Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 24. számú Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve"

Átírás

1 Készült: november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről évi 24. számú Jegyzőkönyve

2 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán Erzsébet képviselő Czékmány Győző képviselő Szavlik Mihály képviselő Távol maradt: Nagyné Kökény Anna képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Koplányi János körjegyző Korándi Viktorné jkv. vezető Mezei Csilla szlovák kisebbs. önk. elnöke Szavlik Zoltán üdvözölte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 3 jelen van. Az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy Kristófné Ponicsán Erzsébet és Nagyné Kökény Anna nem jelezte, hogy jön-e. Szavlik Zoltán javaslatot tett a napirend módosítására, mely szerint 8. napirendi pontban tárgyalni kellene a Legéndi patakmeder tisztására vonatkozó pályázatot. Megkérdezte van-e más javaslat. Czékmány Győző képviselő: Javasolta, hogy tűzzék napirendre az általa hozott közművelődési pályázathoz szükséges megállapodás tervezetet. Elmondta, hogy nem volt ideje hamarább megküldeni. Koplányi János körjegyző elmondta, hogy törvényességi észrevételt kíván tenni, mert az SzMSz szerint 5 nappal az ülés előtt kell írásban benyújtani az anyagot. Nem lehet döntést hozni úgy, hogy itt olvassák el. Meg kell tárgyalni és utána dönteni. Szavlik Zoltán szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, melyet a képviselőtestület 2 igen, 2 nem szavazattal nem szavazott meg, nem került napirendre. Szavlik Zoltán kérte, hogy az általa javasolt módosításra szavazzanak, mely a képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással megszavazott. A módosított napirendet a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással megszavazott, majd az alábbi napirendet tárgyalta: N A P I R E N D T Á R G Y A : ELŐTERJESZTŐ: 1. Beszámoló a évi költségvetés Szavlik Zoltán III. negyedéves végrehajtásáról 2. Az önkormányzat évi koncepciójának Szavlik Zoltán megtárgyalása 3. Hitelfelvétel megtárgyalása Szavlik Zoltán 4. Legénd, Petőfi út 44. sz. alatti ingatlan Szavlik Zoltán értékesítése 5. Belterületbe csatolással kapcsolatban Szavlik Zoltán

3 3 6. Virág József kérelme Szavlik Zoltán 7. Legéndi patakmeder tisztítással Szavlik Zoltán kapcsolatos pályázat megtárgyalása 8. Legéndi patakmeder tisztításra pályázat Szavlik Zoltán benyújtásához hozzájárulás Napirend előtt: Polgármester tájékoztatója két ülés között végzett munkákról Előterjeszt: Szavlik Zoltán (Előterjesztés írásban csatolva) Szavlik Zoltán elmondta, hogy a Megye Közgyűlésétől megkaptuk a választ a váci kórházhoz való csatlakozás iránti kérelmünkre, nem adják a hozzájárulásukat, nem engednek el bennünket. Balassagyarmatról még választ sem kaptunk. A váci kórház viszont nyilatkozott, hogy vállalja a legéndiek ellátását. Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a kéri a napirendi pontot elfogadni. A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta. Napirend tárgyalása: 1./ Beszámoló a évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról Előterjesztő: Szavlik Zoltán (Előterjesztés írásban csatolva) Szavlik Zoltán kérte, hogy akinek kérdése van, tegye fel Jakusné Imre Andrea pénzügyi előadónak. Czékmány Győző képviselő: Mi okozza a 950.-eFt eltérést a kiadás és bevétel között. A bevételnek kellene többnek lenni nem a kiadásnak. Jakusné Imre Andrea pü. ea.: A 10. űrlapon van az 1. sz. melléklet 117. során az átfutó bevételek, azt le kellett vonni, mert az még a évi mozgó, függő átfutó bevételek, ez csökkentette le az összeget. Czékmány Győző képviselő: Az idei évben bevételként kellett volna megjelenni a pénzforgalomban. Koplányi János körjegyző: Rendeződött a busz könyvelése is, Dobrocsi István falugondnok bére is már helyre került. Szavlik Zoltán kérte, hogy ezeket a tételeket tegye rendbe a pénzügyes és ezzel fogadják el a beszámolót. A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta: 87/2009. (XI.23.) számú határozata Az Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

4 4 helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1. Az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 4/2009. (II.27.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési ainak háromnegyedéves alakulása 2. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési ainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított háromnegyedéves teljesítés Teljesítés alakulása Kiadások főösszege ,3 % Bevételek főösszege ,1 % 3. Az önkormányzat évi költségvetési bevételei: - eredeti ait, - a módosított okat, - a háromnegyedéves teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott ok és teljesítés tagolásban az 1./ / számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák) az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is. 4. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai: - eredeti ait, - a módosított okat, - a háromnegyedéves teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ainak évi háromnegyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított háromnegyedéves teljesítés Teljesítés alakulása Összesen: ,9 % Ebből:

5 5 - személyi jellegű kiadások (02/49) ,2 % - munkaadókat terhelő járulékok (02/57) ,8 % - dologi jellegű kiadások (03/67) ,2 % - speciális célú támogatások (04/95) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve(i) működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt onként a 2/ / számú melléklet(ek) szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak háromnegyedéves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított háromnegyedéves teljesítés Teljesítés alakulása Összesen: ,0 % Ebből: - felújítások (05/6) ,0 % - felhalmozási kiadások összesen (05/33) ,0 % - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59) Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2/ / számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák). 7. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felújítási ainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4. és a 4/ / számú melléklet(ek) rögzíti(k). 8. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként az 5. és az 5/ / számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák). A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként 9. Az önkormányzat költségvetésének ait, -teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szerv(ek) költségvetésének teljesülése 10. Az önkormányzat költségvetési szerve(i) költségvetésének teljesülését a 3/ / számú melléklet(ek) tartalmazza (tartalmazzák). A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 11. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

6 6 Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított háromnegyedéves teljesítés (tartalék felhasználás) Teljesítés alakulása Tartalék Ebből: - általános tartalék céltartalék Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Megnevezés Eredeti Módosított háromnegyedéves teljesítés Teljesítés alakulása Hiány Többlet Az Önkormányzat 2009.III.NÉ-ben eFt bérhitel-felvételt alkalmazott. Rövid lejáratú hitelállomány (támogatást megelőlegező hitel) e Ft. Hosszú lejáratú hitelállomány 4.642e Ft. autó-hitelállomány 1.607eFT. A évi várható teljesítés 13. Az önkormányzat évi bevételeit várhatóan eft-ra, kiadásait várhatóan eft-ra fogja teljesíteni. A képviselőtestület utasítja a t, hogy az előre jelzett bevételek teljesülése érdekében az önkormányzati hivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: november 30. Felelős: a képviselő-testület, a végrehajtásért Szavlik Zoltán 2./ Az önkormányzat évi koncepciójának megtárgyalása Előterjesztő: Szavlik Zoltán (Előterjesztés írásban csatolva) Szavlik Zoltán elmondta, hogy a évben használt számokkal lett elkészítve a koncepció, mivel még nem tudjuk a számokat. A játszótéri beruházást vettük bele, egyenlőre, mert nem tudjuk mire lesz pénzünk. 17,20 órakor megérkezett Kristófné Ponicsán Erzsébet képviselő, így a megjelent képviselők 4 főről, 5 főre emelkedett. Miután más javaslat, kérdés nem volt a kérte, hogy a napirendi pontra tett javaslatot fogadják el.

7 7 A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta: 88/2009. (XI.23.) számú határozata Az Önkormányzat évi Költségvetési koncepciójáról helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított évi XXXVIII. törvény 70. (1) bekezdése, valamint a csatolt előterjesztés alapján a következők szerint határoz az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési koncepciója 1. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: Kiadások főösszege Bevételek főösszege eft eft 2. Az önkormányzat évi koncepció szerinti bevételeit az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. A bevételek forrásonkénti részletezését az 1./ / számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák) az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is. 3. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ainak évi koncepcióját a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Koncepció Összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások (02/49) munkaadókat terhelő járulékok (02/57) dologi jellegű kiadások (03/67) speciális célú támogatások (04/95) 0 A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve(i) működési kiadásainak koncepcióját kiemelt onként a 2/ /05... számú melléklet(ek) szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási ainak évi koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Előirányzat megnevezése Koncepció Összesen:

8 8 Ebből: - felújítások (05/6) felhalmozási kiadások összesen (05/33) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 (05/38+06/16+06/42+06/59) Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felújítási és felhalmozási kiadási koncepcióját a 2/ /... számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák). 5. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felújítási ainak koncepcióját célonként a 4. és a 4/ / számú melléklet(ek) rögzíti(k). 6. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felhalmozási kiadásainak koncepcióját feladatonként az 5. és az 5/ /02... számú melléklet(ek) tartalmazza(tartalmazzák). A költségvetési kiadások és bevételek koncepciója szakfeladatonként 7. Az önkormányzat költségvetésének koncepcióját feladatonként (szakfeladatonként) a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szerv(ek) költségvetésének koncepciója 8. Az önkormányzat költségvetési szerve(i) költségvetésének koncepcióját a 3/ / számú melléklet(ek) tartalmazza (tartalmazzák). A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 9. A évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok: Előirányzat Koncepció megnevezése Tartalék Ebből: - általános tartalék 0 - céltartalék Az önkormányzat a koncepciójában a költségvetési hiány, illetve többlet koncepcióját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Megnevezés Hiány Többlet Koncepció e Ft Határidő: november 30.

9 9 Felelős: a képviselő-testület, a végrehajtásért Szavlik Zoltán 3./ Hitelfelvétel megtárgyalása Előterjesztő: Szavlik Zoltán Szavlik Zoltán elmondta, hogy nem lett írásos anyag kiküldve, hiszen már kétszer tárgyalta a testület, de döntés nem lett hozva, nem változott az anyagban semmi. Kéri, hogy fogadják el a hitelfelvételre tett javaslatot, hogy a kifizetetlen számlákat rendezni lehessen. Fizetni kell az építési előadó évi bérét is Nőtincsnek, Virág József helyi lakosnak a visszavásárolt ingatlant kell megfizetni. A temető bővítésre az áfa törvény módosítása végett közel eft-tal többet kellett kifizetni. A hitel visszafizetéséig eFt kamatot kellett visszafizetni. A hitelünk megszűnt, mindent megfizettünk. Ezért van szükség a hitelre, hogy a fennmaradó tartozásokat rendezni tudjuk. Czékmány Győző képviselő: A most elfogadott beszámoló szerint közel 3 millió forintunk lesz az év végére, akkor minek kell hitelt felvenni? Szavlik Zoltán : A számlánkon kb eFt van, nem 3 millió forint. Jakusné Imre Andrea pül ea: A 4 millió forint hitel is hozzájön a beszámoló szerint. Koplányi János körjegyző: Januárban lesznek módosítva az ok. Szavlik Zoltán : Azért nem jelentkezik a falugondnoki pénz és az idegenforgalmi adó, mert azokat csak jövő március-április hónapban tudjuk megigényelni, így most ezeket is az önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani. Ha nem tudunk eladni valamit, nem tudjuk a számlákat fizetni. Folyószámla hitelt javaslok felvenni. Ez egy évre szól, ha szükségünk van pénzre akkor vesszük csak le a számláról, ha nem kell pénz, nem kell levenni. Czékmány Győző képviselő: 3 millió forintot mikor tudunk visszafizetni? Ne legyen sokáig használva, mert akkor sok lesz a hitel. Szavlik Zoltán : Ha van bevétel nem kell hozzányúlni a hitelhez. Ha lesz bevétel visszatudjuk fizetni. Tóth Sándor al: Abból lenne kifizetve a Virág Józsefnek a telekár? Szavlik Zoltán : Első a működés biztosítása, de ebből lenne kifizetve. Javaslom, hogy 3 millió forint hitelt vegyünk fel, a határozati javaslat alapján. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, a kéri a napirendi pontra tett javaslatot elfogadni. A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta: 89/2009. (XI.23.) számú határozata Legénd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ft összegű folyószámla hitel felvételéről döntött. A hitelt az OTP Bank Zrt-től kell felvenni. A felvett folyószámla hitelt és visszafizetését a tőkével és járulékaival együtt tervezni kell a évi költségvetésben. Felkéri a képviselő-testület a t és a jegyzőt, hogy a hitelszerződést írja alá. Határidő: november 30. Felelős: a képviselő-testület, a végrehajtásért Szavlik Zoltán

10 10 4./ Legénd, Petőfi S. út 44. sz. alatti ingatlan értékesítése Előterjesztő: Szavlik Zoltán Szavlik Zoltán elmondta, hogy írásos anyagot nem küldött ki, mert az előző testületi ülésre lett kiküldve. Akkor az áfa miatt lett elnapolva, mert nem tudtuk, hogy áfa köteles-e vagy sem az ingatlan eladása. Utána jártunk, nem áfa köteles. Ez előny mindkettőnknek. Mezei Csilla: Az ügyvéd szerint lakott a ház és így olcsóbban kell eladni. Korszerűsítésre nem került sor, az az érzésem, hogy úgy adják el, hogy ki lakja, nem pedig úgy, hogy mennyit ér. Rossz a tető is. Az egész ház rossz állapotban van. Kristófné Ponicsán Erzsébet képviselő: Úgy tudom, hogy ha megcsináltattad volna a hibákat azt le lehet tudni a lakbérből, ha fizetnétek lakbért. Mezei Csilla: Többször próbáltunk már, hogy rendbe tesszük. Azért nem festünk már évek óta, mert ha ténylegesen eladásra kerülne, akkor addig nem akartunk festeni. Szavlik Zoltán : A kiküldött levelemre nem jött válasz, nem írtátok le, hogy meg kívánjátok venni, mennyiért és milyen fizetési lehetőségekkel. A tulajdon a teljes vételár megfizetését követően kerülne átírásra. Nem kerestetek meg, úgy érzem, hogy arról az oldalról nincs igazán érdeklődés a dolog iránt. De akkor arról kellett volna nyilatkozni, hogy nem kívánjátok megvenni és meghirdetésre került volna. Mezei Csilla: Kimenekítési áron megvennénk. Ez az összeg több mint amit a törvény előír. Koplányi János körjegyző: Azt javaslom, hogy először a vevő jöjjön be a hez, egyezzenek meg a vételi feltételekben és azt vigyék a testület elé. Minden hónapban tárgyalni fogunk róla, de eladásra nem kerül sor. A vélemények jók, de nem jutunk előre. Szavlik Zoltán : Be kellett volna hozzám jönnötök, leülni és megbeszélni, ki mit szeretne, tényeket hozni elő. A múltkori ülésen is elnapoltuk, de konkrétum ott sem hangzott el részetekről. Czékmány Győző képviselő: Módosító javaslatom lenne. Mezei Csilla tegyen nyilatkozatot, hogy meg kívánja-e venni az ingatlant, eFt-ért és az öt évre visszamenőlegesen meglévő lakbér tartozás kiegyenlítése után. Kristófné Ponicsán Erzsébet képviselő: Azt javaslom, hogy beszélje meg a Csilla és a a részleteket, a fizetési feltételeket és utána döntsünk majd az árról. Mezei Csilla : Szeretnénk megvenni, a héten még beadom írásban, kérek egy fénymásolatot az értékelésről. Szavlik Zoltán : Kérem, hogy a héten akkor valóban küldjél nyilatkozatot, hogy megkívánjátok-e venni, hogyan fizetnétek meg és minden feltételről kérek írásos nyilatkozatot, hogy a következő testületi ülésen már tényekről tudjunk tárgyalni. Kristófné Ponicsán Erzsébet képviselő: Az összeg ne legyen benne, azt majd a következő testületi ülésen döntsük el. Szavlik Zoltán : Módosító javaslat hangzott el, mely szerint eFt-é, öt évre visszamenőleg meglévő lakbér tartozást meg kell fizetni, és még ma tegyen nyilatkozatot. Kérem, hogy a módosító javaslatot szavazzátok meg. A képviselő-testület a módosító javaslatot 2 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elutasította. Szavlik Zoltán módosító javaslatot tett, mely szerint írásban tegyen Mezei Csilla nyilatkozatot, hogy mennyi összegért, milyen feltételekkel kívánják megvenni és kéri, hogy a nyilatkozatot 15 napon belül küldje meg a hivatalnak.

11 11 Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, a kéri a módosító javaslatot megszavazni. A képviselő-testület a módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megszavazta, majd az alábbi határozatot hozta: 90/2009. (XI.23.) számú határozata Képviselő-testülete a Legénd, Petőfi S. út 44. sz. alatti ingatlanának eladását Mezei Csilla jelenlegi lakó részére el kívánja adni, - azzal a feltétellel, amennyiben nevezett 15 napon belül nyilatkozik, hogy meg kívánja vásárolni és leírja a fizetési feltételek a vételi összeget, a képviselő-testület napirendre tűzi az ingatlan eladását. Mezei Csilla a fenti döntésről a képviselő-testületi ülésen értesült. Határidő: nyilatkozattételre, december 8. Felelős: a képviselő-testület, a végrehajtásért Szavlik Zoltán 5./ Belterületbe csatolással kapcsolatban Előterjesztő: Szavlik Zoltán (Előterjesztés írásban csatolva) Szavlik Zoltán elmondta, hogy ez egy folyamatban lévő ügy, amihez kell még a képviselő-testület részéről egy határozathozatal. Nem a megosztásról szól, hiszen abban már döntött a testület. A változások átvezetéséhez szükséges a testületi döntés. Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a kéri a napirendi pontra tett javaslatot elfogadni. A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta: 91/2009. (XI.23.) számú határozata képviselő-testület a Perpetuem Progress Kft (2619 Legénd, Káldy tanya) kérelmére az Üdülőfalu bővítésének céljából Legénd Község Településtervezési Tervében foglaltakkal összhangban az alábbiak szerint dönt: A legéndi 054hrsz-ú, patak és a 055/6 hrsz-ú, erdő és szántó ingatlanok megosztásához hozzájárul az alábbiak szerint: A megosztással érintett ingatlanok adatai: Változás előtt: Változás után: 054 hrsz patak m2 054/1 hrsz patak 8875 m2 054/2 hrsz patak m2 055/6 hrsz erdő és szántó m2 055/11 hrsz szántó m2 055/12 hrsz erdő és szántó m2 099 hrsz közút (közs.gy.) -850 m2

12 12 A megosztás után keletkező legéndi 054/1 hrsz-ú, patak művelési ágú, 8875 m2 nagyságú, legéndi 055/11 hrsz-ú, szántó művelési ágú, m2 nagyságú, továbbá a legéndi 053/2 hrsz-ú, töltés művelési ágú, 152 m2 nagyságú, legéndi 055/5 hrsz-ú, gyep(rét) művelési ágú, m2 nagyságú, legéndi 053/4 hrsz-ú, árok művelési ágú, 259 m2 nagyságú, legéndi 053/10 hrsz-ú, gyep(legelő) művelési ágú m2 nagyságú, legéndi 053/11 hrsz-ú, erdő művelési ágú, 3947 m2 nagyságú, és legéndi 050/1 hrsz-ú, közút művelési ágú, 2170 m2 nagyságú földrészletek telekalakításához hozzájárul és egyidejűleg a Rétság Körzeti Földhivatal által 35/24-2/2009. munkaszám alatt készített Rétság Körzeti Földhivatal 3-99/2009. számú záradékával ellátott változási vázrajz szerint az alábbiak szerint belterületbe csatolja: A belterületbe csatolással érintett ingatlanok adatai: Változás előtt: Változás után: 053/2 hrsz töltés 152 m2 711 hrsz beépítetlen terület 152 m2 054/1 hrsz patak 8875 m2 712 hrsz patak 8875 m2 055/5 hrsz gyep(rét) m2 713 hrsz gyep,rét m2 055/11 hrsz szántó m2 714 hrsz szántó m2 053/4 hrsz árok 259 m2 715 hrsz árok 259 m2 053/10 hrsz gyep,legelő m2 716 hrsz gyep(legelő) m2 053/11 hrsz erdő 3947 m2 717 hrsz véderdő 3948 m2 050/1 hrsz közút 2170 m2 718 hrsz közút 2169 m2 099 hrsz közút (közs.gy.) +2 m2 A művelésből történő kivonás és más célú hasznosítás esetén a művelésből történő kivonással és más célú hasznosítással kapcsolatban felmerülő összes költség megfizetése Perpetuem Progress Kft-ét illetve az érintett ingatlan tulajdonosát terheli. Felelős: Határidő: azonnali 6./ Virág József kérelme Előterjesztő: Szavlik Zoltán (Előterjesztés írásban csatolva) Szavlik Zoltán elmondta, hogy az írásos előterjesztés alapján a kiszámolt kamat Ft lenne. Kristófné Ponicsán Erzsébet képviselő: Nincs a számlánkon pénz, még a telek árát sem tudjuk megfizetni, miért kérsz kamatot. Czékmány Győző képviselő: Virág Józseftől kérdezem, ha december 7-éig megkapod a telek árát, lemondasz a kamatról? Koplányi János körjegyző: A szerződés megkötését követő 3 napon belül legyen megfizetve. Ne mondjunk megint dátumot, mert nem tudhatjuk, hogy alakul. Szavlik Zoltán : Javaslom, hogy legyél türelemmel még 2-3 hétig. Most szavazta meg a testület a hitelfelvételt, amint elintéződik, tudunk fizetni. De a határozati javaslatomban nem javaslom a kamatfizetést. Virág József: Elfogadom, hogy 2-3 héten belül fizettek, lemondok a kamatról. De én 600.-eFté személyautót foglaltam le, nekem azt ki kell fizetni. Ha 2-3 héten belül fizettek elfogadom. Szavlik Zoltán összefoglaltak az elhangzottakat és elmondta, hogy a határozati javaslatot a következő mondattal egészítsük ki: A kamatot egyezség alapján nem kéri.

13 13 Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, a kéri a napirendi pontra tett javaslatot a fenti kiegészítő szöveggel elfogadni. A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta: 92/2009. (XI.23.) számú határozata A Képviselőtestülete, Virág József, Legénd, Dózsa Gy. út 60. sz. alatti lakos kérelmét megtárgyalta, majd a következő döntést hozta: Kérelmező, jegybanki alapkamat támogatási kérelmét a 139/21 hrsz-ú telek visszavásárlási értékével kapcsolatosan elutasítja. Virág József a kamatot a képviselő-testületi ülésen történő egyezség alapján nem kéri. Felelős: képviselőtestület, végrehajtásért Szavlik Zoltán Határidő: azonnal, értesítés december 15.-ig 7./ Legéndi patakmeder tisztítással kapcsolatos pályázat megtárgyalása Előterjesztő: Szavlik Zoltán (Előterjesztés írásban csatolva) Szavlik Zoltán elmondta, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül lenne ez a munka elvégezve. Nógrádsáp és Legénd határában lévő patakmederről van szó. Nógrádsáp fölött kezdődne a tisztítás és a Legénd községen keresztül a falu végéig tartana. Önerőt nem igényel. Fel van töltődve a meder, már nem lehet tisztítani, mélyíteni. Nyilatkoznunk kell, hogy támogatjuk. Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a kéri a napirendi pontra tett javaslatot elfogadni. A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta: 93/2009. (XI.23.) számú határozata A a Legéndi-patak szelvények közötti rekonstrukciós munkákkal kapcsolatosan benyújtandó pályázatot megtárgyalta, és mint tulajdonos a tulajdonosi és ingatlanhasználati hozzájáruló nyilatkozatot megadja a munkák elvégzéséhez. A rekonstrukciós munkák elvégzéséhez a Galgamenti Beruházó-Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat Aszód, Pesti út 27.) pályázatot nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül kiírt Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közösségi létesítmények fejlesztéséhez nyújtandó támogatás címmel megjelent pályázati keretre. A képviselőtestület felkéri a t, hogy a nyilatkozatot készítse el és a GAVIT-nak küldje meg. Határidő: azonnal, 2009.november 26.-ig

14 14 Felelős: képviselőtestület, végrehajtásért Szavlik Zoltán Napirend után: Szavlik Zoltán javaslatot tett a közmeghallgatás idejére, december 11-ére 17,00 órára tervezte. Megkérdezte van-e más javaslat. Czákmány Győző képviselő: Javasolta, hogy december 13-án vasárnap délután legyen, akkor szokott lenne, legyen az idén is vasárnap. Szavlik Zoltán elmondta, hogy a térítési díjakat és egyéb szolgáltatási díjakat még december hónapban kell megemelni, ezért javasolta, hogy legyen a közmeghallgatás után egy testületi ülés, ahol döntések lesznek még ebben az évben. Miután más módosító javaslat nem volt, kéri a, hogy fogadják el, hogy a közmeghallgatást december 13-án, 15,00 órakor tartsák meg és utána képviselő-testületi ülést tartanának. A képviselő-testület a közmeghallgatás idejét elfogadta. Miután több napirendi pont nem volt, a az ülést bezárta. K.M.F. Szavlik Zoltán Koplányi János körjegyző

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2012. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 14. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 14. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. június 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 14. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró Anikó

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i ülésén. Szemeti Ferenc képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i ülésén. Szemeti Ferenc képviselők Kömlőd Község Képviselő-testülete 92-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i ülésén. rendkívüli Az ülés helye: Jelen vannak: Igazolással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 21.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

- Molnár István képviselő megérkezett az ülésre,,képviselők száma 8 fő

- Molnár István képviselő megérkezett az ülésre,,képviselők száma 8 fő Súr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/10-1/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án 16,00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-28/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 14-én 17.00 órakor kezdıdött

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata

12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata 147 12/2010. sz. Készült: 2 példányban. példány 2010. november 8-án 15 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 87-95/2010.(XI.08.) kt. határozata Napirend: 1.) Kisebbségi Önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 22. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 22. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 22. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. június 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3204/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben