T á r g y s o r o z a t:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á r g y s o r o z a t:"

Átírás

1 A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) T á r g y s o r o z a t: 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 1/b.)Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2.) Beszámoló a I. félév gazdálkodásáról 3.) Tájékoztató a 2009/2010. évi oktató-, nevelő munka értékeléséről, valamint a 2010/2011-es tanítási év beindításának helyzetéről 4.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás tárgyában 5.) Előterjesztés az október 23-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában Előadók: az Oktatási intézmények vezetői 6.) Előterjesztés a TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ cím adományozásának rendje tárgyában 7.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyában 8.) Egyebek: a) Farkas Andrea Biri, Kossuth u. 5. szám alatti lakos ingatlan felajánlása b.) Barnucz István Balkány, Perkedpuszta 117. szám alatti lakos kérelme c.) Papp Zoltán Balkány, Dobi István u. 1. szám alatti lakos kérelme

2 - 2 - Zárt ülés keretében: 1.) Előterjesztés Horváth Józsefné Balkány, Abapuszta 61. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás ügyében fellebbezés elbírálása tárgyában 2.) Első lakáshoz jutók támogatásának elbírálása tárgyában Előadó: Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság Kelt: Balkány, szeptember 21. Pálosi László Polgármester

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes üléséről Az ülés ideje: szeptember 15. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a n n a k: Pálosi László polgármester, Győri István, Halmos János, Keszler János, Kiss Sándorné, Néző Ferenc, Id. Oláh János, ifj. Oláh János, Rácz Imre képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Karóczkai Istvánné jegyző, Szabó Gusztáv a SZVOK igazgatója, Szőke Attila a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Balkányi Szociális, Gondozási és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Szabóné Kala Margit a Hatósági és Népjóléti Iroda vezetője, Tátrainé Tálas Judit a Pénzügyi- Ellenőrzési- és Intézményfelügyeleti Iroda vezetője, Bolváry Lászlóné a GEI vezetője, Balla Andrásné a Barackvirág Óvoda képviseletében, Budai Lajos a Városvédő és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesület elnöke a 6-os számú napirendhez Az ülésen nem jelent meg: Hetey Vilma, Demendi László Papp István bejelentés nélkül távol bejelentéssel távol Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeinket, a tanácskozási joggal résztvevőket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülésen jelen van 9 fő képviselő. Hetey Vilma, Demendi László, Járási Edit képviselők nem jelezték távolmaradásukat. Kékesi József perceken belül megérkezhet. Papp István képviselő jelezte távolmaradását. Az ülés határozatképes, így azt megnyitom. A szeptember 15-i képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételét javaslom a képviselő-testületnek, módosításom a napirendi javaslatokkal kapcsolatban nincs. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi javaslatokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, további javaslata? A napirendi javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, további javaslat nem hangzott el. Kérem, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételével, az azt kézfelemeléssel jelezze.

4 - 2 - A képviselő-testület 9 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi javaslatok napirendre történő felvételével egyetértett és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (Z1) a napirendi javaslatokról A Képviselő-testület: - a szeptember 15-i rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról 1/b.)Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2.) Beszámoló a I. félév gazdálkodásáról 3.) Tájékoztató a 2009/2010. évi oktató-, nevelő munka értékeléséről, valamint a 2010/2011-es tanítási év beindításának helyzetéről 4.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás tárgyában 5.) Előterjesztés az október 23-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában Előadók: az Oktatási intézmények vezetői 6.) Előterjesztés a TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ cím adományozásának rendje tárgyában 7.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyában 8.) Egyebek: a) Farkas Andrea Biri, Kossuth u. 5. szám alatti lakos ingatlan felajánlása b.) Barnucz István Balkány, Perkedpuszta 117. szám alatti lakos kérelme c.) Papp Zoltán Balkány, Dobi István u. 1. szám alatti lakos kérelme

5 - 3 - Zárt ülés keretében: 1.) Előterjesztés Horváth Józsefné Balkány, Abapuszta 61. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás ügyében fellebbezés elbírálása tárgyában 2.) Első lakáshoz jutók támogatásának elbírálása tárgyában Előadó: Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság 14 óra 10 perckor Járási Edit képviselőnő az ülésterembe megérkezett. 1/a. számú napirend:.) -Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról (Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztést véleményezte, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. A jegyző asszonynak lenne két helyrajzi szám kiegészítése. Karóczkai Istvánné jegyző: A 115/2010. (VIII. 09.) számú határozathoz két helyrajzi számot kellene beírni. A 909-est, amely az Ady E. úton van, és a 818-ast, amely a Dózsa Gy. úton van. Felkérem a képviselőket, ha az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük van, azt feltenni szíveskedjenek. Rácz Imre képviselő: Az egyéb tájékoztatásban azt írja a polgármester úr, hogy az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja lett. Mivel foglalkozik ez a Részvénytársaság? Az önkormányzati törvény szerint bármilyen más, egyéb tisztségem van a polgármesteri tisztségen kívül, azt a képviselő-testületnek köteles vagyok bejelenteni. Ez az igazgatótanácsi tisztség az európai uniós pályázatok előkészítésével, bírálatával foglalkozik. Kérdezem, hogy van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás?

6 - 4 - További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérem, aki az előterjesztésben foglaltakat el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. 1/b. számú napirend: - Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse. Győri István az Ügyrendi bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatót tudomásulvételre ajánlja a képviselő-testületnek. Felkérem a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el. Rácz Imre képviselő: július 14-én Nyíregyházán a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál végeztem munkámat. Fogalmaz az előterjesztő. Miről folyt ez a tárgyalás? A beadott mamutfenyő pályázat utolsó egyeztetéséről volt szó. Halmos János képviselő: június 8-án délután Hajdúsámson város alpolgármesterével folytattam egyeztető megbeszélést. Lehet-e tudni, hogy miről volt szó? Igen. A képviselő-testület hozott egy olyan határozatot már régebben, hogy Hajdúsámsonnal közösen megpróbáljuk a Kábel televíziót kialakítani. S ezzel kapcsolatosan beszélgettem az alpolgármester úrral. Keszler János képviselő: A belvízkárról, a viharkárról, a 4 napos áramkimaradásról, a szennyvízelvezetésről a Dobi I. utca lakóival egy szót sem látok itt a fontosabb események között. Tudomásom van róla, hogy augusztus 31-én már az utolsó 15-ik ütem is lezárult. És a vis maiorban Balkány település neve sehol nincs megemlítve az interneten. Ha erről kaphatnánk valamilyen tájékoztatást, jó lenne, mert a tájékoztatásban az van leírva, hogy beadtuk a pályázatot a megyéhez, de az sehol nem szerepel, sem a 15, 16-ik ütemben egyikben sem.

7 - 5 - Az első kérdésre az a válaszom, hogy külön testületi ülésen tárgyaltunk már a vis maiorról, a belvízről. Olyan hosszú két ülés közötti tájékoztatást kellett írnunk, hogy úgy gondoltam, hogy arról mivel már külön egyeztettünk, határozatot hoztunk, a vis maior pályázatot beadtuk, nem szükséges még egyszer megemlítenem. A képviselő-testület minden tagja tudja, hogy milyen munkát végeztünk. A kérdés második részével kapcsolatosan felhívnám a képviselő úr figyelmét, hogy pontosabban és alaposabban olvassa el. Ugyanis az augusztus 31-i dátum azt tartalmazza, hogy a vis maiorból mit bíráltak el, amit még nem bíráltak el, azt mikor. Keszler János képviselő: Augusztus 31-én volt a 13-ik ütemnek elbírálása. Előtte sem és addig sem szerepel Balkány semmiféle összeggel. Azért kérdeztem most. Még egyszer ismétlem. Augusztus 31-i bírálat van benne. Nem lett még elbírálva Balkány város sem és egyetlen egy belvizes sem. Az augusztus 31-i dátumban kizárólag árvizes térségek vannak benne. A vihar és belvizes települések még nem lettek elbírálva. Keszler János képviselő: Július 22-én, augusztus 10-én viharkárok lettek elbírálva. Jegyző: Augusztus 22. az utolsó dátum az interneten. Utólag Veszprémet bírálták el. Aki utána adta be, azokat a településeket még nem bírálták el. És a Belügyminisztérium honlapján még nincs rajta. Tehát beadtuk szabályosan pályázatunkat a Kincstár felé. A Kincstár elfogadta, továbbította, de még nem bírálták el. Keszler János képviselő: Nevesítve van minden. Akkor így van remény magyarul. Erről van szó. Balkány várost még nem bírálták el. Kérdezem, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás? További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérem, aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul tudja venni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

8 - 6 - Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (Zl) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról A Képviselő-testület: 1.) A 108/2010. (VI. 18.), a 110/2010. (VIII. 09.), a 111/2010. (VIII. 09.), a 113/2010. (VIII. 09.) számú határozatokra adott jelentést elfogadta. 2.) A 115/2010. (VIII. 09.) számú határozatot az alábbiakkal egészíti ki: es hrsz. (Ady E. u.) as hrsz. ( Dózsa Gy. u.) 3.) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatásról szóló tájétatást tudomásul vette. 2-es számú napirend: - Beszámoló a I. félév gazdálkodásáról (Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertessék. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság-, a Közbeszerzési Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság az önkormányzat a I. félévi beszámolóját véleményezte és az alábbiak szerint javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra: Az önkormányzat a I. félévi beszámolójának teljesítését eft. bevétellel eft. kiadással hagyja jóvá. A határozat 2.) pontjában javasolja, hogy a képviselő-testület kérje fel a Gazdasági Iroda és a Gazdasági Ellátó Iroda vezetőjét, hogy a kintlévőségek csökkentésére találjanak végleges megoldást. Határidő: szeptember 30. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolóját véleményezte. Az alábbi kiegészítéssel javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra: eft. helyett eft. bevétellel eft. helyett eft. kiadással hagyja jóvá.

9 - 7 - Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk is véleményezte az előterjesztést. Az Ügyrendi Bizottság elnöke által ismertetett javaslatot mi is elfogadásra ajánljuk a képviselő-testületnek. Felkérem a képviselőket, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük van, azt tegyék fel. Keszler János képviselő: Balkány város önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlegében a kiadások címszó alatt az 1. számú mellékletben 6.3. sorszám alatt szerepel a hosszú lejáratú hitelek törlesztése eft. a évi teljesítés. Jó lenne, ha ezt valaki bővebben kifejtené. Tátrainé Tálas Judit a Gazdasági Iroda vezetője: Ez úgy működik, hogy amikor hónapról, hónapra felvesszük a folyószámlahitelt, a munkabérhitelt, azt könyvelni kell. Amikor megszüntetjük, azt vissza is kell fizetni. Könyveléstechnikailag adódik így, mert ha megnézzük a bevételeknél a rövid lejáratú hitelek felvételénél ott is ott van a 201 millió hitelfelvétel, ami tulajdonképpen halmozottan adódik össze, és ez majd év végén a két számla egyenlegét össze kell vezetni. Ezt év közben nem lehet megcsinálni, ezt így kell lekönyvelni. Ez egyezik a féléves beszámolóval is, amit a Kincstárnak is elküldtem. Ezért írtam ezt így. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése? További kérdés nem hangzott el. Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétel, hozzászólása? Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. A Pénzügyi bizottság javaslatát be tudom fogadni, de szeretném, ha a második külön határozatban lenne. Valószínű, hogy a féléves beszámolót máshova is el kell juttatnunk, és lehet, hogy zavart keltene. A bizottság ugyanis egy határozatban két pontot javasolt. A bizottság 2. ) pontjában javasoltakat még annyival egészíteném ki, hogy a képviselőtestület felhívja minden intézményvezető figyelmét arra, hogy a költségvetést időarányosan tartsa be. Szavazásra teszem fel az I. féléves költségvetési beszámolót. A javított összeggel a eft. bevétellel eft. kiadással el tudja fogadni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület elfogadta. 10 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot A képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodavezetőt és a GEI vezetőjét, hogy a kintlévőségek kezelésére találjanak megoldást. Határidő: szeptember 30. Felkér minden intézményvezetőt, hogy a költségvetést időarányosan tartsa be.

10 - 8 - A Gazdasági Iroda vezetője: A kintlévőség helyett szeretném kérni, hogy a kifizetetlen szállítói tartozás szerepeljen a határozatban, mert a kintlévőség az a nekem tartozás, nem az én tartozásom. A kintlévőséget is kezelni kellene, mert van, aki tartozik. Tehát akkor ismertetem a határozat-tervezetet: A képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodavezetőt és a GEI vezetőjét, hogy szállítói tartozás és a kintlévőségek kezelésére találjanak megoldást. Határidő: szeptember 30. Felkér minden intézményvezetőt, hogy a költségvetést időarányosan tartsa be. Kérem, aki az általam ismertetett határozat-tervezettel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület a polgármester által ismertetett határozat-tervezetet 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (C3) az önkormányzat I. félévi beszámolójának teljesítéséről A Képviselő-testület: 1.) az Önkormányzat I. félévi beszámolójának teljesítését jóváhagyja eft bevétellel eft kiadással

11 - 9 - Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (Z1)) az önkormányzat I. félévi beszámolójának teljesítéséről A Képviselő-testület: 1.) Felkéri a Gazdasági Iroda vezetőjét és a Gazdasági Ellátó Iroda vezetőjét, hogy a szállítói tartozások és a kintlévőségek kezelésére találjanak megoldást. Határidő: szeptember 30. Felelős: a Gazdasági Iroda vezetője, a GEI irodavezetője 2.) Felkér minden intézményvezetőt, hogy a évi költségvetést időarányosan tartsa be. 3-as számú napirend: -Tájékoztató a 2009/2010. évi oktató-, nevelő munka értékeléséről valamint a 2010/2011-es tanítási év beindításának helyzetéről Előadók: Oktatási intézmények vezetői (Tájékoztató jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse. Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk a tájékoztatóban foglaltakat megismerte és képviselő-testületnek tudomásulvételre ajánlja. Felkérem a képviselőket, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk van, azt elmondani szíveskedjenek. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérem, aki a Szabolcs Vezér Oktatási Központ és a 2-es számú Körzeti Általános Iskola Tagintézménye 2010/2011-es tanítási év beindításáról szóló tájékoztatót, a Szabolcs Vezér Oktatási Központ és a 2-es sz. Körzeti Általános Iskola Tagintézménye 2009/2010. évi oktató nevelő-munka értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul tudja venni, az azt kézfelemeléssel jelezze.

12 A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. Kérem, aki a Barackvirág Óvoda 2009/2010. évi oktató-nevelő munka értékeléséről szóló tájékoztatást tudomásul tudja venni, a Barackvirág Óvoda 2010/2011-es tanítási év beindításának helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul tudja venni, az azt kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette és az alábbi határozatokat hozta: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (J1) a Szabolcs Vezér Oktatási Központ és a 2. sz. Körzeti Általános Iskola Tagintézménye 2010/2011-es tanítási év beindításáról szóló tájékoztató tudomásul vétele, valamint a 2009/2010. évi oktató-nevelő munka értékeléséről szóló tájékoztató tudomásul vétele tárgyában A Képviselő-testület: 1.) A Szabolcs Vezér Oktatási Központ és a 2.sz. Körzeti Általános Iskola Tagintézménye 2010/2011-es tanítási év beindításáról szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul vette. 2.) A Szabolcs Vezér Oktatási Központ és a 2. sz. Körzeti Általános Iskola Tagintézménye 2009/2010. évi oktató nevelő-munka értékeléséről szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.

13 Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (J1) a Barackvirág Óvoda 2009/2010-es évi oktató-nevelő munka értékeléséről, valamint a 2010/2011-es tanítási év beindításának helyzetéről szóló tájékoztató tárgyában A Képviselő-testület: 1.) A Barackvirág Óvoda 2009/2010-es évi oktató-nevelő munka értékeléséről szóló tájékoztatást megismerte és tudomásul vette. 2.) A Barackvirág Óvoda 2010/2011-es tanítási év beindításának helyzetéről szóló tájékoztatását megismerte és tudomásul vette. 4-es számú napirend: -Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás tárgyában (Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja képviselő-testületnek a pályázathoz való csatlakozást. Felkérem a képviselő-testület tagjait, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk van, azt mondják el. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kérem, ha az előterjesztést el tudják fogadni a határozat-tervezetben foglaltak alapján, azt kézfelemeléssel jelezzék. A képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

14 Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (J4) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozásról A Képviselő-testület: 1.) Csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi pályázati fordulójához. Egyidejűleg kiírja az A és B típusú Ösztöndíjpályázatokat. Az on-line adatbázishoz évben is csatlakozik az önkormányzat. 5-ös számú napirend: - Előterjesztés az október 23-i ünnepi esemény megszervezése tárgyában Előadó: az Oktatási Intézmények vezetői (Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse. Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk az előterjesztésben foglaltakat megismerte és a programtervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Javasolja továbbá, hogy az október 23-i ünnepség a délelőtti órákban kerüljön megtartásra. Felkérem a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat mondják el. Rácz Imre képviselő: Mint vidéki település, város lakója nem gondolnám, hogy október 23-át, vagy bármely ünnepet úgy ünnepeljük, hogy reggeltől, estig ráérnek az emberek. Ha azt akarnánk, hogy minél nagyobb számban részt vegyenek a város lakói az ünnepségen, akkor azt javaslom, hogy a délutáni időpontban kerüljön megrendezésre az ünnepség.

15 Mivel a határozat-tervezet úgy szól, hogy a képviselő-testület az ünnepi esemény programját megismerte és elfogadta, szerintem nekünk abban nem kellene állást foglalni, hogy délelőtt, vagy délután legyen. Úgy gondolom, hogy október 3-án meg lesz a választás, majd a polgármester eldönti, hogy mikor tartja az ünnepséget. A dátum az október 23. az biztos, az időpont pedig majd eldöntésre kerül. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban hozzászólás? van-e még további kérdés, észrevétel, További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. A határozat-tervezet 1. pontját teszem fel szavazásra. A SZVALT által előterjesztett október 23-i ünnepi esemény programjait megismerte és elfogadja. Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 10 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (J1) az október 23-ai ünnepi esemény megszervezése tárgyában 1.) A Szabolcs Vezér Oktatási Központ által előterjesztett október 23-ai ünnepi esemény programjait megismerte és elfogadja. 14 óra 25 perckor Kékesi József képviselő az ülésterembe megérkezett. 6-os számú napirend:- Előterjesztés a TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ cím adományozásának rendje tárgyában (Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést a Pénzügyi-, Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági állásfoglalásokat ismertessék. Kiss Sándorné a Jóléti-, Oktatási- és Sport Bizottság elnöke: Bizottságunk a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

16 Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetben foglaltak alapján elfogadásra ajánlja az előterjesztést a képviselő-testületnek. Felkérem a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el. Halmos János képviselő: Mikor lesz ez a cím átadva, mivel korábban az önkormányzati rendeletben az volt, hogy a városnapon adjuk át ezt a címet? A városnap már elmúlt. Milyen ünnepség keretében lesz átadva? Mivel a városnapig nem volt rendes testületi ülésünk, így fogunk rá keríteni egy olyan ünnepélyes alkalmat, amikor át fogjuk adni ezt a címet. Illetve Budai Lajos bácsi vállalta, hogy aki akkor nem fog tudni eljönni, annak személyesen fogja átadni az oklevelet. Keszler János képviselő: Én is személyesen szeretném megköszönni Lajos bácsiéknak a munkájukat. Viszont lenne egy módosító indítványom, amennyiben lehet még e létszámot növelni. Körbe járva Balkány belterületét, a külterületeket is, nagyon sok szép rendezett portákat lehet még látni. A Szentmiklóssy doktorék portája óriási, nagy terület. Nagyon szépen fásítva, parkosítva van. Illetve Dán Ferikének a Jókai utcán, Szegfű Józsiéknak a Dobi I. utcán meg lehet nézni a portáját. Akár Tóth Gáboréknak a Görgey úton, Járó Misiéknek a Nefelejcs utcán, Molnár Józsiéknak az Árpád utcán, Balogh Istvánéknak a Gábor Áron utcán, illetve az Újhelyi tanyán is sok rendezett porta van. A Cibakpusztán a Magyar Jánoséké. Ha belefér és Néző Ferenc képviselő: A Magyar Jánoséké az szerepel a mellékletben, csak Nagy János néven. Keszler János képviselő: Ha belefér, és úgyis csak egy Tiszta udvar, rendes ház palettával tudjuk díjazni, akkor kár lenne kihagyni Őket, mert tényleg olyan tiszták, rendezettek az általam felsorolt porták. Rácz Imre képviselő: Egyetértek Keszler János véleményével, hogy szépek és rendezettek azok a porták, melyeket felsorolt, de azzal a Lajos bácsiék munkáját minősítenénk. Felkértük Őket, hogy végezzék el ezt a munkát, először megköszönjük, és utána meg kritizáljuk azzal, hogy még 10 nevet mellé teszünk. Ezzel azt mondjuk, hogy nem jól végezték el a munkájukat. Keszler János képviselő: Nem kritizálok. Rácz Imre képviselő: Ha odabíztuk a munkát, akkor fogadjuk el, vagy nem kellett volna vele az egyesületet megbízni.

17 Egyetértek Rácz képviselő úr által elmondottakkal azzal a kiegészítéssel, ha Keszler János bárkit is javasolt volna még e cím elnyerésére, megkereshette volna az egyesület elnökét, javasolhatta volna, felhívhatta volna rá a figyelmét, hogy ezt, meg ezt a portát még nézzék meg. Úgy gondolom, hogy egy felkért külső bizottságot bárkinek is bírálni nem szerencsés. Fogadjuk el a bizottság javaslatát. Budai Lajos a Városvédő és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesület elnöke: Az elhangzottakat azzal szeretném kiegészíteni, hogy tavaly Molnárék már le lettek adva. És még kettő. A névre pontosan nem emlékszem. A évit nem vizsgáltam, csak a évit. A évit jövőre gondoltuk felülvizsgálni, hogy azok hogy állnak. Én is úgy emlékszem, hogy azok közül, akiket Keszler János most felsorolt, azok már tavaly, vagy tavaly előtt kaptak ilyen címet. S nem minden évben kapják meg ezt a címet, mert vissza kell majd tőlük vonni, ha a porta nem megfelelő. Győri István képviselő: Azért nem értek egyet Keszler képviselő-társam véleményével, mert az Ügyrendi Bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy melyik napirendet tárgyaljuk. Lajos bácsi ott is volt, és úgy döntöttünk, hogy nem véleményezzük ezt a napirendet. Akkor lett volna lehetőség az egyesület elnökével egyeztetni ezeket a dolgokat. Javaslatom az, hogy maradjon most így a mellékletben felsorolt nevek, és azok a nevek, melyek itt felmerültek, azokat lehet ilyen címben részesíteni a következő évben. Néző Ferenc képviselő: Két észrevételem van. Az 1. számú mellékletben 12-es sorszám alatt szereplő Nagy Jánost Magyar Jánosra kell átírni, elírás történt. A 19-es sorszám alatt pedig Baboss Csoma a helyes. Kérdezem a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás? További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. A határozat-tervezetet teszem fel szavazásra. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakat el tudja fogadni azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. sz. mellékletben a 12-es sorszám alatt Magyar János szerepeljen, a 19-es sorszám alatt Baboss Csoma, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 11 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

18 Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (Zl) a TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ cím adományozása tárgyában A Képviselő-testület: 1.) az 1. számú mellékletben felsorolt pályázók névsorát megismerte, tudomásul vette és a TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ címet adományozza számukra. 7-es számú napirend: - Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyában (Előterjesztés jegyzőkönyv mellé csatolva.) Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertetni szíveskedjen. Győri István az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. A bizottság javasolja még a díjtételek tekintetében az alábbiak elfogadását a képviselő-testületnek: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a fizetendő tagdíjat 30 Ft./fő/év összegre emeli január 1-től. Felkérem a képviselőket, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk van, azt mondják el. Keszler János képviselő: A lap alján vastagon van szedve, hogy felkéri az elnök úr a figyelmünket, hogy augusztus 31- ig juttassuk vissza a határozatot. Nem gond-az, hogy nem aug. 31-ig hozunk határozatot? Mivel június óta a nyári szünet miatt - rendes testületi ülésünk nem volt, ezért csak most tudunk határozatot hozni. Semmi probléma nincs ezzel kapcsolatban. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás?

19 További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. A határozat-tervezetet teszem fel szavazásra: A Képviselő-testület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás augusztus 12-i társulási tanácsülés által hozott 17/2010. (08.12.) számú határozattal elfogadott Társulási megállapodását a határozat melléklete szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 11 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta. A következő határozat-tervezet: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás a fizetendő tagdíja 30 Ft./fő/év összegre emeli január 1-től. Itt egy apró kiegészítésem lenne. A 20/2009. (XI. 18.) számú határozatnak megfelelően. Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 11 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (I1) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról A Képviselő-testület 1.) Elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás augusztus 12-i társulási tanácsülés által hozott 17/2010. (08.12.) számú határozattal elfogadott Társulási megállapodását a határozat melléklete szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.

20 Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (I1) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról A Képviselő-testület 1.) Elfogadja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a fizetendő tagdíjat 30 Ft./fő/év összegre emeli január 1-től. (A Társulás 20/2009. (XI. 18.) számú határozatának megfelelően.) 8-as számú napirend: - E g y e b e k a.) Farkas Andrea Biri, Kossuth u. 5. szám alatti lakos ingatlan felajánlása A felajánlást a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja, a Balkány 0315/1 hrsz-ú 3, 2296 ha. területű szántó, legelő ingatlan vásárlását, de csak ha egyben eladó. Felkérem a képviselőket, ha a napirenddel kapcsolatban kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk van, azt mondják el. Halmos János képviselő: Az a terület, amit most nevezett felajánl az 1700 m2 terület. Kérdésem az, hogy ki árazta be az 1700 m2 területet forintra? Jegyző: File Éva és Gyulai László volt kint a területen, egy irányárat írtak, nem adóérték bizonyítványt készítettek. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás? További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

21 A Pénzügyi Bizottság ajánlását teszem fel szavazásra. Nem kívánjuk megvásárolni a Balkány külterület 0315/1 hrsz-ú 3,2296 ha területű szántó, legelő területből a 163/3008 tulajdoni hányadot, csak a 0315/1 hrsz-ú 3, 2296 ha területet egyben kívánjuk megvásárolni. Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (Zl) ingatlan felajánlás tárgyában 1.) Farkas Andrea 4233 Biri, Kossuth u. 5. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta, felajánlását n e m fogadja el. A Balkány külterület 0315/1 hrsz-ú 3, 2296 ha területű szántó, legelő ingatlant egyben meg kívánja vásárolni. b.) Barnucz István Balkány, Perkedpuszta 112. szám alatti lakos kérelme tárgyában A kérelmet a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse. Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság Barnucz István Balkány, Perkedpuszta 112 szám alatti lakos kérelmét véleményezte és az alábbiak elfogadását ajánlja a képviselő-testületnek: - Megismerte Barnucz István Balkány, Perkedpuszta 112. szám alatti lakos kérelmét, azt készpénzzel támogatni nem tudja. - Hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt egyéb támogatási forma odaítélésére. Felkérem a képviselőket, hogy a témával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. Keszler János képviselő: Az elmúlt rendkívüli képviselő-testületi ülésen a polgármester elmondta, hogy senkinek egy fillérrel sem, sem a belvízkárosultaknak, sem a viharkárosultaknak nem tudunk segíteni. Kérelmező a kérelmében leírja, hogy 500 méter vezeték van károsodva. Tájékozódtam az ügyről. 500 méter villanyvezeték van leszakadva. Ez az EON-nak a sara szerintem.

22 Kékesi József képviselő: Ez Perkedpusztán, ahol a régi gyümölcsösnél, ahol van az a nyárfás, addig az EON-é. Onnan ez magánterület. A Barnucz Istvánéké. Az EON ezt meg akarta vásárolni tőlük, de annak idején ezt Ők nem adták el. S amikor volt a vihar, leszakította, az EON kivonult. S mivel magántulajdonban lévő terület, ezek az oszlopok is és minden, ezért nem állította helyre. Saját erőből kellett neki megoldani. De van áram nekik. Kérdezem, hogy e témával kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás? További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. A Pénzügyi Bizottság ajánlását teszem fel szavazásra: A Képviselő-testület megismerte Barnucz István Balkány, Perkedpuszta 112. szám alatti lakos kérelmét, azt készpénzzel támogatni nem tudja. A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt egyéb támogatási forma odaítélésére, amennyiben a kérelmező kéri. Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a polgármester által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (Z1) Barnucz István Balkány, Perkedpuszta 112. szám alatti lakos kérelme tárgyában A Képviselő-testület: 1.) megismerte Barnucz István Balkány, Perkedpuszta 112. szám alatti lakos kérelmét, azt készpénzzel támogatni nem tudja. 2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt egyéb támogatási forma odaítélésére, amennyiben azt a kérelmező kéri. c.) Papp Zoltán Balkány, Dobi I. u. 1. szám alatti lakos kérelme A kérelmet a Pénzügyi Bizottság véleményezte. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottsági állásfoglalást ismertesse.

23 Rácz Imre a Pénzügyi Bizottság elnöke: Papp Zoltán Balkány, Dobi I. u. 1. szám alatti lakos kérelmét véleményezte és az alábbiak elfogadását javasolja a képviselő-testületnek: - Járuljon hozzá a Balkány belterületén lévő 712/3 hrsz-ú ingatlan (4233 Balkány, Szakolyi u. 20. szám) bérbeadásához Papp Zoltán (szül: : Záhony, : an.: Erdei Mária) részére. Egyedi elbírálás alapján a bérleti díjat Ft-ban, (azaz: Húszezer forintban ) plusz rezsi állapítsa meg. Kérje fel a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére. Hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés aláírására december 31-ig. Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a kérelemmel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat mondják el. Oláh János alpolgármester: Én másként látom ezt. Két évvel ezelőtt polgármester úrral azért járunk a rendőrkapitány nyakára, hogy rendőrt adjon Balkányba. Végre úgy tűnik, hogy feltöltődik a Rendőrőrs. Ezzel a lakással, amit kérelmező most ki akar venni, a rendőrség rendelkezett ban a kapitány úr visszaadta ezt a lakást nekünk, akkor még el akarták innen vinni a rendőrőrsöt. Ha akkor polgármester úr nem lép az ügyben, akkor már most Balkányban rendőrőrs nem lenne. Most megváltozott a helyzet. A mi tulajdonunkba van visszaadva a lakás, de ugyanakkor olyan helyzet állhat elő, - mint ahogy már volt is rá példa - hogyha a forintos fizetésből a rendőr ki fog fizetni forintot fizetni a lakásra, akkor lehet, hogy holnapután el fog menni Nyírbogátra, vagy máshová. Én a rezsi fizetése mellett akár nulla forintért is odaadnám azt a lakást, mert ezzel olyan célt szolgálnánk, ami az önkormányzatnak feltétlen érdeke. Keszler János képviselő: Igen a főkapitány úr november 18-án lemondott a bérlőkijelölési jogról. A tulajdon az továbbra az önkormányzat tulajdonában van. Ha már bérlőkijelölési jogról van szó, akkor tisztázzuk már, hogy hány szám alatt van az a lakás? Mert itt a három átiratban mindenhol más szám található. Akkor mi a helyes? Jegyző: A Szakolyi u. 20 szám a helyes. Alpolgármester: A lényeg az, hogy odaadjuk, vagy nem, és hogy mennyiért. Ez a lényeges. Rácz Imre képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Csodálkozom, hogy most az alpolgármester úr így nyilatkozik. Mert a bizottsági ülésen Gyulai László településfejlesztési előadó elmondta, hogy a gáznak a nyomáscsökkentője nincsen meg belül, mint egy csatatér úgy néz ki a lakás, festeni, javítani kell. A felújítás kb forintba kerülne az önkormányzatnak, mire olyan állapotba tudná hozni, hogy oda be lehessen költözni. A forintot vissza fogjuk kapni 10 hónap alatt húszezer forintjával. Majdnem addig akarjuk odaadni. Akkor azt mondhatnánk, hogy rendőr úr, tessék odafáradni, rendbe rakni mindent, s legyen így december 31-ig. De nem ezt mondja az alpolgármester. Azt mondja, hogy az önkormányzat költse rá a forintot, és adjuk oda a rendőrnek. Hát akkor menjen az a rendőr oda, ahonnan jött. S jöjjön egy olyan rendőr,

24 akinek van pénze lakást venni. Nem biztos, hogy most az önkormányzat olyan helyzetben van, hogy támogatni tudná a rendőrt. Egyik oldalon azt mondjuk, hogy készpénzzel nem tudunk támogatni valakit, a másik oldalon pedig osszuk a pénzt. Adjunk, ha van. Alpolgármester: Ha valaki azt a lakást rendbe tartja, az már egy fél siker. Ha abban a lakásban folyamatosan lakott volna valaki, akkor ezt a pénzt most nem kellene rákölteni. Egyébként visszavonom javaslatomat, hogy ebből ne legyen vita, de nem értek vele egyet. Halmos János bizottsági tag: Úgy gondolom, hogy ezen talán nem is kellene vitatkozni, elő kell keresni azt az önkormányzati rendeletet, ami meghatározza a lakás komfortfokozatának megfelelően, hogy az önkormányzat mennyiben állapította meg a bérbeadás forintos összegét. És mivel azt nem módosítottuk, annak megfelelően kell eljárni. Pontosan azért került sor egyedi elbírálásra. Halmos János képviselő: De akkor meg nem felel meg a rendeletünknek. Nem tudom, hogy mennyi van a rendeletünkben? Jegyző: 92 Ft./m2, komfort fokozattól függően. Nekem az a gondom, hogy több százezer forintot kell most erre a lakásra rákölteni. Mindkét álláspontot el tudom fogadni. Azt is el tudom fogadni, hogy fizessen érte piaci áron a kérelmező, és tegyük mi rendbe, és akkor december 31-ig majd visszajön az a pénz, amit most talán rá kell költeni. De azt is el tudom fogadni, hogy adjuk oda december 31-ig ingyen, de akkor tegye rendbe. Pénzbe kerül ma minden. Kérdezem, hogy a témával kapcsolatban van-e még további kérdés, észrevétel, hozzászólás? További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Ismertetem a határozat-tervezetet: A képviselő-testület hozzájárul a Balkány belterületén lévő 712/3 hrsz-ú ingatlan (4233 Balkány, Szakolyi u. 20. szám) bérbeadásához Papp Zoltán részére. A bérleti díjat egyedi elbírálás alapján szeptember 15-től december 31-ig forintban, azaz: Húszezer forintban állapítja meg, amely nem tartalmazza a rezsi díjat. Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Kérem, aki ezzel egyetért, az azt kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 11 igen szavazattal a polgármester által ismertetett határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

25 Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2010. (IX. 15.) h a t á r o z a t a (D7) a Balkány, Szakolyi u. 20. szám alatti ingatlan bérbeadása tárgyában A Képviselő-testület: 1.) hozzájárul a Balkány belterületén lévő 712/3 hrsz-ú ingatlan (4233 Balkány, Szakolyi u. 20. szám) bérbeadásához Papp Zoltán (szül: : Záhony, : an.: Erdei Mária) részére. A bérleti díjat egyedi elbírálás alapján szeptember 15-től december 31-ig forintban,( azaz: Húszezer forintban) állapítja meg, amely nem tartalmazza a rezsi díjat. 2.) Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére. 3.) Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős : polgármester, jegyző Napirendjeink tárgyalásának végéhez értünk. Felkérem a képviselőket, hogy közérdekű kérdéseiket, bejelentéseiket mondják el. Halmos János képviselő: Arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogy a sportcsarnok beruházás III. ütem befejezésre került-e már, a műszaki átadás megtörtént-e? Az eredeti pályázatban benne volt a lelátó is véleményem szerint. A hivatalos átadás megtörtént. A műszaki átadás-átvétel folyamatban van. pályázatban nem volt benne a lelátó. Az eredeti Halmos János képviselő: Véleményem szerint a parlagfű irtásra az önkormányzat nem figyel oda. Az önkormányzati dűlő utak környéke és az önkormányzati utak tele vannak parlagfűvel. A közmunkások kézi kaszával folyamatosan irtják a parlagfűvet, de sajnos a belvíz- és árvízkár felemésztette az embereket, mert a munkások nagy részét oda kellett helyezni.

26 Oláh János alpolgármester: A parlagfű irtás, amit a kaszával megcsinálunk, csepp a tengerbe. Az az utak mentén nagyon terjed. Nálunk, sőt a megyében minden erdő járhatatlan miatta. Jogos, hogy a temető és az utak mentén vágjuk le, de annyira elterjedt, hogy még csak visszaszorítani sem tudjuk. A parlagfű az sajnos menthetetlen, kaszálással az irtása nincsen megoldva. A dinnyeföldek tele vannak vele. Az utak mentén, amit letakarítunk, az csak egy százalék. Rácz Imre képviselő: A parlagfű irtása ügyében én is többször megkerestem a polgármester urat, de az egyik csapadék jött a másik után, így az embereket oda kellett csoportosítani. Páll Péter úr a Növényvédelmi Felügyelőségtől jelezte is felém a felülvizsgálatot. Hétfőtől négyfős brigád megkezdi majd az irtását. Az utak is nagyon el vannak hanyagolva, a határ nem járható. Ezért a SZOGOK közlekedése sem akadálytalan. Minisztériumi forrást kellene erre biztosítani, de mindenki az önkormányzattól várja a csodát. Szeptember l-től hat kézi kaszás van a két gépi kasza mellé adva. Ezek az emberek most az árkot és az átereszt kaszálják, utána jönnek majd a dűlő utak és a temető kaszálása. Keszler János képviselő: Az Árpád úton az árokmélyítése során kiszedett föld miatt az a rész balesetveszélyes. Mi lesz majd ezzel? 15 db, 60 cm-es kútgyűrű van megrendelve, amit az Árpád úton fognak lerakni. A munkálatokat az Árpád út végéről kezdik, befelé haladva a város felé. A problémát az jelenti, hogy az árkokból a betonlapok ki lettek szedve, visszarakásukra nem került sor. Ezért az egész terület csupa sár. Keszler János képviselő: Az Ady E. úton a mocsár mikor lesz még egyszer megásva? A mocsár még egyszer meg lett ásva, ezért a Petőfi útról a víz végig tud jönni lefelé. Alpolgármester: Önfejűen felszedtétek a betonlapokat, ami nem lett újra lerakva, ezért az átereszt és a vasút alatti átjárót eltömörítette a sár. Keszler János képviselő: Ezt visszautasítom, mert Kiss Ferenc Dobi utcai lakó egyeztetett a polgármesterrel. Egyébként meg nem a Dobi utca viszi oda a homokot. Velem nem egyeztetett senki.

27 Rácz Imre képviselő: Hogy ki szedte fel és miért, ne azon vitatkozzunk, mélyíteni kellene, 20 méter most le lesz fedve. 57 cm-rel lesz süllyesztve. Keressük a megoldást. Ebben az évben végleges megoldása lesz az Ady és Dobi utcának. Győri István képviselő: Olyan bejelentés érkezett hozzám, hogy a temetőben a szemetet a kerítés szélén egy helyre gyűjtik össze. Oláh János tanácsnok: Ez valóban így van, a temető hátsó sarkában ott van a kerítés mellett a szemét lerakva. Néző Ferenc képviselő: Problémát jelent az is, ahol az erdőt vágják az idegenek a nagy autókkal felvágják az utat, és otthagyják a nagy lyukakat. Járhatatlanná teszik az egészet. Oláh János alpolgármester: Súlykorlátozást jelző táblát kellene kihelyezni. Halmos János képviselő: Olyan megoldást kellene találni, hogy amikor kéri az engedélyt kauciót kellene letétetni vele, és csak akkor kaphatná vissza pénzét, amikor az utat kijavította. Kérdezem, hogy van-e még valakinek további közérdekű kérdése, bejelentése? További közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. Köszönöm szépen, ezzel a nyílt testületi ülést bezárom. Kelt: Balkány, szeptember 21. Pálosi László polgármester Karóczkai Istvánné j e g y z ő

28 Balkány Város Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz. Tel.: (42) ; Fax: (42) ; honlap: Szám: 7/13/2010. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal Nyíregyháza Hősök tere 5. sz Tisztelt Cím! A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem. K e l t: Balkány, szeptember 21. Karóczkai Istvánné j e g y z ő

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének a. ) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 30-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.)

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2009. .. sz. példány. J e g y zőkönyv

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2009. .. sz. példány. J e g y zőkönyv TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2009.. sz. példány J e g y zőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 8-án 16 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-217/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántód Anita jegyző, Fehérné Salamon Edina jkv. vezető Ikt. szám: 1/1258-1/2014. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: ülésén 2008. november 26-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mihovné Srutek Gabriella, Nagy Péter, Szivek Péter,

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2012. (I. 26.) K 8 2/2012. (I. 26.) D 7 3/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2007. szeptember 03-án megtartott üléséről 56-60/2007. (09. 03.) ÖK. sz. határozat 13/2007. (IX. 14.) ÖK. sz. rendelet Készült:

Részletesebben