J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház ülésterme Jelen vannak: 1.) Antal Zsolt polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, 3.) Galambos Attila Péter, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Mikóczi Zoltán, 6.) Nagy László, 7.) Dr. Papp Csaba képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) dr. Horváth Mónika aljegyző, 3.) Vörösné Strasszer Teréz Szekszárdi Járási Hivatal vezető helyettese, 4.) Adorján Attiláné óvodavezető helyettes 5.) Bergerné Ifju Erzsébet iskola igazgató, 6) Gómán Ernő RNÖ elnöke, 7.) Lázár Jánosné Gyöngyösbokréta Egyesület elnök helyettese, 8.) Villányi Dávid Decsi Kapu képviselője, 9.) Velő István PFB külső tag, 10.) Egyed Sándor PFB külső tag, 11.) Zemánn Jánosné élelmezésvezető, 12.) Pappné Kővári Erika Sárköz Fejlesztő Kft. ügyvezető, 13.) Dr. Gondi Klára Közalapítvány kuratóriumi elnöke, valamint 60 fő a lakosság részéről. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vezető főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Antal Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően ismertette, majd elfogadásra javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy új napirendként javasolta felvenni az alábbi napirendi pontokat. 1. Döntés Dr. Gondi Klára háziorvos kérelméről 2. Javaslat a Decs Tesz-Vesz Óvodába járó gyermekek élelmiszer csomaggal történő támogatására Javasolta továbbá, hogy a zárt ülésen a Sárköz Fejlesztő Kft. tájékoztatása c. napirendet tárgyalják elsőként. Nagy László képviselő: Kérte, hogy az ülés jegyzőkönyve a teljes jegyzőkönyvre vonatkozóan szó szerint kerüljön rögzítésre. Javasolta továbbá, hogy Antal Zsolt polgármester minden hónap 10-ig készítsen beszámolót a képviselő-testület részére az eltelt egy hónapban végzett tevékenységéről. Sürgősségi indítványként terjesztette elő a megbízási szerződés és munkaszerződések azonnali felülvizsgálatát. A testület indítványozza, hogy a polgármester december 10-ig készítsen írásos jelentést az SZMSZ (1) bekezdése alapján, hogy Baka Tibornét, Juszt Lászlót és Mikóczi Zoltánt milyen döntés alapján vette fel és a költségvetésben milyen fedezet van rá. Antal Zsolt polgármester: A következő testületi ülés december 17-én lesz, addig elkészíti a jelentést. Nagy László képviselő: December 10-ig is van idő, addigra kérte a jelentést. Antal Zsolt polgármester: Ez esetben a képviselők részére kiküldi a jelentést. 2

3 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Tájékoztatást adott arról, hogy Feri István szakács és Zemánn Jánosné szakács-élelmezésvezető az országos szakácsversenyen második helyezést ért el. Javasolta, hogy a jutalmazásukkal kapcsolatos napirendet tárgyalják ezen az ülésen. Antal Zsolt polgármester egyetértett a javaslattal. Az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban több javaslat nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester elsőként a napirendekre vonatkozó módosító javaslatokat bocsátotta szavazásra, mely szerint az ülés napirendje: Döntés Dr. Gondi Klára háziorvos kérelméről napirendje: Javaslat a Decs Tesz-Vesz Óvodába járó gyermekek élelmiszer csomaggal történő támogatására napirendje: Javaslat a Decsi Konyha országos szakácsversenyen elért második helyezésének jutalmazására Zárt ülésen a napirendek felcserélése. Szavazást követően a képviselő-testület az ülés napirendjeire vonatkozó módosító javaslattal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett. Ezt követően Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta az ülés napirendi pontjainak elfogadását, a már megszavazott módosításokat is figyelembe véve. következő napirendeket állapította meg: 1. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről (152. sz. előterjesztés) 3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (167. sz. előterjesztés) 4. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele (165. sz. előterjesztés) 5. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása (166. sz. előterjesztés) 6. Az önkormányzat részvételével működő társulási tanácsokba delegálásról, valamint a delegált személy helyettesítéséről szóló 185/2014.(XI.06.) határozat ismételt tárgyalása (173. sz. előterjesztés) 7. Tájékoztató a Decsi Konyha első féléves tevékenységéről (150. sz. előterjesztés) 8. Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről (168. sz. előterjesztés) 9. Beszámoló a nagyközség környezeti állapotáról (156. sz. előterjesztés) 10. Tájékoztató a nagyközségi köztemető fenntartásáról, díjmértékek felülvizsgálatáról (149. sz. előterjesztés) 11. A helyi adórendelet felülvizsgálata (157. sz. előterjesztés) 3

4 12. A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata (160. sz. előterjesztés) 13. Javaslat a téli fűtés biztosítása érdekében tűzifa vásárlására (162. sz. előterjesztés) 14. Döntés a hó eltakarításra kötendő szolgáltatási szerződésről (172. sz. előterjesztés) 15. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása (159. sz. előterjesztés) 16. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása (154. sz. előterjesztés) 17. Tabáni lakosok közvilágítás iránti kérelme (155. sz. előterjesztés) 18. A Kossuth u szám alatti ingatlanhoz tartozó kerítés javítási költsége megtérítésének megvitatása (158. sz. előterjesztés) 19. A Decs Tesz-Vesz Óvoda kérelmének megvitatása (164. sz. előterjesztés) 20. A KT-Dinamic Nonprofit Kft kérelmének megvitatása (163. sz. előterjesztés) 21. A Sárköz Fejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása (161. sz. előterjesztés) 22. A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása (151. sz. előterjesztés) 23. Javaslat a Decsi Konyha légtechnikai berendezésének kialakítására (153. sz. előterjesztés) 24. Javaslat a évi Falukarácsony megrendezéséhez szükséges fedezet biztosítására (169. sz. előterjesztés) 25. Javaslat a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület támogatására (174. sz. előterjesztés) 26. Javaslat a fogászati rendelőbe vízlágyító berendezés beszerelésére (175. sz. előterjesztés) 27. Döntés Dr. Gondi Klára háziorvos kérelméről (176. sz. előterjesztés) 28 Javaslat a Decs Tesz-Vesz Óvodába járó gyermekek élelmiszer csomaggal történő támogatására (178. sz. előterjesztés) 29. Javaslat a Decsi Konyha országos szakácsversenyen elért második helyezésének jutalmazására Zárt ülésen: 30. A Sárköz Fejlesztő Kft tájékoztatása (171. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Pappné Kővári Erika ügyvezető 31. Házfal javíttatása iránti kérelmek megvitatása (170. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester 4

5 N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele Antal Zsolt polgármester Ismertette, hogy az előző ülésen megválasztásra kerültek a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság külső tagjai Velő István és Egyed Sándor személyében. A megválasztott bizottsági tagoknak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján esküt kell tenniük, hogy a bizottság megkezdhesse munkáját. Fentiek alapján felkérte Velő István és Egyed Sándor bizottsági külső tagokat a törvényben előírt eskü letételére. A megválasztott külső bizottsági tagok a felkérésnek eleget téve a törvényben előírt esküt letették. Az eskütételről külön jegyzőkönyv készült, mely jelen jegyzőkönyvhöz csatolva. 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a képviselő-testületnek július 25-én volt utoljára rendes ülése, azóta nem. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a képviselő-testület a november 19-én megtartott zárt ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokról és minden pályázót 5000,- Ft/hó támogatásban részesített. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2014. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; a 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139/2014.(VI.25.), a 140/2014.(VII.10.), a 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/2014.(VII.30.), a 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162/2014.(VIII.13.), a 163, 164, 165, 166/2014.(VIII.21.), a 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/2014.(IX.11.), a 174 és a 175/2014.(IX.29.), a 176, 177, 179/2014.(X.22.), a 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187/2014.(XI.06.), a 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 és 196/2014.(XI.19.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, valamint a 7/2014.(IX.12.), a 8/2014.(XI.06.), a 9/2014.(XI.10.), valamint a 10/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 5

6 3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: A rendelet jelen módosítása tartalmazza a bizottsági struktúra megváltoztatását, mivel az elmúlt alkalommal nem sikerült Humán Bizottságot választani. A rendelet tervezet módosítja a bizottságok feladataira vonatkozó mellékleteket, továbbá a Pénzügyi Bizottság tagjainak névsora bekerült a függelékbe. A rendelet tervezet szerint kettő alpolgármester kerülne megválasztásra, egy főállású és egy társadalmi megbízatású. Antal Zsolt polgármester reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy sikerül megegyezi a Humán Bizottság tagjairól, viszont akkor az SZMSZ-t újra módosítani kell. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő javasolta, hogy ne módosítsák az SZMSZ-t, ne legyen két alpolgármester, mert csak 6 képviselő van. A Humán Bizottság is maradjon a rendeletben. Antal Zsolt polgármester: Elmondta, hogy a legutóbbi, november 19-én tartott megbeszélésen nagy nehezen meggyőzték arról, hogy mégis két alpolgármester legyen, egy főállású és egy társadalmi megbízatású. E megállapodásnak megfelelően készítette elő a jegyző asszony az SZMSZ módosítását. Tájékoztatta a képviselőket, hogy Nagy László egy alpolgármester választására vonatkozó javaslatát figyelembe véve egy főállású alpolgármester megválasztását fogja javasolni és a testület dönteni fog. Nagy László képviselő társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását javasolta. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy egy főállású alpolgármestert kerül megválasztásra. Szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenében, 3 tartózkodás mellett a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tekintetében nem hozott döntést. 4. Az alpolgármester megválasztása és eskütétele Antal Zsolt polgármester társadalmi megbízatású alpolgármesternek Mikóczi Zoltán képviselőt javasolta megválasztani. A titkos szavazás lebonyolítására felkérte a korábban megválasztott szavazatszámláló bizottságot. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: Tájékoztatást adott arról, hogy az október 12-i választás napján lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre választási csalás gyanúja miatt. Az azóta tartó nyomozás szerint megalapozott a gyanú a csalás elkövetésére, ezért a rendőrség átadta az ügyet az ügyészségnek. Amíg nem lesz végleges eredmény, nincs bizalmuk. Antal Zsolt polgármester: Elmondta, hogy Nagy László képviselő úr fantasztikus érvekkel tud előállni. Mindenki tudja, hogy a választással kapcsolatos kifogásokat a választást követő 3 napon belül kellett 6

7 volna benyújtani a Területi Választási Irodához. Ezt nem tette meg senki. A folyamatban lévő ügy minimum 3 évig elhúzódik és nem lesz belőle semmi. Egyébként tudja, hogy mi történt a választáskor. Az üggyel kapcsolatban nem kereste meg senki. Ha a négy képviselő így áll a dolgokhoz, ő is meg fogja tenni a szükséges lépéseket, ismeretlen tettesek elleni feljelentésekkel. A titkos szavazást követően Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét, mely szerint Mikóczi Zoltán a titkos alpolgármester választáson 3 igen és 4 nem szavazatot kapott. A bizottság megállapította, hogy a szavazás érvényes és eredménytelen volt. Az erről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselő-testület az ülésen megtartott titkos alpolgármester választáson 3 igen szavazattal, 4 ellenében - nem választotta meg az alpolgármestert, a választás eredménytelen volt. Antal Zsolt polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület továbbra is mulasztásos törvénysértést követett el, és ez meglátása szerint az elkövetkezendő időszak minden ülésén így lesz. Gómán Ernő RNÖ elnöke: Helyesbítette Nagy László által elmondottakat, mely szerint a rendőrség nem választási csalás ügyben folytat nyomozást hanem a választás rendjével kapcsolatban. A választással kapcsolatos sérelmeit szerette volna elmondani már a közmeghallgatáson. Megkérdezte a jegyző asszonytól, hogy ezt itt elmondhatja-e. Antal Zsolt polgármester: Véleménye szerint ezt felesleges itt elmondani. Góman Ernőné jelenlévő érdeklődő anélkül, hogy szót kapott volna az alábbiakat mondta el: A választás után rágalmazták az egész családját. A közelmúltban 15 rendőr jelent meg a lakásukon és drogot kerestek. Amikor bevitték őket a rendőrségre a választásról kérdezték őket. Ha vége lesz a rendőrségi ügynek mindenkit fel fognak jelenteni rágalmazásért. Antal Zsolt polgármester kérte a jelenlévőket, hogy az ülés ne zavarják meg, majd 5 perc szünetet rendelt el. A szünetben Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző tájékoztatta Nagy László képviselőt, hogy szó szerinti jegyzőkönyv készítésére nincs lehetőség, az SZMSZ 44. (2) bekezdése szerint a kisebbségi véleménnyel bíró képviselő, amennyiben a képviselő testületi ülésen kéri, az érintett napirendhez kapcsolódó hozzászólásáról szó szerinti jegyzőkönyvet kaphat. Nagy László képviselő a fentieket tudomásul vette. Szünet után 18 óra 23 perckor az ülés folytatódott. Antal Zsolt polgármester: Nagy László által elmondottakra reagálva elmondta, hogy semmi köze nincs az alpolgármester választáshoz, hogy milyen ügy van folyamatban a rendőrségen. Ha tények lettek volna valaki birtokában, 3 napon belül a Területi Választási Irodához fordult volna. Mivel ez nem volt feltételezi, hogy ismeretlen tettes ellen kezdeményeztek eljárást a választással kapcsolatban, ahol nyomozati eljárás indult. Ő is tehetett volna feljelentést, de nem tett. Kész röhejnek tartotta, amit Biczó Ernő és az emberei a választás napján csináltak. Nem foglalkozott vele, véleménye szerint a vesztesnek kell magyarázkodni. Ahogy most eljátsszák négyen a nagy együttműködést, közben nincs semmi, senkinek nem jó. Véleménye szerint ez egy embernek jó, aki háttérben mozgat mindent. Ha arra játszanak, hogy minél rosszabb legyen a településnek, rossz híre van. Hárman végig fogják csinálni a dolgukat, amíg lehet, a négy képviselő pedig azt tesz hat hónap után, amit akar. Ami most itt folyik kész röhej. Megegyeznek valamiben és azt nem tartják be. A választási kampány során azt ígérte, hogy egy alpolgármester lesz. A négy képviselő meggyőzte, hogy legyen kettő, ebbe beleegyezett és most mégis úgy gondolták, hogy egy legyen. Menjenek tovább, ami fontos és a falu érdeke szavazzák meg és majd meglátják, hogy mi lesz. 7

8 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Ez a helyzet senkinek sem jó. Véleménye szerint ott történt a baj, hogy a választási kampány olyan volt amilyen, és ezzel elosztották a falut. Már a kampány során tudták, hogy pl. ki lesz a konyhavezető. Szóbeszéd volt a faluban. Elhangzott többször a választás előtt, hogy majd megmondják a mezőgazdasági munkásoknak, hogy hol fognak kapirgálni, elhangzott, hogy ki fog beszállítani, mi lesz a faluházzal és a tájházzal, a tanyával, kinek adják az önkormányzati földeket. Antal Zsolt polgármester: Elmondta, hogy erről nem volt tudomása, de szeretné tudni. A pletykával nem kell foglalkozni. Balogné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Borzasztó helyzetben vannak, nyugodtan lehet mondani, hogy 4:3, lehet gúnyolódni, de az a dolguk, hogy nem járulnak hozzá a falu szétcincálásához. Antal Zsolt polgármester: Véleménye szerint a viselkedésükkel pont ezt csinálják. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Lehet gúnyolódni, de elmondta, hogy Decsen született, itt éltek szülei, nagyszülei, mindene itt van. Lehet mocskolni, lehet bármit csinálni vele, de nem járul hozzá az önkormányzati földek ide-oda adásához és az alpolgármester megválasztásához sem. Nem járul hozzá, ha leszorítják az útról akkor sem. Nem járul hozzá, nem járul! Antal Zsolt polgármester: Megkérdezte, mihez nem járul hozzá? Papp Csaba képviselő: Hogy ki osztotta a falut ketté, arról lehetne beszélni. Véleménye szerint a falu azóta van két részre osztva, amióta 16 évvel ezelőtt ide jött egy ember, egy bukott iskolaigazgató, aki az első perctől fogva frakciózott. Mindig 7 ember döntött, nem a képviselő testület. A tegnapi továbbképzésen a frakció szó nem hangzott el, nem létezik. Most négyen továbbra is frakcióznak, azt csinálják, amit Biczó Ernő mond, és azon dolgoznak, hogy visszahozzák. Ez a hajó elment, a falu nem akarta ezt tovább. Most dolgozhatnának szépen együtt, de ez első megbeszélésre el sem jöttek. Mihez nem járul hozzá a képviselő asszony? 8 évvel ezelőtt hogyan lett alpolgármester? Akkor a többségben megválasztott 7 képviselő közül, aki Kern László mellett indult nem választottak alpolgármestert, így egy idő után megválasztották a képviselő asszonyt alpolgármesternek, aki azóta is az volt. Az előző ciklusban kettő alpolgármester is volt. Mi indokolja, hogy most egy legyen, az is csak társadalmi megbízatású. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: 8 évvel ezelőtt vélemény szerint kényszerből választották meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek február végén. Biczó Ernő minden verziót beterjesztett. Elmondta, hogy nem szégyelli, hogy óta dolgozik Biczó Ernővel. Bárki bármit mocskolódik nem szégyelli és a képviselő-testület három tagja sem szégyelli és akik rájuk szavaztak, azok sem. Dr. Papp Csaba képviselő: Felhívta a figyelmet arra, hogy sok feladat áll előttük a mai ülésen. Vannak elmaradt fizetések és van 7 millió forintjuk, Biczó Ernőnek pedig megszavaztak 5 millió forintot. Most hogyan mondjanak igent? Nincs rá keretük. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Megítélése szerint 16 év munkája után, a több százmilliós megnyert pályázat után igenis, hogy megérdemelte a 6 havi végkielégítést a volt polgármester úr. A választáson csak 32-vel többen gondolták úgy, hogy más legyen a polgármester. Antal Zsolt polgármester kérte, hogy térjenek vissza a napirendek tárgyalásához. 5. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Antal Zsolt polgármester javasolta e napirendi pont napirendről történő levételét, mivel az alpolgármester személyének megválasztására ismételten nem került sor. 8

9 A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett. 6. Az önkormányzat részvételével működő társulási tanácsokba delegálásról, valamint a delegált személy helyettesítéséről szóló 185/2014. (XI.06.) határozat ismételt tárgyalása Antal Zsolt polgármester: Ismertette, hogy a társulási tanácsokba való delegálásról hozott határozat ellen vétó jogával élt, mert nem tartotta elfogadhatónak, hogy az Őcsény-Decs Szennyvíztisztító önkormányzati társulásba nem a polgármestert delegálták. A képviselő asszony nem vette figyelembe azt, hogy miért lehetett ezt a választást megfordítani, éppen a pályázatok miatt. A szóbeszéd szerint a pályázatokkal itt nincs rendben valami. A szóbeszédben lehet valami igazság, ha pont ebbe a társulásba nem akarják delegálni. Kérte e döntés elfogadható indokolását. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: Ha polgármester úr úgy gondolja, hogy ebben a delegálásban gyanúsat tapasztal, járjon el hivatalosan, vizsgáltassa meg, tegyen bejelentést. A delegálással kapcsolatos indokait az ülés elején elmondta, ami miatt nincs bizalommal a polgármester úr iránt. Ezért nem javasolja a társulásba való delegálását. Antal Zsolt polgármester: Örömmel állapította meg, hogy saját magában bízik Nagy László képviselő úr. Mikóczi Zoltán képviselő: Nagy László miért nem tette meg ezt a lépést 8 évvel, 4 évvel ezelőtt. Példátlannak tartotta, hogy a falu első emberét ki akarják zárni egy 560 millió forintos beruházásból. Indokolást kért erre. Miért most? Miért pont Antal Zsolt személyével van probléma? Antal Zsolt polgármester: Miért pont ebből akarják kizárni, miért nem az összes többiből? A 2 milliárdos Aqua beruházás befejeződött, oda menjen az elszámolásokat aláírni, amiről nem tud semmit. Indokolást kért. Nagy László képviselő: Az indokait elmondta. Ha bármi aggálya van a polgármester úrnak vizsgáltassa meg. Mindenről tájékoztatni fogják. Továbbra sem támogatja a polgármester szennyvíztársulásba történő delegálását, mert nem vett részt a pályázat előkészítésében, nem bízik meg benne, nem kíván vele ebben együttműködni. Antal Zsolt polgármester: Nagy László képviselő indoka, hogy nem vett részt a pályázat előkészítésében. Emlékeztetőül elmondta, hogy 1998-ban, amikor Biczó Ernőt polgármesterré választották folyamatban volt a településen a szennyvízberuházás, amit Nagy Zoltán polgármester kezdett el. A választást követően egyértelmű volt, hogy az új polgármestert delegálják és folytatta a munkát. Most sem lenne ez másképp. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez az ellenségeskedés nem jó senkinek. Ezt követően ismertette az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat, majd javaslatot kért az Őcsény Decs Önkormányzati Szennyvíztársulásba történő delegálásra. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: Ismertette hogy két határozati javaslat van, A változat szerint marad az előző ülésen hozott határozat. Minden társulásban a polgármester úr, helyettese Dr. Papp Csaba képviselő. B határozat szerint új személyeket kellene meghatározni a szennyvíztárulásba. 9

10 Javaslat nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat részvételével működő társulási tanácsokba delegálásról, valamint a delegált személy helyettesítéséről szóló 185/2014. (XI.06.) határozatának ismételt tárgyalásáról szóló írásos határozati javaslat A változatának elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenében a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2014. Az önkormányzat részvételével működő társulási tanácsokba delegálásról, valamint a delegált személy helyettesítéséről szóló 185/2014.(XI.06.) határozatának ismételt tárgyalásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (1) bekezdése alapján újra megtárgyalta az önkormányzat részvételével működő társulási tanácsokba delegálásról, valamint a delegált személy helyettesítéséről szóló 185/2014.(XI.06.) határozatát. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 185/2014.(XI.06.) számú határozatát, amelyben meghatározta a társulási tanácsokba delegált személyt, valamint helyettesét, változatlan formában ismét elfogadja. Határidő: Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: Antal Zsolt polgármester Galambos Attila Péter képviselő Nagy László képviselő Dr. Papp Csaba képviselő Társulások Antal Zsolt polgármester sok sikert kíván a munkához. Nagy László képviselő: Mindenről tájékoztatni fogja a polgármester urat. 7. Tájékoztató a Decsi Konyha I. féléves tevékenységéről Antal Zsolt polgármester felkérte Zemánn Jánosné élelmezésvezetőt, amennyiben kiegészítése van a tájékoztatóval kapcsolatban tegye meg. Zemánn Jánosné élelmezésvezető az írásos tájékoztatót nem kívánta kiegészíteni. Antal Zsolt polgármester ez nem pénzügyi beszámoló, a tevékenységről szól. Az élelmezésvezetővel megbeszélték, hogy közösen átnézik. Kérdés nem hangzott el. 10

11 H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: Ezúton is gratulált a konyha dolgozóinak az országos szakácsversenyen elért eredményhez. További munkájukhoz sok sikert és ugyanolyan lendületes fejlődést kívánt, mint az elmúlt időszakban. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Tájékoztatást adott arról, hogy amikor Zemánn Jánosnét élelmezésvezetőnek kinevezték, azt kérte tőle, hogy a gyerekek jóllakjanak. Zemánné ezt a kérését teljesítette, hiszen a gyermek minden nap jóllaknak az óvodában és az iskolában. A Decsi Konyha dolgozóinak - szakácsnak, konyhalánynak, közmunkásnak egyaránt köszönetet mondott. Kérte a konyha dolgozóit, hogy igyekezzenek segíteni és ne hátráltatni az élelmezésvezető munkáját. Mikóczi Zoltán képviselő: Csodálatos asszonynak ismerte meg Zemánn Jánosnét. Megköszönte a munkáját, melyhez további sok sikert kívánt, majd tájékoztatta, hogy a jövőben bátran forduljon hozzá problémáival, mindenben rendelkezésére áll. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decsi Konyha I. féléves tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2014. A Decsi Konyha I. féléves tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Konyha I. féléves tevékenységéről szóló beszámolót megvitatta, azt elfogadja. Határidő: december 8. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Decsi Konyha 8. Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: Ismertette az írásos előterjesztést, majd tájékoztatást adott arról, hogy várhatóan március 1-től a járási hivatalok újabb feladatokat fognak átvenni az önkormányzatoktól. A szociális ellátások területén változások várhatóak a jövő évben, pl. megszűnik a lakásfenntartási és az óvodáztatási támogatás, valamint a méltányossági közgyógyellátás is. Ezek a települési támogatásba fognak beépülni. Megköszönte a munkatársak munkáját. 11

12 K é r d é s : Dr. Papp Csaba képviselő megkérdezte, hogy méltányossági közgyógyellátást hány fő kapott? Erre a kiadás ,- Ft. Nagyon kevesen kaptak, ezt nem tartott jónak. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: 10 fő kért méltányossági közgyógyellátást, ebből 6 fő kapott. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Papp Csaba képviselő: Véleménye szerint át kell tekinteni a méltányossági közgyógyellátás feltételeit, sokkal többet kellene adni. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: Erre meghatározott keret van. Dr. Málnai János képviselő: Tájékoztatást adott arról, hogy a méltányossági közgyógyellátásnál az önkormányzat fizeti a beteg által fizetendő összeget. Jónak tartotta a méltányossági közgyógyellátást, minél több embernek meg kell adni, de ez is az önkormányzat keretétől függ. Antal Zsolt polgármester: Véleménye szerint az előző testület azért határozott meg ilyen feltételeket, hogy minél kevesebben kapjanak méltányossági közgyógyellátást. Ezen változtatni szeretett volna, most változni fog a törvény, megváltozik a szociális ellátások rendszere, lehet, hogy nem is lesz méltányossági közgyógyellátás. Dr. Málnai János képviselő: Azért változtatják meg véleménye szerint, hogy egységes rendszerben tudják ellenőrizni. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Tapasztalata szerint a polgármesteri hivatalban nagy ügyfélforgalom van. Kérte az ügyfeleket legyenek egymásra és az ügyintézőkre is tekintettel. Mivel a szociális tűzifa igények elbírálására készülnek, kérte, hogy a döntés meggyorsításához segélyben részesültek számát és az egy háztartásban élők számát, és az általuk kapott segélyek összegét bocsássák az ideiglenes bizottság rendelkezésére. Antal Zsolt polgármester: A döntés megkönnyítése érdekében még ezen az ülésen 30 m 3 tűzifa vásárlására tesz javaslatot a képviselő-testületnek, így minden rászorulót támogatni tudnak, nem kell senkit elutasítani. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a szociális ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2014. A szociális ellátásokról szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 12

13 Határidő: december 8. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: 9. Beszámoló a nagyközség környezeti állapotáról Antal Zsolt polgármester ismertetette, hogy ezt a beszámolót minden évben meg kell vitatnia és el kell fogadnia képviselő-testületnek. A kiküldött beszámoló az elmúlt évi alapján készült. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János képviselő: Azt tapasztalta, hogy a kispilisi hídnál az árok el van tömődve. Utána kellene nézni, hogy a földek vizesedésének lehet-e ez az oka. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Felhívta a figyelmet arra, hogy a beszámoló nem tartalmazza, hogy a településen már 4 szelektív hulladékgyűjtő sziget van, az óvoda az iskola és a polgármesteri hivatal is szelektíven gyűjti a hulladékot. Érdemes lenne megemlíteni a beszámolóban a tanyát és a vizes élőhelyet is. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő kiegészítéseit figyelembe véve szavazásra bocsátott az alábbi határozati javaslatot: Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Decs nagyközség környezeti állapotáról szóló beszámolót megvitatta, azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy: - a településen jelenleg 4 helyen van szelektív hulladékgyűjtő, - a Decs Tesz-Vesz Óvoda, az Általános Iskola és a Decsi Polgármesteri Hivatal is szelektíven gyűjti a hulladékot, és - természetvédelmi szempontból az önkormányzat tulajdonát gazdagítja a 019/12, 019/13 és 019/14 hrsz.-ú ingatlanokon kialakított gazdasági épület és vizes élőhely. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 202 /2014. A nagyközség környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Decs nagyközség környezeti állapotáról szóló beszámolót megvitatta, azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy: - a településen jelenleg 4 helyen van szelektív hulladékgyűjtő, - a Decs Tesz-Vesz Óvoda, az Általános Iskola és a Decsi Polgármesteri Hivatal is szelektíven gyűjti a hulladékot, és - természetvédelmi szempontból az önkormányzat tulajdonát gazdagítja a 019/12, 019/13 és 019/14 hrsz.-ú ingatlanokon kialakított gazdasági épület és vizes élőhely. Határidő: december 8. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) 13

14 A határozatról értesül: 10. Tájékoztató a nagyközségi köztemető fenntartásáról, díjmértékek felülvizsgálatáról Antal Zsolt polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Javasolta, hogy a temetőben fizetendő díjak mértékét ne emeljék, ne terheljék ezzel a lakosságot. Meglátása szerint a temetőgondnok jól végzi munkáját, a temetőt kifogástalan rendben tartja. Hiányosságok vannak, de ezeket pótolni lehet. Remélhetőleg a következő évi költségvetésben erre biztosítani tudnak fedezetet. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k: Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Elmondta, hogy eddig is folyamatosan igyekeztek karbantartani a temetőt, remélhetőleg ezután is oda figyelnek rá. Egyetértett azzal, hogy ne emeljenek díjakat, de szükséges a nyilatkoztatás a lejárt sírok tekintetében. Mikóczi Zoltán képviselő: Tüske Miklós temetőgondnok munkáját kiemelkedőnek értékelte, melyért ezúton is köszönetét fejezte ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy és között is probléma volt a ravatalozóban elhelyezett hűtővel. Felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben az elhunyt hűtéséről máshol kell gondoskodni, a hozzátartozó 3-5-szörös árat kell, hogy fizessen. Meg kell teremteni annak a feltételét, hogy a ravatalozóba több férőhelyes hűtőt tudjanak beszerezni. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Egyetértett Tüske Miklós munkájának elismerésével, hiszen az előző testület éppen ezért a Decs Nagyközségért emlékplakett kitüntetéssel jutalmazta. Tüske Miklós nemcsak a munkáját végzi jó, de a nehéz helyzetben a családoknak is támogatást nyújt. Galambos Attila Péter képviselő: Javasolta, hogy a lejárt sírok tulajdonosait egy nagyobb olvasottságú megyei vagy országos lapban is jelentessék meg. Antal Zsolt polgármester egyetértett a javaslattal. A következő ülésre előterjesztést készítenek a hirdetés Tolna Népújságban történő megjelentetésével kapcsolatos költségekről. Több hozzászólás nem volt. Antal Zsolt polgármester szavazást bocsátotta a nagyközségi köztemető fenntartásáról szóló tájékoztató elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy A képviselő testület soron következő ülésén tárgyal a lejárt sírok tulajdonosait a megváltás szükségességéről értesítő hirdetés Tolnai Népújságban történő megjelenítésének lehetőségéről. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2014. (XII.03.) határozata A nagyközségi köztemető fenntartásáról szóló tájékoztatóról 14

15 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nagyközségi köztemető fenntartásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Decsi Kapu következő számában újsághirdetés formájában értesítse a lejárt sírok tulajdonosait a megváltás szükségességéről. A képviselő testület soron következő ülésén tárgyal a lejárt sírok tulajdonosait a megváltás szükségességéről értesítő hirdetés Tolnai Népújságban történő megjelenítésének lehetőségéről. Határidő: Folyamatos Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A határozatról értesül: Temetőgondnok Ezt követően Antal Zsolt polgármester a köztemetőre vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálatáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását bocsátotta szavazásra. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2014. (XII.03.) határozata A köztemetőre vonatkozó díjak mértékének felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőre vonatkozó díjak mértékét felülvizsgálta, a díjakat változatlanul hagyja. Határidő: december 08. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Pénzügy 11. A helyi adórendelet felülvizsgálata Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: Tájékoztatást adott arról, hogy minden évben kötelező a helyi adórendelet felülvizsgálata. Jelenleg helyi iparűzési adó van Decsen, melynek mértéke 1,5 %. Ezen adó mértéke maximum 2 % lehet, ennek mértékéig lehetősége van a képviselő-testületnek emelésre, amennyiben szükségesnek tartja. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a Magyar Közlöny 161. számában megjelent jogszabályról, mely szerint az önkormányzat olyan települési adókat vezethet be, amit más törvény nem tilt. Az előterjesztésben egy határozati javaslat szerepel arról, hogy az önkormányzat nem kíván új adónemet bevezetni és a meglévőt sem emeli. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy van adóemelésre vonatkozó javaslata, vagy új adót kíván bevezetni, a rendelet tervezetet úgy kell elkészíteni és elfogadni, hogy a kihirdetést követő 30 napon belül nem léphet hatályba, csak azt követően. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : 15

16 Nagy László képviselő: Meglátása szerint az állam teljesen ki akar vonulni a támogatásból, mindent az önkormányzatokra kíván hárítani, amivel nem kíván foglalkozni, pedig ez a napi megélhetést befolyásolja. Elmondta, hogy Decsen a mezőgazdaság, és az önkormányzati földek művelése az, amit ki lehetne használni. A megtermelt értékek tovább feldolgozására nyílhat lehetőség. Ezzel munkát lehetne biztosítani az itt élőknek. Javasolta, hogy adatok gyűjtését követően erre dolgozzanak ki stratégiát. Ha nem vezetnek be adót, amivel egyetértett, nehéz helyzetben lesz az önkormányzat. Támogatta az előterjesztés elfogadását. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Elismerését fejezte ki az anyáknak, akik már akkor is jóllaknak, ha a gyermeküknek enni tudnak adni. Sok területen éheznek a gyermekek, de a szülők mindent megtesznek értük. Az önkormányzatnak is azon kell lennie, hogy a családokat és a szülőket segítsék, hogy a gyermekeiket könnyebben neveljék. Antal Zsolt polgármester meglátása szerint a képviselő asszony belépett a választási kampányba. Gómán Ernő RNÖ elnöke: Elmondta, hogy valóban sok az éhező a településen. Tájékoztatást adott arról, hogy amikor egy három gyermekes anyának a volt polgármester 1000,- Ft segélyt adott, kérdésére azt válaszolta, hogy ennyi jutott. Másik alkalommal meghalt egy 8 hónapos csecsemő. A szülőket segítség kérése céljából elkísérte a polgármester úrhoz, aki ,- Ft-tal tudta támogatni őket. Őcsényben ez a család ,- Ft támogatást kapott. Javasolta Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő asszonynak, hogy látogasson el Tabánba, nézze meg hány szegény család van és miből élnek. Antal Zsolt polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi adó felülvizsgálatáról van szó. Dr. Málnai János képviselő: Felhívta a figyelmét Gómán Ernőnek arra, hogy az elmúlt négy évben meghívás ellenére egy SZOKS Bizottsági ülésre sem jött el. Ott elmondhatta volna kérését. Antal Zsolt polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy mennyiben a helyi adóval kapcsolatban nincs több hozzászólás szavazás következik. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a helyi adórendelet felülvizsgálatáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2014. A helyi adórendelet felülvizsgálatáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adórendeletet felülvizsgálta, és úgy dönt, hogy nem vezet be új adónemet, valamint a helyi iparűzési adó mértékét változatlanul hagyja. Határidő: december 8. Felelős: Antal Zsolt polgármester 16

17 A határozatról értesül: Pénzügy 12. A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: A hatályos jogszabályok értelmében a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni. Az együttműködési megállapodásból két dolog került törlésre. Tájékoztatást adott arról, hogy a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködési megállapodást a november 24-i ülésén elfogadta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2014. (XII.03.) határozata A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó együttműködési megállapodást - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 2. A képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 4/2014. (I.29.) határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodást. Határidő: december 8. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügy 13. Javaslat a téli fűtés biztosítása érdekében tűzifa vásárlására Antal Zsolt polgármester ismertette, az írásos előterjesztést mely javaslatot tesz az önkormányzati intézmények téli fűtésének biztosításához tűzifa vásárlására. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: Javasolta, hogy amennyiben lehetséges a Gemenc Zrt-től vásárolják a fát. 17

18 Antal Zsolt polgármester egyetértett a javaslattal. A szociális célú tűzifával azonos, vagy ettől olcsóbb áron vásárolna fát. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat beszerzési szabályzata szerint a polgármester dönthet arról, hogy honnan vásárolják a fát. Antal Zsolt polgármester: A legkedvezőbb áron fognak tűzifát vásárolni és erről a következő ülésen tájékoztatja a testületet. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Számításai szerint ez a tűzifa február közepéig fedezi a szükségletet. Antal Zsolt polgármester: Amennyiben elfogy a tűzifa ismételten tárgyalni fognak a beszerzésről. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a téli fűtés biztosítása érdekében tűzifa vásárlásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2014. (XII.03.) számú határozata A téli fűtés biztosítása érdekében tűzifa vásárlásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal téli fűtésének biztosítása, olcsóbbá tétele érdekében bruttó ,- Ft összeghatárig a évi költségvetése terhére tűzifát vásároljon, és az erre vonatkozó szerződést írja alá. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról az alábbiak szerint gondoskodjon: Óvoda: Orvosi rendelő: Polgármesteri Hivatal Faluház ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Határidő: december 31. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Pénzügy 14. Döntés a hó eltakarításra kötendő szolgáltatási szerződésről Antal Zsolt polgármester ismertette az írásos előterjesztést, mely szerint a települést két részre osztották. Ennek megfelelően a hó eltakarítási munkák elvégzésére kettő vállalkozóval kötnének szerződést, így rövidebb idő alatt megtörténne a településen a hó eltakarítása. Kiemelte, hogy a javasolt vállalkozási díj az előző évivel megegyezik. Kérdés nem hangzott el. 18

19 H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő javasolta, hogy egy személy végezze a hó eltakarítást. Herner Attila vállalkozó megfelelő gépekkel, rugalmassággal végezte eddig a feladatot. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondta, hogy a fő probléma az volt, hogy mikor induljon a munkával. Mindenképpen oda kell figyelni a tényleges munkaóra ellenőrzésére. Herner Attila vállalkozóban megbíznak, az eddigi tapasztalatok azt támasztják alá, hogy egy vállalkozó is el tudja látni a feladatot. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester elsőként szavazásra bocsátotta azon javaslatot, mely szerint a képviselő-testület Téglás Bálint vállalkozóval nem köt szerződést. javaslatot elfogadta. Ezt követően Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a téli hó eltakarításra Herner Attila egyéni vállalkozóval kötendő szolgáltatási szerződés elfogadásáról szóló írásos határozati javaslatot. Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenében, 1 tartózkodás mellett a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2014. A téli hó eltakarításra Herner Attila egyéni vállalkozóval kötendő szolgáltatási szerződés elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli hó eltakarításra Herner Attila egyéni vállalkozóval (székhelye: 7144 Decs, Haladás u. 4.) szolgáltatási szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: Herner Attila vállalkozó Pénzügy 15. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy az önkormányzat a közalapítvány részére 9 millió forint kölcsönt biztosított, melynek visszafizetési határideje december 31-én lejár. A visszafizetési határidő kerülne módosításra az előterjesztés elfogadásával. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : 19

20 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Tájékoztatást adott arról, hogy a pályázatok utófinanszírozása miatt szükséges a kölcsönszerződés módosítása. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátott a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosításáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2014. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal november 6. napján megkötött kölcsönszerződés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosításának aláírására. Határidő: Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decs Kulturális, Oktatási é Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány Pénzügy 16. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a közalapítvány egyik kuratóriumi tagja, Heberling Tibor lemondott e tisztségéről, emiatt szükségessé vált az alapító okirat módosítása. K é r d é s : Dr. Papp Csaba képviselő megkérdezte, hogy helyette nem kell-e választani valakit? Dr. Gondi Klára kuratóriumi elnök elmondta, hogy a kuratórium a lemondást követően 7 fővel is tud működni, nem szükséges új tagot választani. Hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. 20

21 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2014. A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának, Heberling Tibornak a kuratóriumi tagságáról való lemondását elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról gondoskodjon. Határidő: Azonnal Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány 17. Tabáni lakosok közvilágítás iránti kérelme Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy a Tabáni lakosok jelezték a közvilágítással kapcsolatos problémájukat. A probléma megoldására árajánlatokat kértek. Javasolta a testületnek a kérelem megvitatását és a közvilágítással kapcsolatos probléma megoldását. K é r d é s : Galambos Attila Péter képviselő: Megkérdezte, hogy az árajánlatot adó cégek és az E-on között történt-e egyeztetés? Van-e plusz költség, meddig fog elhúzódni a munka? Antal Zsolt polgármester: Az árajánlatokat a hivatal műszaki ügyintézője szerezte be, a felmerült kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatást nem adott. A felmerült kérdésekkel kapcsolatban mindenképpen egyeztetni fog. H o z z á s z ó l á s o k : Dr. Málnai János képviselő: Örülne, ha a Tabáni közvilágítás problémája megoldódna, mert ez nagymértékben megkönnyíteni az orvosi ügyelet és a mentő időben történő célba jutását, melyet tovább könnyítene, ha a házszámokat is feltüntetnék az ingatlanokon. Javasolta a közvilágítási probléma megoldását Tabánban. Nagy László képviselő: Egyetértett a közvilágítás szükségességével, de nincs pénzügyi fedezet megjelölve. Javasolta, hogy először a szándékot fejezzék ki a közvilágítási probléma megoldása tekintetében. Több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Tabán közvilágítás kiépítéséről szóló írásos határozati javaslat A változatának elfogadását. 21

22 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2014. A Tabán közvilágítás kiépítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Decs Tabán 35 és Tabán 44 szám előtti közvilágítás kiépítéssel a VIKLOR Kft. árajánlata összegéig Ft-ig - a évi költségvetése terhére- egyet ért. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a közvilágítás kiépítéséhez szükséges szerződés aláírására. Határidő: február 28. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: VIKLOR Kft 18. A Kossuth u szám alatti ingatlanhoz tartozó kerítés javítási költsége megtérítésének megvitatása Antal Zsolt polgármester ismertette, hogy kérelmező az önkormányzat és az ingatlana határán lévő ledőlt kerítést megépítette kérelemmel fordult a képviselő-testülethez költségei megtérítése miatt. Az ide vonatkozó jogszabály alapján a kerítést közösen kellett volna megépíteni. Javasolta a kérelem megvitatását és a B határozati javaslat elfogadását. K é r d é s : Nagy László képviselő Megkérdezte, hogy megkereste-e az önkormányzatot az érintett személy a problémával, számlákkal tudja-e igazolni az elvégzett munka és a felhasznált anyag költségét? Antal Zsolt polgármester: Kérelmező elmondása szerint a kerítés javítása ügyében többször tárgyalt Galambos Attilával. Galambos Attila Péter képviselő: Nem emlékezett arra, hogy tárgyaltak volna a kerítésről és írásban sem nyújtott be kérelmet. H o z z á s z ó l á s o k : Antal Zsolt polgármester: A kerítés elkészült, a tulajdonos megépítette. Ha a testület nem ért egyet a költségek megtérítésével, el lehet utasítani. Valószínűleg ügyvédhez fog fordulni. Véleménye szerint nem kellene belemenni egy pereskedésbe. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző: Nem tudja, hogy mi lehet egy esetleges per kimenetele, de véleménye szerint tulajdonosi hozzájárulásra mindenképpen szükség lett volna az önkormányzat részéről. Most az adott helyzetről kell dönteni. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Ezt az esetet ahhoz hasonlította, hogy a Május 1. utcában öten is megjavították a házuk előtti járdát, vagy a Kölcsey utcában az utat is megjavították. Az önkormányzattól kérhetik annak költségét? Ha egy valakinek megengedik, mindenki kérni fogja. Az elmúlt időszakban ilyen kérelmekkel nem találkozott. 22

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én 8 óra 30 perces kezdettel a polgármesteri hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 14-én 17 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 14-én 17 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 14-én 17 00 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: - Rendeletek száma és tárgya:

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011. Iktatószám: 1688-17 / 2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 5. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kistanács termében (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 2-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 18-án 17 00 órai kezdettel az Önkormányzat Ideiglenes Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-3/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. március

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben