LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007."

Átírás

1 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: Napirend előtt: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről Napirend: I./ Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról II./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának felülvizsgálata, módosítása (I.forduló) III./ Alpolgármester választás (Zárt ülés) IV./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ Általános Iskola beiratás 2007/ / Hóka Lovasklub támogatási kérelme 3./ Légifotózás megrendelése 4./ Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás módosítás-gyermekek Átmeneti Otthona működési területének kiterjesztése 5./ Fogorvosi ügyeleti ellátás megoldatlansága 6./ Mozgókönyvtári ellátási megállapodás 7./ Tó utcai telekkiegészítési problémák 8./ Gyepmesteri megállapodás 9./ évi közbeszerzési terv jóváhagyása 10./ Szociális rendelet módosítása 11./ TAKARNET hálózathoz csatlakozás V./ Tájékoztatók 1./ Általános Iskolában a német nemzetiségi oktatás bevezetéséről, és a fejlesztésről, gyógytestnevelésről 2./ Pályázatok: Energiatakarékossági pályázat 3./ Gazdasági program VI./ Képviselői és egyéb észrevételek

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án órakor kezdődött üléséről. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Domonkos Sándor, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Kiss Béla, Nagy László, Patakiné Jarkovits Márta, Rajna István, Rosenberger András, Wolf Dénes képviselők, illetve a mellékelt jelenléti ív szerint megjelentek. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 9 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Az intézmények, és lakosság részéről 5 fő van jelen az ülésen. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Domonkos Sándor és Wolf Dénes képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Kicsiny Andreát javasolja. Ezután ismerteti a napirendi javaslatot. Napirend előtt: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről Napirend: I./ Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról II./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának felülvizsgálata, módosítása (I.forduló) Ea: Nagy István jegyző III./ Alpolgármester választás (Zárt ülés) IV./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ Általános Iskola beiratás 2007/ / Hóka Lovasklub támogatási kérelme 3./ Légifotózás megrendelése 4./ Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás módosítás-gyermekek Átmeneti Otthona működési területének kiterjesztése 5./ Fogorvosi ügyeleti ellátás megoldatlansága 6./ Mozgókönyvtári ellátási megállapodás 7./ Tó utcai telekkiegészítési problémák 8./ Gyepmesteri megállapodás 9./ évi közbeszerzési terv jóváhagyása 10./Szociális rendelet módosítása 11./TAKARNET hálózathoz csatlakozás V./ Tájékoztatók 1./ Általános Iskolában a német nemzetiségi oktatás bevezetése, gyógytestnevelés 2./ Pályázatok: lakossági energiatakarékossági pályázat 3./ Gazdasági program vitájának egyeztetése VI./ Képviselői és egyéb észrevételek

3 Napirend előtt: Beszámoló a két ülés közötti képviseletről (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri a véleményeket, kérdéseket. Rosenberger András: javaslom a bölcsödei ellátásban részesülő levéli gyermekek után fizetendő összeg felvállalását, mivel a faluban nem tudjuk biztosítani ezt az ellátást, ugyanakkor a költségvállalásba a kistérséget is be kell vonni. Az EKECS-i kapcsolat hivatalos formába történő foglalását javaslom, korábban is jó volt a kapcsolatunk velük, folytatásra érdemes. Papp Zoltán: Amennyiben nincs észrevétel, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. Napirendek tárgyalása I./ Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról (előterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán Papp Zoltán: kérem az észrevételeket. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2007. (III. 26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja. II./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, módosítása (előterjesztés mellékelve) Ea: Nagy István jegyző Papp Zoltán: az Ügyrendi Jogi és Személyügyi bizottság megtárgyalta. Mivel nagy terjedelmű anyagról van szó, ha a napirend ismertetése után úgy gondolják a képviselők, nem döntésképesek, úgy újra napirendre tűzhetjük. Kérem a jegyző urat, ismertesse az SZMSZ-t. Nagy István: már korábban felmerült az SZMSZ felülvizsgálata során, hogy módosítsuk, vagy újat alkossunk. Az egységes szabályozás érdekében újat alkotunk, melyhez a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivataltól kapott segédleteket is felhasználtuk. Az SZMSZ-ünk kapott egy bevezetőt, mely tartalmazza azt, hogy mi is a fő célja. A rendelet részét képezik a mellékletek és függelékek. A Hír-Levél és a Honlap mint új közlési forma megjelent az önkormányzatnál ez is beépítésre került a szabályzatba. Az aktuális napirendünkhöz kapcsolódva a testületi munka folyamatosságának biztosítása érdekében mindenhol kötelező alpolgármestert választani. Több alpolgármester is választható, ezek számát az SZMSZ-ben meg kell határozni. Az alpolgármesteri tisztség módját is rögzíteni kell az SZMSZ-ben. Mivel mai napig nem választottunk alpolgármestert, e szabályzat, amennyiben elfogadásra kerül akár kompromisszumos megoldásként 2 fő alpolgármester megválasztását teszi lehetővé. Az SZMSZ tartalmazza a költségvetés rendelettervezet polgármester bizottságok elé terjesztésének rendjét. A vagyongazdálkodással kapcsolatos a testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül gazdasági programot fogad el, a tárgyalásra vonatkozó részletszabályokat is indokolt meghatározni. A gazdasági ellenőrzés szabályairól a külső ellenőrzést az ÁSZ végzi. 3

4 A vagyongazdálkodásról nem kell a képviselő-testület SZMSZ-ében rendelkezni, mert ez az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet tárgykörébe tartozik. Papp Zoltán: kérem az ügyrendi bizottság elnökét, mondja el véleményüket az SZMSZ-ről. Horváth Lajos: véleményünk szerint jól előkészített szabályzatról van szó, mely minden részletre kiterjed. Javasoljuk, hogy elfogadásra kerüljön, nem tartjuk indokoltnak a 2. körben történő tárgyalását. Patakiné Jarkovits Márta: javasolom, hogy alapos áttanulmányozás után a következő ülésen újra tárgyaljuk, s majd akkor döntsünk. Papp Zoltán: mivel csak egy képviselő javasolja az újratárgyalását, kérem a képviselőket, szavazzunk. Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 1 nem szavazattal megalkotta a következő rendeletét: 3/2007. (IV.01.) számú rendelet az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról III./ Alpolgármester választás (4/2007. sz. jegyzőkönyv 30/2007.(III.26.) határozat zárt ülés jegyzőkönyvében) Papp Zoltán: zárt ülést rendelek el, melyen titkos szavazással javaslom megválasztani az alpolgármester személyét. Megkérem a meghívott vendégeket, illetve a jelenlévő lakosokat, televíziót, hogy a zárt ülés ideje alatt az előtérben várakozzanak. (A vendégek elhagyták a termet.) A testület 45 perc után folytatta a nyilvános ülést. (A vendégek visszatértek.) Papp Zoltán: bejelenti, hogy a zárt ülésen az alpolgármester választási szavazás eredményesen zárult, melynek eredménye a következő. Kettő alpolgármester került megválasztásra. Domonkos Sándor, és Patakiné Jarkovits Márta. Gratulált a megválasztásukhoz, felkérte a jelenlévőket és az alpolgármestereket, hogy az eskütételre álljanak fel. Eskütétel: Én..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm, hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, pontosan a legjobb tudásom szerint a Nemzet és a Levél községi Önkormányzat érdekeinek szolgálatával teljesítem! (Isten engem úgy segéljen!) Az eskütétel után az alpolgármesterek aláírták az esküokmányokat, amelyek a jegyzőkönyvhöz vannak csatolva. Papp Zoltán: mivel Patakiné Jarkovits Márta alpolgármester eddig a Szociális Bizottság elnöke volt, így helyette új bizottsági elnököt kell választani. Kérem a képviselők javaslatait. A testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal a Szociális Családvédelmi és Ifjúsági Bizottság elnökét az alábbi határozatban foglaltak szerint szavazta meg: 31/2007. (III.26.) határozat 4

5 Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a.) a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottság elnökét Patakiné Jarkovits Mártát alpolgármesterré választása miatt visszahívja, helyette Wolf Dénest elnöknek választja. A bizottság tagjainak Rosenberger András és Erdősi Gyula képviselőket és Joanovicsné Kuslics Hedvig és Dr. Bartalos Gábor nem képviselő tagokat választotta. b.) E határozat meghozatalával egyidejűleg a 68/2006. (X.16.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. és Nagy István jegyző IV./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ Általános Iskolai beiratás a 2007/2008. tanévre (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem ha van kérdés észrevétel Fenyvesi Gyöngyi iskolaigazgatónak tegyék fel. A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 32/2007. (III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola 2007/2008- astanévre vonatkozó beíratásári időpontját és módját az előterjesztés szerint jóváhagyja. és Fenyvesi Gyöngyi igazgató V./ Hóka Lovasklub támogatási kérelme (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, forintosítva nincs a kérelem, megkérem Nagy Attilát a Klub vezetőjét esetlegesen egészítse ki az írásbelieket. Illetve kérem a képviselői javaslatokat. Nagy Attila: nekünk nagy segítség az önkormányzat tulajdonában lévő színpad, asztalok, padok térítésmentes használata illetve a szállításban, szerelésben való segítség. Tudom, hogy a költségvetésbe a civil szervezeteknek nem nagy összeg van betervezve, amennyit tud adni a testület azt megköszönjük. Kiss Béla: a falu legnagyobb tömeget megmozgató rendezvénye a Pünkösdi Lovasnapok, ami már 5. éve sikeresen működik. Javaslom a Ft megítélését. Domonkos Sándor: FT+Áfa-t a színpad lefedésének költségét javaslom támogatásként. Rosenberger András: Mivel a költségvetés tervezésénél a Ft civil alapból már Ft-ot a Horgászegyesületnek ítéltünk, s akkor még a többi civil szervezet nem kapott semmit, így javaslom, hogy a civil alapból Ft-ot, Ft-ot pedig a költségvetés tartaléka terhére biztosítsunk a rendezvényhez. 5

6 Rajna István: tételes elszámolást minden civil szervezettől követeljük meg a támogatás összegéről. Minden civil szervezetnek más a kiadási mértéke, nem lehet egyöntetűen kimondani, hogy egységesen Ft-ot adjunk. Papp Zoltán: megállapodást kötünk minden támogatottal, melyben természetesen az elszámolás rendjét is meghatározzuk. Ha nincs több észrevétel kérem a képviselőket, szavazzunk. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 33/2007.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hóka Lovas Klub Pünkösdi Lovasnapok 2007 évi rendezvényét Ft, azaz Egyszázötvenezer forint összegben támogatja, melyet a évi költségvetés tartaléka terhére biztosít. A támogatásról részleteit megállapodásban rögzítik a felek. Határidő: megállapodás szerint 3./ Légifotózás megrendelése Papp Zoltán: légifotókat készítenének Levélről. A megállapodásban szerepel 10 db A4-es papírkép, a teljes anyag CD-ROM-on. A fotók a templomokról, főtérről illetve szabadon megjelölt célpontokról és távlati képek az egész településről különböző szögekből. Korlátlan használati jogot biztosítanak, tehát a képek nagyíthatók, szabadon felhasználhatóak, képeslap, naptár, honlap, szórólap stb. céljára. A csomag ára Ft+Áfa. A fotózás április vége, május eleje lenne, mely után pár nappal az anyagokat meg is kapnánk. Kérem a javaslatokat az elhangzottakkal kapcsolatosan. A Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 34/2007. (III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli Levél községről a légifotózást, melynek költségét Ft+Áfa-t a költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidő: a szerződés szerint 4./ Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás- Gyermekek Átmeneti Otthona működési területének kiterjesztése Papp Zoltán: a Társulás február 20-i ülésén állásfoglalást fogalmazott meg, mely alapján ajánlja a helyi Képviselő-testületnek, hogy a társulás keretein belül bővítsék ki a Gyermekek Átmeneti Otthona működési területét, azt terjessze ki a kistérség egész területére. Ezzel biztosítható lenne az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról azon kitétele, amely szerint az önkormányzat köteles gondoskodni az átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt, vagy a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett gyermekek átmeneti elhelyezéséről. Felmérték a várható igényt. A jelenlegi férőhelyszám növelhető, társulási együttműködés esetén kiegészítő normatívák megigényelhetők, a szakmai létszám biztosított. A Kistérségi Társulás akkor tud szerződést kötni a szolgáltatást nyújtó intézménnyel, ha a Társulási Megállapodás feladatellátása e területre is kiterjed. A Társulási Megállapodást módosítani csak a 6

7 tagtelepülések Képviselő-testületeinek jóváhagyásával lehet. Levélről is volt már igény az intézmény igénybe vételére. Kérem a képviselők észrevételeit, majd szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 35/2007.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása kiegészüljön a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátandó gyermekek kistérségi szintű átmeneti gondozásával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulást értesítse. 5./ Fogorvosi ügyeleti ellátás megoldatlansága (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Nagy László: tudomásom szerint Dr. Tóth György is aláírta a megállapodást, sőt minden feltétel nélkül vállalta az ügyeleti ellátást. Rosenberger András: tudomásom szerint is vállalta, bár személyesen is elmondhatta volna ezt a levélre reagálva. De itt most nem is ez a kérdés, hiszen így is megoldatlan maradt az ügyeleti ellátása a Levélieknek. Papp Zoltán: a levelemre nem válaszolt a mai napig, nagyon nehéz vele a kapcsolatot felvenni. Javaslom, hogy a fogászati tevékenységéről szóló beszámolót vegyük fel napirendként, s annak keretében tisztázzuk a költségvállalást is, hiszen a lakók a házból kiköltöznek, így a rezsiköltséget legalább vállalnia kellene, bérleti díjat a megállapodás alapján nem fizet. Rajna István: örülünk, hogy hosszú évek után sikerült a faluba egy fogorvosi rendelő működését elérni, mindenképpen megállapodásra kell jutni, nem szabad elüldöznünk, szükség van a szolgáltatásra. Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, észrevétel kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 36/2007.(III.26.) határozat Levél község önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Tóth György fogorvost, hogy a levéli fogorvosi körzet működési (alapellátás, szűrés, iskolafogászat, ügyelet, stb.) és finanszírozási tapasztalatairól a számviteli szabályok szerint készített beszámolóval számoljon el. Határidő: június / Mozgókönyvtári ellátási megállapodás (Előterjesztés és megállapodás mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, a táblázatban lévő Ft is mutatja, hogy a könyvtár további működésében csak előrelépést jelenthet. Kérem a képviselőket, az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el észrevételeiket, majd szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7

8 37/2007.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgókönyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás felhasználására létrejött megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja. Megbízza a polgármester a megállapodás aláírásával. 7./ Tó utcai telekkiegészítési problémák (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Rosenberger András: a területet Kovatsits Lászlóék és mások sem használták, elhanyagolt, gazos terület volt, az elbirtoklást telekkönyvileg sem tudják igazolni. Javaslom az ügyvédi költség megtérítését, Szabó József részére az elővásárlási jog felajánlását, bár minden érintett korábban megkapta az értesítést a vételi lehetőségről, sőt határidő módosítás is történt. Papp Zoltán: ha nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 38/2007.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a.) 9/2007.(III.26.)sz. határozatát visszavonja, b.) a tulajdonában lévő 525/35 hrsz.-ú 531 m2 területű beépítetlen ingatlant Szabó József Levél, Tó u. 13. sz. alatti lakosnak eladja. A vételárat 500.-Ft+Áfa/m2-ben állapítja meg. A vevő tudomásul veszi, hogy a terület feltöltött, illetve, hogy a közművesítés kiépítése a vevőt terheli, és a közművek kiépítéséig nem beépíthető. A vételárat a vevők az adás-vételi szerződés aláírásakor kiegyenlítik az önkormányzat által részükre átadott befizetési lapon, vagy a lakossági folyószámláról átutalással. Az átutalásról szóló igazolást a vevők kötelesek bemutatni a szerződés aláírásakor eladónak., illetve a szerződéskötésre 30 nap Felelős: Papp Zoltán 39/2007.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a)10/2007.(i.22.) sz. határozatát visszavonja, a befizetett telek vételár visszafizetésére és a vevőnél felmerült ügyvédi költség megtérítésére vonatkozó polgármesteri intézkedést jóváhagyja. b)felhívja Kovatsits László Levél, Tó u. 11. ingatlan tulajdonosát, hogy nyilatkozzon, az 525/36 hrsz. 481 m2 nagyságú területre biztosított elővásárlási jogával kíván-e élni. A területet 500.-Ft+Áfa/m2 áron értékesítjük. Amennyiben nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy a területen lévő építmény elbontására kötelezzük, s a területet értékesítésre meghirdetjük. illetve a nyilatkozattételre 30 nap 8./ Gyepmesteri megállapodás (előterjesztés mellékelve) 8

9 Papp Zoltán: megkapták a képviselők az előterjesztést, kedvezőnek tartjuk a Xantus János Állatkert Kht. Ajánlatát, hiszen tudjuk, hogy nagy gondot jelent a kóborló kutyák befogása és elszállítása. Kérem az esetleges észrevételeket. Ha nincs észrevétel, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 40/2007. (III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti szerződés alapján megbízza a Xantus János Állatkert Kht.-t Levél község területén a gyepmesteri tevékenység végzésével. Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 9./ évi közbeszerzési terv jóváhagyása (előterjesztés mellékelve) Ea: Nagy István jegyző Nagy István: április 15-ig el kell készíteni a évi közbeszerzési tervet. A költségvetésünkben nem szerepel olyan beszerzés, fejlesztés, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, így ez most nem aktuális. Amennyiben mégis lehetővé teszi az anyagi helyzetünk, úgy módosítjuk a tervet. A statisztikai jelentést pedig nem kell elkészíteni, ha nem volt évben befejezett közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházás. Kérem a képviselőket e tények alapján szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2007.(III.26.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzést nem tervez lefolytatni az önkormányzat a évi költségvetés adatai alapján. 10./ Szociális rendelet módosítása (előterjesztés mellékelve) Ea: Nagy István jegyző Papp Zoltán: megkérem Nagy István jegyzőt, ismertesse a szociális rendelet változásait. Nagy István: Az Sztvm. rendelkezései főszabályként január 01-én léptek hatályba, melynek egyes rendelkezései érintik az önkormányzati rendeletalkotást is. A módosított Sztv. 4./A -a alapján szociális hatáskört gyakorló szerv a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat polgármestere, a települési önkormányzat jegyzője, és a szociális hatóság. A jegyző szakmai irányítását a szociális hatóság látja el. E szerint szociális hatóság a szociális és gyámhivatal. Az Sztv. alapján első fokon a jegyző hatáskörébe utalt hatósági ügyekben felettes szervként a szociális és gyámhivatal jár el. Ez a rendelkezés azokra az ellátásokra is vonatkozik, melyek január 01-től kerültek jegyzői hatáskörbe. Az Sztvm. Hatályon kívül helyezte az Sztv ában szabályozott szociális információs szolgáltatást, mint önálló alapszolgáltatási formát, ezért e rendelkezéseket is a rendeletünkből hatályon kívül kell helyezni. Újdonság, hogy rendszeres szociális segélyre jogosult a támogatott álláskereső is. A rendszeres szociális segély adható legmagasabb összege január 01-től Ft, a segély természetbeni 9

10 ellátásként is nyújtható, ennek eljárási formáit a települési önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia. Módosultak a hatáskörök is, a személyi hatályok rendelkezései július 01-től lépnek hatályba. Az Sztv hatálya kiterjeszti a letelepedési engedéllyel rendelkezőkről a letelepedettekre. Ezzel az ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezők, valamint az EK letelepedési engedéllyel rendelkezők is az Sztv. Hatálya alá tartoznak. A pénzbeli és természetbeni ellátások hatásköri táblázatában jól láthatók az I. és II. fokú hatáskör gyakorlójának egyes szociális ellátásokra vonatkozó lebontása. Papp Zoltán: az előterjesztést követően kérem az észrevételeket, utána szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal megalkotta a: 4/2007. (III.28.) sz. rendeletét a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 8/2006. (IX.14.) rendelet módosításáról 11./ TakarNet hálózathoz történő hozzáférési jogosultság Papp Zoltán: számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait biztosító TakarNet hálózatról van szó. Az Inytv a alapján az önkormányzatok részére az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból az ingatlan helyrajzi száma, illetve címe alapján, a polgármesteri hivatal által ellátott helyi adóhatósági stb. feladatok ellátása érdekében név szerint történő lekérdezési jogosultságot szerezhetünk. Digitális igazolvány állítanak ki, mely 3 éves érvényességi időre Ft+Áfa. Úgy gondolom, hogy a szolgáltatás az önkormányzati munka sok területén hasznosítható. Kérem a véleményeket. A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 42/2007.(III.26.)határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a számítógépes ingatlannyilvántartási rendszer szolgáltatásait biztosító TakarNet hálózathoz történő hozzáférési jogosultságra vonatkozó szolgáltatási szerződést jóváhagyja. Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. A 3 éves érvényességű digitális igazolvány költségét Ft+Áfá-t a költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Felelős Papp Zoltán polgármester 12./ Levélért Díj Alapítás Papp Zoltán: kérem Domonkos Sándor képviselőt mondja el javaslatát. Domonkos Sándor: Dorfinger Károly 12 évet Sportelnökként tevékenykedett a faluért, javaslom egy díj megalapítását, mellyel a levélért kiemelkedő tevékenységet végzőket lehetne elismerni. Papp Zoltán: most mutatkozik meg, hogy mennyire hiányzik egy rendelet a községi kitüntető címek, elismerések, díjak, stb. vonatkozásában. Kérem a képviselők javaslatát. Rosenberger András: korábban is gondolkodtunk egyféle emlékplakett vagy pénzjutalom formájában elismerni az arra érdemeseket, rendeletet kellene alkotnunk rá, melyben szabályozni lehetne részleteket. 10

11 11 Kiss Béla: támogatom a felvetést. Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, észrevétel kérem a képviselőket, szavazzunk arról, hogy a következő testületi ülésre készüljön rendelettervezet az önkormányzati díjadományozásról. Ezt követően térjünk vissza a konkrét személyi javaslatra. A Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a következő testületi ülésre készüljön rendelettervezet az önkormányzati díjadományozás rendjéről, az előterjesztés elkészítésével megbízza a jegyzőt.. V./ Tájékoztatók 1./ Általános Iskolában a német nemzetiségi oktatás bevezetéséről és a gyógytestnevelésről Papp Zoltán: felkérem Fenyvesi Gyöngyi igazgatót, tájékoztassa a képviselőket. Fenyvesi Gyöngyi: a levéli Általános Iskolában a as tanévtől kezdve a német hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás kerül bevezetésre az 1. és 5. évfolyamon, felmenő rendszerrel. A német kisebbségi nevelés és oktatás szeptemberi bevezetése a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére a szülők 98%-nak egyetértésével történik. Az oktatás megszervezése a helyi önkormányzat feladata. A német kisebbségi nyelvet és irodalmat heti 5 órában fogják tanítani. Közoktatási szakértői vélemény alapján a kötelező törvényi elemek teljes körűen megtalálhatóak a pedagógiai programban. A szakértő a távlati tervekre szóló javaslatait is megfogalmazza szakértői véleményében. Végül javasolja a képviselő-testületnek a német kisebbségi oktatással kiegészített pedagógiai program elfogadását. A szakértői véleménnyel együtt a pedagógiai program a megyére felterjesztésre kerül. Kiss Béla: pedagógus, szaktanári létszám rendelkezésre áll az őszi tanévkezdéshez? Fenyvesi Gyöngyi: 1 fő német szakos óraadó (megbízási szerződéssel) és 1 fő nyelvoktatói képesítéssel rendelkező nevelő biztosított, valamint folyamatban van további szakos tanár keresése. Még néhány szót szólnék a gyógytestnevelésről, valamint a fejlesztő foglalkoztatásokról (előterjesztés mellékelve). Mivel mindkét szakterületre van szakképzettséggel rendelkező kollégánk, fel tudjuk vállalni ezeket a speciális feladatokat is. Papp Zoltán: kérem az elhangzottakkal kapcsolatosan a kérdéseket, észrevételeket. Fenyvesi Gyöngyi: néhány szóban 2./ Pályázati lehetőségek Papp Zoltán: a gazdasági tárca a lakosságot érintő energia-megtakarítás támogatására, valamint a megújuló energiahordozó-felhasználás támogatására című pályázatot írt ki (mellékelve), javaslom a képviselőknek a mellékelt pályázati lehetőséget a lakosság, ismerősök körében propagálni. Illetve a pályázatfigyelő Önkormányzati Havilap is áprilisi benyújtási határidővel több lehetőségről tájékoztat, ami az önkormányzatokat érinti. Ha valakinek javaslata van ezekkel kapcsolatban, mondja el.

12 Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét / Gazdasági program vitájának előkészítése Papp Zoltán: a Gazdasági programunkat is el kell készítenünk, melyhez kérném a képviselők javaslatait, ezzel is segítve, hogy a program mi előbb elfogadásra kerülhessen. VI./ Képviselői és egyéb észrevételek Papp Zoltán: kérem a képviselőket és a jelenlévőket tegyék meg egyéb észrevételeiket. Erdősi Gyula: - a kullancsok különösen nagyszámú fertőzöttségére hívnám fel a figyelmet, minél előbb az írtásukra az intézkedést meg kell tennünk, hiszen a közparkjainkba és az intézményekben is sok gyerek lesz kitéve a veszélynek. - a Dózsa Gy. utcai árkok szakértővel történő megvizsgálását, a javításukra mi hamarabb intézkedés megtételét javaslom - a közvilágítási hibák javításával kapcsolatos sorozatos panaszokra tekintettel az EON-al kötött szerződés felülvizsgálatát javaslom. Papp Zoltán: - kullancsirtásra mielőbb megkérjük az ajánlatot, majd annak ismeretében megrendeljük az írtásukat. - az árok állapotának felülvizsgálatára szakértői véleményt kérünk, meg kell terveztetnünk az Orgona és Szövetkezet út felújítását, s talán annak keretében ez is felmérésre kerül. -az EON-nal kapcsolatos felháborodást a Kistérségi beszámolóban is említettük, talán ennek a megoldására is jött létre egy Partneri Iroda (tájékoztattuk hírdetmény útján erről már a lakosságot is), amely részére közvetlenül lehet a hibákat lejelenteni. A szerződés felülvizsgálatát nem javaslom. Rajna István: - József Attila utca 19. és környékén a sár miatt a lakók lassan nem tudnak közlekedni. - A Tó utcai Platzer köz gépjármű forgalmának korlátozására valami-féle lehetőséget kell találni, az ott lakók felújították a külső homlokzatot és az autók által felhordott sár ismét gondot okoz, legalább múrva réteggel, vagy kavicsolással meg kellene oldani a problémát Papp Zoltán: - a József A. utcában megnéztük a helyszínt, a gondot az okozza, hogy a lakók betemették az árkokat, így a víz nem tud elszivárogni. Az út nem önkormányzati út, a megoldás, hogy mindenki a saját háza előtt legalább egy szivárgó árkot készítsen. - a Tó utcában a Platzer közt lekavicsoljuk, a forgalmat nem lehet korlátozni Patakiné Jarkovits Márta: - a Május l. Liget utcai parkban a kandelláber ajtaja gyerekek által nyitható, életveszélyes kérem az állapot mi előbbi megszüntetését. - úrnafal bővítését javaslom a temetőben, megnőtt az igény és a hely már nem sok, valamint a mellette lévő növényzet ritkítását, nyírását meg kellene oldani Papp Zoltán: - megnézzük a parkban lévő kandellábert, a hibát kijavítjuk. - az úrnafal bővítésének lehetőségét az új gazdasági programba építve tudjuk csak megoldani. A parkgondozókat a növényzet ritkításával megbízzuk

13 13 Fenyvesi Gyöngyi: az elmúlt üléseken is felvetettem a tornacsarnok padlásán és a technika teremben felhalmozott anyagok, bútorok lehordásának és elszállításának problémáját. Mivel a mai napig nem sikerült megoldást találni, vállalkozótól ajánlatot kértem, aki 5 munkanapon belül 250 ezer Ft-ért vállalja a teljes lomtalanítást. Az épület beázásával és a fal repedésével kapcsolatosan felvettem Lenzsér Péter tervezővel a kapcsolatot, aki helyszínen megtekintette, véleménye szerint a beázás nem tervezési hiba, hanem kivitelezési probléma, a beázást bádogosmunkával lehetne megszüntetni. A fal repedéses problémákra statikus véleménye után tud javaslatot tenni. Domonkos Sándor: soknak tartom a lomtalanítás költségét, javaslom, hogy képviselő-társaimmal együtt nézzük meg és a faanyag, illetve a fém további hasznosítása vagy lomtalanításba való összegyűjtését vizsgáljuk meg. Papp Zoltán: a tavaszi nagy lomtalanítás időpontját április 2. és 3. hetére terveznénk, a vállalkozótól függ, hogy mikorra tudja biztosítani a konténereket. A tavalyi módszer az egy helyen gyűjtés és tárolás jónak mutatkozott, javaslom az idén is hasonló formában történő megszervezését. A részletekről a képviselőkkel a konkrét időpont leegyeztetése után beszélünk. A szélerőmű építésénél nagy mennyiségű humuszt termelnek ki, érdeklődtek, hogy a faluban hol lehetne hasznosítani. Gondoltunk rá, hogy a Horgásztó mögötti bokros területen lehetne szánkódombot építeni. Kérem a további javaslatokat. Fenyvesi Gyöngyi: javaslom, hogy a temetőhöz is szállítsanak. Kiss Béla: néhány mondatban tájékoztatta a képviselőket az AQUA Kft közgyűlésén elhangzottakról. Papp Zoltán: mivel más napirendi pont nincs, további észrevétel nincs, az ülést 20,45 perckor berekesztem, felkérem a jegyzőkönyv-hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyző Domonkos Sándor jkv. hitelesítő Wolf Dénes jkv. hitelesítő

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/100-28/2015. Készült: 2 példányban Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Batthyány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 2-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1

Murony Község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1 Ikt. sz.: 72-21/2010. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Fekete Ferenc Zoltán polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott üléséről 9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 11/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben