Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének február 27-én megtartott ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert Cseh János Ifj. Paulusz József Dr. Szabó Attila jegyzı Meghívottak: Tóth Jánosné igazgató Ocskay Gyula ügyvezetı igazgató Ister-Granum Eurorégió 4 fı dömösi lakos Távolmaradt: Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné képviselık A jegyzıkönyvet Herman Jenıné vezette. Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Elmondja, hogy Pilismarót polgármestere megkereste a jegyzıi helyettesítéssel kapcsolatban. Javasolja, hogy 8. napirendi pont legyen a jegyzı helyettesítésének kérdése, javasolja továbbá, hogy a Majer István nevelési tanácsadó évi beszámolója 2., az Ister- Granum Európai Területi Együttmőködési Csoportosuláshoz való csatlakozásról szóló tájékoztató pedig a 3. napirendi pont legyen. A képviselıtestület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja. Napirendi pontok tárgyalása: 1. Elızı ülés óta eltelt eseményekrıl Elıadó: Novák Lajos polgármester 2. Beszámoló a Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény-mőködtetı Társulás és évi tevékenységérıl 3. Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosuláshoz való csatlakozás 4. A helyi környezet védelmérıl a közterületek és ingatlanok rendjérıl a település Tisztaságáról szóló 10/2001. (VI.22.) Önk.rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Szabó Attila jegyzı 5. Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat

2 Fenntartására, mőködtetésére vonatkozó társulási megállapodás módosítása 6. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének jóváhagyása 7. ZIKKURAT Építészeti Stúdió Bt tervezési ajánlata mőszaki tervek elkészítése 8. Jegyzıi helyettesítés Elıterjesztı: 9. Egyebek Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Ifj. Paulusz József és Szilágyi Gábor képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele. A képviselık 4 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy ifj. Paulusz József és Szilágyi Gábor képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Fehér Norbert képviselı napirend elıtti felszólalásában elmondja, hogy sajnos a versmondó esten nem tudott ott lenni, de a kábel TV-n megnézte. Nagyon tetszett, szép volt, köszöni az elıadóknak a meghitt elıadást. 1. Elızı ülés óta eltelt eseményekrıl Elıadó: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy Schindler Ferenc megkereste a szerkezeti tervvel kapcsolatban. A bizonytalan kérdésekben, valamint a kerékpárút nyomvonalával kapcsolatban is a Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén történt egy megállapodás, ami Schindler úrnak nem teljesen felel meg. Schindler úr szóban a kerékpár út nyomvonala kapcsán azt javasolta, hogy az 017 hrsz-ú ingatlana belsı oldalán legyen illetve a két, A és B variáció szerepeljen a szerkezeti tervben. Egy nyomvonal a Duna parton haladjon, a másik nyomvonal pedig kerülje meg az ı telkét. A polgármester kérte tıle, hogy írásban tegye meg javaslatát. Ez az írásos javaslat mind a mai napig nem érkezett meg. A kéréssel az önkormányzat érdemben akkor tud foglalkozni, ha a javaslat írásban megérkezik február 25.-én a Mária Rádió ügyvezetı igazgatója illetve az általuk felkért Nagyfrekvencia Kft vezetıje kereste meg és tájékoztatta az önkormányzatot a községben végzett mérések eredményérıl. Az önkormányzat korábban összegyőjtötte azoknak a listáját, akiknél problémát jelentett a Mária Rádió mőködése a televízió illetve a rádióadás vétele során. Ezen lista alapján végezte el a Mária Rádió illetve az általuk felkért Nagyfrekvencia

3 Kft a méréseket. A kft egy cím kivételével minden címre be tudott jutni, ahol elvégezték a méréseket és összegyőjtve leírták az általuk javasoltakat. Gyakorlatilag egy adó jelent problémát, amit szerintük viszonylag kis költséggel meg lehet szüntetni, amennyiben a Macro Plan kábel tv szolgáltató a problémát jelentı csatornát más frekvenciára helyezi. A Macro Plan kábel tv szolgáltató is az önkormányzattól függetlenül kihívta a Hírközlési Felügyelet munkatársait, akik szintén megállapították, hogy nem a Mária Rádió sugárzásával van a probléma. Az ügyben a Macro Plan Bt is megtette a mőszaki javaslatát. Az önkormányzat átadta a Mária rádió által készített méréseket a Macro Plan Bt-nak, hogy ez alapján próbálja orvosolni a problémát. A tárgyalások során azt is megtudtuk, hogy Dömös község Magyarország sugárzási térképén fehér foltként szerepel, tehát elvben ebben a községben nem kellene rádiójeleknek megjelennie, mert árnyékolt területen fekszik. Azt javasolták, mivel Dömös a hatósági nyilvántartásban ellátatlan területként szerepel, tehát sugárzás szempontjából fehér folt, ezért az ORTT-nél a Macro Plan Bt nagyobb eséllyel tud pályázni ingyenes kábel tv csatlakozásokra a kritikus háztartások esetében. A hivatal mőszaki ügyintézıjét megkértem, hogy ezt az ügyet közvetítse és intézze. Február 19-én a Leader akciócsoport ülése Süttın volt, ahol egyesületté alakult át a szervezet. A Földmővelésügyi Minisztérium által meghirdetett program szerint a Leader akciócsoport ülésén megjelent civil szervezetek, vállalkozók és a jelenlévı önkormányzatok képviselıi hozták létre az egyesületet. Az egyesület létrehozásához 1 millió Ft-ot kell összegyőjteni, Dömös Község Önkormányzatát 10 Ft/fı, tehát gyakorlatilag Ft önrész terheli. A megyétıl ígéretet kapott a Leader akciócsoport, hogy az egyesület létrehozásához szükséges 1 millió forintot átvállalja. Február 22.-én délután felkerült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjára az orvosi rendelı kialakítására vonatkozó pályázat. Beadási határidı nem változott április 28-ig kell összeállítani a pályázati anyagot. 2. Beszámoló a Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény-mőködtetı Társulás és évi tevékenységérıl Novák Lajos polgármester felkéri Tóth Jánosnét a Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatóját, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a társulás és évi tevékenységérıl. Tóth Jánosné igazgató asszony köszönti a testületet és rövid tájékoztatást ad a társulás tevékenységérıl. Elmondja, hogy mivel a társulás több célú, ezért a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását végzik a kistérség valamennyi településének részvételével. A közoktatási feladatokon belül a pedagógiai szakszolgálati feladatokat a Nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálattal együtt látja el, január 1-tıl. Dömös tekintetében a gyermekjóléti szolgáltatást január 1.-tıl végzi a társulás. Heti két alkalommal tart ügyfélfogadást a családgondozó, aki munkáját szakszerően látja el. Kéri a képviselıtestületet, hogy a feladat ellátásához a jelenlegi helyiség helyett egy ügyfélbarát irodát próbáljon kialakítani. Elmondja, hogy náluk is kevés a szakember, az ellátandó gyermekekhez képest. Próbálnak a probléma fontossági sorrendjében foglalkozni a gyermekekkel.

4 Röviden ennyit szeretett volna mondani, mivel az írásos beszámolót megküldték az önkormányzat részére, melyben pontos adatokkal beszámolnak a társulás tevékenységérıl. Novák Lajos polgármester megköszöni a tájékoztatót. Elmondja, hogy a gyermekjóléti szolgálat helyiség problémája teljesen jogos, mert tényleg méltatlan körülmények között van a családgondozó. Az elıbb említett orvosi rendelı kialakítása során figyelembe fogják venni a gyermekjóléti szolgálati helyiség kialakításának kérdését is. Mivel a képviselıtestületnek hozzászólása nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el Tóth Jánosné beszámolóját a társulás tevékenységérıl. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Köszég Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2008. (II.27.) Ökt. határozata beszámoló a Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény-mőködtetı Társulás és évi tevékenységérıl Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény-mőködtetı Társulás és évi tevékenységérıl szóló Tóth Jánosné intézményvezetı a határozat mellékletét képezı beszámolóját elfogadja. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 3. Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosuláshoz való csatlakozás Novák Lajos polgármester felkéri Ocskay Gyula ügyvezetıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet az Ister-Granum együttmőködési csoportosulás jogi hátterérıl. Ocskay Gyula ügyvezetı köszönti a képviselıtestületet és tájékoztatja a csoportosulás jogi hátterérıl. Elmondja, hogy a csoportosulás célja a területfejlesztési tevékenységek teljes körére kiterjedı együttmőködés létrehozása és fenntartása tagjai területének határain belül, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi kohézió elısegítése és megerısítése érdekében. Az ilyen EGT társulások lényege, hogy feladatokat vesz át a kistérségtıl és megyétıl, valamint határokon átnyúlik. Ez az a terület, amit az európai unió kiemelten támogat. Csak az idei évben a magyar-szlovák határon átnyúló térségfejlesztésre 216 millió eurót oszt szét az európai unió. A csoportosulás feladata a területi együttmőködésben létrejövı programok, projektek megvalósítása, programok, projektek végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy anélkül. Biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételeket. A helyi önkormányzatok esetében a tagdíj mértéke 20,- Ft/fı. Novák Lajos polgármester megköszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy vannak dolgok amiben közös az érdekünk. Bizakodunk, hogy az elsık között lehetünk.

5 Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy fantasztikusnak tartja az ötletet. Tényleg, annyira szoros az együttmőködés a szlovákokkal, hogy feltétlenül össze kell fogni. Fehér Norbert képviselı kérdezi, hogy a 20,-Ft/fı az egy évre szól-e? Alulról szervezıdı végül is Kft-be a tagok, képviselık hogyan kerülnek delegálásra? 100 településbıl hány önkormányzat fogadta el? Ocskay Gyula elmondja, hogy a 20,- Ft/fı tagdíj éves szinten értendı. Elmondja továbbá, hogy minden önkormányzat 1 fıt delegál a közgyőlésbe. Úgy lett megállapítva a rendszer, hogy két éves váltások vannak az elnökségi pozícióban. Például: az elsı két évben Esztergom és Párkány polgármestere lesz az elnök. Egy évig Esztergom a rá következı évben Párkány Polgármestere az elnök, amikor a két éves ciklus lejár, akkor teljesen új polgármestereket választanak elnöknek. Az alulról szervezıdés olyan szintő, hogy mindenki magáénak érezze. Egyéb szervei is lesznek a csoportosulásnak, például bizottságok, ahová szintén az önkormányzatok delegálják a tagokat. Az önkormányzatok így is befolyásolni tudják az elıkészítı folyamatot. Felállításra kerül ún. Régiófejlesztési Tanács, aminek a tagjai 6 polgármester, 3 megyei ipari kamara vezetıje, 3 legnagyobb munkaadó, 6 civil szervezet vezetıje lesz. Lényeg az, hogy a döntések elıkészítése ne csak az önkormányzat véleményét tükrözze, hanem a vállalkozó és a civil szféra képviselıinek a véleményét is. Egyébként ez a szervezıdés nem Kft. Teljesen új jogi forma, ami korábban Magyarországon nem volt, a évi IXC törvény hozta létre. Fehér Norbert képviselı még egyszer megkérdezi, hogy hány település fogadta el? Ocskay Gyula tájékoztatja a képviselıt, hogy nem mindenhová hívták meg a testületi ülésre, de ahová meghívták, ott a fogadtatás vegyes volt, de eddig még mindenhol elfogadták. Egyedül Ipolytölgyesrıl kapta meg az elfogadó testületi határozatot, tudomása szerint Mogyorósbánya is megszavazta. A többi településrıl egyelıre nincsen információja. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a kis önkormányzatok nagy kockázatot nem vállalnak. Kétségtelen Esztergom és Párkány az elmúlt öt évben ezt a munkát valamint az Eurorégió Kht munkatársait finanszírozta. Ezt megköszönhetjük Esztergomnak és Párkánynak, mert a kis települések, ezt nem tudták volna kidolgozni és finanszírozni. Megköszöni a tájékoztatást. Mivel a képviselıtestületnek egyéb hozzászólása nem volt, Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja az elıterjesztés A alternatíváját. A képviselıtestület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 8/2007. (II.27.) Ökt. határozata az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosuláshoz való csatlakozásról Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az Ister- Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosuláshoz, jóváhagyja annak Alapszabályát és Egyezményét.

6 Egyben felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy a Csoportosulást létrehozó Egyezményt aláírja, valamint a Csoportosulással kapcsolatos személyi döntések tekintetében teljes jogkörrel eljárjon. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 4. A helyi környezet védelmérıl a közterületek és ingatlanok rendjérıl a település Tisztaságáról szóló 10/2001. (VI.22.) Önk.rendelet módosítása Elıterjesztı: Dr. Szabó Attila jegyzı Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy Megyeri Imre a Remondis Duna Kft váci üzemének igazgatója levéllel fordult az önkormányzathoz, melyben a évi hulladékszállítási díjak elfogadását kérte. Az árajánlatuk értelmében alkalmanként a 120 l-es edényzetet 321,-Ft-ért ürítik ki, az üdülısöktıl a 70 l-es zsákokat 324,- Ft-ért szállítják el. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy egy utcával bıvült a szolgáltatás (Alsórét utca), amiért plusz pénzt nem kér a szolgáltató. Cseh János képviselı elmondja, hogy számításai szerint nem 8,7 %-os az emelés, hanem 9,55 %-os. Minden évben feltesszük a kezünket az emelésre. A szelektív hulladékszállítás is sokba kerül. Azon is lehetne gondolkodni, hogy csak két hetente vigyék el a szemetet. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy nem tartja soknak az emelést, ez kb. az infláció kövtése. A legtürelmesebb szolgáltató, aki a tartozásunkról még felszólítót sem szokott küldeni ig van szerzıdés velük, addig ık szállítják a szemetet, nincs mit tenni. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy akkor lehetne gondolkodni, ha két szállító lenne. Ebben az esetben nincs más választás. Novák Lajos polgármester úgy gondolja, hogy jól mőködik a szemétszállítás. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy ha lejár a szerzıdés, újra kell pályázni. Egyetért Cseh János képviselı felháborodásával és az emeléssel kapcsolatban. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az árakat fogadja el a képviselıtestület, de az üdülısök zsákjai legyen nagyobbak, 120 l-esek. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy a Kápolnánál és a fordulónál az erdészet szedi a szemetet, 1 millió Ft-ot költ rá. Télen spórolnak, de tavasszal intenzívebb a szemétszedés. Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az áremelés nem terheli a lakosokat, az önkormányzat fizeti. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a Remondis Duna Kft. által megküldött árajánlatát a hulladékszállításra, azzal a módosítással, hogy az üdülısök zsákjai 70 l-esek helyett 120 l- esek legyenek.

7 A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2008. (II.28.) Ökt. Rendelete A helyi környezetvédelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló 10/2001. (VI.22.) Önk.rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. ) 5. Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat Fenntartására, mőködtetésére vonatkozó társulási megállapodás módosítása Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a társulási megállapodás módosítása, azért vált szükségessé, mivel Tát Nagyközség és Mogyorósbánya Község Önkormányzatai megkeresték Esztergom Város Önkormányzatát, hogy 1 fıvel bıvítse a Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói létszámát tekintettel arra, hogy Tát és Mogyorósbánya településeken egyre több a logopédiai ellátást igénybevevı gyermekek száma. A létszámbıvítést úgy szeretnék, hogy az az 1 fı kizárólag Tát és Mogyorósbánya településeket látná el. A két önkormányzat a plusz 1 fı mőködési kiadásainak normatíván felüli fedezetét vállalja. Novák Lajos polgármester megköszöni a tájékoztatást és mivel hozzászólás nem volt, javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a társulási megállapodás módosítását. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 9/2007 (II.27.) Ökt. határozata a Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására, mőködtetésére vonatkozó társulási megállapodás módosítása Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 43. -a, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. Tv. 8. -a alapján a Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény-mőködtetı Társulás (2500 Esztergom Széchenyi tér 1.) társulási megállapodását március 1-jei hatállyal a határozat mellékletét képezı tartalommal módosítja, és azt egységes szerkezetben fogadja el. A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: a módosított társulási megállapodás aláírására március 1.

8 6. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének jóváhagyása Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az esztergomi kistérségi társulás egyik kiemelt feladata a közoktatás. A kistérségi társulás megalakulásakor a társulási megállapodásában egy közoktatási intézkedési terv elkészítését vállalta. Ezt az intézkedési tervet a kistérség egyik tavalyi ülésén el is fogadta. Az intézkedési terv a közoktatás területén az önkormányzatokat szakmai ajánlásokkal segíti. Ezen kívül tartalmazza, hogy az egyes önkormányzatok milyen közoktatási intézményekkel rendelkeznek, a közoktatás területén meghatározza azokat a feladatokat, amiket el kell látni pl.: esélyegyenlıségi terv készítése, információs rendszer kiépítése, munkaerı kihasználtsága szempontjából mérési, értékelési koncepciók kidolgozása. Az intézkedési terv egyébként nyilvános, amit bárki a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idıben megtekinthet. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az önkormányzatunkat azon a szinten érinti, hogy az esztergomi kistérség tagjaként Dömös önkormányzat jóváhagyása is szükséges a közoktatási intézkedési terv életbe lépéséhez. Javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a terv jóváhagyását. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 10/2007. (II.27.) Ökt. Határozata Esztergom és Nyergesújfalu Töbcélú Kistérségi Társulás Közoktatási feladat-ellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének jóváhagyása Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás évi Közoktatási Intézkedési Tervét november 5-én kelt módosításaival a határozat mellékletét képezı egységes tartalommal jóváhagyja. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 7. ZIKKURAT Építészeti Stúdió Bt tervezési ajánlata mőszaki tervek elkészítése Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy több képviselıtestületi ülésen elhangzott a felsı buszmegálló valamint a ravatalozó épületének rossz állapota. Köztudott, hogy a norvég pályázat, a környezetvédelem címő prioritásának keretén belül a helyi kilátó kivitelezése is a pályázati anyag része. Egy vizuális tervig érdemes lenne eljutni. Ez a költség elszámolható a pályázatnál, ha nyerünk. Fentiek miatt felkérte a ZIKKURAT Építészeti Stúdiót, hogy készítsen tervezıi árajánlatot a Prépost-hegyi kilátó tanulmánytervének elkészítésére, a ravatalozó tanulmányterv és/vagy

9 engedélyezési terv elkészítésére, valamint a felsı buszmegálló engedélyezési terv elkészítésére. Ennek finanszírozási részét a kistérség fizeti. Szeretné, ha mind a három építmény tervezésében elindulna amunka. A ravatalozó az elsıdleges prioritás. Ha a jelenlegi formában újítanánk fel, akkor nem kellene az engedélyes terv. Elképzelése szerint ma már elvárható, hogy a ravatalozó elıtti részt, ahol a szertartás során állnak a résztvevık lefedésre kerüljön, ebben az esetben pedig engedélyes terv szükséges. A tervezési ajánlatot a ZIKKURAT Építészeti Stúdió megküldte, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy szétválasztaná a három dolgot. Demokratikus érzése az, hogy pályáztatni kellene, mivel közpénzrıl van szó. Lehet, hogy valaki kevesebbért is megcsinálná a terveket. A kilátót feleslegesnek tartja addig, amíg a pályázati pénzt nem nyertük el. Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy nem ért egyet Fehér Norbert javaslatával. A ZIKKURAT Építészeti Stúdió által letett tervek magas színvonalúak. Ha az ı terveik szerint csináljuk, akkor egy egységes falukép alakulhatna ki. Ha össze-vissza pályáztatunk, akkor minden másképp fog kinézni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a tervezımérnökök a bruttó bekerülési összeg 3-6 %-ért terveznek, Szczuka Attila 1-1,5 %-ért tervezné meg. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy ne kötelezzük el magunkat egy tervezı mellett. Látható, hogy ez Visegrádon, mire vezetett. Nem biztos, hogy jó ötlet. Egyetért Fehér Norbert képviselı javaslatával. Nem a tervezı ellen szól, de mást is meg kellene nézni. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy nem biztos, hogy nem a ZIKKURAT-t választjuk, de azért meg kell nézni mást is. Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy nem azt javasolta, hogy mást ne kérjünk fel. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy kiírunk egy pályázatot a felsı buszmegálló, a ravatalozó, valamint a Prépost-hegyi kilátó megtervezésére. A képviselı-testület határozza meg, hogy milyen fórumokon hirdessük meg. Nyilván a helyi média adott. Országos média, megyei újságok esetében döntsön a testület, hiszen ezek nagyon drágák. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy országos is lehet. Ifj. Paulusz József képviselı javaslata, hogy a visegrádi újságban is meg kell jelentetni. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıktıl, hogy vannak-e építész mérnök ismerıseik. Javasolja, hogy a képviselıtestület napolja el a kérdést. Mindenkit felkér, hogy a látókörében tartozó embereknek mondja el a pályázatunkat. Egy-két héten belül hozzák be a képviselık az ismerıs tervezımérnökök nevét, akiket nyilván felkérnek az árajánlat benyújtására. Párhuzamosan Dömös újság, Dömös Tv, honlapon pályázatot írunk ki e kérdésben. A képviselıtestület 6 igen szavazattal elnapolja a 7. napirendi pontot. 8. Dr. Szabó Attila jegyzı másodállásának engedélyezése

10 Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy Benkovics László Pilismarót polgármestere a kistérségi ülésen megkereste engedélyezze a Dömös község képviselı-testülete, hogy jegyzınk Dr. Szabó Attila másodállásban helyettesítés keretében lássa el Pilismarót jegyzıi feladatait. Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy nyilatkozzon, hogy elvállalja-e a helyettesítést. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy igen másodállásban elvállalja Pilismarót Község jegyzıi feladatait. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy nagyon örül, legalább lesz rálátása a jegyzınek a pilismaróti hivatallal kapcsolatban. Mindenféleképpen támogatja. Tegyük meg a lépést, hogy a mőszaki elıadó viszont Dömösön helyettesítsen. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a helyettesítés egyelıre június 30-ig szól. Ha úgy érzi, hogy a két település egyszerre nem megy, akkor jelezni fogja Benkovics úrnak. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá Dr. Szabó Attila jegyzı Pilismarót Önkormányzatánál való helyettesítéséhez. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 11/2007. (II.27.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 21. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva március 17-tıl június 30.-ig terjedı idıszakban a munkavégzésre irányuló további jogviszonyt másodállást- Pilismarót Község Önkormányzat képviselı-testületének 33/2008. (II.25.) számú ökt. határozatában foglalt kérésének figyelembevételével engedélyezi Dr. Szabó Attila jegyzı részére Pilismarót Község Jegyzı tartós hivatali távolléte miatti helyettesítése céljából. Egyúttal a képviselı-testület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy Pilismarót Község Önkormányzatát értesítse a döntésrıl Határidı:2008. március 17. Felelıs:Novák Lajos polgármester 9. Egyebek Novák Lajos polgármester kérdezi Fehér Norbert képviselıt, hogy milyen formában gondolta a mőszaki elıadót. Fehér Norbert képviselı elmondja, úgy mint a jegyzıt. Az utcán baráti beszélgetés keretében megkérdezte a pilismaróti mőszaki elıadót, hogy elvállalja-e, ı azt mondta, hogy igen, de a döntés nem az ı kezében van. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy biztosít-e keretet a testület a mőszaki elıadónak.

11 Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy megbízási díj alapján, ami megbeszélés kérdése. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy jogi téma lehet az akadálya? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a jegyzı feladata a jogi háttér tisztázása. A jogi háttér tisztázása után a következı testületi ülésen ismét megbeszélésre kerül. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy ha megbízási szerzıdéssel vesszük fel, akkor is ez az eljárás? Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy megbízási szerzıdés keretében hatósági munkavégzésre senkit sem alkalmazhat az önkormányzat, mert hatósági munkát csak köztisztviselı végezhet, közszolgálati jogviszony keretében. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy elızı képviselı-testületi ülésen beszélgettünk a hétvégeken a faluban parkoló autók miatt uralkodó áldatlan helyzet megoldásáról. A jegyzı úr tájékozódott ez ügyben mik azok a lehetıségek, amik közül a testületnek választani kell. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy külön kell választani a parkoló kapcsán felvetıdı problémákat és a faluban szabálytalan helyen parkoló személygépkocsik kérdését. Parkolóıri feladatokat bárki bármilyen jogviszony keretében elláthat. Megnézi, hogy megvásárolták a parkolójegyet és ha nem, akkor fényképez és kiteszi parkolási pótdíj befizetésére szóló felszólításokat. A szabálytalan helyen parkolókkal szemben eljárhat közterület-felügyelı, aki hivatalos személy, ezen minıségében bármilyen jegyzı, rendırség hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyben helyszíni bírságolhat. Esztergom Önkormányzata arról tájékoztott, hogy márciustól három fıvel emelik a közterület-felügyelıi létszámot. Ebben az esetben a két önkormányzat Dömös és Esztergom társulást köthet arra, hogy egy közterület-felügyelı kihelyezett munkahelye hétvégeken Dömös legyen. A közterület-felügyelı bérét Dömösnek kellene fizetnie. Másik lehetıség, hogy az önkormányzat saját maga alkalmaz egy közterületfelügyelıt. A közterület-felügyelı minimum érettségivel és közterület-felügyelıi vizsgával rendelkezı köztisztviselı lehet. A harmadik lehetıség, hogy a képviselı-testület erre felhatalmazott ügyintézıje a jegyzı hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyekben eljár pl.: a zöldterületen szabálytalan helyen parkoló személygépkocsik vezetıjével szemben. Ez a személy is csak köztisztviselı lehet. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a hivatalban nincs olyan személy, aki ilyen jellegő szabálysértési feladatot tudna ellátni. Igazi alternatíva az, hogy Dömös Esztergom városával kötött társulási megállapodás keretében vagy az önkormányzat saját maga alkalmazzon egy közterület-felügyelıt. Javaslata, hogy az önkormányzat saját maga alkalmazzon egy közterület-felügyelıt, mert ha egy emberrel vagyunk folyamatos jogviszonyban, ott más munkakapcsolat alakul ki, mintha tavasztól ıszig minden hétvégén más és más ember teljesít szolgálatot. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy nagyon örül ennek a lépésnek, és a polgármester javaslatával egyetért, az önkormányzat saját maga alkalmazzon egy fıt. Kérdezi, hogy a felszerelést nekünk kell-e biztosítani, vagy azt hozza magával. Olyan sokba nem fog kerülni, ha az önkormányzatnak meg is kell vennie, mert vissza fog térülni.

12 Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy a jogszabály tételesen felsorolja, hogy milyen tárgyi feltételek szükségesek egy közterület-felügyelı alkalmazásához. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a polgármesteri hivatal létszámának egy félállású közterület-felügyelıvel történı növeléséhez. Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 12/2007.(II.27.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámát heti 20 órás munkavégzéső közterület-felügyelıi munkakör bevezetése céljából 1 fı köztisztviselıvel növeli. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Szabó Attila jegyzı Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület írjon ki pályázatot a közterületfelügyelıi álláshely betöltésére. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2007.(II.27.) Ökt. határozata Közterület-felügyelıi álláshely pályáztatása Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy határozott idıtartamra április 15.-tıl október 31.-ig terjedı idıszakra szóló heti 20 órás munkavégzéső a köztisztviselık jogállásról szóló évi XXIII. törvényben szereplı bérezés szerinti közterület-felügyelı alkalmazására vonatkozó pályázatot írja ki. Egyúttal a képviselı-testület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy az alkalmazásra kerülı közterület-felügyelı vonatkozásában a munkáltatói jogokat gyakorolja. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Szabó Attila jegyzı Novák Lajos polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselıtestületet: - Legutóbbi testületi ülésen említette, hogy a március 15-e kapcsán a Dömös Borpincék Kft közterület-foglalási kérelemmel fordultak az önkormányzathoz. A héten elküldött ben jelezték, hogy szervezési gondok miatt a kérelmüket visszavonják. Köszönettel vették az önkormányzat együttmőködését. - A zongora a kábel TV helyiségében van, jó állapotban, száraz helyen. - Az orvosi rendelı tervezésével kapcsolatban elmondja, hogy az ÁNTSZ nem járul hozzá, hogy egy mellékhelyiség legyen, mind a két épületben létesíteni kell mellékhelyiségeket. Az ÁNTSZ annyi engedményt adott, hogy egy mozgáskorlátozott

13 WC elegendı, de a fogorvosi rendelıben is ki kell alakítani egy személyzeti, egy nıi és egy férfi WC-t. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy Bedı Péter munkatárs jelezte, a költségvetés elfogadása elıtt, hogy egyelıre nem vonul nyugdíjba, továbbra a hivatal állományában szeretne maradni. Fehér Norbert képviselı elmondja, hogy a határbejárást továbbra is fenntartja. A testületet kéri, hogy jelezzék ki, mikor szeretné. Elmondja továbbá, hogy a Királykúti u. végén (volt Terimpex üdülı) lévı sorompót az üdülısök nem zárják vissza. Meg kellene keresni levél formájában az ott lakókat egy szép hangvételő kérı levél formájában, hogy zárják be maguk után a sorompót. A Szıkeforrás-völgye szépül. A közhasznú munkások szépen kitakarították a patak medret. Az áramszolgáltatóval fel kellene venni a kapcsolatot, mert ezen munkálatokat az áramszolgáltató helyett végezte el az önkormányzat. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az áramszolgáltató illetékes munkatársával ebben az ügyben korábban már beszélt, aki neki azt mondta, hogy erre a feladatra közbeszerzési eljárást kell kiírniuk, tehát nem tudják átadni ezt a feladatot az önkormányzatnak. Az egész Dunántúlra írják ki a közbeszerzést. A Szıkeforrás-völgyénél lévı gallyakat, amiket a közhasznú munkások vágtak le, azt az Összefogás Egyesülettel közösen fogják elégetni. Szilágyi Gábor képviselı kérdezi, hogy a kamion forgalom ügyében történt-e valami lépés? Novák Lajos polgármester tájékoztatja Szilágyi képviselıt, hogy a levél elment az érintett polgármestereknek. Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy Hajas úrtól kapott az önkormányzat egy levelet. Az önkormányzat 5 és fél hónappal ezelıtt feltett kérdéseire részben válaszolt, részben nem. A leveléhez mellékelt egy spanyol ügyvéd által aláírt angol nyelvő szándéknyilatkozatot is. Az önkormányzat ügyvédje tájékozódott a szándéknyilatkozattal kapcsolatban. Megállapítása szerint egy szándéknyilatkozat elemi feltétele, hogy a pénz tulajdonosa a kilétét felfedje. Ebbıl a nyilatkozatból viszont ez nem derül ki. Olyan nincs, hogy valaki üzleti titok címén eltitkolja. Másik elemi feltétele a szándéknyilatkozatnak, hogy az ügyvéd, aki a szándéknyilatkozatot megfogalmazta a létezését igazoló dokumentumokat az önkormányzat rendelkezésére bocsássa. A pénz tulajdonosának arról is rendelkeznie kell, hogy az ügyvéd Hajas úr számára kiadhassa a szándéknyilatkozatot. Amíg a megfelelı dokumentumok nincsenek meg, az önkormányzat ügyvédje óva int a további tárgyalásoktól. Kérdezi a képviselıtestület véleményét. Fehér Norbert képviselı egyetért az ügyvéd úr meglátásával. Szeretné, ha egy rövid tájékoztatás megjelenne az újságban, mivel ez ügyben nagy az érdeklıdés. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy az ügyvéd konkrét címét, nevét, telefonszámát sem lehet megtalálni.

14 Mivel a képviselıtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, így Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyzı február 27-ei testületi jegyzıkönyvet hitelesítette:.. Szilágyi Gábor.. ifj. Paulusz József

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i ülésérıl 11-21/2011. (05. 02.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-5 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. május 4-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

17/2015. (X. 22.) TH.

17/2015. (X. 22.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/7/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben