JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer Gabriella képviselı Reichert Anita képviselı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Távol van: Kránicz József Tibor képviselı (igazoltan) Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselıket és az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen 3 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 73/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szeptember 12-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 2./ Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl. 3./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 4/ a./ Beszámoló a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011/2012-es tanévben végzett munkájáról b./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. nevelési- és tanévre vonatkozó beiskolázási tervének módosítása c./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. nevelési- és tanévre vonatkozó munkatervének jóváhagyása d./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Ordacsehi Tagintézményének mőködtetésérıl szándéknyilatkozat. 5./ Rendeletek felülvizsgálata: a./ az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról, 1

2 b./ Ordacsehi község címerérıl és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról új rendelet alkotása, c./ a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (III.30.) rendelet módosításáról koncepciója, d./ a temetırıl és a temetkezés egyes kérdéseirıl új rendelet alkotása. Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 6./ Egyebek: a) Étkezési térítési díj átvállalása b) Étkezésért fizetendı díj c) Sürgısségi indítvány: Ordacsehi Közösségért Közhasznú Alapítvány megalakítása d) Szüreti felvonulással kapcsolatos tájékoztatás. 1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl. Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Lejárt határidejő határozatok az 56/2012.(VI.27.), az 57/2012.(VI.27.) és az 58/2012.(VI.27.) számú határozat. Mindhárom határozat a mai ülésen lesz tárgyalva, rendeletalkotás formájában. A szeptember 14-i kistérségi ülésen elhangzott, hogy a kistérségeket megszüntetik a járások megalakulásával egyidejőleg. Az Önkormányzatot ez annyiban érinti, hogy a szociális ellátások egy részének intézése átkerül a járásokhoz. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: Csak az alanyi közgyógyellátás és az alanyi ápolási díj intézése kerül át. Igen, ez annyit jelent, hogy majd helyet kell biztosítani az ügyintézınek, amikor kijön ügyfélfogadást tartani. Az elıterjesztésben kiküldött anyagon túl még el szeretném mondani a Képviselı-testületnek, hogy a Hulladékgazdálkodási Konzorciumi elszámolás még mindig nem történt meg. Azt a pénzt, ami a gépek amortizációjából keletkezett, Siófok a KEOP pályázaton az új Társulás keretein belül csak a somi hulladéklerakó fejlesztésére szeretné beforgatni. Ez azzal járna, hogy a somi lerakóba szállított összes szemetet egy válogatóba viszik, ebbıl az összes hasznosítható anyagot kiválogatják, és csak a tényleges szemetet öntik a lerakóba. Ugyanis az Európai Unió amennyiben a lerakott szemét nincs kiválogatva a szemét után adót vet ki, ami igen nagy összeg. Tehát Somban már ez az új rendszer lesz. Aki ebbe az új Társulásba belép, annak nem kell ezt a plusz adót fizetni. Az ordacsehi szeméttelep viszont nem lesz korszerősítve, ezért kérdéses, hogy mi lesz? Ordacsehi és a környék szemetét továbbra is beszállítják az ordacsehi szeméttelepre, ahol nem lesz válogatás, és aki Somba szállít, az fizeti ki helyettünk ezt az adót? És a somiak tudnak errıl? İk fogják ezt a többletköltséget kifizetni szemétszállítási díjban? Vagy a Zöldfok az összes szemetet elszállítja Somba? Nekünk van egy 10-12, vagy esetleg 15 km-es beszállítási 2

3 távolságunk, de ha ezt a szemetet elszállítják Somba, az 50 km, egy-egy forduló 100 km-t jelent. Ki fogja ezt kifizetni? Erre a mai napig nincs válasz. Ugyanakkor a KEOP pályázatba a Konzorcium vagyonából akarja Siófok kifizetni a 10%-os önrészt, másrészrıl viszont a Zöldfok félévente 180 millió forintot fizet a Konzorcium részére eszközhasználat címén, amirıl kiderült, hogy ez a pénz nem a Konzorcium, hanem Siófok Város számláján kamatozik. És mi az, hogy ha nem lépünk be az új Társulásba, akkor nem kapunk egy fillért sem, illetve hova tegyük a szemetünket, és mennyiért? Ezért szövetkeztünk a környezı településekkel, hogy Ordacsehiben is legyen fejlesztés. De idıközben mikor még az új Társulás sem volt Siófok, mint gesztor, már megnyerte a KEOP pályázatot a somi lerakó fejlesztésére. A somi lerakó a konzorciumi települések közös, osztatlan tulajdona. Ordacsehinek is van benne része. De az Ordacsehi lerakóban csak Siófok Önkormányzatának van tulajdonrésze. Hogy miért van ez? A KEOP pályázat alapfeltétele, hogy a részt vevık hulladékát lehet csak beszállítani. Tehát a Zöldfok nem tudja a somi lerakóba a Veszprémbıl vagy Keszthelyrıl elcsípett területeirıl a szemetet szállítani, csak a siófoki tulajdonban lévı ordacsehi telepre. Siófok nem fizet adót, de a mi szemetünket viszont pénzért szállítják el a somi lerakóba. De mennyiért? A hulladékelszállítás közszolgáltatás, a lakosságra sem lehet ráterhelni, ugyanúgy, mint a közvilágítást sem. Szóval ez egy hatalmas probléma, melynek megoldásán küszködünk a környékbeli településekkel együtt. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 74/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Határidı: Kiss Miklós polgármester értelem szerint 2.napirendi pont: Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl. Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Áprilisban készen voltunk az Iskola-Óvoda elszámolással, elfogadtuk az összes álláspontot, és az volt a kérésünk a boglári pénzügyesek felé, hogy 3,5 millió forintot, amivel tartoznak, utalják át a számlánkra, és mi visszautaljuk, azután számítsák ki, hogy a hátralévı nyolc hónapban mennyivel kevesebbet kell nekünk átutalni, hogy így apránként elfogyjon a tartozás. Ezzel kapcsolatban a mai napig nem történt semmi. 3

4 Van egy átmeneti költségvetési rendeletünk, ebben le van írva, hogy amíg a végleges költségvetés nincs elfogadva, minden utalást a tavalyi évi szerint kell utalni. Ezt egyébként levélben is leírtam és személyesen is megbeszéltem az utalásokat végzı, boglári kolleganıvel. Ennek alapján ha a mellékletet megnézzük január 27-én át lett utalva a Tagintézménynek Ft, mint elızı évben. De a második hónapban már nem utalt semmit. Mikor február 15-én el lett fogadva a végleges költségvetés, írtam a kolleganınek levelet, hogy a továbbiakban utaljon Ft-ot a Tagintézménynek, Ft-ot pedig a Körjegyzıség költségeként. A harmadik hónapban (miután megkapták a levelünket) utalták is az Ft-ot a Tagintézménynek, az Ft-ot pedig a Körjegyzıségnek, sıt Ft-ot, amit kifizettünk a Boglári Iskola helyett az egyik pedagógus bérkorrekciójára, azt még egyszer átutalták a számlánkra. Van egy Ft-os lekötésünk, ez szeptember 20-án fog felbomlani, akkor ezt a durván Ft-ot át fogjuk utalni Boglárnak. Levelet fogok írni Balatonboglár Város Polgármesterének, melyben tiltakozni fogok ez ellen a magatartás ellen, melyet a Pénzügy tanúsít, másrészt ragaszkodni fogok a Ft átfordításához.. Az nem lehet, hogy egy pénzügyi szemlélető könyvelésnél nem szerepel ez a Ft. Így nem valós a költségvetés, mert ennyivel kevesebbel van megterhelve az Iskola. Az idei évben még szeretném az Akácfa utcát 150 m hosszúságban leaszfaltoztatni, valamint a Kükereszti utcát az elsı földes útig, továbbá a Bajcsy-Zs utcát az utolsó háztól a Temetı kapuig, és a másik irányban, az Orsós László háza felé a szennyvízaknát körbeaszfaltozni, mert az a szennyvízakna már sokszor körbe lett kıvel szórva, azonban mindig eltőnik onnan a kı. Már megkértem az árajánlatot ezekre a munkálatokra, amint megjön az ajánlat, - ha az idıjárás megengedi októberben még elkészülhet az aszfaltozás. Ha ez nem megy, szeretném felszerelvényeztetni és parkettáztatni a Posta-Orvosi Rendelı feletti szállást. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 75/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl elfogadja. Határidı: Kiss Miklós polgármester értelem szerint 3.napirendi pont: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Elıterjesztés CD lemezen mellékelve 4

5 Az Iskola-óvoda és a Harangláb felújítását már megszavaztuk a júniusi ülésen, ezek a változtatások szerepelnek a módosított költségvetésben. Kérem a rendelet megalkotását. alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 8/2012.( IX.26.) önkormányzati rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 4.napirendi pont: a./ Beszámoló a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011/2012-es tanévben végzett munkájáról b./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. nevelési- és tanévre vonatkozó beiskolázási tervének módosítása c./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. nevelési- és tanévre vonatkozó munkatervének jóváhagyása d./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Ordacsehi Tagintézményének mőködtetésérıl szándéknyilatkozat Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Az Ordacsehi iskola-óvoda ügyeit már részletesen kitárgyaltuk a júniusi ülésen. Az ordacsehi tanulók felügyeletéért az Iskolaigazgató Úr kért egy keretet, melyet meg is kapott. Voltam bent a héten Bogláron, és azt figyeltem meg, hogy a gyerekek tanítás után jórészt felügyelet nélkül szaladgálnak, néha rájuk néz a pedagógus, de folyamatos felügyelet nincs. Ezt szerettem volna az Igazgató Úrral megbeszélni. Ezért sajnálom, hogy nem jött el. Reichert Anita képviselı: Alá kell írniuk a gyerekeknek, hogy megjelentek, és utána oda mennek, ahol órájuk lesz, vagy pl: fociedzésre, ebédelni, stb. Ha elsı óra az úszásóra, a buszról egyenesen oda mennek a gyerekek. 5

6 Ha az Igazgató Úr azért kérte a pénzt, hogy ebbıl biztosítsák a gyerekek felügyeletét, akkor ez miért nem történik meg? Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı: Ez mindig is óriási probléma volt, hogy egy ötödik osztályos gyereknek véget ér a tanítás fél tizenkettıkor, és azután a busz indulásáig azt csinál, amit akar. Még a legfegyelmezettebb gyerek is elıbb-utóbb kipróbálja, hol az a határ, ameddig elmehet. Ennek még utána fogok járni. A Tagintézményrıl még annyit mondanék, hogy nyár végén megtörtént a felújítás, a készülék felülvizsgálatra a gázszerelı a jövı hét elején fog kijönni. Jön a kéményseprı is, és a kéményeket átveszi az ellenırzés után. A tetıt kívülrıl is megvizsgáltattam, mert kimarta a sav a téglát, megnézetem, hogy most azonnal kell-e javítani, vagy ráérünk tavasszal, illetve nyáron. Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı: A padlószintrıl lehet az Óvodában az ablakokat nyitni, ez is megoldódott ugyanis ezt az ÁNTSZ korábban többször is kifogásolta és a bejárati ajtó is ki lett cserélve. Bevásároltuk az irodaszereket az iskola-óvoda részére és rendeltem még pár szemetest, és kerékpártárolót, melybıl az intézmény is fog kapni. Javaslom a határozati javaslatok elfogadását. a./ Beszámoló a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011/2012-es tanévben végzett munkájáról Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 76/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011/2012. nevelési és tanévének munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidı: Kiss Miklós polgármester szeptember 30. (értesítésre) b./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. nevelési- és tanévre vonatkozó beiskolázási tervének módosítása 6

7 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 77/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. nevelési és tanévre vonatkozó beiskolázási tervének módosítását jóváhagyja azzal, hogy a pedagógus továbbképzésre központi költségvetésbıl biztosított normatív, kötött felhasználású támogatáson felüli összeget az intézményvezetı az intézmény költségvetésébıl biztosítsa. Határidı: Türjei Attila igazgató 2012/2013.nevelési-és tanév vége c./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. nevelési- és tanévre vonatkozó munkatervének jóváhagyása Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 78/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012/2013. nevelési- és tanévre vonatkozó munkatervét jóváhagyja. Határidı: Kiss Miklós polgármester azonnal d./ Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Ordacsehi Tagintézményének mőködtetésérıl szándéknyilatkozat Az Oktatási törvény azt mondja ki, hogy a 3000 fı alatti településnél az önkormányzatnak joga van arról nyilatkozni, hogy felvállalja-e az Iskola üzemeltetését. Ez nem azt jelenti, hogy az intézmény egész költségvetését fel kell vállalni, hanem csak azt, hogy az épülettel kapcsolatos költségeket vállalja-e az önkormányzat, tehát a nem oktatási alkalmazott bérét, rezsiköltségeket stb. A pedagógusok bérérıl pedig a Tankerület fog gondoskodni. Ha felvállalja az önkormányzat az iskola üzemeltetését, az Ft-ot jelentene. Véleményem szerint ha azt akarjuk, hogy az Intézmény mőködni tudjon normális keretek között ezt az összeget fel kell vállalni. 7

8 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 79/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 97. (24) bekezdés a) pontja alapján az alábbi szándéknyilatkozatot fogadja el: Szándéknyilatkozat Ordacsehi Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 97. (24) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a Balatonboglár Város Önkormányzatával Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda köznevelési intézmény iskolai feladatainak ellátását szolgáló Ordacsehi Községi Önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon mőködtetését a 2013/2014. tanévben képes vállalni. Kiss Miklós polgármester Határidı: szeptember napirendi pont: Rendeletek felülvizsgálata a./ az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról, b./ Ordacsehi község címerérıl és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról új rendelet alkotása, c./ a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (III.30.) rendelet módosításáról koncepciója, d./ a temetırıl és a temetkezés egyes kérdéseirıl új rendelet alkotása. Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Elıterjesztések mellékelve. a./ Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozása A rendelet tervezetet jónak tartom, csupán a 3. (7) bekezdése helyébe új bekezdésként javaslom a következıket: Égetés útján csak száraz avar, kerti hulladék, illetıleg növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék semmisíthetı meg. Erıteljes füstöt kibocsátó növényi hulladék égetése tilos. Az erıteljes füstképzıdés elkerülése végett egyidejőleg csak kis mennyiségő növényi hulladék gyújtható meg. Az elégetésre szánt mennyiséget fokozatosan kell a tőzre adagolni, illetıleg a nagyobb területen elszórt növényi hulladékot szakaszosan szabad meggyújtani. Az égetést csak felnıtt személy végezheti. Az égetés teljes idıtartama alatt ideértve a 8

9 keletkezett parázs teljes elhamvadásáig tartó idıt is folyamatosan biztosítani kell a tőz felügyeletét, és a tőzrakás közelében tőzoltó eszközt (lapát, tőzoltóvíz stb.) kell készenlétben tartani. Így természetesen az elıterjesztésben szereplı (7) bekezdés (8) bekezdésre, az elıterjesztésbeli (8) bekezdés (9) bekezdésre változik. alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályozásáról szóló 9/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. b./ Ordacsehi község címerérıl és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról új rendelet alkotása, Az elıterjesztésben szereplı rendelettervezet teljesen jó, csupán az abban szereplı, egyik önkormányzati címet kell kivenni, nevezetesen az címet, mivel ez már nem mőködı cím. Javaslom a rendelet megalkotását. alábbi rendeletet alkotja.: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete Ordacsehi község címerérıl és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról Ordacsehi község címerérıl és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról szóló 10/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. c./ A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (III.30.) rendelet módosítás koncepciója 9

10 Kiss Miklós polgármester Az utalványt nem tartom helyesnek, mert a beváltása helyben nem megoldott, olcsó áruhoz csak beutazással lehet hozzájutni. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 80/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete nem kívánja a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás egy részét fogyasztásra készétel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában nyújtani, e tárgyban nem kíván rendeletet alkotni. Határidı: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı értelem szerint d./ a temetırıl és a temetkezés egyes kérdéseirıl új rendelet alkotása. Az elıterjesztésben a 4. (3) bekezdésében s temetı fenntartási hozzájárulás összegét kivenném mivel nem szerencsés összeget beírni a szövegbe és helyette a 2. számú mellékletben létrehoznánk egy 6.pontot Temetı fenntartási hozzájárulás Ft/alkalom szöveggel. Az 1.mellékletnél kétféle elıterjesztés van, az elsı, amit mi írtunk, a második a Temetkezési Vállalat által javasolt összegek. Véleményem szerint a Temetkezési Vállalat által a II. pontban javasolt 60 évre szóló Kriptasírhely díjak jók, tehát a 2 személyes kripta díja Ft, a személyes kripta díja Ft, a 6 személyes kripta díja pedig Ft lenne. Az urnasírhely díja ugyanaz, amit mi is akartunk, vagyis az urnafülke urnafalban Ft, az urnasírhely pedig 500.-Ft, és az árak ÁFA nélkül értendıek. Kérdés, hogy a gyermeksírhely 100.-Ft legyen, vagy 500.-Ft? A felnıtt egyes sírhely koporsós temetéshez 100.-Ft, vagy Ft? A kettıs sírhely koporsós temetéshez 200.-Ft, vagy Ft legyen? Ehhez kérnék javaslatokat. Bársony János alpolgármester: A Temetkezési Vállalat által javasolt árak is nagyon olcsóak. Én javaslom azokat megszavazni. Tehát maradjanak a Temetkezési Vállalat által javasolt árak. A 6. (5) bekezdése kissé nehezen érthetı, de rendben van. A (8) bekezdés ellentétes a magasabb rendő jogszabályokkal, ezt kivesszük, és a (8) bekezdés lesz az elıterjesztés (9) bekezdése, vagyis: Sírbolt (kripta) a temetı északnyugati részén levı parcellában létesíthetı. 10

11 A 8. (1), (2) és (3) bekezdése az elıterjesztésben kétféleképpen lett megfogalmazva, az elsı verzió a bonyolultabb megfogalmazás, a második az egyszerőbb és talán érthetıbb. Én a másodikat javaslom elfogadni. alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezés egyes kérdéseirıl A temetırıl és a temetkezés egyes kérdéseirıl szóló 11/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 6.napirendi pont: Egyebek a) Étkezésért fizetendı díj b) Étkezési térítési díj átvállalása c) Sürgısségi indítvány: Ordacsehi Közösségért Közhasznú Alapítvány székhely létesítéséhez hozzájárulás d) Szüreti felvonulással kapcsolatos tájékoztatás. Elıterjesztés CD lemezen mellékelve a) Étkezésért fizetendı díj Az iskola-óvoda konyhát üzemeltetı Deákvári Antal vállalkozó 2009-ben vállalta, hogy 2 évig nem emeli az árakat. Ezt maximálisan betartotta, a 2 év már tavaly lejárt, azonban ı csak most kér emelést. Kidolgozta, hogy mennyit emelkedtek az utóbbi idıben a nyersanyag árak (kb.30%-ot), ı ehhez képest most 15%-os emelést kér. Hangsúlyozom, hogy ez nem térítési díj emelés, emelésrıl majd akkor tudunk beszélni, ha ezt elfogadjuk, a vállalkozóval átszerzıdünk, és a jövı hónapban eldöntjük, hogy emeljük-e a térítési díjat, vagy sem. Tehát javaslom, hogy ezeket, a vállalkozó által kért díjakat fogadjuk el, és majd a következı ülésen eldöntjük, emelünk-e térítési díjat. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 81/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Deákvári Antal, a Boglári Általános iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Tagintézménye 11

12 Konyhájának üzemeltetıje áremelését elfogadja nettó árra vetített 15%-os mértékben az elıterjesztésben levı táblázat szerint. ÁFA mértéke a mindenkori törvényben elıírtak szerint kerül elszámolásra. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására. Kiss Miklós polgármester Határidı: értelem szerint b) Étkezési térítési díj átvállalása Sajnos ma Magyarországon fele annyi gyermek születik, mint ezelıtt 20 évvel. Ez érhetı is a szülıkre rótt terheket figyelembe véve, ezért újra javaslom, hogy az Önkormányzat vállalja át a térítési díj fizetését a szülıktıl. Az elıterjesztésben 50 nap átvállalás van írva, de kiszámoltam, hogy a kamatbevétel terhére a költségvetés módosítása nélkül a rendelkezésre álló összegbıl 60 napot is át lehetne vállalni szeptember 1-tıl. Mayer Gabriella képviselı: Ez valóban nagy segítség lenne a gyermekes szülıknek, mindenképpen javaslom a 60 napos átvállalást. Bársony János alpolgármester: Ha a rendelkezésre álló összegbıl kijön 60 nap átvállalása is, legyen 60 nap. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 82/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda Ordacsehi Tagintézményébe járó óvodások és alsó tagozatos tanulók utáni térítési díjat átvállalja szeptember 1. napjától 60 napos idıszakra. Kiss Miklós polgármester Határidı: értelem szerint c) Sürgısségi indítvány: Ordacsehi Közösségért Közhasznú Alapítvány székhely létesítéséhez hozzájárulás Többen megkerestek azzal, hogy hozzunk létre egy nyugdíjas egyesületet, ahol lehetne közös programokat szervezni, kirándulni, beszélgetni stb. 12

13 Dr. Czink János ügyvéd véleménye az volt, hogy egy közhasznú egyesületet hozzunk létre, melynek a székhelye az Önkormányzat épülete lesz. Ez nem alapítvány, hanem egyesület lesz, mert ennek több elınye van, pl: magánszemély is adományozhat pénzt az egyesületnek Az egyesület alapításához 10 fıre van szükség, és nem csak nyugdíjasok léphetnek be. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 83/2012.(IX.12.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy amennyiben az Ordacsehi Közösségért Közhasznú Alapítvány megalakul, az Egyesület székhelye Ordacsehi, Fı u. 54., Ordacsehi Község Önkormányzat tulajdonában lévı épületben legyen bejegyezve. Kiss Miklós polgármester Határidı: értelem szerint d) Szüreti felvonulással kapcsolatos tájékoztató Tóth Éva Bizottsági tag: A szeptember 23-i szüreti felvonulás teljes programja összeállt. A kezdés idıpontját valamelyest módosítottuk, a órai kezdést ra változtattuk. Ekkor kezdıdne az ordacsehi óvodások, majd az alsó tagozatosok mősora. Ezt követıen a B6 Együttes lép fel. Ezután hagyományırzı játékok következnek a színpadon a nézık bevonásával kb óráig. Ekkor fog indulni a szüreti felvonulás körbe a faluban, lovasokkal, lovas kocsikkal, 2 kisvonattal, traktorokkal. A felvonulás kb óráig fog tartani, majd órától utcabál kezdıdik a Chili Együttessel. A rendezık minden érdeklıdıt szeretettel várnak. Más napirendi pont nem lévén, a polgármester az ülést bezárja. Kmf. Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 13

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009.augusztus 17-én /hétfı/

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. december 9. A kezdés időpontja: 17,00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 8. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 10-én tartott nyilvános ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Telekadó rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. június 29-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-24/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 14-én 16 óra 30 perckor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Polt

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. április 26-án megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült a Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 26-án megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: -, - Bogdán Gyula, Harangozó Gyula,

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 15- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 6/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 29-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Papszt Lajos polgármester, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7. napján tartott üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Kővári Lászlóné polgármester, Bondor Ágnes, Katonáné Szűcs Ágnes, Lengyel

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. február 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS JEGYZİKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2012. augusztus 28.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívott vendég: Kovács Lászlóné Integrált Szociális központ intézményvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívott vendég: Kovács Lászlóné Integrált Szociális központ intézményvezetıje Jegyzıkönyv Készült Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 23-án tartott képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester Budán Melinda Jankó

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J EG Y Z Ő K Ö N Y V

J EG Y Z Ő K Ö N Y V J EG Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 27. napján megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb. jegyző, -, - Góz Mihály,

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben