J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u. 25. Az ülés időtartama: óráig Jelen voltak: a képviselő-testület tagjai Szadai József polgármester Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester dr. Kereszturi Zita aljegyző, kabinetvezető a Polgármesteri Hivatal irodavezetői és a meghívottak a csatolt jelenléti ív szerint Szadai József polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a nyilvános ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 tagja közül 7 fő jelen van az ülésen, így határozatképes a testület. Fodor Piroska és Bodor László képviselők bejelentették késésüket. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. (1) bekezdés b/ pontja alapján javaslatot tett az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Agócs Zoltán és Feith János képviselők személyében. A képviselő-testület 9 tagja közül jelenlévő 7 fő 7 igen szavazattal, egyhangúlag megbízta az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésével Agócs Zoltán és Feith János képviselőket. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: A testületi ülésről levételre javasolt napirendi pontok: 23) Ingatlan ügyek a) Előterjesztés a Tókert területén lévő egyes ingatlanok belterületbe vonásáról Előadó: Vargáné Ágoston Julianna főépítész Újként felvételre javasolt napirendi pontok: 23) Ingatlan ügyek a) Előterjesztés a ráckevei 4720 és 4429 hrsz-ú (Balabán árok) ingatlanok tulajdonjogának rendezésére Előadó: dr. Kereszturi Zita aljegyző, kabinetvezető d) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi szándékáról Előadó: i) Előterjesztés a városi intézmények elhelyezésével kapcsolatban hozott határozat visszavonásáról 24) Egyebek h) Tájékoztató a Levegőt projekt aktuális kérdéseiről Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető

2 2 i) Előterjesztés a Penny Market reklámtáblájának jelenlegi helyéről történő eltávolíttatásáról, új helyre történő kihelyezéséről Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető j) Előterjesztés az Ady Endre Gimnázium lépcsője melletti korlát elhelyezéséről Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető A fentiekre tekintettel a napirendi pontok sorszámai a korábban kiküldöttekhez képest megváltoznak az alábbiak szerint: N A P I R E N D I P O N T O K : 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 3. Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, különös tekintettel a térfigyelő rendszer működtetésére Előadó: Király Richárd rendőrkapitány 4. Beszámoló a város évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 5. Előterjesztés a szociális rendelet módosítására Előadó: 6. Előterjesztés az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének meghatározására, a vagyonrendelet felülvizsgálatára Előadó: 7. Előterjesztés az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012.(V.21.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről Előadó: 8. Előterjesztés a Szakorvosi Rendelőintézet átalakítása közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívásának elfogadására Előadó: 9. Előterjesztés a régi városháza helyreállításának kivitelezési munkáinak előkészítésére, ütemezésére statikai terv készítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Előadó: 10. Előterjesztés fűtéskorszerűsítésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Előadó: 11. Előterjesztés a Közbeszerzési Terv felülvizsgálatára Előadó: 12. Előterjesztés önkormányzati intézmények munka- és feladatmegosztásáról szóló megállapodás jóváhagyására Előadó: 13. Előterjesztés a közoktatási feladatokat ellátó intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére Előadó: 14. Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskolában és a Szivárvány Óvodában lefolytatott közoktatási szakértői vizsgálat eredményéről, az Alapító Okiratok módosítására Előadó: 15. Tájékoztatás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtási tevékenységéről Előadó: Wulz Rita intézményvezető 16. Előterjesztés a közoktatási megállapodás felülvizsgálatára

3 3 17. Előterjesztés létszámcsökkentésre irányuló pályázati támogatásról 18. Előterjesztés az önkormányzat által alapított korlátolt felelősségű társaságok (Ipari Park Kft., KÖR TV Kft.) belső ellenőrzés keretében történt ellenőrzéséről, intézkedési terv elfogadásáról Előadó: 19. Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal Leader pályázat megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés megkötésére 20. Előterjesztés a RÁVÜSZ Kft. II. negyedéves tevékenységéről, hatályos megállapodás áttekintéséről Előadó: Levendovszky Tihamér ügyvezető 21. Előterjesztés elektromos energia beszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolítására, valamint energia menedzsment tevékenység ellátására vonatkozó megbízásról 22. Jelentés a város pénzügyi helyzetéről 23. Ingatlanügyek a) Előterjesztés a ráckevei 4720 és 4429 hrsz-ú (Balabán árok) ingatlanok tulajdonjogának rendezésére Előadó: dr. Kereszturi Zita aljegyző, kabinetvezető b) Előterjesztés a Dunai Strand ingatlanával kapcsolatosan Előadó: Fodor Piroska képviselő c) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közérdekű lakás bérbeadása ügyében Előadó: Levendovszky Tihamér ügyvezető d) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan vételi szándékáról Előadó: e) Előterjesztés a Ráckeve 0656/111, 0656/112, 0656/38 hrsz-ú ingatlanok önkormányzat számára történő térítésmentes felajánlásáról Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető f) Előterjesztés a Ráckeve, Somlyó-sziget 7081 hrsz-ú ingatlanrész vételi ajánlatáról Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető g) Előterjesztés a Ráckeve, Somlyó-sziget 6624 hrsz-ú ingatlan vételre történő felajánlásához Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető h) Előterjesztés a ráckevei Gábor Áron utca 24. szám alatti ingatlan (volt Népművészeti ház) sorsáról Előadó: Bukriné Gyengési Erzsébet alpolgármester i) Előterjesztés a városi intézmények elhelyezésével kapcsolatban hozott határozat visszavonásáról 24. Egyebek a) Előterjesztés kültéri szobor elhelyezésére b) Előterjesztés mobil színpad kialakításának pénzügyi rendezésére c) Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola vizesblokk felújításának munkálatairól Előadó: Levendovszky Tihamér ügyvezető d) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozásra Előadó: Bartal Zita igazgatási irodavezető

4 4 e) Előterjesztés a MOL kútnál lévő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos további intézkedésekről Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető f) Előterjesztés a Szent István tér 4. sz. alatti épületen lévő antenna árboc felújítására benyújtott árajánlatról Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető g) Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározására Előadó: h) Tájékoztató a Levegőt projekt aktuális kérdéseiről Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető i) Előterjesztés a Penny Market reklámtáblájának jelenlegi helyéről történő eltávolíttatásáról, új helyre történő kihelyezéséről Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető j) Előterjesztés az Ady Endre Gimnázium lépcsője melletti korlát elhelyezéséről Előadó: Domahidi Lajos műszaki irodavezető Levendovszky Tihamér kérte, hogy a RÁVÜSZ Kft.-vel kapcsolatos napirendi pontokat egymás mellett és sorrendiségben előbbre hozva tárgyalja meg a képviselő-testület. Egyéb sorrendiségi változtatási igények is felmerültek. A képviselő-testület 9 tagja közül jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot a változtatásokkal, valamint a napirendi pontok tárgyalási sorrendisége megváltoztatásának lehetőségével együtt. 1/ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Deák Tibor a 47/2012.(II.24.) számú határozattal kapcsolatosan kérdezte, hogy a Gálosfarm Kft. ügyvezetőjével mikorra kezdeményezett megbeszélést a polgármester, mert nem kapott értesítést erről. Szadai József korábban, szóban tájékoztatta Deák Tibort arról, hogy az ügyvezető elvétette a megbeszélés időpontját, egy héttel korábban érkezett, akkor tárgyalt vele, amiről szintén tájékoztatta Deák Tibort. A képviselő-testület 9 tagja közül 7 fő részvételével, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 335/2012.(IX.21.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok, valamint a korábbi ülésen hozott határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről szóló jelentést elfogadja. Határidő: szeptember 21.

5 5 2/ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Szadai József a június 14-én megtartott, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről, rendezvényekről, ülésekről, tárgyalásairól számolt be a képviselőtestületnek. Deák Tibor felsorolt több rendezvényt, amelyeket ugyanaz a vállalkozó biztosította a vendéglátó szolgáltatást. Megkérdezte, hogy volt-e pályáztatás, ki dönt a szolgáltató kiválasztásáról. Szadai József felkérte Budai Gábort, a rendezvényekért felelős intézményvezetőt, hogy válaszoljon a feltett kérdésre. Budai Gábor elmondta, hogy több vállalkozásnak is felajánlotta a közreműködés lehetőségét, de nem kívántak élni ezzel. Deák Tibor elmondta, hogy Budai Gyula államtitkártól értesült gazdák részére kiírt mezőgazdasági, vidékfejlesztési pályázati lehetőségekről. Megkérdezte, hogy erről értesültek-e. Szadai József elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumtól egy másik vonalon kaptak értesítést pályázati lehetőségekről, amelyet az őstermelőknek kiküldte. Senkitől nem kapott visszajelzést arról, hogy nyújtottak-e be pályázatokat. Egy pályázati lehetőség volt önkormányzati intézményre vonatkozó, de úgy ítélték meg, hogy nem felelünk meg a feltételeknek, ezért nem is terjesztették a képviselő-testület elé. A képviselő-testület 9 tagja közül 7 fő részvételével, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 336/2012.(IX.21.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját az előző, Munkaterv szerinti ülés óta történt fontosabb eseményekről, rendezvényeken, tárgyalásokon való részvételeiről. Határidő: szeptember 21. 3/ Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, különös tekintettel a térfigyelő rendszer működtetésére Előadó: Király Richárd rendőrkapitány Király Richárd a Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén a térfigyelő rendszerrel, a naplózással, beszámoltatással kapcsolatosan elhangzott kérdésre válaszolva tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ellenőrzésnél azt tapasztalta, teljesen szabályosan vezetik munkatársai a beszámoltatási naplót, az eseményeket is rögzítik benne. A jetskis üggyel kapcsolatban történtekről beszélt. A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban megemlítette, hogy az elmúlt 1 évben közel 40 olyan bűnügy volt, amelyben a térfigyelő kamerák elősegítették a megoldást. Ez indokolja, hogy nagy jelentősége lenne a rendszer további fejlesztésének. A sikertelen pályázat ellenére érdemes lenne benyújtani a következő pályázati kiírásra is, mert a városi utak végpontjainak bekamerázása nagyon helyénvaló lenne, érdemes fejleszteni a rendszert. Feltételezi, hogy a rendőrség helyszíni bírságolásával kapcsolatosan inkább a közmeghallgatáson fognak majd záporozni a

6 6 kérdésék. A képviselők számára elmondta, hogy nem preferálja ő sem, nem is utasítja a rendőröket arra, hogy feleslegesen büntessenek, bár természetesen a törvény mindenkire egyformán vonatkozik, de nem az a céljuk, hogy a lakosságnak ebben a különösen nehéz gazdasági helyzetben ezer Ft-os büntetéseket kiszórjanak. A belváros átalakítása következtében nehezebbé válik a lakosság helyzete a be- és kiállásoknál. A visszaélések elkerülése érdekében gondolkodniuk kell azon, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani. Elsősorban nem a büntetés, hanem lehetőség szerint a figyelmeztetés a céljuk. Agócs Zoltán megkérdezte, hogy az idén a vízirendőrség nem volt kihelyezve Ráckevére. Korábban májustól őszig itt volt a csónakjuk, járőröztek. Az önkormányzat megépíttette a csónaktárolót, a térfigyelő kamerát ráirányíttatta, tehát biztonságossá tette a csónaktárolást, de a csónakot nem látta az idén benne. Király Richárd válasza az volt, hogy a Summerfest ideje alatt még ő maga is a vízen volt, közös akciót hajtottak végre a vízirendőrséggel. Elmondta, hogy hajókapacitási gondokkal küzdenek a kollégái. Az állandó jelenlétüket nehezen tudták volna megoldani, de a nagyobb rendezvényeken jelen voltak. A BRFK-hoz tartozik a vízirendőrség, tőlük kellene információt kérni. Ígéretet tett arra, hogy Agócs Zoltán felvetését tolmácsolni fogja írásban a vízirendészet felé. Bukriné Gyengési Erzsébet szólt arról, hogy a gimnáziumi ballagás alkalmával megbüntette a rendőrség az azon résztvevő szülőket tilosban parkolásért. A bizottsági ülésen megbeszélték, hogy jövőre ki fogják jelölni a ballagáson résztvevők részére a parkolási lehetőséget rendőri felügyelettel. Ígéretet tett rá, hogy erre oda fog figyelni. A másik kérése arra irányult, hogy a templom mögötti vendéglátó egységből érkező randalírozókra nagyobb figyelmet fordítson a rendőrség a környék idős lakosságának nyugalma védelme érdekében. Megköszönte a rendőrkapitánynak a temetőben történt lopások ügyében történt gyors és - úgy tűnik hathatós intézkedését. Deák Tibor véleménye szerint nagyon aktívak voltak a nyáron a vízirendőrök, sokszor találkozott velük a Dunán a nyáron, bár valóban nem tároltak itt csónakot. Agócs Zoltán megkérdezte, hogy a vízirendőrök számára biztosított-e a rendőrség épületében a korábban kért irodahelyiség. Király Richárd válasza az volt, hogy természetesen rendelkezésükre áll az iroda, közös akcióik során használják is. Szadai József megköszönte a rendőrkapitány tájékoztatóját, továbbá köszönetet mondott azért, hogy az iskolákhoz vezető utakon a zebráknál 2-2 rendőr posztol reggelente a gyerekek biztonságos átkelésének biztosítása érdekében. Deák Tibor a Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát ismertette. A képviselő-testület 9 tagja közül 7 fő részvételével, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 337/2012.(IX.21.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Király Richárd rendőrkapitány tájékoztatását a város közbiztonsága helyzetéről, különös tekintettel a térfigyelő rendszer működtetésére. Határidő: szeptember 21. Király Richárd tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Dömsödön megállapodtak az önkormányzattal arról, hogy munkaidő után az önkormányzat autóját használhatják a rendőrök, továbbá havi 500 km-re való üzemanyag megvásárlásával járulnak hozzá az üzemeltetéshez, ezzel segítik a rendőrség munkáját. A ráckevei hivatal autójának

7 7 rendelkezésükre bocsátását is szívesen fogadnák, kifejezetten ráckevei járőrözésre használnák, különösen azok, akik a térfigyelővel kapcsolatos szolgálatot látják el. Az üzemelési költséghez történő hozzájárulásról is a képviselő-testület dönt, de megjegyezte, hogy Ráckeve nagyobb területű, mint Dömsöd. Ez a kezdeményezés használhatóbb, kezelhetőbb, járhatóbb út lenne, mintha új eszköz beszerzését kérnék az önkormányzattól. Kérte ezen kérés megfontolását, javasolta, hogy térjenek majd vissza rá. A 4. napirendi pontot később, a könyvvizsgáló cég megérkezését követően tárgyalja a képviselő-testület. 5/ Előterjesztés a szociális rendelet módosítására Előadó: Mesterné Veszeli Mária ismertette az előterjesztés tartalmát. Deák Tibor a Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát ismertette. A képviselő-testület 9 tagja közül 7 fő részvételével, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 338/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 47. -ának módosításáról szóló tájékoztatást. 2. A képviselő-testület jelenleg nem kívánja bevonni a rendszeres szociális segélyezés rendszerébe az Erzsébet utalványt, de egy év múlva felülvizsgálja annak szükségességét, lehetőségét. Felelős: A végrehajtásban közreműködik: Bartal Zita irodavezető Határidő: szeptember 21. 6/ Előterjesztés az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének meghatározására, a vagyonrendelet felülvizsgálatára Előadó: Mesterné Veszeli Mária tájékoztatta a testületet, hogy a vagyongazdálkodási terv elfogadása kötelező, a vagyonrendelet módosítását pedig a törvényhez való igazodás teszi szükségessé. A terv elfogadását javasolta, a rendeletmódosítás előterjesztését pedig kérte I. olvasatnak tekinteni, az októberi ülésre előterjesztené ismét, addig átdolgozást igényel. Deák Tibor a Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Agócs Zoltán az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát ismertette. A képviselő-testület 9 tagja közül 7 fő részvételével, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és

8 8 339/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Ráckeve város közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el: Középtávú vagyongazdálkodási terv ( ) a) Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendeletei határozza meg. d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése Használatba-, bérbeadás Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása. A vagyon elidegenítése: A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadásokra, fejlesztési hitelek törlesztésére használható. Bérbeadás: A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében lehetséges. Törekedni kell arra, hogy az üres lakások, helyiségek minél rövidebb ideig legyenek kihasználatlanul. A bérbeadás érdekében a lakás, helyiség kezelője folyamatosan hirdesse az ingatlant. A bérleti

9 9 díjakat a piaci viszonyok figyelembe vételével, előzetes költségkalkuláció készítésével kell megállapítani. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: Az önkormányzati vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható, mely azonban az önkormányzat alaptevékenységének ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, melyben felelőssége a nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét. e) Kiemelt figyelmet kell fordítani vagyon-nyilvántartás aktualizálására, újra értékelésére, melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások. Az önkormányzati feladat változásokkal kapcsolatos önkormányzati vagyonváltozásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére. f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges. g) Biztosítani kell, hogy a lakbérek, bérleti díjak fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására, és üzemeltetésére h) Az önkormányzati vagyont kezelő szerv évente számoljon be a képviselő-testületnek a vagyonkezelési feladatok ellátásáról Hosszútávú vagyongazdálkodási terv évekre: Hosszútávú vagyongazdálkodási terv: ( ) a) A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. c) A vagyonhasznosításból származó bevételeket elsősorban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. d) A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon hasznosítható vagyonelemek évenkénti felülvizsgálata. e) Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. f) Az intézményi feladat ellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében elsősorban pályázati források igénybe vételével korszerűsíteni kell. Ehhez évekre lebontott tervet kell készíteni.

10 10 2. A közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv október 1-jétől érvényes. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak vezetőit tájékoztassa a vagyongazdálkodási tervekről, és gondoskodjon annak szükség szerinti felülvizsgálatáról. intézményvezetők gazdasági társaságok igazgatói Határidő: október 1. majd folyamatos A képviselő-testület 9 tagja közül 7 fő részvételével, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 340/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló új rendelettervezetet I. olvasatnak tekinti. 2. A képviselő-testület a októberi képviselő-testületi ülésre kéri a rendelet-tervezet ismételt előterjesztését. Felelős: Kovács Péterné irodavezető Határidő: októberi testületi ülés 7/ Előterjesztés az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012.(V.21.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről Előadó: Mesterné Veszeli Mária elmondta, hogy egy mondattal bővülne a rendelet tartalma összhangban a képviselő-testület korábbi határozatával, amelyben megtiltotta a szulai tóban a horgászatot. Deák Tibor a Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Agócs Zoltán az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát ismertette. Bukriné Gyengési Erzsébet kérte, hogy a Ráckevei Újságban emeljék ki azt, hogy a horgászati tilalomnak a tó vízminősége javítása a célja, mert a kifogott halak hiánya miatt szaporodott el a hínár benne. Szadai József felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotáshoz minősített többségű szavazat szükséges. A képviselő-testület 9 tagja közül 7 fő részvételével, minősített többségű szavazással, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg rendeletét.

11 11 RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012.(V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012.(V.21.) önkormányzati rendelet 3. -a az alábbi h.) ponttal egészül ki: h.) Ráckeve Város Önkormányzatának tulajdonában álló Szulai tóban tiltás ellenére horgászik 2. E rendelet október 1-jén lép hatályba, és azt követő napon egységes szerkezetbe foglalással hatályát veszti. 8/ Előterjesztés a Szakorvosi Rendelőintézet átalakítása közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívásának elfogadására Előadó: Mesterné Veszeli Mária emlékeztetett arra, hogy már volt egy eredménytelen közbeszerzési eljárás. A képviselő-testület határozata alapján most ketté vették az épület átalakítást, valamint a fűtés korszerűsítést. Így küldenék ki az ajánlattételi felhívást azzal, hogy szélesebb körben kellene ajánlatokat kérni, erre kérik fel az intézmény igazgatóját. Dr. Pirint Ágnesnek nem volt kiegészítése az előterjesztéshez. Deák Tibor a Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Agócs Zoltán az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát ismertette. A képviselő-testület 9 tagja közül 7 fő részvételével, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 341/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező a Szakorvosi Rendelőintézet átalakításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívását elfogadja. 2. A képviselő-testület felkéri a Szakorvosi Rendelőintézet Főigazgatóját, hogy a közbeszerzési eljárást a közbeszerzési szakértő és a Polgármesteri Hivatal közreműködésével bonyolítsa le. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a Szakorvosi Rendelőintézet igazgatóját az ajánlattevők körének meghatározására. dr. Pirint Ágnes főigazgató Határidő: szeptember 30.

12 12 (Fodor Piroska képviselő órakor az ülésterembe érkezett, így a képviselő-testület 9 tagja közül 8 fő részvételével, határozatképesen folytatta munkáját.) 9/ Előterjesztés a régi Városháza helyreállítása kivitelezési munkáinak előkészítésére, ütemezésére statikai terv készítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Előadó: Mesterné Veszeli Mária elmondta, hogy nem érkezett ajánlat a közbeszerzési eljárásban, ezért meg kell állapítania a képviselő-testületnek annak eredménytelenségét. Miután szerződéskötésre nincs lehetőség, ismét ki kell írni a közbeszerzési eljárást. Felhívta a figyelmet, hogy az eredménytelenséget tartalmazó határozati javaslatról név szerinti szavazással kell meghozni a képviselő-testületi tagoknak a döntést. Deák Tibor a Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Agócs Zoltán az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát ismertette. Szadai József igen Bukriné Gyengési Erzsébet igen Agócs Zoltán igen dr. Bécsiné Bodó Katalin igen Bodor László nem volt jelen Deák Tibor igen Feith János igen Fodor Piroska igen Szále Zsolt igen A képviselő-testület 9 tagja közül 8 fő részvételével, név szerinti szavazással, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 342/2012.(IX.21.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megbízási szerződés keretében a ráckevei régi városháza épület süllyedésének helyreállításához kivitelezési munkák előkészítésére és ütemezésére statikai terv készítése tárgyú közbeszerzési eljárást mivel ajánlat nem érkezett - eredménytelennek nyilvánítja. Határidő: szeptember 21. A képviselő-testület 9 tagja közül 8 fő részvételével, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 343/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Megbízási szerződés keretében a ráckevei régi városháza épület süllyedésének helyreállításához kivitelezési munkák előkészítésére és ütemezésére statikai terv készítése tárgyban a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le. 2. Az eljárás eredményessége érdekében a korábbi eljáráshoz képest szélesebb körben kell ajánlatot kérni.

13 13 3. A szolgáltatás megrendelésének forrása a képviselőtestület 309/2012.(VIII.6.) számú határozatában foglaltak alapján a város évi költségvetésének általános tartaléka, maximum nettó 8 millió Ft összegig. Domahidi Lajos irodavezető Határidő: október / Előterjesztés a fűtéskorszerűsítésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Előadó: Mesterné Veszeli Mária elmondta, hogy három intézmény érintett a fűtéskorszerűsítésben, az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Gólyafészek Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal. A közbeszerzési szakértő elkészítette az ajánlati felhívást. Deák Tibor a Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Agócs Zoltán az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát ismertette. A képviselő-testület 9 tagja közül 8 fő részvételével, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 344/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Gólyafészek Bölcsőde, és a Polgármesteri Hivatal épületek fűtésének korszerűsítése érdekében a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. II. rész XII. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le Ráckeve Város Önkormányzatának kezelésében lévő épületek fűtéskorszerűsítése megnevezéssel. 2. A képviselő-testület az előterjesztés mellékletében foglalt Ajánlattételi Felhívást jóváhagyja. A dokumentáció térjen ki arra, hogy amennyiben az önkormányzat idő közben épületkorszerűsítést hajt végre, az ezzel kapcsolatos energia megtakarítást ajánlattevő mivel ellentételezi. 3. A dokumentáció kiváltási díja: forint Domahidi Lajos irodavezető Határidő: október 15.

14 14 11/ Előterjesztés a Közbeszerzési Terv felülvizsgálatára Előadó: Mesterné Veszeli Mária nem volt szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez. Deák Tibor a Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Agócs Zoltán az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát ismertette. A képviselő-testület 9 tagja közül 8 fő részvételével, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 345/2012.(IX.21.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Terv teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja azzal, hogy a közbeszerzések tervezett kezdetét a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. Felelős: Határidő: szeptember 21. (Bodor László képviselő órakor az ülésterembe érkezett, így a képviselő-testület 9 tagja közül 9 fő részvételével, határozatképesen folytatta munkáját.) 12/ Előterjesztés önkormányzati intézmények munka- és feladatmegosztásáról szóló megállapodás jóváhagyására Előadó: Mesterné Veszeli Mária elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült módosítások megtörténtek az előterjesztésben, így elfogadásra javasolta azt. Agócs Zoltán az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát ismertette. 346/2012.(IX.21.) számú határozat 1/ Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Irodája, valamint a - Gólyafészek Bölcsőde - Árpád Fejedelem Általános Iskola - Skarica Máté Városi Könyvtár - Ács Károly Művelődési Központ - Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Szivárvány Óvoda Ráckeve- Lórév Közös Fenntartású Intézmény mint önkormányzati fenntartású intézmények között létrejött munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodásokat jóváhagyja.

15 15 2/ Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ráckeve Város Polgármesteri Hivatal, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, mint önkormányzati fenntartású intézmény között létrejött munka- és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja. Kovács Péterné pénzügyi irodavezető Bodor Lászlóné VIGI vezető Határidő: szeptember / Előterjesztés a közoktatási feladatokat ellátó intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére Előadó: Mesterné Veszeli Mária nem volt szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez. Szále Zsolt a Művelődési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság, Agócs Zoltán az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát ismertette. Szadai József hangsúlyozta, hogy ez a döntés nagy horderejű minden magyarországi település képviselő-testületénél. Azon kívánságát fejezte ki az oktatási intézményeknek, hogy a működtetésükben ne legyen a továbbiakban semmiféle problémájuk. Remélhetőleg a kapcsolatuk olyan jó lesz a jövőben a fenntartójukkal, mint jelenleg a helyi képviselőtestülettel. A képviselő-testület 9 tagja közül 9 fő részvételével, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett hozta meg határozatát. 347/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 97. (24) bekezdésében foglaltak alapján szándéknyilatkozatot tesz, mely szerint az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére az illetékességi területén lévő az állami intézményfenntartó központ által fenntartott - köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló saját tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon működtetését a következő naptári évben kezdődő tanévtől nem képes vállalni. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményfenntartó központot tájékoztassa a képviselőtestület előzetes szándéknyilatkozatáról, majd végleges döntéshez készítsen előterjesztést a októberi ülésre. Határidő: szeptember 30.

16 16 14/ Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskolában és a Szivárvány Óvodában lefolytatott közoktatási szakértői vizsgálat eredményéről, az Alapító Okiratok módosítására Előadó: Mesterné Veszeli Mária kiegészítésként elmondta, hogy az ingó vagyont is felmérték, meghatározták az értékét. Szále Zsolt a Művelődési, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatát ismertette. 348/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja. 2. A módosító és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi. dr. Kereszturi Zita aljegyző, kabinetvezető Szále Zsoltné igazgató Határidő: szeptember /2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda Alapító Okiratát az előterjesztés szerint módosítja. 2. A módosító és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik. dr. Kereszturi Zita aljegyző, kabinetvezető Kulcsárné Paska Ibolya óvodavezető Határidő: szeptember 21.

17 17 350/2012.(IX.21.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád Fejedelem Általános Iskola pedagógus létszámának vizsgálatáról készített szakértői véleményben foglaltakat tudomásul veszi. Szále Zsoltné igazgató Határidő: szeptember / Tájékoztatás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtási tevékenységéről Előadó: Wulz Rita intézményvezető Wulz Rita beszámolt arról, hogy intézményében július 10-én a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzett ellenőrzést, amely végzi többek között ezen szolgáltatás finanszírozását is szolgáltatási szerződés alapján. A vizsgálat megállapításai jók voltak összességében, a tárgyi és technikai feltételeket megfelelőnek találták, a dokumentációs rend a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Kisebb javításokat kértek, amelyeket már végre is hajtottak. Az ellenőrzés során nagy hangsúlyt fektettek az ellátottakkal történő interjúkészítésre, kimentek az ellátásban részesülőkhöz, elbeszélgettek velük. Nem csak azt nézték meg tehát, hogy minden ledokumentált-e, hanem azt is, hogy van-e mögötte tényleges tevékenység is. Deák Tibor megjegyezte, hogy erről a pozitív eredménnyel záruló vizsgálatról, az intézmény által jól végzett munkáról is részletesebben beszámolhatna a helyi média. Szadai József megállapította, hogy a KÖR TV és a Ráckevei Újság szerkesztői is jelen vannak, így ennek nincs akadálya. Bejelentette továbbá, hogy az intézményi társulásban résztvevő önkormányzatok is nagyon jó véleménnyel vannak az intézmény működéséről, sőt az intézményhez történő csatlakozási szándéknak bejelentése további települések esetében is várható. 351/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi. 2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló, többször módosított 29/2006.(XII.27.) önkormányzati rendeletének 5. számú függelékét kicseréli az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő függelékkel. Felelős: Bartal Zita irodavezető Határidő: szeptember 21.

18 18 16/ Előterjesztés a közoktatási megállapodás felülvizsgálatára Szadai József bemutatta a Szent Imre Katolikus Általános Iskola új igazgatóját: Fazekas Rozáliát, és kérte, hogy mutatkozzon be. Fazekas Rozália elmondta, hogy Szigetújfaluban lakik, nagy pedagógus tapasztalattal rendelkezik, Levendovszkyné nyugállományba vonulását követően kapta kinevezését. Legfontosabb feladatának tekinti, hogy Ráckeve oktatási intézményeivel jó, még jobb kapcsolatot alakítson ki, hiszen együtt dolgoznak a gyerekekért. 352/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 376/2009.(XI.20.) számú határozattal elfogadott közoktatási megállapodás alapján járó étkeztetésre szolgáló támogatást a Városi Intézmény Gazdasági Iroda előirányzatából biztosítja a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és az intézmény közötti pénzmozgással, számlával és elszámolással rendezve. 2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 376/2009.(XI.20.) számú határozattal elfogadott közoktatási megállapodást a jelenleg önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények évi működtetésének felülvizsgálatával egyidejűleg ismét felülvizsgálja. 3. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot, valamint a Jogi és Közbiztonsági Bizottságot az intézményi étkeztetés helyzetének, a vállalkozási szerződés felmondási lehetőségének, közbeszerzési eljárás szükségességének vizsgálatára. Agócs Zoltán IVPB elnöke Deák Tibor JKB elnöke Határidő: 1. pont: szeptember pontok: októberi ülés 4/ Beszámoló a város évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Kovács Péternének nem volt szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez. Szekeres Andrea, a Law-on-conto Kft. könyvvizsgáló cég képviseletében elmondta, hogy a város évi költségvetése I. féléves végrehajtása ellenőrzése során

19 19 megállapították, hogy mind a bevételi, mind a kiadási oldalon igen takarékos gazdálkodást folytat az önkormányzat és az intézményei is. Bukriné Gyengési Erzsébet ismét kérte a Ráckevei Újság szerkesztőjét, hogy nyomatékosan jelenjen meg az újságban, hogy a képviselő-testület nem herdálja el a város pénzét. Szadai József felhívta a figyelmet miután már másodszor merül fel, hogy az aktuális témában bővebb tájékoztatást kell adniuk -, hogy a lapban önálló rovat a Képviselői sarok, ahol részletes tájékoztatást adhatnak. Deák Tibor véleménye az, hogy nem használják ki a rendelkezésre álló kommunikációs lehetőségeket, pl. az interneten a facebook-on való megjelenést. Aki igényesen, hitelesen akar tájékozódni a város dolgairól, az több forrást is elolvas. 353/2012.(IX.21.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Kovács Péterné pénzügyi irodavezető Határidő: szeptember / Előterjesztés létszámcsökkentésre irányuló pályázati támogatásról Kovács Péterné elmondta, hogy ha a létszámcsökkentésből eredően valamely intézménynek többletkiadása van, akkor ennek egy része megtérülésére pályázatot lehet benyújtani. Felsorolta, hogy jelen esetben ez mely intézményeket érinti. 354/2012.(IX.21.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartott intézmények létszámcsökkentésével kapcsolatos évi III. fordulós pályázatát és az alábbi határozatot hozza: 1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az intézményi engedélyezett létszámok a következőképpen alakulnak, melyet kér átvezetni a költségvetési rendelet soron következő módosításakor:

20 20 Intézmény neve január 1.- nyitólétszám Döntéssel érintett létszám engedélyezett új létszám Családsegítő Szolgálat Gólyafészek Bölcsőde 22,5 1 21,5 Városi Intézményi 5,5 0,5 5 Gazdasági Iroda Önkormányzati összesen létszám: 360 2, ) Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2/2012.(III.1.) Bm. rendelet III. ütemében meghatározottak szerint költségvetési támogatás elnyerése céljából az alábbi intézményeket illetően Intézmény neve Támogatás összege Családsegítő Szolgálat Gólyafészek Bölcsőde Városi Intézményi Gazdasági Iroda összesen ) A képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken foglalkoztatott dolgozók jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 4) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében döntött az intézmények létszámcsökkentéséről a évre vonatkozóan. 5) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem kerülnek visszaállításra kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívül jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 6) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az álláshely megszűnését követően, a soron következő évi költségvetési rendelet módosításkor vezesse át a létszámcsökkenést. 7) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat évi III. fordulójában a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedjen. érintett intézmények vezetői Határidő: szeptember 27.

21 21 18/ Előterjesztés az önkormányzat által alapított korlátolt felelősségű társaságok (Ipari Park Kft., KÖR TV Kft.) belső ellenőrzés keretében történt ellenőrzéséről, intézkedési terv elfogadásáról Előadó: Mesterné Veszeli Mária tájékoztatta a testületet arról, hogy a két önkormányzati kft.-nél belső ellenőrzés keretében szabályszerűségi vizsgálat történt. Az ellenőrök által tett néhány észrevétel megszüntetése érdekében intézkedési tervre tett javaslatot. Ennek végrehajtásáról az ügyvezető igazgatók a decemberi ülésen számolnának be. Szadai József nehezményezte, hogy a KÖR TV Kft. ügyvezetője egy ilyen horderejű témánál sem vesz részt a képviselő-testületi ülésen. 355/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervében foglaltak alapján lefolytatott az Ipari Park Kft évi tevékenységére vonatkozó - ellenőrzésről készített belső ellenőri jelentést tudomásul veszi, a jelentésben foglalt megállapításokra figyelemmel elkészített intézkedési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A képviselő-testület felkéri a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy az intézkedési tervben foglaltak elvégzéséről a évi decemberi testületi ülésen számoljon be. dr. Kereszturi Zita aljegyző, kabinetvezető Levendovszky Tihamér ügyvezető Határidő: december /2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulásnak a évi belső ellenőrzési tervében foglaltak alapján lefolytatott átfogó belső ellenőrzés vonatkozásában a KÖR TV Nonprofit Kft évi ellenőrzéséről készített belső ellenőri jelentést tudomásul veszi, a jelentésben foglalt megállapításokra figyelemmel elkészített intézkedési tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

22 22 2. A képviselő-testület felkéri a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy az intézkedési tervben foglaltak elvégzéséről a évi decemberi testületi ülésen számoljon be. dr. Kereszturi Zita aljegyző, kabinetvezető Cserna János ügyvezető Határidő: december 10. Soron kívül tárgyalta a képviselő-testület a 20/ 23/b), 23/c), 24/c) naprendi pontokat. 20/ Előterjesztés a RÁVÜSZ Kft. II. negyedéves tevékenységéről, hatályos megállapodás áttekintéséről Előadó: Levendovszky Tihamér ügyvezető Levendovszky Tihamér nem kívánt szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez. 357/2012.(IX.21.) számú határozat Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a RÁVÜSZ Kft. első féléves működéséről szóló tájékoztatót. Levendovszky Tihamér ügyvezető igazgató Határidő: szeptember /2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a RÁVÜSZ Kft. és az Önkormányzat között január 2- án egyes önkormányzati közszolgáltatások ellátására létrejött Megbízással vegyes vállalkozási szerződés II/3. pontja alapján a végrehajtás tapasztalatait az alábbiak szerint értékeli: Szakmai szempontból két kritikus terület értékelhető: a karbantartás és a felújítási feladatok megrendelése, végrehajtása és pénzügyi dokumentáltsága. 2. A képviselő-testület a közszolgáltatási feladatok hatékonyabb ellátása és az eredményes együttműködés érdekében az alábbiakat tartja szükségesnek:

23 23 Törekedni kell a kft. és az önkormányzati intézmények közötti kapcsolattartás meghatározott szabályainak maximális betartására. Az intézményvezetők számára havi rendszerességgel, írásban bocsássa rendelkezésre a kft. ügyvezetője a karbantartási keretükből történt felhasználást, illetve a még rendelkezésre álló keretük összegét. Rendezni szükséges a kft. üzleti tervében nem szereplő, de számára elvégzendő feladatként meghatározott kifizetések ügyét. A évi költségvetési koncepció megalkotása során szükséges vizsgálni a VIGI és a RÁVÜSZ Kft. esetleges összevonásának lehetőségét. Levendovszky Tihamér ügyvezető igazgató Határidő: szeptember 21. és novemberi ülés 23/ Ingatlanügyek b) Előterjesztés a Dunai Strand ingatlanával kapcsolatosan Előadó: Fodor Piroska képviselő Fodor Piroska elmondta, hogy a Dunai Strand területe kezd feléledni az elmúlt évek állapota után az önkormányzati fejlesztésnek, a RÁVÜSZ Kft. által végzett munkáknak és a jelentős lakossági hozzájárulásoknak köszönhetően. A terület tehát újra rendben van. A játszótérnek köszönhetően egyre több kisgyermekes szülő is felkereste a nyáron. Talán az ifjúság is kezd visszatalálni a számítógépei mellől a nyári időszakban a röplabdapályára. Egyre többen látogatják tehát a területet, amely a város egyik legszebb területe. Ezért megérdemli mind a terület, mind a lakosság, hogy az egész strandot szabadon látogathassa. Ebben kérte a képviselő-testület segítségét. Fodor Piroska szerint egy hrsz-on van a terület, ezért nem kell a kerítéssel leválasztani. Tudomása szerint a fejlesztési tervben is egy egészként szerepel ez a terület, tehát nem egy elkerített, elzárt területről szól a terv. Deák Tibor mindenkinek megköszönte a munkáját, aki annak érdekében dolgozott, hogy a strand területe Ráckeve minél nagyobb ékessége legyen és a köz szolgálatára álljon minél szebb formában. A terület tulajdonosa azonban a város, akinek a képviseletében a mindenkori képviselő-testület dönt az ingatlannal kapcsolatos kérdésekben, tehát ha az ingatlanon belül kerítést tesz, akkor annak ott a helye. Történt, ahogy történt, nem értett egyet a lakosság eljárásával, a képviselő-testülettel fel kellett volna venni a kapcsolatot egyeztetés céljából. Azonban ha már lebontásra került az a kerítés, talán a jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy annak ismételt megépítésére ott ne kerüljön sor legalább tavaszig. Vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy lehet-e kerítés nélkül az egész ingatlan területét strandként működtetni. Amennyiben az ÁNTSZ ragaszkodik a befogadásra alkalmas terület szűkítéséhez, akkor tavasszal is megépíthető lesz ismét a kerítés. Agócs Zoltán hangsúlyozni kívánta, hogy a kerítés korábban nem a terület megosztása céljával épült oda, hanem akkor a városvezetés úgy ítélte meg, hogy a lekerített területen tudja biztosítani a ráckevei lakosoknak a megfelelő strandolási körülményeket. Megítélése szerint a kijelölt terület alkalmas jelenleg is a helyi igények kiszolgálására. A további terület sorsáról pedig a évi költségvetési koncepció kapcsán fognak tárgyalni. Eddig azért szorult háttérbe ez a terület, mert a városnak több nagy projektje is megvalósítás alatt

24 24 van. Ezek befejeződésével ismét napirendre fog kerülni a Dunai Strand és a hozzátartozó terület hasznosításának kérdése. Mesterné Veszeli Mária emlékeztetett arra, hogy hatósági ügy van folyamatban a birtokháborítás miatt, Kiskunlacháza volt az eljáró szerv. A RÁVÜSZ Kft. az ügyfél ebben az eljárásban. Az eredeti állapot 3 napon belül történő helyreállítására kötelezték a birtoksértőt. Ezen határozat ellen államigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, bírósághoz fordulhat az ellenérdekű fél. Szadai József az elhangzottak szerint a képviselő-testületnek a kerítés ügyében nem kellene döntenie. Agócs Zoltán szerint nemcsak a kerítésről van itt szó, hanem az az által elhatárolt területről, amelyet a RÁVÜSZ Kft. üzemeltetett strandként. Arra a területre van határozat. Bukriné Gyengési Erzsébet szerint is el kellene döntenie a városvezetésnek, hogy mekkora területet szeretne strandként üzemeltetni, amelyet ingyenesen használhatnának a város polgárai, és mekkora az a terület, amellyel beruházási szándékuk lehet valamilyen formában. Levendovszky Tihamér elmondta, hogy a határozat már megszületett az eljáró szervnél, de párhuzamosan a rendőrségi vizsgálat is folyik. Javasolta, hogy várják meg ennek az eredményét is, nehogy olyan határozat szülessen most, amely ellentmondhatna egy bírói döntésnek, ugyanis várható, hogy a rendőrség át fogja adni az ügyet a bíróságnak. Mesterné Veszeli Mária szerint a rendőrség azt állapíthatja meg, hogy történt-e rongálás, vagy sem, de ez nem érinti a kerítés visszaállításának kötelezettségét tartalmazó határozat végrehajtását. Fodor Piroska arról beszélt, hogy csak kijelölt strandon lehet fürdeni a Dunában, ezt a vízirendőrség szigorúan ellenőrzi. Jelenleg még elég a kijelölt terület, de kérdés, hogy év múlva is elég lesz e. Más szabad területe már nemigen van a városnak a vízparton. Szadai József szerint pontosan erről fognak majd beszélni a koncepció tárgyalásakor. Deák Tibor van még más olyan terület is, amelyet be lehet vonni szabadstrand céljára (pl. a Kagylós). Szadai József ismertette a határozati javaslatot, majd szavazást kért a testülettől. A képviselő-testület 9 tagja közül 9 fő részvételével, 7 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 359/2012.(IX.21.) számú határozat 1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunai Strandot a jövőben is a jelenleg biztosított terület nagysággal kívánja üzemeltetni. 2. A képviselő-testület felkéri a RÁVÜSZ Kft.-t a területen lévő vizesblokk állapotának felülvizsgálatára és az állagmegóvás érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 3. A képviselő-testület a teljes terület további hasznosításának kérdésére a város évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor tér vissza. Levendovszky Tihamér ügyvezető igazgató Határidő: 1. és 2. pont: október pont: költségvetési koncepciót tárgyaló képviselő-testületi ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u. 25.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 18-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u. 25.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 23-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u. 25.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Ráckeve, 2013. október 18.

Ráckeve, 2013. október 18. XXV. évfolyam 11. szám 2013. november Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Ráckevére látogatott Áder János köztársasági elnök Ráckeve,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 7988-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Hosszú, forró nyár... Ráckevén

Hosszú, forró nyár... Ráckevén XXIV. évfolyam 7. szám 2012. július Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Hosszú, forró nyár... Ráckevén Fotó: Darabont Mária Fotó: Körmendiné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról.

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. Rendelet: 9/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet A

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. március 18-án 20 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/15/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. november 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. szeptember 8-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Újhegyi Városrészi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme Ráckeve, Szent István tér 4.

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 21/2013. J E G Y Z

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben