehet olyan is, akinek eddig nem volt jó, de ezután jó lesz, ha változik az idıpont. Kiss Anikó: Neki jó a reggeli kezdés most, azonban, ha elkezd dolgozni, akkor délelıtt nem tud jönni. Maradjon így, ahogy van. Belágyi Mihály: Javasolja, hogy most ne döntsenek az ülések kezdési idıpontjáról, azt majd a januári bizottsági és képviselı-testületi ülésen tárgyalják, maradjanak most a napirendi pontnál. A 2. napirendi pontban szó volt arról, hogy évente kérjenek beszámoló a munkaés tőzvédelmi feladatokat ellátó vállalkozótól. Javasolja, hogy a munkatervben szereplı november 30. ülés napirendi pontjai egészüljön ki a beszámoló kéréssel. Mivel a munkatervvel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a képviselı-testület évi munkatervét a kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 235/2008.(XII.15.) számú képviselı-testületi határozat A képviselı-testület évi munkatervének elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete évi munkatervét az elıterjesztés szerint elfogadja a következı kiegészítéssel: November Beszámoló a munka- és tőzvédelmi feladatok ellátásáról Elıadó: Babarczi Péter egyéni vállalkozó A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Babarczi Péter egyéni vállalkozó

18 18 5. Beszámoló a Mővelıdési Ház és Könyvtár munkájáról Elıadó: Csikós Krisztina mb. igazgató A beszámoló írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják a beszámolót. Dusnoki Tibor: A takarítónı napi 8 órában tud egyfolytában takarítani? Ki után takarít? A nyitva tartással továbbra is gondja van, változtatni kellene a 8-16 óráig tartó renden. Csikós Krisztina: A takarítónınek két munkaköre van takarító és udvaros, amit régen két fı végzett el. Amióta a főtés elkerült az intézménytıl, azóta egy fı végzi a takarítást az intézményben, és az udvarosi feladatokat is ellátja. A termek folyamatosan vannak használva (gyerekek, táncosok, árusok), amit napi szinten kell takarítani. Nem 8-16 óráig van nyitva az intézmény. A Mővelıdési Háznak ugyanaz a nyitva tartási ideje, mint a Könyvtárnak. Hétfın 19 óráig, kedden 16 óráig, szerdán 17 óráig, csütörtök 19 óráig, pénteken 17 óráig. Ezen kívül, ha rendezvény van (hétvégét is beleértve), akkor még tovább is nyitva vannak. Például a nyelvtanfolyam van heti két alkalommal, akkor este 20 óráig tart nyitva az intézményt. Miklósi Mihály: Délelıtt vannak rendezvények? Csikós Krisztina: Néha délelıtt az iskola veszi igénybe a termeket. Miklósi Mihály: Miért nem változtatják meg a nyitva tartást. Legyenek óráig nyitva (esetleg télen 19 vagy 20 óráig). Csikós Krisztina: Több olyan jellegő adminisztrációs munka van, illetve más intézményekkel való kapcsolattartás, amit délelıtti órákban kell elvégezni. Ezért nem tartja célszerőnek, hogy az intézmény csak délután és este legyen nyitva. Kb. öt éve van az, hogy heti két alkalommal van a könyvtár nyitva 19 óráig. Azóta nagyon elenyészı azok száma, akik este veszik igénybe a könyvtári szolgáltatást. Van olyan hónap, amikor egyáltalán nem jön be senki ezen a két napon este a könyvtárba. Gubics Lajos: Nem a Mővelıdési Ház védelmében mondja, de elég sokat bejár az intézménybe, este pedig még soha senkit nem látott benn a takarítónın kívül.

19 19 Dusnoki Tibor: Lehet, hogy azért nem mennek be a lakosok, mert egyik nap így, a másik nap pedig úgy vannak nyitva. Lenne egy egységes nyitva tartás, akkor talán többen igénybe vennék este a Mővelıdési Ház és Könyvtár szolgáltatásait. Belágyi Mihály: Korábban a Polgármesteri Hivatalban is volt nyújtott ügyfélfogadás, azonban ezt a lakosság soha nem vette igénybe csak a megszokott idıpontot. Szombaton volt egy fergetegesen jó elıadás a Mővelıdési Házban, ahová 18 fı jött el. Dusnoki Tibor: Ezt mivel lehet megmagyarázni. Rossz volt a reklám? Belágyi Mihály: Egyfajta érdektelenség, amire nem tudja, hogy van-e magyarázat. Rossz reklámnak nem mondja, mert a képviselı úr felesége ott volt. Dusnoki Tibor: Valószínő, hogy azért voltak kevesen, mert jó ideig nem volt semmilyen rendezvény, ez van a köztudatban, és nem hiszik el az emberek, hogy most van. Orbán László: A szervezésben is lát gondokat. A Mővelıdési Ház dolgozóinak kellene többet menni, mondani, hogy mikor, mi lesz. Az már nem elég, ha csak megjelenik az újságban, meg egy-két plakátot kiraknak. A felesége is azért ment el, mert más rábeszélte. Ha már látták az elıadás elıtti napokban, hogy nagyon kevés jegy fogyott, akkor miért nem propagálták, akár olcsóbban is, vagy valamelyik szomszédos településre vittek volna át jegyeket. Kéri a dolgozókat, hogy a koncerthez hasonlóan szervezzék ezeket az egyéb mősorokat, elıadásokat is. Ahogy a koncert egyre népszerőbb, úgy ezeknek az elıadásoknak a népszerőségét is lehetne növelni. Kiss Anikó: Hol hirdették az elıadást? Belágyi Mihály: Megjelent az újságban, kábeltelevízióban, plakátok voltak elhelyezve a város több pontján. Gubics Lajos: A Szüreti Bál elıkészítésében részt vett, felkerestek a városban egy-két helyet, táncoltak több helyen, erre összejöttek nyolcvanan. Ennyit a plusz munkáról! Véleménye szerint is nagy az érdektelenség a lakosság körében. Javasolta már, de most is javasolja, hogy vegyenek mikrofont, tegyék rá a tanyagondnoki autóra, menjen végig az utcákon, ha valamilyen rendezvény lesz, vagy lakosságot érintı fontos dolog, akkor azt magnóról hirdessék. Véh Zsolt: Olyan mobil hirdetı egység segítene a helyzeten, amely bármelyik autóval üzemel.

20 20 Orbán László: Most errıl beszéltek, akkor megveszik, vagy csak beszéd szintjén marad? Belágyi Mihály: Nem marad beszéd szinten, megvásárolják a készüléket a költségvetésbıl. Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 236/2008.(XII.15.) számú képviselı-testületi határozat Beszámoló a Mővelıdési Ház és Könyvtár munkájáról Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház és Könyvtár munkájáról készült beszámolót elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Mővelıdési Ház és Könyvtár 6. Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása Elıadó: Csikós Krisztina mb. igazgató A munkaterv írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták a munkatervet. Csikós Krisztina: A bizottsági üléseken javasolták, hogy a kóló tánccsoport hagyományteremtı kiállítását (január) és a táncház a kóló tánccsoporttal (február) cseréljék fel, hogy legyen idı felkészülni a táncházra. A majálisra beírta a fızıversenyt. A Gazdasági Bizottság vállalta a megszervezését. Szintén bizottsági javaslatra májusra tették a kisállat-kiállítás és vásárt június helyett. Véh Zsolt: A nagykoncert nem júliusban szokott lenni?

21 21 Csikós Krisztina: Elıször volt júliusban, idén augusztus 2-án volt, azért mert azon a hétvégén nem volt a környezı településeken rendezvény. Miklósi Mihály: Több képviselı társával beszélgetett arról, hogy mi lenne, ha augusztus 19-én a nyugdíjas találkozó után lenne a koncert. Gubics Lajos: Ez nem jó gondolat, mert eddig minden évben a nyugdíjas találkozó az esti bállal ért véget. A bál és a koncert pedig nem összeegyeztethetı. Miklósi Mihály: Elfogadja Gubics Lajos képviselı véleményét. Véh Zsolt: Az augusztus 1-jei nagykoncert idıpontja jó lesz-e, gondol itt arra, hogy a jegyek nagy részét elıvételben vásárolja meg a lakosság, ami ez esetben július vége. Ez a fizetések szempontjából nem okoz majd gondot? Csikós Krisztina: Idén elıvételben a jegyek 70 %-a fogyott el, azt a lakosság július második felében vásárolta meg. A július minden hétvégéjén van a környezı településeken rendezvény, ezért tervezik augusztus 1-jére a koncertet. Orbán László: Nem emlékszik rá, hogy a koncertre mikor kezdték el szervezni a fellépıket? Idıben kellene ezen gondolkodni. Érdemes lenne körbetelefonálni a településeket, náluk kik lépnek fel, nehogy ide is olyan elıadót hívjanak, aki egy-két héttel ezelıtt már fellépett valamelyik településen. Csikós Krisztina: A bizottsági ülésen is említette, hogy már dolgoznak azon, hogy kik azok a fellépık, akik ebben az idıpontban szóba jöhetnek és milyen áron. A januári ülésre hoznak neveket. Telefonálhatnak a településekre, azonban, ha lefoglalnak valakit, nem köthetik ki, hogy a szomszédos települések valamelyikén nem léphet fel. Belágyi Mihály: Mivel a munkatervvel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 237/2008.(XII.15.) számú képviselı-testületi határozat Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkatervét az elıterjesztés szerint elfogadja.

22 22 A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Mővelıdési Ház és Könyvtár 7. Polgármesteri Hivatal köztisztviselıire (2009.) vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása Elıadó: Káposzta József címzetes fıjegyzı Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Káposzta József: Új feladat lesz 2009-ben az Európai Uniós képviselı választás lebonyolításában való közremőködés. Ez a feladat valamennyi kollégának plusz munkát jelent. Belágyi Mihály: A bizottságok (Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi, Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sportbizottság) megtárgyalták, és elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 238/2008.(XII.15.) számú képviselı-testületi határozat Polgármesteri Hivatal köztisztviselıire (2009.) vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása Tompa Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi évi munkateljesítmény-követelményeinek alapját képezı célokat a következık szerint határozza meg: - A hivatal dolgozóinak fı feladata az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. - Az önkormányzati rendeletek aktualizálása, felülvizsgálatra történı elıkészítése, a ciklus- és gazdasági programokban meghatározottak megvalósítása. - A évi költségvetés végrehajtása során törekedni kell az adott feladat célszerő és gazdaságos megoldására. - Vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonrendeletben foglaltak megtartására, az önkormányzati vagyon gyarapítására és védelmére.

23 23 - Az adó- és pénzügyi csoport feladata a bevételi források növelése, a hátralékok beszedése, megszüntetése. - Folyamatos kapcsolattartás az intézményekkel. - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazása a jártasság szintjén. - Az ügyintézés hatékonyságának javítása, minıségi színvonalának emelése, az ügyirathátralékok megszüntetése, az ügyintézési határidık betartása, illetve törvényben rögzített határidık rövidítése. - Az önkormányzati és az államigazgatási hatósági ügyek humánus, udvarias és jogszerő ügyintézése. - A hivatal munkáját korszerő informatikai eszközök, programok felhasználásával kell végezni. - Az önkormányzat honlapjára hatósági ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatókat, az ügyek intézését segítı útmutatót, illetve formanyomtatványokat kell felvinni. - Informatikai ismeretek növelése és alkalmazása. - A kisebbségi önkormányzat támogatása, segítése. - Az országgyőlési képviselık, illetve helyi képviselık munkájához tájékoztatás adása. - Az ellenırzések, vizsgálatok /ÁSZ, Közigazgatási Hivatal, Ügyészség/ megállapításainak hasznosítása. - Továbbképzési tervben foglaltak szerint részt kell venni a köztisztviselı munkaköréhez kapcsolódó, illetve az önkormányzat feladatellátását javító képzéseken. - Az Európai Uniós intézményrendszerek mőködésének megismerésére vonatkozó képzésen részvétel. - Országos népszavazás kitőzése esetén a lebonyolításban való közremőködés. - Európai Uniós képviselı választás lebonyolításában való közremőködés. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben 8. Megbízási szerzıdés módosítása a szennyvízcsatornázás tisztítás pályázat benyújtására Elıadó: Belágyi Mihály polgármester Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A november 24-i ülésen Dusnoki Tibor képviselı által megfogalmazott kritika aznap este eljutott Szabados Jánoshoz, akivel egy nagyon kellemetlen beszélgetést folytatott.

24 24 Három olyan pályázat van, amit már korábban elkészítettek és beadásra kerültek. A pályázatok elbírálása megtörtént, vagy folyamatban van, illetve két pályázatról pozitív döntés van, de még a hivatalos értesítést nem kapták meg. Elbírálás alatt van a szennyvízcsatorna pályázat I. üteme. A településközpont felújítás, illetve a bölcsıde építés pályázata nyert az Interistra Kft. tájékoztatása alapján, de még a hivatalos értesítést nem kapták meg. Végül abban maradtak, hogy ezt a három pályázatot végigviszik. A szennyvízcsatornázás tisztítás pályázat I. ütem pályázatában nem szerepelt, hogy nyertes pályázat esetén a II. ütem esetében is az Interistra Kft-t bízzák meg. Dusnoki Tibor: Miatta volt problémája a Szabados Úrnak? Belágyi Mihály: Nem. A képviselı-testület tagjainak joguk van ahhoz, hogy kritikát fogalmazzanak meg. Azzal van aggálya, hogy a képviselı-testület egyik tagja a kritikát aznap este egy az egybe, vagy egy a kettıbe visszamondja. Dusnoki Tibor: Úgy érzi, hogy építı jelleggel mondta el a kritikáját. Miklósi Mihály: Hívják ide Szabados Jánost tisztázni az ügyet. Belágyi Mihály: Nincs értelme ezért meghívni az ülésre, mert azt mondta a telefonba, hogy sem neki, sem pedig a képviselı-testületnek nem mondja meg, hogy ki hívta fel aznap este. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, a megbízási szerzıdést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 239/2008.(XII.15.) számú képviselı-testületi határozat Megbízási szerzıdés módosítása a szennyvízcsatornázás tisztítás pályázat benyújtására M e g b í z á s i s z e r z ı d é s amely létrejött - egyrészrıl

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. május 26-án tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. május 26-án tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. május 26-án tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-13/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2008. május 29-én (csütörtökön) 16.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl. Magyarpolány Mővelıdési Ház Jelen vannak: Polt Rita Majer András

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme.

Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme. 1 Készült: 2009. október 14-én tartott lakossági fórumról. Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme. Jelen vannak: Belágyi Mihály polgármester Gubics Lajos, Kucsó István képviselık Káposzta

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS 1-13/2007 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Fügöd Közösségi Házban 2007. október 24 -én 13.30 órai kezdettel tartott ülésérıl Jelen vannak: Bratu László polgármester,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

Száma: 19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 16-án megtartott rendes ülésen hozott rendelet/határozatok Rendelet száma Rendelet tárgya Kód 20/2008. (X. 20.) A helyi képviselık, bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben