J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült a Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete november 26-án megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: -, - Bogdán Gyula, Harangozó Gyula, Takács Jenıné képviselı-testületi tagok - Németh Sándorné CKÖ elnök - Dr. Szatmári Ibolya jegyzı - Dr. Sovák Erika aljegyzı Távol maradt: Horváth Tibor, Bolevácz Zoltánné képviselı-testületi tag Lakosság részérıl: 12 fı Köszönti a képviselıket, jegyzıt, aljegyzıt és a megjelent lakosságot. Megállapítja, hogy 4 fı képviselı-testületi tag megjelent 2 fı képviselı-testületi tag távol maradt, az ülés határozatképes és azt megnyitja. A lakosságnak bemutatja Dr. Szatmári Ibolya jegyzıt, aki 2008 augusztus 1-tıl látja el Kisberény jegyzıi feladatait. Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 1) Az Önkormányzat évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató 2.) Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 3.) Kisberény Községi Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 4.) évi költségvetési rendelet módosítása 5.) Étkezési térítési díjak megállapítása 6.) Törvényességi észrevétel Kisberény Községi Önkormányzat 15/2004.(XII.14.) helyi adó rendeletére 7.) Törvényességi észrevétel az Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásával kapcsolatban

2 2 8.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 9.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítása 10) Hozzájárulás téli közmunkaprogram pályázat beadásához 11.) Megállapodás megkötése mozgókönyvtári szolgáltatás ellátására 12.) Települési szilárd hulladékgyőjtés évi díj megállapítása 13.) Folyékony hulladékszállítás évi díj megállapítása 14.) Kisberény község évi ivóvízdíj megállapítása 70/2008.(XI.26.) képviselı-testületi határozat A képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendi pontok tárgyalását jóváhagyja. 1) Az Önkormányzat évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató Ismerteti a III. negyedév teljesítését. Kiegészítésként elmondja, hogy a bevételek 79%-kal, a kiadások 61 %-kal teljesültek. Kisberénynek van tartaléka, így a évet biztonságosan tudja indítani az önkormányzat évben nagy beruházások nem voltak, de felújításokat végre tudott az önkormányzat hajtani. - A Dózsa György utcának 340 ezer forintba került zúzalékkal való ellátása. - Az Iskola-kápolnával szemben lévı útszakaszon az ároktisztítás és hídgyőrőkkel való ellátás 220 ezer forintba került. - A faluházban a villamosvezetékek és világító testek teljes cseréje megtörtént.

3 3 - A könyvtár, olvasó szoba, nagyterem és a kis iroda víz és hıszigetelése, laminált parkettával történı burkolása, illetve a parketta csiszolása, lakkozása történtek meg, melynek összköltsége Ft volt, melybıl Ft pályázati támogatás. A pályázat utólagos finanszírozású, így a számlák alapján hívhatták le a pályázati támogatást. A falu határában az évben régészeti feltárás történt. Rozner Ibolyának köszönet azért, hogy kapcsolatai révén támogatták anyagilag a feltárás költségeit. A feltárás gondolata Élı Feri bácsi szellemi hagyatéka volt, majd Rozner Ibolya segítségével valósult meg. A feltárt templom a XII. században épült, melyet a XII-XIII. század folyamán tovább bıvítettek. Az ásatáson sikerült feldolgozható leleteket találni. A régészek 29 érintetlen sírt tártak fel, ahol a csont maradványok mellett használati tárgyakat is találtak. A LEADER-nek - 33 település, civil egyesületek, vállalkozások - összesen 169 tagja van. Célja: Olyan beruházásokat lehessen megvalósítani, ami közösségek érdekét szolgálja. A településünk a Baptista Szeretetszolgálattól az idei évben kétszer kapott segélycsomagot, élelmiszer adományt. Minden családnak jutott az élelmiszerbıl. Jelenleg Mikulás és Karácsony ünnepségre készülünk, ezért kéri az itt jelenlévı szülıket, hogy a segítsenek gyerekeknek a vers tanulásában, készítsék fel gyermekeiket. 71/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót 8.463/e Ft elızı évi egyenleggel /e Ft 2008.III. negyedévi teljesített bevétellel és /e Ft III. negyedévi teljesített kiadással fogadja el és 6.188/e Ft egyenleggel jóváhagyja. Határidı: azonnal Felelıs: 2.) Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója A jövı évben gazdasági elırejelzések szerint nagy infláció várható. Az állami költségvetésben látható, hogy a helyi önkormányzatoktól mínusz 30%-os támogatás elvonás várható, ami megrendítı a helyi önkormányzati költségvetést illetıen. Az alacsony lélekszám miatt a normatívák, támogatások is alacsonyak, e miatt nehéz megfelelni azoknak a feltételeknek, amit az önkormányzatiság támaszt.

4 4 Megoldást kell találni a Balaton törvény elıírásaira, mely szerint nem elégséges a zárt szennyvíztároló megépítése, szükséges gondoskodni a szennyvíz tisztításáról is. Ez a családoknak több százezer forintos megterhelést jelent. A szigorú pénzügyi megszorítások miatt a jövı évben várhatóan az önkormányzat nem lesz képes felvállalni a települési szilárd hulladék szállítás és ártalmatlanítási díját. Végleges válasz december közepére várható. Átadja a lakosságnak a szót. Lakossági hozzászólás: Milyen elvek alapján történt az élelmiszer segélycsomag elosztása? A statisztikai mutatók szerint nagy a szegénység a településünkön. A Baptista Szeretetszolgálat megkereste önkormányzatunkat és a támogatás tárgyában megállapodást kötöttünk. A segélyosztás lebonyolításának szabályait ık határozzák meg: mekkora mennyiség és kinek a részére osztható. Az önkormányzat arra az álláspontra jutott, hogy minden családnak jól jön az adomány, ezért nem személyeknek, hanem családoknak osztottuk. Ezúton köszönetet mond az adomány szállítását vállaló Kara Lajos buzsáki vállalkozónak, azoknak a helyi embereknek, akik fizikai munkájukkal segítették a kicsomagolást és kiosztást. Lakossági hozzászóló: İk négyen vannak a családban és ugyanannyit kapott a 2 fıs család is, mint ık. Mindenki megelégedésére nem lehet osztani, azonban a kérdésre válaszolja, hogy nem gondolt arra, hogy köszönetet mondjon a kapott adományért. Lakossági hozzászóló: Az Iskolakápolnához való feljutás nagyon körülményes. A rövid útszakasz aszfaltozására nem gondolt-e az önkormányzat. A jövı évi tervek között szerepel, azonban pályázati kiírás ilyen célok megvalósítására még nincs. Harangozó Gyula képviselı Javaslatot tesz az alábbi feladatok elvégzésére: - A temetıben sok az elhanyagolt, rendezetlen sír. A közmunkásoknak oda kellene figyelni, hogyan vágják a füvet. A gyepős részeket kellene rendbe tenni, mert az akácosból az ágak elérik a villanyvezetéket. A nyugati részen van 8-10 db veszélyes akácfa, amelyek baleset veszélyesek és szakemberrel ki kellene vágatni ben készült el a vezetékes ivóvíz hálózat. A DRV közkutakat le kellene festeni. - A jövı évi költségvetés készítésekor tervbe kellene venni az Arany János utca északi oldalán a víz elvezetı árok tisztítását, mert nagy mennyiségő csapadék esetén veszélyezteti az alacsonyabban fekvı területeket.

5 5 - A volt erdészháznál van vízfogó, de hiányzik 1 méteres rács, ezért baleset veszélyes. - Az Iskolakápolnánál a betonos részt ki kellene a közmunkásoknak tisztítani, mert a beton lapok közötti részt benövi a gaz. Az épület köré kerítést kellene építeni, mert így bárki és bármilyen állat szabadon be tud járni a területre. - A Petıfi Sándor utca elején 8-10 cm mély nyomvályú van az útban, amit fel kellene tölteni. - A Suba birtokon az ásott kút nincs lefedve, balesetveszélyes. - Kezdeményezi a képviselı-testületnél alkosson rendeletet, hogy ne lehessen konyhakertekbe pl. akácfát telepíteni csak konyhakerti növényt. - Rendkívüli csapadék esetére ki kellene építeni egy vízfogót a bolt elıtt. - A Gárdonyi út melletti fák is megértek a kivágásra. - A gazda nélküli kutyák a bolt körül hagyják a piszkukat. A közkutakkal kapcsolatban elmondja, hogy egy kutat mőködtetni kell a faluban. A bolt elıtti kutat nem lehet elzárni, mert szükség van rá, a másik a temetınél van. Melyiket zárják le? A kutak le lettek festve 2 évvel ezelıtt. Véleménye szerint az, hogy vízfogók tetejérıl hiányzik rács a lakosság felelıssége is, mert ellopták. Dr. Szatmári Ibolya jegyzı A kutyákkal kapcsolatos problémához mondja el, hogy mindenkinek a saját portáján kellene elıször rendet tenni és utána a szomszédnak szólni. Az ebtartás szabályainak megsértése szabálysértés. Bizalmi elvnek kellene érvényesülni, bírságolhatóak, de az csak felszíni kezelés lenne. Ha bizonyított és nevesített a eb gazdája, akkor a hivatal szabálysértési eljárást fog kezdeményezni. A településen kutya összeírás lesz, mert kötelezı az ebtartásról nyilvántartást készíteni, így beazonosítható lesz ki az eb tulajdonosa és az eb be van-e oltva. Az ellenırzésre nagy hangsúlyt kíván fektetni. Mindenki döntse el maga, hogy mennyi kutyának tud jó gazdája lenni. A konyhakertek fásításával kapcsolatos felvetésre válaszolja, hogy megtiltani nem lehet a fa ültetést, mindenkinek tulajdonosi joga, hogy mit ültet a kertjébe. Azok ellen lehet fellépni, aki mőveletlenül hagyja a területét és gyom, parlagfő nı rajta. A közterületen lévı fák esetében felszólíthatjuk, bírságolhatjuk a tulajdonost. A szomszédjogok megsértése esetén a szomszédos tulajdonosoknak kell megegyezni. Lakossági hozzászóló: A Kisberénybe vezetı bekötıút siralmas látványt kelt, a helységnév tábláig tart a Közút Kht. fennhatósága, az úton sok a kátyú. Nem lehet felkérni ıket, hogy javítsák ki az úthibákat, vagy közmunkásokkal megoldani? Elmondja, hogy korábban a Közút Kht. évente többször levágta az árokparton a füvet, az utóbbi években nem történt meg, a településekre nem járnak munkát végezni. A kistérségi ülésen felmerült és javaslatot tettünk arra, hogy írjanak ki erre a célra közmunka pályázatot.

6 6 Sajnos az önkormányzatokra marad a feladat megoldása, amit a Közút Kht. nem végez el. A jövı évre az önkormányzat vállalja a munka megvalósítását. A kátyúzást nem lehet közmunkásokkal megoldani, esetlegesen az útpadkán lévı gödrök feltöltését. Lakossági hozzászóló: Az utak rendbetételét elıször a faluban kellene megoldani. A lakosság nem vigyáz a meglévı értékekre, úgy közlekednek az úton, hogy feltépik az aszfaltot, az útpadkát és kátyú keletkezik. Lakossági hozzászóló: Mikor lesz utcanév táblájuk? Korábban volt utcanév tábla, a lakosság erre sem vigyázott, leszedték és pótlásuk sokba kerül. Lakossági hozzászóló: Miért nem lehet megoldani, hogy az iskolabusszal az óvodás és iskolás testvérek együtt utazhassanak. Az iskolás gyerekek többen vannak, ezért kétszer fordul az iskolabusz, másodszorra viszi az óvodásokat. Az igazgató kérésére az iskolások azért járnak az iskolabusszal, annak ellenére, hogy Volán buszra is lehetne bérletük, mert ha Volán busszal utaznak a gyerekek elcsellengnek, nem mennek be az iskolába tanulni. 72/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. A Képviselı-testület a költségvetés véglegesítése során az alábbi feladatok elvégzését tartja szükségesnek: - a költségvetés biztonságos végrehajtása érdekében véglegesíteni kell a bevételi forrásokat a normatív támogatásokra, valamint a saját bevételek körére vonatkozóan is

7 7 - a költségvetés nehéz helyzete miatt a bevételek teljes körő számbavételével, a kiadások szükséges mértékő csökkentésével biztosítani kell a költségvetés megvalósíthatóságát és pénzügyi egyensúlyát - a beruházások és felújítások részletes tervezetét el kell készíteni, erısíteni kell a pályázatokon való részvételt, és ehhez a szükséges saját forrásokat meg kell teremteni - Az adó hátralékok legnagyobb mértékő beszedését biztosítani kell. Határidı: folyamatos Felelıs: 3.) Kisberény Községi Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása A képviselı-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2008.(XI.27.) rendelete Kisberény Községi Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról 4.) évi költségvetési rendelet módosítása A képviselı-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10/2008.(XI.27.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 6/2008.(IV.30.) rendelettel módosított 2/2008.(II.14.) rendelete módosításáról

8 8 5.) Étkezési térítési díjak megállapítása A képviselı-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2008.(XI.27.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008.(IV.30.) rendelete módosításáról 6.) Törvényességi észrevétel Kisberény Községi Önkormányzat 15/2004.(XII.14.) helyi adó rendeletére 73/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat 1.) Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal /2008 számú levelében foglalt törvényességi észrevételt megtárgyalta. Az észrevétellel egyetért. 2.) Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a következı testületi ülésre az adórendelet tervezetet készítse el, melyet a polgármester a képviselı-testület elé terjeszt. Határidı: Felelıs: azonnal 7.) Törvényességi észrevétel az Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásával kapcsolatban

9 9 74/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: A társulási megállapodás 7. a) pont harmadik mondatában levı Társulási Tanács szövegrész helyébe társulásban részt vevı önkormányzatok polgármesterei szövegrész kerül. A társulási megállapodás 7. b) pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A telephelyen foglalkoztatottak kinevezését megelızıen az intézményvezetı kikéri a telephely szerinti önkormányzat polgármestere véleményét. A társulási megállapodás 8. pontjának címe az alábbira módosul: Vagyoni viszonyok szabályozása, a költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei A társulási megállapodás 8.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8.1. Vagyoni viszonyok szabályozása a) Az intézmény székhelyén és telephelyein a feladatellátást szolgáló, térítésmentes használatba átadott ingatlanok, valamint azok leltár szerinti felszerelései és ingóságai az átadó önkormányzatok tulajdonában állnak. b) A székhelyen és telephelyen levı épületek állagának és rendeltetésszerő használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megelızı és javító munkák (karbantartás) elvégzése az intézményi költségvetés dologi kiadásai terhére történik. A székhelyen és telephelyen levı épületek felújításával, helyreállításával, átalakításával, bıvítésével és korszerősítésével (beruházás) kapcsolatos költségeket a székhely illetve telephely szerint illetékes önkormányzat, mint tulajdonos viseli, melynek vagyonnövekménye is a tulajdonost illeti. c) A társult tagok által megvalósított közös beruházások, fejlesztések révén létrejövı vagyon és annak vagyonszaporulata a társult önkormányzatok közös vagyonát képezi hozzájárulásuk arányában. A társulási megállapodás 8.2. pont második mondata hatályát veszti. A társulási megállapodás 8.3. pont utolsó mondata helybe az alábbi rendelkezés lép: Az intézményi költségvetésrıl Lengyeltóti Város Önkormányzata a tárgyévet követı zárszámadás elfogadása után 30 napon belül elszámol. A társulási megállapodás 8.6. pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az inkasszó benyújtása elıtt Lengyeltóti Városi Önkormányzat polgármestere a nem fizetı társulási tagot a fizetési határidıt követı 15. naptól egy alkalommal köteles írásban felszólítani a hozzájárulás összegének megfizetésére. A társulási megállapodás 8.6. pont harmadik mondatában levı 5. napig szövegrész helyébe a 15. napig szövegrész kerül.

10 10 A társulási megállapodás pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A kizárást megelızıen a székhely település önkormányzata a társulás tagját, jelen megállapodásba foglalt kötelezettségének teljesítésére szolgáló határidı elmulasztását követı 15 napon belül, 15 napos határidı kitőzésével kötelezettségének teljesítésére hívja fel. A társulási megállapodás 11. pont A társulás tagjainak kiválása esetén a vagyoni hozzájárulás rendezése alcím alatti 1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: Kiválás (kizárás, felmondás) esetén a társult tag Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületével szembeni tartozását a kiválást követı 15 napon belül köteles kiegyenlíteni és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. A kivált tag többletfizetését Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 15 napon belül visszafizeti. A társulási megállapodás 11. pont A társulás tagjainak kiválása esetén a vagyoni hozzájárulás rendezése alcím alatti 3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: A társulásból történı kiválás (kizárás, felmondás) esetén a társult önkormányzatok közös vagyona tekintetében el kell számolni. A társulás kivált tagja a hozzájárulása arányában megállapított tulajdoni hányad kiadására abban az esetben tarthat igényt, ha nem veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását. A társulás feladatainak ellátását veszélyeztetı kiválás esetén a kivált tagot a társulás többi tagjával kötött szerzıdés alapján használati díj illeti meg. A társulási megállapodás 11. pontja alatti A társulás megszőnése során alkalmazandó vagyonfelosztás alcím helyébe A társulás megszőnésére vonatkozó elszámolás rendje: alcím lép. A társulási megállapodás 11. pont A társulás megszőnésére vonatkozó elszámolás rendje: alcím alatti 1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. A társulás megszőnése esetén, a hitelezık tartozásának kiegyenlítése után a társult önkormányzatok közös vagyonát az önkormányzatok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani és megállapodásba kell foglalni. Határidı: november 30. Felelıs: 8.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

11 11 75/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 10. pontjában levı Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa szövegrész helyébe társulásban részt vevı önkormányzatok polgármesterei szövegrész kerül. Határidı: Felelıs: azonnal 9.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítása 76/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodását az alábbiak szerint módosítja. A Megállapodás XII/B. fejezet 1. pontjának elsı mondata helyére az alábbi rendelkezés kerül: A társulási megállapodást a Ktt. 1.. (4) (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelıen a Társulás tagja felmondhatja. A kiválásról szóló döntést a települési önkormányzat képviselı-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a Társulás tagjaival közölni. Határidı: november 30. Felelıs: 10) Hozzájárulás téli közmunkaprogram pályázat beadásához

12 12 77/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat 1. Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete dönt a Szociális és Munkaügyi Miniszter által kiírt 2008/10 Téli közmunkaprogram címő pályázatban való részvételrıl. 2. Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kijelenti, hogy a település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátására, csapadékvíz, és belvízelvezetı csatornahálózatának kialakítására, helyreállítására és karbantartására, a települések belterületi útjainak fenntartására, az utak környezetének karbantartására, átlagosan 1 fıt kíván foglalkoztatni. 3. Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a pályázat saját forrását jelentı Ft összegbıl a közmunkaprogramban résztvevık arányában számított 296 Ft összeget december 31-ig befizeti a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás számú számlájára 4. Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a közmunkaprogramban résztvevık 1 havi munkabér és járulékainak megfelelı Ft forgótıkét december 31-ig befizeti a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás számú számlájára. Határidı: Felelıs: azonnal 11.) Megállapodás megkötése mozgókönyvtári szolgáltatás ellátására 78/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja Kisberény Községi Önkormányzat és Lengyeltóti Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár között a mozgókönyvtári szolgáltatás ellátásáról szóló az elıterjesztés melléklete szerinti megállapodás megkötését, és egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidı: Felelıs: azonnal

13 13 12.) Települési szilárd hulladékgyőjtés évi díj megállapítása 79/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési szilárd hulladékgyőjtés évi díj megállapításáról szóló elıterjesztést leveszi a napirendrıl. Az elıterjesztést a következı ülésen tárgyalja. Határidı: azonnal Felelıs: 13.) Folyékony hulladékszállítás évi díj megállapítása A képviselı-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(XI.27.) rendelete A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2006.(IX.15.) rendelete módosításáról 14.) Kisberény község évi ivóvízdíj megállapítása 80/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a évi ivóvíz szolgáltatási díjtámogatásának igénylésére.

14 14 Meghatalmazza a DRV Zrt.-t (Siófok, Fı u. 37.), hogy készítse el és nyújtsa be a pályázatot a lakossági ivóvíz állami támogatás elnyerése érdekében. Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat. Határidı: azonnal Felelıs: A képviselı-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2008.(XI.27.) rendelete a évi ivóvíz díjáról Javasolja a T. Képviselı-testületnek, hogy a településen a gyerekek részére 600 Ft értékő Mikulás csomagot juttasson az önkormányzat. A képviselı-testület 4 igen szavazattal- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 81/2008.(XI.26) képviselı-testületi határozat Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a településen élı gyerekek részére 600 Ft értékő Mikulás csomag vásárlását hagyja jóvá, melynek a évi költségvetés dologi kiadások terhére Ft-ot biztosít. Határidı: azonnal Felelıs: Javasolja a testületnek, hogy a szociális ügyek tárgyalásához zárt ülést rendeljen el. Ezt követıen a testület munkáját zárt ülésen folytatja. K. m. f. Dr. Szatmári Ibolya jegyzı Spanics Róbertné polgármester

15 15

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Gyugy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. augusztus 18-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Apáti Gyula, Csatlós János, Gergye Árpád, Kiss Péterné, képviselı-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 29-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Papszt Lajos polgármester, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS 1-13/2007 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Fügöd Közösségi Házban 2007. október 24 -én 13.30 órai kezdettel tartott ülésérıl Jelen vannak: Bratu László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-1/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-én (szerdán) 9 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 28-án 17 órakor, Kenderesen a Városháza házasságkötı termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 6/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;, Rigó Lászlóné, Asztalos Tamás, dr. Bodó

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívott vendég: Kovács Lászlóné Integrált Szociális központ intézményvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívott vendég: Kovács Lászlóné Integrált Szociális központ intézményvezetıje Jegyzıkönyv Készült Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 23-án tartott képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester Budán Melinda Jankó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. január 17-én megtartott rendkívüli ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. január 17-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a képviselı-testület 2007. január 17-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-15. Rendeletek száma: 1-3. H A

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes, Tóth Gábor, Szabó Ákos Péter igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fı képviselı.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Odri Ágnes, Tóth Gábor, Szabó Ákos Péter igazoltan távol, Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fı képviselı. 35/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 25- én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 7 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. december 18-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petıfi u. 2.) tartott ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS

Száma: - 1./2012 NAPIREND NYÍLT ÜLÉS JEGYZİKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2012. augusztus 28.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-5 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. május 4-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben