Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete"

Átírás

1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt: 1. Tájékoztató az elmúlt ülés óta történt eseményekrıl 2. Közérdekő kötelezettségvállalásból beszerzett eszközök átadása a rendırségnek 3. Általános Iskola új igazgatóhelyettesének bemutatása Napirend: I. A évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló II. Elszámolás az önkormányzattól 2008-ban kapott támogatásról és tájékoztató a Levél Barátainak Egyesülete tevékenységérıl III. Elszámolás az önkormányzattól 2008-ban kapott támogatásról és tájékoztató a Levéli Horgászegyesület tevékenységérıl IV. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Expo csatorna-beruházás érdekeltségi egység megállapítása 2. Szúnyoggyérítés- pótelıirányzat 3. Színpadi fedés 4. Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt: alapító okirat módosítás, önrész és kezességvállalás 5. Rekultív Kft II. negyedévi elszámolása (KEOP pályázati önrész) 6. Fı u. 25 II. és III. bérlakás nyílászáró cseréjére kapott árajánlat 7. Boba polgármesterének kérése 8. Bursa Hungarica pályázat 9. Épületenergetikai Auditálás (Polgármesteri Hivatal, iskola, sportcsarnok) 10. Ábrahámné Szakács Erika telekrendezése- kerítés építése V. Tájékoztatók: évi TEUT és CÉDE pályázatokról 2. Általános iskolai pályázatokról 3. Karolina Kórház köszönı levele 4. Iskolaigazgató tájékoztatója a tanévkezdésrıl 5. IKSZT rendelet

2 J e g y z ı k ö n y v 2 Készült: Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 31-én órai kezdettel tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Domonkos Sándor, Patakiné Jarkovits Márta, Horváth Lajos, Joanovicsné Kuslics Hedvig, Kiss Béla, Rajna István képviselık. Igazoltan távol Erdısi Gyula, Rosenberger András és Wolf Dénes képviselık. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 6 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 7. Megállapítja, hogy a minısített többséghez szükséges szavazatszám 6, az egyszerő szótöbbséget igénylı szavazáshoz 4 szavazat szükséges. Jegyzıkönyv-vezetınek Nagy István jegyzıt, jegyzıkönyv-hitelesítıknek Joanovicsné Kuslics Hedvig és Patakiné Jarkovits Márta képviselıket javasolja. A javaslatot a testület elfogadta, ezután ismerteti a napirendet. Napirend elıtt: 1. Tájékoztató az elmúlt ülés óta történt eseményekrıl 2. Közérdekő kötelezettségvállalásból beszerzett eszközök átadása a rendırségnek 3. Általános Iskola új igazgatóhelyettesének bemutatása Napirend: I. A évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló II. Elszámolás az önkormányzattól 2008-ban kapott támogatásról és tájékoztató a Levél Barátainak Egyesülete tevékenységérıl III. Elszámolás az önkormányzattól 2008-ban kapott támogatásról és tájékoztató a Levéli Horgászegyesület tevékenységérıl IV. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Expo csatorna-beruházás érdekeltségi egység megállapítása 2. Szúnyoggyérítés- pótelıirányzat 3. Színpadi fedés 4. Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt: alapító okirat módosítás, önrész és kezességvállalás 5. Rekultív Kft II. negyedévi elszámolása (KEOP pályázati önrész) 6. Fı u. 25 II. és III. bérlakás nyílászáró cseréjére kapott árajánlat 7. Boba polgármesterének kérése 8. Bursa Hungarica pályázat 9. Épületenergetikai Auditálás (Polgármesteri Hivatal, iskola, sportcsarnok) 10. Ábrahámné Szakács Erika telekrendezése- kerítés építése V. Tájékoztatók: évi TEUT és CÉDE pályázatokról 2. Általános iskolai pályázatokról 3. Karolina Kórház köszönı levele 4. Iskolaigazgató tájékoztatója a tanévkezdésrıl 5. IKSZT rendelet Napirend elıtt: 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri az észrevételeket, véleményeket.

3 A képviselı-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette Közérdekő kötelezettségvállalásból beszerzett eszközök átadása a rendırségnek (megállapodás mellékelve) Papp Zoltán: október 30-i közmeghallgatáson Domonkos Sándor a vállalkozók képviseletében a közbiztonság javítása érdekében a rendırök munkavégzéséhez technikai eszközök, felszerelések beszerzésére tett ígéretet. A testület közérdekő kötelezettségvállalást alapított, amelyre a helyi vállalkozók Ft-ot fizettek be. Megvásárlásra került egy Notebook HP 550 típusú laptop szoftverrel, valamint egy Fuji A 850 típusú digitális fényképezıgép összesen Ft értékben. Támogatási megállapodás készült az adomány átadásáról, melyet most a képviselı-testületi ülés keretében átnyújtok a Hegyeshalmi Rendırırs képviselıjének, Németh Péternek. 3. Általános Iskola új igazgatóhelyettesének bemutatása Papp Zoltán: az igazgató asszony kérte, hogy az újonnan megválasztott igazgató-helyettest a napirendek tárgyalása elıtt szeretné a testületnek bemutatni. Fenyvesi Gyöngyi: a tantestület és az iskolavezetés döntése alapján Némethné Major Anikó lett szeptember 01-tıl (határozott idıre 2 évre) az igazgatóhelyettes. Jánossomorjáról jár, tömegközlekedési eszköz igénybevételével nem lehetséges a közlekedést megoldani, így saját gépkocsival jár ki Levélre, a jogszabályok alapján lehetséges kilométer alapján számított összeget szeretnénk biztosítani a munkába járásához. A személyével két évre biztosítva lesz a német nyelv oktatása. Papp Zoltán: köszönjük a bemutatást és a tájékoztatást, gratulálok az igazgatóhelyettesnek és sikeres munkát kívánunk. Kérem a képviselık tudomásul vételét. Napirendek tárgyalása: I. A évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló (elıterjesztés mellékelve Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, a Gazdasági Bizottság augusztus 27-i élésén tárgyalta a napirendet. Kérem az észrevételeket. Rajna István: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a testületnek. Kiss Béla: az Expo csatorna kintlévıségeire is mielıbb a határozatokat ki kell küldeni, valamint a lakbérhátralékot és a telek értékesítést is foganatosítani kell. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel összefoglalóként annyit, hogy a költségvetés elsı félévi teljesítése idıarányosnak mondható. A szükséges költségvetési rendelet módosítási javaslatát az elıterjesztés tartalmazza. Kérem a képviselıket elıször az elsı félévi beszámoló elfogadásáról, majd a rendelet módosításáról szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 75/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülte a évi költségvetés elsı félévi teljesítésérıl szóló beszámolót a beterjesztett irányszámokkal az elıterjesztések szerint elfogadja. Határidı: azonnal Papp Zoltán: most a évi költségvetési rendelet módosításáról szóló elıterjesztésrıl szavazzunk.

4 4 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a 8/2009. (IX. 03.) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (III. 28.) rendelet módosításáról II. Elszámolás az önkormányzattól 2008-ban kapott támogatásról és tájékoztató a Levél Barátainak Egyesülete tevékenységérıl (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: felkérem Máté Tamásnét, az egyesület elnökét ismertesse a beszámolót és adjon tájékoztatást a munkájukról. Máté Tamásné: ismerteti a beszámolót és a tájékozatót. Domonkos Sándor: a Levél Barátainak Egyesülete sokrétő munkáját dicséret illeti. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel javaslom az elszámolás és beszámoló elfogadását. A Képviselı-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadja a Levél Barátainak Egyesülete elszámolását az önkormányzattól 2008-ban kapott támogatásról és tájékoztatóját a tevékenységérıl. III. Elszámolás az önkormányzattól 2008-ban kapott támogatásról és tájékoztató a Levéli Horgászegyesület tevékenységérıl Papp Zoltán: felkérem Horváth Lajost, az egyesület elnökét ismertesse a beszámolót és adjon tájékoztatást a munkájukról. Horváth Lajos: ismerteti a beszámolót és a tájékozatót. Papp Zoltán: Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, javaslom az elszámolás és beszámoló elfogadását. A Képviselı-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadja a Levéli Horgászegyesület elszámolását az önkormányzattól 2008-ban kapott támogatásról és tájékoztatóját a tevékenységérıl. IV. Egyéb döntést igénylı ügyek: 1. Expo csatorna-beruházás érdekeltségi egység megállapítása (elıterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem az észrevételeket. Rajna István: az önkormányzat többet vállalt, mint ami az elızetes döntés volt, a Gazdasági bizottság javasolja az elıterjesztés szerint a határozat elfogadását, a beruházási költség mi elıbbi visszatérülése a cél. Kiss Béla: Ft pótmunka hozzátartozik a teljes beruházáshoz? Papp Zoltán: igen, mert a benzinkút rákötését az eredeti ajánlat nem tartalmazta, és a nélkül nem valósul meg az expo teljes csatornázása. Amennyiben egyéb észrevétel nincs, kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 76/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Levél Expo szennyvízrendszerének a községi csatornahálózatra történı rákötésének összes beruházási költségét Ft összegben állapítja meg. A beruházási költség

5 5 90%-a osztható fel érdekeltségi egységekre, amely Ft. Az önkormányzat átvállalása alapján az érdekeltségi egységekre felosztható: Ft, amely a beruházási összköltség 82,69%-a. Az önkormányzati beruházás érdekeltségi egységeinek számát 4160 m2-ben, az egy érdekeltségi egységre jutó költségét Ft/m2-ben állapítja meg. Az érintetteket a befizetés összegérıl és határidejérıl a jegyzı hatósági határozatban értesíti. Határidı: szeptember 15., Nagy István jegyzı 2. Szúnyoggyérítés- pótelıirányzat (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a Képviselık megkapták az elıterjesztést, a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem az észrevételeket. Rajna István: A Gazdasági Bizottság javasolja a pótelıirányzat biztosítását a testületnek a szúnyoggyérítésre. Papp Zoltán: mivel nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk. 77/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évben megtartott szúnyoggyérítések költségeinek fedezetére Ft pótelıirányzatot biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére. Határidı: azonnal 3. Színpadi fedés (ajánlat mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem az észrevételeket. Rajna István: a Bizottság javasolja a testületnek az acélszerkezet elkészíttetését az elıterjesztésben szereplı költségen, a jövı évben pedig a ponyva beszerzését. Horváth Lajos, Domonkos Sándor, Patakiné Jarkovits Márta: támogatják a színpad fedésének megrendelését. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 78/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendeli a MOTECH ügyvezetı igazgatójától Németh Gyulától a mobil színpad acélszerkezetének legyártását tőzihorganyzott kivitelben, melynek költségét Ft+Áfa-t a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidı: azonnal ill. szállítástól függıen 4. Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt: alapító okirat módosítás, önrész és kezességvállalás (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket. Rajna István: a kényszer hatása miatt javasolja a bizottság a hozzájárulást. Papp Zoltán: ha nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk. Alapító Okirat módosítása: A Képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6 6 79/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi CV. Törvény rendelkezéseink értelmében hozzájárul a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításához. Felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására. A testület ezen határozatát minısített többséggel hozta meg. Határidı: azonnal Kötvénytartozás megfizetése: A Képviselı-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzata készfizetı kezességet vállal a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás által kibocsátandó Ft értékő kötvénynek az önkormányzatra esı Ft kötvénytartozás megfizetésére. Felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalási szerzıdés aláírására. Határidı: azonnal ill. folyamatos Önerı hozzájárulás: A Képviselı-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete évi költségvetésében vállalja a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás részére megfizetendı Ft értékő önerı hozzájárulás önkormányzatra esı Ft megfizetését. Határidı: január Rekultív Kft II. negyedévi elszámolása (KEOP pályázati önrész) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket. Ha nincs észrevétel kérem szavazzunk. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 82/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a korábban tárgyalt és a 49/2009. (V. 25.) határozattal elfogadott megállapodás III. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak: A REKULTIV Kft által a közszolgáltatási díjban beszedett KEOP pályázat önkormányzati önrészt a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás számú számlájára utalja. Határidı: azonnal ill. folyamatos 6. Fı u. 25 II. és III. bérlakás nyílászáró cseréjére kapott árajánlat (ajánlat mellékelve) Papp Zoltán: május 11-i ülésünkön tárgyaltuk Szalai János a Fı u. 25. sz. önkormányzati lakás nyílászáró cseréjének kérelmét. Akkor úgy döntöttünk, hogy az udvari két lakás nyílászáróira kérünk ajánlatot, és visszatérünk az ajánlat ismeretében a napirendre. Kérem az észrevételeket.

7 Rajna István: javaslom, hogy a lakbérekbıl kerüljön megfinanszírozásra. Kiss Béla: támogatom, hogy a nyílászárók értékét a bérlık lelakják. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk. 7 A képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fı u. 25. sz. alatti II., III., lakás nyílászáróinak (ablak) cseréjét mőszaki állapotukra tekintettel támogatja, hozzájárul, hogy a lakók saját erıbıl azt megoldják és lakbérbeszámítással a mőszakilag indokolt költségeket lelakják. Határidı: folyamatos 7. Boba polgármesterének kérése (mellékelve) Papp Zoltán: kérem a képviselıi észrevételeket. A Képviselı-testület tagjai rövid vita után egyhangúlag határozathozatal nélkül úgy döntöttek, önkéntesen fejenként felajánlanak Ft-ot Boba önkormányzat megsegítésére. 8. Bursa Hungarica pályázat 2010 Papp Zoltán: amennyiben a felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz 2010-ben is csatlakozni kívánunk, úgy szeptember 30-ig a nyilatkozatot vissza kell küldenünk. Mint a korábbi években is, rászorultsági alapon rangsor állítottunk fel a határidıre hiánytalanul beérkezett pályázatokból. Tavalyi évben a támogatás mértéke Ft/fı/hó volt. Kérem a képviselıket tegyék meg észrevételeiket, majd szavazzunk. A képviselı-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 84/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete csatlakozni kíván a szociálisan hátrányos helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányaikat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat évi A típusú fordulójához. A támogatás mértéke: Ft/hó/hallgató. Megbízza a polgármestert a Nyilatkozat aláírásával, valamint, hogy az általános szerzıdés feltételeiben foglaltak szerint járjon el. Határidı: szeptember 30. illetve folyamatos 9. Épületenergetikai Auditálás (Polgármesteri Hivatal, iskola, sportcsarnok, kivonat mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az írásos elıterjesztést, a teljes anyag terjedelmére tekintettel nem lett kiküldve. Vegyes projekt, kazánok cseréje, ablakcsere, szigetelés. Komplex pályázatra nincs lehetıség. Rajna István: túl sok a kiadás nem látok rá reális anyagi fedezetet jövıre megszorítások várhatók. Csak azt kell erıltetni, amit finanszírozni tudunk. Domonkos Sándor: tornacsarnok nyílászáróit kellene elıször kicserélni, szigetelni. Kiss Béla: Kis lépésekben lehet csak haladni, fontossági sorrend felállításával.

8 8 Patakiné Jarkovits Márta: a beruházást nem igénylı korszerősítéseket kell elıször végrehajtani. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy sürgısségi feladatsort állít fel a tornacsarnok elıtérbe helyezésével, s majd késıbbi idıpontban dönt. 10. Ábrahámné Szakács Erika telekrendezése- kerítés építése (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: még mindig nem rendezıdött 2006-óta az önkormányzati telephely szomszédságában Ábrahámné Szakács Erika telek ügye. Módosítani kell a 98/2006. (XI. 13.) sz. határozatot illetve vissza kell vonni az 53/2008. (V. 27.) sz. határozatot. A telephelyen tárolt anyagok miatt ledılt a kerítés egy jelentıs része. Fuhrmann Vilmos építési fıelıadó feljegyzésében a leomlott kerítés helyreállítására tett javaslatot. Domonkos Sándor pedig árajánlatot adott a helyreállításra, összesen Ft összegben. A tulajdonos saját maga kívánja a helyreáállítást megoldani, ezért kéri a költségei megtérítését. Kérem a képviselık észrevételeit. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangú 7 igen szavazással az alábbi határozatot hozta: V. Tájékoztatók: 85/2009. (VIII. 31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a.) 98/2006. (XI. 13.) sz. határozatát kiegészíti azzal, hogy a Fı u. 14. sz. alatti telek megosztásával keletkezett az önkormányzat használatában lévı Ábrahámné Szakács Erikától megvásárolt terület nagysága 12m 2. b.) 53/2008. (V. 27.) határozatát visszavonja, c.) az önkormányzati telephellyel szomszédos 52 hrsz-ú ingatlanon a 16,2 m leomlott kerítést helyreállítása miatt Ft térítést állapít meg Ábrahámné Szakács Erika részére, amely összeget évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidı: azonnal ill. folyamatos évi TEUT és CÉDE pályázatokról (mellékelve) Papp Zoltán: A CÉDE pályázatra benyújtott Klubkönyvtár észak-nyugati homlokzatának, tetıszerkezetének felújítását forráshiány miatt elutasították. A TEUT pályázatra benyújtott Orgona utca burkolat felújítását szintén forráshiány miatt elutasították. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 2. Általános iskolai pályázatokról (mellékelve) Papp Zoltán: Az igazgatóasszony mellékelt levelében tájékoztatott bennünket az iskolát érintı sikeres pályázatokról. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 3. Karolina Kórház köszönı levele (mellékelve) Papp Zoltán: 47/2009.sz. határozatunkkal úgy döntöttünk, hogy Ft támogatást adunk a munkálatokhoz, ezt az Alapítvány számlájára kellett befizetni. Kérem a felhasználásról szóló levél tudomásul vételét. 4. Iskolaigazgató tájékoztatója a tanévkezdésrıl (mellékelve)

9 9 Papp Zoltán: tájékoztatást kiegészítve a közoktatási törvény több ponton történı változására hívom fel a figyelmet. Amennyiben nincs észrevétel, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 5. IKSZT rendelet Papp Zoltán: tájékoztatásként megkapták a képviselık az IKSZT pályázattal kapcsolatosan igénybe vehetı támogatásokról a Kormányrendeletet. Kérem az áttanulmányozását, pályázat szeptember 1 és szeptember 30 között nyújtható be. A pályázat írásra korábban kiválasztottuk a pályázatírót, fel kell vele venni a kapcsolatot. 6. Szolidaritási hálózat az önkormányzatok között Papp Zoltán: a képviselık megkapták a TÖOSZ álláspontját. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel az ülést perckor berekesztem. Kérem a jegyzıkönyvhitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán Polgármester Nagy István jegyzı Joanovicsné Kuslics Hedvig Jkv hitelesítı Patakiné Jarkovits Márta jkv hitelesítı

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 10-én tartott nyilvános ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Telekadó rendelet

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: Napirend előtt:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 13-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének a. ) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. április 17-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. október 01-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 14. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 17/2012./VIII.14./ számú nemzetiségi határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009.augusztus 17-én /hétfı/

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 12/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. 145/2011. (IX.29.)sz.Ök.határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. április 26-án megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 10-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 140/2012.(X.10.) sz. önk.hat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja,

M E G H Í V Ó. 2010. december 14-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja, Kt. 2010.12.14.megh. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-44/2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete soron

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-28/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 14-én 17.00 órakor kezdıdött

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben