Az ülésen született döntések jegyzéke:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülésen született döntések jegyzéke:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

2 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007. (XII. 21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 26/2007. (XII. 21.) számú rendelete a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről, munka és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól Csór Község Önkormányzat testületének 154/2007. (XII. 21.) számú határozata a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztálya évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Csór Község Önkormányzat testületének 155/2007. (XII. 21.) számú határozata kábeltelevíziós csatornabővítésről és havidíj emeléséről Csór Község Önkormányzat testületének 156/2007. (XII. 21.) számú határozata temetőnyilvántartás elkészíttetéséről, árajánlat kérésről Csór Község Önkormányzat testületének 157/2007. (XII. 21.) számú határozata Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Székesfehérvári Kistérségi Társulás kereteiben való továbbműködtetés szándékáról Csór Község Önkormányzat testületének 158/2007. (XII. 21.) számú határozata Csete Krisztián polgármester évi polgári védelmi feladatokról való beszámolójának elfogadása

3 3 J e g y z ő k ö n y v Készült Csór Község Önkormányzat -testületének december 21-én tartott közmeghallgatást követő nyilvános -testületi üléséről Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes Jánosné Holdosi Tamás Horváthné Zsédely Annamária Kun Gyula Langenbacher János Palkovics András Tanácskozási joggal: Frankné Gőcze Zita Igazoltan távol: Fornai László Dr. Nap Ágnes polgármester jegyzői feladatok ellátásával mb. köztisztviselő Csete Krisztián polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket, ezzel a közmeghallgatást követő nyilvános -testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes. Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőként felkérni Horváthné Zsédely Annamária és Berkes Jánosné ket. Kérem, hogy aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. A -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetért a javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével. Csete Krisztián polgármester: Kérem, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért azzal a módosítással, hogy a jelenlevő érintettek miatt a jelenlegi 3. napirendi pont a 4. és 5. napirendi pontok mögé kerüljön, kézfeltartással jelezze. A -testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, határozathozatal nélkül egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal. 1. Soltész Tibor eskütétele Csete Krisztián polgármester: Soltész Tibor Antal jelenlevő -jelölt írásban nyilatkozott arról, hogy eskütétele nyilvános ülésen történjen. A cikluson belüli változásra azért van szükség, mivel Hollósi Györgyné társunk a helyi polgármesteri hivatal köztisztviselője lett, ezért i tisztségéről lemondott. A választáson az utána következő, testületbe be nem került jelölt Németh György pedig i mandátumáról írásban lemondott. A Németh György után következő, legtöbb szavazatot kapott jelölt Soltész Tibor, aki vállalta a i tisztséget, ezért most a Helyi Választási Bizottság Elnöke, Hári Istvánné előtt esküt kell tennie. Felkérem tehát Hári Istvánnét az eskü vételére, Soltész Tibor Antal jelöltet pedig az eskütételre.

4 4 Hári Istvánné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke: Az előzményeket a Polgármester Úr már elmondta. Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a október 1-jén tartott önkormányzati választások alapján a -jelöltek közül a soron következő -jelölt Németh György lett volna, aki 227 szavazattal rendelkezett, de lemondása okán a sorban utána következő Soltész Tibor Antal -jelölt kaphat most i megbízatást, aki 213 érvényes szavazatot kapott. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a fentiek alapján felkérjem a jelenlevő Soltész Tibor Antalt, hogy az eskütétel idejére szíveskedjék felállni és az eskü szövegét utánam mondani. Én (Soltész Tibor Antal) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Csór javát szolgálom. (A fentiek szerinti eskü letételre került). Gratulálok az új nek a megbízásához. Munkájához sok sikert kívánok. Engedje meg, hogy átadjam megbízólevelét. Most pedig visszaadom a szót a Polgármester Úrnak a -testületi ülés folytatásához. Soltész Tibor : Elnézést, hogy a polgármester úr előtt szót kérek, de sajnos más irányú, hivatalos elfoglaltságom miatt az eskütételem után mindjárt távoznom kell, köszönöm a lehetőséget és további jó munkát, illetve ülést kívánok, viszontlátásra! 2. Rendőrkapitányság évi munkájáról szóló beszámoló Csete Krisztián polgármester: Az előterjesztés szerint a Rendőrkapitányság részéről megjelent k, Budai Norbert rendőr főtörzsőrmester és Molnár József, akik szívesen válaszolnak a beszámolóval, ill. a rendőrség munkájával kapcsolatosan. Kun Gyula : Előrebocsátom, hogy nagyon elégedett vagyok/elégedettek vagyunk a helyi rendőr, Béres Tamás munkájával, hozzáállásával, együttműködési készségével mind a testülettel, mind a Polgárőrséggel. A kérdésem csupán annyi, hogy mit lehetne tenni a még alacsonyabb bűnelkövetés érdekében (betörés és garázdaság is van). Boros László községi lakos: Mit tartanak Önök sikernek a munkájuk során? Budai Norbert r. főtörzsőrmester: Először is: pontosítani szeretném a napirendi pontot. A rendőrség munkaütemezése miatt nem a 2007., hanem a évi tevékenységről szóló beszámolóról van szó (nem elírás történt az anyagban). Elég nagy terület a mienk, ezért a évi munkáról majd jövőre tudok tájékoztatást adni, addigra készül el az elemzése. A bűnelkövetés nagyrészt (75 %) a zártkerti (hétvégi házas övezet) betörésekre korlátozódik, főleg azóta, mióta helyi körzeti megbízott működik a faluban, s ez elsősorban az ő érdeme. Ennek visszaszorításáért keveset tehetünk, rengeteg ellenőrzésre volna szükség és ilyen nagy területen kevés az egy rendőr, de mindenképpen visszatartó erő, hogy helyi rendőr van. Nagy segítség természetesen, hogy a polgárőrök is részt vesznek a bűnelkövetés megfékezésében, a körzeti megbízott munkájának segítésében. Akár közös járőrözéssel, akár saját gépkocsijuk használatával. Nagyon jó az együttműködés. Természetesen nekünk elsősorban az az eredmény, a sikeresség fokmérője, ha Önök elégedettek a helyi körzeti megbízott munkájával, hiszen a bűnelkövetést megszüntetni nem lehet, de visszaszorítani közös erővel talán. Kun Gyula : A bűnelkövetés-ellenes programok (pl. D.A.D.A.) feltételeire is kíváncsi lennék röviden.

5 5 Budai Norbert, a Rendőrkapitányság képviseletében: Természetesen sok program van a gyermekek bűncselekmény-ellenes nevelésére-oktatására vonatkozólag koruknak megfelelően. Ilyen a Zsaruprogram, a különféle rajzpályázatok, közlekedési tesztek, a D. A. D. A. program. Ha az intézményvezetők vagy az önkormányzat igényli, szívesen jövünk bármelyik programmal. Kissné Sperg Valéria iskolaigazgató: A magam részéről nem igényelném, nem értek egyet azzal, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, ami maguktól nem jut eszükbe. Koruknak megfelelően amint épp az imént, a közmeghallgatáson már elmondtam drog-, alkohol-, és AIDS-ellenes programokat, megbeszéléseket tartunk, közlekedési versenyeken veszünk részt. 21 éve csinálom ezt a gyerekekkel, s országos szintig megyünk minden évben, ahol szép eredményeket érünk el. Úgy érzem, amit az iskola ez ügyben megtehet, azt maximálisan meg is teszi. Berecz Béla, meghívott vendég, a Transelko Kft. képviseletében: Tudom, hogy nem ide tartozik, hiszen én nem csóri lakos vagyok, de hátha Önökhöz tartozik az Új Csóri út területe is véletlenül. Szeretném megkérdezni, mivel a cég székhelye az említett úton van, nem lehetne-e valamit tenni ezen útszakasz gyakoribb rendőri ellenőrzése érdekében? Budai Norbert r. főtörzsőrmester: Sajnos nem hozzánk tartozik a probléma, Székesfehérvár területén általában két rendőrautó 4 rendőrrel van szolgálatban, s ez rendkívül kevés. Arra nem mehet el az 50 %, hogy állandóan vagy nagyon gyakran egy útszakaszt figyeljenek. Annyit tehetek, hogy tolmácsolom a kérést az illetékesek felé. Csete Krisztián polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy aki elfogadja a Rendőrkapitányság évi munkájáról szóló beszámolót, kézfeltartással szavazzon! A -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 154/2007. (XII. 21.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A székesfehérvári Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztálya évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Csete Krisztián polgármester 3. Döntés a kábeltévé további üzemeltetéséről Csete Krisztián polgármester: A pénzügyi bizottság a témát előzetesen tárgyalta, s azt a javaslatot adta a -testületnek, hogy maradjon minden a régiek szerint, tehát az üzemeltetést (számlázás, adminisztrációs és egyéb terhek) ezután is az önkormányzat végzi, a Transelko Kft. pedig karbantartja a rendszert. A másik lehetőség, hogy átadjuk az üzemeltetést (számlázás, nyilvántartások). Az árképzés ebben az esetben is közös lenne, s a karbantartó a Transelko Kft. Kun Gyula : Tudomásom szerint a tulajdonviszonyok rendezése nem történt meg, illetve nem került rögzítésre. Ez az arány % volt az önkormányzat javára.

6 6 Berecz Béla, a Transelko Kft. je: Természetesen ez megtörtént, a dokumentum egy példányát eljuttatjuk az önkormányzat részére. Elnézést kérünk, ha nem küldtünk volna belőle. Kun Gyula : Az árképzésnél megfeledkeztünk arról a tartalékról, ami a karbantartáshoz szükséges. Berecz Béla, a Transelko Kft. je: Lopás, elemi csapás ellen van-e biztosítva a rendszer? Csete Krisztián polgármester: Nincs biztosítás, kizárólag a központi egységre, de megkötjük. Berecz Béla, a Transelko Kft. je: Figyelni kell az árképzésben, hogy a biztosítás díját is tartalmazza, továbbá az idegen általi szakadások (amikor nem lehet fellelni az elkövetőt) költségeit is fedeznie kellene a díjnak, mert ez idáig nem hárítottuk át Önökre ezeket a költségeket, de ha nagyobb összeget tesz ki, vagy egy nagyobb kár keletkezik (pl. villámcsapás), át fogjuk hárítani. Meg kell gondolni, hogy mindezeket az esetleges kiadásokat is elviseli-e a bevétel? A rendszer fejlesztéséről: ahogy öregszik a rendszer, fejleszteni, bővíteni, korszerűsíteni kell. Ha azt akarjuk, hogy a konkurencia mellett is megmaradjon a rendszerünk, tavasszal bővíteni kell. Erre nem lesz pénzünk se nekünk, se Önöknek. Az pedig nem tartható, hogy bár tulajdonostársak vagyunk, de mindig mi nyúlunk a zsebünkbe, ha karbantartásról, fejlesztésről van szó. Mint mondtam, a kisebb javítások (ismeretlen tettes) költségeit eddig nem hárítottuk Önökre. Ezentúl mindig olyan csatornákat adunk, amit Önök kérnek. Ha marad minden a régiben, tehát Önöknél az üzemeltetés, nálunk a karbantartás, némi változtatásra mindenképpen szükség lesz a fejlesztés érdekében. Javaslom, hogy legyen egy ún. szociális csomag 5-6 programmal, aminek az ára 1000,- Ft/hó alatt legyen. Legyen egy közepes csomag kb csatornával ,- Ft/hó összegért és legyen egy 35 csatornás extra csomag, hogy nyereséges legyen a rendszer. Külső forrással biztosítani kell az internetet is a rendszeren, mert a konkurencia ezt is biztosítja. Viszont ragaszkodunk hozzá, hogy amennyiben a műszaki fejlesztés költségeit a Transelko Kft. fizeti külső forrásokból, ezt a tulajdoni arányban figyelembe kell venni. Ha ezeket a fejlesztéseket nem tesszük meg, akkor a meglévő konkurencia mellett nem lesz életképes a rendszerünk. Langenbacher János : És ne feledkezzünk meg az egyébként is tervezett csatornabővítésről, miszerint évente legalább 2 csatornával bővítjük a hálózatot. A mostani, január 1-jétől tervezett bővítésre javaslom az MGM és a VIVA csatornákat, amiket korábban már megbeszéltünk. A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint egyelőre maradjon a jelenlegi rendszer, ne legyenek csomagok. Az alapdíjat 2.500,- Ft/hó összegre kell emelni április 1-jétől, a két csatorna bővítését (MGM, VIVA) január 1-jétől kell bevezetni. A rendszerfejlesztéseket (bővítés, internet). A biztosítás megkötésének utána kell nézni. Boros László községi lakos: Az önkormányzat hány internet végponttal rendelkezik? Langenbacher János : Hárommal. Csete Krisztián polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés, javaslat nincs, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a kábeltévé hálózatot a továbbiakban is az önkormányzat üzemeltesse, a Transelko Kft. tartsa karban, továbbá, hogy az MGM és a VIVA csatornákkal január 1- jétől bővítsük a hálózatot, az előfizetési díjat pedig 2.000,- Ft + ÁFA/hó (bruttó 2.500,-) öszszegben határozza meg április 1-jétől, továbbá, hogy a hálózaton a szükséges műszaki fejlesztések elvégzését 2008 áprilisától elvégezzük, kézfeltartással szavazzon.

7 7 Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 155/2007. (XII. 21.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a helyi kábeltelevíziós hálózat üzemeltetését a továbbiakban is az önkormányzat végzi. A hálózat karbantartási munkálatait továbbra is a Transelko Kft. végzi január 1-jével a hálózaton csatornabővítést hajt végre az MGM és a VIVA csatornákat szolgáltatva. Az előfizetési díjat április 1-jétől 2000,- Ft + ÁFA összegre emeli. A hálózaton a szükséges fejlesztéseket 2008 április 1-jétől folyamatosan elvégzi (bővítés, internet-hozzáférés biztosítása). Határidő: Felelős: üzemeltetés, karbantartás: folyamatos MGM és VIVA csatornákkal való bővítés: január 1. Előfizetési díj emelése: április 1. Rendszerfejlesztés (bővítés, internet): április 1-jétől a szükséges fejlesztés végéig folyamatos Csete Krisztián polgármester 4. Rendelettervezet magánszemélyek kommunális adójáról Csete Krisztián polgármester: Ezen témát a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, január 1- jével történő bevezetését 6.000,- Ft/hó/ingatlan értékben javasolta. A -testület előző ülésén elvi döntést hozott arról, hogy január 1-jével bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját,mely belterületen telekre és építményre, külterületen építményre terjed ki és 6.000,- Ft/hó összegű adót jelentene ingatlanonként. Most három alternatívát, tervezetet kapott a -testület, de a jogszabályi keretek között módosíthat a tervezeteken, illetve mentességeket állapíthat meg, bár Pénzügyi Bizottság nem javasolja további mentességek megállapítását. Kérem a kérdéseket, javaslatokat ezzel kapcsolatban. Kun Gyula : Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke az egylapos változatot javasolnám elfogadni azzal a módosítással, hogy az adómentességek ne szerepeljenek benne, csak azok az adómentességek maradjanak meg, ami a törvény szerint kötelezőek, továbbá kerüljön bele az az egy adómentesség, ami az előző -testületi ülésen elhangzott, hogy egy adózó maximum két ingatlan után adózzon, a többi ingatlana adómentes legyen. Továbbá javaslom azon módosítást, hogy az a paragrafus szerepeljen benne, hogy a befizetett adót a község infrastruktúrájának fejlesztésére kell fordítani. Csete Krisztián polgármester: Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérem, hogy aki a fenti módosításokkal az egyoldalas tervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 25/2007. (XII. 21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

8 8 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5. Temető-nyilvántartás elkészíttetéséről elvi döntés Csete Krisztián polgármester: Kérem, hogy az írásos előterjesztés alapján döntsünk arról, hogy temető-nyilvántartó programot rendeljünk, mivel véleményem szerint így oldható meg leginkább ezen feladat. Az előzetes tájékozódásom szerint ez ezer forint körüli összeg lenne. Kérem a hozzászólásokat! Mivel hozzászólás, kérdés, javaslat nincs, kérem, aki az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 156/2008. (XII. 21.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község temetőnyilvántartását elkészítteti. Utasítja a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos árajánlatokat kérje meg és a -testület elé terjessze. Határidő: Felelős: azonnal Csete Krisztián polgármester 6. Tejcsarnok épületének megvásárlása Csete Krisztián polgármester: Kérem, hogy az írásos előterjesztés alapján ezen napirendi pontot tárgyaljuk meg, kérem a hozzászólásokat! A Pénzügyi Bizottság ezen napirendi pontot már tárgyalta. Eredetileg a kérelmező a földterületet kérte értékesíteni, mert a rajta levő épületet szeretné értékesíteni, s így lényegesen értékesebb lenne az ingatlan. A Pénzügyi Bizottság a telek értékesítésével nem értett egyet, viszont azt javasolta, hogy vásárolja meg inkább az önkormányzat az ingatlant, mert valószínűleg lényegesen kedvezőbb lenne a hasznosítása. A Pénzügyi Bizottság a vételi ár megállapítását a -testületre bízza. Kérem a hozzászólásokat, javaslatokat! Kun Gyula : Nagyon jó helyen, a falu közepén van az ingatlan, úgyhogy a telek eladását nem javaslom. Elkapkodni sem a vételt, sem az eladást nem szabad, ezért azt javaslom, hogy nézzük meg közösen, feltétlenül kérdezzük meg az építési ügyintézőt, Molnárné Bierbaum Andreát, hogy ha nem is lakásként, de hogyan lehetne kedvezőbben használni vagy értékesíteni, ill. hogy mennyit lehetne érte adni, ha megvásárolnánk. Csete Krisztián : Ha más javaslat nincs, akkor kérem, aki egyetért azzal, hogy ezen napirendi pontot elnapoljuk azzal, hogy megvizsgáljuk a fenti ingatlan vételi, illetve eladási feltételeit, kézfeltartással jelezze! Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a 6. napirendi pontot ( Tejcsarnok épületének megvásárlása) elnapolja, részletesen megvizsgálja az épület vételének-eladásának feltételeit.

9 9 7. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás székesfehérvári kistérségi társulási formában történő ellátásáról döntés Csete Krisztián polgármester: Kérem, hogy az írásos előterjesztés alapján ezen napirendi pontot tárgyaljuk meg, kérem a hozzászólásokat! Annyit kiegészítésül, hogy a két határozati javaslatból egyet szeretnénk csinálni, hogy biztosan minden benne legyen. Mivel hozzászólás nincs, kérem, hogy aki a határozati javaslat(ok)ban foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 157/2008. (XII. 21.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete július 1-jétől, illetve a lehetőség megnyíltától a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást a székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében kívánja megoldani. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges pénzügyi hozzájárulást a Társulás részére megfizeti. Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. tv. 1. (9) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Székesfehérváron, május 6. napján kelt Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása V. számú módosítását jóváhagyja, s ezen V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalja. A -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyével lássa el. Felkéri a Társulás elnökét, hogy a teljes körűen aláírt Megállapodást a Tktv. 12. (1) bekezdése alapján a Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vezetőjéhez terjessze fel. Határidő: Felelős: azonnal Csete Krisztián polgármester 8. Bejelentések A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló rendelet Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: A -testület az írásos előterjesztést előre kézhez kapta a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről szóló 14/2001. (XII. 1.) számú helyi önkormányzati rendeletet. Javaslom, hogy amennyiben a k a javaslatot támogatják, ne ezt módosítsuk, mert a sok apró módosítás miatt már az egységes szerkezet is áttekinthetetlen lenne, ezért a korábbi változtatásokkal és az esetleg most elfogadottakkal kiegészítve javaslom új rendelet megalkotását. Így kaphatják meg a köztisztviselők a kért juttatásokat. Módosítani kell a rendelet

10 10 munkaidőre és ügyfélfogadási rendjére vonatkozó részét, mivel az a hivatal ügyrendjét módosítottuk, de ezen rendeletet nem. Javaslom, ezt a rendeletben úgy szabályozza az önkormányzat, hogy a rendeletben csak a a köztisztviselők és a polgármester munkaidejéről, illetve ügyfélfogadási rendjéről a Polgármesteri Hivatal ügyrendje rendelkezik kifejezés szerepeljen, így esetleges későbbi módosítások esetén elég az ügyrendet módosítani, amit határozattal fogadott el annak idején a -testület. A Pénzügyi Bizottság a köztisztviselők juttatásai iránti kérelmemet már tárgyalta és nem javasolta elfogadni, én mégis a T. Képviselő-testület elé terjesztem megfontolás és támogatás céljából. Az előterjesztés mellé szeretnék még néhány gondolatot fűzni. (A kérés-javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva és az előterjesztés része). Vincze Tamásné igazgatási ügyintéző: Szeretném én is tolmácsolni a köztisztviselők kérelmét. Engem minden és nagyon sok lakos is ismer személyesen, hiszen 16 éve dolgozom a hivatalban. A munkámmal szemben soha semmilyen kifogás nem volt, elégedett velem a mindenkori munkáltatóm, a polgármesterek, a -testület. Talán könnyebben elfogadják részemről ezen kérelmet. Szeretném elmondani a dolgozók indokait a kérelem tényszerű elbírálásához. (A hozzászólás a jegyzőkönyv és az előterjesztés mellékletét képezi). Kun Gyula : Az illetménykiegészítés 10 %-ról 20 %-ra való emelését nem tartom sem elfogadhatónak, sem célravezetőnek, mert így minden köztisztviselő egyformán részesülne ebből a juttatásból, pedig a lakosság részéről és a -testület részéről sem egyforma a megítélése minden köztisztviselőnek. Van, aki kiemelkedően teljesít, van, aki korántsem. Viszont az előterjesztés és a jegyző asszony, illetve az igazgatási ügyintéző által elmondottak alapján a Pénzügyi Bizottság javaslata ellenére javaslom, hogy a jövő évi minimálbér összegének megfelelő (69.000,- Ft) üdülési csekket kaphassák évtől fejenként, továbbá 4.000,- Ft/fő havi egészségbiztosítási hozzájárulást, hiszen ezt már szinte minden munkáltató adja a dolgozóinak s nem jelent túl nagy kiadást. Kedvező a dolgozóknak és az önkormányzatnak is, mert adómentesen biztosítható. Ezenkívül a köztisztviselők napja alkalmából egyszeri jutalomkeretet javasolok megállapítani ,- Ft összegben, amit a jegyző asszony javaslata alapján a -testület differenciáltan kíván biztosítani a köztisztviselők részére. Azt viszont nem tartom jónak, hogy a jegyző asszony szembeállította egymással a közalkalmazottainkat és a köztisztviselőinket, hiszen a kötelező pótlékok mértéke a közalkalmazottaknál jelentéktelen. Ettől függetlenül ezeket a kéréseket javaslom teljesíteni. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő: Nem a közalkalmazottakat és köztisztviselőket állítottam szembe egymással, csak kiemeltem a közalkalmazottak és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények közötti különbséget. Azt, hogy míg az egyik úgy fogalmaz, hogy a legtöbb juttatás adható, a másik pedig úgy, hogy jár Ezért az egyik csoportnak kötelezően biztosítja a jogszabály (és természetesen a munkáltató) az összeget, s a -testület erre megfelelő keretet biztosít, a másik csoport mindig háttérbe szorul, mondván hogy nincs rá pénz. Javasolom, hogy amennyiben ezeket a változásokat el tudja fogadni a -testület, január 1-jétől lépjenek ezek a módosulások hatályba. A jutalmazás pedig jegyzői hatáskör, a köztisztviselők vonatkozásában ezt a jogkört a jegyző gyakorolja, tehát ebben nem szükséges a -testület döntése, amennyiben a költségvetésben erre keret van, de igyekszem az összeg tekintetében igazodni a -testület szándékaihoz. Javasolom, hogy amennyiben ezeket a változásokat el tudja fogadni a -testület, január 1- jétől lépjenek ezek a módosulások hatályba.

11 11 Csete Krisztián polgármester: Én is javaslom a fenti támogatásokat. Mivel több javaslat, kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy aki egyetért Kun Gyula, egyben a Pénzügyi Bizottság elnöke javaslatával, kézfeltartással szavazzon. A döntéshez minősített többség szükséges, mivel rendelet-módosítás, ill. rendeletalkotás szükséges hozzá. A -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 26/2008. (XII. 21.) számú rendelete a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munkavégzéséről (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Csete Krisztián polgármester: Én csupán a polgári védelemmel kapcsolatos munkámról szeretnék tájékoztatást nyújtani. Az írásos előterjesztést mindenki előre kézhez kapta. Szeretném, ha a -testület az erről szóló beszámolómat elfogadná. Ezen tájékoztatást a lakosság részére is közzéteszem, mivel ez polgármesteri feladat. Kérem a kérdéseket, hozzászólásokat. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérem, hogy aki az előterjesztésben szereplő, polgári védelemmel kapcsolatos tájékoztatómat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 158/2008. (XII. 21.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csete Krisztián polgármester évi, katasztrófavédelmi feladatairól szóló tájékoztatást elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Csete Krisztián polgármester Csete Krisztián poglármester: Mivel több napirend, hozzászólás nincs, megköszönöm az ülésen való részvételt, szép ünnepeket kívánok és az ülést bezárom. Csete Krisztián polgármester Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő Horváthné Zsédely Annamária jegyzőkönyv hitelesítő Berkes Jánosné jegyzőkönyv hitelesítő

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. NOVEMBER 29-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Község Önkormányzat -testületének 138/2007. (XI.29.)

Részletesebben

1/2009. (II. 28.) számú rendelet a 2009. évi költségvetésről

1/2009. (II. 28.) számú rendelet a 2009. évi költségvetésről 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. FEBRUÁR 28-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: 1/2009. (II. 28.) számú rendelet a 2009. évi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁJUS 14-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: 2/2009. (V. 14.) számú rendelet az önkormányzat 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

29/2009. (III. 27.) számú határozat Vízdíj számlázó program napirend elnapolásáról

29/2009. (III. 27.) számú határozat Vízdíj számlázó program napirend elnapolásáról 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 27-ÉN TARTOTT FALUGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 21/2009. (III.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00 Iktatószám: 327-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30. napján 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2011. november 30-án. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Kochnyák Sándor, Nebehaj Rudolfné, Radovics Istvánné, Simonek Antal,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben