N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete szeptember 9.-i ülésérıl. Jelen vannak: Buday-Sántha Attila polgármester, Lezsák Rudolf alpolgármester, Antal Tamás, András Judit, Kristóf Péter, Marton Béla képviselık, Dr. Barta Zsuzsanna jegyzı Meghívottként: Németh Norbert projekt-menedzser Távol maradt: Molnár Árpád képviselı, Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei. Lakossági résztvevı: 1 fı Napirend elıtt Bayer Józsefné Keszü, Petıfi u. 149.sz. alatti lakos verssel köszöntötte a Képviselı-testületet, majd többirányú panaszát ismertette. A Polgármester Úr vállalta, hogy személyesen felkeresi otthonában és tájékozódik a problémáról. Ezt követıen: Buday-Sántha Attila: üdvözli a megjelenteket, megállapítja a Testület határozatképességét. Javaslatot tesz a közterületek filmforgatási célú használatának rendelettervezete napirendre vételére, amellyel egyetértve a Testület egyhangúlag elfogadja az alábbi napirendet: N a p i r e n d: l./ Tájékoztató a Közösségi ház felújítási költségeinek elszámolása lezárásáról Elıadó: Polgármester, Projekt-menedzser 2./ Tájékoztató a két ülés között történt intézkedésekrıl Elıadó: Polgármester 3./ Tájékoztató a Falunapi eseményekrıl és költségekrıl Elıadó: Polgármester 4./ Beszámoló Keszü Község Önkormányzat és az Önkormányzati Közös Hivatal I. félévi gazdálkodásáról Elıadó: Polgármester, Jegyzı 5./ Polgármesteri Hivatal felújítása Leader-pályázati támogatással. Elıadó: Polgármester 6./ Október 23.-i program elıkészítése Elıadó: Kristóf Péter képviselı 7./ Rendelettervezet a közterületek filmforgatási célú használatáról Elıadó: Jegyzı 8./ Egyéb aktuális kérdések Zárt ülésen: 9./ Szociális ügyek Elıadó: Jegyzı 1

2 A napirend tárgyalása: l./ Tájékoztató a Közösségi Ház felújítási költségeinek elszámolás lezárásáról Németh Norbert: gratulál a Közösségi ház átadásához, színvonalas volt, a videó is az építkezés folyamatáról. A projektben évben nyújtott be az elsı kifizetési kérelmet 468 eft-ról,, majd az elsı részszámlát eft összegben, amelyek már megérkeztek. Idén július 1.-el nyújtotta be a eft-ról az elszámolást. A várható kifizetés ,- Ft lesz, 1 millió Ft-tal kevesebb, mint a beruházásra jóváhagyott összeg. Ennek oka, hogy a mőszaki ellenırzést kedvezıbb áron vállalta a mőszaki ellenır, illetve a kiviteli terveknél volt megtakarítás. A lehetséges összegbıl eft-ot nem tudtak lehívni. Az elszámolás hiánypótlása idıben megtörtént, szeptember 6.-án megküldte az MVH-nak. Várható még egy helyszíni ellenırzés, ezt követıen pedig a kifizetés. A projekt összetett elszámolású volt. A mőködési költség elsı elszámolását segít összeállítani, október 1-31 között lehet beadni az augusztus-szeptember havi bérelszámolásokat, ezt követıen a Közösségi ház gondnoka fogja intézni. Buday-Sántha Attila: utal arra, hogy voltak kezdetben nehézségek, a tervezés szétaprózódott, újra kellett terveztetni a gépészetet és a statikát. Kéri a Képviselık kérdéseit. Kristóf Péter: a projekt pénzügyi összetételére tesz fel kérdést, mennyibe került a teljes épület, hogy oszlik meg saját forrás és pályázati támogatás szerint, valamint a mőködési költségek elszámolásáról kér tájékoztatást. Buday-Sántha Attila: elmondja, hogy a kivitelezés 44 millió Ft + áfa áron történt, a támogatást az épület felújítására kapta az Önkormányzat, de az alapokig le kellett bontani. Plusz költséget jelentett a 57 cm vastagságú beton födém elbontása is. Németh Norbert: szerint a támogatási összeghez 22 millió Ft önkormányzati költséget kellett rendelni. A mőködési költség elszámolásáról elmondja, hogy a július - augusztus-szeptember havi mőködési költséget lehet elszámolni október 1.- és 31 között. Évente négy elszámolást lehet beadni, három évnél rövidebb idı alatt is el lehet számolni a mőködési költséggel. Politikai szándék látszik az IKSZT k további támogatására is TÁMOP és KIOP forrásokból, amelyekbıl fenntartási költségekre a záró elszámolás után lehet igényt benyújtani. Antal Tamás: kérdése, mennyi volt az épületre fordított bruttó költség, milyen vagyon aktiválása történt meg. Buday-Sántha Attila: megköszöni Németh Norbertnek a tájékoztatót, a teljes költségrıl és aktivált értékrıl ban tájékoztatja a Képviselı-testületet. Köszöni a Testületnek az program megvalósítását támogató döntéseit. Meggyızıdése, hogy szükséges és sikeres beruházáson vannak túl, amelynek a jövıben tovább tudják fejleszteni a tartalmát. 2./ Tájékoztató a két ülés között történt intézkedésekrıl Buday-Sántha Attila: az írásban küldött tájékoztató fontosabb elemeit kiemelve elmondja, hogy megtörtént a Watt-Eta Kft felkérése a napelemes világító szerkezet kihelyezésére, amelyet a Testület jóváhagyott. A megoldás mobil, bármikor máshová helyezhetı. A beruházás keretében közvilágítás bıvítése is történik a Petıfi u. 73/1. sz. melletti közterületen. 2

3 A faluban ledepózott beton villanyoszlopok nem alkalmasak másra, csak esetleg támfalelemkénti felhasználásra. Az ivóvízhálózat II. betáplálásával kapcsolatban tájékoztatja a Testületet, hogy megkereste a tervezı a nyomvonal változása miatt. A rácsatlakozást a Loncsár-tanya mellett kell elhozni, ahol szükség van szolgalmi jog bejegyzésre, mivel változtak a tulajdoni viszonyok. A terület önkormányzati tulajdonból magántulajdonba került, jelenlegi tulajdonos a Fáy Vagyonhasznosító Kft, illetve lehetne még a Loncsár tanya területét igénybe venni. Jobb, és olcsóbb megoldásnak látszik a Fáy Vagyonhasznosítótól megvenni a nyomvonal 150 m2-es területét. Képviselıjükkel folytatott megbeszélés szerint nem járulnak hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez, az eladáshoz azonban igen, a vételár kérdésében még további egyeztetés szükséges, de maximum ,- Ft lehet a vételár. A tervezési költségek tartalmazzák a geodéziai kimérés költségeit, csak az ügyvédi díj terhelné az önkormányzatot. Javasolja a nyomvonal területének megvásárlását. A II. betáplálás kivitelezése tavaszán valósulna meg. Antal Tamás: tekintettel arra, hogy a vízhálózat II. betáplálásával Keszü új vízhálózati bekötést kap, megvalósulhatnak a plusz bekötések a rendszeren lévı települések vonatkozásában is. Kisebb költséget jelent a vásárlás, mintha az érintett önkormányzatoknak kellene megépítenie a II betáplálást, ezért javasolja a terület megvételét. Buday-Sántha Attila: szerinte is rendkívül nagy jelentıségő, hogy a 15 éves probléma megoldódik, kéri a Testületet, hogy támogassák azt a javaslatát, hogy amennyiben meg tud egyezni a tulajdonossal, maximum ,- Ft vételáron a területet megvásárolhassa az Önkormányzat. A tervezés folyamatáról ma délelıtt kapott tájékoztatást. Folytatva a két ülés közötti események ismertetését, az állami tulajdonban lévı területek önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban elmondja, hogy a Földalapkezelı a 1320/2 hrsz utat ajánlotta fel. Javasolja, hogy az Önkormányzat igényelje vissza az utat, és ismételten kérje a többi állami terület visszaadását is. Az úttal kapcsolatban az értékbecslési és egyéb felmerülı költségeket kell viselnie az Önkormányzatnak, amelyhez kéri a Testület felhatalmazását. A választásokra való felkészülés érdekében szükség van a Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítésére, ezért a Jegyzıvel közösen javasolja dr. Bali Dániel felkérését a Bizottságban való részvételre, illetve Szabó Gábor eddigi munkájának megköszönését. Tájékoztatást nyújt a Közös Önkormányzati Hivatalban a települések polgármesterinek egyetértésével, jegyzıi javaslatra Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyzıi kinevelésérıl, aki végzettségben és munkavégzés terén is alkalmas a feladatra.. Ugyancsak a Közös Hivatallal kapcsolatos információ, hogy májustól 8,7 fıre kaptak emelt normatívát, amelynek visszamenıleges összege a feladatfinanszírozás keretében átutalásra kerül. Átmenetileg belsı helyettesítéssel oldják meg a pénztárosi feladatokat. Új témát ismertet: Komlóska Önkormányzatának megkeresését, a Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom céljainak támogatása érdekében, egy kápolna építés miatt. Javasolja, hogy erkölcsi támogatást nyújtson számukra a Testület. Ismerteti a Kormányhivatal figyelemfelhívását a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos évi feladatok áttekintésérıl. Közbeszerzési eljárást kell kiírni az önkormányzatnak a közszolgáltató kiválasztására, hogy január 1.-tıl ismét megköthetı legyen a közszolgáltatói szerzıdést. Megtörtént a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási projekt keretében a szelektív hulladékgyőjtık helykijelölése, reméli mielıbb megjelennek a hulladékgyőjtı konténerek is. Kezdeményezte a keszüi aerobic csoport egyesületté alakulását, amelynek tevékenységi körébe a táncház funkciót is javasolja felvenni. 3

4 A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következı határozatokat hozta: 42/2013(IX.9.).sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az ivóvízhálózat II. betáplálás nyomvonalának biztosítása érdekében megvásárolja a Fáy Vagyonhasznosítási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Budapest, Fáy u. 20.) tulajdonában álló keszüi 356/18 hrsz. belterületi ingatlan 150 m2 területét maximálisan ,- Ft vételárért. A Testület felhatalmazza Polgármesterét az eladóval történı tárgyalásra, szerzıdéskötésre és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal 43/2013(IX. 9.).sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13.. (2) bekezdésben foglalt közfeladata ellátása érdekében a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII törvény 21..(5) bekezdése alapján a keszüi 1320/2 hrsz-on nyilvántartott kivett útnak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását, és az errıl szóló szerzıdés megkötését kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelı Szervezetnél. A Testület nyilatkozik, hogy a tulajdonba adás során felmerülı költségek megtérítését a évi költségvetése terhére vállalja. A Testület felkéri Polgármesterét a szükséges intézkedésekre. Határidı: október 9. 44/2013(IX.9.).sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjai közé választja dr. Bali Dániel Keszü, Szent István krt. 25. sz. alatti lakost, egyben Szabó Gábor Toldi M.u.15.sz. alatti lakosnak a Bizottságban végzett eddigi munkáját megköszöni. A Testület felkéri Jegyzıjét a szükséges intézkedésekre. Felelıs: Jegyzı Határidı: szeptember /2013(IX.9.):sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete üdvözli a Világ Királynıje Engesztelı Mozgalom megalakítását, amelynek céljaival, értékrendjével egyetértve kéri az egyházi és világi vezetıket, hogy támogassák a mozgalmat, lehetıvé téve az Engesztelı Kápolna megépítését Budapesten a Szent Anna réten. A Testület felkéri Polgármesterét Komlóska Község Önkormányzatának tájékoztatására. Határidı: szeptember 30. 4

5 46/2013(IX.9.):sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete áttekintette a hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati feladatokat. Az Önkormányzat nem kíván 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapítani a feladat ellátására. Az új közszolgáltatási szerzıdés megkötése érdekében három közszolgáltatótól árajánlatot kér, amelyek értékelése után választja ki új szolgáltatóját. Határidı: december /2013(IX.9.).sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete Polgármesterének beszámolóját jóváhagyólag elfogadta a két testületi ülés közötti intézkedések ismertetésérıl. Felkéri a további ügyek folyamatos intézésére. Határidı: folyamatos Antal Tamás képviselı úr az ülésrıl órakor távozott. 3./ Tájékoztató a Falunapi eseményekrıl és költségekrıl. Buday-Sántha Attila: a rendezvényrıl pozitív visszajelzéseket kapott, korosztályok igényét figyelembe véve került összeállításra a program. A sztárvendég sok nézıt vonzott, róla is mindenki pozitívan nyilatkozott. A táncos programok is jó színvonalúak voltak. Kéri a Testület véleményét is. Marton Béla: véleménye szerint sikeres volt a rendezvény, jó programok voltak. A Közösségi ház átadási ünnepségét hangosítással kellett volna megoldani. Nagyon jóra értékeli Rudán Joe mősorát. Kristóf Péter: javasolja, hogy jövıre ne legyenek több helyszínes párhuzamos programok, mert a különbözı mősorok látogatottsága megosztotta a közönséget. Buday-Sántha Attila: szerint mindenki azt a mősort látogatta, ami érdekelte. Megfontolandónak tartja, hogy jövıre hirdessék meg az étel elvitelének lehetıségét, mivel ezzel sokan éltek, ezért korán elfogyott az étel. A fızıversenyt a Keszüi Polgárırség csapata nyerte. Javasolja a Testületnek a költségek jóváhagyását. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 48/2013(IX.9.).sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013 évi költségvetése terhére jóváhagyja az augusztus 31.-én megrendezésre került Falunap és Közösségi ház avatás során felmerült költségeket. A fızıversenyen részt vett csapatok számára bográcsonként 3.000,- Ft összegő alapanyagtámogatást biztosít. 5

6 A Testület felkéri Polgármesterét a szükséges intézkedésekre. Határidı: értelem szerint 4./ Beszámoló Keszü Község Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról Buday-Sántha Attila: elmondja, hogy stabil, jól átlátható és takarékos az önkormányzat gazdálkodása, ha 24 milli Ft támogatást a MVH-tól visszakapja az Önkormányzat, visszabillen a pénzügyi egyensúly. İsszel még várható a II. félévi adóbevétel beáramlása, kb 10 millió Ft értékben. A Startmunkánál is várható visszatérülı támogatás. A támogatás megelılegezı hitel december 31.-én jár le, ha korábban érkezik a támogatás, vagy lesz más forrás erre a célra, azonnal törleszt. 10 millió Ft-tal tervez évet zárni, azzal együtt, hogy a Leader-programba is be kívánja a forgatni a költségek 50 %-át. Dr. Barta Zsuzsanna: az Önkormányzati Közös Hivatal teljesítésérıl elmondja, hogy a bevételek idıarányosan teljesülnek, a kiadások vonatkozásában sincsenek 50 %-nál, néhány tétel ennek ellenére magasabb a tervezettnél, pl. az egyéb üzemeltetés. A gazdálkodás adatai alapján lehetıséget lesz az állásfejlesztésre. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az I. féléves beszámolót: 49/2013(IX.).). sz Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2013 I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóját ,- Ft (37 %) bevételi és ,.- Ft (59 %) kiadási teljesítéssel elfogadja. A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót ugyancsak elfogadja Ft (54 %) bevételi és ,- Ft (48 %) kiadási teljesítési elıirányzattal. A Testület felkéri Polgármesterét és Jegyzıjét a három negyedéves gazdálkodásról történı tájékoztatásra. Jegyzı Határidı: november / Polgármesteri Hivatal felújítása Leader - pályázati támogatással Buday-Sántha Attila: Az új projektben eft-ot nyert az Önkormányzat, amelynek központi része a Polgármesteri Hivatal felújítása. Ennek során megvalósul a teljes héjazat cseréje, födémcsere, járható deszka födémmel, amely az irattár padlástérbe helyezésére is alkalmas lesz. A szigetelés 20 cm vastagságban készül. Az alsó szinten mozgáskorlátozott WC kerül kialakításra, akadálymentes megközelítés lehetıségével az udvar felıl. A homlokzat át lesz festve, megvalósul a főtésrendszer korszerősítése is, új vegyes tüzeléső kazánnal, amelyben fa aprítékot és szilárd tüzelıanyagot is lehet használni, és mellette új gázkazán is lesz, radiátorokkal. Az ablak szigetelést nem tartalmazza a program, de már kért 6

7 árajánlatot a hagyományos ablakok megfelelı szigetelésének megoldásra. Ezen felül a játszótérre egy új madárfészek hinta kerül elhelyezésre, és az Újtelepen az autóbuszöböltıl az útkeresztezıdésig egészen az Árpád fejedelem u. 4.számig be lesz fedve, tisztítóaknák lesznek elhelyezve és tavasszal díszkıvel fedett sétány és ıshonos fák kerülnek kiültetésre. A labdarugó pályára 1 m x 50 cm vasból lévı kapukat készíttet, illetve tervezi egy ping-pong asztal elhelyezését. A projekt vezetıjének Metzing Józsefet, a mőszaki ellenırzésre Gárdos Attilát tervezi felkéri, a kivitelezést több szakaszban, a projektnek megfelelıen a Mobil Bau Kft-re (Pécs, Tüskésréti u. 44. ) szeretné bízni. Törekszik a helyi vállalkozók bevonására, ezért alvállalkozóként a tetızetet Moldován Dezsı készíti, a bádogozást Denke József. Szeptember 3.-án bejárták a helyszíneket, amit lehet, idén elkészítenek és beadják elszámolásra a részszámlát. A második részszámla kifizetése jövıre várható. A szakemberekkel meghatározták a technológiai folyamatok ütemezését, amit lehet még idén elkészítenek. Több ilyen jellegő felújítást végzett már a kivitelezı, a sorrend rábízható. A játszótéri játék kihelyezése és az árok fedése nincs idıhöz kötve. A Testület véleményt nyilvánít a kivitelezés kérdéseiben, és a gépészettel, illetve ablakszigeteléssel, a bontott cserép felhasználásával kapcsolatban, majd 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 50/20113(IX.9.).sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete a falumegújításra és fejlesztésre elnyert Leader pályázat projekt-vezetıi feladataival Metzing József pellérdi, mőszaki ellenıri feladataival Gárdos Attila keszüi lakost bízza meg. A kivitelezést mint minden szempontból legjobb ajánlatot tevı cég, a Mobil Bau 95 Kft (7635 Pécs, Tüskésréti u. 44. adószám: ügyvezetı: Csurgó Barbara) végzi. A Képviselı-testület felhatalmazza Polgármesterét a szükséges szerzıdések megkötésére, és a további intézkedések elvégzésére. Határidı: értelem szerint 6./ Október 23.-i program elıkészítése Buday-Sántha Attila: mint ismert, az október 23-tól történı megemlékezést Kristóf Péter képviselı úr kezdeményezte, a tájékoztató anyagot a Testület kézhez kapta. Felkéri a képviselı urat a napirend elıterjesztésére. Kristóf Péter: az írásos anyaghoz annyit kíván hozzátenni, hogy Szatyor Gyızı fafaragó mővész 150 eft-os anyagáron vállalta a kopjafa elkészítését és felállításában való részvételt. A kopjafán lévı réztábla feliratát megfogalmazta. A program, amely október 22.-én lesz, két részbıl áll, 18 órakor mise a Szent Anna templomban, ezt követıen 19 órakor a kivilágított helyszínen mősor a Mecsek Kórus, Körtesi András és Gy. Vass Ágnes közremőködésével, Wittner Mária országgyőlési képviselı megemlékezı beszédével. Az esemény programját és mősorát az Új Dunántúli Naplóban is közzé tervezi tetetni. A protokoll vendégek meghívásában, valamint a kopjafa felállításhoz szükséges munkákban kéri a Polgármester úr segítését. Költség Wittner Mária Budapest-Keszü-Budapest gépjármőköltségébıl, az ingyenesen fellépıknek szánt ajándékból,( virág, ital) illetve a büfé költségeibıl adódhat. 7

8 A Képviselı-testület néhány kérdést követıen 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: 51/2013(IX.9.).sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete évi költségvetése terhére vállalja az október 23.-i forradalom és szabadságharc emlékoszlopának elkészítése és avatási ünnepsége költségeit. A Testület felkéri Kristóf Péter képviselı urat a program szervezésére. Felelıs: Kristóf Péter Határidı: október / Rendelettervezet a közterületek filmforgatási célú hasznosításáról Dr. Barta Zsuzsanna: az elızetesen kiküldött rendelettervezetrıl elmondja, hogy kötelezı rendeletalkotási tárgy. Kéri elfogadását. A Képviselı-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Keszü Község Önkormányzata 9/2013(IX.20.)önkormányzati rendeletét a közterület filmforgatás célú használatáról. A rendelet szövege 2 példányban a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 8./ Egyéb aktuális kérdések Buday-Sántha Attila: Ma érkezett két belterületbe vonási kérelmet ismertet: a 475/2 hrsz. vonatkozásában Gál Anita, a 467/1 hrsz-re pedig Bedıcs Józsefné részérıl. Mindkét telek belterületi határvonalon belül van, javasolja a támogató döntés meghozatalát. A Képviselı-testület térképi megtekintést követıen 5 igen szavazattal a következı döntést hozta: 52/2013(IX.9.).sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településrendezési tervrıl és helyi építési elıírásokról szóló 8/2008(VI.10.)önkormányzati rendelet alapján szeptember 9. napjától belterületbe vonja Gál Anita (1976. an.: Róna Anna), Pécs, Polgárszılı u. 32.sz, valamint Király Attila (sz.: 1977 an.: Zöller Márta) Keszü, Árpád fejedelem u.23.sz alatti lakos tulajdonában álló keszüi 475/2 helyrajzi számú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezéső 888 m2 területő ingatlant. A belterületbe vonással kapcsolatos minden költséget a tulajdonosok vállalnak. A Testület felkéri Jegyzıjét a további intézkedésekre. Felelıs: Jegyzı Határidı: értelem szerint 53/2013(IX.9.).sz. Képviselı-testületi határozat Keszü Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településrendezési tervrıl és helyi építési elıírásokról szóló 8/2003(VI.10.).önkormányzati rendelet alapján szeptember 9. napjától belterületbe vonja Bedıcs Józsefné (sz. Balázs Márta an.: Molnár Anna) Pécs, 8

9 Etelka u. 3.sz. alatti lakos keszüi 467/1 helyrajzi számú kert és gazdasági épület, út megnevezéső, 808 m2 területő ingatlanát. A belterületbe vonással kapcsolatban felmerülı összes költség a tulajdonost terheli. A Testület felkéri Jegyzıjét a szükséges intézkedésekre. Felelıs: Jegyzı Határidı: értelem szerint Buday-Sántha Attila: folytatva a napirendet ismerteti Takács János Petıfi u. 71/2 sz. alatti lakos kérelmét a 1055 hrsz. állami tulajdonú ingatlan megosztása tárgyában. A Képviselı-testület véleménye, hogy a terület önkormányzati tulajdonba kerülését követıen térjenek vissza a közös használat kérdésére. A napirend keretében Marton Béla javaslatot tett a község keskeny, balesetveszélyes keresztezıdéseiben tükör elhelyezésére, valamint szorgalmazta a Közösségi házban szervezendı programokat az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltése érdekében, majd a Testület munkáját zárt ülésen folytatta. Jegyzıkönyv külön készült. K.m.f. Buday-Sántha Attila polgármester dr. Barta Zsuzsanna jegyzı 9

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Nagy István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága 2011. június 23- án 8 óra kezdettel tartott nyílt ülésérıl

Fejér Megye Közgyőlése Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága 2011. június 23- án 8 óra kezdettel tartott nyílt ülésérıl Szám: 60 5 /2011. J e g y z ı k ö n y v Fejér Megye Közgyőlése a 2011. június 23- án 8 óra kezdettel tartott nyílt ülésérıl Helye: Megyeháza, Szent István tér 9. Költségvetési és Pénzügyi Fıosztály II.e.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-1/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2013. február 15-én a sopronkövesdi Községháza tanácskozó termében, Ebergıc,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak:

Jegyzıkönyv. A képviselı testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Errıl értesítést kapnak: Jegyzıkönyv Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselı testületének 2011. november 30 án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita alpolgármester Boros János képviselı

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-5 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. május 4-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 10-én tartott nyilvános ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Telekadó rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. szeptember 1-jén 17. órai kezdettel a zárt ülés folytatásaként a Községházán megtartott NYÍLT üléséről. Napirendi pontok: I. 2009. évi költségvetés végrehajtása beszámoló. A 2009.

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben